UNIVERSITEIT GENT. International Master of Science in Rural Development. (master)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSITEIT GENT. International Master of Science in Rural Development. (master)"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT International Master of Science in Rural Development (master) NVAO Accreditatierapport en besluit op basis van een buitenlands accreditatierapport 3 juli 2014

2 Inhoud 1 Aanvraag 3 2 Opleiding 4 3 Beoordeling Equivalentiecriterium Equivalentiecriterium Equivalentiecriterium Equivalentiecriterium Equivalentiecriterium Equivalentiebesluit 11 5 Besluit 12 pagina 2

3 1. Aanvraag Bij brief van 28 mei 2013 heeft de Universiteit Gent bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een aanvraag tot accreditatie ingediend voor de opleiding International Master of Science in Rural Development (master) steunend op een buitenlandse accreditatie zoals bedoeld in de gecoördineerde decreten betreffende het hoger onderwijs in Vlaanderen van 11 oktober 2013 (hierna: Codex Hoger Onderwijs), meer bepaald artikel II.149. De aanvraag is ontvangen op 30 mei De accreditatieaanvraag betreft een opleiding zonder afstudeerrichtingen aangeboden door de Universiteit Gent in samenwerking met twaalf partners. Het buitenlandse accreditatiebesluit is verleend door het European Accreditation Agency for the Life Sciences (EAALS) op 18 april Ter ondersteuning van de accreditatieaanvraag heeft de Universiteit Gent het accreditatiebesluit, de externe beoordeling, en de documentatie over de gehanteerde methodologie, de organisatiestructuur en de kwaliteitscriteria van EAALS voorgelegd. De NVAO heeft de accreditatieaanvraag ontvankelijk verklaard op 11 september In zijn vergadering van 14 oktober 2013 hield het Dagelijks Bestuur van de NVAO besluitvorming aan in verband met het gebleken voorwaardelijk karakter van de EAALSaccreditatie. Bij van 21 februari 2014 heeft de Universiteit Gent aan de NVAO een brief van 19 februari 2014 van EAALS aan de Universiteit Gent doen toekomen, waarin EAALS uitspreekt dat aan de voorwaarde inmiddels is voldaan en de accreditatie derhalve niet langer een voorwaardelijk karakter heeft. pagina 3

4 2. Opleiding Beschrijving van de opleiding: instelling Universiteit Gent aard instelling: ambtshalve geregistreerde instelling vestigingen 1 : Gent - Humboldt Universität zu Berlin (Duitsland) - Agrocampus Ouest (Frankrijk) - Wageningen Universiteit (Nederland) - Università de Pisa (Italië) - Slovenska pol nohospodarska universzita v Nitre (Slowakije) graad en kwalificatie: International Master of Science in Rural Development titel: - niveau en oriëntatie: master afstudeerrichtingen 2 : - studieomvang: 120 ECTS onderwijstalen: Engels studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen aard van de aanvraag: accreditatie Uitgegaan is van de vestigingen en afstudeerrichtingen van de opleiding op het ogenblik van de visitatie. Na afloop van de visitatie kunnen de vestigingen en de afstudeerrichtingen wijzigen overeenkomstig de decretale regeling. Deze beslissing tot wijziging leidt tot een actualisering van het Hogeronderwijsregister maar niet tot aanpassingen in het accreditatierapport en -besluit, dat zijn grondslag vindt in de externe beoordeling. In de accreditatieaanvraag vermeldt de instelling de volgende samenwerkende (niet- Europese) partners: - University of Agricultural Sciences, Bangalore (India) - University of Pretoria (Zuid-Afrika) - China Agricultural University (China) - Nanjing Agricultural University (China) - Escuela Superior Politechnica del Litoral (Ecuador) - University of Florida (VS) (Atlantis) - University of Arkansas (VS) (Atlantis) In de accreditatieaanvraag vermeldt de instelling de volgende twee opleidingsvarianten aan te bieden: Erasmus Mundus Learning Path en Atlantis Learning Path. 1 Situatie ten tijde van de visitatie 2 Situatie ten tijde van de visitatie pagina 4

5 3. Beoordeling Op basis van de Codex Hoger Onderwijs kan de NVAO een buitenlandse accreditatie als equivalent erkennen. Hierbij gaat de NVAO na of de buitenlandse accreditatie is verleend volgens een methodologische aanpak vergelijkbaar met deze gehanteerd voor accreditaties steunend op een externe beoordeling. Instellingen kunnen een accreditatieaanvraag indienen bij de NVAO op basis van een positief accreditatiebesluit van een buitenlandse accreditatieorganisatie. De NVAO kan dit positieve besluit eventueel als equivalent erkennen en zo een NVAO-accreditatie verlenen. De NVAO heeft de voorwaarden voor het als equivalent erkennen van buitenlandse accreditaties vastgelegd als onderdeel van het Kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde van 13 mei De equivalentie van een buitenlandse accreditatie wordt getoetst aan de hand van vijf equivalentiecriteria: 1. De buitenlandse accreditatie geeft een positieve beoordeling van de kwaliteit van de betrokken opleiding; 2. De buitenlandse accreditatie is voldoende actueel; 3. De buitenlandse accreditatie stoelt op een openbare externe beoordeling; 4. De buitenlandse accreditatieorganisatie is EQAR-geregistreerd of staat vermeld in de lijst van aanvaarde accreditatieorganisaties volgens het door de NVAO opgestelde reglement; 5. De buitenlandse accreditatieorganisatie heeft een methodologische aanpak vergelijkbaar met de Vlaamse. In beginsel moet aan alle equivalentiecriteria zijn voldaan, vooraleer de NVAO de accreditatie kan verlenen. 3.1 Equivalentiecriterium 1 De buitenlandse accreditatie geeft een positieve beoordeling van de kwaliteit van de betrokken opleiding De NVAO komt tot de volgende vaststellingen: De opleiding International Master of Science in Rural Development (master) (IMRD) is beoordeeld door het European Accreditation Agency for the Life Sciences (EAALS). Volgens EAALS voldoet de opleiding IMRD aan de eisen en standaarden gesteld in het accreditatiekader en neergelegd in het Peer Review Report. Op basis van het Peer Review Report en de aanvullingen van de opleiding heeft EAALS Board een positief accreditatiebesluit genomen op 18 april De aanbiedingsbrief dateert van 24 mei In de aanbiedingsbrief van 24 mei 2013 schrijft de EAALS Board onder meer: pagina 5

6 The Board is pleased to re-accredit the International Master in Rural Development (IMRD- ATLANTIS) until August However, given there are two outstanding critical issues which have not been fully addressed since identified in the first review of the IMRD- ATLANTIS programme, this re-accreditation is made on the understanding that the following conditions are met. 1. The conversion of marks between partner institutions is a continuing concern for students. The EAALS Board requests that the IMRD-ATLANTIS Management Board submits to the EAALS Secretariat a justified, transparent and clearly documented process of assessment to be provided to the students. This revised document should be sent to the EAALS Secretariat by 31 December An Annual Report of the Quality Assurance Process for the IMRD-ATLANTIS degree programme is submitted to the EAALS Secretariat once per year. Please advise the EAALS Secretariat on which date each year it can expect to receive the Annual Report, the first report should be delivered no later than 30 June This report should report on the Action Plan and its implementation through the PDCA cycle. This is a requirement for the accreditation of all degree programmes by EAALS see the EAALS Website. These documents will be reviewed by the EAALS Board and if these documents are not considered satisfactory the EAALS accreditation of the IMRD-ATLANTIS degree programme will be rescinded. In zijn vergadering van 14 oktober 2013 hield het Dagelijks Bestuur van de NVAO besluitvorming aan in verband met het voorwaardelijk karakter van de EAALS-accreditatie. Dit aanhouden betrof slechts de eerste voorwaarde. De NVAO liet de Universiteit Gent weten een besluit te zullen nemen wanneer zij zou beschikken over het oordeel van de Board van EAALS op basis van het document dat de Universiteit Gent geacht werd vóór 31 december 2013 aan EAALS te doen toekomen. Aan de tweede voorwaarde verbond de NVAO geen gevolgen, met name omdat deze kennelijk standaard is en met het opgelegd krijgen van deze voorwaarde de opleiding zich derhalve niet in negatieve zin onderscheidde van andere door EAALS beoordeelde opleidingen. Bij van 21 februari 2014 heeft de Universiteit Gent aan de NVAO een brief van 19 februari 2014 van EAALS aan de instelling doen toekomen, waarin EAALS uitspreekt dat aan de voorwaarde inmiddels is voldaan en de accreditatie derhalve niet langer een voorwaardelijk karakter heeft. Daarmee is de NVAO in een positie om zich over equivalentiecriterium 1 uit te spreken, en wel als volgt: De NVAO stelt vast dat in het buitenlandse accreditatierapport de kwaliteit van de opleiding positief is beoordeeld. pagina 6

7 3.2 Equivalentiecriterium 2 De buitenlandse accreditatie is voldoende actueel Relevante data zijn: 19 tot 21 september 2012 Peer Review visitatie 15 februari 2013 Peer Review Report 18 april 2013 voorwaardelijk accreditatiebesluit door EAALS Board 24 mei 2013 aankondiging voorwaardelijk besluit door EAALS Board 28 mei 2013 accreditatieaanvraag door Universiteit Gent 30 mei 2013 ontvangst accreditatieaanvraag door NVAO 19 februari 2014 onvoorwaardelijk accreditatiebesluit door EAALS Board De EAALS-accreditatie voor de opleiding IMRD geldt tot en met 31 juli De NVAO stelt vast dat tussen de datum waarop de buitenlandse accreditatie is uitgebracht (24 mei 2013) en de datum waarop de accreditatieaanvraag is ingediend bij de NVAO (ontvangst 30 mei 2013) niet meer dan 90 kalenderdagen zijn verlopen. Daarmee is de buitenlandse accreditatie voldoende actueel. 3.3 Equivalentiecriterium 3 De buitenlandse accreditatie stoelt op een openbare externe beoordeling De NVAO komt tot de volgende vaststellingen: De EAALS-procedure voorziet in een externe beoordeling door een peer review team, op basis van een zelfevaluatierapport van de instelling en een besluit door het bestuur van EAALS. De externe beoordeling is neergelegd in een Peer Review Report. Standaard 9 van het EAALS-Protocol voorziet erin dat het rapport wordt gepubliceerd. Het rapport wordt tevens beschouwd als zijnde openbaar gemaakt door het aan de NVAO te bezorgen en door het door de NVAO te laten publiceren. De externe beoordeling is uitgevoerd op basis van kwaliteitsrichtlijnen uiteengezet in het EAALS Handbook for the Quality Assurance and Accreditation of International Master Degree Programmes in the Life Sciences. De kwaliteitsrichtlijnen zijn uitgevaardigd door EAALS die onafhankelijk opereert ten aanzien van de opleiding en/of instelling zodat geen interferentie kan optreden tussen het opstellen van de kwaliteitsnormen en de feitelijke beoordeling. Het opstellen en bijsturen van de kwaliteitsnormen is de bevoegdheid van de EAALS Board. De beoordeling van opleidingen en/of instellingen gebeurt door panels van deskundigen. Het EAALS-Protocol bepaalt dat elke deskundige een declaration of independence and confidentiality tekent. De externe beoordeling is uitgevoerd door een panel van deskundigen zijnde het Peer Review Team bestaande uit vijf panelleden inclusief een student-lid en bijgestaan door een EAALS-secretaris conform het EAALS-Protocol. pagina 7

8 Panelsamenstelling: Professor Dr. Andrew H. Cobb (voorzitter), Independent consultant, advising, assessing and auditing higher education in the UK and EU. Eerder was hij Professor of Plant Science and Dean of Academic Affairs, Harper Adams University College, Newport, UK; Dr. Maria Wurzinger (domeindeskundige), senior scientist at the Division of Livestock Sciences, Department of Sustainable Agricultural Systems, BOKU-University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria; Guy Damian Garrod (domeindeskundige), Reader in Environmental Economics, School of Agriculture, Food and Rural Development, University of Newcastle, UK; Professor Peter Lloyd (kwaliteitszorgdeskundige), Owner/Managing Director of Peter Lloyd Associates. Professor Emeritus of Urban Geography in the University of Liverpool, UK; Antonio Sanchez Barrera (student-lid), Double Degree MSc student in Food Chain Systems at Cranfield University, UK; van 2009 tot 2011 was hij Events and Funding Coordinator in het Spanish Committee van de International Association of Agricultural Students (IAAS). Secretaris: Dr. Simon B. Heath, EAALS Executive Secretary; independent consultant working to develop a European dimension in teaching and learning in higher education in disciplines relating to the life sciences and the rural environment. Uit de cv s blijkt dat in het panel alle vereiste deskundigheden zijn vertegenwoordigd. De domeinspecifieke deskundigheid in internationale context is ruimschoots aanwezig. Specifieke deskundigheid op het gebied van kwaliteitszorg is belegd bij panellid Lloyd. De NVAO oordeelt dat de buitenlandse accreditatie steunt op een externe beoordeling uitgevoerd door een onafhankelijk panel van deskundigen en dit op basis van vooraf kenbaar gemaakte kwaliteitseisen. Deze externe beoordeling is openbaar. 3.4 Equivalentiecriterium 4 De buitenlandse accreditatieorganisatie is EQAR-geregistreerd of staat vermeld in de lijst van aanvaarde accreditatieorganisaties volgens het door de NVAO opgestelde reglement. De NVAO komt tot de volgende vaststellingen: EAALS is niet EQAR-geregistreerd. Een lijst als bedoeld in criterium 4 is er nog niet. Derhalve is het EAALS niet mogelijk aan het criterium te voldoen door op deze lijst vermeld te staan. De volgende bevindingen en overwegingen zijn onder dit criterium relevant. EAALS (www.eaals.eu) is een internationaal Europees accreditatieagentschap voor de Life Sciences en werd formeel opgericht in 2008 door de General Assembly van ICA, de Association for European Life Science Universities (www.ica-europe.info). ICA is een netwerk van meer dan 60 Europese universiteiten, dat al meer dan 20 jaar bestaat. pagina 8

9 De modus operandi van EAALS is bepaald door de EAALS-Statuten en het EAALS- Protocol. De statuten van EAALS zijn door de General Assembly van ICA goedgekeurd. EAALS opereert als een autonoom accreditatieorgaan. Het EAALS-Protocol en de EAALS- Statuten garanderen haar autonome werking. Tevens voorziet het EAALS-Protocol in een beroep- en bezwaarprocedure waarbij de EAALS Appeals Committee bindend advies uitbrengt aan de EAALS Board. Daarmee voldoet EAALS aan de vereiste dat de definitieve beslissing wordt genomen door het accreditatieorgaan. Noch ICA noch enig ander geassocieerd orgaan heeft het recht om beslissingen van de EAALS Board ter discussie te stellen, te vernietigen of te schrappen. EAALS heeft op deze manier zowel in de organisatiestructuur als in de accreditatieprocedures garanties ingebouwd om beïnvloeding van direct belanghebbenden te vermijden. EAALS beoogt het verbeteren van de kwaliteit van programma s (opleidingen) en hoger onderwijsinstellingen op het gebied van de Life Sciences and the Rural Environment, door middel van kwaliteitszorg en accreditatie. In de EAALS-Statuten en het EAALS-Protocol zijn de werkingsregels vastgelegd voor een reële en continue accreditatiepraktijk in een internationale context. Het EAALS-Protocol stelt dat het buitenlandse accreditatieorgaan is erkend als Europese non-profit organisatie naar Belgisch recht. Zowel het protocol als de statuten van EAALS voorzien in regelmatig contact met alle betrokken stakeholders waardoor kennis van de ontwikkelingen is gegarandeerd. EAALS voert een actief beleid ten aanzien van interne kwaliteitszorg. Op verschillende plaatsen in de organisatie en op verschillende momenten in het accreditatieproces is aandacht voor interne kwaliteitszorg. De EAALS kwaliteitszorg- en accreditatieprocedures zijn uiteengezet in het protocol. Het EAALS-Protocol is gebaseerd op de Code of Practice van het European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA). EAALS heeft binnen ENQA de affiliate status. Bodies that do not wish to, or for whatever reason are unable to, apply to become members of ENQA may request affiliate status within ENQA. Affiliate bodies are bona fide organisations or agencies with a demonstrable interest in the quality assurance of higher education, aldus de ENQA-website. Op grond van het bovenstaande oordeelt de NVAO dat EAALS niet naar de letter maar wel naar de geest aan criterium 4 voldoet. 3.5 Equivalentiecriterium 5 De buitenlandse accreditatieorganisatie heeft een methodologische aanpak vergelijkbaar met de Vlaamse. De NVAO komt tot de volgende vaststellingen: Het EAALS Handbook for the Quality Assurance and Accreditation of International Master Degree Programmes schrijft voor dat de externe beoordeling gebeurt op basis van het pagina 9

10 EAALS Framework for the Quality Assessment of International Master degree programmes. Dit kader hanteert zes categorieën benchmarks: 1. Needs, Aims and Learning Outcomes 2. Educational Process (Teaching, Learning, Assessment, Guidance) 3. Educational Resources and Partnership 4. Student Selection and Progression 5. Student Support 6. Quality Management and Enhancement Elk benchmark wordt bepaald door algemene en specifieke indicatoren. Het kader bevat een aantal key verifiers aan de hand waarvan het panel nagaat of aan de indicatoren is voldaan. De Universiteit Gent heeft in een schema op correcte wijze inzichtelijk gemaakt onder welke titels de generieke kwaliteitswaarborgen van het NVAO-kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde van 13 mei 2013 terugkomen in het EAALS-kader. Uit een vergelijking blijkt dat de beoordeling van het beoogd eindniveau, het onderwijsproces, het gerealiseerd eindniveau en de opzet en organisatie van de interne kwaliteitszorg deel uitmaken van de beoordeling. EAALS maakt gebruik van de Second Cycle Descriptors conform het Europese kwalificatiekader. De toets van de doelstellingen aan deze descriptoren is een algemene indicator van benchmark 1.2 Aims and learning outcomes of the degree programme. Een vergelijking maakt duidelijk dat de descriptoren in het EAALS-Protocol geen substantiële verschillen vertonen met de Dublin-descriptoren. EAALS kan worden beschouwd als een domeinspecifieke accreditatieorganisatie toegespitst op Life Sciences en Rural Development. Bij de externe beoordeling komen in het eerder genoemd handboek voor accreditatie de domeinspecifieke eisen expliciet aan bod bij categorie 1 Needs, Aims and learning outcomes, benchmark 1.3 Needs of stakeholders. De NVAO oordeelt dat EAALS de generieke kwaliteitswaarborgen van het NVAO-kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde van 13 mei 2013 heeft getoetst. Daarbij heeft EAALS gebruik gemaakt van een coherente set van criteria en domeinspecifieke eisen. Tevens is inzichtelijk gemaakt dat de externe beoordeling een opleiding met een academisch karakter op masterniveau betreft. pagina 10

11 4. Equivalentiebesluit De NVAO is nagegaan of de buitenlandse accreditatie is verleend volgens een methodologische aanpak vergelijkbaar met deze voor accreditaties gesteund op een externe beoordeling. De NVAO heeft hierbij vastgesteld dat de buitenlandse accreditatie voldoet aan alle equivalentiecriteria opgenomen in het Kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde van 13 mei Op grond de Codex Hoger Onderwijs kan de NVAO de accreditatie verleend door EAALS op 24 mei 2013 (voorwaardelijk) en op 19 februari 2014 (onvoorwaardelijk) aan de opleiding International Master of Science in Rural Development (master) van de Universiteit Gent als equivalent verklaren en de opleiding derhalve accrediteren. pagina 11

12 5. Besluit betreffende de accreditatie van de opleiding International Master of Science in Rural Development (master) van de Universiteit Gent. De NVAO, Na beraadslaging, Besluit: Met toepassing van de gecoördineerde decreten betreffende het hoger onderwijs in Vlaanderen van 11 oktober 2013, meer bepaald artikel II.149, wordt de accreditatie verleend door het European Accreditation Agency for the Life Sciences (EAALS) aan de opleiding International Master of Science in Rural Development (master) van de Universiteit Gent equivalent verklaard. Het betreft een opleiding zonder afstudeerrichtingen, die te Gent wordt georganiseerd in samenwerking met Humboldt Universität zu Berlin (Duitsland), Agrocampus Ouest (Frankrijk), Wageningen Universiteit (Nederland), Università de Pisa (Italië) en Slovenska pol nohospodarska universzita v Nitre (Slowakije). Het accreditatierapport en -besluit met positief eindoordeel voor de opleiding International Master of Science in Rural Development (master) van de Universiteit Gent wordt goedgekeurd en de opleiding wordt geaccrediteerd. De in het eerste lid bedoelde accreditatie geldt vanaf de aanvang van het academiejaar tot en met het einde van het academiejaar Den Haag, 3 juli 2014 Voor de NVAO, Ann Demeulemeester (vicevoorzitter) pagina 12

13 Het accreditatierapport is tot stand gekomen op basis van een buitenlands accreditatierapport van de opleiding International Master of Science in Rural Development (master) van de Universiteit Gent uitgevoerd door het European Accreditation Agency for the Life Sciences. Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) Parkstraat 28 Postbus CD DEN HAAG T F E W Aanvraagnummer pagina 13

MOOCs en online HO Een verkenning

MOOCs en online HO Een verkenning MOOCs en online HO Een verkenning juni 2014 Samenvatting De NVAO kijkt met belangstelling naar het potentieel van Massive Open Online Courses (MOOCs), online onderwijs in het algemeen en blended learning

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9834 4 april 2014 Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s 9 september 2013 Inhoudsopgave 1 Beoordeling

Nadere informatie

Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s

Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s 9 september 2013 Inhoudsopgave 1 Beoordeling bestaande Associate-degreeprogramma s 4 2 De beoordeling en de visitatie 16 3 Beoordelingsschalen bij

Nadere informatie

Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht. 30 juni 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht. 30 juni 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht 30 juni 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme

Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding. Board of Studies critical conscience of the degree programme Opleidingscommissie kritisch geweten van de opleiding Board of Studies critical conscience of the degree programme 28 april 2015 April 28 th 2015 Alles over de opleidingscommissie Everything about the

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Business School Nederland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011. Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs

Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011. Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011 Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Leeswijzer... 3 2 Samenvatting... 4 3 Onderzoek...

Nadere informatie

Besluit. l.lnleiding. De visitatie heeft plaatsgevonden op 14 en 15 maart 2012. Het visitatierapport dateert van maarl2013. datum

Besluit. l.lnleiding. De visitatie heeft plaatsgevonden op 14 en 15 maart 2012. Het visitatierapport dateert van maarl2013. datum se a ccreditati eorga ni sati e Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde

Nadere informatie

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam 28 juli 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6

Nadere informatie

September 2007. Informatica

September 2007. Informatica September 2007 Informatica Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230 3100 Fax: 030 230 3129 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie

VOORONDERZOEK HBO-SAM KWALITEITSZORG

VOORONDERZOEK HBO-SAM KWALITEITSZORG VOORONDERZOEK HBO-SAM KWALITEITSZORG Eindrapport Martine Boschmans (CVO HIK) Vera Pletincx (Arteveldehogeschool) 31 augustus 2009 Inhoudstafel 1 REGELGEVING 3 1.1 Decreet betreffende het secundair na secundair

Nadere informatie

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT HOGER ONDERWIJS. Oordeel

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT HOGER ONDERWIJS. Oordeel Kenmerk: LC 10.042/EO Oordeel inzake het eigen onderzoek van de Landelijke Commissie naar de toepassing van de taaleis alsmede het onderwijsaanbod van de European University for Professional Education

Nadere informatie

wo-master Chemical Engineering (120 ECTS) 20 december 201 2 voltijd Product Technology Water Technology 27 maar 2012

wo-master Chemical Engineering (120 ECTS) 20 december 201 2 voltijd Product Technology Water Technology 27 maar 2012 se a ccr e ditati eorgani sdtí e Besluit Besluit strekkende tot het verlengen van de geldigheidsduur van het accreditatiebesluit van 8 april 2008 als bedoeld in artikel 5a. 12a. van de Wet op het hoger

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor)

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) 19 februari 2012 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

Rapport onderzoek Maastricht School of Management

Rapport onderzoek Maastricht School of Management Rapport onderzoek Maastricht School of Management 2012 Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Eigen onderzoek Landelijke Commissie...5 Kader...6

Nadere informatie

- Dr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker cel kwaliteitszorg VLUHR. L lnleiding

- Dr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker cel kwaliteitszorg VLUHR. L lnleiding se a ccr ed tati eor ga n satí e Accreditatierapport en -besluit met een pos tieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de bedrijfskunde en taalvariant Master

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Bio-ingenieurswetenschappen en de masters in de deeldomeinen Bio-informatics and Molecular Biology, Land

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Besluit. - Jetje De Groof, gecertificeerd secretaris ingehuurd door Vlhora

Besluit. - Jetje De Groof, gecertificeerd secretaris ingehuurd door Vlhora se accr e ditatî eorgani satíe Besluit Accreditatierapport en besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Bachelor of Science in Business Administration (academisch

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam 30 januari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

OER. onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.

OER. onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs. 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G. OER onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bachelor Hoger Hotelonderwijs 22 juli 2014 vastgesteld door faculteitsdirecteur A.M.G.Smits LEESWIJZER Deze onderwijs- en examenregeling (OER) is vormgegeven

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd. Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master of Business Administration deeltijd Hogeschool Rotterdam/Rotterdam Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800

Nadere informatie

Joint programmes & joint degrees

Joint programmes & joint degrees Joint programmes & joint degrees Kaja Braathen & Mark Frederiks VSNU-Conference on Joint Degrees 8 November 2010 Content ECA Terminology JP/JD TEAM II Accreditation of joint programmes in NL Joint degrees

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Joint-degree wo-master Entrepreneurship. Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam. 26 november 2013. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Joint-degree wo-master Entrepreneurship. Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam. 26 november 2013. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Joint-degree wo-master Entrepreneurship Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam 26 november 2013 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 6 3 Beschrijving

Nadere informatie