WCO II: Een doorbraak? Johan Jol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WCO II: Een doorbraak? Johan Jol"

Transcriptie

1 WCO II: Een doorbraak? Johan Jol 1

2 programma Wat er aan voorafging FD 12 November 2012 het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementswet WCO I (pre-pack) en WCO II (akkoord) Specifieke bepalingen WCO II Conclusie 2

3 wat er aan voorafging (NL) (i) Faillissementswet uit 1896 Beperkte Wijzigingen in: 1925: verruimde mogelijkheid van surseance en continuering onderneming na insolventie 1935: dwangakkoord in surseance van betaling ingevoerd 1986: uitbreiding pauliana en invoering bestuurdersaansprakelijkheid 1992: invoering afkoelingsperiode 1998: invoering schuldsanering 2002: vereenvoudigde afwikkeling faillissementen 2005: aanpassing regeling surseance van betaling vergroting reorganiserend vermogen: monopolisten regeling, verlenging afkoelingsperiode, versoepeling bepalingen aannemen akkoord 2008: wijziging schuldsanering 3

4 wat er aan voorafging (NL) (ii) Wijzigingsvoorstellen: 1983: Maas, Van Schaik en Blokland Preadvies: de in haar continuïteit bedreigde onderneming 1984: Commissie Maas: Schets voor een Wet reorganisatie en herstel ondernemingen 1989: Commissie Mijnssen 1999: MDW: Marktwerking Regulering en wetgevingskwaliteit 2003: Instelling Commissie Insolventierecht (Commissie Kortmann) 4

5 wat er aan voorafging (NL) (iii) Commissie Kortmann Zestal adviezen in de periode november 2007: Voorontwerp Insolventiewet Consultatieronde tot 15 september 2008 In een van de Haagse lades verdwenen 5

6 fd van 12 november 2012 (i) 6

7 fd van 12 november 2012 (ii) 7

8 brief 26 november 2012 Minister van Veiligheid en Justitie, Bestrijding georganiseerde criminaliteit Herijking Faillissementsrecht Civielrechtelijke maatregelen tegen faillissementsfraude Integrale aanpak faillissementsfraude Verantwoordelijkheid van private partijen in het handelsverkeers Versterking rol curator Effectief toezicht op en optreden tegen misbruik van rechtspersonen Herziening van het strafrechtelijk faillissementsrecht Versterking van de rol van het stafrecht bij de bestrijding van faillissementsfraude in de praktijk Centraal aandeelhoudersregister 8

9 brief 27 juni 2013 Minister van Veiligheid en Justitie, Faillissementsrecht Programma Herijking Faillissementsrecht Civielrechtelijk bestuursverbod Strafrechtelijk faillissementsrecht Continuïteit van ondernemingen, faillissementsakkoorden en stille bewindvoering Stille bewindvoering Pre-pack Dwangkkoord buiten faillissement Overige Doorstartmogelijkheden Versterking positie curator Modernisering procedures Vindplaats: TK 33695, Nr. 1 9

10 brief 15 november 2013 Minister van Veiligheid en Justitie, Faillissementsrecht Aanpak fraude faillissementen: Civielrechtelijk bestuursverbod Herziening strafrechtelijk faillissementsrecht Invoering fraudesignalerende taak curatoren Versterking reorganiserend vermogen van bedrijven Wet continuïteit ondernemingen I Wet continuïteit ondernemingen II Wet continuïteit ondernemingen III Modernisering Faillissementsprocedure Vindplaats: TK 33695, Nr. 3 10

11 brief 15 juli 2014 Minister van Veiligheid en Justitie, Faillissementsrecht Drie pijler benadering: TK 33695, nr. 5 Bestrijding van faillissementsfraude: Civielrechtelijk bestuursverbod, wetsvoorstel spoedig Herziening strafrechtelijk faillissementsrecht, wetsvoorstel Invoering fraudesignalerende taak curatoren, spoedig naar Afdeling Advisering Afdeling Raad van State Versterking reorganiserend vermogen van bedrijven Wet continuïteit ondernemingen I, ligt bij Afdeling Advisering Raad van State Wet continuïteit ondernemingen II, sinds 15 augustus 2014 in consultatie Wet continuïteit ondernemingen III, najaar in Consulatie Modernisering Faillissementsprocedure, inhoudelijk en qua tijdplanning parallel met algemene herziening en vereenvoudiging van het procesrecht 11

12 WCO I (pre pack) Wettelijke basis voor bestaande praktijk Vereist: belang gezamenlijke crediteuren is gediend, of belangen van maatschappelijke aard Doel: maximale opbrengst voor gezamenlijke schuldeisers en behoud werkgelegenheid Kaderregeling met ruimte aan praktijk voor verdere ontwikkeling Regelt procedure en taken en bevoegdheden rechtbank, beoogd curator, beoogd RC en schuldenaar Omkeerbaar Wettelijke basis voor beoogd curator om standpunt in te nemen over pauliana Consultatie: brede steun (behalve van NOVA), wel suggesties om misbruik te voorkomen en transparantie te vergroten, heftige discussie naar aanelding van onder meet Heiploeg en Estro cases 12

13 WCO II (akkoord) Hoofdlijnen 13 Sinds 14 augustus 2014 ter consultatie Doel: herstructurering buiten faillissement Onderneming biedt akkoord aan aandeelhouders en crediteuren Stemming in klassen, meerderheid in klasse bindt minderheid Tegenstemmende klasse kan via de rechter worden gedwongen omdat akkoord door de rechtbank algemeen verbindend verklaard kan worden indien akkoord alle omstandigheden in aanmerking genomen moet worden beschouwd als redelijk Klasse separatist die niet met het akkoord heeft ingestemd dient in akkoord een contant bedrag ontvangen dat gelijk is aan de onderhandse verkoopwaarde van de goederen waarop het pand- of hypotheekrecht is gevestigd

14 WCO II (akkoord) totaal overzicht (i) 14 Schorsing behandeling verzoek tot faillietverklaring in geval akkoord is aangeboden. Beperking toepassingsbereik actio pauliana t.a.v. zekerheidsverschaffing voor noodkrediet Beperking toepassingsbereik mogelijkheid van vernietiging van betalingen in zicht van faillissement in geval van schorsing van behandeling verzoek tot faillietverklaring Beperking toepassingsbereik verrekeningsverbod t.a.v. betalingen van derden ten gunste van de schuldenaar op diens rekening bij bank die noodkrediet verschaft gedurende periode waarin akkoord tot stand komt en/of behandeling verzoek tot faillietverklaring is geschorst. Aanbieding van dwangakkoord - Wettelijke grondslag - Wie kan het akkoord aanbieden? - Wat kan het akkoord inhouden? - Verhouding regeling dwangakkoord en Boek 2 BW/statutaire regelingen Artikel 3c FW Artikel 42a Fw Artikel 47 Fw Artikel 54 Fw Artikel 369 Fw

15 WCO II (akkoord) totaal overzicht (ii) 15 Klassenverdeling en stemrecht: - Wettelijke grondslag - Maatstaf - Stemrecht Voorstel voor het akkoord: - Inhoud - Tijdstip van aanbieding - Wijze van aanbieding Geschillen over waardering, klassenindeling en stemrecht Stemming over het akkoord: - Wijze van stemming - Quora voor aanname akkoord - Verbindendheid voor tegenstemmende schuldeisers en/of aandeelhouders - Verslaglegging over de stemming - Bekendmaking uitslag van de stemming - Bekendmaking voornemen tot verzoek tot algemeen verbindend verklaring van het akkoord Algemeen verbindend verklaring van het akkoord - Algemeen verbindend verklaring van een aangenomen akkoord - Algemeen verbindend verklaring van een afgewezen akkoord - Gevallen waarin verzoek tot algemeen verbindend verklaring kan/moet worden afgewezen Artikel 369 Fw Artikel 370 Fw Artikel 371 Fw Artikel 372 Fw Artikel 373 Fw

16 WCO II (akkoord) totaal overzicht (iii) Verzoekschrift t.b.v. algemeen verbindend verklaring - Indiening - Inhoud Vaststelling datum rechtzitting Procedurevoorschriften voor de oproeping Horen partijen en deskundigen Aanvulling van het akkoord in de fase waarin verzoek tot algemeen verbindend verklaring wordt behandeld Hoger beroep en cassatie Executoriale titel en uitsluiting verzet Niet verbindendheid voor schuldeisers en aandeelhouders - In het geval van niet in de gelegenheid gesteld te stemmen - In het geval van niet opgeroepen voor terechtzitting waarin verzoek tot algemeen verbindend verklaring wordt behandeld Internationale verwikkelingen Samenloop, Inwerkingtreding, Citeertitel Artikel 5 en 374 Fw Artikel 375 Fw Artikel 374 en art. 376 Fw Artikel 378 Fw Artikel 379 en 380 Fw Artikel 381 Fw Artikel 382 Fw Artikel 383 Fw Artikel III, IV en V 16

17 WCO II (akkoord) Punten ter bespreking: Algemene toelichting en Hoofdlijnen Art. 3b Schorsing behandeling verzoek faillietverklaring Art. 42a Aanpassing Onverplichte Actio Pauliana Art. 47 Aanpassing Verplichte Pauliana Art. 54 Aanpassing Verbod op Verrekening 17

18 Algemene Toelichting en Hoofdlijnen WCO II (akkoord) Dwangakkoord buiten faillissement Reden: dwarsliggers zoals de meerderheid van aandeelhouders en minderheid crediteuren Aansluiting bij aanbeveling Europese Commissie d.d. 12 maart 2014 (http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_en.pdf) Aansluiting bij ontwikkelingen elders in Europe Geïnspireerd op Scheme of Arrangement in UK (zie MvT par ) maar afwijkend want: Ook als een klasse crediteuren tegenstemt en/of meerderheid aandeelhouders tegen is, kan rechter akkoord toewijzen. Geïnspireerd om Chapter 11 USA (zie MvT 2.6.3) maar geen formele insolventieprocedure nodig en positie van separatist wordt onder WCO II niet uitgehold (anders dan USA) 18

19 Uitgangspunten Dwangakkoord (i) Economische werkelijkheid is waar mogelijk bepalend (par 3.5. MvT): Voor zover een bepaalde schuldeiser of investeerder in het geval van faillissement zijn vordering of investering geheel of gedeeltelijk kan terugkrijgen, kan worden gezegd dat hij boven water staat. Voor zover dat niet het geval is, staat de betreffende vordering of investering onder water.het thans voorliggende voorstel is gebaseerd op de economische werkelijkheid. Het heeft als uitgangspunt dat schuldeisers of investeerders van wie de vorderingen of de investeringen onder water staan, en die aldus ook in het geval van faillissement geen uitkering zouden ontvangen zich weliswaar over het akkoord mogen uitspreken door erover te stemmen, maar dat akkoord in beginsel niet zouden moeten kunnen tegenhouden. Voor stakeholders van wie de vorderingen geheel of gedeeltelijk boven water staan, geldt dat zij het akkoord in beginsel niet moeten kunnen tegenhouden voor zover hun positie daardoor niet slechter wordt dan in faillissement het geval zou zijn. 19

20 Uitgangspunten Dwangakkoord (i) Faciliteren van herschikking positie aandeelhouder ter facilitering van een debt for equity swap (MvT par 3.6) Schuldenaar biedt akkoord aan (eventueel crediteur als schuldenaar niet doet) (art.368 lid 1 en 2) Indeling van stakeholders in verschillende klassen naar hun economische werkelijkheid (art. 369) Geschillen over waardering, klassenindeling en stemming beslecht door Rechter-Commissaris (geen hoger beroep of cassatie)(art. 371) 20

21 Rechterlijke toets (i) Algemeen verbindendverklaring door rechter Omvang rechterlijke toets afhankelijk van de vraag of alle klassen hebben voorgestemd Beperkte weigeringsgronden als alle klassen hebben ingestemd, vgl. art. 373 lid 3 : a. de belangen van een of meer schuldeisers dan wel aandeelhouders door toewijzing van het verzoek onevenredig worden geschaad; b. de nakoming van het akkoord niet voldoende is gewaarborgd; c. het akkoord door bedrog, door begunstiging van een of meer schuldeisers of met behulp van andere oneerlijke middelen is tot stand gekomen dan wel berust op een kennelijk onjuiste voorstelling van zaken; d. andere zwaarwegende redenen zich naar het oordeel van de rechtbank tegen algemeen verbindendverklaring van het akkoord verzetten 21

22 Rechterlijke toets (ii) Indien een of meer klassen tegen heeft gestemd dan additionele weigeringsgronden, vgl. art. 373 lid 2 : a. een klasse van schuldeisers met een pand- of hypotheekrecht niet met het akkoord heeft ingestemd en de tot die klasse behorende schuldeisers onder het akkoord een contant bedrag ontvangen dat lager is dan de onderhandse verkoopwaarde van de goederen waarop het pand- of hypotheekrecht is gevestigd hebben; b. een klasse van schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud niet met het akkoord heeft ingestemd en de tot die klasse behorende schuldeisers onder het akkoord een contant bedrag ontvangen dat lager is dan de prijs waarvoor de betreffende goederen aan de schuldenaar zijn geleverd; c. een klasse van preferente of concurrente schuldeisers niet met het akkoord heeft ingestemd en de tot die klasse behorende schuldeisers onder het akkoord een uitkering ontvangen die lager is dan de uitkering die zij zouden ontvangen indien de boedel van de schuldenaar in faillissement zou worden vereffend, of d. een klasse van aandeelhouders niet met het akkoord heeft ingestemd en de tot die klasse behorende aandeelhouders onder het akkoord een uitkering ontvangen die lager is dan de uitkering die zij zouden ontvangen indien de boedel van de schuldenaar in faillissement zou worden vereffend. 22

23 Rechterlijke toets (iii) Bovendien geldt in dat geval dat alleen algemeen verbindend kan worden verklaard indien Rechtbank van oordeel is dat de klassen die niet met het akkoord hebben ingestemd in redelijkheid niet tot dat stemgedrag hebben kunnen komen (opening art. 373 lid 3) 23

24 Schorsing faillissementsaanvrage (art. 3c) Schorsing aanvraag faillissement indien akkoord is aangeboden Bijzondere regeling lid 4: de rechtbank kan in geval van schorsing voorzieningen treffen die zij ter beveiliging van de belangen van de schuldenaar of schuldeisers nodig oordeelt 24

25 Beperking onverplichte pauliana (art. 42a) Nieuw geld tegen nieuwe zekerheden bij niet slagen van akkoord gevolgd door faillissement toch niet paulianeus, mits verstrekt na datum aanbieding akkoord Vereist dat akkoord is aangeboden, Vraag: Hoe kijken we aan tegen financiering die voor aanbieding akkoord is aangeboden als noodkrediet. 25

26 Beperking verplichte pauliana (art. 47) Voldoening van opeisbare schuld na aanbieding akkoord niet paulianeus in de zin van art. 47 lid 1 onder a. Maar: mogelijk wel art. 47 lid 1 onder b: Voorstel uit lid 2 de verwijzing naar onder a. schrappen. 26

27 Beperking toepassingsgebied (art. 54) Probleem ontstaat doordat bank gelden ontvangt van derden op rekening schuldenaar, als dit betalingen zijn van onverpande vorderingen: bezien als overname vorderingen ex art. 54 Fw. Art. 54 Fw expliciet buiten werking gesteld Zie ook de heldere toelichting 27

28 Conclusie Herijking op de goede weg Consultatie reactie WCO II voorbereiden met detailverbeteringen 28

Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt. Johan T. Jol

Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt. Johan T. Jol Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt Johan T. Jol Indeling Historie en toekomst van het Voorontwerp Principiële vraag: Noodzaak? Reactie op een aantal concrete voorstellen Historie

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd: Na artikel 3b wordt ingevoegd een artikel 3c, luidende:

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd: Na artikel 3b wordt ingevoegd een artikel 3c, luidende: Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het algemeen verbindend verklaren van een buiten faillissement gesloten akkoord ter herstructurering van de schulden

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieén Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Zevende druk Deventer - 2004 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET?

WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET? WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET? Prof. mr. B.Wessels Hoogleraar Internationaal insolventierecht, Universiteit Leiden (b.wessels@law.leidenuniv.nl) Op 26 november 2012 jaar is door de Minister van Veiligheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 695 Faillissementsrecht Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

1 Stille bewindvoering is geen officiële insolventieprocedure zoals het faillissement en de surseance van

1 Stille bewindvoering is geen officiële insolventieprocedure zoals het faillissement en de surseance van 1. Inleiding Dit onderzoek wil inzicht bieden in de waarborgen en het toezicht dat relevant is bij stille bewindvoering. Sinds 2011 kan bij verscheidene rechtbanken een verzoek worden gedaan om een stille

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieen Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Achtste druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 695 Faillissementsrecht Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector Privaatrecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 695 Faillissementsrecht Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord om een dreigend faillissement af te wenden (Wet homologatie onderhands akkoord

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen deel. 1. Doel en inhoud van het wetsvoorstel

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen deel. 1. Doel en inhoud van het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord om een dreigend faillissement af te wenden (Wet homologatie onderhands akkoord

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Pre-packs: theorie en praktijk. Nederlandse Orde van Advocaten 26 september 2014 Robert van Galen en Barbara Rumora-Scheltema

Pre-packs: theorie en praktijk. Nederlandse Orde van Advocaten 26 september 2014 Robert van Galen en Barbara Rumora-Scheltema Pre-packs: theorie en praktijk Nederlandse Orde van Advocaten 26 september 2014 Robert van Galen en Barbara Rumora-Scheltema Pre-packs De term Pre-pack heeft onder Amerikaans en Nederlands recht een geheel

Nadere informatie

Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack

Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack 26 maart 2015 mr. Hendrie Aarnink en mr. Mark Loef Corporate Programma Wat komt ter sprake? Praktijk vóór de pre-pack Pre-pack en stille bewindvoering

Nadere informatie

Nieuwe WCO II: Wet continuïteit ondernemingen II Het informele dwangakkoord

Nieuwe WCO II: Wet continuïteit ondernemingen II Het informele dwangakkoord Nieuwe WCO II: Wet continuïteit ondernemingen II Het informele dwangakkoord Masterscriptie: Arbeid en onderneming Naam: Clim Giesen Studentnummer: 10970878 Begeleider: R.Beltzer Datum: 4 januari 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 1/10

Samenvatting. Pagina 1/10 Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Is het wetsvoorstel inzake het dwangakkoord buiten faillissement misbruikbestendig? Samenvatting Begin dit jaar, in aflevering 2 van dit tijdschrift, [1] bespraken

Nadere informatie

Datum 16 december 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de positie van aandeelhouders bij faillissementen

Datum 16 december 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de positie van aandeelhouders bij faillissementen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector Privaatrecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:1290

ECLI:NL:RBDHA:2017:1290 ECLI:NL:RBDHA:2017:1290 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-02-2017 Datum publicatie 14-02-2017 Zaaknummer C/09/520447 / FT RK 16/2286 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Insolventierecht

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 21 november 2014 contactpersoon Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46116548

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333

Nadere informatie

Wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod. Jurjen Mos (Lexence)

Wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod. Jurjen Mos (Lexence) Wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod Jurjen Mos (Lexence) 1 Presentatie 2 Consultatievoorstel Civiel bestuursverbod 3 Jurjen Mos 1 Achtergrond Titel: Wijziging van de faillissementswet in verband

Nadere informatie

Stibbe. faiïlissementsfraude. Dç curator en de bestrijding van. loni van Hees 17 mei 2016

Stibbe. faiïlissementsfraude. Dç curator en de bestrijding van. loni van Hees 17 mei 2016 Dç curator en de bestrijding van faiïlissementsfraude loni van Hees 17 mei 2016 Herijking van het faillissementsrecht Fraudebestrijding II Versterking van het reorganiserend vermogen III Modernisering

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen deel

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen deel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het algemeen verbindend verklaren van een buiten faillissement gesloten akkoord ter herstructurering van de schulden

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ARTIKEL I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET ARTIKEL I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de doelmatige afwikkeling dan wel toepassing

Nadere informatie

Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector Privaatrecht. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector Privaatrecht. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Wetgeving en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 3 Datum: 8 september 2011 Insolventienummer : 11.68 F Naam schuldena(a)r(en) : Eric Paul Beekhuiszen Handelsonderneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 815 Vragen van de leden

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen

Nadere informatie

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I N CW B Aan Zijne Excellentie Mr. LW. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Briefnummer 14/10.037/Jla Den Haag 21 januari 2014 Onderwerp Telefoonnummer Reactie VNO-NCW

Nadere informatie

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 Bij Kabinetsmissive van 27 juli 2004, no.04.002990, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, bij de Raad van State ter overweging

Nadere informatie

http://portal.rechtsorde.nl/pages/export.ashx?requestid=064df1002394494ca66ffea75...

http://portal.rechtsorde.nl/pages/export.ashx?requestid=064df1002394494ca66ffea75... pagina 1 van 5 Jutd 2013/21 Herijking faillissementsrecht: wettelijke regeling voor de pre pa... Jutd 2013/21 Herijking faillissementsrecht: wettelijke regeling voor de pre pack op komst Jutd 2013/21 d.d.

Nadere informatie

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45 Inhoudsopgave Veelgebruikte afkortingen / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 Inleiding en

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Verandering van herstructureringsmogelijkheden

Verandering van herstructureringsmogelijkheden Verandering van herstructureringsmogelijkheden Wat gooien we weg met een Scheme, het Nederlandse kind of het badwater? Eyes On Insolvency 18 april 2013 Johan T. Jol Deze presentatie bevat het persoonlijk

Nadere informatie

BankruptcyGovernance. Voor wie doen we het ook al weer?

BankruptcyGovernance. Voor wie doen we het ook al weer? BankruptcyGovernance Voor wie doen we het ook al weer? Amsterdamse Curatorenbijeenkomst 11 april 2013 Johan T. Jol Jurist ABN AMRO Bank N.V. Deze presentatie bevat het persoonlijk standpunt van Johan T.

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 122, dd 1 november 2007, Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage bij persbericht 122, dd 1 november 2007, Radboud Universiteit Nijmegen Bijlage bij persbericht 122, dd 1 november 2007, Radboud Universiteit Nijmegen VOORONTWERP INSOLVENTIEWET Belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige Faillissementswet: 1. De huidige Faillissementswet

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4. EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4. EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4. EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In dit verslag wordt veelvuldig verwezen naar de eerdere openbare verslagen. In het geval tekst uit de eerdere verslagen is blijven

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5387

ECLI:NL:RBDHA:2017:5387 ECLI:NL:RBDHA:2017:5387 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer C/09/525833 / FT RK 17/160 en 17/161 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:5654

ECLI:NL:RBMNE:2016:5654 ECLI:NL:RBMNE:2016:5654 Instantie Datum uitspraak 19-10-2016 Datum publicatie 25-10-2016 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/419469 / FT RK 16/1339 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Herijking faillissementsrecht en het informeel akkoord: gemiste kans of opportunity voor een Nederlandse scheme of arrangement?

Herijking faillissementsrecht en het informeel akkoord: gemiste kans of opportunity voor een Nederlandse scheme of arrangement? Herijking faillissementsrecht en het informeel akkoord: gemiste kans of opportunity voor een Nederlandse scheme of arrangement? Reinout Vriesendorp, Ruud Hermans, Klaas de Vries 1 1 Inleiding De aankondiging

Nadere informatie

FRAUDEREN EN WITWASSEN VRAAGT LEF. Het tegengaan hiervan ook.

FRAUDEREN EN WITWASSEN VRAAGT LEF. Het tegengaan hiervan ook. FRAUDEREN EN WITWASSEN VRAAGT LEF. Het tegengaan hiervan ook. Terrorisme is aan de orde van de dag. Helaas erg actueel. Fraude, witwassen van crimineel geld en andere economische delicten vinden al jaren

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Karoro Holding B.V. Faillissementsnummer : 08/466 F Datum uitspraak : 26 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Tijdschrift voor Insolventierecht, Wetsvoorstel tot aanpassing van de Faillissementswet door uitbreiding met titel IV

Tijdschrift voor Insolventierecht, Wetsvoorstel tot aanpassing van de Faillissementswet door uitbreiding met titel IV Page 1 of 22 Tijdschrift voor Insolventierecht, Wetsvoorstel tot aanpassing van de Faillissementswet door uitbreiding met titel IV Vindplaats: TvI 2013/20 Bijgewerkt tot: 29-04-2013 Auteur: Prof. mr. R.D.

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Stille bewindvoering. Mr. drs. J.C.A.T. Frima Teamvoorzitter team insolventie Rechtbank Rotterdam

Stille bewindvoering. Mr. drs. J.C.A.T. Frima Teamvoorzitter team insolventie Rechtbank Rotterdam Stille bewindvoering Mr. drs. J.C.A.T. Frima Teamvoorzitter team insolventie Rechtbank Rotterdam Inleiding pre-pack stille bewindvoering Pre-pack stille bewindvoering Waarom stille bewindvoering De discussie

Nadere informatie

Voorontwerp Insolventiewet

Voorontwerp Insolventiewet Voorontwerp Insolventiewet Auteur: Robert van Galen In: Ondernemingsrecht 2008/45 Datum: 01-03-08 Op 1 november 2007 heeft de Commissie Insolventierecht haar Voorontwerp voor een nieuwe Insolventiewet

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. heb ik aan uw Kamer toegezegd in een Algemeen Overleg op 24 september 2014.

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. heb ik aan uw Kamer toegezegd in een Algemeen Overleg op 24 september 2014. 33695 Faillissementsrecht Nr. 9 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 augustus 2015 Bijgaand bied ik u het onderzoek

Nadere informatie

Algemene opmerkingen 90002702 P 2177179 / 6

Algemene opmerkingen 90002702 P 2177179 / 6 De Vereniging Insolventierecht Advocaten (hierna INSOLAD ) heeft het voorontwerp voor de Wet Continuïteit Ondernemingen I bestudeerd. Gaarne brengt zij daarover de volgende opmerkingen onder uw aandacht.

Nadere informatie

Datum 29 februari 2016 Referentie CB9346. Betreft: Wet modernisering faillissementsprocedure

Datum 29 februari 2016 Referentie CB9346. Betreft: Wet modernisering faillissementsprocedure Datum 29 februari 2016 Referentie CB9346 Betreft: Wet modernisering faillissementsprocedure De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft met belangstelling kennis genomen van de internetconsultatie

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAYENZ B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Commentaar op wijzigingen en toevoegingen in de Faillissementswet (Fw)

Commentaar op wijzigingen en toevoegingen in de Faillissementswet (Fw) 4 Commentaar op wijzigingen en toevoegingen in de Faillissementswet (Fw) In verscheidene artikelen van de Faillissementswet vervalt de eis diverse handelingen of informatie te publiceren in de Staatscourant.

Nadere informatie

Het recht op informatie voor schuldeisers na faillissement

Het recht op informatie voor schuldeisers na faillissement HOOFDSTUK 1 Inleiding Het doorstarten na faillissement wordt een stuk makkelijker nu de Tweede Kamer dinsdag de Wet continuïteit ondernemingen I heeft aangenomen. 1 Met deze zin opende Weissink zijn artikel

Nadere informatie

Herijking faillissementsrecht en het informeel akkoord: gemiste kans of opportunity voor een Nederlandse scheme of arrangement?

Herijking faillissementsrecht en het informeel akkoord: gemiste kans of opportunity voor een Nederlandse scheme of arrangement? Tijdschrift voor Insolventierecht, Herijking faillissementsrecht en het informeel akkoord: gemiste kans of opportunity voor een Nederlandse scheme of arrangement? Klik hier om het document te openen in

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 18 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap BIOGAST WESTPOORT B.V., statutair gevestigd te Haarlem, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2 Datum : 21 september 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator)

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator) Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 16 juni 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 16 juni 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 16 juni 2008 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18 Faillissementsnummer

Nadere informatie

De positie van werknemers bij faillissement

De positie van werknemers bij faillissement De positie van werknemers bij faillissement I. De Faillissementswet en de positie van werknemers De Nederlandse Faillissementswet dateert van 30 september 1893. De Wet op de Arbeidsovereenkomst kwam pas

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,--

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,-- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 mei 2014 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

Jutd 2015/0020 Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein

Jutd 2015/0020 Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein Jutd 2015/0020 Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein Jutd 2015/0020 Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW in verband met de verificatievergadering van 15 december 2015

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW in verband met de verificatievergadering van 15 december 2015 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW in verband met de verificatievergadering van 15 december 2015 Datum: 15 december 2015 Nummer: acht Gegevens onderneming : Karstadt Finance

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013

BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013 1 200475 BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/308 Naam schuldenaar : Mevrouw H.N. Haak Adres : Brunostraat 16 Postcode, woonplaats : 8701 XM Bolsward Geboortedatum

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 478 Besluit van 15 juli 1998, houdende nadere regels omtrent vorm en inhoud van het register in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de samenloop van de vordering op de boedel ingeval van noodregeling, surseance van betaling en faillissement en de

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 1:1 Turnaround De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 maart 2011 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer:

Nadere informatie

WEEK 6: VERREKENING... 2 HOOFDSTUK 5: DE GEVOLGEN VAN DE FAILLIETVERKLARING, DEEL Verrekening... 2

WEEK 6: VERREKENING... 2 HOOFDSTUK 5: DE GEVOLGEN VAN DE FAILLIETVERKLARING, DEEL Verrekening... 2 AthenaSummary Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorjaar 2 Insolventierecht Supplement: - week 6: boeksamenvatting - week 7: boeksamenvatting Inhoudsopgave WEEK 6: VERREKENING...

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Karoro Holding B.V. Faillissementsnummer : 08/466 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd ECLI:NL:HR:2017:1064 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-06-2017 Datum publicatie 09-06-2017 Zaaknummer 16/04866 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord / 11

Inhoudsopgave. Voorwoord / 11 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 1 De taak van de curator; van reactief boedel- beheerder naar proactief toezichthouder? A.T.M. (Arjan) Adams / 13 1.1 Inleiding / 13 1.2 Faillissementsfraude / 14 1.3 Maatschappelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Verslagdatum: Volgnummer:

Verslagdatum: Volgnummer: Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/16/134 mevr. van der Klok Adres: De Vogelweide 28 Woonplaats: 9201TE, Drachten Geboortedatum: 15-05-1962 Datum faillissement:

Nadere informatie

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep. Activiteiten onderneming : Verwezen wordt naar het eerste verslag.

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep. Activiteiten onderneming : Verwezen wordt naar het eerste verslag. HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum:

Nadere informatie

Videoboodschap Minister Opstelten tgv lancering nieuw tijdschrift Bijzonder Strafrecht. Den Haag, 12 mei 2014

Videoboodschap Minister Opstelten tgv lancering nieuw tijdschrift Bijzonder Strafrecht. Den Haag, 12 mei 2014 Videoboodschap Minister Opstelten tgv lancering nieuw tijdschrift Bijzonder Strafrecht. Den Haag, 12 mei 2014 Dames en heren, Graag wil ook ik mijn opwachting maken op dit feestje ter gelegenheid van de

Nadere informatie

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast?

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Outlets in moeilijkheden gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Debat : Bart De Moor vs Eddy Van Camp Moderator : Frank Taildeman De "WCO" : Fout vakjargon WCO : Wet op de Continuïteit

Nadere informatie

VABNET FLASH! Vragen vooraf? 29-1-2015. Even voorstellen: Opbouw presentatie. Uw cliënt, wie is dat? richtlijnen voor adviseurs:

VABNET FLASH! Vragen vooraf? 29-1-2015. Even voorstellen: Opbouw presentatie. Uw cliënt, wie is dat? richtlijnen voor adviseurs: VABNET FLASH! schuldsanering of faillissement 29 januari 2015 Even voorstellen: Mr. Harjo Bakker - 10 jaar advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht - specialisatie bijstaan bedrijven in moeilijkheden

Nadere informatie

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen van de leden van de VVD-fractie. Graag ga ik op de gestelde vragen in.

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen van de leden van de VVD-fractie. Graag ga ik op de gestelde vragen in. 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen

Nadere informatie

VOOR RECHTSPRAAK NEDERLANDSE VERENIGING. De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opstelten Postbus EH DEN HAAG.

VOOR RECHTSPRAAK NEDERLANDSE VERENIGING. De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opstelten Postbus EH DEN HAAG. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 28 januari 2014 Uw kenmerk 438067 Contactpersoon J.M.A. Timmer Onderwerp

Nadere informatie

FLASH! schuldsanering of faillissement

FLASH! schuldsanering of faillissement FLASH! schuldsanering of faillissement Even voorstellen: Mr. Harjo Bakker - 10 jaar advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht - specialisatie bijstaan bedrijven in moeilijkheden - ca. honderd faillissementen

Nadere informatie

Stille bewindvoering: oplossing voor ondernemingen in financiële nood?

Stille bewindvoering: oplossing voor ondernemingen in financiële nood? Stille bewindvoering: oplossing voor ondernemingen in financiële nood? Student: Manon Kikkert Studentnummer: 6145566 Begeleider: Tweede lezer: mr. R.F. Groos mr. G.J.P. de Vries Juni 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOOR RECHTSPRAAK. Strekking conceptwetsvoorstel

VOOR RECHTSPRAAK. Strekking conceptwetsvoorstel NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK De Minister van Veiligheid en Justitie mr. GA. van der Steur Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 22maart2016 Uw kenmerk 708595 Contactpersoon Onderwerp Advies op

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht. tel: 043-3465465 fax: 043-3471835

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht. tel: 043-3465465 fax: 043-3471835 OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: Free Hotel Group BV insolventienummer: 07 / 235 F op verzoek van: PCM Dagbladen BV datum verzoek: 16 november 2007 appel / verzet: neen vonnis:

Nadere informatie

Sl l. Commissie Bevordering Medezeggenschap

Sl l. Commissie Bevordering Medezeggenschap Commissie Bevordering Medezeggenschap Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE BETREFT Reactie op uw brief

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadreskneuterdijk 1correspondentieadresPostbus 90613T (088) 36 10000F (088) 36 10022www.rechtspraak.nl 2509 LP Den Haag 2514 EM Den Haag De minister van Veiligheid

Nadere informatie

Advies wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I

Advies wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I contactpersoon De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 5 februari 2014 Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46116548

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke: 36 minuten. : D.I.E. van Dijke: 1 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke: 36 minuten. : D.I.E. van Dijke: 1 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 maart 2016 Nummer: twee Gegevens onderneming : C. Dekker Holding B.V. te Grijpskerke (KvK 22039869) 1 Faillissementsnummer : C 02/15/568

Nadere informatie

Mr. drs Vriezekolk: 24,65 uren Faillissementsmedewerkster: 2,9 uren

Mr. drs Vriezekolk: 24,65 uren Faillissementsmedewerkster: 2,9 uren Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 3 Datum: 11-03-2016 inzake Faillissement van : Bij Ons BV Rechtbank : Gelderland Faillissementsnummer : C/05/15/680 F Datum faillietverklaring : 11 augustus

Nadere informatie

Ref: B17.32 Betreft: Consultatie conceptwetsvoorstel homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement

Ref: B17.32 Betreft: Consultatie conceptwetsvoorstel homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement Ministerie van Justitie en Veiligheid Directie Wetgeving en Juridische Zaken T.a.v. mevrouw A.G. van Dijk Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 29 november 2017 Ref: B17.32 Betreft: Consultatie conceptwetsvoorstel

Nadere informatie

Position Paper. Welkom, mits

Position Paper. Welkom, mits Ter attentie van: Ministerie van Veiligheid & Justitie Amsterdam, 13 november 2014 verzending enkel via email Position Paper van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) inzake invoering

Nadere informatie

Vereniging Jaarrekeningenrecht Administratie- en publicatieplicht en insolventie. 13 april 2010 Prof.mr.dr. Karin Luttikhuis RA

Vereniging Jaarrekeningenrecht Administratie- en publicatieplicht en insolventie. 13 april 2010 Prof.mr.dr. Karin Luttikhuis RA Vereniging Jaarrekeningenrecht Administratie- en publicatieplicht en insolventie 13 april 2010 Prof.mr.dr. Karin Luttikhuis RA Onderwerpen Administratie- en publicatieplicht onderdeel Wet bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/722 NL:TZ:0000009411:F001 22-11-2016 Mr. H.A. Wiggers mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Rodre Distributions BV,

Nadere informatie

Datum 17 december 2015 Beantwoording Kamervragen lid Bashir over bemiddelingskosten bij woningverhuur

Datum 17 december 2015 Beantwoording Kamervragen lid Bashir over bemiddelingskosten bij woningverhuur > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2015Z20887

Nadere informatie

EEN BLIK OP DE TOEKOMST VAN SCHULDSANERINGS- BEWINDVOERING IN NEDERLAND

EEN BLIK OP DE TOEKOMST VAN SCHULDSANERINGS- BEWINDVOERING IN NEDERLAND EEN BLIK OP DE TOEKOMST VAN SCHULDSANERINGS- BEWINDVOERING IN NEDERLAND Prof. mr B. Wessels * Juridisch adviseur, Dordrecht; Hoogleraar Internationaal Insolventierecht Universiteit Leiden Lezing ter gelegenheid

Nadere informatie