1 Stille bewindvoering is geen officiële insolventieprocedure zoals het faillissement en de surseance van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Stille bewindvoering is geen officiële insolventieprocedure zoals het faillissement en de surseance van"

Transcriptie

1 1. Inleiding Dit onderzoek wil inzicht bieden in de waarborgen en het toezicht dat relevant is bij stille bewindvoering. Sinds 2011 kan bij verscheidene rechtbanken een verzoek worden gedaan om een stille bewindvoerder aan te stellen of aan te wijzen bij ondernemingen met (grote) financiële problemen. De stille bewindvoerder werkt in de luwte aan mogelijkheden om de onderneming uit de financiële problemen te laten geraken. Er kan worden aangestuurd op schuldsanering door middel van een akkoord, een betalingsregeling met crediteuren en faillietverklaring met eventueel een reeds voorbereidde doorstart (pre pack). Hiermee kunnen onnodige faillissementen, ontslagen en kapitaalvernietiging worden beperkt. Doordat stille bewindvoering geen wettelijke grondslag kent is er nog veel onbekend. Hoe wordt de stille bewindvoerder benoemd? Welke bevoegdheden heeft de stille bewindvoerder? Welke belangen dienen bij de stille bewindvoerder te prevaleren? Er is daarnaast weinig bekend over het verloop van stille bewindvoering 1 dat in het geheim plaatsvindt. Door het informele karakter zijn er weinig waarborgen en toezicht op stille bewindvoering. Deze scriptie zal deze aspecten onderzoeken. De centrale vraag luidt daarom als volgt: is er behoefte aan stille bewindvoering en zo ja, hoe kunnen waarborgen en toezicht hierin gestalte krijgen? 2. Plaats van stille bewindvoering in het Nederlands faillissementsrecht Allereerst de vraag wat stille bewindvoering inhoudt. Volgens de minister van Justitie heeft het betrekking op het voorkomen van een faillissement, maar niet het voorbereiden van een doorstart na faillissement (pre pack). Dit is in de praktijk een lastig onderscheid. 1 Stille bewindvoering is geen officiële insolventieprocedure zoals het faillissement en de surseance van betaling die in wetgeving zijn vastgelegd. Met stille bewindvoering als procedure wordt het overleg bedoeld tussen de schuldeiser en de (contractuele) crediteuren.

2 De rechtbank kan vooraf moeilijk oordelen of bijvoorbeeld een schuldsanering of pre pack mogelijk is. De stille bewindvoerder dient dat te onderzoeken. In de praktijk ziet men stille bewindvoering breder en valt ook de pre pack daarin, dit past binnen de opdracht die de rechter aan stille bewindvoerders geeft. 2 Op verzoek van de onderneming kan de rechtbank een deskundige (de stille bewindvoerder) en een (stille) rechter commissaris benoemen. Dit is mogelijk wanneer het onduidelijk is of de onderneming in de toestand verkeert te zijn opgehouden te betalen. Door de deskundige een ruime opdracht te geven kan worden verkend of een faillissement kan worden voorkomen of dat een doorstart mogelijk is. Een andere vorm is de informele pre pack. De rechtbank wordt dan per brief verzocht aan te geven wie bij een eventueel faillissement op korte termijn tot curator zou worden benoemd. De rechtbank Maastricht stond de benoeming van een stille bewindvoerder niet toe. De opdracht valt namelijk buiten de taak van een deskundige. De rechtbank begeeft zich daarmee op het terrein van beheer en vereffening (artikel 68 Fw), dat is de taak van de curator en niet de rechtbank. De rechtbank s Hertogenbosch bepaalde in 2011 dat de stille bewindvoerder zich dient te richten op waardemaximalisatie, dit is in het belang van de gezamenlijke crediteuren. De stille bewindvoerder heeft geen eigen bevoegdheden, maar kan de onderneming wel begeleiden en bijstaan met advies. Naast rechterlijke uitspraken geven faillissementsverslagen inzicht in de huidige praktijk van stille bewindvoering. Bijlage 1 van de scriptie geeft een overzicht hoe stille bewindvoering daarin wordt besproken. Hieruit blijkt dat er niet altijd gelijk werd ingezet op een pre pack. In de verslagen wordt geregeld duidelijk gemaakt hoe eenieders belangen voldoende zijn gewaarborgd. Stille bewindvoering duurt veelal vijf tot maximaal 25 dagen voordat wordt overgegaan tot surseance van betaling of faillietverklaring. Die relatief korte tijd wordt vooral gebruikt om meer inzicht te krijgen in de organisatie (zowel financieel als organisatorisch), gesprekken met de huisbankier te voeren over de financiering, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om uit de financiële problemen te geraken, 2 Bij Prime Champ kreeg de stille bewindvoerder van de rechter de opdracht: het realiseren van een zo hoog mogelijke opbrengst ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van Prime Champ, dit kan op verschillende wijzen worden bereikt zoals door een akkoord of door een pre pack. Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 2

3 investeerders te zoeken voor een doorstart en om due dilligence te doen. De verslagen verschaffen ook inzicht in het beoordelingskader van de rechtbank. Stille bewindvoering helpt om de problemen van de huidige insolventieprocedures te beperken. Doordat stille bewindvoering voor het faillissement plaatsvindt kan er in beslotenheid naar oplossingen worden gezocht voor de financiële problemen. Het voorkomt verontrusting van onder meer leveranciers, klanten en werknemers en beperkt de kapitaalvernietiging en het aantal ontslagen. Daarnaast wordt met stille bewindvoering een hogere opbrengst gerealiseerd. De voorstanders van stille bewindvoering zien dat een brug wordt geslagen tussen de huidige wetgeving en de behoefte die leeft in de praktijk. Kritiek wordt geuit op de verkoop aan een gelieerde partij, of het in beslotenheid vinden van gegadigden. Richtlijnen zouden hierin meer duidelijk kunnen geven. Daarnaast kan er een potentieel belangenconflict zijn tussen de rol van stille bewindvoerder en de eventuele rol van curator, maar is er ook kans op marktverstoring, bevoordeling van bepaalde crediteuren en is er een gebrek aan transparantie. 3. Stille bewindvoering in andere Europese landen In verscheidene Europese landen heeft stille bewindvoering een plek verworven. Het Verenigd Koninkrijk kent de pre pack figuur en België kent functionarissen die in stilte mogelijkheden verkennen om een faillissement te voorkomen. België In de Wet Continuïteit Ondernemingen is de zogeheten ondernemingsbemiddelaar geregeld, deze is gericht op het vergemakkelijken van een reorganisatie. De ondernemingsbemiddelaar treedt op als adviseur, heeft geen eigen bevoegdheden en wordt betaald door de schuldenaar. Daarnaast kan door de ondernemingsbemiddelaar worden gewerkt aan een buitengerechtelijk minnelijk akkoord. Daarmee kan met ten minste twee schuldeisers een akkoord worden gesloten. Het minnelijk akkoord dient het gezond maken van de financiële toestand of een reorganisatie te beogen. De afspraken blijven gelden bij een faillissement, tenzij de afspraken bedrieglijk voorkomen. Ondanks deze regeling bleek uit onderzoek dat 70% van de ondernemingen toch failliet gaan. Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 3

4 Verenigd Koninkrijk In het Verenigd Koninkrijk kent men de pre pack. Dit vindt plaats voorafgaande aan de administration, een reorganisatiemethode gericht op continuering van ondernemingen. De pre pack is ontwikkeld in de praktijk en kent geen wettelijke grondslag. In de stille periode heeft de toekomstige administrator geen formele rol. Kritiek richt zich met name op de beperkte zeggenschap voor crediteuren bij een prepack. Ten tweede een gebrek aan transparantie. Daarom is er een best practice regeling geformuleerd (SIP 16) die gedragsregels en richtlijnen geeft hoe verantwoording moet worden afgelegd over de prepack. Ten derde is er kritiek op de mogelijkheden voor misbruik. Het is onduidelijk of de administrator na betrokkenheid bij de pre pack voldoende onafhankelijk en onpartijdig is als curator. Dit speelt met name een rol bij Phoenix companies. 3 De Phoenix company neemt de onderneming in financiële problemen over, maar heeft dezelfde eigenaar als de overgenomen onderneming, of heeft daarmee goede banden. Dan is het ook de vraag of de waarde wel wordt gemaximaliseerd. 4. Een wettelijke regeling voor stille bewindvoering In de recente geschiedenis is meermaals een wettelijke regeling voor (stille) bewindvoering overwogen. Er wordt gekeken hoe stille bewindvoering daarin past. Wetsvoorstel 1980 Volgens het wetsvoorstel om bewindvoering uitvoerig te regelen (hierna: Wetsvoorstel 1980 ) bepaalt de wet in hoeverre de rechthebbende wordt beperkt om over zijn goederen te beschikken. Vanuit dit perspectief is het niet vreemd dat de schuldenaar bij stille bewindvoering beschikkingsbevoegd blijft. Er is namelijk nog geen wettelijke regeling. Bij bewindvoering behoort echter wel een vorm van formele machtsverschuiving. De stille bewindvoerder heeft in vergelijking tot de bewindvoerder een beperkte rol, hij heeft geen bestuurs en beschikkingsbevoegdheid. Daardoor past stille bewindvoering niet goed in het Wetsvoorstel Deze vorm van pre pack wordt de Phoenix company genoemd naar het mythische dier dat uit zijn eigen as weet te verrijzen. Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 4

5 Voorontwerp 2007 Een andere regeling is het Voorontwerp Insolventiewet van de Commissie Kortmann (hierna: Voorontwerp 2007 ). Het Voorontwerp 2007 bespreekt de benoeming, taakomschrijving, verantwoordingsplicht, beloning en beëindiging van de taak van een stille bewindvoerder. De regeling is op sommige onderdelen onvolledig en zeer globaal. Het vermeldt niet of de stille bewindvoerder bij een faillissement ook curator kan worden en of er een stille rechter commissaris wordt aangesteld. De inhoud van de taak van de stille bewindvoerder, welke belangen gediend moeten worden en hoe verantwoording moet worden afgelegd worden niet besproken. Herijking van de Faillissementswet In 2011 liet de minister weten voor stabiliteit en rechtszekerheid te kiezen en niet voor een integrale herziening zoals het Voorontwerp 2007 beoogt. Tegelijkertijd heeft de minister aangegeven de Faillissementswet op concrete punten te willen wijzigingen. Op verzoek van de minister heeft de Vereniging van Insolventie Advocaten (hierna: Insolad ) een voorstel gedaan (hierna: Voorstel Insolad 2012 ), waaronder ook voor stille bewindvoering. De regeling lijkt op het Voorontwerp 2007, maar is uitgebreider en vollediger. Opvallend is dat het Voorstel Insolad 2012 spreekt over de gerechtelijk insolventieadviseur, in plaats van stille bewindvoerder. 4 De minister heeft aangegeven dit voorstel te gebruiken als inspiratie om in het najaar van 2013 een wetsvoorstel in consultatie te brengen. 5. Schoeien van stille bewindvoering op artikel 194 Rv De minster van Justitie is van plan om stille bewindvoering wettelijk te regelen. Totdat de wettelijke regeling in werking treedt kent de huidige praktijk geen wettelijke grondslag. In hoofdstuk vijf en zes worden daarom mogelijke grondslagen voor stille bewindvoering bekeken. In 2011 gebruikte de rechtbank s Hertogenbosch artikel 194 Rv om stille bewindvoering in die zaak mogelijk te maken. Bij twijfel over het bestaan van een faillissementstoestand 4 Er zijn al meer regelingen besproken waarin niet van een stille bewindvoerder werd gesproken, zoals bij de Britse toekomstig administrator of de Belgische ondernemingsbemiddelaar. In de literatuur zijn ook voorstellen gedaan voor een geschikte benaming, zoals de reorganisatiemediator. Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 5

6 werd een deskundige aangesteld om daar onderzoek naar te doen. De onderzoeksopdracht was breder, namelijk ook of continuering van de onderneming mogelijk is. Uit artikel 194 lid 1 Rv lijkt geen actieve rol voor de deskundige te zijn weggelegd. Het zou niet bij een deskundige passen om te interveniëren of te adviseren hoe de onderneming moet handelen of om actief deel te nemen aan onderhandelingen om een akkoord of pre pack te realiseren. Tevens is het de vraag of de rechter bevoegd is tot een onderzoeksopdracht voor het verkennen van doorstartmogelijkheden, aangezien dit het terrein is van de curator. 6. Schoeien van stille bewindvoering op titel 19 van boek 1 BW Om meer inzicht te krijgen wat er bij stille bewindvoering gebeurt is gekeken naar de huidige bewindregeling in boek 1 BW. Het meerderjarigenbewind is in beginsel gericht op natuurlijke personen, maar kan slechts met enige moeite worden toegepast op rechtspersonen. Een rechtspersoon die niet in staat is om zijn vermogen op behoorlijke wijze te beheren zou (op zijn verzoek) evenzogoed een bewindvoerder moeten kunnen krijgen. De regeling verschaft de bewindvoerder bevoegdheden om het vermogen niet te beheren en erover te beschikken. Op de stille bewindvoerder rust een grote verantwoordelijkheid wanneer deze de bevoegdheden van een bewindvoerder in een meerderjarigenbewind krijgt en zich slechts jaarlijks en op verzoek van de rechtercommissaris daarover dient te verantwoorden. Dit lijkt een onwenselijke situatie. Daarnaast komt de verschuiving van bevoegdheden in de huidige vorm van stille bewindvoering nauwelijks terug. Wel geeft de regeling een duidelijk kader voor de bewindvoerder, meer dan het Wetsvoorstel 1980 dat doet. 7. Buitenwettelijke mogelijkheden voor waarborgen en toezicht Er zijn verscheidene regelingen opgesteld door organisaties en samenwerkingsverbanden om de rol van de curator en bewindvoerder in surseance nader invullen. Dergelijke regelingen voor stille bewindvoering kunnen meer helderheid geven over de benodigde waarborgen en toezicht. Kritiek in het Verenigd Koninkrijk resulteerde in de SIP 16, deze regeling is gericht op verantwoording na afloop van de pre pack. In Nederland bestaat nog geen vergelijkbare regeling voor stille bewindvoering. In de scriptie worden concrete suggesties gedaan wat een Nederlandse regeling zou kunnen voorschrijven. Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 6

7 8. Conclusie Dit onderzoek wil inzicht bieden in de waarborgen en het toezicht dat relevant is bij stille bewindvoering. Stille bewindvoering is door de rechtbank s Hertogenbosch in 2011 mogelijk gemaakt waarna meerdere rechtbanken volgden. Tot die tijd waren al vaker voorstellen gedaan om (stille) bewindvoering te regelen, maar dat heeft nooit tot wetgeving geleid. De noodzaak was groot om op een effectieve manier met ondernemingen in financiële problemen om te gaan gezien de stijging van het aantal faillissementen. Faillissementen dragen veel minder bij aan waardemaximalisatie dan de fase voor het faillissement doet. De rechter heeft zelf invulling gegeven aan het ontbreken van een wettelijke regeling. Verscheidene rechtbanken hebben in navolging van de rechtbank s Hertogenbosch stille bewindvoering mogelijk gemaakt. Aangezien niet alle rechtbanken hierin mee gaan kan dit leiden tot forum shopping. Een wettelijke regeling is nodig om deze situatie te beëindigen en elke onderneming dezelfde kansen te bieden. Het onderzoek naar de Belgische ondernemingsbemiddelaar en de Britse pre pack heeft meer inzicht gegeven hoe stille bewindvoering kan worden geregeld. De Britse pre pack is in de praktijk ontwikkeld, de ondernemingsbemiddelaar is geïntroduceerd bij wet in Daarnaast zijn verschillende regelingen onderzocht die als voorbeeld of grondslag kunnen dienen hoe stille bewindvoering waarborgen en toezicht kan bieden voor de belangen van met name de gezamenlijke crediteuren. Dit schept het beeld dat er weinig aandacht is voor een volledige regeling die duidelijkheid kan geven over de stille bewindvoering. De benaming loopt ook uiteen, namen als ondernemingsbemiddelaar en reorganisatiemediator beschrijven beter de rol in stille bewindvoering dan stille bewindvoerder dat doet. Het doel en de te dienen belangen, de benoemingsprocedure, de taakomschrijving en de bevoegdheden, de wijze van verantwoording en de beloningsregeling zijn vaak globaal beschreven, als het al wordt benoemd. Het doel van stille bewindvoering is alleen bekend van één beschikking, van andere beschikkingen is het onbekend. Zowel het Voorontwerp 2007 als het Voorstel Insolad 2012 noemen geen doel. De benoeming wordt in de regelingen veelal summier besproken. Alleen het Voorstel Insolad 2012 geeft concrete maatstaven waaraan een verzoek dient te voldoen. Het is mogelijk om met soft law hieraan invulling te geven. De bevoegdheden van de stille bewindvoerder zijn beperkt, maar komt net als Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 7

8 de taakomschrijving weinig aan bod in de verschillende regelingen of sluit niet aan bij het karakter van stille bewindvoering (zoals het geval is bij bewindvoering). De minister omschrijft de taak als adviserend en ondersteunend, hoe dit dient te gebeuren laat de minster open. Verantwoording wordt vaak passief geregeld, de stille bewindvoerder (of inmiddels curator) dient veelal alleen op verzoek de rechter commissaris informatie te verschaffen. Er is geen zelfstandige verplichting om verantwoording af te leggen. Het bewind kent in beginsel een jaarlijkse verplichting om rekening en verantwoording af te leggen, maar dat sluit niet goed aan bij de korte duur van stille bewindvoering. Transparantie kan een krachtig middel zijn om misbruik te beperken, mede daarom is door een brancheorganisatie SIP 16 geïntroduceerd. Dit zijn onderwerpen die in een (wettelijke) regeling gewaarborgd kunnen worden en waarop toezicht mogelijk zou moeten zijn. Totdat een wettelijke regeling in werking treedt kan door soft law een kader voor stille bewindvoering worden geschapen. Tevens kan soft law naast een wettelijke regeling nuttig zijn voor nadere invulling van specifieke onderdelen daarvan. Kortom, het is nu stilte voor de storm, er staat nog een hoop te gebeuren om stille bewindvoering voldoende waarborgen te bieden en toezicht mogelijk te maken. Dit is nodig voor een werkelijk succesvolle stille bewindvoering waarbij geen misbruik wordt gemaakt van de zwakte van zij die niet betrokken zijn, maar de sterkte van het gegeven vertrouwen weet te beantwoorden. Deze samenvatting vertelt in hoofdlijnen de inhoud van de scriptie. Voor het gehele verhaal wordt verwezen naar de scriptie getiteld: Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering. Bijlagen bij de scriptie: Bijlage 1 Overzicht faillissementsverslagen (p. 71). Bijlage 2 Overzicht van relevante regelingen voor (stille) bewindvoering (p. 75). Samenvatting Stilte voor de storm: waarborgen en toezicht bij stille bewindvoering 8

Pre-packs: theorie en praktijk. Nederlandse Orde van Advocaten 26 september 2014 Robert van Galen en Barbara Rumora-Scheltema

Pre-packs: theorie en praktijk. Nederlandse Orde van Advocaten 26 september 2014 Robert van Galen en Barbara Rumora-Scheltema Pre-packs: theorie en praktijk Nederlandse Orde van Advocaten 26 september 2014 Robert van Galen en Barbara Rumora-Scheltema Pre-packs De term Pre-pack heeft onder Amerikaans en Nederlands recht een geheel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333

Nadere informatie

WCO II: Een doorbraak? Johan Jol

WCO II: Een doorbraak? Johan Jol WCO II: Een doorbraak? Johan Jol 1 programma Wat er aan voorafging FD 12 November 2012 het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementswet WCO I (pre-pack) en WCO II (akkoord) Specifieke bepalingen WCO

Nadere informatie

WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET?

WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET? WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET? Prof. mr. B.Wessels Hoogleraar Internationaal insolventierecht, Universiteit Leiden (b.wessels@law.leidenuniv.nl) Op 26 november 2012 jaar is door de Minister van Veiligheid

Nadere informatie

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I N CW B Aan Zijne Excellentie Mr. LW. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Briefnummer 14/10.037/Jla Den Haag 21 januari 2014 Onderwerp Telefoonnummer Reactie VNO-NCW

Nadere informatie

Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack

Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack 26 maart 2015 mr. Hendrie Aarnink en mr. Mark Loef Corporate Programma Wat komt ter sprake? Praktijk vóór de pre-pack Pre-pack en stille bewindvoering

Nadere informatie

Sl l. Commissie Bevordering Medezeggenschap

Sl l. Commissie Bevordering Medezeggenschap Commissie Bevordering Medezeggenschap Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE BETREFT Reactie op uw brief

Nadere informatie

Betreft: Klachten over het functioneren van bewindvoerders, curatoren en rechterscommissarissen

Betreft: Klachten over het functioneren van bewindvoerders, curatoren en rechterscommissarissen COMMISSIE INSOLVENTIERECHT Voorzitter: Prof.mr. S.C.J.J. Kortmann Postbus 9049 6500 KK Nijmegen Aan Zijne Excellentie De Minister van Justitie Mr J.P.H. Donner Postbus 20301 2500 EH Den Haag Nijmegen,

Nadere informatie

http://portal.rechtsorde.nl/pages/export.ashx?requestid=064df1002394494ca66ffea75...

http://portal.rechtsorde.nl/pages/export.ashx?requestid=064df1002394494ca66ffea75... pagina 1 van 5 Jutd 2013/21 Herijking faillissementsrecht: wettelijke regeling voor de pre pa... Jutd 2013/21 Herijking faillissementsrecht: wettelijke regeling voor de pre pack op komst Jutd 2013/21 d.d.

Nadere informatie

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is daarom dat zij

Nadere informatie

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is daarom dat zij

Nadere informatie

Algemene opmerkingen 90002702 P 2177179 / 6

Algemene opmerkingen 90002702 P 2177179 / 6 De Vereniging Insolventierecht Advocaten (hierna INSOLAD ) heeft het voorontwerp voor de Wet Continuïteit Ondernemingen I bestudeerd. Gaarne brengt zij daarover de volgende opmerkingen onder uw aandacht.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving Sectie Privaatrecht T.a.v. dhr. mr. E. Schmieman Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving Sectie Privaatrecht T.a.v. dhr. mr. E. Schmieman Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving Sectie Privaatrecht T.a.v. dhr. mr. E. Schmieman Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 30 januari 2014 Kenmerk: B14.07 Betreft: Consultatie voorontwerp

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen

Nadere informatie

PRAKTIJKREGELS BEOOGD CURATOR

PRAKTIJKREGELS BEOOGD CURATOR CONCEPT Praktijkregels beoogd curator als vastgesteld door het bestuur van INSOLAD en gepubliceerd op 10 november 2014 op www.insolad.nl PRAKTIJKREGELS BEOOGD CURATOR 1 Achtergrond en totstandkoming van

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 695 Faillissementsrecht Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

De voorlopige crediteurencommissie revisited en artikel 76 Fw re-examined

De voorlopige crediteurencommissie revisited en artikel 76 Fw re-examined S.E. Castaño Ortiz De voorlopige crediteurencommissie revisited en artikel 76 Fw re-examined Inleiding De bevoegdheden die aan de voorlopige crediteurencommissie worden toegekend, door de Faillissementswet,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL. 1. Inhoud van het wetsvoorstel

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL. 1. Inhoud van het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de doelmatige afwikkeling dan wel toepassing

Nadere informatie

Mijn klant is failliet... wat nu?

Mijn klant is failliet... wat nu? Mijn klant is failliet... wat nu? Mijn klant is failliet... wat nu? Je kunt zelf je bedrijf goed op orde hebben, maar wat doe je als je klant failliet gaat? Goed geïnformeerd zijn is het halve werk en

Nadere informatie

Vereniging Jaarrekeningenrecht Administratie- en publicatieplicht en insolventie. 13 april 2010 Prof.mr.dr. Karin Luttikhuis RA

Vereniging Jaarrekeningenrecht Administratie- en publicatieplicht en insolventie. 13 april 2010 Prof.mr.dr. Karin Luttikhuis RA Vereniging Jaarrekeningenrecht Administratie- en publicatieplicht en insolventie 13 april 2010 Prof.mr.dr. Karin Luttikhuis RA Onderwerpen Administratie- en publicatieplicht onderdeel Wet bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

DE FAILLIET. Inleiding Deze brochure is in hoofdzaak bedoeld voor de failliet zelf en/of haar bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s).

DE FAILLIET. Inleiding Deze brochure is in hoofdzaak bedoeld voor de failliet zelf en/of haar bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s). DE FAILLIET (EN/OF HAAR BESTUURDER(S) EN/OF AANDEELHOUDER(S)) Inleiding Deze brochure is in hoofdzaak bedoeld voor de failliet zelf en/of haar bestuurder(s) en/of aandeelhouder(s). 1 Deze brochure behandelt

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector Privaatrecht. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector Privaatrecht. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Wetgeving en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Toezicht 1. Kortom, het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat.

Toezicht 1. Kortom, het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Toezicht 1 Omdat ik de eer heb, als eerste na de voorzitter van de Commissie te zijn geprogrammeerd, wil ik de gelegenheid te baat nemen de Commissie te complementeren met het verrichte werk. Het is een

Nadere informatie

Association for Corporate Growth Holland

Association for Corporate Growth Holland Association for Corporate Growth Holland Lunchmeeting 12March 2014 www.acg.org Stille bewindvoering De Rotterdamse werkwijze mr. drs. J.C.A.T. Frima Rechter-commissaris faillissementen Teamvoorzitter Insolventie

Nadere informatie

VABNET FLASH! Vragen vooraf? 29-1-2015. Even voorstellen: Opbouw presentatie. Uw cliënt, wie is dat? richtlijnen voor adviseurs:

VABNET FLASH! Vragen vooraf? 29-1-2015. Even voorstellen: Opbouw presentatie. Uw cliënt, wie is dat? richtlijnen voor adviseurs: VABNET FLASH! schuldsanering of faillissement 29 januari 2015 Even voorstellen: Mr. Harjo Bakker - 10 jaar advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht - specialisatie bijstaan bedrijven in moeilijkheden

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 122, dd 1 november 2007, Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage bij persbericht 122, dd 1 november 2007, Radboud Universiteit Nijmegen Bijlage bij persbericht 122, dd 1 november 2007, Radboud Universiteit Nijmegen VOORONTWERP INSOLVENTIEWET Belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige Faillissementswet: 1. De huidige Faillissementswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 695 Faillissementsrecht Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadreskneuterdijk 1correspondentieadresPostbus 90613T (088) 36 10000F (088) 36 10022www.rechtspraak.nl 2509 LP Den Haag 2514 EM Den Haag De minister van Veiligheid

Nadere informatie

FLASH! schuldsanering of faillissement

FLASH! schuldsanering of faillissement FLASH! schuldsanering of faillissement Even voorstellen: Mr. Harjo Bakker - 10 jaar advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht - specialisatie bijstaan bedrijven in moeilijkheden - ca. honderd faillissementen

Nadere informatie

FAILLISSEMENT & BETROKKENE(N) Deze brochure is bedoeld voor al diegenen die geconfronteerd worden met een faillissement, zoals werknemers,

FAILLISSEMENT & BETROKKENE(N) Deze brochure is bedoeld voor al diegenen die geconfronteerd worden met een faillissement, zoals werknemers, FAILLISSEMENT & BETROKKENE(N) Inleiding Deze brochure is bedoeld voor al diegenen die geconfronteerd worden met een faillissement, zoals werknemers, schuldenaren (debiteuren), schuldeisers (crediteuren),

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Leverancier failliet, wat nu?

Leverancier failliet, wat nu? Leverancier failliet, wat nu? door mr. G.L. van t Hoff 4 juni 2009 Faillissement Faillietverklaring schuldenaar is opgehouden te betalen bij rechterlijk vonnis - op eigen aangifte - op verzoek van één/meerdere

Nadere informatie

Meerderjarigenbewind en schuldsanering

Meerderjarigenbewind en schuldsanering Meerderjarigenbewind en schuldsanering Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar burgerlijk recht,

Nadere informatie

Executie van het retentierecht

Executie van het retentierecht Executie van het retentierecht mr. Jacob Henriquez mr. Teije van Dijk AKD Aangeboden door WEKAbouw Kennisbank Contracteren in de bouw www.weka-bouw.nl @2011 Weka Uitgeverij B.V. - 1 - Inleiding Het retentierecht

Nadere informatie

Pre-pack, de nieuwe praktijk?

Pre-pack, de nieuwe praktijk? Pre-pack, de nieuwe praktijk? Een juridisch en praktijkgericht onderzoek naar het bereiken van een succesvolle Nederlandse pre-pack Auteur: Charlotte de Koster Studentnummer: 2034925 Opleiding: Eerste

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Eigenlijk ben ik soms meer commissaris. dan rechter

Eigenlijk ben ik soms meer commissaris. dan rechter Eigenlijk ben ik soms meer commissaris dan rechter Crisis en insolventie gaan hand in hand. Ook in Amsterdam is sinds 2008 het aantal uitgesproken faillissementen en schuldsaneringen vanwege de wereldwijde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

Advies wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I

Advies wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I contactpersoon De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 5 februari 2014 Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46116548

Nadere informatie

Schuldeisers kunnen kiezen

Schuldeisers kunnen kiezen Schuldeisers kunnen kiezen Welke stappen kunnen schuldeisers zetten om vorderingen te innen? Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp (0900) 202 66 20 ( 0,10 p/m) wsnpinfo@rvr.org schuldeisers

Nadere informatie

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 Bij Kabinetsmissive van 27 juli 2004, no.04.002990, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, bij de Raad van State ter overweging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 322 Kinderopvang Nr. 252 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: VSL NUTH B.V. Datum: 6 november 2015 Nummer: verslag 8 Gegevens onderneming : VSL NUTH B.V. Dossiernummer : F03130002 Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN IN LIQUIDATIE

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN IN LIQUIDATIE TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN IN LIQUIDATIE Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten in liquidatie Faillissementsnummer

Nadere informatie

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Begrippenlijst A Aanmaning Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

De beoogd curator, uitgegroeid van fly on the wall tot spin in het web

De beoogd curator, uitgegroeid van fly on the wall tot spin in het web Mr. M.R. van Zanten 1 Wetenschap De beoogd curator, uitgegroeid van fly on the wall tot spin in het web In dit artikel bespreekt de auteur de gevolgen van WCO I voor de huidige praktijk op basis van een

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014. (1) Faillissement ShopVIP B.V.

Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014. (1) Faillissement ShopVIP B.V. INFORMATIEMEMORANDUM T EN BEHOEVE VAN CONSUMENTEN Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014 (1) Faillissement ShopVIP B.V. Bij vonnis van de rechtbank

Nadere informatie

Samenloop van beschermingsbewind en insolventie. Wat als de gefailleerde of schuldenaar onder beschermingsbewind is of wordt gesteld?

Samenloop van beschermingsbewind en insolventie. Wat als de gefailleerde of schuldenaar onder beschermingsbewind is of wordt gesteld? Samenloop van beschermingsbewind en insolventie. Wat als de gefailleerde of schuldenaar onder beschermingsbewind is of wordt gesteld? 1. Inleiding en vraagstelling. Sinds 1 september 1982 bestaat de mogelijkheid

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

tierecht wordt de pre-pack breder omarmd.4 Wellicht dat dit enthousiasme voortvloeit uit de aparte rol van de curator

tierecht wordt de pre-pack breder omarmd.4 Wellicht dat dit enthousiasme voortvloeit uit de aparte rol van de curator Mr. M.R. vøn Zanten' Artikelen Aan het werk met de pre-pack! 47 Tijdens het Nationaal ArbeidsRechf Diner 20132 is gesproken over de pre-pack, die in de praktijk inmiddels veel wordt gebruikt bij het realiseren

Nadere informatie

Dutch Corporate Finance Association

Dutch Corporate Finance Association Dutch Corporate Finance Association Themabijeenkomst Corporate Recovery 25 november 2010 Winnibald Moojen Corporate Restructuring Marxman Advocaten B.V. Onze visie Duurzame relatie Snel Kwalitatief uitstekend

Nadere informatie

Workshop Toezicht op vrije. Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa

Workshop Toezicht op vrije. Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa Workshop Toezicht op vrije beroepsoefenaren Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa 23 september 2010 Toezicht: ja Inzicht: nee Agenda Inleiding en afbakening Toezicht op accountants Toezicht op curatoren

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten,

De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten, De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 22 september 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 5707928/11/6 onderwerp

Nadere informatie

Den Haag 3 juni 2014. De voorgestelde medewerkingsverplichting van de gefailleerde en derden gaat echter op punten te ver.

Den Haag 3 juni 2014. De voorgestelde medewerkingsverplichting van de gefailleerde en derden gaat echter op punten te ver. VN (O) N CW Nederland B Aan Zijne Excellentie Mr. LW. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Turfinarkt 147 2511 DP Den Haag Briefnummer 14/1 0.878/SvDlHa Den Haag 3 juni 2014 Onderwerp Telefoonnummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieen Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Achtste druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

SURSEANCEVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 maart 2014

SURSEANCEVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 maart 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag SURSEANCEVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 maart 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exquis B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Resolutie: Failliet Indieners: Veronique Roerink en Martijn Wiggers Voorjaarscongres 2013, 20 & 21 april, Sint-Michielsgestel

Resolutie: Failliet Indieners: Veronique Roerink en Martijn Wiggers Voorjaarscongres 2013, 20 & 21 april, Sint-Michielsgestel Resolutie: Failliet Indieners: Veronique Roerink en Martijn Wiggers Voorjaarscongres 2013, 20 & 21 april, Sint-Michielsgestel Inleiding December 2012 heeft minister Opstelten een brief naar de Tweede Kamer

Nadere informatie

17 e openbare verslag

17 e openbare verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A FW Nummer 17 e openbare verslag Datum 26 juli 2013 Gegevens gefailleerde De heer A.J. van der Heijden Faillissementsnummer 08/318 F Datum uitspraak 7 oktober 2008 Curator

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

2008D17655 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2008D17655 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2008D17655 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Justitie naar aanleiding van de brief van 27 oktober 2008 inzake

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 1:1 Turnaround De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 maart 2011 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Marleen Breedveld, BBA. Samenvatting nieuwe wet- en regelgeving Wet wijziging curatele, mentorschap en beschermingsbewind

Marleen Breedveld, BBA. Samenvatting nieuwe wet- en regelgeving Wet wijziging curatele, mentorschap en beschermingsbewind Samenvatting nieuwe wet- en regelgeving Wet wijziging curatele, mentorschap en beschermingsbewind 3. De nieuwe wet- en regelgeving Deze uitwerking is een hoofdstuk van het onderzoek van Fraude, bewindvoering

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Internationaal transport van bloemen en planten alsmede overig geconditioneerd vervoer.

Activiteiten onderneming : Internationaal transport van bloemen en planten alsmede overig geconditioneerd vervoer. FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 16 november 2005 Ex art. 73A Fw Gegevens onderneming : Bij Beschikking d.d. 28 april 2000, gegeven door de Arrondissementsrechtbank Utrecht, nr. 00/9, is aan Franklin Tijsterman,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 9 augustus 2010 Gegevens onderneming : Quality Planning B.V. Faillissementsnummer : 09/30 Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris : 20 januari

Nadere informatie

Reactie NautaDutilh. Reactie NautaDutilh op het ambtelijk voorontwerp voorstel

Reactie NautaDutilh. Reactie NautaDutilh op het ambtelijk voorontwerp voorstel Reactie NautaDutilh consultatie Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Reactie NautaDutilh op het ambtelijk voorontwerp voorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen NautaDutilh N.V. Marianne de Waard-Preller

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord / 11

Inhoudsopgave. Voorwoord / 11 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 1 De taak van de curator; van reactief boedel- beheerder naar proactief toezichthouder? A.T.M. (Arjan) Adams / 13 1.1 Inleiding / 13 1.2 Faillissementsfraude / 14 1.3 Maatschappelijke

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acaday B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Voorontwerp Insolventiewet

Voorontwerp Insolventiewet Voorontwerp Insolventiewet Auteur: Robert van Galen In: Ondernemingsrecht 2008/45 Datum: 01-03-08 Op 1 november 2007 heeft de Commissie Insolventierecht haar Voorontwerp voor een nieuwe Insolventiewet

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014 Gegevens onderneming : Fitness Drachten BV Faillissementsnummer : F 14/17 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

Wie is de stille bewindvoerder?

Wie is de stille bewindvoerder? Wie is de stille bewindvoerder? Mr. W.J.P. JongePier en Mr. drs. K.P. HoogenboezeM de figuur van de stille bewindvoerder, veelal in één adem genoemd met het begrip pre-pack, mag zich verheugen op toenemende

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN ENTERTAINMENT BUSINESS SERVICES BV. d.d. 10 februari 2011

VIERDE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN ENTERTAINMENT BUSINESS SERVICES BV. d.d. 10 februari 2011 VIERDE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN ENTERTAINMENT BUSINESS SERVICES BV d.d. 10 februari 2011 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Entertainment Business Services BV

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 18 juni 2013 Uitgesproken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ONDERNEMINGSRECHT

NIEUWSBRIEF ONDERNEMINGSRECHT NIEUWSBRIEF ONDERNEMINGSRECHT nr.15, april 2015 DISCLAIMER Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobouwwarmte Rotterdam

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 1 200502 BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 Gegevens onderneming : De vennootschap onder firma V.O.F. Hoitinga & Hoitinga- Meijer Faillissementsnummer : F.17/14/86 Datum uitspraak : 22 april 2014 Curator

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

Rechter-commissaris : de heer mr T.J. van Gessel Gerechtssecretaris : mevrouw A.M.C.J. Leijten-Verhoeven

Rechter-commissaris : de heer mr T.J. van Gessel Gerechtssecretaris : mevrouw A.M.C.J. Leijten-Verhoeven FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10.03.2015 Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : Riool-liner.nl B.V. Faillissementsnummer : C/10/15/137 F (rechtbank

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Installatiebedrijf W.A. Kemkens B.V., tevens h.o.d.n.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 23 december 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 23 december 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : v.o.f. Koetjes De Cleyburch 27369966 Faillissementsnummer : F12/927 Datum uitspraak

Nadere informatie

Recofa-uitgangspunten bij de benoeming van curatoren en bewindvoerders in faillissementen en surseances van betaling

Recofa-uitgangspunten bij de benoeming van curatoren en bewindvoerders in faillissementen en surseances van betaling Recofa-uitgangspunten bij de benoeming van curatoren en bewindvoerders in faillissementen en surseances van betaling datum 15 maart 2013 auteur R.A. Boon, M. Jansen, R.J. Verschoof, R. Kruisdijk en P.

Nadere informatie

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen.

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen. Begrippenlijst Bedrijfstoetsing De begrippenlijst van Bedrijfstoetsing heeft de bedoeling u te informeren over de achtergrond van het rapport en uitleg te geven over de betekenis en waarde van de gehanteerde

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobouwwarmte Rotterdam

Nadere informatie

ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V.

ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V. ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jofre B.V. Amsterdam, laatstelijk

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: 5 th Floor Fashion Group B.V. Datum: 29 september 2015 Nummer: verslag 3 Gegevens onderneming : 5th Floor Fashion Group B.V.

Nadere informatie

Verklarende Insolventie Woordenlijst

Verklarende Insolventie Woordenlijst ERNST & YOUNG CORPORATE RESTRUCTURING SEPTEMBER 2003 Verklarende Insolventie Woordenlijst A Actio Pauliana De rechtshandeling waarbij een crediteur, of in het geval van een faillissement de curator, een

Nadere informatie

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Onderzoek door mr. J.M. Blanco Fernández en prof. mr. M. van Olffen (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie