1000 vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel. Kansen voor inzet van 55-plussers als vrijwilliger in de provincie Overijssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1000 vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel. Kansen voor inzet van 55-plussers als vrijwilliger in de provincie Overijssel"

Transcriptie

1 1 vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel Kansen voor inzet van 55-plussers als vrijwilliger in de provincie Overijssel

2 Samen aan de slag Het jaar 212 is het Europees Jaar voor het actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties ( Active Ageing ). Active Ageing houdt in dat ouderen actief blijven door langer te blijven werken, vrijwilligerswerk te doen of door later met pensioen te gaan. Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor de uitdagingen waar de landen in Europa de komende jaren door de vergrijzende bevolking mee te maken krijgen en voor de gevolgen hiervan voor overheidsdiensten en -financiën. In samenwerking met Vilans gaat Arcon ook in Overijssel aan de slag met het Europees Jaar van de Active Ageing. Met het 1. Seniorenbanenplan willen we duizend nieuwe vrijwilligersbanen voor senioren creëren en daarnaast organisaties ondersteunen bij het werven van oudere vrijwilligers. Binnen de provincie Overijssel worden er in 1 gemeenten verschillende initiatieven uitgevoerd om de volgende doelstelling te behalen: duizend nieuwe vrijwilligersbanen voor senioren en daarnaast organisaties ondersteunen bij het werven van oudere vrijwilligers. Dit wordt lokaal uitgevoerd door de vrijwilligerscentrales en Steunpunt Welzijn Ouderen in alle 1 gemeenten. Deze gemeenten hebben zelf een projectplan gemaakt om dit te realiseren. De initiatieven zijn verschillend. Een voorbeeld is het organiseren van een vrijwilligersmarkten gericht op senioren al dan niet door senioren zelf of het opzetten of uitbreiden van netwerken met werkgevers, vrijetijdsmarkt, scholingsinstituten etc. Het uiteindelijke idee is dat er Overijsselse netwerken ontstaan met daarin werkgevers, opleidingsinstituten voor senioren, vrijwilligerscentrales, ouderenbonden, vrouwenorganisaties en de SWO s (Stichting Welzijn Ouderen). Samen zullen deze partijen kijken naar de vraag: Hoe kunnen overheden, werkgevers, uitkeringsinstanties en vrijwilligerscentrales senioren stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen? En hoe kunnen organisaties die vrijwilligers zoeken, senioren binnenhalen en hen voor langere tijd vasthouden? De achterliggende gedachte van het project is dat bij senioren het besef moet gaan leven dat vrijwilligerswerk een positief effect kan hebben op de kwaliteit van leven. Vrijwilligerswerk zorgt voor minder vereenzaming en senioren onderhouden een netwerk. De organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen gebruikmaken van de levenservaring, opgebouwde kennis, vaardigheden en netwerken van vrijwillige senioren. Ester van Leeuwen, projectleider Arcon. 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

3 Zicht op senioren en vrijwilligerswerk Aantal senioren neemt sterk toe Aantal senioren van 55 jaar en ouder neemt in Nederland en ook in de provincie Overijssel sterk toe. Jongere senioren zeer actief als vrijwilligers Percentages: 45% van de 55-65jarigen verricht vrijwilligerswerk 23% van jarigen verricht vrijwilligerswerk 1% van 75-plussers verricht vrijwilligerswerk Mannen doen vooral bestuurlijk vrijwilligerswerk en klussen, vrouwen onderhouden sociaal contact. Allochtone ouderen verrichten niet of nauwelijks georganiseerd vrijwilligerswerk Definitie Vrijwilligerswerk is werk waarvoor iemand zelf kiest, dat niet wordt betaald en dat plaatsvindt in georganiseerd verband. Vrijwilligerswerk komt ten goede komt aan (groepen in) de samenleving. Generatieverschillen De huidige generatie senioren (55 tot 65 jaar) staat anders in het leven dan de voorgaande generaties. Dat heeft ook z n weerslag op hun wensen en verwachtingen richting vrijwilligerswerk. De Vooroorlogse generatie: 'erbij en dichtbij' Geboren Sleutelervaringen Kenmerken Vrijwilligerswerk Economische crisis, Tweede Wereldoorlog, wederopbouw Soberheid, verzuiling, trouw aan orde en gezag Motief: erbij horen Type: vooral uitvoerend 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

4 De Stille generatie: 'nuchtere doeners' Geboren Sleutelervaringen Kenmerken Vrijwilligerswerk Tweede Wereldoorlog, Harde werkers; nuchter en Motief: nuttig, maar met mate wederopbouw, welvaart jaren '6/'7 spaarzaam, angst voor 'grote woorden' Type: uitvoerend en coördinerend De Babyboom- of Protestgeneratie: 'de verbeelding aan de macht' Geboren Sleutelervaringen Kenmerken Vrijwilligerswerk Economische voorspoed, protestgolf ('Maagdenhuis'), ontnuchtering Verzet tegen heersende orde, vrijheid, zelfontplooiing Motief: zelfontplooiing, nieuwe netwerken Type: pionier, coach, projectmatig of langdurig met maar voldoende vakantie/oppas/vrije tijd Commercie en senioren In de commerciële sector hebben ze senioren meer en meer in het vizier. Een van de indelingen die ze daarbij hanteren is als volgt: 1. Oudere Jongeren (18%) gemiddeld 55 jaar en vooral mannen. 2. Golden Girls (18%) gemiddeld 58 jaar en met een gemiddeld inkomen. 3. Eenzelvigen (25%) gemiddeld 62 jaar, zeeën van tijd waar nauwelijks mee gedaan wordt. 4. Wereldse Genieter (18%) gemiddeld 62 jaar, heel actief en veel te besteden. 5. Geranium Genieters (21%) gemiddeld 69 jaar, actief binnenshuis en sociaal. Van ontslag naar vrijwilligerswerk In deze tijd van recessie lopen oudere werknemers kans om werkloos te worden. Vrijwilligerswerk kan dan een goed alternatief vormen om de tijd op een zinvolle manier te besteden. Bij het traject van ontslag naar vrijwilligerswerk zijn diverse partijen betrokken. Traject van ontslag naar vrijwilligerswerk Sollicitatie Plicht OF Ontslag Werkgever UWV WERKbedrijf Vrijwilligerscentrale en/of SWO Organisatie met vrijwilligersactiviteiten Vrijwilligersplicht Vrijwilligerswerk Eigen initiatief en/of via via 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

5 Het is zinvol om speciaal te kijken naar de doelgroep ouderen die al dan niet gedwongen vroegtijdig met pensioen gaan en een uitkering krijgen. Mensen kunnen onder bepaalde voorwaarden van hun sollicitatieplicht vrijgesteld of (tijdelijk) ontheven worden als ze mantelzorg verlenen of vrijwilligerswerk gaan doen. Het is van belang om ouderen goed en tijdig te informeren over de mogelijkheden. Voor vrijwilligerscentrales/steunpunten is het goed om te weten wie ze voor zich hebben. Gaat het om senioren: die richting vrijwilligerswerk zijn gepusht en geen (positieve) ervaring met vrijwilligerswerk hebben; die bewust kiezen voor vrijwilligerswerk in plaats van sollicitatie en (positieve) ervaring met vrijwilligerswerk hebben; die bewust kiezen voor vrijwilligerswerk in plaats van sollicitatie en geen (positieve) ervaring met vrijwilligerswerk hebben. Ze zullen deze verschillende senioren op een passende manier moeten matchen, zodat het zowel voor de senior zelf als voor de organisatie waar hij of zij aan de slag gaat tot positieve resultaten leidt. 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

6 2. Tips van senioren zelf Willen senioren zelf vrijwilligerswerk doen? Waarom wel of niet? En wat zouden organisaties kunnen doen om het te verleiden om actief te worden als vrijwilliger? Deze en andere vragen hebben we voorgelegd aan het Seniorenpanel van Arcon. Ze zijn gerubriceerd volgens de 6 B s voor het vrijwilligerswerk: Bezinnen, Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden, Beëindigen. 156 senioren hebben de vragen beantwoord. 8% van hen gaf aan zelf vrijwilligerswerk te doen. We hebben de antwoorden per vraag samengevat in een top 5 van tips. Bezinnen Wat denkt u dat een organisatie moet doen om het vrijwilligerswerk voor senioren aantrekkelijk en interessant te maken: 1. Vrijwilligerswerk laten aansluiten op diverse talenten van senioren 2. Laten zien dat vrijwilligerswerk zinvol is 3. Vrijwilligerswerk laten aansluiten op tijdstippen die senioren het beste uitkomen 4. Laten zien dat vrijwilligerswerk goed georganiseerd is 5. Laten zien dat vrijwilligerswerk leuk is Binnenhalen Waar kan een organisatie senioren, die nog geen vrijwilligerswerk doen, vinden om hen te interesseren voor vrijwilligerswerk: 1. Via voorbeeldverhalen van senioren die vrijwilligerswerk doen in lokale krant 2. Door promotieteam van senioren naar bijeenkomsten laten gaan om senioren te werven 3. Door snuffelstages aan te bieden voor senioren 4. Door seniorenmarkt te organiseren of beursvloer (www.beursvloer.com) 5. Via advertenties in lokale krant Begeleiden Op welke wijze kan een organisatie senioren begeleiden bij hun vrijwilligerswerk: 1. Duidelijke afspraken maken over taken en verantwoordelijkheden van senioren 2. Luisteren naar signalen en ideeën van senioren 3. Duidelijk maken waar senior met vragen terecht kan 4. Individueel overleg met senior persoonlijk of overleg met groep vrijwilligers per activiteit 5. Senioren ruimte geven om zelf activiteiten te bedenken en te organiseren 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

7 Belonen Hoe kan een organisatie senioren belonen voor hun vrijwilligerswerk: 1. Vragen hoe het met senior gaat 2. Schouderklopje geven 3. Senioren serieus nemen 4. Leuk feest of uitstapje organiseren 5. Kaartje sturen bij speciale gelegenheden Behouden Wat kan een organisatie doen om vrijwilligers te behouden: 1. Senioren regelmatig vragen of ze tevreden zijn over hun werk en organisatie 2. Voorkomen dat senior overbelast raakt 3. Beter inspelen op signalen van vrijwilligers 4. Beter opletten of senior op z`n plek is 5. Senioren meer betrekken bij organisatie Beëindigen Wat kan een organisatie doen als een senior wil stoppen met het vrijwilligerswerk: 1. Zorgen voor goede en prettige afsluiting van vrijwilligerswerk 2. Tijdig opvolging zoeken voor senior 3. Doorvragen waarom senior wil stoppen 4. Kijken naar alternatieven voor senior om toch vrijwilligerswerk te kunnen blijven doen bij organisatie 5. Doorvragen of senior vrijwilligerswerk wil doen bij andere organisatie 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

8 Focus op de vrijwilliger: doe de test In de wereld van beroepskeuze-advies en loopbaanbegeleiding is een test een gangbaar middel om zicht te krijgen op de verwachtingen, wensen en ideeën van kandidaten over het werk dat zij in de toekomst gaan doen. De testresultaten zijn een goed aanknopingspunt voor begeleiding en maken het makkelijker om te bepalen in welke richting verder gezocht moet worden. Ook in de bemiddeling naar vrijwilligerswerk kan een test een goed hulpmiddel zijn om te zorgen dat mensen hun voorkeuren duidelijker uitspreken en bewustere keuzes maken. De focustest, die Vilans heeft ontwikkeld, is een manier om erachter te komen wat voor soort werk het beste bij potentiële vrijwilligers past. Vragen In de focustest komen aan de hand van gesloten vragen alle factoren aan de orde die een rol kunnen spelen in het kiezen van vrijwilligerswerk. De vragen gaan over: de algemene interesses van de vrijwilliger in spe; welke soort bezigheden spreekt hem aan? de specifieke voorkeuren ten aanzien van vrijwilligerswerk; welke concrete vrijwilligersactiviteiten zou iemand op het eerste gezicht wel en niet willen doen? wat iemand als zijn eigen kwaliteiten beschouwt; welke motieven belangrijk zijn bij de keuze van een bepaalde organisatie. De vragen zijn zeer praktisch gesteld en zijn te herleiden naar een bepaald persoonlijkheidstype. Persoonlijkheidstypen Uit de focustest blijkt tot welk type iemand behoort: Praktische type: vindt het leuk om met gereedschappen, apparaten, materialen, en machines te werken of planten en dieren te verzorgen. Dit realistische type heeft een goed technisch inzicht, is meer een doener dan een denker en werkt liever alleen dan samen met anderen. Verder is hij bescheiden en stabiel en heeft hij veel uithoudingsvermogen. Intellectuele type: is altijd bezig de wereld te onderzoeken en te begrijpen. Dit type houdt van lezen en schrijven en is meer theoretisch dan praktisch ingesteld. Hij is goed in wetenschappelijke en wiskundige activiteiten en werkt het liefst alleen. Verder is hij systematisch, kritisch, nauwkeurig en rationeel. Artistieke type: doet graag vrije en creatieve dingen die niet aan vaste regels zijn gebonden. Dit type is goed in bepaalde artistieke vaardigheden zoals toneelspelen, muziek maken of tekenen. Artistieke types houden niet zo van geordende en systematische werkzaamheden. Ze hebben veel fantasie, zijn impulsief, soms een beetje onpraktisch, maar wel origineel. Sociale type: werkt graag en goed met anderen samen, kan zijn gedachten en gevoelens goed onder woorden brengen en luistert graag naar anderen. Meestal is dit type niet erg technisch. Sociale types zijn begripvol, vriendelijk, behulpzaam en idealistisch. In hun optreden zijn ze tactisch, zorgzaam en sterk op anderen gericht. 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

9 Ondernemende type: houdt van leidinggeven en organiseren en weet met zijn overtuigingskracht mensen enthousiast te krijgen voor zijn plannen. Dit organisatietalent gaat uitdagingen niet uit de weg, maar is meer een doener dan een denker. Hij is ambitieus en dominerend, maar ook gezellig en optimistisch. Nauwkeurige type: houdt van duidelijkheid en overzichtelijkheid en vindt chaos en rommel vervelend. Vaak is hij goed in administratieve vaardigheden en in het vervullen van opdrachten. Hij heeft een precieze en systematische aanpak. Verschillende motieven Bij de keuze voor een bepaald type vrijwilligerswerk speelt ook de aard van de organisatie en de vrijwilligersfunctie een rol. Daarom staat in de focustest ook een vraag naar de motieven om als vrijwilliger actief te worden. De bedoeling daarvan is dat mensen stilstaan bij hun redenen om vrijwilligerswerk te doen en de verwachtingen die daarmee gepaard gaan. Het gaat om de volgende motieven: Ideële motief: vrijwilligerswerk als bewuste keuze om actief te zijn met een bepaald maatschappelijk doel voor ogen. Sociale motief: vrijwilligerswerk als manier om mensen te ontmoeten en nieuwe contacten op te bouwen. Ontplooiingsmotief: vrijwilligerswerk als middel om ideeën uit te werken en nieuwe vaardigheden te leren. Structuurmotief: vrijwilligerswerk als manier om regelmaat in het dagelijks leven te krijgen. De vragen in de test naar aanleiding van de motivatie geven een beeld van wat iemand zoekt bij een organisatie. Type activiteiten Wat goed blijkt te werken is om de activiteiten voor vrijwilligers onder te verdelen in vacatures die passen bij de verschillende types uit de focustest. Het waardevolle daarmee aan deze methode is de persoonlijke invalshoek. Niet het aanbod staat centraal, maar de kwaliteiten van mensen. Dit blijkt een belangrijk uitgangspunt voor succesvolle werving en bemiddeling. Mini en uitgebreide versie Van de Focustest is een miniversie beschikbaar (zie bijlage), die bijvoorbeeld goed te gebruiken is bij stands en promotieactiviteiten. Er is ook een uitgebreide versie. Samen met een handreiking voor het opstellen van een activiteitenoverzicht en de publicatie Focus op de vrijwilliger. Nieuwe impulsen voor werving, bemiddeling en begeleiding is deze verkrijgbaar in de webwinkel van Vilans. 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

10 Colofon September 212 Vilans en Arcon. De publicatie 1 vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel is uitgegeven in opdracht van de provincie Overijssel. Auteurs Cecil Scholten, Vilans Ester van Leeuwen, Arcon Sybren Bouwsma, Arcon Vilans Arcon Postbus 8228 Azelozestraat RE Utrecht 7622 NC Borne T T F F E E 1 Vrijwilligersbanen voor senioren in Overijssel,

11 MINI-FOCUSTEST De mini focustest is gebaseerd op de Focustest vrijwilligerswerk van Vilans. Interessen Welke dagelijkse en minder dagelijkse dingen vindt u leuk om te doen. Kruis JA aan bij de activiteiten die leuk lijken. Zet Nee bij de activiteiten die u beslist niet zou willen doen. JA NEE Een cursus laminaat leggen volgen Meedoen in een politieke discussie Een lezing over kunst bezoeken Met anderen een activiteit organiseren Iemand helpen met het schrijven van een brief Op kleine kinderen passen Muziek maken De financiële administratie bijhouden Een presentatiecursus volgen Een tuin aanleggen Wetenschappelijke artikelen lezen Iemand wegwijs maken in de stad Voorkeuren Wat voor soort vrijwilligerswerk spreekt u zo op het eerste gezicht aan. Geef per voorbeeld aan wat u wel of niet leuk lijkt. JA NEE Groepen rondleiden in een museum Sportactiviteiten begeleiden Met jongeren een toneelproductie maken Dieren verzorgen op een kinderboerderij Een wereldwinkel helpen opzetten Kaartjes verkopen bij een theater Zwerfdieren vangen Ouderen helpen bij het werken met computers Op school helpen bij handenarbeid Journalist zijn voor een amateur radio-omroep Het lesmateriaal van een cursus ordenen Koffie schenken in een buurthuis Kwaliteiten Zet een kruisje onder JA bij beweringen die voor u juist zijn. Zet een kruisje bij NEE bij de beweringen die u niet bij uzelf vindt passen. JA NEE Ik heb veel fantasie Ik regel zaken altijd goed en volgens plan Ik ben in staat anderen te overtuigen Stilzitten is niets voor mij Ik verdiep me graag in actuele onderwerpen Ik weet mensen vrij snel op hun gemak te stellen

12 Wat ik weet, draag ik graag uit Ik luister graag naar anderen Ik ben een echt gevoelsmens Wat ik begin maak ik af Ik ben een vlotte prater Ik hou van regelmaat en structuur Motieven Wat hebt u nodig in een organisatie om het naar uw zin te hebben? Bekijk de onderstaande uitspraken en geef aan wat u wel of niet op uzelf van toepassing vindt. JA NEE Ik wil mijn kwaliteiten en/of ervaringen kunnen inzetten Ik zoek vrijwilligerswerk om iets op te bouwen voor mezelf Ik wil regelmatig contact met andere vrijwilligers Ik wil achter de doelstellingen van de organisatie kunnen staan JA NEE Resultaat Omcirkel bij de vragen waar u JA heeft geantwoord het symbooltje achter de antwoordkolom. Tel vervolgens per symbool de totalen op en noteer die hieronder. Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : Aantal keren : De symbolen in de eerste rij staan voor een bepaald menstype. Vooral de menstypen met de hoogste scores geven aan hoe u te karakteriseren bent. De symbolen in de tweede rij staan voor de motieven. Herkent u zich in uw typering of typeringen? staat voor praktisch: meer een doener dan een denker, houdt van klussen voor Intellectueel: altijd bezig de wereld te onderzoeken en te begrijpen, houdt van lezen en schrijven staat voor artistiek: doet graag creatieve dingen, goed in artistieke vaardigheden staat voor sociaal: werkt graag met anderen samen, kan goed luisteren, tactisch in optreden, zorgzaam en sterk op anderen gericht staat voor ondernemend: houdt van leidinggeven en organiseren en weet met overtuigingskracht anderen enthousiast te maken staat voor nauwkeurig: houdt van duidelijkheid en overzichtelijkheid, heeft een precieze en systematische aanpak Herkent u zich in uw motief of motieven? staat voor het ideële motief: inzetten voor anderen en de maatschappij staat voor het sociale motief: mensen ontmoeten en nieuwe contacten opbouwen staat voor het ontplooiingsmotief: ideeën uitwerken en nieuwe vaardigheden leren staat voor het structuur motief: regelmaat in het dagelijks leven krijgen Bent u mogelijk geïnteresseerd geraakt in vrijwilligerswerk door deze test? Wilt u kijken wat er te doen is aan activiteiten bij u in de buurt? Neem contact op met het vrijwilligerssteunpunt... Wij zijn u graag verder van dienst!

De Vrijwilligersorganisatie

De Vrijwilligersorganisatie De Vrijwilligersorganisatie Tips en adviezen om het vrijwilligerswerk in kleine musea efficiënter te organiseren publicatie 2008 Verantwoording Het museumconsulentschap van de provincie Gelderland is in

Nadere informatie

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Vrijwilligersbeleid De vraagstukken die zich aandienen als het gaat om vrijwilligers en hun werkzaamheden gaat, vragen om visie en uitwerking

Nadere informatie

Met pensioen als vrijwilliger?

Met pensioen als vrijwilliger? Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek naar de inzet van oudere vrijwilligers Jolanda Elferink (MOVISIE) Cecil Scholten (Vilans) November 2009 MOVISIE en Vilans Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

KrachtMeting Movisie. StuurKracht

KrachtMeting Movisie. StuurKracht KrachtMeting Movisie Zet per stelling een kruisje bij het antwoord dat het meest op uw organisatie van toepassing is. Tel per krachtenveld de uitslag op en kijk wat de uitslag betekent! Tel vervolgens

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Vrijwilligers moet je veroveren

Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Turkse vrouwen tijdens de landelijke speeltuindag bij speeltuin De Greiden in Heerenveen In tegenstelling tot de geluiden gaat het helemaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Samen aan de slag Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De keuzecirkel 4 3. Structureren 5 4. In dialoog 7 5. Exploreren 12 6. Verzamelblad 13 7. Extra informatie 14 1. Inleiding Het maken van een studiekeuze

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten:

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten: is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Scholing Scholing en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van kwaliteitseisen, leveren van verantwoorde zorg en klanttevredenheid.

Nadere informatie

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE Toolkit Maatje voor Mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Jolanda Elferink, Ilse de Bruijn en Ilse Zwart Utrecht, december 2009 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét

Nadere informatie

5 x B! Binnenhalen Begeleiden Belonen Behouden Beëindigen. Voor het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers

5 x B! Binnenhalen Begeleiden Belonen Behouden Beëindigen. Voor het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 5 x B! Binnenhalen Begeleiden Belonen Behouden Beëindigen Voor het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers CIVIQ Utrecht 2005 Inhoud Voorwoord Inleiding Deel 1: Hoe vind en bind ik vrijwilligers? Werken

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Omgaan met jongeren! voor bijeenkomsten en trainingen van : scholen, stagemakelaars en stagebieders

Omgaan met jongeren! voor bijeenkomsten en trainingen van : scholen, stagemakelaars en stagebieders Omgaanmetjongeren! voorbijeenkomstenentrainingenvan:scholen, stagemakelaarsenstagebieders Een onlinepublicatie door:cpsenmovisie InopdrachtvanOCW sept2010 Inleiding De generatie Y, de generatie Einstein,

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE

BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE BZO Results 1 2/1/2015 BEROEPSKEUZE ZELFONDERZOEK BZO PERSOONLIJKE RAPPORTAGE BZO Results 2 2/1/2015 Gegevens deelnemer Algemeen School Klassecode Naam VMBO Utrecht klas3c Pieter Ronsel Afnamedatum 28

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen. Werkervaring. Talen. Technische Vaardigheden. Hobby s

Curriculum Vitae. Opleidingen. Werkervaring. Talen. Technische Vaardigheden. Hobby s Curriculum Vitae Naam: Niquita Mongen Adres: Doorzwin 2410 Postcode: 1788 KM Woonplaats: Julianadorp Geboortedatum: 22/09/1996 Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: +31621200910 Emailadres: niquitamongen@live.nl

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze.

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze. Naam: Klas: Mentor: 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Kennis over de mogelijkheden... 5 Leren en studeren... 6 Geld en tijd spelen een rol... 8 Loten... 9 Inschrijven bij hbo of universiteit... 10 Opdracht:

Nadere informatie