LEDENOVEREENKOMST. Recybat vzw Jules Bordetlaan Brussel Tel.: Fax: BTW: BE ING:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEDENOVEREENKOMST. Recybat vzw Jules Bordetlaan 164-1140 Brussel Tel.: 02-778.62.00 Fax: 02-778.62.24 BTW: BE 863 276 145 ING: 310-1805386-11"

Transcriptie

1 LEDENOVEREENKOMST Recybat vzw Jules Bordetlaan Brussel Tel.: Fax: BTW: BE ING:

2 Tussen de ondergetekenden: 1. De vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht Recybat, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 164 voor de doeleinden van deze overeenkomst hierna vertegenwoordigd door :, handelend in zijn hoedanigheid van van de vzw Recybat, en hiervoor volgens de regels gemachtigd, hierna «Recybat» genaamd. en 2. De onderneming (N.V.-B.V.B.A.-C.V.)*, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te :..... voor de doeleinden van deze overeenkomst hierna vertegenwoordigd door :, handelend in zijn hoedanigheid van en hiervoor volgens de regels gemachtigd, hierna «het Lid» genoemd, De twee contractanten zullen hierna «de partijen» genoemd worden. * (De rechtsvorm van uw onderneming toelichten door te schrappen wat niet past) Versie januari

3 Zijn het volgende overeengekomen : Artikel 1 Definities Voor de toepassing van onderhavige overeenkomst, moeten we verstaan onder : 1 Ledenovereenkomst : onderhavig document, met inbegrip van al zijn huidige en toekomstige aanhangsels en bijlagen. 2 Recybat : het beheersorganisme opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk zoals opgenomen in de Wetgeving gedefinieerd in punt 4 hieronder en in de Milieubeleidsovereenkomst zoals gedefinieerd hierna. 3 Aanvaardingsplicht : de aanvaardingsplicht zoals opgenomen in de Wetgeving gedefinieerd in punt 4 hieronder. 4 Wetgeving : het wettelijk of reglementair kader voor de Aanvaardingsplicht in elk van de drie Gewesten, met name : - in het Vlaamse Gewest : het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer ; - in het Waalse Gewest : het decreet van 27 juni 1996 betreffende afval en het besluit van de Waalse regering van 25 april 2002 tot invoering van een Aanvaardingsplicht voor bepaalde afvalstoffen met het oog op de valorisatie of het beheer ervan ; - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen en het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juli 2002 tot invoering van een Terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of verwijdering, evenals de reglementering die deze wettelijke of reglementaire kaders wijzigt en/of vervangt. 5 Recybatsysteem : het collectieve systeem dat opgezet werd door Recybat met het oog op de realisatie van de Aanvaardingsplicht met betrekking tot Autobatterijen of accu s, zoals bepaald in de Milieubeleidovereenkomst waarvan sprake is in het punt hierna. 6 Milieubeleidsovereenkomst : de overeenkomsten afgesloten met de 3 gewesten door de verenigingen zonder winstoogmerk die de personen vertegenwoordigen die aan de aanvaardingsplicht onderworpen zijn. 7 Batterij of Accu : elke bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit één of meerdere (niet-oplaadbare) primaire batterijcellen of één of meerdere (oplaadbare) secundaire batterijcellen. 8 Autobatterij of -accu : batterij of accu gebruikt voor het starten, voor de verlichting of het ontstekingsvermogen van een voertuig, zoals de Loodstartbatterij. In deze definitie is ook elke batterij of accu met vermelding van koudstartstroom inbegrepen. 9 Loodstartbatterij : elke bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit loodplaten in een elektrolytoplossing, bestemd voor het starten van een verbrandingsmotor. Versie januari

4 10 Afgedankte Autobatterij of -accu : elke autobatterij of accu die als afvalstof beschouwd wordt in de zin van de in punt 4 voornoemde wetgeving, d.w.z. waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 11 Belgische Markt : markt van autobatterijen of accu s, al dan niet ingebouwd in apparaten of voertuigen. 12 Belgische Vervangingsmarkt : markt van de batterijen die bestemd zijn om een bestaande batterij te vervangen met uitzondering van loodstartbatterijen van de eerste montage, m.a.w. de batterijen die oorspronkelijk of tijdens de eerste montage geplaatst werden in een nieuw voertuig. 13 Op de markt brengen : het leveren of ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, met inbegrip van invoer in het douanegebied. 14 Producent : elke persoon die, ongeacht de gebruikte verkooptechniek, met inbegrip van de techniek voor communicatie op afstand, batterijen of accu s, met inbegrip van batterijen of accu s die in apparaten of voertuigen zijn ingebouwd, beroepsmatig voor het eerst al dan niet voor eigen gebruik op de Belgische markt brengt. In het begrip van Producent is ook de persoon begrepen die invoeractiviteiten uitoefent. 15 Overheden : De hierna beschreven autoriteiten : - voor het Vlaamse Gewest : de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 110 ; - voor het Waalse Gewest: Direction Générale des Ressources Naturelles et de l Environnement, Office wallon des déchets, met zetel te 5100 Namen, avenue Prince de Liège 15 ; - voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brussels Instituut voor Milieubeheer, met zetel te 1200 Brussel, Gulledelle 100 ; 16 Fase II : Het operationeel systeem van ophaling en het financieringssysteem zoals beschreven in de Milieubeleidsovereenkomst. Artikel 2 Algemene bepalingen 2.1. Het Lid verklaart toe te treden tot het Recybatsysteem en verbindt zich ertoe om aan Recybat de hierna overeengekomen bijdragen te betalen Het Lid stemt in met de bepalingen van de Milieubeleidsovereenkomst en verbindt zich ertoe om alle verplichtingen na te komen die hem opgelegd worden krachtens de Milieubeleidsovereenkomst en de Wetgeving die door deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk overgedragen werden op Recybat Het Lid verbindt zich er eveneens toe om aan Recybat of aan een derde gemandateerd door Recybat, aangiftes te doen via formulieren of elektronische aangiftes die de informatie bevatten betreffende het aantal nieuwe op de Belgische Markt gebrachte Autobatterijen of accu s, en dit per type en per soort Batterij of Accu zoals die werden vastgesteld door Recybat. Recybat garandeert ten aanzien van het Lid dat deze informatie met eerbiediging van het vertrouwelijk karakter ervan gebruikt zal worden. Versie januari

5 2.4. Door toe te treden tot het Recybatsysteem belast het Lid Recybat, die dit aanvaardt, ermee om in zijn naam en voor zijn rekening alle daden te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn Aanvaardingsplicht met betrekking tot Autobatterijen of accu s zoals bepaald in de Wetgeving en de Milieubeleidsovereenkomst, waaronder zijn periodieke informatieplicht bij de gewestelijke Overheden Recybat behoudt zich het recht voor om in een tweede fase (Fase II) een financierings- en operationeel systeem op te zetten. Artikel 3 Toepassingsgebied 3.1. Deze Ledenovereenkomst heeft betrekking op alle op de Belgische Markt gebrachte Autobatterijen of accu s Deze Ledenovereenkomst is op het gehele Belgische grondgebied van toepassing. Artikel 4 - Duur Deze Ledenovereenkomst wordt voor een onbepaalde duur gesloten te tellen vanaf de datum van haar ondertekening door de twee partijen voor zover bij deze overeenkomst de eerste verklaringen van het aantal op de Belgische Markt gebrachte Autobatterijen of accu s, zoals bepaald in het artikel , gevoegd zijn. Zij kan beëindigd worden overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 10. De clausules betreffende Fase II zullen echter pas in werking treden op een latere door Recybat te bepalen datum die aan het Lid zal worden meegedeeld overeenkomstig artikel 8.2. van deze Overeenkomst. Artikel 5 Bijdragen: Lidgelden en milieubijdrage 5.1. Algemeen Teneinde Recybat toe te laten om haar opdracht te vervullen, zal het Lid gedurende de volledige duur van deze Overeenkomst de hierna bepaalde bijdragen betalen : een jaarlijks lidgeld en desgevallend een bijzondere bijdrage een milieubijdrage (deze laatste enkel in Fase II) Het bedrag, de berekeningswijze en de aanwending van de bijdragen worden jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering op basis van een financieel plan dat van tevoren aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd door de Raad van Bestuur. Het bedrag, de berekeningswijze en de aanwending van de bijdragen zijn van rechtswege van toepassing op onderhavige Overeenkomst vanaf de datum van inwerkingtreding bepaald door de Algemene Vergadering. Versie januari

6 Het jaarlijks lidgeld omvat cumulatief de volgende posten : een forfaitair lidgeld (voor dossierkosten) voor alle Leden, onafhankelijk van het aantal Autobatterijen of accu s dat het Lid op de Belgische Markt gebracht heeft en dit geldt ook voor Leden die het voorgaande jaar geen Autobatterijen of accu s op de Belgische Markt gebracht hebben; een veranderlijk lidgeld per Autobatterij of accu die op de Belgische Markt gebracht wordt en begrensd op een totaal van Autobatterijen of accu s die per jaar op de Belgische Markt gebracht worden; De berekening van het lidgeld van het Lid is gebaseerd op de jaarlijkse gegevensaangifte(s) vermeld in de verschillende paragrafen van het artikel 6.2. Het Lid verklaart voor de ondertekening van onderhavige Overeenkomst kennis genomen te hebben van de bedragen van het geldende forfaitaire en veranderlijk lidgeld per op de Belgische Markt gebrachte Autobatterij of accu Het jaarlijks lidgeld is verschuldigd vanaf het ogenblik dat het Lid van Recybat een factuur ontvangt ter voldoening van het jaarlijks lidgeld. Voor het lidgeld verschuldigd voor het eerste jaar zal daarentegen door Recybat binnen de dertig dagen volgend op de ondertekening van onderhavige Ledenovereenkomst een voorlopige factuur worden opgesteld. Deze factuur zal opgesteld worden op basis van de voorlopige aangifte beschreven in het artikel van onderhavige Ledenovereenkomst. In voorkomend geval zal vervolgens na ontvangst van de eerste gecertificeerde aangifte door Recybat een tweede factuur worden opgesteld teneinde de toestand te regulariseren Zonder afbreuk te doen aan wat bepaald is onder het punt hierna, is het Lid dat onderhavige overeenkomst sluit na 1 oktober 2005 een bijzondere bijdrage verschuldigd waarvan het bedrag bepaald wordt volgens het principe van terugwerkende kracht. Overeenkomstig dit principe zal het Lid, naast het bedrag van het jaarlijks lidgeld zoals hierboven beschreven, een bijzondere bijdrage moeten betalen op: o o alle Loodstartbatterijen die hij op de Belgische Vervangingsmarkt heeft gebracht tussen 1 juli 2005 en 31 december 2008; alle Autobatterijen of accu s die hij op de Belgische Markt gebracht heeft tussen 1 januari 2009 en de datum van ondertekening van onderhavige Ledenovereenkomst. Dit lidgeld wordt bepaald door de Algemene Vergadering op basis van een voorstel gedaan door de Raad van Bestuur. Het Lid verklaart voor de ondertekening van onderhavige Overeenkomst kennis genomen te hebben van de berekening van het bedrag van de geldende bijzondere bijdrage. Voor het Lid dat zijn activiteiten i.v.m. het op de markt brengen van Batterijen of Accu s aanvangt na 1 oktober 2005 zal dit principe van terugwerkende kracht niet van toepassing zijn als hij binnen de 6 maanden volgend op de aanvang van zijn activiteiten, lid wordt van Recybat. Versie januari

7 Voor het lid waarnaar verwezen wordt in de eerste alinea van onderhavig artikel zal de bijzondere bijdrage niet verschuldigd zijn voor Loodstartbatterijen die op de Belgische Vervangingsmarkt gebracht werden of voor Autobatterijen of accu s die op de Belgische Markt gebracht werden gedurende de voornoemde respectieve periodes op voorwaarde dat ofwel het bewijs geleverd wordt dat de uitvoering van een individueel afvalbeheerplan in zijn totaliteit werd goedgekeurd door de Overheden, ofwel het bewijs geleverd wordt dat de bijdragen in het kader van het RECYBAT-systeem dat daarop betrekking heeft, betaald werden Voor het Lid dat Autobatterijen of accu s op de markt brengt die ingebouwd zijn in voertuigen of apparaten zal het jaarlijks lidgeld en/of, desgevallend, de bijzondere bijdrage, enkel betrekking hebben op het aantal Autobatterijen of accu s die ingebouwd zijn: in voertuigen die tot de categorieën M1 en N1 behoren, zoals bepaald in de Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, die op de markt gebracht werden vanaf 1 juli 2009; in apparaten en voertuigen die niet tot de categorieën M1 en N1 behoren zoals bepaald hierboven en die op de markt gebracht werden vanaf 1 mei Milieubijdrage (Fase II) Ingeval Recybat beslist om een financierings- en operationeelsysteem (Fase II) ten uitvoer te brengen, zal het Lid aan Recybat een milieubijdrage moeten betalen. Recybat zal het bedrag van deze milieubijdrage bepalen rekening houdend met de vermoedelijke kosten voor ophaling en verwerking, de werkingskosten van RECYBAT, evenals met een reserve voor het verkeerd inschatten van de vermoedelijke kosten tijdens de opstartfase. Het bedrag van de milieubijdrage zal gebaseerd zijn op het aantal op de Belgische Markt gebrachte Autobatterijen of accu s Het bedrag, de berekeningswijze en de aanwending van de milieubijdragen worden door Recybat bepaald, nadat ze voor advies aan de Overheden voorgelegd werden en zullen van rechtswege van toepassing zijn op deze Ledenovereenkomst en dit vanaf de datum van inwerkingtreding van de milieubijdragen, vast te stellen door Recybat Het bedrag van de milieubijdrage is herzienbaar, indien de omstandigheden dit vereisen. Het bedrag van de milieubijdrage mag niet meer dan 60 bedragen per op de Belgische Markt gebrachte Autobatterij of -accu Het Lid verbindt zich ertoe om, bij de verkoop van nieuwe Autobatterijen of accu s onderworpen aan de Aanvaardingsplicht, een milieubijdrage te innen conform de bepalingen van de Milieubeleidsovereenkomst en de hierna beschreven voorwaarden Het lid verbindt zich ertoe dat de milieubijdrage, met vermelding van het bedrag, afzonderlijk vermeld wordt op de factuur of het kasticket per soort Autobatterij of accu. Versie januari

8 Het lid verbindt zich ertoe de milieubijdragen te zullen meedelen aan de commercialisatieketens en aan de consumenten Recybat behoudt zich het recht voor om later bijkomende modaliteiten te bepalen betreffende de verklaringen en de betaling van de milieubijdrage Betaling van de bijdragen Recybat zal een factuur, gericht aan het Lid, opstellen voor de betaling van de bijdragen waarvan de bedragen zijn onderworpen aan het BTW-tarief van 21% Behoudens geldige betwisting van de facturen binnen de twintig kalenderdagen na ontvangst, zullen de facturen betaalbaar zijn binnen een termijn van dertig dagen einde maand. Voor elk bedrag, hoe groot ook, dat niet betaald werd binnen deze termijn, zal het Lid van rechtswege en zonder ingebrekestelling of extra formaliteit, nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke interestvoet en dit tot aan de volledige betaling van het bedrag Elke betaling moet gebeuren via een overschrijving op de bankrekening van Recybat. Artikel 6 Verplichtingen van het Lid 6.1. Preventie Het Lid verbindt zich ertoe om, zoals gestipuleerd in de Milieubeleidsovereenkomst : a. er bij de fabrikanten op aan te dringen het gebruik van schadelijke materialen en het vrijkomen van emissies en afvalstoffen naar aanleiding van het gebruik en het buiten gebruik stellen van Autobatterijen en accu s te beperken en de recycling en verwerking ervan te vergemakkelijken ; b. er bij de fabrikanten op aan te dringen om permanent onderzoek te doen voor het verbeteren van de gemiddelde kwaliteit van de Autobatterijen en accu s die op de markt gebracht worden, te meten aan de capaciteit, de levensduur en de houdbaarheid van de Autobatterijen en accu s en dit in samenwerking met de verschillende constructeurs; c. de verkoop van milieuvriendelijkere Autobatterijen en accu s te promoten evenals het opstellen en actief communiceren van duidelijke richtlijnen ten behoeve van de consumenten ; d. de Autobatterijen en accu s niet te ontdoen van het zwavelzuur, hetgeen eveneens geldt voor de eindverkopers, de distributeurs, de fabrikanten en de overbrengers. Versie januari

9 6.2. Gegevensmededeling en verwerking in geval van niet-toepassing van fase II Het Lid verbindt zich ertoe om ten aanzien van Recybat, of aan een derde gemandateerd door Recybat, een jaarlijkse aangifte te doen van het aantal Autobatterijen en accu s dat hij op de Belgische Markt heeft gebracht Recybat, of de derde gemandateerd door Recybat, moet de jaarlijkse aangifte ten laatste op 31 januari van elk jaar ontvangen. Deze aangifte moet informatie bevatten over het aantal Autobatterijen of accu s dat het voorgaande jaar op de Belgische Markt gebracht werd, per type en per soort Autobatterij of accu. De gegevens die op deze manier overgemaakt worden, moeten op een betrouwbare en verifieerbare wijze verzameld worden. De eerste jaarlijkse aangifte moet evenwel gebeuren op het ogenblik van de ondertekening van deze Overeenkomst en moet het aantal Autobatterijen of accu s bevatten dat door het Lid het jaar voorafgaand aan de ondertekening van deze Overeenkomst op de Belgische Markt werd gebracht zonder afbreuk te doen aan wat bepaald is onder het punt hierboven. Deze eerste jaarlijkse aangifte wordt beschouwd als een voorlopige aangifte en zal moeten bevestigd worden door een certificering, overeenkomstig artikel van deze overeenkomst, binnen de 60 dagen volgend op verzending van de voorlopige factuur door Recybat. Voor het lid dat zich aansluit na 1 oktober 2005 dient de eerste jaarlijkse aangifte aangevuld te worden met een tweede aangifte over respectievelijk het aantal Loodstartbatterijen die op de Belgische Vervangingsmarkt gebracht werden en Autobatterijen of accu s die op de Belgische Markt gebracht werden gedurende de periodes die in de artikelen en worden vermeld. Deze aanvullende aangifte moet gebeuren op het ogenblik van ondertekening van onderhavige overeenkomst en zal gebruikt worden om de bijzondere bijdrage te berekenen gebaseerd op het principe van terugwerkende kracht zoals aangekondigd in de artikelen en Zoals voor de jaarlijkse basisaangifte moet deze aanvullende aangifte eveneens gecertificeerd worden door een bedrijfsrevisor of door een zelfstandige accountant binnen de zestig dagen volgend op de verzending van de voorlopige factuur door Recybat Het Lid moet de gegevens meedelen volgens de door de Raad van Bestuur bepaalde procedure De jaarlijkse aangifte moet gecertificeerd worden door een bedrijfsrevisor of door een onafhankelijk boekhoudkundig expert : voor de eerste jaarlijkse aangifte, in de vorm van een bevestiging van de voorlopige aangifte vermeld in artikel ; vervolgens om de drie jaar te tellen vanaf de eerste jaarlijkse aangifte ; voor de aangifte die het Lid moet overmaken in overeenstemming met de artikelen en van deze overeenkomst. De certificering en de bijbehorende kosten zijn voor rekening van het Lid. Recybat behoudt zich het recht voor om via zijn Raad van Bestuur gelijk welke andere procedure te bepalen om de juistheid van de gegevens in de jaarlijkse aangifte te (laten) controleren. Versie januari

10 Bij gebrek aan een jaarlijkse aangifte zal Recybat de mogelijkheid hebben om van het Lid, voor het betrokken jaar, het lidgeld te eisen voorlopig berekend op basis van de gegevens opgenomen in de meeste recente aangifte die Recybat in haar bezit heeft en verhoogd met 100%. Toch zal het Lid dat in gebreke blijft om zijn jaarlijkse aangifte in te dienen bij Recybat, verplicht zijn de door Recybat, rechtstreeks of via een derde, gedane kosten met het oog op de uitvoering van de noodzakelijke controles voor de opstelling van de jaarlijkse aangifte en definitieve berekening van het lidgeld, terug te betalen Het Lid moet in (een) daartoe bestemd(e) dossier(s) de berekeningselementen verzamelen alsook alle stukken of computerbestanden die de opstelling van de jaarlijkse aangifte mogelijk gemaakt hebben. Recybat behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik, over te gaan tot de controles die noodzakelijk zijn om de juistheid te verzekeren van de door het Lid geleverde informatie. Deze controles kunnen worden uitgevoerd door elk persoon die daartoe door Recybat behoorlijkgemachtigd werd en gebonden is door het beroepsgeheim Kan afgetrokken worden van de jaarlijkse aangifte van het Lid, ten laatste op het moment van zijn aangifte die moet gedaan worden op de datum voorzien in artikel van deze Ledenovereenkomst, het Aantal autobatterijen of -accu s, al dan niet ingebouwd in apparaten of voertuigen, dat werkelijk werd geëxporteerd naar het buitenland. Deze aftrek kan gedaan worden op voorwaarde dat het Lid per brief aan Recybat en dit ten laatste op voormelde datum, een verklaring op eer overmaakt, getekend door de wederverkoper waarin hij verklaart dat dit aantal Autobatterijen of accu s werd doorverkocht aan een klant gevestigd in het buitenland en waarin de wederverkoper op zijn kosten, de controle toelaat door Recybat of een door Recybat gemandateerde derde van de juistheid van de gegevens die zijn opgenomen in deze verklaring Op het eerste verzoek levert het Lid aan Recybat, of aan de door Recybat gemandateerde derde, alle informatie die door de Overheden gevraagd wordt en hen nuttig lijken om het behalen van de doelstellingen van de Milieubeleidsovereenkomst te evalueren en om de uitvoering van de Aanvaardingsplicht te controleren Recybat behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, onder meer naar aanleiding van het opstarten van Fase II, de modaliteiten voor de door het lid te leveren gegevensmededeling te wijzigen. Artikel 7 Verplichtingen van Recybat 7.1. Recybat verbindt zich ertoe om haar verplichtingen die voortvloeien uit de Milieubeleidsovereenkomst stipt na te leven Recybat verbindt zich ertoe om het vertrouwelijk karakter te respecteren met betrekking tot alle informatie haar door het Lid gegeven betreffende het aantal door het Lid op de Belgische Markt gebrachte Autobatterijen of accu s, per type en per soort. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid doet geen afbreuk aan de mededelingplicht die Recybat heeft of zou kunnen hebben op grond van een wet, een wetgeving of een reglementaire bepaling of op grond van de Milieubeleidsovereenkomst. Versie januari

11 7.3. Recybat verbindt zich ertoe om een lijst van alle Leden op te stellen. Recybat is gemachtigd om deze lijst geheel of gedeeltelijk te gebruiken in haar eigen publicaties en/of mededelingen. Behoudens de naam van het Lid is het gebruik door Recybat van merken, logo s of andere identificatiemiddelen van het Lid, met name voor informatiedoeleinden, slechts mogelijk na schriftelijke toelating van het Lid. De Ledenlijst zal ter beschikking van de Overheden gesteld worden conform de bepalingen van de Milieubeleidsovereenkomst Recybat verbindt zich ertoe om de eindverkopers en tussenhandelaars te informeren over hun plichten betreffende de Aanvaardingsplicht, bestaande uit : de verplichting om gratis van alle consumenten de alle afgedankte Autobatterijen of accu s te aanvaarden ; de verplichting om de Autobatterijen of accu s door erkende overbrengers te laten ophalen Recybat verbindt zich ertoe om, via de eindverkopers en distributeurs, alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de consumenten te sensibiliseren in verband met de inzameling en verwerking van afgedankte Autobatterijen of accu s Recybat verbindt zich ertoe om de Overheden jaarlijks op de hoogte te brengen van de preventiemaatregelen die de Leden genomen hebben conform de Milieubeleidsovereenkomst Recybat verbindt zich ertoe om de mededelingsplicht te vervullen ten aanzien van de Overheden, overeenkomstig de Milieubeleidsovereenkomst Artikel 8 Opstarting Fase Ingeval Recybat zou beslissen om Fase II, zoals omschreven in artikel 1, 16 van deze overeenkomst op te starten, moet zij het Lid hiervan op de hoogte brengen per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs, minstens twee maanden voor het opstarten van Fase II In dat kader van Fase II zal Recybat het recht hebben om de voorwaarden van de Overeenkomst te wijzigen, alsook om er nieuwe clausules aan toe te voegen om de Overeenkomst in overeenstemming te brengen met de vereisten van een financierings- en operationeel inzamelsysteem. Daartoe zal Recybat het Lid per gewone post op de hoogte brengen van de nieuwe clausules en voorwaarden en dat minstens twee maanden voor het opstarten van Fase II Door de ondertekening van deze Overeenkomst zal het Lid automatisch onderworpen zijn aan de nieuwe bepalingen en clausules die in hogervermelde avenant zouden opgenomen worden Als het Lid daarentegen niet wil deelnemen aan het financierings- en operationeel systeem, Fase II genaamd, moet hij Recybat daarvan op de hoogte brengen per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van het schrijven bepaald in artikel 8.2. bepaalde avenant. In dat geval zal deze Overeenkomst beëindigd worden overeenkomstig het in artikel van deze overeenkomst bepaalde modaliteiten. Versie januari

12 Artikel 9 Geschillenbeslechting 9.1 In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Ledenovereenkomst, verbinden de partijen zich ertoe om met elkaar in overleg te treden met het oog op het bereiken van een minnelijke schikking. Bij gebrek aan minnelijke schikking terzake zal het geschil aan de rechtbanken worden voorgelegd In geval van een gerechtelijke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd Deze Ledenovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Artikel 10 Einde van de Overeenkomst Beëindiging zonder fout Elk van de partijen kan een einde stellen aan deze Overeenkomst, mits inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De opzegging zal per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs betekend worden. De opzegtermijn begint te lopen vanaf de eerste kalenderdag van de maand volgend op de datum van ontvangst van de kennisgeving van de opzegging De Partijen kunnen deze Overeenkomst eenzijdig beëindigen mits eenvoudige kennisgeving en zonder verdere formaliteiten indien : het Beheersorganisme ontbonden wordt of zijn activiteiten definitief stopzet ; het Lid failliet is verklaard of zich in een procedure van gerechtelijk akkoord of vereffening bevindt Het Lid kan deze overeenkomst eenzijdig beëindigen ingeval hij beslist om niet aan het financierings- en operationeel systeem deel te nemen en hij Recybat daarvan verwittigd heeft conform artikel 8.4. van onderhavige Overeenkomst. In dit geval zal de onderhavige Overeenkomst beëindigd worden op het ogenblik dat Recybat de in artikel 8.4. van deze Overeenkomst bepaalde brief van het Lid ontvangt In geval van een beëindiging zonder fout zal het Lid de reeds betaalde bijdragen niet kunnen terugvorderen en zal hij de nog verschuldigde bijdragen moeten voldoen, met inbegrip van de bijdragen verschuldigd voor het aantal op de Belgische Markt gebrachte Autobatterijen of accu s tijdens het jaar waarin de opzeg werd gegeven en gedurende de volledige opzegperiode. De bijdragen voor de Autobatterijen of accu s die tijdens deze periode op de Belgische Markt gebracht werden, zullen berekend worden op basis van hetgeen bepaald in artikel van deze overeenkomst, evenals op basis van de aangifte waartoe het Lid zich verbindt deze over te maken aan Recybat of aan het door Recybat gemandateerde derde, en die betrekking heeft op het aantal Autobatterijen of -accu s per type en per soort dat het Lid op de Belgische Markt gebracht heeft tijdens deze periode. Het Lid verbindt zich ertoe om deze aangifte binnen een termijn van twee maanden na het verstrijken van de opzegtermijn over te maken. Versie januari

13 Indien het Lid weigert een aangifte in te dienen betrekking hebbende op het aantal Autobatterijen of accu s, per type en per soort, die hij op de Belgische Markt heeft gebracht gedurende het jaar waarin de opzeg werd gegeven en gedurende de opzegtermijn, dan zal het Lid van rechtswege een lidgeld verschuldigd zijn dat voorlopig berekend wordt op basis van de gegevens die opgenomen zijn in de meest recente aangifte die Recybat in haar bezit heeft en verhoogd met 100%. Toch zal het Lid dat in gebreke blijft om zijn jaarlijkse aangifte in te dienen bij Recybat, verplicht zijn de door Recybat, rechtstreeks of via een derde, gedane kosten, met het oog op de uitvoering van de noodzakelijke controles voor de opstelling van de jaarlijkse aangifte en definitieve berekening van het lidgeld, terug te betalen Beëindiging wegens tekortkoming Onverminderd alle schadevergoeding en interesten, kan Recybat de onderhavige Overeenkomst van rechtswege beëindigen ten laste van het Lid, door een aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs te versturen aan het Lid, zonder opzegtermijn noch schadevergoeding en zonder dat een voorafgaande gerechtelijke tussenkomst nodig is, in het geval van niet-nakoming door het Lid van de hem uit hoofde van deze overeenkomst opgelegde verplichtingen en waaraan niet verholpen werd binnen de maand na de ingebrekestelling van het Lid door Recybat waarin deze laatste haar intentie tot eenzijdige beëindiging van deze Overeenkomst aangeeft Als het Lid ernstig tekortkomt aan zijn plichten zodat de voortzetting van de relaties onmiddellijk en definitief onmogelijk geworden is, zal Recybat de Overeenkomst onmiddellijk kunnen beëindigen, onverminderd haar recht om schadevergoeding en interesten te vorderen en zonder voorafgaande ingebrekestelling In het geval van een beëindiging omwille van een tekortkoming, zal het Lid zal de reeds betaalde bijdragen niet kunnen terugvorderen en zal hij de nog verschuldigde bijdragen voor de voorbije jaren moeten voldoen, daarin begrepen deze voor het jaar waarin de beëindiging van de Overeenkomst plaats vond. Deze bijdragen zullen worden berekend op basis van de modaliteiten bepaald in artikel van onderhavige Overeenkomst, evenals op basis van de aangifte waartoe het Lid zich verbindt deze mee te delen aan Recybat of aan een door Recybat gemandateerd derde, en die betrekking heeft op het aantal Autobatterijen of accu s per type en per soort die het Lid op de Belgische Markt heeft gebracht gedurende die periode. Het Lid verbindt zich ertoe om deze aangifte binnen een termijn van twee maanden na de beëindiging van deze Overeenkomst over te maken In het geval het Lid weigert de aangifte mee te delen met betrekking tot het aantal Autobatterijen of accu s per type en per soort dat hij op de Belgische Markt heeft gebracht gedurende het jaar van de beëindiging van de overeenkomst, dan zal van rechtswege voor dat jaar een lidgeld verschuldigd zijn dat voorlopig berekend wordt op basis van de gegevens opgenomen in de meest recente aangifte die Recybat in haar bezit heeft, en verhoogd met 100%. Versie januari

14 Toch zal het Lid dat in gebreke blijft om zijn jaarlijkse aangifte in te dienen bij Recybat, verplicht zijn de door Recybat, rechtstreeks of via een derde, gedane kosten, met het oog op de uitvoering van de noodzakelijke controles voor de opstelling van de jaarlijkse aangifte en definitieve berekening van het lidgeld, terug te betalen Recybat behoudt zich het recht voor om van het Lid schadevergoeding en interesten te vorderen voor het geleden nadeel De eenzijdige beëindiging op grond van tekortkoming moet per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs betekend worden aan het lid. Artikel 11 Wijzigingen en aanpassingen Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in de Ledenovereenkomst, dienen alle wijzigingen en toevoegingen aan deze Overeenkomst schriftelijk gesteld te worden in een addendum en door de partijen ondertekend te worden Eventuele addenda worden geacht deel uit te maken van deze Ledenovereenkomst De bijlagen kunnen eenzijdig door Recybat gewijzigd worden en de wijzigingen treden in werking de eerste dag van de maand volgend op de schriftelijke mededeling ervan aan het Lid, tenzij anders vermeld Elke wijziging of uitbreiding van deze Ledenovereenkomst wordt geacht integraal deel uit te maken van deze Ledenovereenkomst. Artikel 12 Slotbepalingen Het Lid kan in geen geval onderhavige Overeenkomst overdragen of de uitvoering hiervan aan een derde uitbesteden, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Recybat Elke kennisgeving die in het kader van deze Overeenkomst dient te worden gegeven, zal behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, op geldige wijze kunnen gebeuren per gewone brief aan de andere partij. De partijen worden geacht domicilie te kiezen op het adres vermeld op de eerste pagina van deze Overeenkomst en deze te behouden tijdens de hele duur van deze Overeenkomst, en dit zolang ze de andere partij niet schriftelijk in kennis gesteld hebben van het bestaan van een nieuwe woonplaats Onderhavige Ledenovereenkomst vervangt in de toekomst alle overeenkomsten met hetzelfde doel die eerder getekend werden tussen de partijen zonder afbreuk te doen aan de inwerkingtreding die eerder heeft plaatsgevonden. Versie januari

15 Opgemaakt te Brussel, op 20.., in twee exemplaren waarvan elke partij erkent het voor haar bestemde exemplaar ontvangen te hebben. Voor Recybat (Naam en functie) Voor het Lid (Naam en functie) Gelezen en goedgekeurd Versie januari

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Toetredingsovereenkomst tot het VALORLUB-systeem

Toetredingsovereenkomst tot het VALORLUB-systeem Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht van gebruikte olie Organisme de gestion de l obligation de reprise des huiles usagées Toetredingsovereenkomst tot het VALORLUB-systeem Toetredingsovereenkomst

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Voor de goede uitvoering van de Overeenkomst wordt verstaan onder:

Voor de goede uitvoering van de Overeenkomst wordt verstaan onder: Onderhavige Overeenkomst, hierna «de Overeenkomst» genaamd, definieert de modaliteiten voor de toetreding tot het Recytyre systeem, evenals de rechten en plichten van de partijen. De Overeenkomst wordt

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd BOFAS EN Naam:...

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon] BEMIDDELINGSPROTOCOL TUSSEN : [naam, voornaam en woonplaats voor een natuurlijke persoon] Hierna, [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd. diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder

Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd. diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd bedrijf voor de levering van diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder TUSSEN: OVOCOM VZW, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel, KBO nr. 0474.646.635,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de Vlareaaanvaardingsplicht

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de Vlareaaanvaardingsplicht MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de Vlareaaanvaardingsplicht afvalbatterijen Gelet op het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten;

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET PROJECT GERODENT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET PROJECT GERODENT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET PROJECT GERODENT Tussen : HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT, met zetel te 9000 Gent, De Pintelaan 185, vertegenwoordigd door prof. dr. F. Colardyn, afgevaardigd

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

The Right Move Algemene Voorwaarden

The Right Move Algemene Voorwaarden The Right Move Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: de Voorwaarden ) zijn van toepassing op de diensten (hierna: de Diensten ) verstrekt door de BVBA THE RIGHT

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2010/35930] 11 JUNI 2010. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte autobatterijen en -accu s Gelet op de Richtlijn 2006/66/EG

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA De Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage ( afgekort VOBA ) is een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 1 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/A INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 22 september 2015 Inleiding Definities Voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

TOETREDINGSOVEREENKOMST TOT HET VAL-I-PAC SYSTEEM

TOETREDINGSOVEREENKOMST TOT HET VAL-I-PAC SYSTEEM TOETREDINGSOVEREENKOMST TOT HET VAL-I-PAC SYSTEEM 1 Onderhavige Overeenkomst werd opgesteld in samenspraak met de juridische adviseurs van VAL-I-PAC en deze van verschillende economische sectoren waarbinnen

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

LITERAIR UITGAVECONTRACT

LITERAIR UITGAVECONTRACT LITERAIR UITGAVECONTRACT Tussen partij enerzijds Naam en voornaam: Adres: hierna de Auteur genoemd, en partij anderzijds De vennootschap met maatschappelijke zetel te: ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang December 2015 1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kinetic NV (hierna

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de Vlarea-aanvaardingsplicht afvalloodstartbatterijen

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de Vlarea-aanvaardingsplicht afvalloodstartbatterijen MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de Vlarea-aanvaardingsplicht afvalloodstartbatterijen [2003/201878] http://www.emis.vito.be Belgisch staatsblad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- TEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij voortzetting of hernieuwing van de uitbating

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij voortzetting of hernieuwing van de uitbating Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij voortzetting of hernieuwing van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND

OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND Tussen de ondergetekenden: 1. Vertolkend kunstenaar:... of ingeval van erfopvolging vertegenwoordigd door 1..., komend tot de erfenis in de hoedanigheid

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door onderhavige voorwaarden, die er een integraal onderdeel van uitmaken

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Decr. Vl. R. 15 juni 1994 betreffende de milleubeleidsovereenkomsten (B.S., 8 juli 1994)

Decr. Vl. R. 15 juni 1994 betreffende de milleubeleidsovereenkomsten (B.S., 8 juli 1994) Decr. Vl. R. 15 juni 1994 betreffende de milleubeleidsovereenkomsten (B.S., 8 juli 1994) Art. 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Art. 2. Een milieubeleidsovereenkomst

Nadere informatie

MESTVERWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN

MESTVERWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN MESTVERWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN Mineralen Recycling Elsendorp BV, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te. Hierbij vertegenwoordigd door haar afgevaardigde bestuurder de heer H.M.J. van den Heuvel

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES:

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: B.I.V. - stageovereenkomst 2012 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van de

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING:

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING: ZORGOVEREENKOMST IDENTITEIT: Tussen VZW Jeugdzorg Ter Elst, met maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa Janssens, Directeur Zorg en Mevrouw en/of Mijnheer..................................................

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE BUFFERWERKING

OVEREENKOMST COMMUNICATIE BUFFERWERKING OVEREENKOMST COMMUNICATIE BUFFERWERKING Tussen De NV AQUAFIN (hierna "Aquafin" genoemd), gevestigd Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, ingeschreven in het register van ondernemingen te Antwerpen onder het

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie