MOMENTUM VOOR ANDERE GLOBALISERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOMENTUM VOOR ANDERE GLOBALISERING"

Transcriptie

1 MOMENTUM VOOR ANDERE GLOBALISERING Monika Sie Dhian Ho, voorzitter van het bestuur van The Broker De Brokerdag op 14 April 2014 Diepe economische crises zijn momenten van politieke waarheid. De geschiedenis leert dat de twee grote crises van de afgelopen honderd jaar werden gevolgd door ingrijpende institutionele veranderingen, internationaal en nationaal. Door een nieuwe economische en maatschappelijke orde. Op de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw volgde de vorming van het Bretton Woods systeem, en de opbouw van verzorgingsstaten in verschillende OESO-landen. Op de crisis van eind jaren zeventig / begin jaren tachtig van de vorige eeuw volgde een periode van groot vertrouwen in liberalisering en globalisering van de markt, deregulering van de financiële sector, en flexibilisering van de arbeidsmarkt. We moeten ons realiseren dat we nu na de bankencrisis van weer in zo n politiek uur U leven. In een tijd van politieke waarheid. De oproepen van Frans Bieckmann en Danielle Hirsch passen daarin. De oplopende werkloosheid en zeer belastende gevolgen van ons productiesysteem voor milieu en natuur, brengen velen al jaren tot de conclusie dat het anders moet. Maar de afgelopen maanden lijkt er een nieuw momentum voor verandering te ontstaan, en dat momentum wordt gecreeerd door nieuwe inzichten in de omvang van de inkomensongelijkheid binnen landen, en nieuw onderzoek naar de negatieve gevolgen van een grote inkomensongelijkheid voor veel dingen die we van waarde achten. De toenemende ongelijkheid was al het thema van de vorige Brokerdag, maar ik wil er omwille van dat momentum vandaag nog kort bij stilstaan. Toenemende inkomensongelijkheid Hoewel het niveau van de inkomensongelijkheid zeer uiteen loopt tussen landen, is er een duidelijke gemeenschappelijke trend van toenemende ongelijkheid zichtbaar sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. In de OESO-landen begon de ongelijkheid eerst toe

2 te nemen aan het eind van de jaren zeventig en begin jaren tachtig, vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, na de verkiezing van Reagan en Thatcher. Dit patroon werd meer wijdverspreid gedurende de verdere jaren tachtig. In de laatste tien jaren zijn zelfs landen met een traditioneel lage ongelijkheid zoals Duitsland, Denemarken en Zweden deze trend gaan volgen. Bovendien laten Aziatische landen (China en India), de transitie-economieen uit Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie en verschillende Sub-Sahara Afrikaanse landen (mn Nigeria en Ghana) ook een enorme toename van de interne ongelijkheid zien. Dat het ook anders kan, laat een aantal Latijns-Amerikaanse landen zien, waar beleid dat expliciet gericht is geweest op vermindering van ongelijkheid, de van oudsher zeer hoge ongelijkheid enigszins heeft teruggebracht. Winner-take-all Als we kijken naar de delen van het totale inkomen die naar de verschillende decielen van de bevolking gaan, dan zien we een tweede tamelijk schokkend gemeenschappelijk patroon in de midden- en hoge-inkomenslanden sins de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dit onderzoek is voor het eerst door Jose Gabriel Palma gedaan. Hij toonde aan dat het verschil tussen landen met een hoge ongelijkheid en een lage ongelijkheid vooral zit in wat er gebeurt met de top tien procent en de onderste veertig procent van de inkomensverdeling. Het aandeel in het totale inkomen van de vijftig procent van de bevolking tussen deze twee extreme groepen blijkt relatief constant te zijn gebleven voor alle midden- en hoge inkomenslanden. Maar in landen met een hoge ongelijkheid, is de top tien procent gelanceerd in inkomensniveau, terwijl de onderste veertig procent door de bodem is gezakt. Terwijl in landen met een lage ongelijkheid, de ratio tussen de top tien procent en de onderste veertig procent veel lager is gebleven. Nu blijkt dat de rijken steeds rijker worden in de landen met een hoge ongelijkheid, terwijl de vijftig procent in het midden nauwelijks beter af is dan dertig jaar geleden, moeten we concluderen dat een trickle-down van de rijkdom niet plaatsvindt. Oorzaken en gevolgen van ongelijkheid Recent empirisch onderzoek naar de oorzaken van ongelijkheid maakt duidelijk dat er een aantal gemeenschappelijke factoren ten grondslag ligt aan de wijdverspreide toename van ongelijkheid in een groot deel van de wereld. Traditionele en landenspecifieke oorzaken, zoals verschillen in landeigendom, opleiding en verschillen tussen stad en platteland, blijken niet verantwoordelijk voor de verslechtering van de

3 situatie. Cruciaal zijn nieuwe oorzaken, die een verband houden met de deregulering en globalisering van financiele markten, de flexibilisering van arbeidsmarkten, en de aard van economische hervormingsbeleid. Het idee dat decennia-lang dominant is geweest, dat het nu eenmaal is hoe markten werken, dat de ongelijkheid eerst moet toenemen voordat het allemaal goed komt met een land, maakt nu in tal van wetenschappelijke publicaties plaats voor de bevinding dat de toenemende ongelijkheid een gevolg is van keuzes in beleid. It s politics stupid. Het zijn de door politici gemaakte regulering en het beleid die de mate van ongelijkheid bepalen. Deze bevinding wordt bevestigd door het feit dat de ongelijkheid significant is verminderd in een aantal Latijns-Amerikaanse landen, waar een andere beleidskoers is ingezet. Momentum voor verandering Een generatie lang hebben politici weinig belangstelling getoond in inkomensongelijkheid. Er lijkt nu een momentum voor verandering. Hier spelen twee zaken een belangrijke rol: Ten eerste zien we een ingrijpende kentering in het academische denken over ongelijkheid. Wetenschappers als Cornia, Milanovic, Palma en Piketty, hebben lange datareeksen over ongelijkheid verzameld voor een grote groep landen, en ook de OESO heeft dat gedaan. De economie verandert daarmee van een modellenwetenschap naar een empirische wetenschap, en dat is een goede zaak. Uit het beschikbare trendonderzoek blijkt dat een aantal fundamentele verwachtingen uit de neo-klassieke economie, waar het beleid op gestoeld was, niet uitkomen. Het onderzoek laat zien dat de ongelijkheid niet zal afnemen bij ongewijzigd beleid, maar steeds verder zal toenemen. Ten tweede blijkt uit recent onderzoek dat een hoge mate van ongelijkheid slecht is voor economische groei en financiele stabiliteit, en op z n minst correleert met een lange reeks van maatschappelijke en politieke verschijnselen die ongewenst zijn. Waar oproepen tot matiging van inkomensongelijkheid voorheen vooral gestoeld werden op morele overwegingen, komen daar heden krachtige overwegingen van eigenbelang bij. En waar eigenbelang en algemeen belang samenvallen, ontstaat een momentum voor verandering. Ook het feit dat er gemeenschappelijke drivers zijn van ongelijkheid over de hele wereld, draagt bij aan dit momentum.

4 In het bij elkaar brengen en ontsluiten van dit nieuwe empirische onderzoek speelt de Broker een belangrijke rol, en de Broker zal dat ook moeten doen waar het gaat om de discussie over beleidsconclusies uit dit nieuwe onderzoek. Voorbij mondiale vrije markten en compenserende herverdeling Decennialang hebben rechts noch links in de politiek veel aandacht besteed aan een analyse en kritiek van de dynamiek van het kapitalisme, aan de relatie tussen globalisering en democratie, en aan ideevorming over de gewenste economische orde. Across the board is er gestreefd naar maximale groei door vrije, mondiale markten en hebben progressieve en linkse partijen zich louter onderscheiden door een groter aandeel van die groei te spenderen aan sociale doelen, via compenserende herverdeling. Maar deze beleidsstrategie wordt in toenemende mate probleamtisch. Ten eerste blijken die vrije, mondiale markten noch stabiel, noch efficient, noch duurzaam te zijn. In feite bestaat er helemaal niet zoiets als de vrije mondiale markt. Markten worden altijd gevormd door de politiek. En we moeten concluderen dat de huidige koers van globalisering en economische groei, die de resultante is van de regimes die we de laatste dertig jaar hebben ingevoerd (voor de financiele sector, voor de arbeidsmarkt, voor de corporate governance) inefficient is, crisisgevoelig is, vooral de top tien procent van de inkomensverdeling bevoordeelt, en milieubeperkingen negeert. Ten tweede zal het in toenemende mate problematisch blijken om primair op belasting en compenserende maatregelen te vertrouwen waar het gaat om het bereiken van sociale doelen. De massieve druk in de richting van meer ongelijkheid, meer economische onzekerheid en uitsluiting, en de schade hierdoor aan de sociale cohesie en democratie, liggen ver voorbij de reikwijdte van compenserende herverdeling. Bovendien zal de inzet van de overheid als grootschalige herverdeler steeds moeilijker zijn, in een tijd van budgettaire krapte, wantrouwen ten opzichte van de overheid, meer diverse samenlevingen, afnemende steun voor nivelleringspolitiek en ruimhartige sociale zekerheid, en Europese integratie van markten zonder de solidariteit tussen volken die nodig is om een soort verzorgingsstaat op Europees niveau op te bouwen. Andere globalisering en nieuwe vormen van tegenwicht We leven in een moment van politieke waarheid. De problemen als gevolg van de toenemende ongelijkheid, werkloosheid, en belasting van het milieu, vragen om fundamentele beleidsconclusies. Uit het werk van een scala aan gezaghebbende

5 wetenschappers zoals Dani Rodrik, Roberto Unger, Jacob Hacker en Paul Pierson, Joseph Stiglitz en Thomas Piketty, valt een alternatief beleidsprogramma samen te stellen waarin het streven naar een gelijkmatiger inkomensverdeling ook leidt tot een meer stabiele en robuuste economische groei. Dat alternatief vergt een andere mind-set van beleidsmakers op alle terreinen: streven naar volledig werkgelegenheid, naar goed onderwijs en gelijke kansen voor iedereen via een sociale investeringsagenda, substantiele investering in onderzoek waarbij we ons meer richten op innovatie om milieukosten te besparen dan op innovatie om op arbeidskosten en daarmee op werkgelegenheid te besparen. Verder kan de overheid excessen aan de top beperken door aanpassing van corporate governance regels en belastingen, best internationaal gecoordineerd, en door hogere standaarden op de arbeidsmarkt in te voeren en te handhaven, zoals minister Asscher al aan het doen is. Ik hoop en verwacht dat de Broker als internationaal academisch en beleidsplatform voorbij het bijeenbrengen van analyses ook kan bijdragen aan het uitwisselen van kennis en ervaringen voor zo n beleidsalternatief.

Hoe ongelijk is Nederland?

Hoe ongelijk is Nederland? Hoe ongelijk is Nederland? De serie Verkenningen omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn dat

Nadere informatie

5 waarom inkomensongelijkheid nadelig uitpakt voor iedereen een gesprek met richard wilkinson

5 waarom inkomensongelijkheid nadelig uitpakt voor iedereen een gesprek met richard wilkinson 103 5 waarom inkomensongelijkheid nadelig uitpakt voor iedereen een gesprek met richard wilkinson Monique Kremer en Erik Schrijvers 5.1 the spirit level Inmiddels is The Spirit Level uit 2009 uitgegroeid

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Nederland 2011

Monitor Duurzaam Nederland 2011 Monitor Duurzaam Nederland 2011 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie Roderik Ponds Maarten van Ham, Gerard Marlet Verschillen, ongelijkheid en segregatie Literatuurstudie Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) De economie van India is snel gegroeid sinds aan het begin van de jaren 90 verregaande hervormingen werden doorgevoerd in o.a. het handels- en industriebeleid. Groei van

Nadere informatie

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 Trends, ontwikkelingen en geleerde lessen 1.1 Verschuivende machtsverhoudingen

Nadere informatie

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens 16 mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Internationale ontwikkelingen De vorming van mondiale waardeketens Integratie van opkomende markten

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie

4 verdienvermogen centraal

4 verdienvermogen centraal 103 4 verdienvermogen centraal Wat kan de Nederlandse overheid doen om ook op termijn goede condities voor groei te realiseren? Die vraag kent vele facetten. Voor de ontwikkeling van een verstandige strategie

Nadere informatie

Inleiding: Energie en economie

Inleiding: Energie en economie Inleiding: Energie en economie Pieter Boot en Paul Koutstaal Introductie De toename van de economische groei sinds de industriële revolutie is voor een belangrijk deel gebouwd op de ruime beschikbaarheid

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

ECONOMIE. 1. Inleiding. 1.1. West-Europa op een kantelmoment

ECONOMIE. 1. Inleiding. 1.1. West-Europa op een kantelmoment ECONOMIE 1. Inleiding 1.1. West-Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van de sociale uitgaven financiert, dan is het

Nadere informatie

Meer groei, minder middenklasse?

Meer groei, minder middenklasse? Serie NL 2030: Naar een nieuw Nederlands Verdienmodel Meer groei, minder middenklasse? Deel 4 Frans Blom, Jan Willem Maas & Thomas Steffens September 2014 INTRODUCTIE Het diepste punt van de crisis lijkt

Nadere informatie

Jaarbericht. Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) Verantwoorden & Leren

Jaarbericht. Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) Verantwoorden & Leren Jaarbericht 2014 Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) Verantwoorden & Leren Jaarbericht 2014 IOB Verantwoorden & Leren Jaarbericht 2014 IOB Verantwoorden & Leren Jaarbericht 2014

Nadere informatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Utrecht,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Er is toekomst voor lotsverbondenheid

Er is toekomst voor lotsverbondenheid Er is toekomst voor lotsverbondenheid Hoogopgeleiden waren de afgelopen decennia de winnaars van de globalisering en lager opgeleiden de verliezers. Maar nu Nederlandse bedrijven sterk zakken op de ranglijst

Nadere informatie

Globalisering voor u

Globalisering voor u zich op de markt begeven, richten zich vooral op de kapitaalkrachtige klanten, wat ten koste gaat van dienstverlening aan de armen. Eigen bijdragen in de zorg of het onderwijs zijn voor hen vaak moeilijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de omgeving. Trends in de omgeving van de Inspectie SZW

Ontwikkelingen in de omgeving. Trends in de omgeving van de Inspectie SZW Ontwikkelingen in de omgeving Trends in de omgeving van de Inspectie SZW Ontwikkelingen in de omgeving Trends in de omgeving van de Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur 2010

Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur 2010 Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 4 1. Omgevingsanalyse 12 2. Vraag naar arbeid 28 3. Aanbod van arbeid 50 4. Dynamiek op de arbeidsmarkt 68 5.

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Een verkennend onderzoek Opdrachtgever: Onderwijsraad ECORYS Ruud van der Aa Arjan Uwland Sabine Descka Rotterdam, 21 juni 2007 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

STOP DE BELASTINGPARADIJZEN!

STOP DE BELASTINGPARADIJZEN! STOP DE BELASTINGPARADIJZEN! UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK BUREAU VAN DE SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 17, nummer 6, juni 2015 STOP DE BELASTING- PARADIJZEN! Nederland is een belastingparadijs.

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Vier toekomstscenario s voor bedrijven

Vier toekomstscenario s voor bedrijven Vier toekomstscenario s voor bedrijven 2 Vier toekomstscenario s voor bedrijven Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 6 Een onzekere wereld: de drijvende krachten 8 Schokkend Samen 12 Dynamisch Divers 22 Trage

Nadere informatie

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW Resolutie VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW INHOUDSOPGAVE Preambule 5 1. Geactualiseerde opvattingen over economie, staat en gemeenschap 9 1.1 Rijnland 2.0: maak de omslag van welvaartseconomie

Nadere informatie