1000 vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel. Kansen voor inzet van 55-plussers als vrijwilliger in de provincie Overijssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1000 vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel. Kansen voor inzet van 55-plussers als vrijwilliger in de provincie Overijssel"

Transcriptie

1 1 vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel Kansen voor inzet van 55-plussers als vrijwilliger in de provincie Overijssel

2 Samen aan de slag Het jaar 212 is het Europees Jaar voor het actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties ( Active Ageing ). Active Ageing houdt in dat ouderen actief blijven door langer te blijven werken, vrijwilligerswerk te doen of door later met pensioen te gaan. Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor de uitdagingen waar de landen in Europa de komende jaren door de vergrijzende bevolking mee te maken krijgen en voor de gevolgen hiervan voor overheidsdiensten en -financiën. In samenwerking met Vilans gaat Arcon ook in Overijssel aan de slag met het Europees Jaar van de Active Ageing. Met het 1. Seniorenbanenplan willen we duizend nieuwe vrijwilligersbanen voor senioren creëren en daarnaast organisaties ondersteunen bij het werven van oudere vrijwilligers. Binnen de provincie Overijssel worden er in 1 gemeenten verschillende initiatieven uitgevoerd om de volgende doelstelling te behalen: duizend nieuwe vrijwilligersbanen voor senioren en daarnaast organisaties ondersteunen bij het werven van oudere vrijwilligers. Dit wordt lokaal uitgevoerd door de vrijwilligerscentrales en Steunpunt Welzijn Ouderen in alle 1 gemeenten. Deze gemeenten hebben zelf een projectplan gemaakt om dit te realiseren. De initiatieven zijn verschillend. Een voorbeeld is het organiseren van een vrijwilligersmarkten gericht op senioren al dan niet door senioren zelf of het opzetten of uitbreiden van netwerken met werkgevers, vrijetijdsmarkt, scholingsinstituten etc. Het uiteindelijke idee is dat er Overijsselse netwerken ontstaan met daarin werkgevers, opleidingsinstituten voor senioren, vrijwilligerscentrales, ouderenbonden, vrouwenorganisaties en de SWO s (Stichting Welzijn Ouderen). Samen zullen deze partijen kijken naar de vraag: Hoe kunnen overheden, werkgevers, uitkeringsinstanties en vrijwilligerscentrales senioren stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen? En hoe kunnen organisaties die vrijwilligers zoeken, senioren binnenhalen en hen voor langere tijd vasthouden? De achterliggende gedachte van het project is dat bij senioren het besef moet gaan leven dat vrijwilligerswerk een positief effect kan hebben op de kwaliteit van leven. Vrijwilligerswerk zorgt voor minder vereenzaming en senioren onderhouden een netwerk. De organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen gebruikmaken van de levenservaring, opgebouwde kennis, vaardigheden en netwerken van vrijwillige senioren. Ester van Leeuwen, projectleider Arcon. 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

3 Zicht op senioren en vrijwilligerswerk Aantal senioren neemt sterk toe Aantal senioren van 55 jaar en ouder neemt in Nederland en ook in de provincie Overijssel sterk toe. Jongere senioren zeer actief als vrijwilligers Percentages: 45% van de 55-65jarigen verricht vrijwilligerswerk 23% van jarigen verricht vrijwilligerswerk 1% van 75-plussers verricht vrijwilligerswerk Mannen doen vooral bestuurlijk vrijwilligerswerk en klussen, vrouwen onderhouden sociaal contact. Allochtone ouderen verrichten niet of nauwelijks georganiseerd vrijwilligerswerk Definitie Vrijwilligerswerk is werk waarvoor iemand zelf kiest, dat niet wordt betaald en dat plaatsvindt in georganiseerd verband. Vrijwilligerswerk komt ten goede komt aan (groepen in) de samenleving. Generatieverschillen De huidige generatie senioren (55 tot 65 jaar) staat anders in het leven dan de voorgaande generaties. Dat heeft ook z n weerslag op hun wensen en verwachtingen richting vrijwilligerswerk. De Vooroorlogse generatie: 'erbij en dichtbij' Geboren Sleutelervaringen Kenmerken Vrijwilligerswerk Economische crisis, Tweede Wereldoorlog, wederopbouw Soberheid, verzuiling, trouw aan orde en gezag Motief: erbij horen Type: vooral uitvoerend 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

4 De Stille generatie: 'nuchtere doeners' Geboren Sleutelervaringen Kenmerken Vrijwilligerswerk Tweede Wereldoorlog, Harde werkers; nuchter en Motief: nuttig, maar met mate wederopbouw, welvaart jaren '6/'7 spaarzaam, angst voor 'grote woorden' Type: uitvoerend en coördinerend De Babyboom- of Protestgeneratie: 'de verbeelding aan de macht' Geboren Sleutelervaringen Kenmerken Vrijwilligerswerk Economische voorspoed, protestgolf ('Maagdenhuis'), ontnuchtering Verzet tegen heersende orde, vrijheid, zelfontplooiing Motief: zelfontplooiing, nieuwe netwerken Type: pionier, coach, projectmatig of langdurig met maar voldoende vakantie/oppas/vrije tijd Commercie en senioren In de commerciële sector hebben ze senioren meer en meer in het vizier. Een van de indelingen die ze daarbij hanteren is als volgt: 1. Oudere Jongeren (18%) gemiddeld 55 jaar en vooral mannen. 2. Golden Girls (18%) gemiddeld 58 jaar en met een gemiddeld inkomen. 3. Eenzelvigen (25%) gemiddeld 62 jaar, zeeën van tijd waar nauwelijks mee gedaan wordt. 4. Wereldse Genieter (18%) gemiddeld 62 jaar, heel actief en veel te besteden. 5. Geranium Genieters (21%) gemiddeld 69 jaar, actief binnenshuis en sociaal. Van ontslag naar vrijwilligerswerk In deze tijd van recessie lopen oudere werknemers kans om werkloos te worden. Vrijwilligerswerk kan dan een goed alternatief vormen om de tijd op een zinvolle manier te besteden. Bij het traject van ontslag naar vrijwilligerswerk zijn diverse partijen betrokken. Traject van ontslag naar vrijwilligerswerk Sollicitatie Plicht OF Ontslag Werkgever UWV WERKbedrijf Vrijwilligerscentrale en/of SWO Organisatie met vrijwilligersactiviteiten Vrijwilligersplicht Vrijwilligerswerk Eigen initiatief en/of via via 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

5 Het is zinvol om speciaal te kijken naar de doelgroep ouderen die al dan niet gedwongen vroegtijdig met pensioen gaan en een uitkering krijgen. Mensen kunnen onder bepaalde voorwaarden van hun sollicitatieplicht vrijgesteld of (tijdelijk) ontheven worden als ze mantelzorg verlenen of vrijwilligerswerk gaan doen. Het is van belang om ouderen goed en tijdig te informeren over de mogelijkheden. Voor vrijwilligerscentrales/steunpunten is het goed om te weten wie ze voor zich hebben. Gaat het om senioren: die richting vrijwilligerswerk zijn gepusht en geen (positieve) ervaring met vrijwilligerswerk hebben; die bewust kiezen voor vrijwilligerswerk in plaats van sollicitatie en (positieve) ervaring met vrijwilligerswerk hebben; die bewust kiezen voor vrijwilligerswerk in plaats van sollicitatie en geen (positieve) ervaring met vrijwilligerswerk hebben. Ze zullen deze verschillende senioren op een passende manier moeten matchen, zodat het zowel voor de senior zelf als voor de organisatie waar hij of zij aan de slag gaat tot positieve resultaten leidt. 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

6 2. Tips van senioren zelf Willen senioren zelf vrijwilligerswerk doen? Waarom wel of niet? En wat zouden organisaties kunnen doen om het te verleiden om actief te worden als vrijwilliger? Deze en andere vragen hebben we voorgelegd aan het Seniorenpanel van Arcon. Ze zijn gerubriceerd volgens de 6 B s voor het vrijwilligerswerk: Bezinnen, Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden, Beëindigen. 156 senioren hebben de vragen beantwoord. 8% van hen gaf aan zelf vrijwilligerswerk te doen. We hebben de antwoorden per vraag samengevat in een top 5 van tips. Bezinnen Wat denkt u dat een organisatie moet doen om het vrijwilligerswerk voor senioren aantrekkelijk en interessant te maken: 1. Vrijwilligerswerk laten aansluiten op diverse talenten van senioren 2. Laten zien dat vrijwilligerswerk zinvol is 3. Vrijwilligerswerk laten aansluiten op tijdstippen die senioren het beste uitkomen 4. Laten zien dat vrijwilligerswerk goed georganiseerd is 5. Laten zien dat vrijwilligerswerk leuk is Binnenhalen Waar kan een organisatie senioren, die nog geen vrijwilligerswerk doen, vinden om hen te interesseren voor vrijwilligerswerk: 1. Via voorbeeldverhalen van senioren die vrijwilligerswerk doen in lokale krant 2. Door promotieteam van senioren naar bijeenkomsten laten gaan om senioren te werven 3. Door snuffelstages aan te bieden voor senioren 4. Door seniorenmarkt te organiseren of beursvloer (www.beursvloer.com) 5. Via advertenties in lokale krant Begeleiden Op welke wijze kan een organisatie senioren begeleiden bij hun vrijwilligerswerk: 1. Duidelijke afspraken maken over taken en verantwoordelijkheden van senioren 2. Luisteren naar signalen en ideeën van senioren 3. Duidelijk maken waar senior met vragen terecht kan 4. Individueel overleg met senior persoonlijk of overleg met groep vrijwilligers per activiteit 5. Senioren ruimte geven om zelf activiteiten te bedenken en te organiseren 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

7 Belonen Hoe kan een organisatie senioren belonen voor hun vrijwilligerswerk: 1. Vragen hoe het met senior gaat 2. Schouderklopje geven 3. Senioren serieus nemen 4. Leuk feest of uitstapje organiseren 5. Kaartje sturen bij speciale gelegenheden Behouden Wat kan een organisatie doen om vrijwilligers te behouden: 1. Senioren regelmatig vragen of ze tevreden zijn over hun werk en organisatie 2. Voorkomen dat senior overbelast raakt 3. Beter inspelen op signalen van vrijwilligers 4. Beter opletten of senior op z`n plek is 5. Senioren meer betrekken bij organisatie Beëindigen Wat kan een organisatie doen als een senior wil stoppen met het vrijwilligerswerk: 1. Zorgen voor goede en prettige afsluiting van vrijwilligerswerk 2. Tijdig opvolging zoeken voor senior 3. Doorvragen waarom senior wil stoppen 4. Kijken naar alternatieven voor senior om toch vrijwilligerswerk te kunnen blijven doen bij organisatie 5. Doorvragen of senior vrijwilligerswerk wil doen bij andere organisatie 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

8 Focus op de vrijwilliger: doe de test In de wereld van beroepskeuze-advies en loopbaanbegeleiding is een test een gangbaar middel om zicht te krijgen op de verwachtingen, wensen en ideeën van kandidaten over het werk dat zij in de toekomst gaan doen. De testresultaten zijn een goed aanknopingspunt voor begeleiding en maken het makkelijker om te bepalen in welke richting verder gezocht moet worden. Ook in de bemiddeling naar vrijwilligerswerk kan een test een goed hulpmiddel zijn om te zorgen dat mensen hun voorkeuren duidelijker uitspreken en bewustere keuzes maken. De focustest, die Vilans heeft ontwikkeld, is een manier om erachter te komen wat voor soort werk het beste bij potentiële vrijwilligers past. Vragen In de focustest komen aan de hand van gesloten vragen alle factoren aan de orde die een rol kunnen spelen in het kiezen van vrijwilligerswerk. De vragen gaan over: de algemene interesses van de vrijwilliger in spe; welke soort bezigheden spreekt hem aan? de specifieke voorkeuren ten aanzien van vrijwilligerswerk; welke concrete vrijwilligersactiviteiten zou iemand op het eerste gezicht wel en niet willen doen? wat iemand als zijn eigen kwaliteiten beschouwt; welke motieven belangrijk zijn bij de keuze van een bepaalde organisatie. De vragen zijn zeer praktisch gesteld en zijn te herleiden naar een bepaald persoonlijkheidstype. Persoonlijkheidstypen Uit de focustest blijkt tot welk type iemand behoort: Praktische type: vindt het leuk om met gereedschappen, apparaten, materialen, en machines te werken of planten en dieren te verzorgen. Dit realistische type heeft een goed technisch inzicht, is meer een doener dan een denker en werkt liever alleen dan samen met anderen. Verder is hij bescheiden en stabiel en heeft hij veel uithoudingsvermogen. Intellectuele type: is altijd bezig de wereld te onderzoeken en te begrijpen. Dit type houdt van lezen en schrijven en is meer theoretisch dan praktisch ingesteld. Hij is goed in wetenschappelijke en wiskundige activiteiten en werkt het liefst alleen. Verder is hij systematisch, kritisch, nauwkeurig en rationeel. Artistieke type: doet graag vrije en creatieve dingen die niet aan vaste regels zijn gebonden. Dit type is goed in bepaalde artistieke vaardigheden zoals toneelspelen, muziek maken of tekenen. Artistieke types houden niet zo van geordende en systematische werkzaamheden. Ze hebben veel fantasie, zijn impulsief, soms een beetje onpraktisch, maar wel origineel. Sociale type: werkt graag en goed met anderen samen, kan zijn gedachten en gevoelens goed onder woorden brengen en luistert graag naar anderen. Meestal is dit type niet erg technisch. Sociale types zijn begripvol, vriendelijk, behulpzaam en idealistisch. In hun optreden zijn ze tactisch, zorgzaam en sterk op anderen gericht. 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

9 Ondernemende type: houdt van leidinggeven en organiseren en weet met zijn overtuigingskracht mensen enthousiast te krijgen voor zijn plannen. Dit organisatietalent gaat uitdagingen niet uit de weg, maar is meer een doener dan een denker. Hij is ambitieus en dominerend, maar ook gezellig en optimistisch. Nauwkeurige type: houdt van duidelijkheid en overzichtelijkheid en vindt chaos en rommel vervelend. Vaak is hij goed in administratieve vaardigheden en in het vervullen van opdrachten. Hij heeft een precieze en systematische aanpak. Verschillende motieven Bij de keuze voor een bepaald type vrijwilligerswerk speelt ook de aard van de organisatie en de vrijwilligersfunctie een rol. Daarom staat in de focustest ook een vraag naar de motieven om als vrijwilliger actief te worden. De bedoeling daarvan is dat mensen stilstaan bij hun redenen om vrijwilligerswerk te doen en de verwachtingen die daarmee gepaard gaan. Het gaat om de volgende motieven: Ideële motief: vrijwilligerswerk als bewuste keuze om actief te zijn met een bepaald maatschappelijk doel voor ogen. Sociale motief: vrijwilligerswerk als manier om mensen te ontmoeten en nieuwe contacten op te bouwen. Ontplooiingsmotief: vrijwilligerswerk als middel om ideeën uit te werken en nieuwe vaardigheden te leren. Structuurmotief: vrijwilligerswerk als manier om regelmaat in het dagelijks leven te krijgen. De vragen in de test naar aanleiding van de motivatie geven een beeld van wat iemand zoekt bij een organisatie. Type activiteiten Wat goed blijkt te werken is om de activiteiten voor vrijwilligers onder te verdelen in vacatures die passen bij de verschillende types uit de focustest. Het waardevolle daarmee aan deze methode is de persoonlijke invalshoek. Niet het aanbod staat centraal, maar de kwaliteiten van mensen. Dit blijkt een belangrijk uitgangspunt voor succesvolle werving en bemiddeling. Mini en uitgebreide versie Van de Focustest is een miniversie beschikbaar (zie bijlage), die bijvoorbeeld goed te gebruiken is bij stands en promotieactiviteiten. Er is ook een uitgebreide versie. Samen met een handreiking voor het opstellen van een activiteitenoverzicht en de publicatie Focus op de vrijwilliger. Nieuwe impulsen voor werving, bemiddeling en begeleiding is deze verkrijgbaar in de webwinkel van Vilans. 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

10 Colofon September 212 Vilans en Arcon. De publicatie 1 vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel is uitgegeven in opdracht van de provincie Overijssel. Auteurs Cecil Scholten, Vilans Ester van Leeuwen, Arcon Sybren Bouwsma, Arcon Vilans Arcon Postbus 8228 Azelozestraat RE Utrecht 7622 NC Borne T T F F E E 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

11 MINI-FOCUSTEST De mini focustest is gebaseerd op de Focustest vrijwilligerswerk van Vilans. Interessen Welke dagelijkse en minder dagelijkse dingen vindt u leuk om te doen. Kruis JA aan bij de activiteiten die leuk lijken. Zet Nee bij de activiteiten die u beslist niet zou willen doen. JA NEE Een cursus laminaat leggen volgen Meedoen in een politieke discussie Een lezing over kunst bezoeken Met anderen een activiteit organiseren Iemand helpen met het schrijven van een brief Op kleine kinderen passen Muziek maken De financiële administratie bijhouden Een presentatiecursus volgen Een tuin aanleggen Wetenschappelijke artikelen lezen Iemand wegwijs maken in de stad Voorkeuren Wat voor soort vrijwilligerswerk spreekt u zo op het eerste gezicht aan. Geef per voorbeeld aan wat u wel of niet leuk lijkt. JA NEE Groepen rondleiden in een museum Sportactiviteiten begeleiden Met jongeren een toneelproductie maken Dieren verzorgen op een kinderboerderij Een wereldwinkel helpen opzetten Kaartjes verkopen bij een theater Zwerfdieren vangen Ouderen helpen bij het werken met computers Op school helpen bij handenarbeid Journalist zijn voor een amateur radio-omroep Het lesmateriaal van een cursus ordenen Koffie schenken in een buurthuis Kwaliteiten Zet een kruisje onder JA bij beweringen die voor u juist zijn. Zet een kruisje bij NEE bij de beweringen die u niet bij uzelf vindt passen. JA NEE Ik heb veel fantasie Ik regel zaken altijd goed en volgens plan Ik ben in staat anderen te overtuigen Stilzitten is niets voor mij Ik verdiep me graag in actuele onderwerpen Ik weet mensen vrij snel op hun gemak te stellen

12 Wat ik weet, draag ik graag uit Ik luister graag naar anderen Ik ben een echt gevoelsmens Wat ik begin maak ik af Ik ben een vlotte prater Ik hou van regelmaat en structuur Motieven Wat hebt u nodig in een organisatie om het naar uw zin te hebben? Bekijk de onderstaande uitspraken en geef aan wat u wel of niet op uzelf van toepassing vindt. JA NEE Ik wil mijn kwaliteiten en/of ervaringen kunnen inzetten Ik zoek vrijwilligerswerk om iets op te bouwen voor mezelf Ik wil regelmatig contact met andere vrijwilligers Ik wil achter de doelstellingen van de organisatie kunnen staan JA NEE Resultaat Omcirkel bij de vragen waar u JA heeft geantwoord het symbooltje achter de antwoordkolom. Tel vervolgens per symbool de totalen op en noteer die hieronder. Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : De symbolen in de eerste rij staan voor een bepaald menstype. Vooral de menstypen met de hoogste scores geven aan hoe u te karakteriseren bent. De symbolen in de tweede rij staan voor de motieven. Herkent u zich in uw typering of typeringen? staat voor praktisch: meer een doener dan een denker, houdt van klussen voor Intellectueel: altijd bezig de wereld te onderzoeken en te begrijpen, houdt van lezen en schrijven staat voor artistiek: doet graag creatieve dingen, goed in artistieke vaardigheden staat voor sociaal: werkt graag met anderen samen, kan goed luisteren, tactisch in optreden, zorgzaam en sterk op anderen gericht staat voor ondernemend: houdt van leidinggeven en organiseren en weet met overtuigingskracht anderen enthousiast te maken staat voor nauwkeurig: houdt van duidelijkheid en overzichtelijkheid, heeft een precieze en systematische aanpak Herkent u zich in uw motief of motieven? staat voor het ideële motief: inzetten voor anderen en de maatschappij staat voor het sociale motief: mensen ontmoeten en nieuwe contacten opbouwen staat voor het ontplooiingsmotief: ideeën uitwerken en nieuwe vaardigheden leren staat voor het structuur motief: regelmaat in het dagelijks leven krijgen Bent u mogelijk geïnteresseerd geraakt in vrijwilligerswerk door deze test? Wilt u kijken wat er te doen is aan activiteiten bij u in de buurt? Neem contact op met het vrijwilligerssteunpunt... Wij zijn u graag verder van dienst!

focustest en de activiteitenzoeker

focustest en de activiteitenzoeker Handleiding voor het gebruik van de focustest en de activiteitenzoeker Cecil Scholten N I Z W 2001 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

(bij het berekenen van de uitslag worden alleen de "Ja"-antwoorden geteld, dus indien uw antwoord "Nee" is dan hoeft u niets in te vullen)

(bij het berekenen van de uitslag worden alleen de Ja-antwoorden geteld, dus indien uw antwoord Nee is dan hoeft u niets in te vullen) Interesses Welke dagelijkse en minder dagelijkse dingen vindt u leuk om te doen? Hieronder ziet u een lijst met allerlei klussen en activiteiten. Selecteer "" bij de activiteiten die u prettig vindt om

Nadere informatie

In onderstaand model worden de dimensies en de typen weergegeven. Uitdaging Vrijwilligerswerk biedt mogelijkheden. Veiligheid

In onderstaand model worden de dimensies en de typen weergegeven. Uitdaging Vrijwilligerswerk biedt mogelijkheden. Veiligheid HET VRIJWILLIGERSKWADRANT i Een hulpmiddel om kwaliteiten van vrijwilligers te onderscheiden Iemands persoonlijkheid bepaalt welk type (vrijwilligers)werk het beste bij hem past. Voor een goede uitvoering

Nadere informatie

Focustest vrijwilligerswerk. Wat past bij u? Testboekje van:

Focustest vrijwilligerswerk. Wat past bij u? Testboekje van: Focustest vrijwilligerswerk Wat past bij u? Testboekje van: N I Z W 2001 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Vrijwilligerstest voor de zorg: Wat past bij u?

Vrijwilligerstest voor de zorg: Wat past bij u? Vrijwilligerstest voor de zorg: Wat past bij u? Inleiding Welkom bij de Vrij willigerstest voor de zorg. Deze test helpt u bij het maken van een keuze voor vrij willigerswerk in de zorg. Via het invullen van

Nadere informatie

Hoe een koe een haas vangt

Hoe een koe een haas vangt Ledenwerving anno nu Hoe een koe een haas vangt Zonder leden geen PCOB. Een waarheid als een koe. Nieuwe leden zijn hard nodig wil de PCOB belangen van huidige en toekomstige generaties senioren kunnen

Nadere informatie

HZO Beroepenzoeker. Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze. John Doe

HZO Beroepenzoeker. Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze. John Doe HZO Beroepenzoeker Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze ID 256-1 Datum 22.01.2015 3 / 14 OVER MENSEN EN BEROEPEN Het Hollands Zelfonderzoek helpt mensen werkomgevingen en beroepen te vinden

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

1. Wat voor werk wil ik doen?

1. Wat voor werk wil ik doen? Studiewijzer 1 Verken jezelf Het kiezen van een studie begint bij kijken naar jezelf. Als je studie aansluit op je eigenschappen en je interesses, dan zit je daar straks beter op je plek. De onderstaande

Nadere informatie

Insight Entree Profielkeuze. AMN College. Testdatum 23 april 2014 Naam. Carola Drembele

Insight Entree Profielkeuze. AMN College. Testdatum 23 april 2014 Naam. Carola Drembele AMN College Testdatum 23 april 2014 Naam Status Getest pagina 1 Menstype In de onderstaande weergave zie je jouw score per menstype. De score is berekend ten opzichte van andere leerlingen, die een profiel

Nadere informatie

Voorwoord 1. Hoofdstuk 1: Waarden 2. Hoofdstuk 2: Ontdek je talent! 3. Hoofdstuk 3: Keuzestijlen 5. Hoofdstuk 4: Kwaliteiten 7

Voorwoord 1. Hoofdstuk 1: Waarden 2. Hoofdstuk 2: Ontdek je talent! 3. Hoofdstuk 3: Keuzestijlen 5. Hoofdstuk 4: Kwaliteiten 7 Extra opdracht LOB Inhoudsopgave: Inhoud: Pagina: Voorwoord 1 Hoofdstuk 1: Waarden 2 Hoofdstuk 2: Ontdek je talent! 3 Hoofdstuk 3: Keuzestijlen 5 Hoofdstuk 4: Kwaliteiten 7 Hoofdstuk 5: Beschrijving van

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Samenvatting Van de Leidenaren geeft 22% aan op dit moment aan vrijwilligerswerk te doen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Het percentage vrijwilligers dat (meer) vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden Begeleiden - Werkbladen 133 Werkblad 14 Daar ben jij goed in!!! Doel: benoemen van de gaven die vrijwilligers inbrengen en het waarderen van hun inzet, bijvoorbeeld op een vrijwilligersavond. Benodigdheden:

Nadere informatie

Opdracht U bekijkt uw leven tot nu toe en denkt na over wat u allemaal heeft meegemaakt.

Opdracht U bekijkt uw leven tot nu toe en denkt na over wat u allemaal heeft meegemaakt. Uw levensweg U bekijkt uw leven tot nu toe en denkt na over wat u allemaal heeft meegemaakt. a Kijk naar de levensweg. Waar bent u nu? Wat bent u op uw weg tegengekomen? Mist u nog iets op de tekening?

Nadere informatie

Wat denk je zelf? Studiekeuze123

Wat denk je zelf? Studiekeuze123 Wat denk je zelf? Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar welke opleiding past goed bij jou? Een opleiding

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Test: carrière-ankers

Test: carrière-ankers Test: carrière-ankers Wat is de reden dat je werkt? Wat motiveert je in je werk? Welke elementen moeten je werk bevatten om het je echt naar de zin te maken zodat je met plezier en productief kunt functioneren?

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Vinden en binden van senioren voor vrijwillige inzet

Vinden en binden van senioren voor vrijwillige inzet Zin in meedoen! Vinden en binden van senioren voor vrijwillige inzet Kees Penninx ActivAge Themabijeenkomst Senioren en het nieuwe vrijwilligerswerk Pluspunt Rotterdam 21 november 2012 Senioren Mensen

Nadere informatie

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Vergadering d.d. Activiteit Aanwezig Afwezig 15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Op 15 november kwamen 52 mensen van vrijwilligerscentrales

Nadere informatie

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging. Nel Garrelfs

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging. Nel Garrelfs Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging Nel Garrelfs 1 Hoe ben jij bij de club vrijwilliger geworden? Gevraagd Zelf aangemeld Advertentie Website Clubblad Opleiding Anders.. 2 Waarom

Nadere informatie

Buddy-plan Handreiking

Buddy-plan Handreiking Buddy-plan Handreiking Inleiding Het CDA staat naast onze ouderen: Wij zijn er voor u! Met die boodschap reiken we ouderen de helpende hand, als ze die nodig hebben. Door naar hun zorgen te luisteren,

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Werksoorten (QWSM) 2 Inleiding Wat voor soort werk spreekt jou aan? Ben jij

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

WERVEN VAN VRIJWILLIGERS

WERVEN VAN VRIJWILLIGERS WERVEN VAN VRIJWILLIGERS Situering In vele kerken en andere organisaties is men steeds weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zeker bij de kerken treedt de vergrijzing van de vrijwilligers sterk in. Het

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Bijlage 3 Materiaal Workshop Studiekeuze (1,5 uur) werkboek voor leerlingen Centrum voor Studie en Loopbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw.

Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Ik ben Mona, ben geboren in Egypte. Ik heb daar basisschool gedaan. Daarna een opleiding voor zuster. Ik woon 6 jaar in Nederland. Mijn man is overleden. Ik zorg

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling.

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling. ZELFANALYSE EN PERSOONSANALYSE Opdracht Zelfanalyse Op de volgende pagina's vindt u een lijst met uitspraken die betrekking hebben op persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en gedrag. Geef van elke uitspraak

Nadere informatie

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus pag.: 1 van 5 Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus Ieder mens heeft een persoonlijke stijl van beïnvloeden. De een is meer gericht op het opbouwen

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Ik verdien niet wat de klant krijgt!

Ik verdien niet wat de klant krijgt! Ik verdien niet wat de klant krijgt! * De Communicatie van een nieuw Bedieningsconcept FiDiZ Zwolle * 27 maart 2013 * 10 april 2013 Opleiding Persoonlijke Financiële Stijlen in 1 dag Voor meer informatie:

Nadere informatie

MAAK JE EIGEN ELEVATORPITCH

MAAK JE EIGEN ELEVATORPITCH TOOLKIT TER VOORBEREIDING OP DE WORKSHOP MIJN KLUS IS TOP MAAK JE EIGEN ELEVATORPITCH Wat is een elevatorpitch? Een elevatorpitch (elevator = lift; pitch = verkooppresentatie), heel soms ook elevatorspeech

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Waarderen en Belonen van vrijwilligers

Waarderen en Belonen van vrijwilligers Waarderen en Belonen van vrijwilligers Sandy dos Reis en Jeanette Buitelaar Versie: December 2014 PAGINA 2/5 Vrijwilligerswerk Rotterdam is dé centrale ingang voor al het vrijwilligerswerk in Rotterdam.

Nadere informatie

Vrijwilligersnotitie. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Vrijwilligersnotitie. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Vrijwilligersnotitie Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding (achtergrond en geschiedenis) 3 2. Doelstelling van deze notitie 4 3. Het soort vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Dromen, denken, doen, doorgaan

Dromen, denken, doen, doorgaan Dromen, denken, doen, doorgaan 45-plussers, zinvol bezig zijn, werk en educatie Jumbo Klercq 1 Denken over later Vrijheid? Vervroegd afvloeien? Nog enigszins actief blijven? Pensionering Vervroegd uittreden?

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen

Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 2 van 17 Naam: Maarten de Boer Afnamedatum: 16.12.2011 09:28 Normgroep: Bevolking Nederland en Vlaanderen, Mannen en Vrouwen Pagina 3 van 17 NEO-PI-R Uitgebreide interpretatie van de resultaten

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Samenvatting Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Werkzaam bij: Dariuz Voorbeeld Datum intake: 25/11/2011 In opdracht van: Demo pakket Naam casemanager: Demo Dariuz Conclusies Naar aanleiding

Nadere informatie

Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1

Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1 Achter de geraniums? Presentatie Motivaction tijdens debat 10 april: Hier is mijn moeder, regelt u het verder? 10-04-2012 1 Hier is mijn moeder. Regelen jullie het verder? Onderzoek naar verwachtingen

Nadere informatie

HZO Opleidingenzoeker

HZO Opleidingenzoeker HZO Opleidingenzoeker Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuze ID 256-1 Datum 22.01.2015 2 / 26 INLEIDING De meeste mensen willen op twee manieren geholpen worden bij de keuze van hun opleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! De herkenning en glimlachen als je patiënten komt halen doen je goed. Wie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Vertrouwelijk Naam kandidaat: De Kandidaat Print datum: 7-11-11 Rapportage t.b.v.: Geen pakket geselecteerd

Vertrouwelijk Naam kandidaat: De Kandidaat Print datum: 7-11-11 Rapportage t.b.v.: Geen pakket geselecteerd Vertrouwelijk Naam kandidaat: De Kandidaat Print datum: 7-11-11 Rapportage t.b.v.: Geen pakket geselecteerd Loopbaan Inzicht Vragenlijst Afgenomen op: 14-10-11 19:20:1 Deze rapportage is ontworpen om professionele

Nadere informatie

De Drempel van Jan. Een verhaal over communiceren met ouderen

De Drempel van Jan. Een verhaal over communiceren met ouderen De Drempel van Jan Een verhaal over communiceren met ouderen De geboorte van Jan 2 Om te starten Wie richt zich met zijn werkzaamheden al op de doelgroep ouderen? Wanneer ben je een oudere? 3 Als aftrap

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Interviewvragen DRIJFVEREN

Interviewvragen DRIJFVEREN Interviewvragen DRIJFVEREN Achter iemands persoonlijke intrinsieke motivatoren komen is niet makkelijk. Hoe geeft iemand op zijn eigen wijze uiting aan zijn drijfveren? De enige manier om hierachter te

Nadere informatie

Werken met vrijwilligers

Werken met vrijwilligers 25 november 2015 Werken met vrijwilligers Ronald Hetem 11/30/2015 Feiten en cijfers leeftijd 49% 46% 56% 52% 47% 47% 31% 15-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 vanaf 75 Feiten en cijfers 11% Wat doen vrijwilligers?

Nadere informatie

Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk. Zorgvisiecongres, 11 april 2013

Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk. Zorgvisiecongres, 11 april 2013 Zorg Beter met Vrijwilligers, Mantelzorg en Sociaal netwerk Zorgvisiecongres, 11 april 2013 Cecil Scholten, Vilans Jolanda Elferink, Movisie Femke de Slegte, Visio Inhoud 1. Cijfers 2. Diverse groepen

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

De Drempel van Jan. Een verhaal over communiceren met ouderen

De Drempel van Jan. Een verhaal over communiceren met ouderen De Drempel van Jan Een verhaal over communiceren met ouderen Om te starten Wie richt zich met zijn werkzaamheden al op de doelgroep ouderen? Wanneer ben je een oudere? 2 Als aftrap Delen van nieuwe inzichten/ontwikkelingen

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Provinciale bijeenkomst VVJ Antwerpen Mechelen, 3 oktober 2013 1 Departement: Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Dienst

Nadere informatie

Wat is het Ondernemerscentrum?

Wat is het Ondernemerscentrum? Ondernemerscentrum Ondernemerscentrum Bent u van plan een eigen onderneming te starten of heeft u al een eigen onderneming? Heeft u daarbij behoefte aan praktische en concrete ondersteuning? Loopt u tegen

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

RAPPORT TEAMROL INDICATOR

RAPPORT TEAMROL INDICATOR RAPPORT TEAMROL INDICATOR Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 27 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant ixly Teamrol Indicator In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Hollands Zelfonderzoek

Hollands Zelfonderzoek HZO - Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuzes - (Standaard) Totale duur [min]: 8:24 Nederlandse bevolking, totaal - Percentielen HZO Bast M - 33;3 Jaren Hollands Zelfonderzoek voor beroeps-

Nadere informatie

Alleen maar Winnaars

Alleen maar Winnaars Alleen maar Winnaars 55-plussers aan de slag Projectvoorstel gericht op een vergroting van de arbeidsinzet van oudere werkzoekenden Samenwerkingsproject VBOB 1, Paladijn en UWV juni 2013 Robert Tops Mat

Nadere informatie

Vrijwillig Haaksbergen

Vrijwillig Haaksbergen Vrijwillig Haaksbergen Stand van zaken 1 augustus 2014 Sybren Bouwsma en Maaike Moulijn - Arcon Rapport Vrijwillig Haaksbergen 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken vrijwillige inzet... 4 3. Ondersteuning

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode 2012 ACS B.V. Rapportage voor Erwin Metselaar - Groepscode - 25 januari 2012 - pagina 1/9 Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Beste Erwin Metselaar Je hebt

Nadere informatie

Samen de paardensport laten groeien

Samen de paardensport laten groeien Samen de paardensport laten groeien MAATSCHAPPELIJKE TRENDS & PAARDENSPORT 1. Sinds 1975 omvang van vrije tijd met 3 uur/week gekrompen vrije tijdsbesteding steeds belangrijker 2. Behoefte aan zelfontplooiing

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Schudden, delen, geven

Schudden, delen, geven Schudden, delen, geven Flexibilisering is een belangrijk begrip geworden. Niet alleen de tijdsindeling van mensen is flexibeler, ook de binding van mensen met organisaties is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) Student1 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie