Samenvattende bevindingen en overwegingen. De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattende bevindingen en overwegingen. De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport."

Transcriptie

1 se a ccre ditatt eo r ga n s ati e Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleid ng Master of Arts in Philosophy (MPhil) (master na master) van de Katholieke Universiteit Leuven datum 7 november 2014 onderwerp Definitief accreditatiebesluit (002997) bülagen 4 Samenvattende bevindingen en overwegingen De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het visitatierapport. Generieke kwaliteitswaañorg I - Beoogd eindniveau De visitatiecommissie (commissie) beoordeelt het beoogd eindniveau als goed De master-na-masteropleiding Philosophy wordt georganiseerd binnen het Hoger lnstituut voor Wijsbegeerte (HlW) van de KU Leuven. Het HIW maakt deel uit van de groep Humane Wetenschappen en is een zelfstandige faculteit van de KU Leuven. ln zijn onderwijs streeft het HIW ernaar het hele domein van de fìlosofie te bestrijken. Tegelijkertijd worden eigen accenten gelegd: er gaat veel aandacht uit naar de historische ontwikkeling van de filosofie, naar metaffsica en de hedendaagse continentale wijsbegeerte, in het bijzonder de fenomenologie. Het ondenruijs richt zich eerder op fundamentele, theoretische kwesties dan op toegepaste filosofle. De master-na-master Philosophy is een volledig Engelstalige opleiding, toegankelijk via een masterdiploma in de wijsbegeerte. ln deze opleiding kiest de student zelf voor een bepaald onderzoeksdomein. De leerresultaten sluiten adequaat aan bij het Vlaams kwalifìcatieraamwerk én bij internationale standaarden van het huidig wijsgerig ondezoek. Ze zijn helder afgestemd op het domeinspecifiek leerresultatenkader. Beoogd wordt de studenten klaar te stomen voor het gespecialiseerd filosofisch ondezoek. ln de eerste plaats is de master-na-master dus gericht op doorstroom naar het doctoraat en een academische loopbaan. Een 'onderzoeksmaster' in de wijsbegeerte is uniek in het Vlaamse academische landschap. Generieke kwaliteitswaañorg 2 - Onderwijsproces De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau als goed ln de master-na-masteropleiding Philosophy (60 studiepunten) volgen de studenten verplicht een Common Seminar van 4 studiepunten, dat bestaat uit info- en oefensessies. Alle studenten kiezen een major ter waarde van 40 studiepunten, in functie van het ondezoek voor hun masterproef. Een substantieel deel van de major wordt besteed aan ondezoeksseminaries. De masterproef omvat 24 studiepunten en legt vooral het accent op originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit. De resterende 16 studiepunten gaan naar een keuzegedeelte. Volgens de commissie focust het programma op grondige kennis en ondezoekscompetenties binnen één domein van de filosofie. Parkstraat JK I Postbus CD Den Haag PO, Box CD The Hague lthe Netherlands T + 31 (0) F + 31 (0) I www nvao net

2 Pagina 2 van z Tegelijk worden studenten (via het keuzegedeelte) verplicht om ook buiten het specialisatiedomein te treden. Het programma wordt verder gekenmerkt door een sterke tekstgerichtheid en interactie met primaire bronnen. Het volledig Engelstalige programma en de internationale staf geven deze opleiding een uniek internationaal karakter. De opleiding bestaat in hoofdzaak uit ondezoeksseminaries die worden geëvalueerd op basis van een paper, een presentatie en participatie. De nadruk ligt dus op examenvormen die een grote zelñruerkzaamheid impliceren en die aansluiten bij de activiteiten van een professionele filosoof. De masterproef telt mee uoor 24 (van de 60) studiepunten van de opleiding. Deze moet ook mondeling verdedigd worden. De lat wordt hier wel hoger gelegd. Hoewel de commissie het expliciet aanbeveelt, worden nog weinig masterproeven in de vorm van een wetenschappelijk artikel geschreven. De opleiding is gehuisvest in een 19de-eeuws neogotisch gebouwencomplex. Zowel de leslokalen als de bibliotheek bevinden zich in deze ruimtes. De faculteit beschikt daarmee over een aantrekkelijke eigen campus in het stadscentrum van Leuven, die ervoor zorgt dat studenten zich sterk identificeren met hun opleiding. De bibliotheek heeft een goede en uitgebreide collectie. De opleiding besteedt veel aandacht aan de onderwijskundige vorming van haar docenten en dat weerspiegelt zich in een hoog niveau van lessen en seminaries. Op universitair niveau bestaan de nodige faciliteiten om (zowel Nederlandstalige als internationale) studenten te ondersteunen. Verder kunnen studenten die Engelstalige teksten moeten schrijven beroep doen op een Writing Lab. Generieke kwaliteitswaañorg 3 - Gerealiseerd eindniveau De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau als goed. De thesis is qua omvang wat beperkter dan de masterproef, het accent ligt vooral op originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit. De beoordeling gebeurt adequaat en evenwichtig, de lat ligt hier wel wat hoger. De opleiding wordt als zwaat, maar wel studeerbaar gezien. Door de strenge selectie en het goede algemene niveau van de studenten zijn de slaagcijfers behoorlijk, al doen steeds meer studenten twee jaar over de opleiding. Exacte gegevens over de inzetbaarheid van oud-studenten in het werkveld ontbreken. Een groot aandeel van de studenten stroomt verder naar het academisch onderzoek. Hiervoor z n ze zonder meer goed voorbereid volgens de commissie. ln tegenstelling tot elders in Vlaanderen hebben deze studenten de 'luxe' gehad van een gespecialiseerd vijfde jaar wijsbegeerte. Eindoodeel commissie De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding Master of Arts in Philosophy (MPhil) (master na master) voldoet aan alle generieke kwaliteitswaarborgen. Ze beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als goed. Aanbevelingen De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van de commissie

3 Pagina 3van 7 Bev ndingen De NVAO komt tot de volgende vaststellingen: - Het visitatierapport is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke Kader voor de opleidingsaccreditatie 2de ronde (8 februari 2013); - De commissie heeft voor de externe beoordeling het visitatieprotocol gevolgd zoals vastgesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (augustus 2013); - Het visitatierapport geeft inzicht in de samenstelling van de commissie; - Het visitatierapport bevat een onderzoek ten gronde naar de aanwezigheid van voldoende generieke kwaliteitswaarborgen. Besluitl betreffende de accreditatie van de Master of Arts in Philosophy (MPhil) (master na master) van de Katholieke Universiteit Leuven. De NVAO, Na beraadslaging, Besluit: Met toepassing van de Codex Hoger Onderuuijs, in het bijzonder de artikelen , besluit de NVAO een accreditatie te verlenen aan de opleiding Master of Arts in Philosophy (MPhil) (master na master) georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven. De opleiding wordt aangeboden te Leuven zonder afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de opleiding is goed. De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2022 Den Haag, 7 november 2014 De NVAO Voor deze: Dr. A.H. Fl (voorzitter) Lucien Bollaert Bestuurder NVAO 1 Conform de bepalingen vermeld in de handleiding accreditatie kan een instelling opmerkingen en bezwaren formuleren op het ontwerp van accreditatierepport. Bij van 20 oktober 2014 heeft de instelling gereageerd op het ontwerp van accreditatierapport. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het accreditatierapport.

4 Pagina 4 van z Bijlage 1: Globale oordelen NVAO De onderstaande tabel geeft per generieke kwaliteitswaarborg het globaal oordeel van de NVAO weer, alsook het eindoordeel. Generieke kwaliteitswaarborg Oordeel 1. Beoogd eindniveau Goed 2. Ondenruijsproces Goed 3. Gerealiseerd eindniveau Goed Eindoordeel Goed

5 pagina s van 7 Bijlage 2 Basisgegevens over de instelling en de opleiding Naam instelling Adres instelling Aard instelling Katholieke Universiteit Leuven Oude Markt 13 - bus Leuven Ambtshalve geregistreerd Naam associatie Naam opleiding (Graad, kwalificatie, specifi catie) Niveau een oriëntatie Associatie KULeuven Master of Arts in Philosophy (MPhil) Master na master Bijkomende titel Geen Opleidingsvarianten: - Afstudeerrichtingen - Geen - - Studietraiect voor werkstudenten Geen Onderwijstaal Engels Vestiging(en) opleiding Leuven Studieomvang (in studiepunten) 60 Vervaldatum accreditatie, tijdelijke erkenning of erkenning nieuwe ooleidino Academieja(a)(en) waarin opleiding wordt aangeboden' (Delen van) studiegebied(en) ISCED benaming van het studiegebied 30 september Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Philosophy and Etics 2 Betreft het lopende academiejaar, op het ogenbl k van de accreditatieaanvraag

6 Pagina 6 van z Bijlage 3: Domeinspecifieke leerresultaten 1. Een grondige kennis hebben van het recente, 'state of the art' ondezoek binnen een welbepaald historisch of systematisch ondezoeksdomein van de filosofie. 2. Zelfstandig een originele ondezoeksvraag formuleren en een aanzet tot antwoord hierop ontwikkelen. 3. Filosofische vraagstellingen, argumentaties en standpunten effectief mondeling communiceren en schriftelijk rapporteren via ondezoekspapers. 4. Op basis van eigen ondezoek een filosofisch standpunt innemen en verdedigen. 5. De betekenis van ziinlhaar ondezoek situeren binnen en buiten het eigen vakgebied 6. Over de intellectuele maturiteit en de vaardigheden beschikken om te functioneren in een professionele academisch-filosoflsche context.

7 Pagina 7 van 7 B jlage 4: Samenstelling van de commissie - Voozitter: - Prof. dr. Jos de Mul, hoogleraar filosofische antropologie, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam; Leden: Prof. dr. Thomas Mertens, hoogleraar rechtsfilosofie, Radboud Universiteit Nijmegen; - Prof. dr. Marian A. Verkerk, hoogleraar zorgethiek aan het Universitair Medisch Centrum Groningen; - Prof. dr. Frank Veltman, professor Logica, Faculteit der Geesteswetenschappen; Faculteit der Natuunryetenschappen, Wiskunde en lnformatica, Universiteit van Amsterdam; - Dr. Guido Cuyvers, departementshoofd Departement Sociaal Werk, Katholieke Hogeschool Kempen (onderwijsdeskundige); Wouter Duckaert, student Bachelor in de Wijsbegeerte, Universiteit Antwerpen (studenttid). De commissie werd ondersteund door Peter Daerden, secretaris.

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en accreditatie

Kwaliteitszorg en accreditatie Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, worden opleidingen en instellingen beoordeeld. Enerzijds is er interne kwaliteitszorg die binnen de hogeschool of universiteit

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo

Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Advies van de Commissie Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek in het hbo Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht

Nadere informatie

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Creatief of Correct Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OC&W A. Kruithof A.J. Nijssen F. Steenkamp Projectnummer:

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Studeren zonder grenzen?

Studeren zonder grenzen? Studeren zonder grenzen? Dr. E.P.W.A. Jansen Dr. M. Bruinsma S.R. van der Werf december 2005 Universitair Onderwijscentrum Groningen Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoonnummer: 050-3632000 e-mail:e.pw.a.jansen@rug.nl

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie