NOMENCLATUUR VAN DE FINANCIERINGSBRONNEN VOOR DE PERMANENTE INVENTARIS VAN HET BELGISCH WETENSCHAPPELIJK POTENTIEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOMENCLATUUR VAN DE FINANCIERINGSBRONNEN VOOR DE PERMANENTE INVENTARIS VAN HET BELGISCH WETENSCHAPPELIJK POTENTIEEL"

Transcriptie

1 COMMISSIE FEDERALE SAMENWERKING van de Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid Gespecialiseerde overleggroep "Inventaris en statistieken inzake O&O" NOMENCLATUUR VAN DE FINANCIERINGSBRONNEN VOOR DE PERMANENTE INVENTARIS VAN HET BELGISCH WETENSCHAPPELIJK POTENTIEEL APRIL 2012 Samenwerkingsverband: Federale Overheid, Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, Franse Gemeenschap, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2 VOORWOORD Onderhavige document is bedoeld voor de identificatie van de financieringsstromen voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) tussen de grote institutionele sectoren en subsectoren. Deze nomenclatuur is vrij algemeen opgezet. Ze wordt U aangeboden op 2 aggregatieniveaus: A. Een lijst met het minimaal verplicht aggregatieniveau; B. Een lijst met een meer gedetailleerd aggregatieniveau. Om uw taak te vergemakkelijken, vindt U ook een alfabetische rangschikking van de financieringsbronnen. INHOUDSOPGAVE I. Algemeen opzet 1 II. Structuur van de nomenclatuur 5 III. Verplicht in te vullen aggregatieniveau van financieringsbronnen 7 IV. Facultatief in te vullen aggregatieniveau van financieringsbronnen 10 V. Alfabetische rangschikking van de financieringsbronnen 21

3 1 I. ALGEMEEN OPZET De werkzaamheden van de CFS/STAT-overleggroep zijn erop gericht een horizontale informatiestructuur voor wetenschapsbeleid tot stand te brengen die de essentiële begrotings-, statistische en documentaire gegevens inzake onderzoek en experimentele ontwikkeling omvat en een homogeen overzicht van deze gegevens beschikbaar stelt. Bij het opzetten van dit statistisch apparaat is men ervan uitgegaan dat de O&Ostatistieken in eerste instantie dienen te beantwoorden aan de Belgische noden maar dat er eveneens aanzienlijke voordelen verbonden zijn aan de internationale vergelijkbaarheid van deze statistieken. O.m. daarom worden ze gesitueerd binnen de grote internationale statistische kaders die ook voor de aansluiting zorgen met de indicatoren die ontwikkeld worden door o.m. de OESO en de EU. De OESO onderscheidt twee soorten O&O-statistieken : - ex ante gegevens gebaseerd op begrotingen van de bevoegde overheden, met name het standaardaggregaat "nationale budgettaire overheidskredieten voor O&O", - ex post gegevens gebaseerd op enquêtes bij de onderzoekorganisaties, met name de standaardaggregaten inzake de "nationale en sectorale financiële en personeelsinspanningen voor O&O". De definities en de methodiek voor het meten van deze aggregaten zijn terug te vinden in de "Frascati-handleiding" van de OESO. De overeenkomst "Federaal overzicht van de begrotingskredieten voor wetenschapsbeleid en de uitgaven voor O&O door de Belgische overheden" die op 11 maart 1993 door de CFS werd goedgekeurd legt voor België de concrete uitwerking vast van het OESO-aggregaat "nationale budgettaire overheidskredieten voor O&O". Het samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van artikel 6 bis, ' 2, punt 6, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd door de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, regelt de samenwerking tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de Permanente inventaris van het Wetenschappelijk potentieel van het land. Deze inventaris legt voor België het kader vast voor de implementatie van de OESO-aggregaten inzake de "nationale en sectorale financiële en personeelsinspanningen voor O&O". Daarnaast moet deze inventaris ook een overzicht geven van de lopende onderzoekprojecten in de universitaire, wetenschappelijke en onderzoekinstellingen, conform de definities en de methodologie van de EU ter zake.

4 2 Voor het bepalen van de "nationale financiële inspanning voor O&O" en in het bijzonder de nationale bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (BUOO) hanteert de OESO een BUOO-matrix "uitvoerders van O&O"/"financiers van O&O" (zie tabel hieronder). Bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (BUOO) Financieringssector Ondernemingen Privé-instellingen zonder winstoogmerk Overheid Hoger onderwijs Totaal Ondernemingen Totaal gefinancierd door de sector van de ondernemingen Privé-instellingen zonder winstoogmerk Totaal gefinancierd door de sector van de IZW Overheid Totaal gefinancierd door de Staat Algemene werkingsmiddelen voor de universiteiten afkomstig van de overheid Totaal gefinancierd door de algemene werkingsmiddelen van de universiteiten Hoger onderwijs Totaal gefinancierd door de sector van het hoger onderwijs Buitenland - Buitenlandse ondernemingen. verwante dochtermaatschappijen of vennootschappen. medeondernemingen (joint venture). andere - Buitenlandse regeringen - Europese Unie - Internationale organisaties - Andere Totaal gefinancierd door het buitenland Totaal Totaal uitgevoerd door de sector van de ondernemingen Totaal uitgevoerd door de sector van de IZW Totaal uitgevoerd door de sector van de Staat Totaal uitgevoerd door de sector van het hoger onderwijs BUOO

5 3 De statistieken inzake de "nationale budgettaire overheidskredieten voor O&O" en de "BUOO gefinancierd door de overheid" zijn complementair. De O&O-statistieken die gebaseerd zijn op enquêtes hebben het voordeel dat zij de werkelijke O&O-uitgaven van de overheid gedurende het voorbije jaar weergeven en het mogelijk maken om het financieel aandeel van de overheid te bepalen in de totale nationale O&O-uitgaven. Anderzijds hebben zij als nadeel dat de enquêteresultaten pas beschikbaar komen meerdere jaren nadat de O&O-activiteiten werden verricht. De ervaring leert ook dat de respondenten moeilijkheden hebben om hun overeenkomsten of subsidies die ten laste zijn van de overheid onder te brengen in de gepaste begrotingsrubriek. Om deze nadelen weg te werken werd een tweede methode ontwikkeld waarbij O&Ostatistieken worden afgeleid uit begrotingsgegevens. Deze statistieken geven een beeld van de geraamde O&O-uitgaven van de overheid en zijn dus minder precies maar hebben het voordeel dat zij snel ter beschikking komen en vrij precies kunnen verbonden worden aan de actiegebieden van de overheid via een aangepaste classificatie. Het is dus aangewezen om voor beide statistieken een specifieke classificatie te ontwikkelen. De nomenclatuur van de financieringsbronnen die hierna volgt, is bestemd voor de ontleding en de vergelijking van statistieken die gebaseerd zijn op enquêtes. Zij moet het mogelijk maken het financieel aandeel van de verschillende institutionele hoofd- en subsectoren in de nationale financiële inspanning voor O&O te identificeren. Zij bevat geen verdere onderverdeling van de budgettaire overheidskredieten en evenmin van het O&O-kaderprogramma van de Europese Unie. Voor de ontleding en vergelijking van de statistieken die zijn afgeleid uit begrotingsgegevens beschikt men reeds over een afzonderlijke nomenclatuur (cf. doc. CFS/STAT/92/5 deel II; overeenkomst goedgekeurd door de CFS op 11 maart 1993). O.m. om de BUOO te meten worden de onderzoekinstellingen en bedrijven ondervraagd over de bestemming en de herkomst van de uitgaven voor O&O. Naar bestemming moeten de O&O-uitgaven worden onderverdeeld in intramurale en extramurale uitgaven. Naar herkomst moeten de O&O-uitgaven worden onderverdeeld in eigen middelen en vreemde middelen en moeten de vreemde middelen verder worden onderverdeeld in Belgische herkomst en Buitenlandse herkomst. Het is duidelijk dat de geregistreerde bedragen bepaald worden door de "statistische eenheid" die als uitgangspunt wordt gehanteerd voor de gegevensverzameling en door de sectorale rangschikking ervan. De intramurale uitgaven van de statistische eenheden worden immers getotaliseerd tot sectorale totalen en deze laatste tot nationale bruto binnenlandse uitgaven voor O&O. Luidens het samenwerkingsakkoord moeten de basisgegevens voor het ramen van de BUOO door de bevoegde overheden, in onderling akkoord, worden verzameld bij de instellingen en organisaties die O&O verrichten op het Belgisch grondgebied.

6 4 Als uitgangspunt voor de gegevensverzameling wordt daarom een "Repertorium van organisaties die W&T-activiteiten verrichten in België" gehanteerd. Dit repertorium fungeert als referentiedocument voor de taakverdeling inzake de gegevensverzameling en legt voor België de concrete invulling vast van de dimensie "uitvoeringssectoren" van de BUOO-matrix. Met dit doel rangschikt het Repertorium alle O&O-uitvoerende organisaties op het Belgisch grondgebied. Deze institutionele rangschikking per uitvoeringssector gaat uit van de fundamentele sectorale indeling van de OESO en vult ze verder aan met subsectoren die zijn aangepast aan de Belgische context. Het komt er nu op aan een standaardclassificatie uit te werken voor de O&Ofinanciers om de beide dimensies van de BUOO-matrix eenduidig vast te leggen. Aangezien een uitvoerder van O&O ook steeds een potentiële financier van O&O is, ligt het voor de hand om deze classificatie te ontwikkelen op basis van de gestructureerde codes van het "Repertorium" teneinde een sectorale rangschikking te verkrijgen van financieringsbronnen die hiermee analoog en coherent is. Deze nomenclatuur is de standaardclassificatie van de financieringsbronnen voor de statistische gegevensbank van de permanente inventaris van het Belgisch wetenschappelijk potentieel. Zij moet de homogeniteit van de verzamelde gegevens waarborgen en institutionele en functionele analyses van deze gegevens mogelijk maken. Deze standaardclassificatie wordt ook gebruikt voor de documentaire gegevensbank van de permanente inventaris. Zij moet toelaten om de kritische massa van de lopende onderzoekprojecten per kostenplaats te rangschikken. De nomenclatuur is zo opgevat dat zij ook als referentie kan fungeren voor het converteren van analoge en specifieke classificaties die eventueel door de ondernemingen of de universitaire en wetenschappelijke instellingen worden gebruikt.

7 5 II. STRUCTUUR VAN DE NOMENCLATUUR Onderhavige nomenclatuur is bedoeld om de intersectorale financieringstransacties van O&O te identificeren op basis van de BUOO-matrix. Deze transacties hebben de vorm van een contract, van een financiële hulpverlening of van een gift aan derden voor het uitvoeren van huidige of toekomstige O&O-activiteiten. Het kan transacties betreffen in de vorm van geld of van andere middelen (personeel of materiaal dat wordt uitgeleend). Bij belangrijke niet-financiële transacties moet de waarde worden geraamd en uitgedrukt in geld. Met dit doel worden de uitvoerende organisaties in België ondervraagd over o.m. de herkomst van hun O&O-uitgaven. De vraagstelling is gebaseerd op de fundamentele onderverdeling "eigen middelen" en "vreemde middelen" en wat de vreemde middelen betreft op de onderverdeling "Belgische herkomst" en "Buitenlandse herkomst". Deze fundamentele indeling wordt verder aangevuld naargelang van de Belgische behoeften. De BUOO-matrix vertrekt van het gegeven dat een uitvoerder van O&O ook steeds een potentiële financier is van O&O. Deze nomenclatuur gaat daarom uit van de gestructureerde codes van het "Repertorium van organisaties die W&Tactiviteiten verrichten in België" en dus ook van een sectorale rangschikking van de financierende organisaties die hiermee analoog en coherent is. Daarnaast zijn er ook financiers van O&O die geen uitvoerder zijn van O&O. De gestructureerde codes van het repertorium dienden op dit punt te worden aangevuld. In geval van rechtstreekse transactie stelt het identificeren van de herkomst geen bijzonder probleem. Het probleem wordt ingewikkeld indien de transactie verschillende organismen doorloopt. Dit kan het geval zijn wanneer O&O in onderaanneming wordt uitgevoerd, wat dikwijls in de ondernemingssector het geval is.volgens de Frascati-handleiding zou de uitvoerende organisatie hier zover als mogelijk de oorspronkelijke financieringsbron moeten vermelden. In België stelt de toepassing van dit principe evenwel problemen. Daarom heeft de CFS beslist om bij onrechtstreekse transactie het laatste organisme als financieringsbron in aanmerking te nemen. In België en ook in andere landen, spelen intermediaire niet uitvoerende organisaties een grote rol bij de financiering van O&O in die zin dat zij geldmiddelen afkomstig van verschillende bronnen ontvangen en autonoom beslissen over de verdeling ervan over de uitvoerende organisaties. Het gaat hier om volgende wetenschappelijke fondsen en stichtingen: - FWO - FRS - IIKW - IISN - FGWO - FRSM

8 6 - FKFO - FRFC - Interuniversitair college voor doc. studenten in managementwetenschappen - Universitaire stichting - Francqui stichting - IWT - FRIA - FIOV Volgens Frascati kunnen zulke organisaties in afwijking op de algemene regel als financieringsbron worden beschouwd. Teneinde hun sectorale rangschikking te kunnen aanpassen in het licht van de analysebehoeften moeten deze intermediaire organisaties nominatief als financieringsbron vermeld worden (d.w.z. verplicht gegeven). Volgens Frascati worden de algemene werkingsmiddelen voor de universiteiten afkomstig van de overheid het best afgesplitst van de financieringsbron "overheid". Het is immers binnen de universiteit dat beslist wordt welk gedeelte hiervan aan O&O zal worden besteed. Bovendien is het strikte onderscheid "eigen middelen" en "vreemde middelen afkomstig van de overheid" hier niet steeds relevant. Een analoge redenering heeft er toe geleid om ook de speciale fondsen voor onderzoek in de universiteiten als een afzonderlijke financieringsbron te beschouwen. Zoals gesignaleerd, is deze nomenclatuur afgestemd op het identificeren van de inter- sectorale financieringsstromen. De financieringsstromen binnen deze sectoren (d.w.z. per instelling of per labo) vallen dus buiten het opzet van de classificatie. Om dezelfde reden wordt het "Centrum voor gemeenschappelijk onderzoek van de EU" te Geel (510.00) opgenomen onder "Europese Unie" (523.00). Binnen deze context werd ervan uitgegaan dat de "centrale diensten" en "wetenschappelijke instellingen" wel binnen de uitvoeringssector "Overheid" relevante statistische eenheden en subsectoren zijn maar geen relevante financieringsbronnen zijn binnen zijn equivalent als financieringssector. Daarom werden ze hier opgenomen in de ruimere subsector "Ministeries".

9 7 III. VERPLICHT IN TE VULLEN AGGREGATIENIVEAU VAN FINANCIERINGSBRONNEN EIGEN GELDMIDDELEN VAN DE ONDERVRAAGDE INSTELLING Eigen geldmiddelen (andere dan ) EXTERNE GELDMIDDELEN VAN DE ONDERVRAAGDE INSTELLING BELGISCHE HERKOMST SECTOR ONDERNEMINGEN Privé-bedrijven Autonome overheidsbedrijven Openbare kredietinstellingen Centra "De Groote" voor gemeenschappelijk onderzoek Sectorale centra voor gemeenschappelijk onderzoek Autonome centra voor onderzoek Financiële middelen afkomstig van n.e.g. Belgische bedrijven SECTOR OVERHEID Federale overheid - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting; uitgezonderd) Federale overheid - Autonome instellingen Vlaamse Gemeenschap/Gewest - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting; uitgezonderd) Vlaamse Gemeenschap/Gewest - Autonome instellingen Franse Gemeenschap - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting; uitgezonderd) Franse Gemeenschap - Autonome instellingen Waals Gewest - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting) Waals Gewest - Autonome instellingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting) Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Autonome instellingen

10 Duitstalige Gemeenschap - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting) Duitstalige Gemeenschap - Autonome instellingen Provinciale overheden Gemeentelijke overheden Gedecentraliseerde overheden niet elders genoemd Algemene werkingsmiddelen van de ondervraagde universiteit (andere dan ) INTERMEDIAIRE ORGANEN VOOR ONDERZOEKFINANCIERING FWO-FRS (met inbegrip van KOM OP TEGEN KANKER en LEVENSLIJN) IIKW-IISN FGWO-FRSM FKFO-FRFC Interuniversitair college voor doctorale studies in management-wetenschappen Universitaire stichting Francqui stichting IWT FRIA FIOV SECTOR INSTELLINGEN ZONDER WINSTOOGMERK Semi-publieke onderzoekinstellingen Particuliere onderzoekcentra Giften, mecenaten, privébronnen niet elders genoemd Speciaal onderzoekfonds van de ondervraagde universiteit (eigen middelen en middelen van de overheid inbegrepen) Bijzonder Onderzoekfonds van de universiteiten 1 (eigen middelen en middelen van de overheid inbegrepen) 1 Dit nummer is enkel geldig voor de Vlaamse universiteiten en sluit het gebruik van automatisch uit.

11 9 SECTOR HOGER ONDERWIJS Universitaire instellingen Zelfstandige universitaire onderzoekcentra Universitaire ziekenhuizen Hogescholen Financiële middelen afkomstig van n.e.g. instellingen Internationale wetenschappelijke instellingen in België n.e.g. BUITENLANDSE HERKOMST Buitenlandse ondernemingen Buitenlandse regeringen Europese Unie Internationale organisaties Andere financiële middelen afkomstig uit het buitenland

12 10 IV. FACULTATIEF IN TE VULLEN AGGREGATIENIVEAU VAN FINANCIERINGSBRONNEN EIGEN GELDMIDDELEN VAN DE ONDERVRAAGDE INSTELLING Eigen geldmiddelen (andere dan ) De inschrijvings- of toegangsgelden De prestaties van de diensten of personen ten behoeve van derden die niet elders zijn genoemd De toevallige ontvangsten en inkomsten uit eigen vermogen De opbrengst uit de verkoop of exploitatie van brevetten De inkomsten uit commerciële activiteiten EXTERNE GELDMIDDELEN VAN DE ONDERVRAAGDE INSTELLING BELGISCHE HERKOMST SECTOR ONDERNEMINGEN Privé-bedrijven Autonome overheidsbedrijven (niet gepreciseerd) BELGACOM BELGOCONTROL BPOST NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN - NMBS NATIONALE LOTERIJ Openbare kredietinstellingen (niet gepreciseerd) BNP PARIBAS FORTIS BEROEPSKREDIET - BKCP ARGENTA - STATER FINTRO BELFIUS NATIONALE BANK

13 Centra "De Groote" voor gemeenschappelijk onderzoek (niet gepreciseerd) WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VAN DE BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID - CENTEXBEL NATIONAAL CENTRUM VOOR WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH ONDERZOEK DER CEMENTNIJVERHEID - OCCN CENTRUM VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DER BELGISCHE KERAMISCHE NIJVERHEID - CWOBKN SIRRIS ONDERZOEKCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW - OCW WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF - WTCB TECHNISCH CENTRUM DER HOUTNIJVERHEID - TCHN WETENSCHAPPELIJK EN TECHNOLOGISCH ONDERZOEKCENTRUM VOOR DIAMANT - WTOCD Sektoriële centra voor gemeenschappelijk onderzoek (niet gepreciseerd) RESEARCHINSTITUUT VOOR BEKLEDINGEN, VERVEN EN INKTEN - CORI CENTRUM VOOR RESEARCH IN DE METALLURGIE - CRM BELGISCH INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK - BIL KONINKLIJKE VERENIGING VAN BELGISCHE GASVAKLIEDEN - KVBG BELGISCH VERPAKKINGSINSTITUUT - BVI INSTITUUT WEGTRANSPORT & LOGISTIEK BELGIE - ITLB Autonome centra voor onderzoek (niet gepreciseerd) BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE OPZOEKINGSSTATION VAN GORSEM CENTRUM VOOR TOEGEPASTE BIOLOGIE CTB BEDRIJFSVOORLICHTINGSDIENST VOOR DE TUINBOUW IN DE PROVINCIE ANTWERPEN COMITÉ VOOR ONDERZOEK OP DE BEWARING VAN TUINBOUW- PRODUKTEN VAN HET VERBOND VAN BELGISCHE TUINBOUWVEILINGEN

14 PROEFCENTRUM VOOR DE SIERTEELT - PCS KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT TOT VERBETERING VAN DE BIET PROEFSTATION VOOR DE GROENTENTEELT BELGISCH STUDIECENTRUM VOOR CORROSIE - CEBELCOR BELGISCH CENTRUM VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK VAN LEIDINGEN EN TOEBEHOREN - BECETEL DIENST VOOR GENEESMIDDELENONDERZOEK VAN DE ALGEMENE FARMACEUTISCHE BOND CENTRE BELGE D'ÉTUDE ET DE DOCUMENTATION DE L'EAU - CEBEDEAU CENTRE DE RECHERCHES, D'ESSAIS ET DE CONTRÔLES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE - CRECIT CENTRE DE RECHERCHE ET DE CONTROLE LAINIER ET CHIMIQUE - CELAC PROEFBEDRIJF DER NOORDERKEMPEN CENTRE D'ESSAIS "PROFRUIT" CENTRE D'ESSAIS HORTICOLES DU HAINAUT PROVINCIAAL ONDERZOEK- EN VOORLICHTINGSCENTRUM VOOR LAND- EN TUINBOUW PCF - PROEFTUIN AARDBEIEN EN HOUTIG KLEINFRUIT PROVINCIAAL PROEFCENTRUM VAN DE GROENTETEELT - OOST- VLAANDEREN vzw NATIONALE PROEFTUIN VOOR WITLOOF PCF - PROEFTUIN PIT EN STEENFRUIT VLAAMSE RUNDVEETEELTVERENIGING ASSOCIATION WALLONNE DE L'ELEVAGE VLAAMS CENTRUM VOOR DE BEWARING VAN TUINBOUWPRODUCTEN VZW PROEFCENTRUM AARDAPPELTEELT (PCA vzw) VLAAMS KUNSTSTOFCENTRUM VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK FLANDERS' DRIVE VZW

15 AGRO-FOOD VALLEY CENTRE DE RESSOURCES TECHNOLOGIES EN CHIMIE CENTRE D'EXCELLENCE EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION CENTRE D'ETUDES WALLON DE L'ASSEMBLAGE ET DU CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - CEWAC BIO VALLÉE ASBL CENTRE TECHNOLOGIE INTERNATIONAL DE LA TERRE ET DE LA PIERRE MATERIA NOVA MULTITEL ASBL INSTITUT NATIONAL INTERUNIVERSITAIRE DES SILICATES, SOLS ET MATÉRIAUX CENTRE OF EXCELLENCE IN AERONAUTICAL RESEARCH INCUBATIEPUNT GEO-INFORMATIE (IncGEO) FLANDERS IN SHAPE VZW FLANDERS FOOD VZW FLANDERS MECATRONICS TECHNOLOGY CENTRE (FMTC) FLANDERS MATERIAL CENTER (FLAMAC) FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY (FLANDERS DC) KENNISCENTRUM CLUSTA VZW VLAAMS INNOVATIECENTRUM VOOR GRAFISCHE COMMUNICATIE (VIGC) VZW VLAAMS INSTITUUT VOOR MOBILITEIT Financiële middelen afkomstig van n.e.g. Belgische bedrijven

16 14 SECTOR OVERHEID Federale overheid Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting; uitgezonderd) Federale overheid - Autonome instellingen (niet gepreciseerd) NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - NGI BELGISCH INSTITUUT VOOR NORMALISATIE - BIN STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE te Mol - SCK AFSCA NATIONAAL INSTITUUT VOOR RADIO-ELEMENTEN - IRE NATIONALE INSTELLING VOOR RADIOACTIEF AFVAL EN VERRIJKTE SPLIJTSTOFFEN - NIRAS Vlaamse Gemeenschap/Gewest Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting; uitgezonderd) Vlaamse Gemeenschap/Gewest Autonome instellingen (niet gepreciseerd) STICHTING INNOVATIE & ARBEID VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK - VITO INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR MICRO ELECTRONICA - IMEC VLAAMS INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE - VIB INTERDISCIPLINAIR INSTITUUT VOOR BREEDBANDTECHNOLOGIE - IBBT Franse Gemeenschap - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting; uitgezonderd) Franse Gemeenschap - Autonome instellingen Waals Gewest - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting Waals Gewest - Autonome instellingen (niet gepreciseerd) FONDATION RURALE DE WALLONIE ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE EN SCIENCES SOCIALES ADRASS INSTITUT WALLON DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

17 CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA RÉGION WALLONNE

18 Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting) Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Autonome instellingen (niet gepreciseerd) BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER - BIM Duitstalige Gemeenschap - Ministeries (zowel algemene uitgavenbegroting als uitgaven buiten begroting) Duitstalige Gemeenschap - Autonome instellingen Provinciale overheden Gemeentelijke overheden Gedecentraliseerde overheden niet elders genoemd Algemene werkingsmiddelen van de ondervraagde universiteit (andere dan ) INTERMEDIAIRE ORGANEN VOOR ONDERZOEKFINANCIERING FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (met inbegrip van KOM OP TEGEN KANKER en LEVENSLIJN) - FWO INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR KERNWETENSCHAPPEN - IIKW FONDS VOOR GENEESKUNDIG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - FGWO FONDS VOOR COLLECTIEF FUNDAMENTEEL ONDERZOEK - FKFO INTERUNIVERSITAIR COLLEGE VOOR DOCTORALE STUDIES IN MANAGEMENTWETENSCHAPPEN UNIVERSITAIRE STICHTING FRANCQUI STICHTING VLAAMS INSTITUUT VOOR DE BEVORDERING VAN HET WETEN- SCHAPPELIJK-TECHNOLOGISCH ONDERZOEK IN DE INDUSTRIE - IWT FONDS POUR L'ENCOURAGEMENT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE FRIA FONDS TOT BEVORDERING VAN HET INDUSTRIEEL ONDERZOEK IN VLAANDEREN - FIOV

19 16 SECTOR INSTELLINGEN ZONDER WINSTOOGMERK Semi-publieke onderzoekinstellingen (niet gepreciseerd) INSTITUUT ADMINISTRATIE-UNIVERSITEIT GENEESKUNDIGE STICHTING KONINGIN ELIZABETH BELGISCHE STICHTING VOOR KINDERNEUROLOGIE EGYPTOLOGISCHE STICHTING KONINGIN ELIZABETH INSTITUUT VOOR ZEEWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - IZWO BELGISCH CENTRUM VOOR WATER, BODEM EN LUCHT - BECEWA VLAAMSE COMPOSTORGANISATIE vzw - VLACO Particuliere onderzoekscentra (niet gepreciseerd) KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE - KMDA INSTITUUT VOOR REDDINGSWEZEN, ERGONOMIE EN ARBEIDSHYGIËNE - IREA SIMON STEVIN INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS VLAANDEREN - AIV BELGISCHE WERK TEGEN KANKER BELGISCH NATIONAAL WERK TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE EN DE RESPIRATOIRE AANDOENINGEN VERENIGING VOOR KANKERBESTRIJDING BELGISCHE VERENIGING VOOR SUIKERZIEKEN BELGISCHE VERENIGING STRIJD TEGEN MUCOVISCIDOSE BELGISCHE NATIONALE VERENIGING TEGEN TUBERCULOSE - ATUBV NATIONAAL VERBOND DER VRIJE BLOEDTRANSFUSIEDIENSTEN VAN BELGIË EUROPEAN CENTRE FOR WORK & SOCIETY ECWS RESEARCH INSTITUUT VOOR ARBEID EN TEWERKSTELLING RIAT SUM RESEARCH

20 WETENSCHAPPELIJK STEUNPUNT MIGRANTEN MOBIEL EUROPEAN ORGANISATION FOR RESEARCH AND TREATMENT OF CANCER - EORTC Giften, mecenaten, privébronnen niet elders genoemd Speciaal onderzoekfonds van de universiteiten (eigen middelen en middelen van de overheid inbegrepen) Bijzonder Onderzoekfonds van de universiteiten 2 (eigen middelen en middelen van de overheid inbegrepen) SECTOR HOGER ONDERWIJS Universitaire instellingen (niet gepreciseerd) VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL - VUB KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - KUL UNIVERSITEIT GENT - UG UNIVERSITEIT ANTWERPEN - UA KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL - KUB UNIVERSITEIT HASSELT - UH UNIVERSITÉ DE LIÈGE - ULG UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN - UCL UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES - ULB UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT - UMH FACULTÉ POLYTECHNIQUE DE MONS - FPMS FACULTÉ UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE À MONS - FUCAM FACULTÉS UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX À NAMUR - FUNDP FACULTÉS UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS À BRUXELLES - FUSLO 2 Dit nummer is enkel geldig voor de Vlaamse universiteiten en sluit het gebruik van automatisch uit.

21 FACULTÉ DES SCIENCES AGRONOMIQUES À GEMBLOUX - FSAGX KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL - KMS UNIVERSITAIRE FACULTEIT VOOR PROTESTANTSE GODGELEERDHEID - FPG Zelfstandige universitaire onderzoekscentra (niet gepreciseerd) CENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE INSTITUT INTERNATIONAL DE CHIMIE PHYSIQUE - SOLVAY CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D'INFORMATION SUR L'ÉCONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPÉRATIVE - CIRIEC STICHTING BORN-BUNGE INTERNATIONAL INSTITUTE OF CELLULAR AND MOLECULAR PATHOLOGY-AIBS - ICP INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR DE STUDIE VAN HET JODENDOM - MARTIN BUBER POLITOLOGISCH INSTITUUT INSTITUT DE SCIENCE POLITIQUE CENTRE INTERUNIVERSITAIRE POUR LES ÉTUDES DE LA CONSOMMATION PRIVÉE CENTRUM VOOR ANDRAGOGISCH ONDERZOEK INSTITUT NATIONAL INTERUNIVERSITAIRE DES SILICATES ET DES MATÉRIAUX - INISMA FRUITTEELTCENTRUM TE RILLAAR ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE AVANCÉE EN MICROÉLECTRONIQUE ET INTÉGRATION DE SYSTÈMES - ARAMIS ALITECH-UG CENTRE UNIVERSITAIRE DE CHARLEROI CUNIC FONDATION UNIVERSITAIRE LUXEMBOURGOISE - FUL PRINS LEOPOLD INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE TE ANTWERPEN - ITG LIFE SCIENCE RESEARCH CENTER INSTITUUT VOOR ONTWIKKELINGSBELEID EN -BEHEER (IOB) VLERINCK LEUVEN GENT MANAGEMENT SCHOOL ATISA

22 Universitaire ziekenhuizen Hogescholen Financiële middelen afkomstig van n.e.g. instellingen Internationale wetenschappelijke instellingen in België (niet gepreciseerd) VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS INSTITUTE FOR REFERENCE MATERIALS AND MEASUREMENTS INSTITUT INTERNATIONAL DES SCIENCES DU MANAGEMENT INSTITUT LUDWIG DE RECHERCHE POUR LE CANCER BUITENLANDSE HERKOMST Buitenlandse ondernemingen (niet gepreciseerd) Verwante dochtermaatschappijen of vennootschappen Gemeenschappelijke onderneming (joint venture) Andere ondernemingen Buitenlandse regeringen Europese Unie Internationale organisaties (niet gepreciseerd) EUROPESE ORGANISATIE VOOR KERNONDERZOEK EUROPEES LABORATORIUM VOOR MOLECULAIRE BIOLOGIE EUROPEAN SPACE AGENCY ESA EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY ESO EUROPESE SAMENWERKING OP HET VLAK VAN WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH ONDERZOEK EUROPESE ORGANISATIE VOOR MOLECULAIRE BIOLOGIE EUROPESE ORGANISATIE VOOR SYNCHROTRON STRALINGEN

23 MAX VON LAUE-PAUL LANGEVIN - INSTITUUT - LLI EUROPESE STICHTING VAN DE WETENSCHAP - ESW CULTUREEL EN TECHNISCH SAMENWERKINGSAGENTSCHAP BENELUX ORGANISATIE VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING - OESO VERENIGDE NATIES (met inbegrip van de organisaties die er van afhangen) - VN NOORD-ATLANTISCHE VERDRAGSORGANISATIE - NAVO ORGANISATIE VOOR VOEDING EN LANDBOUW - FAO INTERNATIONAAL AGENTSCHAP VOOR ATOOMENERGIE WERELDBANK Andere financiële middelen afkomstig uit het buitenland (niet gepreciseerd) ROCKEFELLER STICHTING FORD STICHTING NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH - NIH BUITENLANDSE UNIVERSITEITEN DIE ONDERZOEK FINANCIEREN IN BELGIE

24 21 V. ALFABETISCHE RANGSCHIKKING VAN DE FINANCIERINGSBRONNEN Deze alfabetische rangschikking is bedoeld om uw instelling en haar code gemakkelijk terug te vinden. Indien U beslist het minimaal aggregatieniveau te gebruiken, dient U de twee laatste cijfers van de code door 00 te vervangen. AFDELING BELEID ELECTRICITEIT EN MECHANICA - ADMINISTRATIE ONDERSTEUNENDE STUDIES EN OPDRACHTEN FAFDELING GEOTECHNIEK - ADMINISTRATIE ONDERSTEUNENDE STUDIES EN OPDRACHTEN AFRIKAANS STUDIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM - MBZ - ASDOC AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE - ACCT AGENCE SPATIALE EUROPEENNE - ESA ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN HET RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIEN - ARA ALGEMENE DIRECTIE STUDIE EN DOCUMENTATIE - MEZ ALGEMENE INSPECTIE VAN DE METROLOGIE - MEZ ALGEMENE WERKINGSMIDDELEN VAN DE UNIVERSITEIT AGRO-FOOD VALLEY ALITECH (UG) ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS VLAANDEREN - AIV ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L'ETAT DANS LES PROVINCES - AGR ARGENTA - STATER ASSOCIATION BELGE DE LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE ASSOCIATION BELGE DU DIABETE ASSOCIATION CONTRE LE CANCER ASSOCIATION NATIONALE BELGE DE TUBERCULOSE

25 22 ASSOCIATION NATIONALE DES SERVICES LIBRES DE TRANSFUSION SANGUINE DE BELGIQUE ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE AVANCEE EN MICROELECTRONIQUE ET INTEGRATION DE SYSTEMES - ARAMIS ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE APPLIQUEE EN SCIENCES SOCIALES - ADRASS ASSOCIATION ROYALE DES GAZIERS BELGES - ARGB ASSOCIATION WALLONNE DE L'ELEVAGE AUTORITE FEDERALE - MINISTERES AUTORITES COMMUNALES AUTORITES PROVINCIALES BANQUE MONDIALE BANQUE NATIONALE BEDRIJFSVOORLICHTINGSDIENST VOOR DE TUINBOUW IN DE PROVINCIE ANTWERPEN BELFIUS BELGACOM (ex Régie des Télégraphes et des Téléphones) BELGACOM (ex Regie Telegraaf en Telefoon) BELGISCH CENTRUM VOOR OPGRAVINGEN IN AFRIKA BELGISCH CENTRUM VOOR STUDIE VAN DE AFRIKAANSE TALEN BELGISCH CENTRUM VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK VAN LEIDINGEN EN TOEBEHOREN - BECETEL BELGISCH CENTRUM VOOR WATER, BODEM EN LUCHT - BECEWA BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST - MEZ BELGISCHE NATIONALE VERENIGING TEGEN TUBERCULOSE - ATUBV BELGISCHE STICHTING VOOR KINDERNEUROLOGIE BELGISCHE VERENIGING STRIJD TEGEN MUCOVISCIDOSE BELGISCHE VERENIGING VOOR SUIKERZIEKEN

26 23 BELGISCH HISTORISCH INSTITUUT TE ROME BELGISCH INSTITUUT VOOR NORMALISATIE - BIN BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AERONOMIE - BIRA BELGISCH LABORATORIUM VAN DE ELEKTRICITEITSINDUSTRIE - LABORELEC BELGISCH NATIONAAL WERK TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE EN DE RESPIRATOIRE AANDOENINGEN BELGISCH STUDIECENTRUM VOOR CORROSIE - CEBELCOR BELGISCH VERPAKKINGSINSTITUUT - BVI BELGISCH WERK TEGEN KANKER BELGOCONTROL BENELUX BEROEPSKREDIET - BKCP BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE - BR BIJZONDER ONDERZOEKFONDS VAN DE UNIVERSITEITEN BIO VALLÉE ASBL BNP PARIBAS FORTIS BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE BPOST BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - MINISTERIES BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER - BIM BUITENLANDSE ONDERNEMINGEN BUITENLANDSE REGERINGEN BUITENLANDSE UNIVERSITEITEN DIE ONDERZOEK FINANCIEREN IN BELGIE BUREAU FEDERAL DU PLAN CENTRAAL LABORATORIUM VOOR ANALYSES - MEZ CENTRE BELGE DE FOUILLES EN AFRIQUE

27 24 CENTRE BELGE D'ETUDE DE LA CORROSION - CEBELCOR CENTRE BELGE D'ETUDE ET DE DOCUMENTATION DE L'EAU - CEBEDEAU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE DE L'UE CENTRE D'ECONOMIE RURALE DE MARLOIE CENTRE D'ETUDES WALLON DE L ASSEMBLAGE ET DU CONTÔLE DES MATÉRIAUX CENTRE D'ECONOMIE RURALE DE MARLOIE CENTRE D EXCELLENCE EN TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION CENTRE DE GEOLOGIE, PHOTOGEOLOGIE ET GEOCHRONOLOGIE CENTRE DE GEOPHYSIQUE INTERNE ET DE GEODESIE SPATIALE CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CHIMIQUES - CERIA CENTRE DE RECHERCHE AGRONOMIQUE A GEMBLOUX - CRA CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT BELGE DE LA SOUDURE - IBS CENTRE DE RECHERCHE ET DE CONTROLE LAINIER ET CHIMIQUE - CELAC CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DES FABRICATIONS METALLIQUES - CRIF CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DIAMANTAIRE - CRSTID CENTRE DE RECHERCHES DE L'INDUSTRIE BELGE DE LA CERAMIQUE - CRIBC CENTRE DE RECHERCHES, D'ESSAIS ET DE CONTROLES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE - CRECIT CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES HISTORIQUES DE LA IIEME GUERRE MONDIALE CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUES - CRM CENTRE DE RECHERCHES ROUTIERES - CRR

28 25 CENTRE DE RESSOURCES TECHNOLOGIES EN CHIMIE CENTRE D'ESSAIS "PROFRUIT" CENTRE D'ESSAIS HORTICOLES DU HAINAUT CENTRE D'ETUDES AMERICAINES CENTRE D'ETUDES DES LANGUES AFRICAINES CENTRE D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION AFRICAINES - MRE - CEDAF CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE VETERINAIRE ET AGROCHIMIQUE CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES A MOL - CEN CENTRE D'ETUDES WALLON DE L'ASSEMBLAGE ET DU CONTROLE DES MATERIAUX - CEWAC CENTRE D'OBSERVATION PERMANENTE DE L'ATMOSPERE SUPERIEURE, DE LA PLASMASPHERE, DE LA MAGNETOSPHERE CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D'INFORMATION SUR L'ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE - CIRIEC CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR LES "PRIMITIFS FLAMANDS" CENTRE INTERUNIVERSITAIRE POUR LES ETUDES DE LA CONSOMMATION PRIVEE CENTRE NATIONAL D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DU LIVRE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE - CNDST CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES EN BELGIQUE CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE CIMENTIERE - CRIC CENTRE NATIONAL D'HISTOIRE DES SCIENCES CENTRE OF EXCELLENCE IN AERONAUTICAL RESEARCH CENTRE PROVINCIAL D'ESSAIS INDUSTRIELS - CEPESI CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION - CSTC

29 26 CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE TEXTILE BELGE - CENTEXBEL CENTRE TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DU BOIS - CTIB CENTRE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA BRASSERIE, DE LA MALTERIE ET DES INDUSTRIES CONNEXES - CBM CENTRE TECHNOLOGIE DE LA TERRE ET DE LA PIERRE CENTRE UNIVERSITAIRE DE CHARLEROI - CUNIC CENTRUM VOOR AMERIKAANSE STUDIES CENTRUM VOOR ANDRAGOGISCH ONDERZOEK CENTRUM VOOR ARCHEOLOGIE EN GESCHIEDENIS VAN HET BOEK CENTRUM VOOR BEVOLKINGS- EN GEZINSSTUDIEN - CBGS CENTRUM VOOR CONTINUE WAARNEMING VAN DE HOGERE ATMOSFEER, DE PLASMASFEER EN DE MAGNETOSFEER CENTRUM VOOR DE GESCHIEDENIS DER WETENSCHAPPEN CENTRUM VOOR GEMEENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VAN DE EU CENTRUM VOOR GEOLOGIE, FOTOGEOLOGIE EN GEOCHRONOLOGIE CENTRUM VOOR INTERNE GEOFYSICA EN RUIMTEGEODESIE CENTRUM VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK - GENT CENTRUM VOOR ONDERRICHT EN OPZOEKINGEN DER VOEDINGS- EN CHEMISCHE INDUSTRIEEN - COOVI CENTRUM VOOR ONDERZOEK IN DIERGENEESKUNDE EN AGROCHEMIE CENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE CENTRUM VOOR RESEARCH IN DE METALLURGIE - CRM CENTRUM VOOR TOEGEPASTE BIOLOGIE - CTB

30 27 CENTRUM VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DER BELGISCHE KERAMISCHE NIJVERHEID - CWOBKN CLUSTA VZW COLLEGE D'EUROPE COLLEGE INTERUNIVERSITAIRE D'ETUDES DOCTORALES DANS LES SCIENCES DU MANAGEMENT COMITE VOOR ONDERZOEK OP DE BEWARING VAN TUINBOUWPRODUKTEN VAN HET VERBOND VAN BELGISCHE TUINBOUWVEILINGEN COMMISSION ROYALE DE TOPONYMIE ET DE DIALECTOLOGIE COMMISSION ROYALE D'HISTOIRE COMMUNAUTE FLAMANDE - MINISTERES COMMUNAUTE FRANCAISE - ETABLISSEMENTS AUTONOMES COMMUNAUTE FRANCAISE - MINISTERES COMMUNAUTE GERMANOPHONE - ETABLISSEMENTS AUTONOMES COMMUNAUTE GERMANOPHONE - MINISTERES CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGION WALLONNE COOPERATION EUROPEENNE DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE - COST CREDIT PROFESSIONNEL - BKCP CULTUREEL EN TECHNISCH SAMENWERKINGSAGENTSCHAP DIENST HYDROLOGISCH ONDERZOEK DIENST NATUURLIJKE RIJKDOMMEN EN WATERS EN BOSSEN - MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DIENST VOOR GENEESMIDDELENONDERZOEK VAN DE ALGEMENE FARMACEUTISCHE BOND DIENST VOOR HYDROLOGISCH ONDERZOEK - ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN

31 28 DIRECTION DE LA GEOTECHNIQUE - D DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION - MAE DONS DUITSTALIGE GEMEENSCHAP - AUTONOME INSTELLINGEN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP - MINISTERIES ECOLE ROYALE MILITAIRE - ERM EGYPTOLOGISCHE STICHTING KONINGIN ELIZABETH EIGEN GELDMIDDELEN ENTREPRISES ETRANGERES ENTREPRISES PRIVEES EUROPACOLLEGE EUROPEAN CENTRE FOR WORK & SOCIETY - ECWS EUROPEAN ORGANISATION FOR RESEARCH AND TREATMENT OF CANCER - EORTC EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY - ESO EUROPEAN SPACE AGENCY - ESA EUROPEES LABORATORIUM VOOR MOLECULAIRE BIOLOGIE EUROPESE ORGANISATIE VOOR KERNONDERZOEK EUROPESE ORGANISATIE VOOR MOLECULAIRE BIOLOGIE EUROPESE ORGANISATIE VOOR SYNCHROTRON STRALINGEN EUROPESE SAMENWERKING OP HET VLAK VAN WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH ONDERZOEK EUROPESE STICHTINGEN EUROPESE STICHTING VAN DE WETENSCHAP - ESW EUROPESE UNIE - EU

32 29 FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES A GEMBLOUX - FSAGX FACULTE POLYTECHNIQUE DE MONS - FPMS FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX A NAMUR - FUNDP FACULTES UNIVERSITAIRES ST.-LOUIS A BRUXELLES - FUSLO FACULTE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE A MONS - FUCAM FACULTE UNIVERSITAIRE DE THEOLOGIE PROTESTANTE - FTP FEDERAAL PLANBUREAU FEDERALE OVERHEID - MINISTERIES FINTRO FLANDERS IN SHAPE VZW FLANDERS FOOD VZW FLANDERS MECATRONICS TECHNOLOGY CENTRE (FMTC) FLANDERS MATERIAL CENTER (FLAMAC) FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY (FLANDERS DC) FONDATION BELGE POUR LA NEUROLOGIE INFANTILE FONDATION EGYPTOLOGIQUE REINE ELIZABETH FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE - FES FONDATION FORD FONDATION FRANCQUI FONDATION MEDICALE REINE ELIZABETH FONDATION ROCKEFELLER FONDATION RURALE DE WALLONIE FONDATIONS EUROPEENNES FONDATION UNIVERSITAIRE

33 30 FONDATION UNIVERSITAIRE LUXEMBOURGEOISE - FUL FONDS DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE COLLECTIVE - FRFC FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MEDICALE - FRSM FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - FRS (y compris TELEVIE) FONDS POUR L'ENCOURAGEMENT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE - FRIA FONDS SPECIAL POUR LA RECHERCHE DES UNIVERSITES FONDS TOT BEVORDERING VAN HET INDUSTRIEEL ONDERZOEK IN VLAANDEREN - FIOV FONDS TOT BEVORDERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN HET DR. WILLEMS INSTITUUT FONDS VOOR GENEESKUNDIG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - FGWO FONDS VOOR COLLECTIEF FUNDAMENTEEL ONDERZOEK - FKFO FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (met inbegrip van KOM OP TEGEN KANKER en LEVENSLIJN) - FWO FORCE AERIENNE FORCE NAVALE FORCE TERRESTRE FORD STICHTING FRANCQUI STICHTING FRANSE GEMEENSCHAP - AUTONOME INSTELLINGEN FRANSE GEMEENSCHAP - MINISTERIES FRUITTEELTCENTRUM TE RILLAAR GEDECENTRALISEERDE OVERHEDEN GEMEENTELIJKE OVERHEDEN GENEESKUNDIGE STICHTING KONINGIN ELIZABETH

34 31 GIFTEN GOUVERNEMENTS ETRANGERS HOGESCHOLEN HOPITAUX UNIVERSITAIRES INSPECTION GENERALE DE LA METROLOGIE - MAE INSTITUT ADMINISTRATION-UNIVERSITE INSTITUT BELGE DE L'EMBALLAGE - IBE INSTITUT BELGE DE NORMALISATION - IBN INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT - IBGE INSTITUT D'AERONOMIE SPATIALE DE BELGIQUE - IASB INSTITUT DE RECHERCHE DES REVETEMENTS, PEINTURES ET ENCRES - CORI INSTITUT DE SCIENCE POLITIQUE INSTITUT D'EXPERTISE VETERINAIRE - IEV INSTITUT D'HYGIENE ET D'EPIDEMIOLOGIE - IHE INSTITUT DU TRANSPORT ROUTIER - ITR INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL - IGN INSTITUT HISTORIQUE BELGE DE ROME INSTITUT INTERNATIONAL DE CHIMIE-PHYSIQUE - SOLVAY INSTITUT INTERNATIONAL DES SCIENCES DU MANAGEMENT INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE DES SCIENCES NUCLEAIRES - IISN

35 32 INSTITUT LUDWIG DE RECHERCHE POUR LE CANCER INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN - ILL INSTITUT NATIONAL DE CRIMINALISTIQUE INSTITUT NATIONAL DES RADIO-ELEMENTS - IRE INSTITUT NATIONAL INTERUNIVERSITAIRE DES SILICATES ET DES MATERIAUX - INISMA INSTITUT PASTEUR - IPB INSTITUT ROYAL BELGE POUR L'AMELIORATION DE LA BETTERAVE INSTITUT ROYAL DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ESPACE INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE - IRSN INSTITUT ROYAL D'ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES ET CULTURELS NATIONAUX INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE - IRPA INSTITUT ROYAL METEOROLOGIQUE DE BELGIQUE - IRM INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC - ISSEP INSTITUTS SUPERIEURS INSTITUT UNIVERSITAIRE POUR L'ETUDE DU JUDAISME - MARTIN BUBER INSTITUT WALLON DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE INSTITUUT ADMINISTRATIE-UNIVERSITEIT INSTITUUT PASTEUR - IPB INSTITUUT VOOR BOSBOUW EN WILDBEHEER - GERAARDSBERGEN INSTITUUT VOOR HET ARCHEOLOGISCH PATRIMONIUM INSTITUUT VOOR HYGIENE EN EPIDEMIOLOGIE - IHE INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD - INB INSTITUUT VOOR REDDINGSWEZEN, ERGONOMIE EN ARBEIDSHYGIENE - IREA

36 33 INSTITUUT VOOR VETERINAIRE KEURING - IVK INSTITUUT VOOR ZEEWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - IZWO INSTITUUT WEGTRANSPORT & LOGISTIEK BELGIE - ITLB INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION MONS-BORINAGE-CENTRE - IDEA INTERNATIONAAL AGENTSCHAP VOOR ATOOMENERGIE INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR NAVORSINGEN OVER DE "VLAAMSE PRIMITIEVEN" INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR MANAGEMENTWETENSCHAPPEN INTERNATIONAL INSTITUTE OF CELLULAR AND MOLECULAR PATHOLOGY-AIBS ICP INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR MICRO-ELECTRONICA - IMEC INTERUNIVERSITAIR COLLEGE VOOR DOCTORALE STUDIES IN MANAGEMENTWETENSCHAPPEN INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR KERNWETENSCHAPPEN - IIKW JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE - JBN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL - KUB KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - KUL KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT TOT VERBETERING VAN DE BIET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN - KBIN KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE - KB KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR TOPONYMIE EN DIALECTOLOGIE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE - KMDA KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL - KMS KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS - KMKG

37 34 KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIE - KMSKB KONINKLIJKE STERRENWACHT VAN BELGIE - KSB KONINKLIJKE VERENIGING VAN BELGISCHE GASVAKLIEDEN - KVBG KONINKLIJK INSTITUUT VOOR AARDE- EN RUIMTEWETENSCHAPPEN KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM - KIKP KONINKLIJK INSTITUUT VOOR NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT VAN BELGIE - KMI KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN KRIJGSGESCHIEDENIS - KMLK KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA - KMMA KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN - KMSKA LABORATOIRE BELGE DE L'INDUSTRIE ELECTRIQUE - LABORELEC LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES - MAE LABORATOIRE DE RECHERCHE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - CRIF LABORATOIRE DE RECHERCHE MATIERES PLASTIQUES - CRIF LABORATOIRE DE RECHERCHE PONTS ET CHARPENTES - CRIF LABORATOIRE DE RECHERCHES HYDRAULIQUES LABORATOIRE EUROPEEN DE BIOLOGIE MOLECULAIRE LABORATOIRE EUROPEEN DE RAYONNEMENT SYNCHROTRON LANDMACHT LIMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUM - LUC LOTERIE NATIONALE LUCHTMACHT

38 35 LUDWIG INSTITUUT VOOR ONDERZOEK TEGEN KANKER MATERIA NOVA MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN INSTITUUT - LLI MECENATEN MECENATS MOBIEL MOYENS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX DES UNIVERSITES MOYENS FINANCIERS PROPRES MULTITEL ASBL MUSEE INSTRUMENTAL MUSEE ROYAL D'AFRIQUE CENTRALE - MRAC MUSEE ROYAL DE L'ARMEE ET D'HISTOIRE MILITAIRE - MRAHM MUSEE ROYAL DE MARIEMONT MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE - MRAH MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE - MRBAB MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM NATIONAAL CENTRUM VOOR OUDHEIDKUNDIGE NAVORSINGEN VAN BELGIE NATIONAAL CENTRUM VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE DOCUMENTATIE - NCWTD NATIONAAL CENTRUM VOOR WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH ONDERZOEK DER CEMENTNIJVERHEID - OCCN NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - NGI NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK

39 36 NATIONAAL INSTITUUT VOOR RADIO-ELEMENTEN - IRE NATIONAAL VERBOND DER VRIJE BLOEDTRANSFUSIEDIENSTEN VAN BELGIE NATIONALE BANK NATIONALE INSTELLING VOOR RADIOACTIEF AFVAL EN SPLIJTSTOFFEN - NIRAS NATIONALE LOTERIJ NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN - NMBS NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE - NPB NATIONALE PROEFTUIN VOOR WITLOOF NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH - NIH NAVORSINGS- EN STUDIECENTRUM VOOR GESCHIEDENIS VAN DE IIDE WERELDOORLOG NOORD-ATLANTISCHE VERDRAGSORGANISATIE - NAVO OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE - ORB OEUVRE BELGE DU CANCER OEUVRE NATIONALE BELGE DE DEFENSE CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES RESPIRATOIRES OFFICE CENTRAL DE CREDIT HYPOTHECAIRE - OCCH ONDERZOEKCENTRUM VAN HET BELGISCH INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK - BIL ONDERZOEKCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW - OCW ONDERZOEKSLABORATORIUM GIETERIJ - WTCM ONDERZOEKSLABORATORIUM KETELBOUW - WTCM ONDERZOEKSLABORATORIUM MACHINEBOUW - WTCM ONDERZOEKSLABORATORIUM OPPERVLAKTEVERDELING - WTCM OPZOEKINGSSTATION VAN GORSEM ORGANISATIE VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING - OESO

40 37 ORGANISATIE VOOR VOEDING EN LANDBOUW - FAO ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE OCDE ORGANISATION DES NATIONS UNIES - ONU ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD - OTAN ORGANISATION EUROPEENNE DE BIOLOGIE MOLECULAIRE - OEBM ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE - CERN ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE - FAO ORGANISME NATIONAL DES DECHETS RADIOACTIFS ET DES MATIERES FISSILES - ONDRAF PCF- PROEFTUIN AARDBEIEN EN HOUTIG KLEINFRUIT PCF PROEFTUIN PIT EN STEENFRUIT PLANETARIUM POLITOLOGISCH INSTITUUT POUVOIRS DECENTRALISES PRINS LEOPOLD INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE TE ANTWERPEN - ITG PRIVE-BEDRIJVEN PROEFBEDRIJF DER NOORDERKEMPEN PROEFCENTRUM AARDAPPELTEELT (PCA vzw) PROEFCENTRUM VOOR DE SIERTEELT - PCS PROEFSTATION VOOR DE GROENTENTEELT PROVINCIAAL CENTRUM VOOR MILIEUONDERZOEK PROVINCIAAL CENTRUM VOOR OPSPORING VAN METABOLE AANDOENINGEN PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR HYGIENE

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2 1 INHOUDSOPGAVE...p.1 DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2 I. ALGEMEEN II. III. IV. DE OVERLEGORGANEN TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

INSTITUTIONAL MAPPING OF THE BELGIAN INNOVATION SYSTEM. Preliminary Note September 1997

INSTITUTIONAL MAPPING OF THE BELGIAN INNOVATION SYSTEM. Preliminary Note September 1997 INSTITUTIONAL MAPPING OF THE BELGIAN INNOVATION SYSTEM Preliminary Note September 1997 1 1. FORWARD Belgium is a Federal State composed of several authorities which have specific competencies with regard

Nadere informatie

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005)

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) 1. Inleiding Deze snapshot is een momentopname die in een oogopslag

Nadere informatie

einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2004-10-08 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Vlaamse Landmaatschappij

einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2004-10-08 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Vlaamse Landmaatschappij einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2004-10-08 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 24 SEPTEMBER 2004. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van de voor het uitvoeren van

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Herontwikkeling van verlaten industrieterreinen en beheer van potentieel verontreinigde terreinen in Wallonië. Geschiedenis en Actualiteit

Herontwikkeling van verlaten industrieterreinen en beheer van potentieel verontreinigde terreinen in Wallonië. Geschiedenis en Actualiteit Herontwikkeling van verlaten industrieterreinen en beheer van potentieel verontreinigde terreinen in Wallonië Geschiedenis en Actualiteit Arnaud Péters, Doctor in de Geschiedenis Olivier Defêchereux, Senior

Nadere informatie

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 1953 1993 LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 3 40 ANNIVERSAIRE I.R.E. TABLE DES MATIERES Avant propos... 7 Quelques points de repere sur I' histoire de l'lnstitut.................... 9 PREMIERE PARTIE:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen 2003-2013. 3% nota

Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen 2003-2013. 3% nota Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen 2003-2013 3% nota juni 2015 Koenraad Debackere, Julie Delanote, Machteld Hoskens, ECOOM & Pascale Dengis, Peter Viaene, EWI Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Name Address. 3 I.R.E. Institut National des Radio Elements Rue du Wainage, 6220 FLEURUS BE10003

Name Address. 3 I.R.E. Institut National des Radio Elements Rue du Wainage, 6220 FLEURUS BE10003 Kingdom of Belgium Name Address Official laboratories 1 Eetwareninspectie Ministerie van Volksgezondheid R.A.C., Vesaliusgebouw B-1010, Brussel BE10001 Inspection des Denrees Alimentaires Ministere de

Nadere informatie

Champ d analyse Analysescoop

Champ d analyse Analysescoop LES ANALYSES ET LES CONTROLES DES MEDICAMENTS VISES A L ARTICLE 46, 2, DE L ARRETE ROYAL DU 6 JUIN 1960 RELATIF A LA FABRICATION, A LA DISTRIBUTION EN GROS DES MEDICAMENTS ET A LEUR DISPENSATION. DE ONTLEDINGEN

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Laur ats du label "Entreprise codynamique" - promo 2009

Laur ats du label Entreprise codynamique - promo 2009 Laur ats du label "Entreprise codynamique" - promo 2009 Organisation (Fr) Site Fr Onderneming (Nl) Site (Nl) Ambassade de Su de Ambassade van Zweden Administration communale de Jette Maison Gemeentebestuur

Nadere informatie

Studienamiddag 24/06/2011 PSA

Studienamiddag 24/06/2011 PSA PSA - VBA PSA Opgericht eind 2002 Verenigt en behartigt de belangen van de interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten. Telt een grote verscheidenheid aan leden uit talrijke sectoren. Vormt een discussieforum,

Nadere informatie

Presentatie 2009. De vereniging, de activiteiten, de ambities.

Presentatie 2009. De vereniging, de activiteiten, de ambities. The European Science Teaching Network Science on Stage Belgium Presentatie 2009 (08/2010) p.1 Presentatie 2009 De vereniging, de activiteiten, de ambities. maakt deel uit van SCIENCE ON STAGE EUROPE Het

Nadere informatie

Rolnummer 4509. Arrest nr. 57/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4509. Arrest nr. 57/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4509 Arrest nr. 57/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 23, 24 en 25 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 december 2007 houdende

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

Voorwoord. Ik hoop dat dit naslagwerk met personeelsstatistieken een geschikt hulpmiddel zal zijn bij al uw opzoekingen. B. Van Camp Voorzitter

Voorwoord. Ik hoop dat dit naslagwerk met personeelsstatistieken een geschikt hulpmiddel zal zijn bij al uw opzoekingen. B. Van Camp Voorzitter Voorwoord Hierbij vindt u de jaarlijkse VLIR publicatie Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten (telling 01-02-2006). De Vlaamse universiteiten willen hiermee inzicht

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

Doorstromingen van de jongeren School Actief leven in Brussel Poging om een definitie te geven van de sleutelindicatoren

Doorstromingen van de jongeren School Actief leven in Brussel Poging om een definitie te geven van de sleutelindicatoren Doorstromingen van de jongeren School Actief leven in Brussel Poging om een definitie te geven van de sleutelindicatoren Samenstellingsseminarie 13 november 212 Donat Carlier en Jean-Yves Donnay - CCFEE

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING door de NON-PROFITORGANISATIES IN BELGIË in 2010 en 2011

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING door de NON-PROFITORGANISATIES IN BELGIË in 2010 en 2011 Commissie federale samenwerking van de Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid Commission coopération fédérale de la Conférence interministérielle de la Politique scientifique ONDERZOEK EN

Nadere informatie

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context As % of total European pharmaceutical industry De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context Terwijl België slechts 2,6 % vertegenwoordigt van het Europees BBP, heeft de farmaceutische

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP 0. CONTEXT Deze gebruikersgids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen waarvan de gegevens in het Kadaster geïntegreerd

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

REGISTRE NATIONAL DES APPAREILS D IMAGERIE MÉDICALE LANDELIJK REGISTER VOOR APPARATEN MEDISCHE BEELDVORMING

REGISTRE NATIONAL DES APPAREILS D IMAGERIE MÉDICALE LANDELIJK REGISTER VOOR APPARATEN MEDISCHE BEELDVORMING REGISTRE NATIONAL DES APPAREILS D IMAGERIE MÉDICALE LANDELIJK REGISTER VOOR APPARATEN MEDISCHE BEELDVORMING -1/10- CT-SCANNERS LES SCANNERS CT PET TOESTELLEN LES APPAREILS PET DE HYBRIDE TOESTELLEN: SPECT-CT,

Nadere informatie

Augustus 2011 / Août 2011

Augustus 2011 / Août 2011 Commissie federale samenwerking van de Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid Commission coopération fédérale de la Conférence interministérielle de la Politique scientifique BUDGETTAIRE

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

Type KBO-nr Benaming Betreft hier in hoofdzaak werkgevers naar privaat recht (natuurlijke personen, vzw's) die een offiële opdracht uitoefenen 04

Type KBO-nr Benaming Betreft hier in hoofdzaak werkgevers naar privaat recht (natuurlijke personen, vzw's) die een offiële opdracht uitoefenen 04 Betreft hier in hoofdzaak werkgevers naar privaat recht (natuurlijke personen, vzw's) die een offiële opdracht uitoefenen 04 Bijzondere gevallen Meerdere Nrs Inrichtende machten vrij onderwijs Inrichtende

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

1. De bevindingen en de behoeften

1. De bevindingen en de behoeften 1/7 17 juin 2014 1. De bevindingen en de behoeften Het symposium over studentenhuisvesting van 29-11-2013 te Brussel heeft een schrijnend gebrek aan accommodatie aangetoond; zowel voor studenten als voor

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 ADVI ES191 GROENBOEK STAATSHERVORMI NG 28NOVEMBER2013 ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 GROENBOEK STAATSHERVORMING 2/7 INHOUD SAMENVATTING EXECUTIVE SUMMARY INLEIDING SITUERING ADVIES

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008...

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008... 04.06.2008 Nr 3208 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

KENNISPRODUCTIE IN BELGIË ANALYSE VAN DE O&O-ACTIVITEITEN IN DE NON-PROFITSECTOR

KENNISPRODUCTIE IN BELGIË ANALYSE VAN DE O&O-ACTIVITEITEN IN DE NON-PROFITSECTOR KENNISPRODUCTIE IN BELGIË ANALYSE VAN DE O&O-ACTIVITEITEN IN DE NON-PROFITSECTOR André Spithoven O&O en innovatie in België Studiereeks 08 08 Belpress 8 Wetenschapsstraat B - 1000 Brussel T : 02 238 34

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 FINANCIËLE SECTOR

SECTORFOTO 2014 FINANCIËLE SECTOR SECTORFOTO 2014 FINANCIËLE SECTOR Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 64.1 Geldscheppende

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de technische keuring van spuittoestellen

Omzendbrief betreffende de technische keuring van spuittoestellen Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de technische keuring van spuittoestellen Referentie PCCB/ S1/JFS/662485 Datum 05/03/2014 Huidige versie 1.3 Van toepassing

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Wetenschap in het Paleis. Rapport

Wetenschap in het Paleis. Rapport Wetenschap in het Paleis Rapport 2008 1 Inleiding Van 25 juli tot 7 september was het Koninklijk Paleis geopend voor het publiek. Bezoekers konden onder het thema Wetenschap in het Paleis twee tentoonstellingen

Nadere informatie

Code 1311 - Federal Government - Non-exhaustive list

Code 1311 - Federal Government - Non-exhaustive list 1311 - Federal Government - Non-exhaustive list SHS 1311 BE0263893151 A.S.T.R.I.D. 1311 BE0264053202 ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D OUTRE-MER - KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR OVERZEESE WETENSCHAPPEN 1311 BE0307638666

Nadere informatie

6 Financiële instellingen

6 Financiële instellingen 6 Financiële instellingen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD

44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD 44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD MATERIEL OUTPLACEMENT : MATERIAAL OUTPLACEMENT : Quantité Description Hoeveelheid Omschrijving Matériel informatique Informaticamateriaal 19 PC COMPAQ

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

Artikel 1 : Internationaal kader

Artikel 1 : Internationaal kader Interuniversitaire overeenkomst tussen Université catholique de Louvain en Katholieke Universiteit Leuven, betreffende de organisatie van duale masterprogramma s van 120 ECTS credits voor opleidingen in

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

Perscommuniqué van 16/11/2015

Perscommuniqué van 16/11/2015 Perscommuniqué van 16/11/2015 Strijd tegen energiearmoede: Het Sociaal Verwarmingsfonds bestaat 10 jaar Blijkens een enquête bij de ocmw s functioneert het Verwarmingsfonds optimaal Op 17 september 2015

Nadere informatie

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 SOC Maakindustrie & Made Different Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 Agoria: federatie van de technologische industrie 1.700 ondernemingen 10 domeinen Information and Communication

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN Wit-Gele Kruis, 2 BESCHRIJVING PER DOOS 1. Statuten, statutenwijzigingen (o.a. 1984), protocollen, reglementen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 17 Privé-vorming 17.1 Privé-vorming (de sector in zijn geheel) A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Visum voor de sponsoring van de permanente vorming

Visum voor de sponsoring van de permanente vorming Visum voor de sponsoring van de permanente vorming DEONTOLOGISCH GEZONDHEIDSPLATFORM Gemeenschappelijk deontologisch platform De beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en de industrie van geneesmiddelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011 Notarisbarometer 1ste trimester 212 I. Vastgoedactiviteit in België 12 11 1 9 8 87,7 11,6 1, 99,2 99,7 99,8 94,1 11, 99,2 12,6 94,9 16,4 16,8 7 6 29-Trim 1 29-Trim 2 29-Trim 3 29-Trim 4 21-Trim1 21-Trim2

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER NIEUWE OPLEIDING MACRODOELMATIGHEIDSTOETS BELEIDSREGEL 2014

AANVRAAGFORMULIER NIEUWE OPLEIDING MACRODOELMATIGHEIDSTOETS BELEIDSREGEL 2014 SAMENVATTING Informatiedossier doelmatigheidstoets \ Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs Aanvraag nieuwe opleiding European Research Master in Translational Neuroscience (EMTN) Maastricht University

Nadere informatie

Het belang van de federale culturele instellingen voor het cultuurbeleid in Vlaanderen. Visie over een werkbare structuur.

Het belang van de federale culturele instellingen voor het cultuurbeleid in Vlaanderen. Visie over een werkbare structuur. Het belang van de federale culturele instellingen voor het cultuurbeleid in Vlaanderen. Visie over een werkbare structuur. De Raad voor Cultuur biedt een advies aan over de eventuele ideale structuur voor

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 68012 MONITEUR BELGE 14.11.2011 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

«Les momies à l hôpital» Conférence de presse «De Egyptische mummies in het ziekenhuis» Persconferentie

«Les momies à l hôpital» Conférence de presse «De Egyptische mummies in het ziekenhuis» Persconferentie «Les momies à l hôpital» Conférence de presse «De Egyptische mummies in het ziekenhuis» Persconferentie 26/09/2015 Bienvenue! Welkom! 1. Première partie / Deel 1 : Un mot d explication/ Een woordje uitleg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie