1 Stille bewindvoering is geen officiële insolventieprocedure zoals het faillissement en de surseance van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Stille bewindvoering is geen officiële insolventieprocedure zoals het faillissement en de surseance van"

Transcriptie

1 1. Inleiding Dit onderzoek wil inzicht bieden in de waarborgen en het toezicht dat relevant is bij stille bewindvoering. Sinds 2011 kan bij verscheidene rechtbanken een verzoek worden gedaan om een stille bewindvoerder aan te stellen of aan te wijzen bij ondernemingen met (grote) financiële problemen. De stille bewindvoerder werkt in de luwte aan mogelijkheden om de onderneming uit de financiële problemen te laten geraken. Er kan worden aangestuurd op schuldsanering door middel van een akkoord, een betalingsregeling met crediteuren en faillietverklaring met eventueel een reeds voorbereidde doorstart (pre pack). Hiermee kunnen onnodige faillissementen, ontslagen en kapitaalvernietiging worden beperkt. Doordat stille bewindvoering geen wettelijke grondslag kent is er nog veel onbekend. Hoe wordt de stille bewindvoerder benoemd? Welke bevoegdheden heeft de stille bewindvoerder? Welke belangen dienen bij de stille bewindvoerder te prevaleren? Er is daarnaast weinig bekend over het verloop van stille bewindvoering 1 dat in het geheim plaatsvindt. Door het informele karakter zijn er weinig waarborgen en toezicht op stille bewindvoering. Deze scriptie zal deze aspecten onderzoeken. De centrale vraag luidt daarom als volgt: is er behoefte aan stille bewindvoering en zo ja, hoe kunnen waarborgen en toezicht hierin gestalte krijgen? 2. Plaats van stille bewindvoering in het Nederlands faillissementsrecht Allereerst de vraag wat stille bewindvoering inhoudt. Volgens de minister van Justitie heeft het betrekking op het voorkomen van een faillissement, maar niet het voorbereiden van een doorstart na faillissement (pre pack). Dit is in de praktijk een lastig onderscheid. 1 Stille bewindvoering is geen officiële insolventieprocedure zoals het faillissement en de surseance van betaling die in wetgeving zijn vastgelegd. Met stille bewindvoering als procedure wordt het overleg bedoeld tussen de schuldeiser en de (contractuele) crediteuren.

2 De rechtbank kan vooraf moeilijk oordelen of bijvoorbeeld een schuldsanering of pre pack mogelijk is. De stille bewindvoerder dient dat te onderzoeken. In de praktijk ziet men stille bewindvoering breder en valt ook de pre pack daarin, dit past binnen de opdracht die de rechter aan stille bewindvoerders geeft. 2 Op verzoek van de onderneming kan de rechtbank een deskundige (de stille bewindvoerder) en een (stille) rechter commissaris benoemen. Dit is mogelijk wanneer het onduidelijk is of de onderneming in de toestand verkeert te zijn opgehouden te betalen. Door de deskundige een ruime opdracht te geven kan worden verkend of een faillissement kan worden voorkomen of dat een doorstart mogelijk is. Een andere vorm is de informele pre pack. De rechtbank wordt dan per brief verzocht aan te geven wie bij een eventueel faillissement op korte termijn tot curator zou worden benoemd. De rechtbank Maastricht stond de benoeming van een stille bewindvoerder niet toe. De opdracht valt namelijk buiten de taak van een deskundige. De rechtbank begeeft zich daarmee op het terrein van beheer en vereffening (artikel 68 Fw), dat is de taak van de curator en niet de rechtbank. De rechtbank s Hertogenbosch bepaalde in 2011 dat de stille bewindvoerder zich dient te richten op waardemaximalisatie, dit is in het belang van de gezamenlijke crediteuren. De stille bewindvoerder heeft geen eigen bevoegdheden, maar kan de onderneming wel begeleiden en bijstaan met advies. Naast rechterlijke uitspraken geven faillissementsverslagen inzicht in de huidige praktijk van stille bewindvoering. Bijlage 1 van de scriptie geeft een overzicht hoe stille bewindvoering daarin wordt besproken. Hieruit blijkt dat er niet altijd gelijk werd ingezet op een pre pack. In de verslagen wordt geregeld duidelijk gemaakt hoe eenieders belangen voldoende zijn gewaarborgd. Stille bewindvoering duurt veelal vijf tot maximaal 25 dagen voordat wordt overgegaan tot surseance van betaling of faillietverklaring. Die relatief korte tijd wordt vooral gebruikt om meer inzicht te krijgen in de organisatie (zowel financieel als organisatorisch), gesprekken met de huisbankier te voeren over de financiering, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om uit de financiële problemen te geraken, 2 Bij Prime Champ kreeg de stille bewindvoerder van de rechter de opdracht: het realiseren van een zo hoog mogelijke opbrengst ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van Prime Champ, dit kan op verschillende wijzen worden bereikt zoals door een akkoord of door een pre pack. Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 2

3 investeerders te zoeken voor een doorstart en om due dilligence te doen. De verslagen verschaffen ook inzicht in het beoordelingskader van de rechtbank. Stille bewindvoering helpt om de problemen van de huidige insolventieprocedures te beperken. Doordat stille bewindvoering voor het faillissement plaatsvindt kan er in beslotenheid naar oplossingen worden gezocht voor de financiële problemen. Het voorkomt verontrusting van onder meer leveranciers, klanten en werknemers en beperkt de kapitaalvernietiging en het aantal ontslagen. Daarnaast wordt met stille bewindvoering een hogere opbrengst gerealiseerd. De voorstanders van stille bewindvoering zien dat een brug wordt geslagen tussen de huidige wetgeving en de behoefte die leeft in de praktijk. Kritiek wordt geuit op de verkoop aan een gelieerde partij, of het in beslotenheid vinden van gegadigden. Richtlijnen zouden hierin meer duidelijk kunnen geven. Daarnaast kan er een potentieel belangenconflict zijn tussen de rol van stille bewindvoerder en de eventuele rol van curator, maar is er ook kans op marktverstoring, bevoordeling van bepaalde crediteuren en is er een gebrek aan transparantie. 3. Stille bewindvoering in andere Europese landen In verscheidene Europese landen heeft stille bewindvoering een plek verworven. Het Verenigd Koninkrijk kent de pre pack figuur en België kent functionarissen die in stilte mogelijkheden verkennen om een faillissement te voorkomen. België In de Wet Continuïteit Ondernemingen is de zogeheten ondernemingsbemiddelaar geregeld, deze is gericht op het vergemakkelijken van een reorganisatie. De ondernemingsbemiddelaar treedt op als adviseur, heeft geen eigen bevoegdheden en wordt betaald door de schuldenaar. Daarnaast kan door de ondernemingsbemiddelaar worden gewerkt aan een buitengerechtelijk minnelijk akkoord. Daarmee kan met ten minste twee schuldeisers een akkoord worden gesloten. Het minnelijk akkoord dient het gezond maken van de financiële toestand of een reorganisatie te beogen. De afspraken blijven gelden bij een faillissement, tenzij de afspraken bedrieglijk voorkomen. Ondanks deze regeling bleek uit onderzoek dat 70% van de ondernemingen toch failliet gaan. Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 3

4 Verenigd Koninkrijk In het Verenigd Koninkrijk kent men de pre pack. Dit vindt plaats voorafgaande aan de administration, een reorganisatiemethode gericht op continuering van ondernemingen. De pre pack is ontwikkeld in de praktijk en kent geen wettelijke grondslag. In de stille periode heeft de toekomstige administrator geen formele rol. Kritiek richt zich met name op de beperkte zeggenschap voor crediteuren bij een prepack. Ten tweede een gebrek aan transparantie. Daarom is er een best practice regeling geformuleerd (SIP 16) die gedragsregels en richtlijnen geeft hoe verantwoording moet worden afgelegd over de prepack. Ten derde is er kritiek op de mogelijkheden voor misbruik. Het is onduidelijk of de administrator na betrokkenheid bij de pre pack voldoende onafhankelijk en onpartijdig is als curator. Dit speelt met name een rol bij Phoenix companies. 3 De Phoenix company neemt de onderneming in financiële problemen over, maar heeft dezelfde eigenaar als de overgenomen onderneming, of heeft daarmee goede banden. Dan is het ook de vraag of de waarde wel wordt gemaximaliseerd. 4. Een wettelijke regeling voor stille bewindvoering In de recente geschiedenis is meermaals een wettelijke regeling voor (stille) bewindvoering overwogen. Er wordt gekeken hoe stille bewindvoering daarin past. Wetsvoorstel 1980 Volgens het wetsvoorstel om bewindvoering uitvoerig te regelen (hierna: Wetsvoorstel 1980 ) bepaalt de wet in hoeverre de rechthebbende wordt beperkt om over zijn goederen te beschikken. Vanuit dit perspectief is het niet vreemd dat de schuldenaar bij stille bewindvoering beschikkingsbevoegd blijft. Er is namelijk nog geen wettelijke regeling. Bij bewindvoering behoort echter wel een vorm van formele machtsverschuiving. De stille bewindvoerder heeft in vergelijking tot de bewindvoerder een beperkte rol, hij heeft geen bestuurs en beschikkingsbevoegdheid. Daardoor past stille bewindvoering niet goed in het Wetsvoorstel Deze vorm van pre pack wordt de Phoenix company genoemd naar het mythische dier dat uit zijn eigen as weet te verrijzen. Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 4

5 Voorontwerp 2007 Een andere regeling is het Voorontwerp Insolventiewet van de Commissie Kortmann (hierna: Voorontwerp 2007 ). Het Voorontwerp 2007 bespreekt de benoeming, taakomschrijving, verantwoordingsplicht, beloning en beëindiging van de taak van een stille bewindvoerder. De regeling is op sommige onderdelen onvolledig en zeer globaal. Het vermeldt niet of de stille bewindvoerder bij een faillissement ook curator kan worden en of er een stille rechter commissaris wordt aangesteld. De inhoud van de taak van de stille bewindvoerder, welke belangen gediend moeten worden en hoe verantwoording moet worden afgelegd worden niet besproken. Herijking van de Faillissementswet In 2011 liet de minister weten voor stabiliteit en rechtszekerheid te kiezen en niet voor een integrale herziening zoals het Voorontwerp 2007 beoogt. Tegelijkertijd heeft de minister aangegeven de Faillissementswet op concrete punten te willen wijzigingen. Op verzoek van de minister heeft de Vereniging van Insolventie Advocaten (hierna: Insolad ) een voorstel gedaan (hierna: Voorstel Insolad 2012 ), waaronder ook voor stille bewindvoering. De regeling lijkt op het Voorontwerp 2007, maar is uitgebreider en vollediger. Opvallend is dat het Voorstel Insolad 2012 spreekt over de gerechtelijk insolventieadviseur, in plaats van stille bewindvoerder. 4 De minister heeft aangegeven dit voorstel te gebruiken als inspiratie om in het najaar van 2013 een wetsvoorstel in consultatie te brengen. 5. Schoeien van stille bewindvoering op artikel 194 Rv De minster van Justitie is van plan om stille bewindvoering wettelijk te regelen. Totdat de wettelijke regeling in werking treedt kent de huidige praktijk geen wettelijke grondslag. In hoofdstuk vijf en zes worden daarom mogelijke grondslagen voor stille bewindvoering bekeken. In 2011 gebruikte de rechtbank s Hertogenbosch artikel 194 Rv om stille bewindvoering in die zaak mogelijk te maken. Bij twijfel over het bestaan van een faillissementstoestand 4 Er zijn al meer regelingen besproken waarin niet van een stille bewindvoerder werd gesproken, zoals bij de Britse toekomstig administrator of de Belgische ondernemingsbemiddelaar. In de literatuur zijn ook voorstellen gedaan voor een geschikte benaming, zoals de reorganisatiemediator. Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 5

6 werd een deskundige aangesteld om daar onderzoek naar te doen. De onderzoeksopdracht was breder, namelijk ook of continuering van de onderneming mogelijk is. Uit artikel 194 lid 1 Rv lijkt geen actieve rol voor de deskundige te zijn weggelegd. Het zou niet bij een deskundige passen om te interveniëren of te adviseren hoe de onderneming moet handelen of om actief deel te nemen aan onderhandelingen om een akkoord of pre pack te realiseren. Tevens is het de vraag of de rechter bevoegd is tot een onderzoeksopdracht voor het verkennen van doorstartmogelijkheden, aangezien dit het terrein is van de curator. 6. Schoeien van stille bewindvoering op titel 19 van boek 1 BW Om meer inzicht te krijgen wat er bij stille bewindvoering gebeurt is gekeken naar de huidige bewindregeling in boek 1 BW. Het meerderjarigenbewind is in beginsel gericht op natuurlijke personen, maar kan slechts met enige moeite worden toegepast op rechtspersonen. Een rechtspersoon die niet in staat is om zijn vermogen op behoorlijke wijze te beheren zou (op zijn verzoek) evenzogoed een bewindvoerder moeten kunnen krijgen. De regeling verschaft de bewindvoerder bevoegdheden om het vermogen niet te beheren en erover te beschikken. Op de stille bewindvoerder rust een grote verantwoordelijkheid wanneer deze de bevoegdheden van een bewindvoerder in een meerderjarigenbewind krijgt en zich slechts jaarlijks en op verzoek van de rechtercommissaris daarover dient te verantwoorden. Dit lijkt een onwenselijke situatie. Daarnaast komt de verschuiving van bevoegdheden in de huidige vorm van stille bewindvoering nauwelijks terug. Wel geeft de regeling een duidelijk kader voor de bewindvoerder, meer dan het Wetsvoorstel 1980 dat doet. 7. Buitenwettelijke mogelijkheden voor waarborgen en toezicht Er zijn verscheidene regelingen opgesteld door organisaties en samenwerkingsverbanden om de rol van de curator en bewindvoerder in surseance nader invullen. Dergelijke regelingen voor stille bewindvoering kunnen meer helderheid geven over de benodigde waarborgen en toezicht. Kritiek in het Verenigd Koninkrijk resulteerde in de SIP 16, deze regeling is gericht op verantwoording na afloop van de pre pack. In Nederland bestaat nog geen vergelijkbare regeling voor stille bewindvoering. In de scriptie worden concrete suggesties gedaan wat een Nederlandse regeling zou kunnen voorschrijven. Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 6

7 8. Conclusie Dit onderzoek wil inzicht bieden in de waarborgen en het toezicht dat relevant is bij stille bewindvoering. Stille bewindvoering is door de rechtbank s Hertogenbosch in 2011 mogelijk gemaakt waarna meerdere rechtbanken volgden. Tot die tijd waren al vaker voorstellen gedaan om (stille) bewindvoering te regelen, maar dat heeft nooit tot wetgeving geleid. De noodzaak was groot om op een effectieve manier met ondernemingen in financiële problemen om te gaan gezien de stijging van het aantal faillissementen. Faillissementen dragen veel minder bij aan waardemaximalisatie dan de fase voor het faillissement doet. De rechter heeft zelf invulling gegeven aan het ontbreken van een wettelijke regeling. Verscheidene rechtbanken hebben in navolging van de rechtbank s Hertogenbosch stille bewindvoering mogelijk gemaakt. Aangezien niet alle rechtbanken hierin mee gaan kan dit leiden tot forum shopping. Een wettelijke regeling is nodig om deze situatie te beëindigen en elke onderneming dezelfde kansen te bieden. Het onderzoek naar de Belgische ondernemingsbemiddelaar en de Britse pre pack heeft meer inzicht gegeven hoe stille bewindvoering kan worden geregeld. De Britse pre pack is in de praktijk ontwikkeld, de ondernemingsbemiddelaar is geïntroduceerd bij wet in Daarnaast zijn verschillende regelingen onderzocht die als voorbeeld of grondslag kunnen dienen hoe stille bewindvoering waarborgen en toezicht kan bieden voor de belangen van met name de gezamenlijke crediteuren. Dit schept het beeld dat er weinig aandacht is voor een volledige regeling die duidelijkheid kan geven over de stille bewindvoering. De benaming loopt ook uiteen, namen als ondernemingsbemiddelaar en reorganisatiemediator beschrijven beter de rol in stille bewindvoering dan stille bewindvoerder dat doet. Het doel en de te dienen belangen, de benoemingsprocedure, de taakomschrijving en de bevoegdheden, de wijze van verantwoording en de beloningsregeling zijn vaak globaal beschreven, als het al wordt benoemd. Het doel van stille bewindvoering is alleen bekend van één beschikking, van andere beschikkingen is het onbekend. Zowel het Voorontwerp 2007 als het Voorstel Insolad 2012 noemen geen doel. De benoeming wordt in de regelingen veelal summier besproken. Alleen het Voorstel Insolad 2012 geeft concrete maatstaven waaraan een verzoek dient te voldoen. Het is mogelijk om met soft law hieraan invulling te geven. De bevoegdheden van de stille bewindvoerder zijn beperkt, maar komt net als Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 7

8 de taakomschrijving weinig aan bod in de verschillende regelingen of sluit niet aan bij het karakter van stille bewindvoering (zoals het geval is bij bewindvoering). De minister omschrijft de taak als adviserend en ondersteunend, hoe dit dient te gebeuren laat de minster open. Verantwoording wordt vaak passief geregeld, de stille bewindvoerder (of inmiddels curator) dient veelal alleen op verzoek de rechter commissaris informatie te verschaffen. Er is geen zelfstandige verplichting om verantwoording af te leggen. Het bewind kent in beginsel een jaarlijkse verplichting om rekening en verantwoording af te leggen, maar dat sluit niet goed aan bij de korte duur van stille bewindvoering. Transparantie kan een krachtig middel zijn om misbruik te beperken, mede daarom is door een brancheorganisatie SIP 16 geïntroduceerd. Dit zijn onderwerpen die in een (wettelijke) regeling gewaarborgd kunnen worden en waarop toezicht mogelijk zou moeten zijn. Totdat een wettelijke regeling in werking treedt kan door soft law een kader voor stille bewindvoering worden geschapen. Tevens kan soft law naast een wettelijke regeling nuttig zijn voor nadere invulling van specifieke onderdelen daarvan. Kortom, het is nu stilte voor de storm, er staat nog een hoop te gebeuren om stille bewindvoering voldoende waarborgen te bieden en toezicht mogelijk te maken. Dit is nodig voor een werkelijk succesvolle stille bewindvoering waarbij geen misbruik wordt gemaakt van de zwakte van zij die niet betrokken zijn, maar de sterkte van het gegeven vertrouwen weet te beantwoorden. Deze samenvatting vertelt in hoofdlijnen de inhoud van de scriptie. Voor het gehele verhaal wordt verwezen naar de scriptie getiteld: Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering. Bijlagen bij de scriptie: Bijlage 1 Overzicht faillissementsverslagen (p. 71). Bijlage 2 Overzicht van relevante regelingen voor (stille) bewindvoering (p. 75). Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 8

Pre-packs: theorie en praktijk. Nederlandse Orde van Advocaten 26 september 2014 Robert van Galen en Barbara Rumora-Scheltema

Pre-packs: theorie en praktijk. Nederlandse Orde van Advocaten 26 september 2014 Robert van Galen en Barbara Rumora-Scheltema Pre-packs: theorie en praktijk Nederlandse Orde van Advocaten 26 september 2014 Robert van Galen en Barbara Rumora-Scheltema Pre-packs De term Pre-pack heeft onder Amerikaans en Nederlands recht een geheel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333

Nadere informatie

WCO II: Een doorbraak? Johan Jol

WCO II: Een doorbraak? Johan Jol WCO II: Een doorbraak? Johan Jol 1 programma Wat er aan voorafging FD 12 November 2012 het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementswet WCO I (pre-pack) en WCO II (akkoord) Specifieke bepalingen WCO

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ARTIKEL I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET ARTIKEL I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de doelmatige afwikkeling dan wel toepassing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I N CW B Aan Zijne Excellentie Mr. LW. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Briefnummer 14/10.037/Jla Den Haag 21 januari 2014 Onderwerp Telefoonnummer Reactie VNO-NCW

Nadere informatie

Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt. Johan T. Jol

Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt. Johan T. Jol Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt Johan T. Jol Indeling Historie en toekomst van het Voorontwerp Principiële vraag: Noodzaak? Reactie op een aantal concrete voorstellen Historie

Nadere informatie

WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET?

WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET? WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET? Prof. mr. B.Wessels Hoogleraar Internationaal insolventierecht, Universiteit Leiden (b.wessels@law.leidenuniv.nl) Op 26 november 2012 jaar is door de Minister van Veiligheid

Nadere informatie

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45 Inhoudsopgave Veelgebruikte afkortingen / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 Inleiding en

Nadere informatie

Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack

Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack 26 maart 2015 mr. Hendrie Aarnink en mr. Mark Loef Corporate Programma Wat komt ter sprake? Praktijk vóór de pre-pack Pre-pack en stille bewindvoering

Nadere informatie

Sl l. Commissie Bevordering Medezeggenschap

Sl l. Commissie Bevordering Medezeggenschap Commissie Bevordering Medezeggenschap Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE BETREFT Reactie op uw brief

Nadere informatie

Stille bewindvoering. Mr. drs. J.C.A.T. Frima Teamvoorzitter team insolventie Rechtbank Rotterdam

Stille bewindvoering. Mr. drs. J.C.A.T. Frima Teamvoorzitter team insolventie Rechtbank Rotterdam Stille bewindvoering Mr. drs. J.C.A.T. Frima Teamvoorzitter team insolventie Rechtbank Rotterdam Inleiding pre-pack stille bewindvoering Pre-pack stille bewindvoering Waarom stille bewindvoering De discussie

Nadere informatie

Datum 30 november 2015 Betreft Antwoorden Kamervragen van de leden Kerstens en Van Dekken (PVDA)

Datum 30 november 2015 Betreft Antwoorden Kamervragen van de leden Kerstens en Van Dekken (PVDA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Directie Gezond en Veilig Werken Afdeling Veilig Werken

Nadere informatie

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is daarom dat zij

Nadere informatie

Datum 16 december 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de positie van aandeelhouders bij faillissementen

Datum 16 december 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de positie van aandeelhouders bij faillissementen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector Privaatrecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is daarom dat zij

Nadere informatie

Algemene opmerkingen 90002702 P 2177179 / 6

Algemene opmerkingen 90002702 P 2177179 / 6 De Vereniging Insolventierecht Advocaten (hierna INSOLAD ) heeft het voorontwerp voor de Wet Continuïteit Ondernemingen I bestudeerd. Gaarne brengt zij daarover de volgende opmerkingen onder uw aandacht.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

http://portal.rechtsorde.nl/pages/export.ashx?requestid=064df1002394494ca66ffea75...

http://portal.rechtsorde.nl/pages/export.ashx?requestid=064df1002394494ca66ffea75... pagina 1 van 5 Jutd 2013/21 Herijking faillissementsrecht: wettelijke regeling voor de pre pa... Jutd 2013/21 Herijking faillissementsrecht: wettelijke regeling voor de pre pack op komst Jutd 2013/21 d.d.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 815 Vragen van de leden

Nadere informatie

Betreft: Klachten over het functioneren van bewindvoerders, curatoren en rechterscommissarissen

Betreft: Klachten over het functioneren van bewindvoerders, curatoren en rechterscommissarissen COMMISSIE INSOLVENTIERECHT Voorzitter: Prof.mr. S.C.J.J. Kortmann Postbus 9049 6500 KK Nijmegen Aan Zijne Excellentie De Minister van Justitie Mr J.P.H. Donner Postbus 20301 2500 EH Den Haag Nijmegen,

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. heb ik aan uw Kamer toegezegd in een Algemeen Overleg op 24 september 2014.

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. heb ik aan uw Kamer toegezegd in een Algemeen Overleg op 24 september 2014. 33695 Faillissementsrecht Nr. 9 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 augustus 2015 Bijgaand bied ik u het onderzoek

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving Sectie Privaatrecht T.a.v. dhr. mr. E. Schmieman Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving Sectie Privaatrecht T.a.v. dhr. mr. E. Schmieman Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving Sectie Privaatrecht T.a.v. dhr. mr. E. Schmieman Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 30 januari 2014 Kenmerk: B14.07 Betreft: Consultatie voorontwerp

Nadere informatie

Stille bewindvoering: oplossing voor ondernemingen in financiële nood?

Stille bewindvoering: oplossing voor ondernemingen in financiële nood? Stille bewindvoering: oplossing voor ondernemingen in financiële nood? Student: Manon Kikkert Studentnummer: 6145566 Begeleider: Tweede lezer: mr. R.F. Groos mr. G.J.P. de Vries Juni 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen van de leden van de VVD-fractie. Graag ga ik op de gestelde vragen in.

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen van de leden van de VVD-fractie. Graag ga ik op de gestelde vragen in. 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen

Nadere informatie

De positie van werknemers bij faillissement

De positie van werknemers bij faillissement De positie van werknemers bij faillissement I. De Faillissementswet en de positie van werknemers De Nederlandse Faillissementswet dateert van 30 september 1893. De Wet op de Arbeidsovereenkomst kwam pas

Nadere informatie

VOOR RECHTSPRAAK NEDERLANDSE VERENIGING. De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opstelten Postbus EH DEN HAAG.

VOOR RECHTSPRAAK NEDERLANDSE VERENIGING. De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opstelten Postbus EH DEN HAAG. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 28 januari 2014 Uw kenmerk 438067 Contactpersoon J.M.A. Timmer Onderwerp

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

PRAKTIJKREGELS BEOOGD CURATOR

PRAKTIJKREGELS BEOOGD CURATOR CONCEPT Praktijkregels beoogd curator als vastgesteld door het bestuur van INSOLAD en gepubliceerd op 10 november 2014 op www.insolad.nl PRAKTIJKREGELS BEOOGD CURATOR 1 Achtergrond en totstandkoming van

Nadere informatie

Het recht op informatie voor schuldeisers na faillissement

Het recht op informatie voor schuldeisers na faillissement HOOFDSTUK 1 Inleiding Het doorstarten na faillissement wordt een stuk makkelijker nu de Tweede Kamer dinsdag de Wet continuïteit ondernemingen I heeft aangenomen. 1 Met deze zin opende Weissink zijn artikel

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 478 Besluit van 15 juli 1998, houdende nadere regels omtrent vorm en inhoud van het register in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) Allen, die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

VOOR RECHTSPRAAK. Strekking conceptwetsvoorstel

VOOR RECHTSPRAAK. Strekking conceptwetsvoorstel NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK De Minister van Veiligheid en Justitie mr. GA. van der Steur Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 22maart2016 Uw kenmerk 708595 Contactpersoon Onderwerp Advies op

Nadere informatie

Het nieuwe insolventierecht Inleiding en personeel toepassingsgebied

Het nieuwe insolventierecht Inleiding en personeel toepassingsgebied Het nieuwe insolventierecht Inleiding en personeel toepassingsgebied FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL. 1. Inhoud van het wetsvoorstel

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL. 1. Inhoud van het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de doelmatige afwikkeling dan wel toepassing

Nadere informatie

De voorlopige crediteurencommissie revisited en artikel 76 Fw re-examined

De voorlopige crediteurencommissie revisited en artikel 76 Fw re-examined S.E. Castaño Ortiz De voorlopige crediteurencommissie revisited en artikel 76 Fw re-examined Inleiding De bevoegdheden die aan de voorlopige crediteurencommissie worden toegekend, door de Faillissementswet,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 695 Faillissementsrecht Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

Vereniging Jaarrekeningenrecht Administratie- en publicatieplicht en insolventie. 13 april 2010 Prof.mr.dr. Karin Luttikhuis RA

Vereniging Jaarrekeningenrecht Administratie- en publicatieplicht en insolventie. 13 april 2010 Prof.mr.dr. Karin Luttikhuis RA Vereniging Jaarrekeningenrecht Administratie- en publicatieplicht en insolventie 13 april 2010 Prof.mr.dr. Karin Luttikhuis RA Onderwerpen Administratie- en publicatieplicht onderdeel Wet bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

Stibbe. faiïlissementsfraude. Dç curator en de bestrijding van. loni van Hees 17 mei 2016

Stibbe. faiïlissementsfraude. Dç curator en de bestrijding van. loni van Hees 17 mei 2016 Dç curator en de bestrijding van faiïlissementsfraude loni van Hees 17 mei 2016 Herijking van het faillissementsrecht Fraudebestrijding II Versterking van het reorganiserend vermogen III Modernisering

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 695 Faillissementsrecht Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

DE FAILLIET. Inleiding Deze brochure is in hoofdzaak bedoeld voor de failliet zelf en/of haar bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s).

DE FAILLIET. Inleiding Deze brochure is in hoofdzaak bedoeld voor de failliet zelf en/of haar bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s). DE FAILLIET (EN/OF HAAR BESTUURDER(S) EN/OF AANDEELHOUDER(S)) Inleiding Deze brochure is in hoofdzaak bedoeld voor de failliet zelf en/of haar bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s). 1 Deze brochure behandelt

Nadere informatie

Commentaar op wijzigingen en toevoegingen in de Faillissementswet (Fw)

Commentaar op wijzigingen en toevoegingen in de Faillissementswet (Fw) 4 Commentaar op wijzigingen en toevoegingen in de Faillissementswet (Fw) In verscheidene artikelen van de Faillissementswet vervalt de eis diverse handelingen of informatie te publiceren in de Staatscourant.

Nadere informatie

Het Voorontwerp voor de Wet continuïteit ondernemingen I in rechtsvergelijkend perspectief

Het Voorontwerp voor de Wet continuïteit ondernemingen I in rechtsvergelijkend perspectief Het Voorontwerp voor de Wet continuïteit ondernemingen I in rechtsvergelijkend perspectief Masterscriptie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Master Privaatrecht: Privaatrechtelijke

Nadere informatie

VABNET FLASH! Vragen vooraf? 29-1-2015. Even voorstellen: Opbouw presentatie. Uw cliënt, wie is dat? richtlijnen voor adviseurs:

VABNET FLASH! Vragen vooraf? 29-1-2015. Even voorstellen: Opbouw presentatie. Uw cliënt, wie is dat? richtlijnen voor adviseurs: VABNET FLASH! schuldsanering of faillissement 29 januari 2015 Even voorstellen: Mr. Harjo Bakker - 10 jaar advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht - specialisatie bijstaan bedrijven in moeilijkheden

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1a Datum: 3 november 2014. Gegevens onderneming : Stichting Centrale Kinderopvang Triodus

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1a Datum: 3 november 2014. Gegevens onderneming : Stichting Centrale Kinderopvang Triodus FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1a Datum: 3 november 2014 Gegevens onderneming : Stichting Centrale Kinderopvang Triodus Faillissementsnummer : F09.14/747 Datum uitspraak : 17 oktober 2014 Curator : mr.

Nadere informatie

FLASH! schuldsanering of faillissement

FLASH! schuldsanering of faillissement FLASH! schuldsanering of faillissement Even voorstellen: Mr. Harjo Bakker - 10 jaar advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht - specialisatie bijstaan bedrijven in moeilijkheden - ca. honderd faillissementen

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

Datum 29 februari 2016 Referentie CB9346. Betreft: Wet modernisering faillissementsprocedure

Datum 29 februari 2016 Referentie CB9346. Betreft: Wet modernisering faillissementsprocedure Datum 29 februari 2016 Referentie CB9346 Betreft: Wet modernisering faillissementsprocedure De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft met belangstelling kennis genomen van de internetconsultatie

Nadere informatie

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax Continuïteit van de ondernemingen : 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 Info@vdelegal.be Overzicht van de wet dd 31 januari 2009 ( in werking getreden op 1 april 2009) Structuur

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 122, dd 1 november 2007, Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage bij persbericht 122, dd 1 november 2007, Radboud Universiteit Nijmegen Bijlage bij persbericht 122, dd 1 november 2007, Radboud Universiteit Nijmegen VOORONTWERP INSOLVENTIEWET Belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige Faillissementswet: 1. De huidige Faillissementswet

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen Do s & don ts bij zorginstelling in zwaar weer Presentatie voor HEAD 19 november 2015 mr. Maartje ter Horst Zorgbestuurders Meavita schuldig aan wanbeleid (NRC, 2 november 2015)

Nadere informatie

Mijn klant is failliet... wat nu?

Mijn klant is failliet... wat nu? Mijn klant is failliet... wat nu? Mijn klant is failliet... wat nu? Je kunt zelf je bedrijf goed op orde hebben, maar wat doe je als je klant failliet gaat? Goed geïnformeerd zijn is het halve werk en

Nadere informatie

Bijlage: Artikelsgewijs commentaar

Bijlage: Artikelsgewijs commentaar Bijlage: Artikelsgewijs commentaar Artikel 68 lid 2 (nieuw) en artikel 69 lid 1 (gewijzigd) Ook nu doet een goede curator al aangifte bij onregelmatigheden, hetgeen in de praktijk wordt afgestemd met de

Nadere informatie

Voorwaarden voor Strategisch Advies

Voorwaarden voor Strategisch Advies Voorwaarden voor Strategisch Advies U hebt Van Lanschot Bankiers gevraagd Strategisch Advies te geven over (een gedeelte van) uw vermogen. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Strategisch

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Association for Corporate Growth Holland

Association for Corporate Growth Holland Association for Corporate Growth Holland Lunchmeeting 12March 2014 www.acg.org Stille bewindvoering De Rotterdamse werkwijze mr. drs. J.C.A.T. Frima Rechter-commissaris faillissementen Teamvoorzitter Insolventie

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

De pre-pack voor faillissement in Nederland

De pre-pack voor faillissement in Nederland De pre-pack voor faillissement in Nederland In hoeverre biedt het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I voldoende aanknopingspunten voor de invulling van de rol van de beoogd curator inclusief

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Datum: 1 april 2010 Ons kenmerk: B2.1.9./1782/HD Uw kenmerk: 5637692/10/6 Onderwerp: Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap De minister van Justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 054 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 695 Faillissementsrecht Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Pre-pack, de nieuwe praktijk?

Pre-pack, de nieuwe praktijk? Pre-pack, de nieuwe praktijk? Een juridisch en praktijkgericht onderzoek naar het bereiken van een succesvolle Nederlandse pre-pack Auteur: Charlotte de Koster Studentnummer: 2034925 Opleiding: Eerste

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 740 Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering

Nadere informatie

PREPACK Hoe werkt het (wel)?

PREPACK Hoe werkt het (wel)? PREPACK Hoe werkt het (wel)? Job van der Pijl Vereniging voor Arbeidsrecht 26 november 2016 Insolventierecht vs Arbeidsrecht Dit zie ik ongeveer als ik spreek voor een zaal vol met collega s uit de insolventierechtpraktijk:

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Aanvullend commentaar op het voorontwerp Besluit breed moratorium

Aanvullend commentaar op het voorontwerp Besluit breed moratorium 4 Aanvullend commentaar op het voorontwerp Besluit breed moratorium Algemene opmerkingen Het besluit houdt in het geheel geen rekening met de mogelijkheid dat de schuldenaar gedurende het moratorium betalingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENT & BETROKKENE(N) Deze brochure is bedoeld voor al diegenen die geconfronteerd worden met een faillissement, zoals werknemers,

FAILLISSEMENT & BETROKKENE(N) Deze brochure is bedoeld voor al diegenen die geconfronteerd worden met een faillissement, zoals werknemers, FAILLISSEMENT & BETROKKENE(N) Inleiding Deze brochure is bedoeld voor al diegenen die geconfronteerd worden met een faillissement, zoals werknemers, schuldenaren (debiteuren), schuldeisers (crediteuren),

Nadere informatie

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: Uitspraak 6 februari 2015 Eerste Kamer 14/03627 LH/EE Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. R.J. van Galen, t e g e n BEPRO

Nadere informatie

Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector Privaatrecht. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector Privaatrecht. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Wetgeving en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

20 - WSNP en het bestuursverbod

20 - WSNP en het bestuursverbod 20 - WSNP en het bestuursverbod Fleur Verburg en Eva Timmermans* Inleiding De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 26 november 2012 een aantal maatregelen aangekondigd om faillissementsfraude effectiever

Nadere informatie

Werknemers en insolventie Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van hun werkgever

Werknemers en insolventie Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van hun werkgever Werknemers en insolventie Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van hun werkgever Prof. dr. mr. Willem Bouwens Prof. dr. mr. Willemijn Roozendaal Dr. mr. Vivian

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector Privaatrecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Commentaar op wijzigingen en toevoegingen in de Faillissementswet (Fw) inzake het Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedures

Commentaar op wijzigingen en toevoegingen in de Faillissementswet (Fw) inzake het Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedures Commentaar op wijzigingen en toevoegingen in de Faillissementswet (Fw) inzake het Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedures In meerdere artikelen van de Faillissementswet zal een vervanging plaatsvinden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

Leverancier failliet, wat nu?

Leverancier failliet, wat nu? Leverancier failliet, wat nu? door mr. G.L. van t Hoff 4 juni 2009 Faillissement Faillietverklaring schuldenaar is opgehouden te betalen bij rechterlijk vonnis - op eigen aangifte - op verzoek van één/meerdere

Nadere informatie

De beoogd curator: een spin in het web, maar aas voor de gieren.

De beoogd curator: een spin in het web, maar aas voor de gieren. De beoogd curator: een spin in het web, maar aas voor de gieren. Een onderzoek naar de aansprakelijkheid van de beoogd curator pro se en als (feitelijk) bestuurder op grond van de Maclou- en Beklamel norm.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

Executie van het retentierecht

Executie van het retentierecht Executie van het retentierecht mr. Jacob Henriquez mr. Teije van Dijk AKD Aangeboden door WEKAbouw Kennisbank Contracteren in de bouw www.weka-bouw.nl @2011 Weka Uitgeverij B.V. - 1 - Inleiding Het retentierecht

Nadere informatie

Toezicht 1. Kortom, het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat.

Toezicht 1. Kortom, het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Toezicht 1 Omdat ik de eer heb, als eerste na de voorzitter van de Commissie te zijn geprogrammeerd, wil ik de gelegenheid te baat nemen de Commissie te complementeren met het verrichte werk. Het is een

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadreskneuterdijk 1correspondentieadresPostbus 90613T (088) 36 10000F (088) 36 10022www.rechtspraak.nl 2509 LP Den Haag 2514 EM Den Haag De minister van Veiligheid

Nadere informatie

Schuldeisers kunnen kiezen

Schuldeisers kunnen kiezen Schuldeisers kunnen kiezen Welke stappen kunnen schuldeisers zetten om vorderingen te innen? Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp (0900) 202 66 20 ( 0,10 p/m) wsnpinfo@rvr.org schuldeisers

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieén Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Zevende druk Deventer - 2004 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG TACONITE B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG TACONITE B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG TACONITE B.V. Nummer : I Datum : 13 januari 2011 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : F10/253 Datum uitspraak : 21 september 2010 Curator : Mr. P.J. Fousert, advocaat te Groningen

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

EERSTE VERSLAG INZAKE

EERSTE VERSLAG INZAKE EERSTE VERSLAG INZAKE de (voorlopige) surseances van betaling van: HELDER ONDERWIJS B.V. en HELDER ADVIES B.V. Gegevens ondernemingen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HELDER ONDERWIJS

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten,

De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten, De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 22 september 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 5707928/11/6 onderwerp

Nadere informatie

Meerderjarigenbewind en schuldsanering

Meerderjarigenbewind en schuldsanering Meerderjarigenbewind en schuldsanering Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar burgerlijk recht,

Nadere informatie