JAARBELEIDSPLAN 2016 Amersfoort, 6 oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARBELEIDSPLAN 2016 Amersfoort, 6 oktober 2015"

Transcriptie

1 JAARBELEIDSPLAN 2016 Amersfoort, 6 oktober 2015 Siriz Algemeen Jaarbeleidsplan 2016 Versie 1_0 6 okt 2015 Pagina 1 van 22

2 Inleiding Dit jaarbeleidsplan heeft betrekking op het jaar 2016 en geeft een beeld van de ambitie, plannen, werkwijze en financiering van de Stichting Siriz. Dit jaarbeleidsplan is tot stand gekomen door vele gesprekken met toezichthouders, medewerkers (werknemers en vrijwilligers), cliënten en andere belanghebbenden en betrokkenen. De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en de wens hierop adequaat in te spelen vormen belangrijke bouwstenen voor de in dit plan genoemde beleidsspeerpunten voor het jaar Tegelijkertijd brengen wij een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2016 tot en met 2019 uit, waarin wij onze plannen schetsen voor de komende vier jaren. Wij zijn ons daarbij ervan bewust dat ons werk kan niet tot stand komen zonder de professionele en flexibele inzet van alle belanghebbenden bij Siriz. Ronald Zoutendijk, bestuurder Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1 MISSIE EN VISIE Missie Visie MARKTPOSITIE Segmentering van de markten van Siriz Betekenis van segmentering voor het beleid van Siriz Toetreders tot de markt Marketing PRODUCTEN VAN SIRIZ Preventie Maatschappelijke ondersteuning en zorg Kortdurende ondersteuning via telefoon, of chat...11 Trajectmatige ondersteuning...11 Opvang in gastgezinnen...12 Opvang in leef-/leerhuizen...12 Begeleid wonen Kennisdeling BEDRIJFSVOERING Geldmiddelen Reserveringenbeleid en vermogensbeheer Risicobeheersing Sturingsinformatie Kwaliteitsbeleid Efficiëntievergroting PLANNEN Plannen m.b.t. samenwerking Plannen m.b.t. preventie Plannen m.b.t. ondersteuning Plannen m.b.t. zorg Plannen m.b.t. kennisdeling Plannen m.b.t. medewerkers Plannen m.b.t. bedrijfsvoering Plannen m.b.t. marketing Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 3

4 1 Missie en visie 1.1 Missie Siriz is door de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) opgericht op 30 augustus Siriz vervult de volgende missie. Siriz biedt preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. De preventie richt zich op de bewustwording en weerbaarheid van jongeren om onbedoelde zwangerschap te voorkomen en op de waarde van het ongeboren menselijk leven. Met preventie zorgen we dat jongeren zich bewust worden van hun wensen en grenzen op het gebied van seksualiteit. De ondersteuning en zorg is voor mensen die door een zwangerschap in problemen zijn geraakt. Het gaat daarbij om psychosociale problemen en problemen die samenhangen met maatschappelijke participatie: bij het maken van een keuze bij een onbedoelde zwangerschap of bij een prenatale screening; bij het uitdragen van een zwangerschap; bij het bevallen onder geheimhouding; bij plaatsing in een pleeggezin of bij afstand ter adoptie; bij het vervullen van het ouderschap op jonge leeftijd; als gevolg van een zwangerschapsafbreking. 1.2 Visie Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Wij zoeken onze klanten op en leveren maatwerk. We maken gebruik van de motivatie en talenten van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) en van onze klanten. Siriz is een organisatie die investeert in preventie en die ondersteuning en zorg biedt met een beroep op de positieve krachten die te vinden zijn bij haar klanten. Siriz kiest voor inbedding op lokaal en regionaal niveau van haar preventie, ondersteuning en zorg. Onze medewerkers hebben de overtuiging dat het ongeboren leven vanaf het begin recht heeft om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. Siriz werkt daarom aan een maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van ongeboren menselijk leven erkent en de eigen verantwoordelijkheid voor dit leven wil dragen. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 4

5 Siriz respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de ouders om binnen de wettelijke grenzen zelf een keuze te maken voor het uitdragen van een zwangerschap of het afbreken daarvan. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 5

6 2 Marktpositie 2.1 Segmentering van de markten van Siriz De markten van Siriz zijn als volgt te segmenteren. Scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs, onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs, kerken en clubs die belang hebben bij preventielessen over onbedoelde zwangerschap voor hun leerlingen en deelnemers in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. Jongeren, hun ouders, volwassenen en andere betrokkenen die belang hebben bij online en/of ambulante (kortdurende of trajectmatige) begeleiding bij onbedoelde zwangerschap dan wel hulp bij prenatale screening, bij bevallen onder geheimhouding, bij plaatsing in een pleeggezin of afstand ter adoptie en bij verwerking van een abortus. Jonge (aanstaande) ouders in de leeftijd van 15 tot 25 jaar die vanwege problemen rond onbedoelde zwangerschap belang hebben bij een tijdelijke combinatie van wonen en zorg. In het planjaar worden de mogelijkheden verkend van de ontwikkeling van een kenniscentrum. Bij realisering hiervan kan het volgende worden toegevoegd. Beroepskrachten en vrijwilligers die werkzaam zijn op het terrein van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en die belang hebben bij online en offline consultatie, advies, cursussen en trainingen. 2.2 Betekenis van segmentering voor het beleid van Siriz Bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2014 heeft het parlement bij amendement van het lid Van der Staaij geregeld dat de subsidie voor Siriz structureel wordt verhoogd tot een jaarlijks bedrag van 1,5 miljoen ten behoeve van het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het bieden van ambulante hulp en de opvang van tienermoeders. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarop een bedrag van 1,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor preventie, ondersteuning en zorg. In het planjaar zal in overleg met VWS worden bezien welke producten van Siriz in aanmerking kunnen blijven komen voor staatssteun en voor welke producten een beroep moet worden gedaan op de markt. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 6

7 Om die reden zal Siriz in het planjaar nadrukkelijk op zoek blijven gaan naar mogelijkheden van financiering (van de uitbreiding) van haar producten door gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en/of de Jeugdwet. Voor het planjaar zullen met de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) nieuwe financieringsafspraken moeten worden gemaakt die ertoe moeten leiden dat bij Siriz sprake is van een begrotingsevenwicht. Hiertoe zal een convenant met de VBOK worden gesloten. 2.3 Toetreders tot de markt In het werkgebied van Siriz zijn thans zowel lokale als landelijke aanbieders van preventie, ondersteuning en zorg actief. Het betreft voornamelijk aanbieders van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg (inclusief geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen, jeugdbescherming, jeugdreclassering en zorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking), maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Met de introductie per 1 januari 2015 van de Jeugdwet en de Wmo 2015 valt te voorzien dat nieuwe, innovatieve, goedkope en kleinschalige aanbieders zullen toetreden. De hoofdlijn van het politieke beleid is er immers op gericht om op basis van eigen kracht van burgers, zoveel mogelijk oplossingen te zoeken in de lokale omgeving en daarmee ook kosten te besparen. Door meer gebruik te maken van lokale samenwerkingsverbanden blijven oplossingen ook beter beschikbaar voor de burgers en de omgeving waarin zij verblijven. 2.4 Marketing De marketingfunctie wint aan belang. Om deze functie goed te kunnen vervullen wordt in de komende jaren gewerkt aan een portfolio op basis waarvan inkoopafspraken kunnen worden gemaakt met (centrum)gemeenten. Onderdeel hiervan is een beschrijving van: de producten van Siriz en daaraan verbonden kosten en opbrengsten; de werkwijze van Siriz en hoe die zich verhoudt tot de uitgangspunten van de transitie in de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning; wat het aanbod van Siriz kenmerkt en hoe zich dit verhoudt tot het reguliere aanbod. Naast gemeentelijke financiering werft Siriz actief middelen bij charitatieve vermogensfondsen. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 7

8 Siriz erkent de noodzaak van systematische en eenduidige in- en externe communicatie. Belangrijke informatie over missie, visie en ambities wordt via de managementlijnen intern verspreid, ook via intranet. In het planjaar zal worden gewerkt aan een gedegen communicatiestrategie. Daarbij zal worden onderzocht welke rol de multidisciplinaire regioteams kunnen vervullen op het terrein van marketingcommunicatie. De externe communicatie van Siriz is gericht op het verkrijgen van de juiste beeldvorming, namelijk: Siriz is de landelijke expert op het terrein van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap. Het resultaat van heldere externe communicatie is een open en positieve beeldvorming bij cliënten en potentiële cliënten, (keten)partners, financiers en cliënten, die gestoeld is op onze prestaties. Hiermee bouwt Siriz een stevige positie op. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 8

9 3 Producten van Siriz 3.1 Preventie Siriz wil in dialoog met de samenleving in het algemeen, en met kinderen en jongeren in het bijzonder, werken aan een maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van het menselijk leven erkent en de eigen verantwoordelijkheid voor dit leven inziet en wil dragen. Siriz verzorgt in het planjaar op basis van de vraag van scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs en van onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs preventielessen over onbedoelde zwangerschap. De preventielessen hebben ten doel de bewustwording van de waarde van het ongeboren leven en het voorkomen van onbedoelde zwangerschap. Onze mensen en middelen spelen in op wat de school belangrijk vindt. Siriz zoekt vanuit haar eigen professionaliteit en identiteit aansluiting bij de identiteit van de school waar lessen worden verzorgd. Veel jongeren hebben vragen over relaties, seksualiteit en de mogelijke gevolgen daarvan. Natuurlijk is er op internet veel informatie te vinden, maar op weinig plekken komen alle onderwerpen bij elkaar en zijn kansen voor open gesprekken. Siriz gaat het gesprek over deze thema s juist daarom aan in de klas. Onze voorlichtingslessen zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen in groep 7 en 8 van het primair onderwijs en voor jongeren in het speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Over het algemeen zijn de preventielessen van Siriz onderdeel van een bestaand lesprogramma van de school. Het lesprogramma en de sfeer van de voorlichting, bieden kinderen en jongeren een veilige context om over seksualiteit en onbedoelde zwangerschap te spreken. Op interactieve wijze proberen wij jongeren ervan bewust te maken dat er vanaf het moment van conceptie sprake is van leven. De preventiemedewerker sluit aan bij het niveau van de groep en gebruikt verschillende werkvormen zoals film, internet en een spel. Tijdens de preventielessen van Siriz praten we met jongeren over hun opvattingen over grenzen en verantwoordelijkheid ten aanzien van seksualiteit en relaties. Siriz streeft ernaar de weerbaarheid van jongeren te vergroten. Want, hoe meer jongeren bewust over deze thema s nadenken en er kennis van hebben, hoe beter en bewuster zij keuzen kunnen maken. In de lessen ligt de nadruk op meningsvorming, bewustwording en kennis opdoen. De preventielessen dragen bij aan bewustwording van de waarde van het menselijk leven en aan de preventie van onbedoelde zwangerschappen. In het planjaar zal de manifeste en latente vraag van scholen en onderwijsinstellingen worden onderzocht en zal prioriteit worden gegeven Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 9

10 aan jongeren op scholen en onderwijsinstellingen die behoren tot een risicogroep voor ongewenste zwangerschap, zoals laagopgeleide jongeren in het vmbo, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en jongeren uit nietwesterse culturen, maar ook aan scholen die vanwege hun richting de voorkeur geven aan Siriz. De preventiemethode zal in het planjaar op basis van het gemeten effect worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast. Door verhoging van de efficiëntie en samenwerking met andere verwante aanbieders van preventie zal worden getracht meer scholen en onderwijsinstellingen te bereiken. Behalve op scholen en onderwijsinstellingen worden preventieve activiteiten verzorgd in kerken, clubs en op jongerenbeurzen en jongerenevenementen. Voor het bereiken van deze jongeren maken we naast onze preventiemedewerkers die in dienst zijn, gebruik van de inzet van vrijwilligers. De scholen en onderwijsinstellingen leveren een niet-kostendekkende financiële bijdrage voor de preventielessen. In het planjaar zal worden onderzocht in hoeverre (co)financiering door lokale overheden van dit product tot de mogelijkheden behoort. 3.2 Maatschappelijke ondersteuning en zorg Bezien vanuit de intenties van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke deïnstitutionalisering en vermaatschappelijking van welzijns- en zorgvraagstukken. De hoofdlijn van het (politieke) beleid is erop gericht om op basis van eigen kracht van burgers, zoveel mogelijk oplossingen te zoeken in de lokale omgeving en daarmee ook kosten te besparen. Door meer gebruik te maken van lokale samenwerkingsverbanden blijven oplossingen ook beter beschikbaar voor de burgers en de omgeving waarin zij verblijven. Siriz onderkent deze politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoekt hoe zij, met behoud van haar kwaliteit en verworven deskundigheid, van toegevoegde waarde kan zijn voor haar doelgroepen. Siriz ondersteunt vrouwen en mannen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid bij een onbedoelde zwangerschap. Daarbij is het uitgangspunt dat alleen zij daarvoor verantwoordelijk zijn en dat Siriz niet stuurt bij het maken van keuzen. Die verantwoordelijkheid kan bijzonder zwaar zijn. Dagelijks worden onze medewerkers geconfronteerd met schrijnende situaties. Siriz kent de volgende producten: Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 10

11 kortdurende ondersteuning door telefonische en onlinehulpverlening; kortdurende en trajectmatige offline-ondersteuning; opvang en begeleiding in gastgezinnen, leef-/leerhuizen en projecten voor begeleid wonen. Kortdurende ondersteuning via telefoon, of chat Cliënten kunnen zowel telefonisch als online anoniem ondersteuning vragen, bijvoorbeeld als het gaat om een onbedoelde zwangerschap, vragen rondom prenatale screening of verwerking van een abortus. Hierbij vinden één of twee gesprekken plaats per cliënt. De medewerkers van Siriz bieden advies, ondersteuning, probleemanalyse en probleemverheldering. De medewerkers verwijzen zo nodig naar het trajectmatige ondersteuningsaanbod. Telefonische en ondersteuning bestaan in regel uit maximaal drie contacten. De chatgesprekken zijn eenmalig, maar kunnen telkens opnieuw worden gestart. Trajectmatige ondersteuning Op diverse plaatsen in Nederland vinden face-to-facecontacten plaats met cliënten. In de trajectmatige offline-ondersteuning vinden gemiddeld tussen de vijf en vijftien contacten plaats per cliënt. Bij de hulp kan het sociaal netwerk worden betrokken, zoals de partner en/of de ouders. De procesmatige begeleiding voltrekt zich volgens verschillende methodieken. De ondersteuning kan zich richten op de volgende aspecten: keuzebegeleiding bij onbedoelde zwangerschap; rondom en na prenatale screening, waarbij een beperking bij het ongeboren kind is geconstateerd; mannen die problemen hebben met de zwangerschap van hun partner of met een abortus provocatus die hun partner heeft ondergaan; bevalling onder geheimhouding; begeleiding bij plaatsing in een pleeggezin of afstand ter adoptie; problemen met het uitdragen van een onbedoelde zwangerschap en bij het ouderschap; meisjes en vrouwen die een abortus provocatus hebben ondergaan en bij de verwerking daarvan hulp nodig hebben. De ondersteuning kan tevens worden gegeven aan ouders en andere betrokkenen uit nabije omgeving van de cliënt. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 11

12 In het planjaar zal worden onderzocht of ook trajectmatige ondersteuning online kan worden verleend. Opvang in gastgezinnen Siriz kan beschikken over een aantal gastgezinnen. Dit zijn particulieren die hun huis en tijd beschikbaar stellen om jonge (aanstaande) moeders met hun kind een stabiele en veilige woonomgeving te bieden waarin de jonge moeder kan leren zo zelfstandig mogelijk haar baby te verzorgen en op te voeden en waarin zij werkt aan haar zelfstandigheid. De gastgezinnen wonen verspreid over heel Nederland. De maatschappelijk werker in de desbetreffende regio begeleidt de gastouders. In het planjaar zal worden onderzocht in welke regio s er behoefte is aan meer gastgezinnen, of de huidige gastgezinnen vaker kunnen worden benut en of er meer gastgezinnen kunnen worden geworven en ingezet. Tevens zullen de cliëntkenmerken worden beschreven, evenals de daarbij behorende methodiek. Voor diagnostiek en behandeling zal een beroep worden gedaan op de geestelijkegezondheidszorg. Opvang in leef-/leerhuizen Siriz biedt in Gouda en Groningen opvang aan jonge (aanstaande) moeders in de leeftijd van 15 tot 25 jaar opvang en intensieve, methodische begeleiding. De doelgroep kan te kampen hebben met meervoudige problematiek. Het kan daarbij gaan om een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, een verslaving, relationeel geweld, prostitutie of loverboys, of een jonge moeder die gevlucht is uit een gewelddadig land. Vaak zijn er financiële problemen en problemen van sociale aard. Een zwangerschap is dan de druppel waarbij al deze problemen tot uiting komen. De kracht van het leef-/leerhuis ligt in het feit dat we deze jonge (aanstaande) moeders ondanks hun achterliggende problematiek tot rust kunnen laten komen, helpen met de voorbereiding op de komst van de baby en samen met hen aan de slag gaan met hun achterliggende problemen. Dat betekent, dat er veel samengewerkt wordt met allerlei andere organisaties zoals GGZ, MEE, jeugdbescherming of schuldhulpverlening. Het doel is om de moeders te activeren tot actief moederschap en om de verantwoordelijkheid van het hebben van een kind op een goede manier te kunnen dragen en te participeren in de samenleving. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 12

13 In de leef-/leerhuizen werkt een inwonend of naast wonend echtpaar samen met mbo- en hbo-geschoolde beroepskrachten en vrijwilligers. In het planjaar zullen de cliëntkenmerken worden beschreven, evenals de daarbij behorende methodiek. Voor diagnostiek en behandeling zal een beroep worden gedaan op de geestelijkegezondheidszorg. Begeleid wonen Siriz biedt - al dan niet na verblijf in het leef-/leerhuis - begeleide huisvesting aan jonge moeders en hun kind. In Gouda zal met de start van het leef-leerhuis een beperkte capaciteit worden gerealiseerd voor begeleid wonen. In Delft komen vier appartementen beschikbaar voor begeleid wonen. De cliënten in het huis voor begeleid wonen krijgen circa vier uur per week begeleiding en kunnen ten hoogste twaalf maanden in het project verblijven. In het planjaar zullen de cliëntkenmerken worden beschreven, evenals de daarbij behorende methodiek. Voor diagnostiek en behandeling zal een beroep worden gedaan op de geestelijkegezondheidszorg. 3.3 Kennisdeling Het delen van kennis kan het innovatieve vermogen en de slagvaardigheid van Siriz vergroten. Siriz wil daarom in het planjaar onderzoeken in hoeverre zij haar opgedane kennis en ervaring op het gebied van effectieve interventies op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap toegankelijker kan maken voor haar medewerkers en beschikbaar stellen aan derden die werkzaam zijn op dit terrein. Onder andere in de vorm van online en offline consultatie, advies, cursussen en trainingen. Dit zou onder meer kunnen worden gerealiseerd door in het kader van kennismanagement een of meer medewerkers te belasten met het borgen van relevante kennis en kunde in een (virtueel) kenniscentrum. Hierbij valt te denken aan kennis over (de effectiviteit van) interventies, methodiekontwikkeling, maar ook over maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder in het sociaal domein. Ook voor het geven van consultatie, advies, cursussen en trainingen zouden een of meer medewerkers kunnen worden geworven. De kennisdeling kan op verschillende manieren worden bevorderd. In 2016 zullen de eerste verkenningen hieromtrent plaatsvinden. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 13

14 4 Bedrijfsvoering 4.1 Geldmiddelen De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit: overheidssubsidies en bijdragen; exploitatiebijdrage van de VBOK; donaties en giften van fondsen, bedrijven, kerken en particulieren; schenkingen, erfstellingen en legaten; andere baten, zoals opbrengsten van activiteiten van de stichting. 4.2 Reserveringenbeleid en vermogensbeheer Voor de continuïteit van de organisatie is reservering van middelen noodzakelijk. De continuïteitsreserve is gebaseerd op een analyse van de specifieke risico s en de periode waarin deze risico s moeten worden gedekt. Deze reserve bedraagt ten hoogste 1,5 maal de jaarlijkse exploitatiekosten. Naast de continuïteitsreserve kunnen bestemmingsreserves worden gevormd indien daarvoor een bestedingsplan is opgesteld, waaruit blijkt dat het bedrag binnen één jaar zal worden besteed. Ook worden bestemmingsfondsen gevormd voor ontvangen middelen die nog niet zijn besteed aan de specifieke bestemming die hieraan door de donateur is gegeven. Doordat omstandigheden voortdurend wijzigen is het nodig om periodiek het reserveringenbeleid te toetsen. Per aanwezige reserve wordt hierbij gekeken naar de noodzaak om deze aan te houden, naar de omvang ervan en naar de mogelijkheid om reserves samen te voegen. Jaarlijks bij de jaarrekening worden alle reserves en voorzieningen geactualiseerd. Uitgangspunt bij het beheer van vermogen is de instandhouding van de waarde van de hoofdsom. 4.3 Risicobeheersing Het risicobeheersingssysteem is erop gericht onzekerheden in de toekomst te schatten met als doel tot de beste beslissingen te komen. Voor de bepaling van de minimale omvang van de continuïteitsreserve worden de financiële risico s in kaart gebracht. Deze risico s worden door de Raad van Bestuur geanalyseerd naar aard en effect. Hierbij wordt een ondergrens gehanteerd van Risico s onder deze grens worden niet verder toegelicht omdat het gaat om een lange reeks van kleine Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 14

15 risico s. De risico s die van belang zijn voor het bepalen van de continuïteitsreserve zijn de niet reguliere, strategische, niet kwantificeerbare risico s. Deze zullen immers in de begroting tot uitdrukking komen. De volgende strategische risico s in het planjaar worden voorzien, onder vermelding van de kans, de gevolgen, wie erbij betrokken is en welke maatregelen worden getroffen. Risico Niet of slechts gedeeltelijk toekennen van subsidie VWS Kans dat risico Niet op korte termijn. optreedt De subsidie staat onder druk vanwege een toetsing op ongeoorloofde staatssteun en het aflopen van de termijn van het huidige kabinet. Negatieve Als de subsidie niet volledig wordt ontvangen, kan een belangrijk deel gevolgen van de activiteiten niet plaatsvinden. Betrokkenen Primair de functies ondersteuning en zorg, maar gezien de omvang van de subsidie zal het (gedeeltelijk) wegvallen een belangrijk effect hebben op de gehele organisatie. Maatregel Onderzoek naar lokale en regionale financieringsmogelijkheden voor ondersteuning en zorg in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Risico Daling van de bijdrage van de VBOK Kans dat risico Aanzienlijk. optreedt In de achterliggende jaren is een gestage daling van de opbrengsten uit contributies van de VBOK waarneembaar. Negatieve Als de daadwerkelijke opbrengsten lager blijken te zijn, zullen geplande gevolgen activiteiten niet of in afgeslankte vorm moeten plaatsvinden. Betrokkenen Gehele organisatie. Maatregel Revitalisering en professionalisering fondsenwerving VBOK. Convenant afsluiten met VBOK over meerjarenfinanciering. Risico Kosten als gevolg van andere eisen aan medewerkers Kans dat risico Reëel. optreedt Het werken in multidisciplinaire regioteams vraagt om investeringen in het personeelsbeleid. Hetzelfde geldt voor de gewenste verhoging van marktkennis, klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie. Negatieve Investeringen gaan ten koste van lopende activiteiten op korte termijn. gevolgen Betrokkenen Gehele organisatie. Maatregel Faciliteren van medewerkers bij de gewenste veranderingen, bijvoorbeeld door coaching van loopbaanontwikkeling. Risico Minder vraag naar preventie Kans dat risico Gering. optreedt Het aantal aanbieders dat een totaalpakket aan preventie biedt, neemt toe. Negatieve Terugbetalingsverplichting t.o.v. subsidiegever met als gevolg gevolgen onvoldoende financiële dekking. Betrokkenen Preventiewerkers. Maatregel Voortgezette aandacht voor acquisitie en inbedden van preventie in multidisciplinaire regioteams. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 15

16 Risico Minder vraag naar ondersteuning Kans dat risico Reëel. optreedt Omdat er meer lokale aanbieders zijn, zoals het algemeen maatschappelijk werk, kan onderbenutting ontstaan. Negatieve Terugbetalingsverplichting t.o.v. subsidiegever met als gevolg gevolgen onvoldoende financiële dekking. Betrokkenen Maatschappelijk werkers. Maatregel Naamsbekendheid vergroten, inbedden van ondersteuning in multidisciplinaire regioteams en investeren in netwerk van collegazorgaanbieders en gemeenten. Risico Minder vraag naar zorg Kans dat risico Reëel. optreedt Omdat er meer zorgaanbieders zijn, zoals jeugdzorg, kan onderbenutting ontstaan. Negatieve Terugbetalingsverplichting t.o.v. subsidiegever met als gevolg gevolgen onvoldoende financiële dekking. Betrokkenen Sociaal pedagogisch werkers. Maatregel Naamsbekendheid vergroten, inbedden van zorg in multidisciplinaire regioteams en investeren in netwerk van collega-zorgaanbieders en gemeenten. Risico Onvoldoende veiligheid voor cliënten in zorg Kans dat risico Reëel m.b.t. projecten voor begeleid wonen waarin geen 24-uurszorg optreedt wordt geboden. Negatieve Schade voor cliënten en imagoschade voor de organisatie en VWS. gevolgen Betrokkenen Cliënten begeleid wonen. Maatregel Veiligheidsbeleid voor cliënten van zorg ontwikkelen. Risico Onvoldoende veiligheid voor medewerkers primaire proces Kans dat risico Reëel bij agressie van cliënten. optreedt Negatieve Schade voor medewerkers en voor de organisatie. gevolgen Betrokkenen Medewerkers primaire proces. Maatregel Ondersteuning van medewerkers bij omgaan met agressie. 4.4 Sturingsinformatie Siriz hecht aan een goede, solide, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering sluit aan op de gestelde doelen. In het planjaar zal de afdeling Bedrijfsvoering niet langer per kwartaal maar maandelijks een financiële rapportage opleveren. Per kwartaal leveren de managers een kwalitatieve en kwantitatieve rapportage op. Een samenvatting hiervan wordt verwerkt in een bestuursrapportage aan de Raad van Toezicht. Een sterkere sturing op prijs en kwaliteit vereist inzicht in de kostprijzen van de producten. Siriz gaat daarom bij haar producten de meerwaarde en het maatschappelijk nut van haar producten aantonen. Dit betekent dat we de effectiviteit van de geboden hulp inzichtelijk maken. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 16

17 In het planjaar zal worden geïnvesteerd in meer inzicht door middel van een dashboard met stuurinformatie. Voor de sturing op financiële en nietfinanciële performance zullen in de komende jaren een beperkt aantal prestatie-indicatoren per product worden ontwikkeld en vastgelegd. De resultaten worden meer dan voorheen gerapporteerd en geïnterpreteerd in combinatie met niet-financiële informatie, bijvoorbeeld het aantal gerealiseerde preventielessen of het aantal gevoerde ondersteuningsgesprekken. Hiermee wordt het volgende beoogd: managers worden beter in staat gesteld om te sturen; er komt meer inzicht in de efficiëntie en effectiviteit van onze activiteiten; er komt meer inzicht in de kosten en opbrengsten van onze producten. 4.5 Kwaliteitsbeleid Siriz werkt volgens vastgelegde kwaliteitscriteria. Zij hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem en beschikt over een HKZ-certificaat, de ISO-norm in onze branche. De uitkomsten van in- en externe audits leveren verbeterpunten op die worden verwerkt in het kwaliteitssysteem. Siriz hecht aan een goede, solide, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Het risicobeheersingssysteem is erop gericht onzekerheden in de toekomst te schatten met als doel tot de beste beslissingen te komen. 4.6 Efficiëntievergroting Siriz blijft streven naar een vergroting van de efficiëntie van haar aanbod. Onderzocht wordt welke kosten verlaagd kunnen worden en op welke wijze medewerkers efficiënt kunnen worden ingezet op hun kerntaken. Gelet op de ambitie van Siriz is het van belang om meer aandacht te besteden aan relatieopbouw en -beheer van belanghebbenden, het efficiënt en transparant administreren van verzoeken om preventie, ondersteuning en zorg, het vastleggen van besluiten hieromtrent en het monitoren van de resultaten. Siriz zal meer geautomatiseerde oplossingen benutten, waarmee efficiëntievoordelen kunnen worden bereikt, zoals: digitaal autoriseren door inkopers en budgethouders; inlezen loongegevens in plaats van inboeken; rapportagesoftware gekoppeld aan de financiële administratie; inrichten van een medewerkersinformatiesysteem. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 17

18 5 Plannen 5.1 Plannen m.b.t. samenwerking Siriz investeert in de verbinding met de VBOK, biedt ruimte aan initiatieven van kerken en vrijwilligers en stimuleert en faciliteert lokale initiatieven van haar achterban. Van landelijke tekentafel naar lokale keukentafel. Siriz investeert in het planjaar in de relatie met verwante organisaties voor preventie, ondersteuning en zorg en met gemeenten, scholen, onderwijsinstellingen en andere relevante organisaties. 5.2 Plannen m.b.t. preventie In het planjaar zal de vraag van scholen en onderwijsinstellingen worden onderzocht en zal prioriteit worden gegeven aan jongeren op scholen en onderwijsinstellingen die behoren tot een risicogroep voor ongewenste zwangerschap, zoals laagopgeleide jongeren in het vmbo, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en jongeren uit nietwesterse culturen, evenals aan scholen die vanwege hun richting de voorkeur geven aan Siriz. Hiertoe zal worden onderzocht welke risicogroepen kunnen worden onderscheiden, waar zij zich bevinden, hoe zij kunnen worden benaderd, welke programma s effectief zijn en welke organisaties hiermee reeds ervaring hebben opgedaan. De preventiemethode is geëvalueerd op effectiviteit en waar nodig aangepast. Op basis hiervan zullen in het planjaar uitkomstencriteria worden gehanteerd om het effect van de preventie te meten. Door verhoging van de efficiëntie en samenwerking met andere verwante aanbieders van preventie zal worden getracht meer scholen en onderwijsinstellingen te bereiken. In het planjaar zal worden onderzocht in hoeverre (co)financiering door lokale overheden van dit product tot de mogelijkheden behoort. In het planjaar zal worden onderzocht welke acquisitiemethode het meeste resultaat oplevert. De preventiewerkers zullen in regionale teams gaan samenwerken met maatschappelijk werkers en sociaal pedagogisch werkers. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 18

19 5.3 Plannen m.b.t. ondersteuning Telefonische en online-hulpverlening bestaan in regel uit maximaal drie contacten. De chatgesprekken zijn eenmalig, maar kunnen telkens opnieuw worden gestart. In het planjaar zal worden onderzocht of de beschikbaarheidstijden aanpassing behoeven en of ook trajectmatige ondersteuning online kan worden geboden. In diverse plaatsen in Nederland vinden face-to-facecontacten plaats met cliënten. In het ambulante hulpverleningstraject vinden gemiddeld tussen de vijf en vijftien contacten plaats per cliënt. In het planjaar zal een beperkt aantal focusgebieden worden aangewezen waarin de vraag naar ons aanbod groot is. In het planjaar zal worden nagegaan of financiering door de lokale overheid tot de mogelijkheden behoort en op welke plaatsen draagvlak is voor een hulppost. De maatschappelijk werkers zullen in regionale teams gaan samenwerken met preventiewerkers en sociaal pedagogisch werkers. 5.4 Plannen m.b.t. zorg Siriz biedt opvang in gastgezinnen. Siriz heeft de beschikking over gastgezinnen die een (aanstaande) moeder met kind een tijdelijke verblijfplaats kunnen bieden. In het planjaar wordt onderzocht of dit aanbod van Siriz in dezelfde of een aangepaste vorm kan worden uitgebreid. Nagegaan wordt of financiering door de lokale overheid tot de mogelijkheden behoort. Siriz biedt in leef-/leerhuizen in Gouda en Groningen aan jonge (aanstaande) moeders in de leeftijd van 15 tot 25 jaar opvang en intensieve, methodische begeleiding. De methodiek van de leef-/leerhuizen zal worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Nagegaan wordt of financiering door de lokale overheid tot de mogelijkheden behoort. Siriz biedt - al dan niet na verblijf in het opvanghuis - begeleide huisvesting aan jonge moeders en hun kind. In het planjaar zal de methodiek van de projecten voor begeleid wonen worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Nagegaan wordt of financiering door de lokale overheid tot de mogelijkheden behoort. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 19

20 De sociaal pedagogisch werkers zullen in regionale teams gaan samenwerken met preventiewerkers en maatschappelijk werkers. 5.5 Plannen m.b.t. kennisdeling Siriz wil haar opgedane kennis en ervaring op het gebied van effectieve interventies op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap toegankelijker maken voor haar medewerkers en beschikbaar stellen aan derden die werkzaam zijn op dit terrein. Onder andere in de vorm van online en offline consultatie, advies, cursussen en trainingen. De kennisdeling kan op verschillende manieren worden bevorderd. In 2016 zullen de eerste verkenningen hieromtrent plaatsvinden. 5.6 Plannen m.b.t. medewerkers Medewerkers zullen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid hun talenten te ontwikkelen en mee te bewegen met cliëntvragen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en verschillende financiers. Om beter zicht te krijgen op de competenties van medewerkers zullen medewerkers in het planjaar op hun competenties gewogen en gepositioneerd worden. Voor zover nodig zal in dit kader worden voorzien in individuele en teamcoaching van die personeelsleden die wel het potentieel hebben om succesvol te zijn voor de nieuwe organisatie, maar nog niet alle competenties naar tevredenheid ontwikkeld hebben. Ook zal worden voorzien in een doortimmerd plan wat te doen met werknemers die zich niet in de nieuwe aanpak kunnen vinden. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop. Voor organisaties als Siriz is maatschappelijk draagvlak voor haar werk van groot belang. Lokale en regionale initiatieven zijn de pijlers waarop Siriz kan bouwen. Siriz wil om die reden in de komende jaren meer ruimte geven aan vrijwilligers en hun initiatieven. Of het nu gaat om preventie, ondersteuning of zorg. In het planjaar zal in overleg met de VBOK het vrijwilligersbeleid worden geëvalueerd en aangepast. 5.7 Plannen m.b.t. bedrijfsvoering Siriz wil zich ontwikkelen tot een innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Om integraal te kunnen werken zal onze organisatie transparante en soepele overgangen ontwikkelen tussen de verschillende interne Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 20

21 organisatieonderdelen en goede coalities met andere, verwante aanbieders op het terrein van preventie, ondersteuning en zorg. Van medewerkers wordt gevraagd om klantgericht, betrokken én flexibel te zijn. Siriz biedt kwaliteit tegen een scherpe prijs. Kwaliteit die wij terugzien in de resultaten van ons werk en in het HKZ-certificaat. Kwaliteit betekent dialooggericht werken met de cliënt door professioneel handelende, gemotiveerde medewerkers. Kwaliteit betekent ook transparante en efficiënte bedrijfsprocessen. Sturingsinformatie is essentieel. In het planjaar wordt onderzocht welke informatiearchitectuur hierbij past. Siriz toetst en verantwoordt haar producten voortdurend in het licht van de uitgangspunten: zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk, benutting van talenten en eigen regie van cliënten, transparantie en doelgerichtheid en past haar aanbod daarop aan. De tevredenheid van cliënten, medewerkers en ketenpartners wordt periodiek getoetst. De uitkomsten leiden tot een hogere kwaliteit. Een sterkere sturing op prijs en kwaliteit vereist inzicht in de kostprijzen van de producten. Siriz gaat daarom in de komende jaren bij haar producten de meerwaarde en het maatschappelijk nut van haar producten aantonen. Dit betekent dat we de effectiviteit van de geboden hulp inzichtelijk maken. In het planjaar zal worden geïnvesteerd in meer inzicht door middel van een dashboard met stuurinformatie. Voor de sturing op financiële en niet-financiële performance zullen in het planjaar een beperkt aantal prestatie-indicatoren per product worden ontwikkeld en vastgelegd. In het planjaar wordt onderzocht of de efficiëntie en effectiviteit kan worden vergroot. Voorts zullen voor alle producten uitkomstcriteria worden gehanteerd om de mate van doelrealisatie te kunnen meten, alsmede de klanttevredenheid. 5.8 Plannen m.b.t. marketing In het planjaar zal een marketingplan worden opgesteld waarmee Siriz zich nadrukkelijker afficheert als complementaire partner van cliënten en potentiële cliënten, gemeentelijke overheden, kerken, maatschappelijke organisaties en vrijgevestigde zorgaanbieders. In de komende jaren zal, in samenwerking met lokale partners, zo snel mogelijk aansluiting worden gezocht bij (centrum)gemeenten waar Siriz reeds actief is als aanbieder van preventie en zorg. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 21

22 Daartoe zal de accountfunctie van Siriz worden versterkt. Siriz zal zich richten op gemeenten waarin veel (potentiële) cliënten verblijven en zal onderzoeken welk inkoopbeleid door die gemeenten wordt gevoerd en welk beroep Siriz kan doen op Wmomiddelen. Jaarbeleidsplan 2016 Siriz Pagina 22

Jaarbeleidsplan 2017

Jaarbeleidsplan 2017 Siriz - relevant en zichtbaar Datum Versienummer 4 oktober 2016 1_0 Inleiding Dit beleidsplan beschrijft de koers die Siriz in 2017 wil gaan varen. Het jaarbeleidsplan is tot stand gekomen door gesprekken

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Siriz relevant en zichtbaar Datum Versienummer 4 oktober 2016 1_0 Inleiding Dit meerjarenbeleidsplan heeft betrekking op de periode van 2017 tot en met 2020 en geeft een beeld van de ambitie, plannen,

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

RAPPORT uitgebracht aan Stichting AbortusInformatie.nl Postbus 16426, 1001 RM te Amsterdam

RAPPORT uitgebracht aan Stichting AbortusInformatie.nl Postbus 16426, 1001 RM te Amsterdam RAPPORT uitgebracht aan Stichting AbortusInformatie.nl Postbus 16426, 1001 RM te Amsterdam Inzake boekjaar 2014 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT uitgebracht aan Stichting AbortusInformatie.nl Postbus 16426, 1001 RM te Amsterdam

RAPPORT uitgebracht aan Stichting AbortusInformatie.nl Postbus 16426, 1001 RM te Amsterdam RAPPORT uitgebracht aan Stichting AbortusInformatie.nl Postbus 16426, 1001 RM te Amsterdam Inzake boekjaar 2015 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 3 Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland.

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland. 13 december 2007 Bestedingsplan Bijlage Regio Midden-Holland Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ Inleiding Op 3 oktober 2007 heeft het portefeuillehoudersoverleg Wmo ingestemd met

Nadere informatie

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM Snel terug naar school is veel beter! Meerjarenprogramma 2017-2020 Schoolverzuim is een actueel en groeiend maatschappelijk probleem. De JGZ-sector heeft

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

jaarverslag 2014 preventie ondersteuning zorg

jaarverslag 2014 preventie ondersteuning zorg jaarverslag 2014 preventie ondersteuning zorg Inhoud Woord vooraf 3 Siriz 2014 in één oogopslag 5 1 Preventie 8 2 Ondersteuning 16 3 Zorg 24 4 Bestuur 30 5 Van de Raad van Toezicht 36 6 Marketing 40 7

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhouds- opgave

Inhoudsopgave. Inhouds- opgave Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inhouds- opgave Woord vooraf 2015 in één oogslag 1 Profiel Stichting Siriz 2 Kernprestaties preventie 2.1 Doelstelling en realisatie 2.2 Aanpak 2.3 Effect 2.4 Vooruitblik

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Buitenhof

Beleidsplan Stichting Buitenhof Beleidsplan Stichting Buitenhof Van Asperenstraat 11 3371 HR Hardinxveld- Giessendam E- mail: secretaris@stichtingbuitenhof.nl Website: www.stichtingbuitenhof.nl Telefoonnummer: 0184-615940 KvK- nummer:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Onderzoeksaanpak

Samenvatting Inleiding Onderzoeksaanpak 1 2 1. Samenvatting Inleiding Kinderen hebben recht op bescherming tegen kindermishandeling, zo staat in het VN- Kinderrechtenverdrag (IVRK). Toch komt kindermishandeling in Nederland nog steeds op grote

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder In 2014 werden de voormalige zelfstandige stichtingen Voorkom!, Chris en Stay Clean samengebracht in een nieuwe, gezamenlijke stichting:

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016 Factsheet Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein maart 2016 Deze factsheet biedt een korte blik op de samenwerkingen die Nederlandse gemeenten aangaan bij de inkoop van zorg en ondersteuning,

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie De Kandidatenmarkt informatie & visie Onze missie & visie De Kandidatenmarkt is een jonge, innovatieve en dynamische sociale organisatie die werkzoekenden van 17 t/m 29 jaar naar werk, werkervaringsplekken,

Nadere informatie

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren)

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) 1 Kenmerken Trainingshuis Moeder & Kind Dit is hoe wij de moeders helpen het moederschap op een

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

: Mw F. Langerak- Oostrom

: Mw F. Langerak- Oostrom RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 december 2015 Zaaknummer :203787 Datum Raadsvergadering : 14 december 2015 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : Mw F. Langerak-

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Search, werving en selectie

Search, werving en selectie Search, werving en selectie voor vaste, tijdelijke én interim-functies in het publieke domein Samen naar beter. PublicSpirit PublicSpirit combineert bewezen deskundigheid op het gebied van search, werving,

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie:

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie: Specificaties Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Creëer een veilig seksueel klimaat Cursus PWJ Voorlichtingsprogramma voor een specifieke doelgroep Niveau: 4 KD:

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Ondergetekenden, De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet,

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie