RECHTSTREEKS. Leergang Arbeidsrecht voor directie, managers en hrm-medewerkers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTSTREEKS. Leergang Arbeidsrecht voor directie, managers en hrm-medewerkers."

Transcriptie

1 Oktober / 2013 / EDITIE 03 RECHTSTREEKS O.A. IN DEZE UITGAVE: ONS WORKSHOPAANBOD UITGEBREID ONS WORKSHOPAANBOD UITGEBREID Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw gebied, organiseren wij regelmatig interessante workshops: bij ons, bij u op kantoor, voor uw branche- of serviceclub of waar u ook wilt. We brengen u graag op de hoogte van een aantal nieuwe workshops: Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg; UAV-GC 2005 : Het ontwerprisico bij de aannemer; De Wet Normering Topinkomens met u besproken; Wijzigingen Ziektewet per 1 januari 2014; Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ondernemingen (ook in Engels); Op 28 november 2013, ruim een half jaar na het in werking treden van de Aanbestedingswet, maken we de balans op. Wat is er intussen in de jurisprudentie gezegd over proportionaliteit, splitsen, clusteren en dergelijke? Verder blikken onze aanbestedingsadvocaten Arjan van de Watering en Job Velthuizen op dit seminar vooruit naar de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen: wat gaat er Leergang voor directie, managers en hrm-medewerkers. Onze workshops zijn interactief en zitten vol praktijkvoorbeelden. Ze zijn dus goed verteerbaar en u heeft er ook écht wat aan! Niet alleen actualiteiten, tips en adviezen komen aan bod, maar wij bieden ook regelmatig gratis modellen aan. Interesse? Houd onze website in de gaten voor de ingeplande workshops waarvoor u zich kosteloos kunt aanmelden. Is de workshop van uw interesse nog niet gepland, neem dan contact met ons op via AANBESTEDINGSEMINAR OVERHEDEN OP 28 NOVEMBER 2013 veranderen? Overheden en andere aanbestedende diensten ontvangen binnenkort een uitnodiging voor dit seminar. Houd onze website in de gaten wanneer u geen uitnodiging ontvangt, voor meer informatie en voor het definitieve programma. U kunt zich tevens via de website aanmelden. Tot ziens op 28 november! AANBESTEDINGSSEMINAR OVERHEDEN PRE-PACK PAYROLLBALLON BEROEPSZIEKTEN SUCCESVOLLE ONTBIJTSESSIES SCHEIDINGSRECHT IN VOGELVLUCHT SCHEIDEN WONEN EN ZORG ZORGBESTUURDERS AANSPRAKELIJK? CONCURRENTIEBEDING COLOFON Contact - Suzan van Gurp Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend Kantoor Dordrecht Telefoon: + 31 (0) Kantoor Rotterdam Telefoon: + 31 (0) Ten Holter Noordam advocaten is een samenwerkingsverband van Ten Holter advocaten en Noordam advocaten met vestigingen in Dordrecht en Rotterdam. 1

2 PRE-PACK, WAT IS HET EN HELPT HET? Faillissementen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Meestal zal na het faillissement geprobeerd worden om de onderneming geheel of gedeeltelijk voort te zetten, om in ieder geval de verdiencapaciteit te handhaven, kapitaalvernietiging te voorkomen en arbeidsplaatsen te behouden. Soms lukt zo n doorstart niet omdat de potentiële voortzetter een kennisachterstand heeft en daardoor geen degelijke bieding kan doen. Daarom is het vaak de directie die de doorstart wil realiseren. Maar het is nu juist deze directie die aan het roer stond op het moment dat de onderneming failleerde. De directie wordt derhalve altijd gewantrouwd. Uit Engeland komt inmiddels de pre-pack-regeling overwaaien. Hij is hier al toegepast, o.a. bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Deze regeling houdt in dat voorafgaand aan een faillissement aan de rechtbank gevraagd kan worden om een stille bewindvoerder te benoemen die observeert of een doorstart (na faillissement) realistisch is en geen oneigenlijke of verboden handelingen inhoudt jegens alle belanghebbenden waaronder de crediteuren. De doorstart wordt dan met alle belanghebbenden en met name een ruimere kring van belangstellenden in stilte voorbereid. De stille bewindvoerder zal na faillissementsdatum naast de doorstart ook beoordelen of in het kader van het gewone faillissementsonderzoek bestuurders al dan niet correct hebben gehandeld en/of transacties voorafgaand aan het faillissement op een juiste wijze hebben plaatsgevonden. Al deze gedachten en praktijken zijn nog niet in een wettelijke basis verpakt. De positie van de stille bewindvoerder en van de rechter-commissaris is dan ook nog onduidelijk. Om die reden zijn er ook rechtbanken die de pre-pack-regeling niet willen faciliteren. Dit leidt weer tot rechtsongelijkheid en het verschuiven van zetels van ondernemingen om onder de paraplu van een wel meewerkende rechtbank te vallen. Hoewel de minister van Justitie de herziening van het faillissementsrecht in de onderste la van zijn bureau heeft geschoven, heeft hij wel toegezegd een wetsvoorstel te lanceren waarin de pre-pack-afwikkeling wordt geregeld. Tip: Mocht u in de onfortuinlijke situatie verkeren dat een faillissement onafwendbaar is, met een reële kans dat met een doorstart een substantieel deel van de onderneming en de bedrijfsactiviteiten gered kan worden, is de pre-packregeling het overwegen waard. Na het uitspreken van het faillissement kan de doorstart meteen gerealiseerd worden waardoor de onderneming als zodanig nog functioneert, de werken kunnen worden afgemaakt en een aantal werknemers hun baan kan behouden. De gedachte hierachter is dat met een pre-packfaillissement onder toezicht van de stille bewindvoerder en de rechter-commissaris kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op om te bezien of de pre-pack regeling voor u tot een oplossing kan leiden. Vincent Groot Faillissementen en Herstructurering STEEDS MEER RECHTERS PRIKKEN PAYROLLBALLON LEK Nadat de Kantonrechter Enschede begin 2013 oordeelde dat niet het payrollbedrijf, maar de feitelijk werkgever voor ontslag van de payrollwerknemer moet zorg dragen, oordeelde de Rechtbank Den Haag onlangs dat de feitelijk werkgever ook degene is die het risico loopt ten aanzien van de uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen. De afgelopen jaren hebben steeds meer bedrijven hun salarisadministratie uitbesteed aan een payrollbedrijf. Het doel hiervan was oorspronkelijk slechts om tijd en kosten te besparen. Het payrollbedrijf kan immers grootschaliger en dus efficiënter de salarisadministratie verzorgen. Inmiddels bieden payrollbedrijven echter meer dienstverlening aan en kunnen ook de arbeidsovereenkomsten worden gesloten met het payrollbedrijf, dat daarmee als formeel werkgever fungeert. Het voordeel voor het bedrijf, dat de werknemers als materieel werkgever tewerkstelt, is dat zij geen risico s draagt op het gebied van bijvoorbeeld ziekte en ontslag. >>> 2

3 >>> Hoewel de payrollbedrijven deze risico s dragen, blijken zij in de praktijk niet altijd (voldoende) verhaal te bieden op het moment dat de werknemers een beroep doen op loondoorbetaling, re-integratie, herplaatsing et cetera. Hierdoor is de payrollwerknemer slechter af dan wanneer hij in dienst zou zijn bij de materieel werkgever. Deze constructie leidt ertoe dat het de werknemer feitelijk ontbreekt aan de arbeidsrechtelijke bescherming die hij behoort te genieten. Als gevolg hiervan staat de payrollconstructie meer en meer onder druk, zo blijkt ook uit recente rechtspraak. De Kantonrechter Enschede wees een ontbindingsverzoek van een payrollbedrijf af, omdat zij niet degene was waarmee de werknemer feitelijk een arbeidsovereenkomst had. De materieel werkgever had volgens de kantonrechter het ontbindingsverzoek moeten indienen. De Rechtbank Den Haag oordeelde voorts dat niet het payrollbedrijf, maar de materieel werkgever de openstaande vakantiedagen bij einde dienstverband moet uitbetalen. De tendens in de rechtspraak is dat rechters steeds kritischer aankijken tegen papieren constructies waarbij het de werknemer feitelijk ontbreekt aan de arbeidsrechtelijke bescherming die hem op grond van de wet toekomt. De toekomst van payrolling is hiermee onzeker geworden. Het gebruikmaken van een payrollbedrijf biedt voor de werkgever geenszins de garantie dat arbeidsrechtelijke risico s voldoende zijn afgedekt. Vindplaats Kantonrechter Enschede, 21 maart 2013,ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5108; Rechtbank Den Haag, 26 juni 2013,ECLI:NL:RBDHA:2013:7749. Pascal Kruit Annick van den Toren VOLLEDIGE LOONSTOP BIJ WEIGERING PASSENDE ARBEID Onlangs hebben zowel het Hof Arnhem-Leeuwarden als het Hof s-hertogenbosch bepaald dat de werkgever het loon van de arbeidsongeschikte werknemer die weigert passende arbeid te verrichten volledig mag stopzetten. Dit geldt ook indien het slechts enkele uren passende arbeid betreft. Met de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is op zowel de werkgever als de arbeidsongeschikte werknemer een vergaande re-integratieverplichting komen te rusten. Uitgangspunt van de WVP is een zo spoedig mogelijke terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces. Het aanbieden en aanvaarden van passende arbeid is onderdeel van de re-integratieverplichtingen. Indien de werknemer weigert om passende arbeid te verrichten is de wettelijke sanctie loonstopzetting. Het doel van deze sanctie is om de werknemer aan te zetten tot deelname aan het arbeidsproces en daarmee vergroting van de kans op (volledige) re-integratie. In de rechtspraak bestond lange tijd discussie over de vraag of de werkgever het loon van de werknemer die weigert passende arbeid te verrichten, al dan niet volledig mag stopzetten. Sommige kantonrechters waren van mening dat het loon enkel mag worden stopgezet voor de uren dat de werknemer weigert passende arbeid te verrichten. Stel dat een werknemer met een arbeidsomvang van 32 uur per week weigert om vijf uur per week passende arbeid te verrichten, dan zou dit betekenen dat het loon slechts voor die vijf uur mag worden stopgezet. De vraag is echter of de werknemer hierdoor voldoende wordt aangespoord om aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen. Zo niet, dan sorteert de sanctie van loonstopzetting daarmee niet het beoogde effect. Het Hof Arnhem-Leeuwarden maakte op 23 juli 2013 een einde aan de onduidelijkheid in de rechtspraak. Het hof oordeelde dat de sanctie van loonstopzetting enkel voldoende afschrikwekkend werkt en daarmee waarborgt dat de werknemer zijn eigen re-integratie serieus oppakt, indien de werkgever het loon volledig stopzet. Het Hof s-hertogenbosch oordeelde diezelfde dag in een ander arrest op soortgelijke wijze. Met deze arresten is duidelijk geworden dat u als werkgever bij iedere weigering tot het verrichten van passende >>> 3

4 arbeid in het kader van de re-integratie het loon van de werknemer volledig kunt stopzetten. Hiermee geeft u aan de werknemer een duidelijk signaal om de re-integratie serieus te nemen. Vindplaats: Hof Arnhem-Leeuwarden: ECLI:NL:GHARL:2013:5362 Hof s-hertogenbosch: ECLI:GHSHE:2013:3341 Pascal Kruit Annick van den Toren beroepsziekten De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van zijn werknemers. Komt hij deze zorgplicht niet na, dan is hij aansprakelijk voor de schade van zijn werknemer. Dit is vastgelegd in artikel 7:658 BW. Het aansprakelijkheidsregime is streng, doordat (1) de rechter hoge eisen stelt aan de zorgplicht, (2) de bewijslast ten aanzien van de nakoming van de zorgplicht is omgedraaid en (3) aan de werknemer vrijwel nooit eigen schuld kan worden tegengeworpen. De werkgever is aansprakelijk voor schade van werknemers als gevolg van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Een werkgever moet redelijk mogelijke maatregelen nemen voor de veiligheid op de werkplek om schade te voorkomen. Wanneer vaststaat dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden, is de werkgever daarvoor aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Artikel 7:658 BW is anderzijds geen garantie. Met andere woorden: de werknemer krijgt zijn schade als gevolg van het werk niet altijd vergoed. Uitgangspunt is dat de werknemer moet stellen en zo nodig ook moet bewijzen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade waarvan hij een vergoeding vraagt en de uitoefening van de werkzaamheden ten gevolge waarvan de schade zou zijn geleden. Voor beroepsziekten ligt het bewijsrisico bij de werknemer. Hij moet aantonen dat hij daadwerkelijk gedurende zijn werkzaamheden heeft blootgestaan aan een gevaarzettende situatie. Vervolgens moet hij aantonen dat de beroepsziekte kan zijn ontstaan door die blootstelling. Dat het een het gevolg is van het ander wordt echter verondersteld, tenzij de werkgever erin slaagt tegenbewijs te leveren. Is sprake van een beroepsziekte en kan die beroepsziekte zijn ontstaan door blootstelling aan bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, dan moet de werkgever bewijzen dat hij de maatregelen heeft genomen die op dat moment redelijkerwijs van hem konden worden verwacht. Casus 1: Een medewerker van de verfstraat van een zonweringsproductiebedrijf (Luxaflex) stelt dat hij OPS heeft ontwikkeld als gevolg van blootstelling aan oplosmiddelen en daardoor arbeidsongeschikt is geraakt. Op zijn afdeling werden onder meer verfrollen gereinigd met oplosmiddelen. De werknemer heeft klachten van moeheid en vergeetachtigheid en is snel geïrriteerd en somber. In de door de werknemer aanhangig gemaakte procedure werd geoordeeld dat hij voldoende aannemelijk had gemaakt dat zijn gezondheidsklachten door de oplosmiddelen kunnen zijn veroorzaakt en dat er dan ook een oorzakelijk verband moet worden aangenomen, als de werkgever heeft nagelaten de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, hetgeen het geval was. Met name werd de werkgever verweten dat er geen voorlichting was gegeven over de risico s, over het voorkomen van onnodig morsen van verf, over het op te ruime schaal gebruikmaken van het oplosmiddel bij het verwijderen van gemorste verf en over het gebruik van beschermingsmiddelen. Wat dat laatste betreft: de werkgever had wel maskers ter beschikking gesteld, maar geen toezicht gehouden op het gebruik van die maskers. De hoofdregel is dat de werkgever aansprakelijk is voor alle schade die de werknemer als gevolg van een beroepsziekte lijdt. Wanneer er echter meerdere oorzaken voor de gestelde beroepsziekte denkbaar zijn, moet de werknemer bewijzen voor welk gedeelte de schade is toe te rekenen aan een gevaarlijke situatie. De blootstelling moet worden afgezet tegen alle mogelijke of denkbare andere oorzaken, zoals roken, genetische aanleg, veroudering of externe oorzaken. De werknemer zal moeten stellen en bewijzen dat, en zo ja voor welk percentage, de blootstelling tot de ontwikkeling van de beroepsziekte heeft bijgedragen. Eenvoudig zal dit niet zijn. Denk bijvoorbeeld aan RSI, waarbij de werkgever uiteraard zal aanvoeren dat die klachten uitsluitend zijn veroorzaakt door extreem computergebruik in de privésfeer. >>> 4

5 >>> Casus 2: Een werkneemster meldt zich ziek nadat haar huisarts een peesontsteking aan beide ellebogen heeft geconstateerd. Zij hervat het werk niet en ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkneemster stelt haar werkgever aansprakelijk voor de door haar geleden schade, stellende dat zij lijdt aan RSI die veroorzaakt is door haar werkzaamheden. pauze moest nemen. De stelling van de werkgever dat de werkneemster ook andere taken dan beeldschermwerk moest uitvoeren, zodat haar werk voldoende mogelijkheid voor afwisseling bood, mocht hem niet baten. Dit verweer werd verworpen, omdat deze mogelijkheid voor afwisseling nog niet meebrengt dat die andere werkzaamheden zich steeds na twee uur beeldschermwerk als het ware op natuurlijke wijze zouden aandienen. Kortom, de werkgever was aansprakelijk voor de door de werkneemster geleden schade. In de procedure wordt vastgesteld dat de werkneemster gemiddeld bijna zes uur per dag beeldschermwerk heeft verricht, dat zij op een stoel zat die steeds naar beneden zakte, dat zij ver moest reiken naar de telefoon, dat sprake was van een flinke werkdruk waarbij de nadruk werd gelegd op productie, en op een als ondoorzichtig ervaren prestatiebeoordelingssysteem en dat werkneemster een korte periode door haar plaats alleen aan een blok vooraan in de werkruimte geen privacy had en zich gecontroleerd voelde. Conclusie Op de werkgever rust een zorgplicht voor zijn werknemers. Komt hij die zorgplicht niet na, dan is hij aansprakelijk voor de daardoor bij de werknemer ontstane schade. Voorwaarde is wel dat de werknemer erin slaagt hard te maken dat er een verband bestaat tussen de ziekte en de werkomstandigheden. Is slechts sprake van een vermoeden, dan zal niet snel van een schending van de zorgplicht sprake zijn. Vast komt te staan dat de werkgever heeft verzuimd aan de werkneemster de instructie te geven dat zij na twee uur beeldschermwerk ander werk moest gaan doen of een Henriette Meerman SUCCESVOLLE START ONTBIJTSESSIES ARBEIDSRECHT Op donderdag 12 september 2013 vond de eerste, succesvolle Ten Holter Noordam ontbijtsessie plaats. Om 8.00 uur verzamelden zich 18 belangstellenden op het kantoor Dordrecht om onder het genot van een heerlijk ontbijt te worden bijgepraat over de actualiteiten op het gebied van het ontslag op staande voet door Emiel de Joode. Er ontstond een geanimeerde discussie, waarin naast inhoudelijke tips en trucs over het ontslag op staande voet ook ruimte bestond om eigen voorbeelden te bespreken. Save the dates! Vanwege het grote succes van de eerste ontbijtsessie, is besloten om nu alvast een tweede ontbijtsessie te agenderen op 12 december Voor 13 maart 2014 staat ook al een ontbijtsessie (op ons kantoor Dordrecht) op de planning. Waarschijnlijk zullen wij u dan gaan bijpraten over het nieuwe ontslagrecht. Tijdens deze ontbijtsessie zal Pascal Kruit iedereen bijpraten over de actualiteiten rondom de zieke werknemer. De ontbijtsessie begint om 8.00 uur op ons kantoor in Rotterdam, waarbij een ontbijt zal worden aangeboden. Interesse? Indien u geïnteresseerd bent in het bijwonen van een ontbijtsessie, dan kunt u zich aanmelden via de workshopspagina van onze website of via 5

6 SCHEIDINGSRECHT IN VOGELVLUCHT Het huwelijk is een contract dat ontbonden kan worden. Hoe doet u dat? Ruim 35 jaar geleden deed ik mijn eerste echtscheidingszaak. Er is sinds die tijd veel veranderd in het familierecht. De echtscheiding komt er bijna altijd wel, het lastige blijft dat er het nodige geregeld moet worden ten aanzien van de gevolgen van de scheiding. Wij kennen in Nederland een eenzijdig opzegbaar huwelijk. We moeten er nog wel voor naar de rechtbank en een advocaat blijft nodig. Hetzelfde geldt voor een geregistreerd partnerschap met kinderen. Wanneer een partij stelt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, dan wordt dit al snel (enkele uitzonderingen daargelaten) aangenomen door de rechtbank en kan een echtscheiding (ontbinding geregistreerd partnerschap) worden uitgesproken. In dit artikel heb ik het verder alleen over (echt)scheiding, doch het geregistreerd partnerschap heeft dezelfde rechtsgevolgen bij ontbinding als bij de ontbinding van een huwelijk. Het enige verschil is dat bij een geregistreerd partnerschap zonder kinderen, men dit niet via de rechtbank behoeft te bewerkstelligen. Dit kan middels een convenant bij een advocaat of een notaris worden geregeld. Wat zijn nu de te regelen gevolgen van een echtscheiding? Ik noem hierbij vijf zaken: 1. hoe gaan wij het regelen met de kinderen; 2. wat te doen met het huis; 3. alimentatie: kinder- en/of partneralimentatie; 4. de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en/of de verrekening huwelijkse voorwaarden; 5. wat te doen met de tot datum echtscheiding opgebouwde pensioenrechten. Voor al deze zaken dient er een deugdelijke regeling te komen. 1. De kinderen Voor een scheiding, waarbij partijen kinderen hebben, dient er bij het verzoekschrift tot echtscheiding voor de rechtbank een ouderschapsplan ingediend te worden. Dit is in beginsel een voorwaarde om ontvankelijk te zijn in het echtscheidingsverzoekschrift. In het ouderschapsplan dient een zogenaamde zorg- en opvoedregeling opgenomen te worden. Na echtscheiding behoudt men het gezamenlijk ouderlijk gezag van rechtswege. Hoe men de zorg voor de kinderen verdeelt, kunnen de ouders zelf beslissen. Uitgangspunt dient wel te zijn dat de kinderen met beide ouders een goede band moeten kunnen hebben. Sinds 2009 staat ook in de wet dat er moet worden uitgegaan van gelijkwaardig ouderschap. Tevens moet in het ouderschapsplan een regeling voor de kosten voor de kinderen opgenomen worden. Wanneer de ouders het over de regelingen voor de kinderen niet eens kunnen worden, dan zal dit (goed gemotiveerd) voorgelegd moeten worden aan de rechtbank, die dan knopen zal doorhakken. 2. Wat te doen met het huis Wanneer de woning een overwaarde heeft (de hypotheek is lager dan de waarde van de woning) zijn er in het algemeen niet zoveel problemen. Men moet besluiten of de woning aan een van beide partijen toegedeeld kan worden of dat de woning zal worden verkocht. In deze tijd waar veel huizen onder water staan is het weinig aanlokkelijk om een huis te moeten verkopen en met een (te verdelen) restschuld achter te blijven. In dat geval wordt dan vaak beslist voorlopig de woning onverdeeld te laten, omdat toedeling aan een van partijen moeilijk is doordat de andere partner vaak ook niet kan worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. Daarnaast heeft een en ander ook fiscale gevolgen voor de renteaftrek na een periode van twee jaar. Fiscaal advies is hier gewenst. 3. Alimentaties Kinderalimentatie gaat vóór partneralimentatie. Uitgangspunt voor kinderalimentatie is dat kinderen in beginsel niet slechter af moeten zijn door een echtscheiding. De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald door het nettogezinsinkomen vóór de scheiding. Op basis daarvan worden de kosten van de kinderen vastgesteld, waaraan dan naar rato van de draagkracht van beide ouders dient te worden bijgedragen. Bij deze draagkracht wordt verder niet of nauwelijks rekening gehouden met de verschillende lasten die de ouders hebben. Wel wordt rekening gehouden met de zorgverdeling, die de ouders hebben afgesproken voor de kinderen na de scheiding. Ouders zijn onderhoudsplichtig totdat de kinderen 21 jaar oud zijn. Partneralimentatie heeft als grondslag dat echtgenoten door het aangaan van het huwelijk elkaar wederzijds hulp en steun hebben toegezegd, welke hulp en steun niet direct eindigt na beëindiging van het huwelijk. >>> 6

7 >>> Deze grondslag noemt men de lotsverbondenheid. In beginsel dient er twaalf jaar alimentatie betaald te worden wanneer er kinderen zijn. Wanneer er geen kinderen zijn en het huwelijk heeft korter geduurd dan vijf jaar, dan is de termijn voor de alimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Daarnaast wordt meer en meer ook van belang of de verdiencapaciteit van een van de echtgenoten (of partners) door het huwelijk is verminderd door bijvoorbeeld zorgtaken voor kinderen, die grotendeels door een van beiden zijn verricht. Ook hier speelt, net als bij de kinderalimentatie, de behoefte en de draagkracht. Globaal wordt voor de behoefte aan een partneralimentatie voor een alimentatiegerechtigde wel uitgegaan van het nettogezinsinkomen vóór de scheiding minus de kosten van de kinderen en daar dan weer 60% van. Bij het bepalen van de draagkracht wordt in deze berekening wél rekening gehouden met daadwerkelijke en redelijkerwijs te betalen lasten van de alimentatieplichtige. Dit betekent dat bij de scheiding moet worden gekeken wat nu de privévermogens zijn en dat de rest bij helfte gedeeld moet worden. 5. Pensioenverevening De tot datum echtscheiding opgebouwde pensioenrechten dienen bij een echtscheiding te worden verdeeld. Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding heeft men hierop recht, doch men kan hiervan afwijken in onderling overleg. Ook pensioenrechten opgebouwd door de directeur-grootaandeel-houder (dga) in zijn bv dienen te worden verevend. Daarbij kan de dga verplicht worden om het deel van het pensioen voor de ex-echtgeno(o)te af te storten bij een onafhankelijke verzekeraar. Naast ouderdomspensioenrechten heeft men ook nog de nabestaandenpensioenen. Ook deze blijven in beginsel gereserveerd voor de ex-partner voor zover deze zijn opgebouwd tot datum echtscheiding. 4. De verdeling der huwelijksgemeenschap of afrekening huwelijkse voorwaarden Wanneer men geen huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt vóór of tijdens het huwelijk, is al het vermogen van de echtgenoten gezamenlijk vermogen. Ook de schulden van beide partijen vallen in de huwelijksgemeenschap. Heel soms heeft men verknochte schulden die niet in de gemeenschap vallen, doch verknochtheid wordt niet snel aangenomen. Op het aanwezige vermogen is soms een uitsluitingsclausule van toepassing waardoor dit vermogen niet in een gemeenschap valt. Schenkingen of erfenissen kunnen met een uitsluitingsclausule zijn verkregen. In dat geval blijft het verkregen vermogen privé. Wanneer er wel huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, dan krijgt men in beginsel twee privévermogens. Meestal is er in de akte van huwelijkse voorwaarden een zogenaamd verrekenbeding opgenomen. Dit wil zeggen dat de tijdens het huwelijk overgespaarde inkomsten tussen de echtgenoten verdeeld moeten worden. In oude huwelijkse voorwaarden wordt nog wel eens opgenomen dat men deze verrekening jaarlijks moet doen en dat anders het recht op verrekening komt te vervallen. In de rechtspraak is uitgemaakt dat een beroep op deze vervaltermijn onredelijk en onbillijk is. In die situatie dient dan te worden uitgegaan van een finaal verrekenbeding. Tot slot Jaarlijks zijn er circa echtscheidingen in Nederland, waarbij circa kinderen zijn betrokken. Een echtscheiding is één oplossing voor huwelijksproblemen. Soms zijn er misschien andere oplossingen. Op de bruiloft van mijn zoon afgelopen zomer, heb ik verteld van de drie V s en de drie M s. Een vrouw zoekt in een man een vrijer, een vriend en een vader voor haar kinderen. Een man zoekt in een vrouw een minnares, een maatje en een moeder voor zijn kinderen. Wanneer een van de drie aspecten misschien even niet goed zit, is het misschien de moeite waard te proberen hieraan te werken. Dit neemt niet weg dat een ieder het recht heeft om te proberen gelukkig te worden. Bij niet al te verstoorde verhoudingen kan men een scheiding dan met behulp van mediation regelen. Uitgaande van de verschillende belangen die er spelen kan er dan een regeling op papier gezet worden waarmee beide partijen verder kunnen in het leven. Ik zal u daarbij als advocaatscheidingsmediator graag ter zijde staan, opdat u op basis van informed consent een goede regeling verkrijgt. Adrienne de Jong Familierecht en Mediation 7

8 WAAR KAN IK U BEREIKEN? De vraag klinkt heel eenvoudig en leidt meestal tot een concreet antwoord. Er wordt een telefoonnummer of een ( )adres genoemd. In heel veel gevallen gaat het ook gewoon goed. Maar als gemaakte afspraken niet worden nagekomen, zal een bericht moeten worden gestuurd naar degene die niet nakomt. Let op: Het effect van zo n bericht aan degene die niet nakomt, treedt pas in als het die persoon heeft bereikt. De grote vraag is telkens of daarvan sprake is. In ons land is verdedigd dat de ontvangsttheorie geldt. Dit betekent dat het bericht de wederpartij moet hebben bereikt. Feiten en omstandigheden zullen hier uitkomst moeten bieden. dat de verklaring naar een adres is gezonden, waarvan de verzender mocht aannemen dat de geadresseerde daar kon worden bereikt en dat de verklaring daar daadwerkelijk is aangekomen. De Hoge Raad noemt daarbij overigens óók het adres. Tip: Voor het geval dat er iets fout gaat, moet u vastleggen in de overeenkomst op welk adres de wederpartij kan worden bereikt. Als voor de wederpartij de onmogelijkheid ontstaat om op dat adres informatie te ontvangen, moet de wederpartij daarvoor een oplossing verzinnen en dit aan u laten weten. Zo is weer een stukje van de puzzel nader ingevuld. De Hoge Raad heeft op 14 juni 2013 beslist dat een redelijke wetsuitleg maakt dat de werkelijke ontvangst van het bericht ( de verklaring ) niet nodig is. Wat volstaat is Vincent Groot Faillissementen en Herstructurering EVEN VOORSTELLEN: SECTIE FAILLISSEMENTSRECHT Ten Holter Noordam advocaten heeft de sectie faillissementsrecht uitgebreid. Naast Dordrecht kent nu ook Rotterdam een sectie faillissementsrecht. De secties werken nauw met elkaar samen. Sinds 2011 is Geertje bij ons werkzaam. Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende onderwerpen in het rechtsgebied. Naast haar kennis over faillissementsrecht is Geertje actief op het gebied van handels- en contractenrecht. De sectie faillissementsrecht in Dordrecht bestaat al enige tijd uit Vincent Groot (partner), Peter van Gool (partner), Kitty Schellingerhout, Thilly Broere en Diana van der Waal, faillissementsmedewerkster. De sectie in Rotterdam bestaat uit Sjoerd Warringa (partner), Geertje Jonkhart, Esther Tros en Marianne Dullaart, faillissementsmedewerkster. Naast Sjoerd en Geertje hebben we sinds september ook Esther werkzaam als juridisch medewerker. Ze is in 2013 afgestudeerd in zowel Economie als Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit. Haar masterscriptie heeft als onderwerpen bestuurdersaansprakelijkheid en de D&O-verzekering. Esther houdt zich verder bezig met goederenrecht en faillissementsrecht. Sjoerd werkt sinds 1 juni jl. bij onze vestiging in Rotterdam. Hij heeft meer dan vijftien jaar ervaring op de gebieden goederenrecht, faillissementsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid en werkte voorheen bij Simmons&Simmons en Ploum Lodder Princen. Sjoerd adviseert en procedeert voor diverse financiële instellingen en (middel)grote bedrijven. Ook wordt hij door de Rechtbank Rotterdam regelmatig aangesteld als curator of bewindvoerder. Hij doceert onder meer aan de universiteit van Utrecht en is auteur van diverse artikelen op het gebied van faillissementsrecht onder andere in het Praktijkboek Insolventierecht. Om de sectie compleet te maken is ook Marianne kort geleden bij ons in dienst getreden. Zij heeft een financiële achtergrond en ondersteunt bij de afwikkeling van faillissementen. Sinds 1991 is zij in de advocatuur en het notariaat werkzaam en sinds 2002 voornamelijk in de faillissementspraktijk. U kunt bij de leden van de sectie Faillissementsrecht terecht voor al uw vragen op de volgende gebieden: bestuurdersaansprakelijkheidskwesties; goederenrecht (pand- en hypotheekrecht); faillissementsrecht; beslag- en executierecht; ondernemingsrechtelijke geschillen. 8

Uitnodiging Juridisch Zorgseminar 7 oktober 2013 UW EN ONS DOEL: / JURIDISCH ONTZORGEN

Uitnodiging Juridisch Zorgseminar 7 oktober 2013 UW EN ONS DOEL: / JURIDISCH ONTZORGEN Uitnodiging Juridisch Zorgseminar 7 oktober 2013 UW EN ONS DOEL: / JURIDISCH ONTZORGEN / 7 oktober 2013 / 15.00-18.00 uur / Stadion Feijenoord Beste bestuurders, toezichthouders en HRM-ers, Speciaal voor

Nadere informatie

Uitnodiging Seminar 10 maart 2014 JURIDISCHE WORKSHOPS / VOOR HAVEN EN LOGISTIEK (TIPS EN ADVIEZEN UIT DE PRAKTIJK)

Uitnodiging Seminar 10 maart 2014 JURIDISCHE WORKSHOPS / VOOR HAVEN EN LOGISTIEK (TIPS EN ADVIEZEN UIT DE PRAKTIJK) Uitnodiging Seminar 10 maart 2014 JURIDISCHE WORKSHOPS / VOOR HAVEN EN LOGISTIEK (TIPS EN ADVIEZEN UIT DE PRAKTIJK) / 10 maart 2014 / 14.45-18.00 uur / Stadion Feijenoord Bestemd voor bestuurders, (financieel)

Nadere informatie

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Uit elkaar Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Eén echtscheidingsnotaris of twee advocaten De Echtscheidingsnotaris is gespecialiseerd in het adviseren bij echtscheiding en het beëindigen van

Nadere informatie

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding LIESVELD ADVOCATEN Personen- en Familierecht en Echtscheiding Liesveld Advocaten te Apeldoorn adviseert aan en procedeert voor zowel bedrijven als particulieren. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 Nieuwsbrief juli 2013 Inhoud: Concurrentiebeding: geldigheid en uitleg Finale kwijting en fraude: valt het er wel of niet onder? Loonbetaling: wijzigen en stopzetten Oproepkrachten Wijziging Wet op de

Nadere informatie

Scheiden en Alimentatie

Scheiden en Alimentatie Scheiden en Alimentatie Dagelijks worden aan CSG Advocatuur tientallen vragen gesteld over Scheiden en Alimentatie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de aan CSG Advocatuur meest gestelde vragen over

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Auteur: Jack Damen en Gerrit Jan Mulder Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Nadere informatie

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht 02.11.17 Nieuw huwelijksvermogensrecht Huwelijkse voorwaarden van nog groter belang! Advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 gaat trouwen, verandert er veel ten opzichte

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding Alimentatie In dit informatieblad vindt u informatie over de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze situaties komen het meest voor. Bent

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

www.avansplus.nl Welkom

www.avansplus.nl Welkom Welkom Tot 1 oktober 2006 kon werknemer niet instemmen met einde dienstverband zonder verlies WW-rechten. Heeft geleid tot pro-forma praktijk. Vanaf 1 oktober 2006 is deze mogelijkheid er wel. Voorwaarde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Concurrentiebeding - werkgevers

Concurrentiebeding - werkgevers Concurrentiebeding - werkgevers Waarom een concurrentiebeding opnemen? Met een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 VERHAAL VAN BIJSTAND Algemeen Op grond van artikel 61 van de Wet werk en bijstand (WWB) kunnen door het College de kosten van bijstand worden

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding Ouderschapsplan opstellen bij scheiding en afschaffing van flitsscheiding Maart 2009 / F&A 9882 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070

Nadere informatie

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Samenwoners 2 11 Inleiding 2 12 Een samenlevingscontract 2 13 Wat regelt u in een samenlevingscontract? 2 131 Voor de periode waarin u samenwoont 2 132 Voor het geval u besluit

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen met

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek, Boek 1

Burgerlijk wetboek, Boek 1 U gaat scheiden Burgerlijk wetboek, Boek 1 Artikel 150 Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2561

ECLI:NL:RBROT:2017:2561 ECLI:NL:RBROT:2017:2561 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2017 Datum publicatie 06-04-2017 Zaaknummer C/10/510679 / FT EA 16/2324 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Uw Scheiding Uw Financieel Planner

Uw Scheiding Uw Financieel Planner Uw Scheiding Uw Financieel Planner Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl ING Bank: NL 56INGB 043.58.871 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01 SCHEIDEN

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid mr. A.M. (Sanne) Wuisman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING & FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING Familie- & Erfrecht - Advocatuur Onze advocaten zijn zeer ervaren en de meeste zijn ook scheidingsmediator. Wij treden veel op voor ondernemers

Nadere informatie

Oefenexamen Human Resource Management A. module Regie in personeelsbeheer

Oefenexamen Human Resource Management A. module Regie in personeelsbeheer Oefenexamen Human Resource Management A module Regie in personeelsbeheer Indicatie: u dient minimaal 7 van de 10 vragen goed te beantwoorden voor een voldoende. Vraag 1 Iemand die voor een werkgever gedurende

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper 13.05.16 Echtscheiding en uw bedrijf 2016 De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper In dit whitepaper: Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen

Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen Voor bedrijfsartsen van NVAB Kring voor bedrijfsgezondheidszorg Amsterdam e.o. Saskia Lang, Advocaat Arbeidsrecht 06 36 03 72

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Het Concurrentiebeding

Het Concurrentiebeding meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500

Nadere informatie

Concurrentiebeding - werknemers

Concurrentiebeding - werknemers Concurrentiebeding - werknemers Wat is een concurrentiebeding? Een werkgever kan er groot belang bij hebben dat bepaalde werknemers niet bij een (directe) concurrent of als zelfstandige gaan werken. Dit

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Notitie. Adviesgroep. Aan. T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000. Van Tineke Kuipers, Paul van den Boom, BAG

Notitie. Adviesgroep. Aan. T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000.  Van Tineke Kuipers, Paul van den Boom, BAG Aan Van Tineke Kuipers, Paul van den Boom, BAG Adviesgroep T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 0302738134 Onderwerp Instructie bij (geen) ontslag na twee

Nadere informatie

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht Nieuw huwelijksvermogensrecht 23 februari 2012 Nieuw huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten, met ongewenste fiscale gevolgen Per 1 januari 2012 is de wet Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen Do s & don ts bij zorginstelling in zwaar weer Presentatie voor HEAD 19 november 2015 mr. Maartje ter Horst Zorgbestuurders Meavita schuldig aan wanbeleid (NRC, 2 november 2015)

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN II. juli 2011

OUDERSCHAPSPLAN II. juli 2011 OUDERSCHAPSPLAN II juli 2011 mr C.J.A. Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch Boers

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Postbus 13346 3507 LH Utrecht Tel.: 030-220 10 70 Fax: 030-220 53 27 info@avdr.nl. Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B.

Postbus 13346 3507 LH Utrecht Tel.: 030-220 10 70 Fax: 030-220 53 27 info@avdr.nl. Mr. K. Deelen. advocaat Unger Hielkema Advocaten. Mr. A. B. Mr. K. Deelen advocaat Unger Hielkema Advocaten Mr. A. B. van Els advocaat Unger Hielkema Advocaten Magna Charta Digital Law Review Loonsanctie voor de werkgever na 104 weken arbeidsongeschiktheid, loonsancties

Nadere informatie

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers Aanbestedingsrecht Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers In de zomer van 2010 heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van economische zaken over

Nadere informatie

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling 9 september 2015 Alex Ter Horst Advocaat pensioenrecht Achtergrond Indien verplichtstelling van toepassing is leidt dat voor wg en bpf tot allerlei

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN

ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Hoe zien de inkomens eruit na de scheiding? Is er vermogen, een huis of auto? Of een eigen zaak.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

De rechten van grootouders

De rechten van grootouders Mr E.L.M. Louwen advocaat familierecht/mediator Bierman advocaten, Tiel De rechten van grootouders Wet Al jaren vragen grootouders aan de rechter om een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Al jaren

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf

Echtscheiding en uw bedrijf Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Huizen, april 2014 1 Introductie Wanneer u als ondernemer gaat scheiden,

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Inhoud 1. Erfenis: overtreffen de schulden de bezittingen? 2. Schenken: de huidige situatie en mogelijkheden 3. Ondernemer

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding. 1 Wat is alimentatie?

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding. 1 Wat is alimentatie? Alimentatie In dit informatieblad vindt u informatie over de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze situaties komen het meest voor. Bent

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van VastgoedPRO. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben.

Nadere informatie

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509

Nadere informatie

Oefenvragen - Human Resource Management A Module Regie in personeelsbeheer

Oefenvragen - Human Resource Management A Module Regie in personeelsbeheer Indicatie: u dient minimaal 7 van de 10 vragen goed te beantwoorden voor een voldoende. 1. Iemand die voor een werkgever gedurende een bepaalde tijd tegen beloning arbeid verricht, kan een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl Friesland Bank 2949.67.036 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XV 1 DE FASE VOOR DE SCHEIDING 1 1.1 Scheiden of niet 1 1.2 Inschakeling van een advocaat 2 1.3 Verzoening 10 1.4 Gescheiden wonen 11 1.5 Risico s bij

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Naam:.. Handtekening:.

OVEREENKOMST. Naam:.. Handtekening:. OVEREENKOMST Ondergetekende verklaart hierbij dat het in deze bijeenkomst gebruikte materiaal over contracten niet met derden zal worden gedeeld of beschikbaar gesteld voor 23 december 2017. Datum: Naam:..

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Voorbeeld ouderschapsplan

Voorbeeld ouderschapsplan CONCEPT OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden: Naam moeder, wonende te ( )., gemeente.., aan de nr.., verder te noemen "de moeder"; en Naam vader, wonende te (.).., gemeente., aan de. nr.., verder te noemen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht

Het Nieuwe Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid Het Nieuwe Ontslagrecht Wilfred Groustra 21 mei 2015 Ontslagregelingen Oude regeling: * Naar verkiezing UWV of kantonrechter. * Alleen bij kantonrechter een vergoeding. * Geen hoger

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van

Nadere informatie

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten Ciska Sikkel-Spierenburg Scheiden Financiële en juridische aspecten 3 e, geheel herziene druk, september 2011 Copyright 2011 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Nieuwe richtlijn kinderalimentatie

Nieuwe richtlijn kinderalimentatie Nieuwe richtlijn kinderalimentatie maart 2013 mr T.G. Gijtenbeek De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Inleiding Het zal u niet zijn ontgaan. Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking getreden. Zo maar een paar veranderingen:

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

De Boorder Schoots.

De Boorder Schoots. De Boorder Schoots Amsterdam Naarden Arnhem Koningslaan 35 Peperstraat 9a Jansbuitensingel 29 1075 AB Amsterdam 1411 PX Naarden 6811 AD Arnhem Tel: (020) 573 37 30 Tel: (035) 623 59 78 Tel: (026) 760 01

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Initiatiefnota Partneralimentatie

Initiatiefnota Partneralimentatie Initiatiefnota Partneralimentatie Initiatiefnota van de leden Van der Steur, Recourt en Berndsen 1. Het plan in het kort Indieners willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter wordt. Zij

Nadere informatie

Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper)

Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen 22 maart 2017 Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) 1 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Initiatief Wetsvoorstel 33 987 Swinkels (D66) / Recourt

Nadere informatie

Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober uur. Mr A.A.M. Ruys-van Essen

Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober uur. Mr A.A.M. Ruys-van Essen Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober 2015 12.30-13.30 uur Mr A.A.M. Ruys-van Essen Gerechtshof s-hertogenbosch, 24 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3736 EERDERE SCHENKINGEN GEEN

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie