NOMENCLATUUR VAN DE FINANCIERINGSBRONNEN VOOR DE PERMANENTE INVENTARIS VAN HET BELGISCH WETENSCHAPPELIJK POTENTIEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOMENCLATUUR VAN DE FINANCIERINGSBRONNEN VOOR DE PERMANENTE INVENTARIS VAN HET BELGISCH WETENSCHAPPELIJK POTENTIEEL"

Transcriptie

1 COMMISSIE FEDERALE SAMENWERKING van de Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid Gespecialiseerde overleggroep "Inventaris en statistieken inzake O&O" NOMENCLATUUR VAN DE FINANCIERINGSBRONNEN VOOR DE PERMANENTE INVENTARIS VAN HET BELGISCH WETENSCHAPPELIJK POTENTIEEL APRIL 2012 Samenwerkingsverband: Federale Overheid, Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, Franse Gemeenschap, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2 VOORWOORD Onderhavige document is bedoeld voor de identificatie van de financieringsstromen voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) tussen de grote institutionele sectoren en subsectoren. Deze nomenclatuur is vrij algemeen opgezet. Ze wordt U aangeboden op 2 aggregatieniveaus: A. Een lijst met het minimaal verplicht aggregatieniveau; B. Een lijst met een meer gedetailleerd aggregatieniveau. Om uw taak te vergemakkelijken, vindt U ook een alfabetische rangschikking van de financieringsbronnen. INHOUDSOPGAVE I. Algemeen opzet 1 II. Structuur van de nomenclatuur 5 III. Verplicht in te vullen aggregatieniveau van financieringsbronnen 7 IV. Facultatief in te vullen aggregatieniveau van financieringsbronnen 10 V. Alfabetische rangschikking van de financieringsbronnen 21

3 1 I. ALGEMEEN OPZET De werkzaamheden van de CFS/STAT-overleggroep zijn erop gericht een horizontale informatiestructuur voor wetenschapsbeleid tot stand te brengen die de essentiële begrotings-, statistische en documentaire gegevens inzake onderzoek en experimentele ontwikkeling omvat en een homogeen overzicht van deze gegevens beschikbaar stelt. Bij het opzetten van dit statistisch apparaat is men ervan uitgegaan dat de O&Ostatistieken in eerste instantie dienen te beantwoorden aan de Belgische noden maar dat er eveneens aanzienlijke voordelen verbonden zijn aan de internationale vergelijkbaarheid van deze statistieken. O.m. daarom worden ze gesitueerd binnen de grote internationale statistische kaders die ook voor de aansluiting zorgen met de indicatoren die ontwikkeld worden door o.m. de OESO en de EU. De OESO onderscheidt twee soorten O&O-statistieken : - ex ante gegevens gebaseerd op begrotingen van de bevoegde overheden, met name het standaardaggregaat "nationale budgettaire overheidskredieten voor O&O", - ex post gegevens gebaseerd op enquêtes bij de onderzoekorganisaties, met name de standaardaggregaten inzake de "nationale en sectorale financiële en personeelsinspanningen voor O&O". De definities en de methodiek voor het meten van deze aggregaten zijn terug te vinden in de "Frascati-handleiding" van de OESO. De overeenkomst "Federaal overzicht van de begrotingskredieten voor wetenschapsbeleid en de uitgaven voor O&O door de Belgische overheden" die op 11 maart 1993 door de CFS werd goedgekeurd legt voor België de concrete uitwerking vast van het OESO-aggregaat "nationale budgettaire overheidskredieten voor O&O". Het samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van artikel 6 bis, ' 2, punt 6, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd door de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, regelt de samenwerking tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de Permanente inventaris van het Wetenschappelijk potentieel van het land. Deze inventaris legt voor België het kader vast voor de implementatie van de OESO-aggregaten inzake de "nationale en sectorale financiële en personeelsinspanningen voor O&O". Daarnaast moet deze inventaris ook een overzicht geven van de lopende onderzoekprojecten in de universitaire, wetenschappelijke en onderzoekinstellingen, conform de definities en de methodologie van de EU ter zake.

4 2 Voor het bepalen van de "nationale financiële inspanning voor O&O" en in het bijzonder de nationale bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (BUOO) hanteert de OESO een BUOO-matrix "uitvoerders van O&O"/"financiers van O&O" (zie tabel hieronder). Bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (BUOO) Financieringssector Ondernemingen Privé-instellingen zonder winstoogmerk Overheid Hoger onderwijs Totaal Ondernemingen Totaal gefinancierd door de sector van de ondernemingen Privé-instellingen zonder winstoogmerk Totaal gefinancierd door de sector van de IZW Overheid Totaal gefinancierd door de Staat Algemene werkingsmiddelen voor de universiteiten afkomstig van de overheid Totaal gefinancierd door de algemene werkingsmiddelen van de universiteiten Hoger onderwijs Totaal gefinancierd door de sector van het hoger onderwijs Buitenland - Buitenlandse ondernemingen. verwante dochtermaatschappijen of vennootschappen. medeondernemingen (joint venture). andere - Buitenlandse regeringen - Europese Unie - Internationale organisaties - Andere Totaal gefinancierd door het buitenland Totaal Totaal uitgevoerd door de sector van de ondernemingen Totaal uitgevoerd door de sector van de IZW Totaal uitgevoerd door de sector van de Staat Totaal uitgevoerd door de sector van het hoger onderwijs BUOO

5 3 De statistieken inzake de "nationale budgettaire overheidskredieten voor O&O" en de "BUOO gefinancierd door de overheid" zijn complementair. De O&O-statistieken die gebaseerd zijn op enquêtes hebben het voordeel dat zij de werkelijke O&O-uitgaven van de overheid gedurende het voorbije jaar weergeven en het mogelijk maken om het financieel aandeel van de overheid te bepalen in de totale nationale O&O-uitgaven. Anderzijds hebben zij als nadeel dat de enquêteresultaten pas beschikbaar komen meerdere jaren nadat de O&O-activiteiten werden verricht. De ervaring leert ook dat de respondenten moeilijkheden hebben om hun overeenkomsten of subsidies die ten laste zijn van de overheid onder te brengen in de gepaste begrotingsrubriek. Om deze nadelen weg te werken werd een tweede methode ontwikkeld waarbij O&Ostatistieken worden afgeleid uit begrotingsgegevens. Deze statistieken geven een beeld van de geraamde O&O-uitgaven van de overheid en zijn dus minder precies maar hebben het voordeel dat zij snel ter beschikking komen en vrij precies kunnen verbonden worden aan de actiegebieden van de overheid via een aangepaste classificatie. Het is dus aangewezen om voor beide statistieken een specifieke classificatie te ontwikkelen. De nomenclatuur van de financieringsbronnen die hierna volgt, is bestemd voor de ontleding en de vergelijking van statistieken die gebaseerd zijn op enquêtes. Zij moet het mogelijk maken het financieel aandeel van de verschillende institutionele hoofd- en subsectoren in de nationale financiële inspanning voor O&O te identificeren. Zij bevat geen verdere onderverdeling van de budgettaire overheidskredieten en evenmin van het O&O-kaderprogramma van de Europese Unie. Voor de ontleding en vergelijking van de statistieken die zijn afgeleid uit begrotingsgegevens beschikt men reeds over een afzonderlijke nomenclatuur (cf. doc. CFS/STAT/92/5 deel II; overeenkomst goedgekeurd door de CFS op 11 maart 1993). O.m. om de BUOO te meten worden de onderzoekinstellingen en bedrijven ondervraagd over de bestemming en de herkomst van de uitgaven voor O&O. Naar bestemming moeten de O&O-uitgaven worden onderverdeeld in intramurale en extramurale uitgaven. Naar herkomst moeten de O&O-uitgaven worden onderverdeeld in eigen middelen en vreemde middelen en moeten de vreemde middelen verder worden onderverdeeld in Belgische herkomst en Buitenlandse herkomst. Het is duidelijk dat de geregistreerde bedragen bepaald worden door de "statistische eenheid" die als uitgangspunt wordt gehanteerd voor de gegevensverzameling en door de sectorale rangschikking ervan. De intramurale uitgaven van de statistische eenheden worden immers getotaliseerd tot sectorale totalen en deze laatste tot nationale bruto binnenlandse uitgaven voor O&O. Luidens het samenwerkingsakkoord moeten de basisgegevens voor het ramen van de BUOO door de bevoegde overheden, in onderling akkoord, worden verzameld bij de instellingen en organisaties die O&O verrichten op het Belgisch grondgebied.

6 4 Als uitgangspunt voor de gegevensverzameling wordt daarom een "Repertorium van organisaties die W&T-activiteiten verrichten in België" gehanteerd. Dit repertorium fungeert als referentiedocument voor de taakverdeling inzake de gegevensverzameling en legt voor België de concrete invulling vast van de dimensie "uitvoeringssectoren" van de BUOO-matrix. Met dit doel rangschikt het Repertorium alle O&O-uitvoerende organisaties op het Belgisch grondgebied. Deze institutionele rangschikking per uitvoeringssector gaat uit van de fundamentele sectorale indeling van de OESO en vult ze verder aan met subsectoren die zijn aangepast aan de Belgische context. Het komt er nu op aan een standaardclassificatie uit te werken voor de O&Ofinanciers om de beide dimensies van de BUOO-matrix eenduidig vast te leggen. Aangezien een uitvoerder van O&O ook steeds een potentiële financier van O&O is, ligt het voor de hand om deze classificatie te ontwikkelen op basis van de gestructureerde codes van het "Repertorium" teneinde een sectorale rangschikking te verkrijgen van financieringsbronnen die hiermee analoog en coherent is. Deze nomenclatuur is de standaardclassificatie van de financieringsbronnen voor de statistische gegevensbank van de permanente inventaris van het Belgisch wetenschappelijk potentieel. Zij moet de homogeniteit van de verzamelde gegevens waarborgen en institutionele en functionele analyses van deze gegevens mogelijk maken. Deze standaardclassificatie wordt ook gebruikt voor de documentaire gegevensbank van de permanente inventaris. Zij moet toelaten om de kritische massa van de lopende onderzoekprojecten per kostenplaats te rangschikken. De nomenclatuur is zo opgevat dat zij ook als referentie kan fungeren voor het converteren van analoge en specifieke classificaties die eventueel door de ondernemingen of de universitaire en wetenschappelijke instellingen worden gebruikt.

7 5 II. STRUCTUUR VAN DE NOMENCLATUUR Onderhavige nomenclatuur is bedoeld om de intersectorale financieringstransacties van O&O te identificeren op basis van de BUOO-matrix. Deze transacties hebben de vorm van een contract, van een financiële hulpverlening of van een gift aan derden voor het uitvoeren van huidige of toekomstige O&O-activiteiten. Het kan transacties betreffen in de vorm van geld of van andere middelen (personeel of materiaal dat wordt uitgeleend). Bij belangrijke niet-financiële transacties moet de waarde worden geraamd en uitgedrukt in geld. Met dit doel worden de uitvoerende organisaties in België ondervraagd over o.m. de herkomst van hun O&O-uitgaven. De vraagstelling is gebaseerd op de fundamentele onderverdeling "eigen middelen" en "vreemde middelen" en wat de vreemde middelen betreft op de onderverdeling "Belgische herkomst" en "Buitenlandse herkomst". Deze fundamentele indeling wordt verder aangevuld naargelang van de Belgische behoeften. De BUOO-matrix vertrekt van het gegeven dat een uitvoerder van O&O ook steeds een potentiële financier is van O&O. Deze nomenclatuur gaat daarom uit van de gestructureerde codes van het "Repertorium van organisaties die W&Tactiviteiten verrichten in België" en dus ook van een sectorale rangschikking van de financierende organisaties die hiermee analoog en coherent is. Daarnaast zijn er ook financiers van O&O die geen uitvoerder zijn van O&O. De gestructureerde codes van het repertorium dienden op dit punt te worden aangevuld. In geval van rechtstreekse transactie stelt het identificeren van de herkomst geen bijzonder probleem. Het probleem wordt ingewikkeld indien de transactie verschillende organismen doorloopt. Dit kan het geval zijn wanneer O&O in onderaanneming wordt uitgevoerd, wat dikwijls in de ondernemingssector het geval is.volgens de Frascati-handleiding zou de uitvoerende organisatie hier zover als mogelijk de oorspronkelijke financieringsbron moeten vermelden. In België stelt de toepassing van dit principe evenwel problemen. Daarom heeft de CFS beslist om bij onrechtstreekse transactie het laatste organisme als financieringsbron in aanmerking te nemen. In België en ook in andere landen, spelen intermediaire niet uitvoerende organisaties een grote rol bij de financiering van O&O in die zin dat zij geldmiddelen afkomstig van verschillende bronnen ontvangen en autonoom beslissen over de verdeling ervan over de uitvoerende organisaties. Het gaat hier om volgende wetenschappelijke fondsen en stichtingen: - FWO - FRS - IIKW - IISN - FGWO - FRSM

8 6 - FKFO - FRFC - Interuniversitair college voor doc. studenten in managementwetenschappen - Universitaire stichting - Francqui stichting - IWT - FRIA - FIOV Volgens Frascati kunnen zulke organisaties in afwijking op de algemene regel als financieringsbron worden beschouwd. Teneinde hun sectorale rangschikking te kunnen aanpassen in het licht van de analysebehoeften moeten deze intermediaire organisaties nominatief als financieringsbron vermeld worden (d.w.z. verplicht gegeven). Volgens Frascati worden de algemene werkingsmiddelen voor de universiteiten afkomstig van de overheid het best afgesplitst van de financieringsbron "overheid". Het is immers binnen de universiteit dat beslist wordt welk gedeelte hiervan aan O&O zal worden besteed. Bovendien is het strikte onderscheid "eigen middelen" en "vreemde middelen afkomstig van de overheid" hier niet steeds relevant. Een analoge redenering heeft er toe geleid om ook de speciale fondsen voor onderzoek in de universiteiten als een afzonderlijke financieringsbron te beschouwen. Zoals gesignaleerd, is deze nomenclatuur afgestemd op het identificeren van de inter- sectorale financieringsstromen. De financieringsstromen binnen deze sectoren (d.w.z. per instelling of per labo) vallen dus buiten het opzet van de classificatie. Om dezelfde reden wordt het "Centrum voor gemeenschappelijk onderzoek van de EU" te Geel (510.00) opgenomen onder "Europese Unie" (523.00). Binnen deze context werd ervan uitgegaan dat de "centrale diensten" en "wetenschappelijke instellingen" wel binnen de uitvoeringssector "Overheid" relevante statistische eenheden en subsectoren zijn maar geen relevante financieringsbronnen zijn binnen zijn equivalent als financieringssector. Daarom werden ze hier opgenomen in de ruimere subsector "Ministeries".

9 7 III. VERPLICHT IN TE VULLEN AGGREGATIENIVEAU VAN FINANCIERINGSBRONNEN EIGEN GELDMIDDELEN VAN DE ONDERVRAAGDE INSTELLING Eigen geldmiddelen (andere dan ) EXTERNE GELDMIDDELEN VAN DE ONDERVRAAGDE INSTELLING BELGISCHE HERKOMST SECTOR ONDERNEMINGEN Privé-bedrijven Autonome overheidsbedrijven Openbare kredietinstellingen Centra "De Groote" voor gemeenschappelijk onderzoek Sectorale centra voor gemeenschappelijk onderzoek Autonome centra voor onderzoek Financiële middelen afkomstig van n.e.g. Belgische bedrijven SECTOR OVERHEID Federale overheid - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting; uitgezonderd) Federale overheid - Autonome instellingen Vlaamse Gemeenschap/Gewest - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting; uitgezonderd) Vlaamse Gemeenschap/Gewest - Autonome instellingen Franse Gemeenschap - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting; uitgezonderd) Franse Gemeenschap - Autonome instellingen Waals Gewest - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting) Waals Gewest - Autonome instellingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting) Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Autonome instellingen

10 Duitstalige Gemeenschap - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting) Duitstalige Gemeenschap - Autonome instellingen Provinciale overheden Gemeentelijke overheden Gedecentraliseerde overheden niet elders genoemd Algemene werkingsmiddelen van de ondervraagde universiteit (andere dan ) INTERMEDIAIRE ORGANEN VOOR ONDERZOEKFINANCIERING FWO-FRS (met inbegrip van KOM OP TEGEN KANKER en LEVENSLIJN) IIKW-IISN FGWO-FRSM FKFO-FRFC Interuniversitair college voor doctorale studies in management-wetenschappen Universitaire stichting Francqui stichting IWT FRIA FIOV SECTOR INSTELLINGEN ZONDER WINSTOOGMERK Semi-publieke onderzoekinstellingen Particuliere onderzoekcentra Giften, mecenaten, privébronnen niet elders genoemd Speciaal onderzoekfonds van de ondervraagde universiteit (eigen middelen en middelen van de overheid inbegrepen) Bijzonder Onderzoekfonds van de universiteiten 1 (eigen middelen en middelen van de overheid inbegrepen) 1 Dit nummer is enkel geldig voor de Vlaamse universiteiten en sluit het gebruik van automatisch uit.

11 9 SECTOR HOGER ONDERWIJS Universitaire instellingen Zelfstandige universitaire onderzoekcentra Universitaire ziekenhuizen Hogescholen Financiële middelen afkomstig van n.e.g. instellingen Internationale wetenschappelijke instellingen in België n.e.g. BUITENLANDSE HERKOMST Buitenlandse ondernemingen Buitenlandse regeringen Europese Unie Internationale organisaties Andere financiële middelen afkomstig uit het buitenland

12 10 IV. FACULTATIEF IN TE VULLEN AGGREGATIENIVEAU VAN FINANCIERINGSBRONNEN EIGEN GELDMIDDELEN VAN DE ONDERVRAAGDE INSTELLING Eigen geldmiddelen (andere dan ) De inschrijvings- of toegangsgelden De prestaties van de diensten of personen ten behoeve van derden die niet elders zijn genoemd De toevallige ontvangsten en inkomsten uit eigen vermogen De opbrengst uit de verkoop of exploitatie van brevetten De inkomsten uit commerciële activiteiten EXTERNE GELDMIDDELEN VAN DE ONDERVRAAGDE INSTELLING BELGISCHE HERKOMST SECTOR ONDERNEMINGEN Privé-bedrijven Autonome overheidsbedrijven (niet gepreciseerd) BELGACOM BELGOCONTROL BPOST NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN - NMBS NATIONALE LOTERIJ Openbare kredietinstellingen (niet gepreciseerd) BNP PARIBAS FORTIS BEROEPSKREDIET - BKCP ARGENTA - STATER FINTRO BELFIUS NATIONALE BANK

13 Centra "De Groote" voor gemeenschappelijk onderzoek (niet gepreciseerd) WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VAN DE BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID - CENTEXBEL NATIONAAL CENTRUM VOOR WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH ONDERZOEK DER CEMENTNIJVERHEID - OCCN CENTRUM VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DER BELGISCHE KERAMISCHE NIJVERHEID - CWOBKN SIRRIS ONDERZOEKCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW - OCW WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF - WTCB TECHNISCH CENTRUM DER HOUTNIJVERHEID - TCHN WETENSCHAPPELIJK EN TECHNOLOGISCH ONDERZOEKCENTRUM VOOR DIAMANT - WTOCD Sektoriële centra voor gemeenschappelijk onderzoek (niet gepreciseerd) RESEARCHINSTITUUT VOOR BEKLEDINGEN, VERVEN EN INKTEN - CORI CENTRUM VOOR RESEARCH IN DE METALLURGIE - CRM BELGISCH INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK - BIL KONINKLIJKE VERENIGING VAN BELGISCHE GASVAKLIEDEN - KVBG BELGISCH VERPAKKINGSINSTITUUT - BVI INSTITUUT WEGTRANSPORT & LOGISTIEK BELGIE - ITLB Autonome centra voor onderzoek (niet gepreciseerd) BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE OPZOEKINGSSTATION VAN GORSEM CENTRUM VOOR TOEGEPASTE BIOLOGIE CTB BEDRIJFSVOORLICHTINGSDIENST VOOR DE TUINBOUW IN DE PROVINCIE ANTWERPEN COMITÉ VOOR ONDERZOEK OP DE BEWARING VAN TUINBOUW- PRODUKTEN VAN HET VERBOND VAN BELGISCHE TUINBOUWVEILINGEN

14 PROEFCENTRUM VOOR DE SIERTEELT - PCS KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT TOT VERBETERING VAN DE BIET PROEFSTATION VOOR DE GROENTENTEELT BELGISCH STUDIECENTRUM VOOR CORROSIE - CEBELCOR BELGISCH CENTRUM VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK VAN LEIDINGEN EN TOEBEHOREN - BECETEL DIENST VOOR GENEESMIDDELENONDERZOEK VAN DE ALGEMENE FARMACEUTISCHE BOND CENTRE BELGE D'ÉTUDE ET DE DOCUMENTATION DE L'EAU - CEBEDEAU CENTRE DE RECHERCHES, D'ESSAIS ET DE CONTRÔLES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE - CRECIT CENTRE DE RECHERCHE ET DE CONTROLE LAINIER ET CHIMIQUE - CELAC PROEFBEDRIJF DER NOORDERKEMPEN CENTRE D'ESSAIS "PROFRUIT" CENTRE D'ESSAIS HORTICOLES DU HAINAUT PROVINCIAAL ONDERZOEK- EN VOORLICHTINGSCENTRUM VOOR LAND- EN TUINBOUW PCF - PROEFTUIN AARDBEIEN EN HOUTIG KLEINFRUIT PROVINCIAAL PROEFCENTRUM VAN DE GROENTETEELT - OOST- VLAANDEREN vzw NATIONALE PROEFTUIN VOOR WITLOOF PCF - PROEFTUIN PIT EN STEENFRUIT VLAAMSE RUNDVEETEELTVERENIGING ASSOCIATION WALLONNE DE L'ELEVAGE VLAAMS CENTRUM VOOR DE BEWARING VAN TUINBOUWPRODUCTEN VZW PROEFCENTRUM AARDAPPELTEELT (PCA vzw) VLAAMS KUNSTSTOFCENTRUM VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK FLANDERS' DRIVE VZW

15 AGRO-FOOD VALLEY CENTRE DE RESSOURCES TECHNOLOGIES EN CHIMIE CENTRE D'EXCELLENCE EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION CENTRE D'ETUDES WALLON DE L'ASSEMBLAGE ET DU CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - CEWAC BIO VALLÉE ASBL CENTRE TECHNOLOGIE INTERNATIONAL DE LA TERRE ET DE LA PIERRE MATERIA NOVA MULTITEL ASBL INSTITUT NATIONAL INTERUNIVERSITAIRE DES SILICATES, SOLS ET MATÉRIAUX CENTRE OF EXCELLENCE IN AERONAUTICAL RESEARCH INCUBATIEPUNT GEO-INFORMATIE (IncGEO) FLANDERS IN SHAPE VZW FLANDERS FOOD VZW FLANDERS MECATRONICS TECHNOLOGY CENTRE (FMTC) FLANDERS MATERIAL CENTER (FLAMAC) FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY (FLANDERS DC) KENNISCENTRUM CLUSTA VZW VLAAMS INNOVATIECENTRUM VOOR GRAFISCHE COMMUNICATIE (VIGC) VZW VLAAMS INSTITUUT VOOR MOBILITEIT Financiële middelen afkomstig van n.e.g. Belgische bedrijven

16 14 SECTOR OVERHEID Federale overheid Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting; uitgezonderd) Federale overheid - Autonome instellingen (niet gepreciseerd) NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - NGI BELGISCH INSTITUUT VOOR NORMALISATIE - BIN STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE te Mol - SCK AFSCA NATIONAAL INSTITUUT VOOR RADIO-ELEMENTEN - IRE NATIONALE INSTELLING VOOR RADIOACTIEF AFVAL EN VERRIJKTE SPLIJTSTOFFEN - NIRAS Vlaamse Gemeenschap/Gewest Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting; uitgezonderd) Vlaamse Gemeenschap/Gewest Autonome instellingen (niet gepreciseerd) STICHTING INNOVATIE & ARBEID VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK - VITO INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR MICRO ELECTRONICA - IMEC VLAAMS INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE - VIB INTERDISCIPLINAIR INSTITUUT VOOR BREEDBANDTECHNOLOGIE - IBBT Franse Gemeenschap - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting; uitgezonderd) Franse Gemeenschap - Autonome instellingen Waals Gewest - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting Waals Gewest - Autonome instellingen (niet gepreciseerd) FONDATION RURALE DE WALLONIE ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE EN SCIENCES SOCIALES ADRASS INSTITUT WALLON DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

17 CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA RÉGION WALLONNE

18 Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting) Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Autonome instellingen (niet gepreciseerd) BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER - BIM Duitstalige Gemeenschap - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting) Duitstalige Gemeenschap - Autonome instellingen Provinciale overheden Gemeentelijke overheden Gedecentraliseerde overheden niet elders genoemd Algemene werkingsmiddelen van de ondervraagde universiteit (andere dan ) INTERMEDIAIRE ORGANEN VOOR ONDERZOEKFINANCIERING FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (met inbegrip van KOM OP TEGEN KANKER en LEVENSLIJN) - FWO INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR KERNWETENSCHAPPEN - IIKW FONDS VOOR GENEESKUNDIG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - FGWO FONDS VOOR COLLECTIEF FUNDAMENTEEL ONDERZOEK - FKFO INTERUNIVERSITAIR COLLEGE VOOR DOCTORALE STUDIES IN MANAGEMENTWETENSCHAPPEN UNIVERSITAIRE STICHTING FRANCQUI STICHTING VLAAMS INSTITUUT VOOR DE BEVORDERING VAN HET WETEN- SCHAPPELIJK-TECHNOLOGISCH ONDERZOEK IN DE INDUSTRIE - IWT FONDS POUR L'ENCOURAGEMENT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE FRIA FONDS TOT BEVORDERING VAN HET INDUSTRIEEL ONDERZOEK IN VLAANDEREN - FIOV

19 16 SECTOR INSTELLINGEN ZONDER WINSTOOGMERK Semi-publieke onderzoekinstellingen (niet gepreciseerd) INSTITUUT ADMINISTRATIE-UNIVERSITEIT GENEESKUNDIGE STICHTING KONINGIN ELIZABETH BELGISCHE STICHTING VOOR KINDERNEUROLOGIE EGYPTOLOGISCHE STICHTING KONINGIN ELIZABETH INSTITUUT VOOR ZEEWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - IZWO BELGISCH CENTRUM VOOR WATER, BODEM EN LUCHT - BECEWA VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE vzw - VLACO Particuliere onderzoekscentra (niet gepreciseerd) KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE - KMDA INSTITUUT VOOR REDDINGSWEZEN, ERGONOMIE EN ARBEIDSHYGIËNE - IREA SIMON STEVIN INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS VLAANDEREN - AIV BELGISCHE WERK TEGEN KANKER BELGISCH NATIONAAL WERK TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE EN DE RESPIRATOIRE AANDOENINGEN VERENIGING VOOR KANKERBESTRIJDING BELGISCHE VERENIGING VOOR SUIKERZIEKEN BELGISCHE VERENIGING STRIJD TEGEN MUCOVISCIDOSE BELGISCHE NATIONALE VERENIGING TEGEN TUBERCULOSE - ATUBV NATIONAAL VERBOND DER VRIJE BLOEDTRANSFUSIEDIENSTEN VAN BELGIË EUROPEAN CENTRE FOR WORK & SOCIETY ECWS RESEARCH INSTITUUT VOOR ARBEID EN TEWERKSTELLING RIAT SUM RESEARCH

20 WETENSCHAPPELIJK STEUNPUNT MIGRANTEN MOBIEL EUROPEAN ORGANISATION FOR RESEARCH AND TREATMENT OF CANCER - EORTC Giften, mecenaten, privébronnen niet elders genoemd Speciaal onderzoekfonds van de universiteiten (eigen middelen en middelen van de overheid inbegrepen) Bijzonder Onderzoekfonds van de universiteiten 2 (eigen middelen en middelen van de overheid inbegrepen) SECTOR HOGER ONDERWIJS Universitaire instellingen (niet gepreciseerd) VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL - VUB KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - KUL UNIVERSITEIT GENT - UG UNIVERSITEIT ANTWERPEN - UA KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL - KUB UNIVERSITEIT HASSELT - UH UNIVERSITÉ DE LIÈGE - ULG UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN - UCL UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES - ULB UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT - UMH FACULTÉ POLYTECHNIQUE DE MONS - FPMS FACULTÉ UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE À MONS - FUCAM FACULTÉS UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX À NAMUR - FUNDP FACULTÉS UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS À BRUXELLES - FUSLO 2 Dit nummer is enkel geldig voor de Vlaamse universiteiten en sluit het gebruik van automatisch uit.

21 FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES À GEMBLOUX - FSAGX KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL - KMS UNIVERSITAIRE FACULTEIT VOOR PROTESTANTSE GODGELEERDHEID - FPG Zelfstandige universitaire onderzoekscentra (niet gepreciseerd) CENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE INSTITUT INTERNATIONAL DE CHIMIE PHYSIQUE - SOLVAY CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D'INFORMATION SUR L'ÉCONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPÉRATIVE - CIRIEC STICHTING BORN-BUNGE INTERNATIONAL INSTITUTE OF CELLULAR AND MOLECULAR PATHOLOGY-AIBS - ICP INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR DE STUDIE VAN HET JODENDOM - MARTIN BUBER POLITOLOGISCH INSTITUUT INSTITUT DE SCIENCE POLITIQUE CENTRE INTERUNIVERSITAIRE POUR LES ÉTUDES DE LA CONSOMMATION PRIVÉE CENTRUM VOOR ANDRAGOGISCH ONDERZOEK INSTITUT NATIONAL INTERUNIVERSITAIRE DES SILICATES ET DES MATÉRIAUX - INISMA FRUITTEELTCENTRUM TE RILLAAR ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE AVANCÉE EN MICROÉLECTRONIQUE ET INTÉGRATION DE SYSTÈMES - ARAMIS ALITECH-UG CENTRE UNIVERSITAIRE DE CHARLEROI CUNIC FONDATION UNIVERSITAIRE LUXEMBOURGOISE - FUL PRINS LEOPOLD INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE TE ANTWERPEN - ITG LIFE SCIENCE RESEARCH CENTER INSTITUUT VOOR ONTWIKKELINGSBELEID EN -BEHEER (IOB) VLERINCK LEUVEN GENT MANAGEMENT SCHOOL ATISA

22 Universitaire ziekenhuizen Hogescholen Financiële middelen afkomstig van n.e.g. instellingen Internationale wetenschappelijke instellingen in België (niet gepreciseerd) VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS INSTITUTE FOR REFERENCE MATERIALS AND MEASUREMENTS INSTITUT INTERNATIONAL DES SCIENCES DU MANAGEMENT INSTITUT LUDWIG DE RECHERCHE POUR LE CANCER BUITENLANDSE HERKOMST Buitenlandse ondernemingen (niet gepreciseerd) Verwante dochtermaatschappijen of vennootschappen Gemeenschappelijke onderneming (joint venture) Andere ondernemingen Buitenlandse regeringen Europese Unie Internationale organisaties (niet gepreciseerd) EUROPESE ORGANISATIE VOOR KERNONDERZOEK EUROPEES LABORATORIUM VOOR MOLECULAIRE BIOLOGIE EUROPEAN SPACE AGENCY ESA EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY ESO EUROPESE SAMENWERKING OP HET VLAK VAN WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH ONDERZOEK EUROPESE ORGANISATIE VOOR MOLECULAIRE BIOLOGIE EUROPESE ORGANISATIE VOOR SYNCHROTRON STRALINGEN

23 MAX VON LAUE-PAUL LANGEVIN - INSTITUUT - LLI EUROPESE STICHTING VAN DE WETENSCHAP - ESW CULTUREEL EN TECHNISCH SAMENWERKINGSAGENTSCHAP BENELUX ORGANISATIE VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING - OESO VERENIGDE NATIES (met inbegrip van de organisaties die er van afhangen) - VN NOORD-ATLANTISCHE VERDRAGSORGANISATIE - NAVO ORGANISATIE VOOR VOEDING EN LANDBOUW - FAO INTERNATIONAAL AGENTSCHAP VOOR ATOOMENERGIE WERELDBANK Andere financiële middelen afkomstig uit het buitenland (niet gepreciseerd) ROCKEFELLER STICHTING FORD STICHTING NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH - NIH BUITENLANDSE UNIVERSITEITEN DIE ONDERZOEK FINANCIEREN IN BELGIE

24 21 V. ALFABETISCHE RANGSCHIKKING VAN DE FINANCIERINGSBRONNEN Deze alfabetische rangschikking is bedoeld om uw instelling en haar code gemakkelijk terug te vinden. Indien U beslist het minimaal aggregatieniveau te gebruiken, dient U de twee laatste cijfers van de code door 00 te vervangen. AFDELING BELEID ELECTRICITEIT EN MECHANICA - ADMINISTRATIE ONDERSTEUNENDE STUDIES EN OPDRACHTEN FAFDELING GEOTECHNIEK - ADMINISTRATIE ONDERSTEUNENDE STUDIES EN OPDRACHTEN AFRIKAANS STUDIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM - MBZ - ASDOC AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE - ACCT AGENCE SPATIALE EUROPEENNE - ESA ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN HET RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIEN - ARA ALGEMENE DIRECTIE STUDIE EN DOCUMENTATIE - MEZ ALGEMENE INSPECTIE VAN DE METROLOGIE - MEZ ALGEMENE WERKINGSMIDDELEN VAN DE UNIVERSITEIT AGRO-FOOD VALLEY ALITECH (UG) ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS VLAANDEREN - AIV ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L'ETAT DANS LES PROVINCES - AGR ARGENTA - STATER ASSOCIATION BELGE DE LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE ASSOCIATION BELGE DU DIABETE ASSOCIATION CONTRE LE CANCER ASSOCIATION NATIONALE BELGE DE TUBERCULOSE

25 22 ASSOCIATION NATIONALE DES SERVICES LIBRES DE TRANSFUSION SANGUINE DE BELGIQUE ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE AVANCEE EN MICROELECTRONIQUE ET INTEGRATION DE SYSTEMES - ARAMIS ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE APPLIQUEE EN SCIENCES SOCIALES - ADRASS ASSOCIATION ROYALE DES GAZIERS BELGES - ARGB ASSOCIATION WALLONNE DE L'ELEVAGE AUTORITE FEDERALE - MINISTERES AUTORITES COMMUNALES AUTORITES PROVINCIALES BANQUE MONDIALE BANQUE NATIONALE BEDRIJFSVOORLICHTINGSDIENST VOOR DE TUINBOUW IN DE PROVINCIE ANTWERPEN BELFIUS BELGACOM (ex Régie des Télégraphes et des Téléphones) BELGACOM (ex Regie Telegraaf en Telefoon) BELGISCH CENTRUM VOOR OPGRAVINGEN IN AFRIKA BELGISCH CENTRUM VOOR STUDIE VAN DE AFRIKAANSE TALEN BELGISCH CENTRUM VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK VAN LEIDINGEN EN TOEBEHOREN - BECETEL BELGISCH CENTRUM VOOR WATER, BODEM EN LUCHT - BECEWA BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST - MEZ BELGISCHE NATIONALE VERENIGING TEGEN TUBERCULOSE - ATUBV BELGISCHE STICHTING VOOR KINDERNEUROLOGIE BELGISCHE VERENIGING STRIJD TEGEN MUCOVISCIDOSE BELGISCHE VERENIGING VOOR SUIKERZIEKEN

26 23 BELGISCH HISTORISCH INSTITUUT TE ROME BELGISCH INSTITUUT VOOR NORMALISATIE - BIN BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AERONOMIE - BIRA BELGISCH LABORATORIUM VAN DE ELEKTRICITEITSINDUSTRIE - LABORELEC BELGISCH NATIONAAL WERK TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE EN DE RESPIRATOIRE AANDOENINGEN BELGISCH STUDIECENTRUM VOOR CORROSIE - CEBELCOR BELGISCH VERPAKKINGSINSTITUUT - BVI BELGISCH WERK TEGEN KANKER BELGOCONTROL BENELUX BEROEPSKREDIET - BKCP BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE - BR BIJZONDER ONDERZOEKFONDS VAN DE UNIVERSITEITEN BIO VALLÉE ASBL BNP PARIBAS FORTIS BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE BPOST BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - MINISTERIES BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER - BIM BUITENLANDSE ONDERNEMINGEN BUITENLANDSE REGERINGEN BUITENLANDSE UNIVERSITEITEN DIE ONDERZOEK FINANCIEREN IN BELGIE BUREAU FEDERAL DU PLAN CENTRAAL LABORATORIUM VOOR ANALYSES - MEZ CENTRE BELGE DE FOUILLES EN AFRIQUE

27 24 CENTRE BELGE D'ETUDE DE LA CORROSION - CEBELCOR CENTRE BELGE D'ETUDE ET DE DOCUMENTATION DE L'EAU - CEBEDEAU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE DE L'UE CENTRE D'ECONOMIE RURALE DE MARLOIE CENTRE D'ETUDES WALLON DE L ASSEMBLAGE ET DU CONTÔLE DES MATÉRIAUX CENTRE D'ECONOMIE RURALE DE MARLOIE CENTRE D EXCELLENCE EN TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION CENTRE DE GEOLOGIE, PHOTOGEOLOGIE ET GEOCHRONOLOGIE CENTRE DE GEOPHYSIQUE INTERNE ET DE GEODESIE SPATIALE CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CHIMIQUES - CERIA CENTRE DE RECHERCHE AGRONOMIQUE A GEMBLOUX - CRA CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT BELGE DE LA SOUDURE - IBS CENTRE DE RECHERCHE ET DE CONTROLE LAINIER ET CHIMIQUE - CELAC CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DES FABRICATIONS METALLIQUES - CRIF CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DIAMANTAIRE - CRSTID CENTRE DE RECHERCHES DE L'INDUSTRIE BELGE DE LA CERAMIQUE - CRIBC CENTRE DE RECHERCHES, D'ESSAIS ET DE CONTROLES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE - CRECIT CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES HISTORIQUES DE LA IIEME GUERRE MONDIALE CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUES - CRM CENTRE DE RECHERCHES ROUTIERES - CRR

28 25 CENTRE DE RESSOURCES TECHNOLOGIES EN CHIMIE CENTRE D'ESSAIS "PROFRUIT" CENTRE D'ESSAIS HORTICOLES DU HAINAUT CENTRE D'ETUDES AMERICAINES CENTRE D'ETUDES DES LANGUES AFRICAINES CENTRE D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION AFRICAINES - MRE - CEDAF CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE VETERINAIRE ET AGROCHIMIQUE CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES A MOL - CEN CENTRE D'ETUDES WALLON DE L'ASSEMBLAGE ET DU CONTROLE DES MATERIAUX - CEWAC CENTRE D'OBSERVATION PERMANENTE DE L'ATMOSPERE SUPERIEURE, DE LA PLASMASPHERE, DE LA MAGNETOSPHERE CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D'INFORMATION SUR L'ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE - CIRIEC CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR LES "PRIMITIFS FLAMANDS" CENTRE INTERUNIVERSITAIRE POUR LES ETUDES DE LA CONSOMMATION PRIVEE CENTRE NATIONAL D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DU LIVRE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE - CNDST CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES EN BELGIQUE CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE CIMENTIERE - CRIC CENTRE NATIONAL D'HISTOIRE DES SCIENCES CENTRE OF EXCELLENCE IN AERONAUTICAL RESEARCH CENTRE PROVINCIAL D'ESSAIS INDUSTRIELS - CEPESI CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION - CSTC

29 26 CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE TEXTILE BELGE - CENTEXBEL CENTRE TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU BOIS - CTIB CENTRE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA BRASSERIE, DE LA MALTERIE ET DES INDUSTRIES CONNEXES - CBM CENTRE TECHNOLOGIE DE LA TERRE ET DE LA PIERRE CENTRE UNIVERSITAIRE DE CHARLEROI - CUNIC CENTRUM VOOR AMERIKAANSE STUDIES CENTRUM VOOR ANDRAGOGISCH ONDERZOEK CENTRUM VOOR ARCHEOLOGIE EN GESCHIEDENIS VAN HET BOEK CENTRUM VOOR BEVOLKINGS- EN GEZINSSTUDIEN - CBGS CENTRUM VOOR CONTINUE WAARNEMING VAN DE HOGERE ATMOSFEER, DE PLASMASFEER EN DE MAGNETOSFEER CENTRUM VOOR DE GESCHIEDENIS DER WETENSCHAPPEN CENTRUM VOOR GEMEENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VAN DE EU CENTRUM VOOR GEOLOGIE, FOTOGEOLOGIE EN GEOCHRONOLOGIE CENTRUM VOOR INTERNE GEOFYSICA EN RUIMTEGEODESIE CENTRUM VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK - GENT CENTRUM VOOR ONDERRICHT EN OPZOEKINGEN DER VOEDINGS- EN CHEMISCHE INDUSTRIEEN - COOVI CENTRUM VOOR ONDERZOEK IN DIERGENEESKUNDE EN AGROCHEMIE CENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE CENTRUM VOOR RESEARCH IN DE METALLURGIE - CRM CENTRUM VOOR TOEGEPASTE BIOLOGIE - CTB

30 27 CENTRUM VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DER BELGISCHE KERAMISCHE NIJVERHEID - CWOBKN CLUSTA VZW COLLEGE D'EUROPE COLLEGE INTERUNIVERSITAIRE D'ETUDES DOCTORALES DANS LES SCIENCES DU MANAGEMENT COMITE VOOR ONDERZOEK OP DE BEWARING VAN TUINBOUWPRODUKTEN VAN HET VERBOND VAN BELGISCHE TUINBOUWVEILINGEN COMMISSION ROYALE DE TOPONYMIE ET DE DIALECTOLOGIE COMMISSION ROYALE D'HISTOIRE COMMUNAUTE FLAMANDE - MINISTERES COMMUNAUTE FRANCAISE - ETABLISSEMENTS AUTONOMES COMMUNAUTE FRANCAISE - MINISTERES COMMUNAUTE GERMANOPHONE - ETABLISSEMENTS AUTONOMES COMMUNAUTE GERMANOPHONE - MINISTERES CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGION WALLONNE COOPERATION EUROPEENNE DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE - COST CREDIT PROFESSIONNEL - BKCP CULTUREEL EN TECHNISCH SAMENWERKINGSAGENTSCHAP DIENST HYDROLOGISCH ONDERZOEK DIENST NATUURLIJKE RIJKDOMMEN EN WATERS EN BOSSEN - MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DIENST VOOR GENEESMIDDELENONDERZOEK VAN DE ALGEMENE FARMACEUTISCHE BOND DIENST VOOR HYDROLOGISCH ONDERZOEK - ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN

31 28 DIRECTION DE LA GEOTECHNIQUE - D DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION - MAE DONS DUITSTALIGE GEMEENSCHAP - AUTONOME INSTELLINGEN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP - MINISTERIES ECOLE ROYALE MILITAIRE - ERM EGYPTOLOGISCHE STICHTING KONINGIN ELIZABETH EIGEN GELDMIDDELEN ENTREPRISES ETRANGERES ENTREPRISES PRIVEES EUROPACOLLEGE EUROPEAN CENTRE FOR WORK & SOCIETY - ECWS EUROPEAN ORGANISATION FOR RESEARCH AND TREATMENT OF CANCER - EORTC EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY - ESO EUROPEAN SPACE AGENCY - ESA EUROPEES LABORATORIUM VOOR MOLECULAIRE BIOLOGIE EUROPESE ORGANISATIE VOOR KERNONDERZOEK EUROPESE ORGANISATIE VOOR MOLECULAIRE BIOLOGIE EUROPESE ORGANISATIE VOOR SYNCHROTRON STRALINGEN EUROPESE SAMENWERKING OP HET VLAK VAN WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH ONDERZOEK EUROPESE STICHTINGEN EUROPESE STICHTING VAN DE WETENSCHAP - ESW EUROPESE UNIE - EU

32 29 FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES A GEMBLOUX - FSAGX FACULTE POLYTECHNIQUE DE MONS - FPMS FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX A NAMUR - FUNDP FACULTES UNIVERSITAIRES ST.-LOUIS A BRUXELLES - FUSLO FACULTE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE A MONS - FUCAM FACULTE UNIVERSITAIRE DE THEOLOGIE PROTESTANTE - FTP FEDERAAL PLANBUREAU FEDERALE OVERHEID - MINISTERIES FINTRO FLANDERS IN SHAPE VZW FLANDERS FOOD VZW FLANDERS MECATRONICS TECHNOLOGY CENTRE (FMTC) FLANDERS MATERIAL CENTER (FLAMAC) FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY (FLANDERS DC) FONDATION BELGE POUR LA NEUROLOGIE INFANTILE FONDATION EGYPTOLOGIQUE REINE ELIZABETH FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE - FES FONDATION FORD FONDATION FRANCQUI FONDATION MEDICALE REINE ELIZABETH FONDATION ROCKEFELLER FONDATION RURALE DE WALLONIE FONDATIONS EUROPEENNES FONDATION UNIVERSITAIRE

33 30 FONDATION UNIVERSITAIRE LUXEMBOURGEOISE - FUL FONDS DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE COLLECTIVE - FRFC FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MEDICALE - FRSM FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - FRS (y compris TELEVIE) FONDS POUR L'ENCOURAGEMENT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE - FRIA FONDS SPECIAL POUR LA RECHERCHE DES UNIVERSITES FONDS TOT BEVORDERING VAN HET INDUSTRIEEL ONDERZOEK IN VLAANDEREN - FIOV FONDS TOT BEVORDERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN HET DR. WILLEMS INSTITUUT FONDS VOOR GENEESKUNDIG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - FGWO FONDS VOOR COLLECTIEF FUNDAMENTEEL ONDERZOEK - FKFO FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (met inbegrip van KOM OP TEGEN KANKER en LEVENSLIJN) - FWO FORCE AERIENNE FORCE NAVALE FORCE TERRESTRE FORD STICHTING FRANCQUI STICHTING FRANSE GEMEENSCHAP - AUTONOME INSTELLINGEN FRANSE GEMEENSCHAP - MINISTERIES FRUITTEELTCENTRUM TE RILLAAR GEDECENTRALISEERDE OVERHEDEN GEMEENTELIJKE OVERHEDEN GENEESKUNDIGE STICHTING KONINGIN ELIZABETH

34 31 GIFTEN GOUVERNEMENTS ETRANGERS HOGESCHOLEN HOPITAUX UNIVERSITAIRES INSPECTION GENERALE DE LA METROLOGIE - MAE INSTITUT ADMINISTRATION-UNIVERSITE INSTITUT BELGE DE L'EMBALLAGE - IBE INSTITUT BELGE DE NORMALISATION - IBN INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT - IBGE INSTITUT D'AERONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE - IASB INSTITUT DE RECHERCHE DES REVETEMENTS, PEINTURES ET ENCRES - CORI INSTITUT DE SCIENCE POLITIQUE INSTITUT D'EXPERTISE VETERINAIRE - IEV INSTITUT D'HYGIENE ET D'EPIDEMIOLOGIE - IHE INSTITUT DU TRANSPORT ROUTIER - ITR INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL - IGN INSTITUT HISTORIQUE BELGE DE ROME INSTITUT INTERNATIONAL DE CHIMIE-PHYSIQUE - SOLVAY INSTITUT INTERNATIONAL DES SCIENCES DU MANAGEMENT INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE DES SCIENCES NUCLEAIRES - IISN

35 32 INSTITUT LUDWIG DE RECHERCHE POUR LE CANCER INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN - ILL INSTITUT NATIONAL DE CRIMINALISTIQUE INSTITUT NATIONAL DES RADIO-ELEMENTS - IRE INSTITUT NATIONAL INTERUNIVERSITAIRE DES SILICATES ET DES MATERIAUX - INISMA INSTITUT PASTEUR - IPB INSTITUT ROYAL BELGE POUR L'AMELIORATION DE LA BETTERAVE INSTITUT ROYAL DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ESPACE INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE - IRSN INSTITUT ROYAL D'ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES ET CULTURELS NATIONAUX INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE - IRPA INSTITUT ROYAL METEOROLOGIQUE DE BELGIQUE - IRM INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC - ISSEP INSTITUTS SUPERIEURS INSTITUT UNIVERSITAIRE POUR L'ETUDE DU JUDAISME - MARTIN BUBER INSTITUT WALLON DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE INSTITUUT ADMINISTRATIE-UNIVERSITEIT INSTITUUT PASTEUR - IPB INSTITUUT VOOR BOSBOUW EN WILDBEHEER - GERAARDSBERGEN INSTITUUT VOOR HET ARCHEOLOGISCH PATRIMONIUM INSTITUUT VOOR HYGIENE EN EPIDEMIOLOGIE - IHE INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD - INB INSTITUUT VOOR REDDINGSWEZEN, ERGONOMIE EN ARBEIDSHYGIENE - IREA

36 33 INSTITUUT VOOR VETERINAIRE KEURING - IVK INSTITUUT VOOR ZEEWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - IZWO INSTITUUT WEGTRANSPORT & LOGISTIEK BELGIE - ITLB INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION MONS-BORINAGE-CENTRE - IDEA INTERNATIONAAL AGENTSCHAP VOOR ATOOMENERGIE INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR NAVORSINGEN OVER DE "VLAAMSE PRIMITIEVEN" INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR MANAGEMENTWETENSCHAPPEN INTERNATIONAL INSTITUTE OF CELLULAR AND MOLECULAR PATHOLOGY-AIBS ICP INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR MICRO-ELECTRONICA - IMEC INTERUNIVERSITAIR COLLEGE VOOR DOCTORALE STUDIES IN MANAGEMENTWETENSCHAPPEN INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR KERNWETENSCHAPPEN - IIKW JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE - JBN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL - KUB KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - KUL KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT TOT VERBETERING VAN DE BIET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN - KBIN KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE - KB KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR TOPONYMIE EN DIALECTOLOGIE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE - KMDA KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL - KMS KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS - KMKG

37 34 KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIE - KMSKB KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIE - KSB KONINKLIJKE VERENIGING VAN BELGISCHE GASVAKLIEDEN - KVBG KONINKLIJK INSTITUUT VOOR AARDE- EN RUIMTEWETENSCHAPPEN KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM - KIKP KONINKLIJK INSTITUUT VOOR NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIE - KMI KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN KRIJGSGESCHIEDENIS - KMLK KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA - KMMA KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN - KMSKA LABORATOIRE BELGE DE L'INDUSTRIE ELECTRIQUE - LABORELEC LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES - MAE LABORATOIRE DE RECHERCHE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - CRIF LABORATOIRE DE RECHERCHE MATIERES PLASTIQUES - CRIF LABORATOIRE DE RECHERCHE PONTS ET CHARPENTES - CRIF LABORATOIRE DE RECHERCHES HYDRAULIQUES LABORATOIRE EUROPEEN DE BIOLOGIE MOLECULAIRE LABORATOIRE EUROPEEN DE RAYONNEMENT SYNCHROTRON LANDMACHT LIMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUM - LUC LOTERIE NATIONALE LUCHTMACHT

38 35 LUDWIG INSTITUUT VOOR ONDERZOEK TEGEN KANKER MATERIA NOVA MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN INSTITUUT - LLI MECENATEN MECENATS MOBIEL MOYENS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX DES UNIVERSITES MOYENS FINANCIERS PROPRES MULTITEL ASBL MUSEE INSTRUMENTAL MUSEE ROYAL D'AFRIQUE CENTRALE - MRAC MUSEE ROYAL DE L'ARMEE ET D'HISTOIRE MILITAIRE - MRAHM MUSEE ROYAL DE MARIEMONT MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE - MRAH MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE - MRBAB MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM NATIONAAL CENTRUM VOOR OUDHEIDKUNDIGE NAVORSINGEN VAN BELGIE NATIONAAL CENTRUM VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE DOCUMENTATIE - NCWTD NATIONAAL CENTRUM VOOR WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH ONDERZOEK DER CEMENTNIJVERHEID - OCCN NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - NGI NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK

39 36 NATIONAAL INSTITUUT VOOR RADIO-ELEMENTEN - IRE NATIONAAL VERBOND DER VRIJE BLOEDTRANSFUSIEDIENSTEN VAN BELGIE NATIONALE BANK NATIONALE INSTELLING VOOR RADIOACTIEF AFVAL EN SPLIJTSTOFFEN - NIRAS NATIONALE LOTERIJ NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN - NMBS NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE - NPB NATIONALE PROEFTUIN VOOR WITLOOF NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH - NIH NAVORSINGS- EN STUDIECENTRUM VOOR GESCHIEDENIS VAN DE IIDE WERELDOORLOG NOORD-ATLANTISCHE VERDRAGSORGANISATIE - NAVO OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE - ORB OEUVRE BELGE DU CANCER OEUVRE NATIONALE BELGE DE DEFENSE CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES RESPIRATOIRES OFFICE CENTRAL DE CREDIT HYPOTHECAIRE - OCCH ONDERZOEKCENTRUM VAN HET BELGISCH INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK - BIL ONDERZOEKCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW - OCW ONDERZOEKSLABORATORIUM GIETERIJ - WTCM ONDERZOEKSLABORATORIUM KETELBOUW - WTCM ONDERZOEKSLABORATORIUM MACHINEBOUW - WTCM ONDERZOEKSLABORATORIUM OPPERVLAKTEVERDELING - WTCM OPZOEKINGSSTATION VAN GORSEM ORGANISATIE VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING - OESO

40 37 ORGANISATIE VOOR VOEDING EN LANDBOUW - FAO ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE OCDE ORGANISATION DES NATIONS UNIES - ONU ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD - OTAN ORGANISATION EUROPEENNE DE BIOLOGIE MOLECULAIRE - OEBM ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE - CERN ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE - FAO ORGANISME NATIONAL DES DECHETS RADIOACTIFS ET DES MATIERES FISSILES - ONDRAF PCF- PROEFTUIN AARDBEIEN EN HOUTIG KLEINFRUIT PCF PROEFTUIN PIT EN STEENFRUIT PLANETARIUM POLITOLOGISCH INSTITUUT POUVOIRS DECENTRALISES PRINS LEOPOLD INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE TE ANTWERPEN - ITG PRIVE-BEDRIJVEN PROEFBEDRIJF DER NOORDERKEMPEN PROEFCENTRUM AARDAPPELTEELT (PCA vzw) PROEFCENTRUM VOOR DE SIERTEELT - PCS PROEFSTATION VOOR DE GROENTENTEELT PROVINCIAAL CENTRUM VOOR MILIEUONDERZOEK PROVINCIAAL CENTRUM VOOR OPSPORING VAN METABOLE AANDOENINGEN PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR HYGIENE

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJONCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken

Nadere informatie

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2 1 INHOUDSOPGAVE...p.1 DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2 I. ALGEMEEN II. III. IV. DE OVERLEGORGANEN TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID,

Nadere informatie

Gids van landbouwarchieven in België, 1815-2000

Gids van landbouwarchieven in België, 1815-2000 Gids van landbouwarchieven in België, 1815-2000 ICAG-studies is een initiatief van het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (ICAG), de onderzoekspartner van de vzw Centrum Agrarische Geschiedenis

Nadere informatie

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJUNCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

ICDO CIDD. Rapporten 2001 van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

ICDO CIDD. Rapporten 2001 van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling ICDO CIDD Rapporten 2001 van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling De rapporten van de ICDO-leden voor het jaar 2001 De vertegenwoordigers van de federale regering zijn gehouden

Nadere informatie

NACE-BEL. Activiteitennomenclatuur

NACE-BEL. Activiteitennomenclatuur NACE-BEL Activiteitennomenclatuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform de wet verspreid,

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N. 2012 791 [C 2012/03069] 16 FEBRUARI 2012. Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 (1) ALBERT II, Koning der Belgen,

Nadere informatie

Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging Titel I. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging I. Administratieve organisatie en financiering Inleiding In de praktijk heeft de volledige Belgische bevolking een verplichte verzekering

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 19.3.1954 (B.S. van 25.4.1954) en K.B. van

Nadere informatie

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20 KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK Versie 2015 02 20 1 Inhoud Afkortingen... 5 Voorwoord... 8 A. Nationaal regelgevingskader: wet- en regelgeving...

Nadere informatie

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN DOCUMENTATIE. 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR

Nadere informatie

Naar een opleiding voor imams in België. Referentiepunten in België en Europa

Naar een opleiding voor imams in België. Referentiepunten in België en Europa Naar een opleiding voor imams in België Referentiepunten in België en Europa Cette publication est également disponible en français sous le titre: Pour une formation des imams en Belgique Points de référence

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. ESR 2010 Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. ESR 2010 Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen ESR 2010 Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen September 2014 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

TWEEDE FEDERAAL MILIEURAPPORT DEEL 2 :

TWEEDE FEDERAAL MILIEURAPPORT DEEL 2 : A. Klementiev- fotolia adistock - epictura J. Will - fotolia A. Gaymard - fotolia TWEEDE FEDERAAL MILIEURAPPORT DEEL 2 : DE ANDERE ASPECTEN VAN HET FEDERALE MILIEUBELEID Inhoud Inleiding... 5 1. Oorsprong

Nadere informatie

LES UNITES DU SECTEUR PUBLIC 1 2

LES UNITES DU SECTEUR PUBLIC 1 2 BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SERVICE COMPTES NATIONAUX/REGIONAUX ET CONJONCTURE avec la collaboration du GROUPE D EXPERTS DE LA BASE DOCUMENTAIRE GENERALE LES UNITES DU SECTEUR PUBLIC 1 2 Mise à jour au

Nadere informatie

BELGIE. Europees Handvest voor kleine ondernemingen

BELGIE. Europees Handvest voor kleine ondernemingen BELGIE Europees Handvest voor kleine ondernemingen Verslag 2003 2 INHOUDSTAFEL 1 ONDERWIJS EN OPLEIDING IN ONDERNEMERSCHAP... 3 2 GOEDKOPERE EN SNELLERE START...7 3 BETERE WET- EN REGELGEVING...9 4 BESCHIKBAARHEID

Nadere informatie

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering 2009 België VIJFDE TIOLE MEDEDELING over Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering Inhoud 1. Samenvatting Nationale omstandigheden m.b.t. de emissies en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT

JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT JAARVERSLAG 2007 Beleid inzake markttoezicht 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België SOCIAAL-ECONOMISCHE ENQUÊTE 2001 MONOGRAFIEËN Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België Etienne Van Hecke Jean-Marie Halleux Jean-Michel Decroly Bernadette Mérenne-Schoumaker Met medewerking

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Immigrantenondernemerschap in België

Immigrantenondernemerschap in België Immigrantenondernemerschap in België Stand van zaken en toekomstperspectieven Participatiefonds Departement Studies Studie uitgevoerd in het kader van het INTI-programma integratie van onderdanen uit derde

Nadere informatie

Ontwerp van federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren

Ontwerp van federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Ontwerp van federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in federale sleutelsectoren 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Inhoudstafel : Inleiding... Sleutelsectoren... Werkwijze...

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011. Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Activiteitenverslag 2011. Algemene Directie Controle en Bemiddeling Activiteitenverslag 2011 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Activiteitenverslag 2011 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Nieuwe kijk op de nationale rekeningen

Nieuwe kijk op de nationale rekeningen Nieuwe kijk op de nationale rekeningen 7 de seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 8 oktober 2014 Pedagogisch dossier ALGEMENE TOELICHTINGEN Inhoud 1. Het ESR 2010 en verder : een inleiding

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID

ARCHIEF VAN DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

BACHELORPROEF RADIOACTIEVE STOFFEN. Onderzoek naar de impact op de Belgische samenleving van spoortransport van radioactief afval in België

BACHELORPROEF RADIOACTIEVE STOFFEN. Onderzoek naar de impact op de Belgische samenleving van spoortransport van radioactief afval in België 7/6/2013 HOWEST BRUGGE BACHELORPROEF RADIOACTIEVE STOFFEN Onderzoek naar de impact op de Belgische samenleving van spoortransport van radioactief afval in België Bedrijfsmanagement 3de jaar Logistiek Romina

Nadere informatie