Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn"

Transcriptie

1 Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting

2 Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 2

3 Inleiding Bij deze ontvangt u het Handboek Sectorplan Zorg als richtlijn voor de administratieve vastlegging en verwerking van uw deelplan op instellingsniveau binnen het regionale sectorplan van WZW. Deze richtlijn maakt u wegwijs in de belangrijkste onderwerpen ten aanzien van de administratieve vastlegging, verantwoording en verwerking van uw projectactiviteiten. U wordt aangeraden dit document grondig door te nemen en alle richtlijnen en tips en tricks in acht te nemen zodat u uw gemaakte kosten voor uitgevoerde activiteiten in het kader van uw deelplan maximaal kunt opvoeren in het project. Landelijk zijn er na overleg met het ministerie van SZW vanuit 16 regionale werkgeversorganisaties 18 sectorplannen ingediend. 5 sectorplannen maken deel uit van de eerste tranche en 13 sectorplannen maken deel uit van de tweede tranche. De 16 regionale werkgeversorganisaties, waar WZW onderdeel van uitmaakt, hebben recent besloten om gezamenlijk een Shared Service Centrum in te richten die de aanvragers en alle instellingen ondersteunt bij de uitvoering en verantwoording van de sectorplannen. Deze ondersteuning bestaat in ieder geval uit: Eén centraal online webportal met backoffice voor de administratieve verantwoording (Shared Service Centrum); Eén model Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) Selectie van één accountant die alle 18 sectorplannen controleert en een centrale begeleiding van de controles; Eén loket voor intermediaire zaken en belangenbehartiging richting SZW en het Agentschap SZW (AGSZW). Momenteel (juni 2014) wordt gewerkt aan de vormgeving van het Shared Service Centrum. Gepland is dat het webportal en de back office na de vakantieperiode van 2014 operationeel is. Vanaf dat moment kunnen alle instellingen goed en eenduidig ondersteund worden bij de vastlegging en verantwoording van alle activiteiten. Het webportal wordt de faciliteit waarin alle instellingen haar activiteiten aanvragen/ registreren en administreren. Het webportal en haar back office neemt u aan de hand bij de verantwoording en ondersteunt aanvragers daar waar dat kan, bijvoorbeeld door het verstrekken van standaard formats, zoals presentielijsten en urenstaten. Als subsidiebegunstigde bent en blijft u verantwoordelijk voor de brondocumentatie ter verantwoording van de kosten van uw activiteiten. Zolang het Shared Service Centrum nog niet operationeel is kunt u met behulp van dit handboek uw verantwoording vormgeven. Dit handboek bevat tevens een aantal handige formats. De deelnemende instellingen worden geacht om conform dit handboek te handelen, zodat in een later stadium de verantwoording gemakkelijk kan worden ingepast in het webportal van het landelijke Shared Service Centrum. Zo kunt u maximaal profiteren van de subsidie. Namens, WZW Arno Spitters Directeur Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 3

4 INHOUDSOPGAVE H1 WAT U MOET WETEN COMPLY OR EXPLAIN STRAMIEN VAN HET PROJECT DE AO/IC EN NALEVING DAARVAN BELANG VAN EEN SCHOLINGSPLAN OP INSTELLINGSNIVEAU DE REGELGEVING ALS UITGANGSPUNT TIPS & TRICKS WAT TE DOEN BIJ VRAGEN? 9 2. VERANTWOORDING VAN ACTIVITEITEN DEELNEMERSADMINISTRATIE VERLETKOSTEN VAN DEELNEMERS VERLETKOSTEN VAN INTERNE DOCENTEN EXTERNE KOSTEN LOONKOSTENSUBSIDIE BBL TRAJECTEN EN HBO DUAAL PARAFENLIJST TOETS OP ARBEIDSMARKTRELEVANTIE DOSSIEROPBOUW MARKTCONFORMITEIT VAN EXTERNE KOSTEN PROCEDURE VOOR AANBESTEDINGSPLICHTIGE ORGANISATIES PROCEDURES VOOR NIET AANBESTEDINGSPLICHTIGE INSTELLINGEN NORMENKADER VERANTWOORDINGSDOCUMENTEN 24 BIJLAGE 1: FORMAT DEELNEMERSVERKLARING 27 BIJLAGE 2: FORMAT PRESENTIELIJST 28 BIJLAGE 3: FORMAT WEEKSTAAT 29 BIJLAGE 4: FORMAT BENCHMARKFORMULIER 30 BIJLAGE 5: FORMAT PARAFENLIJST 32 Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 4

5 H1 Wat u moet weten 1.1 Comply or explain Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt de regeling Cofinanciering Sectorplannen zelf een zogenaamde high trust regeling, dat inhoudt dat u ofwel de regels van het spel exact opvolgt (comply) of heel goed dient uit te leggen welke bewijsvoering u in afwijking op de regels heeft gekozen (explain). De 16 regionale werkgeversorganisaties hebben besloten te kiezen voor een uniforme aanpak die geldt voor alle deelnemende instellingen. Deze aanpak heeft als uitgangspunt om zoveel mogelijk te voldoen aan de regelgeving en richtlijnen (comply). Alleen in specifieke gevallen waar maatwerk zeer wenselijk is trekken de 16 regionale werkgeversorganisaties samen op richting het Agentschap SZW en de betrokken accountant om alternatieve verantwoording (explain) vooraf goedgekeurd te krijgen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een vereenvoudigde procedure voor het bepalen van marktconforme prijzen. Pas na groen licht van deze partijen wordt de alternatieve verantwoording in de projecten toegestaan. Deelnemende instellingen worden geacht activiteiten waarvoor subsidie wordt gewenst uit te voeren en te verantwoorden conform de geldende wet en regelgeving en de richtlijnen in dit handboek. Dat is, zeker aan het begin, ongetwijfeld een best lastige opgave. Om u van dienst te zijn daarbij is dit handboek opgesteld. Dit handboek neemt u mee in de geldende regels voor de verantwoording ten aanzien van de activiteiten en de maatregelen die u uitvoert. Aangegeven wordt wat u moet verantwoorden, welke documenten u hiervoor moet overleggen en aan welke eisen dit moet voldoen. Tevens vindt u in de bijlagen een aantal formats die u dient te gebruiken voor de verantwoording. Voor de projecten die reeds gestart zijn geldt dat de tot heden gebruikte verantwoordingsdocumenten in een later stadium kunnen worden geupload in het webportal en verwerkt zullen worden door het Shared Service Centrum. Hiervoor geldt echter wel dat alle verantwoordingsdocumenten moeten voldoen aan de regelgeving en richtlijnen uit dit handboek. Het is aan te bevelen om zo spoedig mogelijk de formats uit dit handboek te gebruiken. Vanaf een nog nader te bepalen datum in september 2014 zijn alle deelnemende instellingen verplicht om de voorgeschreven formats te gebruiken. 1.2 Stramien van het project Het sectorplan van WZW heeft betrekking op 2 thema s, met in totaal 7 maatregelen. De 4 maatregelen in thema 1 richten zich op competentie ontwikkeling van medewerkers en de 3 maatregelen in thema 2 richten zich op kwalificerende scholing. Binnen de maatregelen zijn kostensoorten begroot, zoals: inkoop externe opleidingen, loonverlet deelnemers en loonkosten interne docenten. U kunt alleen subsidie verkrijgen voor activiteiten die vallen onder de 7 maatregelen en voor kostensoorten welke zijn opgenomen in de begroting van de aanvraag. Het volgende schema geeft inzicht in de maatregelen en kostensoorten waarvoor u subsidie kunt verkrijgen. Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 5

6 Thema Maatregel Kostensoorten Thema 1 1. uitvoering competentiescans Externe kosten, interne instructiekosten Thema 1 2. trainingsprogramma, 2 dagen Externe kosten, interne instructiekosten en loonverletkosten Thema 1 3. bijscholingsprogramma, 8 dagen Externe kosten, interne instructiekosten en loonverletkosten Thema 1 4. opleidingsprogramma, 16 dagen Externe kosten, interne instructiekosten en loonverletkosten Thema 2 5. MBO niveau BBL opleidingen Loonkosten Thema 2 6. HBO niveau opleidingen/hbo Duaal Loonkosten Thema 2 7. EVC trajecten Externe kosten Er kunnen regionale verschillen zijn in die zin dat er in de ene regio meer loonverlet is opgenomen en bij een andere regio bijvoorbeeld meer externe kosten. Via het portal kunnen alle genoemde kostensoorten geadministreerd worden, waardoor er ruimte blijft voor een regionale inkleuring van het plan. 1.3 De AO/IC en naleving daarvan De 16 regionale werkgeversorganisaties stellen gezamenlijk een gestandaardiseerde AO/IC (Administratieve Organisatie/Interne Controle) op die geldt voor alle regionale werkgeversorganisaties en alle deelnemende instellingen. Naar verwachting zal deze in september 2014 worden opgeleverd. Deze AO/IC richt zich voornamelijk op de organisatie, inrichting en werking van het Shared Service Center, procedures en richtlijnen voor de instellingen die hier gebruik van maken en planning en rapportageverplichtingen richting diverse belanghebbenden. Deze AO/IC borgt niet de uitvoering op het niveau van alle instellingen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit goed te organiseren en implementeren. Bij de live gang van het Shared Service Centrum wordt u duidelijk geïnformeerd over wat er van u verwacht wordt. Deze AO/IC leidt in feite tot dezelfde output als in dit handboek vermeld is. Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 6

7 Een taak en verantwoordelijkheid die altijd bij u als werkgever ligt is de verzameling en kwaliteit van de verantwoordingsdocumentatie. Denk hierbij onder andere aan facturen, betaalbewijzen, diploma s, presentielijsten etc. In dit handboek zijn richtlijnen opgenomen voor verantwoordingsdocumentatie waarvan op basis van de huidige informatie ingeschat is dat deze minimaal noodzakelijk is om de subsidie te kunnen verantwoorden. Als instelling kunt u vooruitlopend op het Shared Service Centrum nu al uw eigen AO/IC opstellen en implementeren. U wordt geacht een AO/IC op te stellen, omdat de ervaring leert dat duidelijke procedures en goede afspraken vooraf de helft van het werk is. Zaken die u kunt meenemen in uw AO/IC zijn: Welke verantwoording moet ik opleveren (zie dit handboek)? Aan welke eisen moet deze verantwoording voldoen (zie dit handboek)? Hoe kan ik mijn processen zo inrichten dat de output aan deze eisen voldoet (organisatie)? Wie richt deze processen in (organisatie)? Wie controleert de werkelijke output (controle)? Wat als de output niet voldoet aan de eisen (beheermaatregelen)? Wie is eindverantwoordelijk voor het project (organisatie)? Wie heeft de operationele leiding over de uitvoering (organisatie)? Wie voert de controle en administratie uit (organisatie)? Vanuit het Shared Service Center zal een accountant worden aangesteld die de controle uitvoert op alle 18 sectorplannen. Uitgangspunt is dat alle projecten centraal gecontroleerd worden en het voldoende is wanneer uw verantwoordingsdocumentatie beschikbaar is in het centrale webportal. Dit zou betekenen dat u lokaal geen accountant over de vloer krijgt voor de controle op uw kosten, absolute zekerheid hierover is er nog niet. Uiteraard kan het wel zo zijn dat er in voorbereiding op of tijdens de controle aanvullende documentatie bij u wordt opgevraagd als dat voor de verantwoording noodzakelijk is. 1.4 Belang van een scholingsplan op instellingsniveau Te vaak worden subsidieprojecten met te rooskleurige verwachtingen gestart, om daarna met teleurstellingen te eindigen. Daarom wordt u aangeraden om vooraf een gedegen inschatting te maken van de tijd en kosten die u moet gaan maken om adequaat de aangevraagde subsidie te verantwoorden en een realistische inschatting te maken van de subsidie die u denkt te verkrijgen. Hiervoor kunt u uw scholingsplan gebruiken. Belangrijk is dat u goede keuzes maakt over welke kosten uit het plan worden ingebracht in het sectorplan, daarbij zou bepalend moeten zijn welke kosten en inspanningen u maakt voor de verantwoording van welke kosten (kosten/baten analyse). Dit helpt u beter voorbereid te zijn op de verantwoording van de kosten. Goed voorbereide aanvragers hebben in de regel een betere realisatie. Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 7

8 1.5 De regelgeving als uitgangspunt Dit handboek vervangt op geen enkele wijze de bestaande regelgeving vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er kunnen aan dit handboek dan ook geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de administratieve verantwoording van uw activiteiten. Dit betekent ook dat u ten behoeve van de administratieve verantwoording kennis dient te hebben genomen van het volgende: De Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 augustus 2013 ( ) tot cofinanciering van sectorplannen zoals gepubliceerd in de Staatscourant, met inbegrip van alle wijzigingen die daaropvolgend zijn gepubliceerd; De Algemene Regeling SZW subsidies; Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen Projectadministratie zoals gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze documenten zijn te vinden op de website: sectorplannen/regelgeving 1.6 Tips & tricks In dit handboek zijn tips en tricks opgenomen voor het voeren van een goede administratieve verantwoording. Een paar belangrijke zijn: Beleg de verantwoordelijkheid voor uw administratie. Benoem bijvoorbeeld een projectleider en geef deze een mandaat om te handelen. Informeer alle betrokken functionarissen (finance, salarisadministratie, HR afdeling, interne docenten) tijdig over de procedures. Informeer uw deelnemers over de vereisten. Probeer bepaalde vereisten te beleggen bij uw leveranciers (bijvoorbeeld uw opleidingsorganisaties). Vraag hen om presentielijsten bij te houden als voorwaarde voor uitvoering bijvoorbeeld. Begin tijdig aan uw administratie. Achteraf repareren is meestal onmogelijk. Houd regelmatig de website van het Agentschap SZW in de gaten (www.agentschapszw.nl). Hier worden soms voorbeelddocumenten verstrekt of regels nader uitgelegd. Kosten voor de overhead van de deelnemende instelling, door inschakeling van externen of interne kosten, vallen buiten de subsidie. Het opbouwen van het marktconformiteitsdossier is eveneens overhead en dus niet subsidiabel. Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 8

9 1.7 Wat te doen bij vragen? Zoals vaak bij subsidieregelingen (en in het bijzonder regelingen die recent gestart zijn), geldt voor de Regeling Cofinanciering Sectorplannen dat lang niet alle regels en vereisten ten aanzien van de administratieve verantwoording 100% duidelijk zijn. Tevens kan het voorkomen dat het Ministerie van SZW bepaalde regels in een later stadium aanscherpt of op een nader moment nog verduidelijkt. Voor vragen over deze handleiding, de subsidieregeling of andere vragen over de uitvoering van uw activiteiten kunt u contact opnemen met: WZW Leo den Hoed De deelnemende instellingen worden geacht niet zelf contact op te nemen met het Agentschap SZW. Zij hebben nadrukkelijk aangegeven enkel rechtstreeks met de regionale aanvragers (of degenen die namens hen optreden) te communiceren en niet met instellingen afzonderlijk. Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 9

10 2. Verantwoording van activiteiten Dit hoofdstuk biedt u een zo compleet mogelijk overzicht van alle relevante administratie en verantwoordingsdocumenten. Uitgangspunt is een inzichtelijke en controleerbare administratie bij te houden met betrekking tot de uitvoering van uw activiteiten en de in verband daarmee gedane uitgaven en verworven inkomsten. Dit betekent dat alle noodzakelijke gegevens tijdig, juist en volledig worden vastgelegd en ten behoeve van de vaststelling van de subsidiabiliteit geverifieerd kunnen worden met bewijsstukken. In de volgende paragraven wordt per deeladministratie uiteen gezet welke verantwoordingsdocumenten opgeleverd moeten worden en waaraan deze documenten moeten voldoen. Daarbij is aangegeven welke gegevens u minimaal digitaal dient vast te leggen. Als u zich houdt aan deze richtlijnen kunt u uw administratie en verantwoording na de zomer van 2014 met beperkte inspanning met terugwerkende kracht opvoeren en uploaden in het webportal van het Shared Service Centrum. Achtereenvolgens wordt belicht: De deelnemersadministratie; De verletkosten van deelnemers; De verletkosten van interne docenten; De externe kosten; Loonkostensubsidie voor BBL ers en HBO Duaal (de laatste onder voorbehoud); Dossier opbouw. Per deeladministratie is aangegeven welke documenten noodzakelijk zijn voor de verantwoording en wat hiervoor de belangrijkste eisen zijn. Tevens ziet u aan het einde van iedere paragraaf de onderstaande kaders. Dit kader informeert u over zaken in relatie tot het Shared Service Centrum Dit kader verwijst naar bijlage waarin hulpdocumenten zijn opgenomen Dit kader geeft aan voor welk van de 7 maatregelen de paragraaf relevant is Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 10

11 2.1 Deelnemersadministratie Voor alle projectactiviteiten die deelnemer gerelateerd zijn geldt dat u minimaal de volgende bewijsstukken per deelnemer moet verzamelen: Bewijsstuk Wat bewijst u? Welke gegevens legt u digitaal vast? Kopie ID bewijs De identiteit van de deelnemer Naam, geboortedatum, geslacht, BSN nummer Deelnemersverklaring Toestemming gebruik persoonsgegevens Akkoord gebruik gegevens Prestatieverantwoording U bewijst dat de prestatie geleverd is. Dit kan d.m.v. o.a.: diploma, certificaat, bewijs van deelname, EVC rapport, presentielijst, test rapport, BPVO of andere documenten. Prestatie geleverd Instroom moment in project Uitstroomniveau (optioneel) Alle 7 maatregelen zijn deelnemer gerelateerd. Dit betekent dat u alle kosten moet kunnen onderbouwen met deelnemersdossiers. In bijlage 1 is het Format Deelnemersverklaring opgenomen. In het kader van de recent aangescherpte richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens, is het noodzakelijk dat u aan elke werknemer in dit subsidieproject vraagt om deze deelnemersverklaring te tekenen. Daarmee gaat de deelnemer via ondertekening akkoord met gebruik van zijn gegevens voor subsidie doeleinden en geeft instemming met inzage door derden (accountant en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van zijn privacy gevoelige gegevens. Is deze verklaring er niet, dan mogen, strikt genomen de gegevens niet verwerkt worden voor de verantwoording van het sectorplan. Een kopie ID bewijs is een kopie van het paspoort of het ID bewijs een kopie van een rijbewijs is alleen geldig, indien er een kopie is van beide zijden. Bij de prestatieverantwoording is het van belang dat deze voldoet aan de volgende minimale eisen: Uit het bewijsstuk blijkt voor welke deelnemer de prestatieverantwoording is; Uit het bewijsstuk blijkt voor welke activiteit de prestatieverantwoording is, dit kan worden aangesloten op de factuur (in het geval van externe activiteiten) of de weekstaat van de docent (in het geval van interne instructie); Uit het bewijsstuk blijkt wanneer de prestatie is geleverd. Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 11

12 In het webportal dat het Shared Service Centrum landelijk ter beschikking zal stellen kunt u alle verantwoordingsdocumenten uploaden en administreren. De back office (SSC) voert een extra controle uit op uw dossiers. Voor een correcte verantwoording van de IDbewijzen, deelnemersverklaringen en prestatiebewijzen is het van groot belang dat deze voldoen aan de richtlijnen alvorens u deze documenten upload in het webportal. Dit voorkomt veel correspondentie en discussie over onjuiste verantwoordingsdocumenten. Totdat het webportal en het Shared Service Centrum operationeel zijn verzoeken wordt u verzocht de genoemde documenten conform deze richtlijnen te verzamelen en administreren zodat u op een later moment eenvoudig al uw documenten in het webportal kunt administreren. In bijlage 1 is een standaard Format Deelnemersverklaring bijgevoegd Deze richtlijnen gelden voor alle maatregelen 2.2 Verletkosten van deelnemers Loonverletkosten van deelnemers komt alleen voor subsidie in aanmerking wanneer de scholing van werknemers in werktijd plaatsvindt. Bij scholing buiten werktijd is er immers geen sprake van loonderving. Houdt deze eis kritisch in het oog. Voor het verantwoorden van loonverletkosten van deelnemers is een goed ingevulde en juist ondertekende presentielijst essentieel. In bijlage 2 is een model presentielijst bijgevoegd die u dient te gebruiken voor de verantwoording van de verletkosten. De eisen aan een presentielijst zijn: Zorg ervoor dat de naam van de activiteit (bijvoorbeeld opleiding) overeenkomt met de naamgeving op de factuur of de naamgeving in de urenadministratie van interne docenten Registreer de begintijd, eindtijd en datum van de opleiding per dag (afronden op halve uren), dat wil zeggen een cursusdag die start om uur en inclusief pauze doorgaat tot uur = 7,5 uur. Zorg voor een eenduidige referentie naar de deelnemer door personeelsnummer, BSNnummer en/of voorletter en achternaam De deelnemer dient per dag te tekenen voor aanwezigheid De docent dient per dag te tekenen en te dateren Voor E learning is het niet mogelijk om loonverletkosten op te voeren. Bij E learning is de tijdsbesteding van de deelnemer moeilijk aantoonbaar binnen de geldende richtlijnen. In een later stadium moet het uurloon van de deelnemers worden berekend. Hiervoor is in ieder geval een loonstrook van de maand van de start van de eerste opleiding noodzakelijk. Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 12

13 Bewijsstuk Wat bewijst u? Welke gegevens legt u digitaal vast? Presentielijst De loonverlet uren van de deelnemer Aantal verlet uren per deelnemer per activiteit Loonstrook Uurloonberekening Dat het een werknemer betreft Brutoloon Omvang dienstverband Een onderbouwing van het uurtarief per deelnemer. Het uurloon per deelnemer (zie uurloonberekening) De volledige uurloonberekening met alle variabelen De subsidiabele loonkosten worden gebaseerd op het bruto uurtarief (dit is inclusief de eindejaarsuitkering en exclusief de vakantietoeslag) van de medewerker/ deelnemer vermeerderd met een opslagpercentage van 32% voor de aanvullende werkgeverslasten (p) maal het aantal uren dat aan de activiteiten is besteed (q). In het webportal dat het Shared Service Centrum landelijk ter beschikking zal stellen kunt u de parameters invoeren voor de individuele uurloonberekening. Op basis hiervan rekent het systeem het uurloon uit. Indien achteraf geconstateerd wordt dat de ingevoerde parameters niet kloppen wordt het uurloon bijgesteld op basis van de laagste loonschaal van de functiegroep van de betreffende werknemer uit de betreffende cao. In bijlage 2 is een standaard Format Presentielijst bijgevoegd Deze richtlijnen gelden voor maatregelen 1,2,3 en Verletkosten van interne docenten Voor het opvoeren van de verletkosten van interne docenten is een sluitende en tijdige urenadministratie vereist. In bijlage 3 is een format urenweekstaat bijgevoegd. Tevens wordt een digitaal urenregistratiesysteem in excel verstrekt welke voldoet aan alle voorwaarden uit de regeling. Uiteraard dient u zelf zorg te dragen voor een tijdige en volledige vastleggingen conform de richtlijnen uit van de regelgeving. Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 13

14 De belangrijkste tips voor een goede urenregistratie zijn: Schrijf uren per opleiding, per activiteit op dag niveau, waarbij de opleiding altijd te linken is met de presentielijst Zorg er voor dat ook duidelijk is tot welke maatregel (zie paragraaf 1.2) de opleiding behoort Als er ook verletkosten voor de deelnemers worden opgevoerd dient de tijdsbesteding van de docent overeen te komen met de duur van de opleiding volgens de presentielijst De urenregistratie dient sluitend te zijn. Dit betekent een registratie van alle uren op dag niveau gedurende een loonperiode waarbij het totaal aansluit op de uren volgens de arbeidsovereenkomst. De niet voor het project bestede uren mogen worden geboekt op: overige uren (als 1 post, dus niet specificeren), ziekte en verlof Ondertekening van de weekstaat dient tijdig en in functiescheiding plaats te vinden. De docent dient binnen 1 week na afloop van de week te ondertekenen en zijn leidinggevende binnen 4 weken. Mocht blijken dat een maandstaat is toegestaan dan wordt u daarover geïnformeerd, tot nader order is een weekstaat noodzakelijk. Verder moet in een later stadium het uurloon van de docent worden berekend. Hiervoor is in ieder geval een loonstrook van de maand van de start van de eerste opleiding noodzakelijk. Bewijsstuk Wat bewijst u? Welke gegevens legt u digitaal vast? Weekstaat Loonstrook Uurloonberekening Prestatieverantwoording Let op! Zit al in deelnemersadministratie De inspanning in uren van de interne docent Bruto maandloon Omvang dienstverband Een onderbouwing van het uurtarief per docent. U bewijst dat de prestatie geleverd is. Dit kan d.m.v. o.a.: diploma, certificaat, bewijs van deelname, EVC rapport, presentielijst, test rapport, BPVO of andere documenten. Aantal uren gespecificeerd per maatregel, per opleiding, per docent. Te relateren aan de deelnemers Het uurloon per docent (zie uurloonberekening) De volledige uurloonberekening met alle variabelen Deelnemers moeten te relateren zijn aan de inspanning van de docent De subsidiabele loonkosten worden gebaseerd op het bruto uurtarief (dit is inclusief de eindejaarsuitkering en exclusief de vakantietoeslag) van de medewerker/ deelnemer vermeerderd met een opslagpercentage van 32% voor de aanvullende werkgeverslasten (p) maal het aantal uren dat aan de activiteiten is besteed (q). Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 14

15 In het webportal dat het Shared Service Centrum landelijk ter beschikking zal stellen wordt een online urenschrijfsysteem opgenomen. Hier kunnen docenten rechtstreek hun activiteiten in registreren en verantwoorden. Tot dat moment dient iedere instelling interne uren bij te houden conform de richtlijnen in dit handboek. U wordt aangeraden om tijdelijk gebruik te maken van het verstrekte urenschrijfsysteem in excel. Voor de individuele uurloonberekening kunt u de parameters invoeren in het webportal. Op basis hiervan rekent het systeem het uurloon uit. Indien achteraf geconstateerd wordt dat de ingevoerde parameters niet kloppen wordt het uurloon bijgesteld op basis van de laagste loonschaal van de functiegroep van de betreffende docent uit de betreffende cao. In bijlage 3 is een standaard Format Weekstaat bijgevoegd Deze richtlijnen gelden voor maatregelen 1,2,3 en Externe kosten Voor alle extern ingekochte activiteiten geldt dat aan moet worden getoond dat de kosten in rekening gebracht en betaald zijn. Hierbij zijn een aantal zaken van belang: Uit de factuur dan wel de eraan gekoppelde bijlage blijkt duidelijk op welke activiteit uit het project de factuur betrekking heeft Uit de factuur/bijlage blijkt duidelijk wanneer de activiteit is uitgevoerd Uit de factuur/bijlage blijkt duidelijk voor welke deelnemers (namen) de activiteit is uitgevoerd De kosten op de factuur zijn transparant en komen overeen met de offerte (zie ook hoofdstuk 3 over marktconformiteit) Het betaalbewijs toont eenduidig en onbetwistbaar aan dat de betreffende factuur voldaan is (in de vorm van kopie bankafschrift, of een printscreen van een betaalsysteem). Bij batchbetalingen is inzicht nodig in de volledige betaaltrail BTW is een niet subsidiabele kostenpost. Bewijsstuk Wat bewijst u? Welke gegevens legt u digitaal vast? Factuur Dat de externe dienst geleverd is, gelinkt aan de activiteit, tijd en deelnemer Kosten gekoppeld aan de activiteit en de opleiding Betaalbewijs Dat de kosten werkelijk betaald zijn Registratie van het bewijsstuk Marktconformiteit Dat u geen bovenmatige kosten opvoert De marktconforme prijs Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 15

16 Zie hoofdstuk 3 Prestatieverantwoording Let op! Zit al in deelnemersadministratie U bewijst dat de prestatie geleverd is. Dit kan d.m.v. o.a.: diploma, certificaat, bewijs van deelname, EVC rapport, presentielijst, test rapport, BPVO of andere documenten. Deelnemers moet te relateren zijn aan de factuur Voor de factuur en het betaalbewijs geldt dat hiervan een gewaarmerkte kopie van het origineel moet worden opgenomen in de projectadministratie. Het waarmerk dient te voldoen aan de volgende richtlijnen. Handtekening (functionaris die tekenbevoegd is voor dit soort handelingen zoals een administrateur, niet noodzakelijkerwijze een manager) Datum De tekst Kopie conform origineel Indien het Agentschap SZW een andere methode toestaat, dan wordt dit aan de deelnemende instellingen gemeld, tot die tijd geldt bovenstaande richtlijn. Van de externe kosten moet worden aangetoond dat deze niet bovenmatig zijn. Voor de inkoop tot , kan worden volstaan met een benchmark die uitgevoerd is voor aanvang van de opleiding, waarin drie aanbieders met elkaar worden vergeleken. Een format benchmarkformulier is in bijlage 4 opgenomen. Als de inkoop groter is dan , is het noodzakelijk een ordentelijke offerte procedure te doorlopen die recht doet aan de omvang van de inkoop. In hoofdstuk 3 wordt de marktconformiteit van externe activiteiten verder beschreven. In het webportal dat het Shared Service Centrum landelijk ter beschikking zal stellen kunt u alle verantwoordingsdocumenten uploaden en administreren. Onze back office voert een controle uit op uw dossiers. Aangaande facturen en betaalbewijzen is het van groot belang dat deze voldoen aan de richtlijnen en dat u ze correct waarmerkt alvorens u deze documenten upload in het webportal. Dit voorkomt veel correspondentie en discussie over onjuiste verantwoordingsdocumenten. Totdat het webportal en het Shared Service Centrum operationeel wordt u verzocht om de genoemde documenten conform deze richtlijnen te verzamelen en administreren zodat u op een later moment eenvoudig al uw documenten in het webportal kunt administreren. In bijlage 4 is een standaard Format Benchmarkformulier bijgevoegd Deze richtlijnen gelden voor maatregelen 1, 2, 3, 4 en 7 Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 16

17 2.5 Loonkostensubsidie BBL trajecten en HBO duaal U kunt voor werknemers die een BBL of een HBO Duaal traject volgen subsidie krijgen. Daarbij wordt een subsidie verleend van 20% van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten zijn voor deze maatregel enkel de loonkosten van de persoon die de BBL/HBO Duaal volgt. De loonkosten bestaan uit het loon van de werknemer, vermeerderd met een opslag van 32%. Het component loon van de loonkosten is gemaximeerd op het wettelijk minimum(jeugd)loon, dus zonder eindejaarsuitkering en andere toeslagen. Van deze totale loonkosten wordt 20% gesubsidieerd. Aangaande de verantwoording van de loonkostensubsidie voor BBL/HBO Duaal trajecten moeten minimaal de BPVO, eerste en laatste loonstrook van de BBL/HBO Duaal periode worden opgenomen in de projectadministratie. Let op: op dit moment (juli 2014) is nog een discussie gaande met SZW over de acceptatie van loonkostensubsidie voor HBO Duaal trajecten, houdt de gegevens voor HBO Duaal bij zoals aangegeven in dit handboek, echter mogelijk komt hierop een wijziging. Bewijsstuk Wat bewijst u? Welke gegevens legt u digitaal vast? BPVO Loonstrook eerste loonperiode Loonstrook laatste loonperiode Uurloonberekening Dat het een BBL /HBO Duaal traject betreft De start en einddatum van het traject Dat de deelnemer een werknemer is De deelnemer gestart is met de praktijk Dat u geen bovenmatige kosten opvoert Een onderbouwing van het uurtarief per deelnemer. Naam van de activiteit Start en einddatum volgens het contract Activiteit koppelen aan de juiste deelnemer Startdatum volgens loonstrook, alleen als deze na de startdatum van de BPVO ligt Omvang dienstverband Einddatum volgens loonstrook, alleen als deze voor de einddatum van de BPVO ligt Uurloonberekening met alle variabelen Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 17

18 De berekening van de loonkostensubsidie wordt in het toekomstige webportal ingebouwd, zodat u de berekening niet zelf hoeft uit te voeren. Uiteraard moet u wel zelf de juiste parameters verzamelen en invoeren. Totdat het webportal en het Shared Service Centrum operationeel wordt u verzocht de genoemde documenten conform deze richtlijnen te verzamelen en administreren zodat u op een later moment eenvoudig al uw documenten in het webportal kunt administreren. Deze richtlijnen geldt alleen voor maatregel 5 en Parafenlijst Om te kunnen verifiëren dat parafen en handtekeningen op de diverse verantwoordingsdocumenten toebehoren aan de juiste functionarissen is het noodzakelijk om een parafenlijst op te nemen in het verantwoordingsdossier. In de parafenlijst neemt u de naam, functie, paraaf en handtekening op van de volgende functionarissen: Interne docenten die presentielijsten ondertekenen en hun eigen uren registreren op weekstaten; Leidinggevenden die de weekstaten van de interne docenten accorderen; Functionarissen die kopie facturen en kopie betaalbewijzen waarmerken; Functionarissen die benchmarkformulieren t.b.v. het aantonen van de marktconformiteit ondertekenen. In de bijlage is het format opgenomen dat u hiervoor kunt gebruiken. In bijlage 5 is een standaard Format Parafenlijst bijgevoegd 2.7 Toets op arbeidsmarktrelevantie Voor de interne en externe opleidingen, anders dan beroepsopleidingen (BBL en HBO duaal) is het noodzakelijk dat de arbeidsmarktrelevantie van de opleiding wordt aangetoond. Dit om helder te krijgen dat het niet om bedrijfsspecifieke scholing gaat.. Momenteel zijn de 16 samenwerkende regionale werkgeversorganisaties bezig met het opstellen van een uniforme procedure op dit punt. U wordt hier nader over geïnformeerd wanneer deze procedure is afgestemd met het SZW. Tot dan is het noodzakelijk om uw opleidingsactiviteiten te toetsen aan de volgende minimale eisen: De opleiding betreft geen bedrijfsspecifieke scholing (scholing die alleen waarde heeft binnen uw organisatie); De opleiding heeft civiel effect (draagt bij aan een betere arbeidsmarktpositie); De opleiding duurt minimaal 1 dagdeel (4 uur); Bijvoorbeeld BHV en EHBO komen niet voor subsidie in aanmerking. Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 18

19 2.8 Dossieropbouw De deelnemende instellingen worden geacht om vanaf de start van de activiteiten direct een transparant en ordentelijk dossier aan te leggen. Op het moment dat het webportal en het Shared Service Centrum operationeel zijn kunt u direct de door u verzamelde en gecontroleerde verantwoordingsdocumenten verwerken en uploaden in het webportal. Het staat u vrij om zelf een logische indeling te maken van uw dossieropbouw, vanaf het moment dat gebruik wordt gemaakt van het Shared service Center is het verplicht om alle documenten aan te leveren aan het portal. Echter u dient minimaal te voldoen alle in dit handboek gestelde voorwaarden en procedures. U doet er verstandig aan een opbouw te hanteren die overzichtelijk is en waarin documenten makkelijk terug te vinden zijn. Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 19

20 3. Marktconformiteit van externe kosten Het marktconformiteitsdossier is wellicht het belangrijkste dossier binnen het project. Het aantonen van marktconformiteit is van belang omdat het declareren van bovenmatige kosten niet is toegestaan. Van uit het Shared Service Centrum wordt momenteel onderzocht of haalbaar is om voor alle 18 sectorplannen de marktconformiteitstoets centraal via één uniforme procedure uit te voeren. Tot die tijd bent u zelf verantwoordelijke voor het aantonen van marktconformiteit voor de externe kosten van uw activiteiten. De landelijke marktconformiteitstoets heeft namelijk geen werking met terugwerkende kracht. In dit hoofdstuk krijgt u duidelijk eisen en richtlijnen mee waaraan u moet voldoen om deze kosten goed te kunnen verantwoorden. 3.1 Procedure voor aanbestedingsplichtige organisaties Als uw organisatie aanbestedingsplichtig is volgt u de gebruikelijke wettelijke regelgeving inzake de procedures voor het kiezen van ondernemingen die goederen en diensten mogen leveren. U kunt in dit geval geen gebruik maken van de landelijke marktconformiteitstoets. Deze aanbestedingsprocedures zijn deels verplicht op basis van Europese regelgeving (2004/17/EG en 2004/18/EG). Dit is in Nederland geregeld in de Aanbestedingswet (1 april 2013) die geldt voor alle aanbestedingen door (semi ) publieke instellingen in Nederland. De Aanbestedingswet bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet is nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (Aanbestedingsbesluit). Onderdeel van dit besluit zijn het Aanbestedingsreglement Werken, de modellen Eigen Verklaring en de Gids proportionaliteit. In de Metrokaart Aanbestedingswet (FAQ) leest u bijvoorbeeld welke regels van toepassing zijn en voor wie de Aanbestedingswet geldt. De accountant zal bij de controle op de administratie moeten controleren of de vanuit de Aanbestedingswet wettelijk verplichte procedures en vereisten voor inschakeling van externen gevolgd zijn. Indien u deze procedures niet adequaat heeft opgevolgd en uw instelling is aanbestedingsplichtig, dan kunnen mogelijkerwijs alle externe kosten voor opleidingen worden afgekeurd (u ontvangt daarover dan geen subsidie). Indien u niet zeker bent of uw instelling aanbestedingsplichtig is, kunt u het beste navraag doen bij uw afdeling Juridische Zaken of de Afdeling Finance & Administratie. 3.2 Procedures voor niet aanbestedingsplichtige instellingen Indien uw instelling niet aanbestedingsplichtig is, dan gelden er (in volgorde van afnemende zwaarte) globale richtlijnen voor: 1. Opdrachten boven , 2. Opdrachten tot , 3. Kleine opdrachten Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland van WZW 20

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP Datum: 28-5-2014 Betreft: Memo t.b.v. sectorplannen Regio Plus Deze memo bevat basale richtlijnen voor de administratieve vastlegging en verantwoording van kosten

Nadere informatie

Handboek administratie sectorplannen. Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting

Handboek administratie sectorplannen. Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Handboek administratie sectorplannen Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Inleiding Bij deze ontvangt u het Handboek Sectorplan Zorg als richtlijn voor de administratieve vastlegging en

Nadere informatie

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015. Projectadministratie. (januari 2015)

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015. Projectadministratie. (januari 2015) Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015 Projectadministratie (januari 2015) Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Comply or Explain... 3 Controlemomenten... 3 1.Projectadministratie... 4 1.1

Nadere informatie

Leidraad Projectadministratie

Leidraad Projectadministratie Leidraad Projectadministratie Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. 7 juli 2016 Inhoud Inleiding...3 Algemeen...3 Comply

Nadere informatie

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1)

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1) Bij de uitvoering van een door het Agentschap SZW medegefinancierd project moet aan een aantal administratieve vereisten worden voldaan. De norm is een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie.

Nadere informatie

Q & A s Sectorplan Groothandel; deelaanvraag Hibin

Q & A s Sectorplan Groothandel; deelaanvraag Hibin Q & A s Sectorplan Groothandel; deelaanvraag Hibin Disclaimer: middels deze Q&A s wil Hibin u zo goed mogelijk informeren omtrent subsidie aanvragen o.b.v. het Sectorplan Groothandel. Hoewel Hibin zorgvuldigheid

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE SECTORPLAN ZORG

INFORMATIEBROCHURE SECTORPLAN ZORG INFORMATIEBROCHURE SECTORPLAN ZORG Deze brochure geeft deelnemende werkgevers aan het Sectorplan Zorg in de regio meer achtergrondinformatie over het project, de betrokken partijen en de wijze waarop het

Nadere informatie

Tips en trucs projectadministratie

Tips en trucs projectadministratie Tips en trucs projectadministratie November 2011 Horaplantsoen 18SOL 6717 LT Ede mensen 648 750 in beweging brengt en(0)318 middelen TF +31 Postbus 601 6710 BP Ede +31 (0)318 641 918 Horaplantsoen 18 6717

Nadere informatie

Toelichting op projectadministratie

Toelichting op projectadministratie Toelichting op projectadministratie 2010ESFN411 - Aanbod Augustus 2011 versie 1.0 Postbus 601 6710 BP Ede SOL brengt mensen T+31 (0)318 en 648 middelen 750 beweging Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie

Nadere informatie

Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan

Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan Sectorplan Hibin; themadossier Handleiding Administratie Sectorplan Voor de projectadministratie van bedrijven behorend tot de Handel in Bouwmaterialen die willen gebruik maken van het Sectorplan Groothandel.

Nadere informatie

Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan

Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan Sectorplan Hibin; themadossier Handleiding Administratie Sectorplan Voor de projectadministratie van bedrijven behorend tot de Handel in Bouwmaterialen die willen gebruik maken van het Sectorplan Groothandel.

Nadere informatie

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen. Projectadministratie. (oktober 2013)

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen. Projectadministratie. (oktober 2013) Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen Projectadministratie (oktober 2013) Inleiding De Regeling Cofinanciering Sectorplannen (hierna: Regeling) is opgesteld naar aanleiding van het Sociaal Akkoord

Nadere informatie

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers Sectorplannen Zorg Handleiding SABA voor werkgevers Versie 1.1 12 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 4 3 Wachtwoord vergeten?... 4 4 Ingelogd zijn... 6 5 Tabblad Home... 7 5.1 Informatie...

Nadere informatie

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers Sectorplannen Zorg Handleiding SABA voor werkgevers Versie 1.0 21 november 2014 INLEIDING Deze handleiding stelt de werkgevers in staat om de activiteiten in het kader van de Sectorplannen te registreren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead Inleiding Het Agentschap SZW heeft in september 4 bijeenkomsten gehouden voor de projectleiders en betrokken accountants van de 1 e en 2 e tranche sectorplannen. Tijdens deze bijeenkomsten is kort stilgestaan

Nadere informatie

Q & A s Sectorplan Groothandel; deelaanvraag Hibin

Q & A s Sectorplan Groothandel; deelaanvraag Hibin Q & A s Sectorplan Groothandel; deelaanvraag Hibin Disclaimer: middels deze Q&A s wil Hibin u zo goed mogelijk informeren omtrent subsidie aanvragen o.b.v. het Sectorplan Groothandel. Hoewel Hibin zorgvuldigheid

Nadere informatie

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead Inleiding Het Agentschap SZW heeft in september 4 bijeenkomsten gehouden voor de projectleiders en betrokken accountants van de 1 e en 2 e tranche sectorplannen. Tijdens deze bijeenkomsten is kort stilgestaan

Nadere informatie

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers Sectorplannen Zorg Handleiding SABA voor werkgevers Versie 1.2 19 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 INLOGGEN 3 2.1 WACHTWOORD VERGETEN? 3 2.2 INGELOGD ZIJN 5 3 TABBLAD HOME 6 3.1 INFORMATIE 6 3.1.1

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie

Instructie indienen einddeclaratie Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

ESF Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren

ESF Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren ESF 2014-2020 Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren Inhoud 1. Inleiding-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Maatregel 7 Loopbaancheck Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 7 vs 2 12-6-14 1/6 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Doel Uitvoeringsregeling...

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

ESF Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren

ESF Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren ESF 2014-2020 Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren Inhoud 1. Inleiding-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur

DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur Den Haag, 2015 DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7 Uitvoeringsregeling Maatregel 4 Creëren extra leerwerkplaatsen (BBL-trajecten) Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs 27-08-2014 1/7 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis ESF 2007-2013 Agentschap SZW Pieter Melis Agentschap SZW 17 juni 2010 Indeling presentatie Introductie in ESF Verantwoordelijkheden Agentschap SZW Actie B: re-integratie van gedetineerden Administratie

Nadere informatie

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC)

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Algemene aanmeld- en facturatieprocedure Aanmelden 1. De werkgever vallend onder de sector Kartonnage en flexibele Verpakkingen (aanvrager)

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2015 2 e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

Aanvraag subsidie ESF 2010-2011

Aanvraag subsidie ESF 2010-2011 Aanvraag subsidie ESF 2010-2011 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor opleidingen die door het A&O Fonds Grafimediabranche zijn geselecteerd. Dit document bestaat uit vier delen: - Algemene

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

De Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT)

De Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) De Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding -Opleider- Inleiding Deze gebruikershandleiding is opgezet om u als opleider een aantal handvatten te bieden

Nadere informatie

Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding

Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor een BBL-opleiding voor de instroom van nieuw intredende werknemers. Dit document bestaat uit vier delen:

Nadere informatie

Aanvraag subsidie ESF 2009

Aanvraag subsidie ESF 2009 Het ESF investeert in Aanvraag subsidie ESF 2009 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor opleidingen die door het A&O-fonds Grafimediabranche zijn geselecteerd. Dit document bestaat uit vier delen:

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Stichting Opleiding & Ontwikkeling. Flexbranche ESF

Stichting Opleiding & Ontwikkeling. Flexbranche ESF Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding -Opleider- Pagina 1 van 13 Inhoud 1. Inloggen op het webportal als nieuwe opleider... 4 2. Beheeromgeving van de opleider...

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

FAQ 100% GESUBSIDIEERD TRAININGSAANBOD. Voor bedrijven en medewerkers

FAQ 100% GESUBSIDIEERD TRAININGSAANBOD. Voor bedrijven en medewerkers FAQ 100% GESUBSIDIEERD TRAININGSAANBOD Voor bedrijven en medewerkers FAQ 100% gesubsidieerd trainingsaanbod Vragen vanuit de bedrijven 1. Hoe kan ik deelnemen? Het 100% gesubsidieerd trainingsaanbod staat

Nadere informatie

Handleiding SOL Deel 1

Handleiding SOL Deel 1 Handleiding SOL Deel 1 voor de projectadministratie van het Sectorplan Levensmiddelenindustrie 2014-2016 Deze handleiding administratie Sectorplan Levensmiddelenindustrie 2014 2016 deel I, geldt voor maatregelen

Nadere informatie

Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT)

Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Inleiding Behoort uw bedrijf tot de ICT-sector? Of hebt u een bedrijfsonderdeel (afdeling) welke actief is in

Nadere informatie

DE ANKO ESF 2011-2012 Kappersbranche

DE ANKO ESF 2011-2012 Kappersbranche DE ANKO ESF 2011-2012 Kappersbranche shandleiding Deelnemers INLEIDING Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is subsidie beschikbaar gesteld voor de kappersbranche. De subsidie is bedoeld om meer kappers

Nadere informatie

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider-

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider- Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding - Opleider- INLEIDING Deze gebruikershandleiding is opgezet om u als opleider een aantal handvatten te bieden om gemakkelijk

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

De Stichting Sport, Werk & Opleiding (SWO)

De Stichting Sport, Werk & Opleiding (SWO) De Stichting Sport, Werk & Opleiding (SWO) ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Inleiding Dit webportal is toegankelijk voor bedrijven in Nederland die actief zijn in de sectoren sport, leisure en recreatie

Nadere informatie

Service Unit Eindhoven Fellenoord ZB Eindhoven Postbus AC Eindhoven Telefoon (040) Fax (040)

Service Unit Eindhoven Fellenoord ZB Eindhoven Postbus AC Eindhoven Telefoon (040) Fax (040) Adressen Landelijk Bureau & Service Unit Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag Telefoon (070) 333 41 94 Fax (070) 333 43 34 E-mail: ESF3@agentschapszw.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling: Regionale Initiatieven Van-Werk-Naar-Werk

Uitvoeringsregeling: Regionale Initiatieven Van-Werk-Naar-Werk Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingen in de Metalektro Sectorplan Metalektro Regeling: Cofinanciering Sectorplannen Looptijd Sectorplan Metalektro: 1 september 2014 31 augustus 2016 Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Gewijzigde versie per 30 september 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3

Nadere informatie

ESF en de Wet kinderopvang

ESF en de Wet kinderopvang ESF en de Wet kinderopvang Inleiding Sinds 1 januari 2005 is de Wet basisvoorziening kinderopvang in werking getreden. In de Wet kinderopvang wordt de financiering van de kinderopvang geregeld en wordt

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAL RETURN VERPLICHTING

SOCIAL RETURN VERPLICHTING SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Rotterdam hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeente

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Colland Arbeidsmarktbeleid ESF 2010-2011. Gebruikershandleiding -Opleiders-

Colland Arbeidsmarktbeleid ESF 2010-2011. Gebruikershandleiding -Opleiders- Colland Arbeidsmarktbeleid ESF 2010-2011 Gebruikershandleiding -Opleiders- Versie februari 2011 INLEIDING Deze gebruikershandleiding is opgezet om u als opleider een aantal handvatten te bieden om gemakkelijk

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14894 30 september 2010 Herplaatsing regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2010,

Nadere informatie

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren

Handleiding Subsidieregeling praktijkleren Handleiding Subsidieregeling praktijkleren De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de WVA-onderwijs per 1 januari 2014. Dit is was een belastingmaatregel waarmee u een bedrag per jaar kon terugvragen.

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 31-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sectorplan Kappersbranche Checklist. a. Documenten ten behoeve van controle account: b. Documenten ten behoeve van controle declaratie:

Sectorplan Kappersbranche Checklist. a. Documenten ten behoeve van controle account: b. Documenten ten behoeve van controle declaratie: Sectorplan Kappersbranche Checklist Deze checklist bevat de vereisten die zijn gesteld aan documenten die moeten worden geüpload, om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in scholingskosten vanuit

Nadere informatie

Aanvraag subsidie mobiliteit / duurzame inzetbaarheid sectorplan 2014 2015

Aanvraag subsidie mobiliteit / duurzame inzetbaarheid sectorplan 2014 2015 Aanvraag subsidie mobiliteit / duurzame inzetbaarheid sectorplan 2014 2015 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor trajecten zoals die in het sectorplan Grafimedia zijn opgenomen: begeleidingstrajecten

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatie Bedrijven Postbus 1306 3430BH NIEUWEGEIN 3430BH1306 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting SF BIKUDAK Postbus 637 1000EE AMSTERDAM 1000EE637 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

Workshop voortgangsrapportage

Workshop voortgangsrapportage Open Innovatie-Alliantie Groot Composiet Noord-Holland Kansen voor West Waarom is het Programmabureau zo lastig? Europees geld Regelgeving Europees: algemeen en specifiek Nationaal: algemeen en specifiek,

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

ESF Workshop. November 2011. Horaplantsoen 18 6717 LT Ede. www.sol-online.nl. Postbus 601 6710 BP Ede F +31 (0)318 641 918

ESF Workshop. November 2011. Horaplantsoen 18 6717 LT Ede. www.sol-online.nl. Postbus 601 6710 BP Ede F +31 (0)318 641 918 ESF Workshop November 2011 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Programma 1. Over de SOL 2. Ins en outs van project 2011ESFN354

Nadere informatie

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten Salland 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie Aanvraagformulier resultaatsubsidie KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN RESULTAATSUBSIDIE Ik vraag subsidie aan namens een instelling Ik wens een subsidie van meer dan 1.000,-- De activiteit waarvoor ik subsidie

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Sociaal Fonds Recreatie ESF 2011-2012 Recreatiebranche

Sociaal Fonds Recreatie ESF 2011-2012 Recreatiebranche Sociaal Fonds Recreatie ESF 2011-2012 Recreatiebranche shandleiding Deelnemers INLEIDING Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is subsidie beschikbaar gesteld voor de recreatiebranche. De subsidie is

Nadere informatie

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden Pagina 1

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden Pagina 1 ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS CA-ICT biedt het webportal www.caict-esf.nl aan Gebruikers aan onder toepasselijk verklaring van de volgende bepalingen en voorwaarden. Lees deze overeenkomst

Nadere informatie

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw Subsidie aanvragen voor opleidingskosten: zo eenvoudig is dat SOCIAAL FONDS TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van dit project Toelichting bij de Aanvraag Opleidingssubsidie

Nadere informatie

2b. Uitkeringsreglement Scholing B-deel cursusgroepen

2b. Uitkeringsreglement Scholing B-deel cursusgroepen 2b. Uitkeringsreglement Scholing B-deel cursusgroepen Artikel 1 Toepassing Dit reglement is per 1-1-2017 van toepassing op de sectoren: Glastuinbouw, Paddenstoelenteelt, Dierhouderij, Open Teelten (onderverdeeld

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Volg nu losse moduledagen uit het BOvdT programma! Voor iedereen die niet het 7-daagse Boekondernemer

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA) Slingelaan 1 7001EA DOETINCHEM 7001EA1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

PROCEDURES AANBESTEDINGEN

PROCEDURES AANBESTEDINGEN PROCEDURES AANBESTEDINGEN Achtergrond Artikel 9, eerste lid van de Subsidieregeling ESF-3 en artikel 12, eerste lid van Subsidieregeling ESF-EQUAL gaan over subsidiabele kosten. Beide vermelden dat Verordening

Nadere informatie

Werkprogramma einddeclaraties ESF 2 actie C

Werkprogramma einddeclaraties ESF 2 actie C Projectnummer: Projectnaam: Datum interim controlebezoek: Aanvrager: Projectperiode: t/m Datum controlebezoek einddeclaratie: A. RISICO-ANALYSE Aanvrager Deelnemersgegevens Uurtarieven direct personeel

Nadere informatie

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud FAQ Subsidieregeling Jong en Oud Aanvraag Vraag 1 Hoe is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Jong en Oud ingericht? 2 Tot welke datum kan een aanvraag worden ingediend? 3 Kan ook voor indienstneming

Nadere informatie

Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar om het webportal te gebruiken. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u dit webportal niet gebruiken.

Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar om het webportal te gebruiken. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u dit webportal niet gebruiken. ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS SOBB biedt het webportal www.particulierebeveiliging.com/esf aan Gebruikers aan onder toepasselijk verklaring van de volgende bepalingen en voorwaarden.

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema a) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema a) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie 1. Inleiding Werk en meer mogelijk maken voor iedereen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag stichting OOMT Postbus 491 3990GG HOUTEN 3990GG491 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1. Regionale Bestektekst Social Return on Investment

Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1. Regionale Bestektekst Social Return on Investment Regionale Bestektekst Social Return on Investment 1 Regionale Bestektekst Social Return on Investment Regionale Bestektekst Social Return on Investment 2 1.1. SOCIAL RETURN VERPLICHTING De gemeente Nissewaard

Nadere informatie

Aanvraag subsidie van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag subsidie van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag subsidie van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan 2016-2017 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor begeleidingstrajecten van-werk-naar-werk zoals die in het sectorplan Grafimedia zijn

Nadere informatie