LEDENOVEREENKOMST. Recybat vzw Jules Bordetlaan Brussel Tel.: Fax: BTW: BE ING:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEDENOVEREENKOMST. Recybat vzw Jules Bordetlaan 164-1140 Brussel Tel.: 02-778.62.00 Fax: 02-778.62.24 BTW: BE 863 276 145 ING: 310-1805386-11"

Transcriptie

1 LEDENOVEREENKOMST Recybat vzw Jules Bordetlaan Brussel Tel.: Fax: BTW: BE ING:

2 Tussen de ondergetekenden: 1. De vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht Recybat, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 164 voor de doeleinden van deze overeenkomst hierna vertegenwoordigd door :, handelend in zijn hoedanigheid van van de vzw Recybat, en hiervoor volgens de regels gemachtigd, hierna «Recybat» genaamd. en 2. De onderneming (N.V.-B.V.B.A.-C.V.)*, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te :..... voor de doeleinden van deze overeenkomst hierna vertegenwoordigd door :, handelend in zijn hoedanigheid van en hiervoor volgens de regels gemachtigd, hierna «het Lid» genoemd, De twee contractanten zullen hierna «de partijen» genoemd worden. * (De rechtsvorm van uw onderneming toelichten door te schrappen wat niet past) Versie januari

3 Zijn het volgende overeengekomen : Artikel 1 Definities Voor de toepassing van onderhavige overeenkomst, moeten we verstaan onder : 1 Ledenovereenkomst : onderhavig document, met inbegrip van al zijn huidige en toekomstige aanhangsels en bijlagen. 2 Recybat : het beheersorganisme opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk zoals opgenomen in de Wetgeving gedefinieerd in punt 4 hieronder en in de Milieubeleidsovereenkomst zoals gedefinieerd hierna. 3 Aanvaardingsplicht : de aanvaardingsplicht zoals opgenomen in de Wetgeving gedefinieerd in punt 4 hieronder. 4 Wetgeving : het wettelijk of reglementair kader voor de Aanvaardingsplicht in elk van de drie Gewesten, met name : - in het Vlaamse Gewest : het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer ; - in het Waalse Gewest : het decreet van 27 juni 1996 betreffende afval en het besluit van de Waalse regering van 25 april 2002 tot invoering van een Aanvaardingsplicht voor bepaalde afvalstoffen met het oog op de valorisatie of het beheer ervan ; - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen en het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juli 2002 tot invoering van een Terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of verwijdering, evenals de reglementering die deze wettelijke of reglementaire kaders wijzigt en/of vervangt. 5 Recybatsysteem : het collectieve systeem dat opgezet werd door Recybat met het oog op de realisatie van de Aanvaardingsplicht met betrekking tot Autobatterijen of accu s, zoals bepaald in de Milieubeleidovereenkomst waarvan sprake is in het punt hierna. 6 Milieubeleidsovereenkomst : de overeenkomsten afgesloten met de 3 gewesten door de verenigingen zonder winstoogmerk die de personen vertegenwoordigen die aan de aanvaardingsplicht onderworpen zijn. 7 Batterij of Accu : elke bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit één of meerdere (niet-oplaadbare) primaire batterijcellen of één of meerdere (oplaadbare) secundaire batterijcellen. 8 Autobatterij of -accu : batterij of accu gebruikt voor het starten, voor de verlichting of het ontstekingsvermogen van een voertuig, zoals de Loodstartbatterij. In deze definitie is ook elke batterij of accu met vermelding van koudstartstroom inbegrepen. 9 Loodstartbatterij : elke bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit loodplaten in een elektrolytoplossing, bestemd voor het starten van een verbrandingsmotor. Versie januari

4 10 Afgedankte Autobatterij of -accu : elke autobatterij of accu die als afvalstof beschouwd wordt in de zin van de in punt 4 voornoemde wetgeving, d.w.z. waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 11 Belgische Markt : markt van autobatterijen of accu s, al dan niet ingebouwd in apparaten of voertuigen. 12 Belgische Vervangingsmarkt : markt van de batterijen die bestemd zijn om een bestaande batterij te vervangen met uitzondering van loodstartbatterijen van de eerste montage, m.a.w. de batterijen die oorspronkelijk of tijdens de eerste montage geplaatst werden in een nieuw voertuig. 13 Op de markt brengen : het leveren of ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, met inbegrip van invoer in het douanegebied. 14 Producent : elke persoon die, ongeacht de gebruikte verkooptechniek, met inbegrip van de techniek voor communicatie op afstand, batterijen of accu s, met inbegrip van batterijen of accu s die in apparaten of voertuigen zijn ingebouwd, beroepsmatig voor het eerst al dan niet voor eigen gebruik op de Belgische markt brengt. In het begrip van Producent is ook de persoon begrepen die invoeractiviteiten uitoefent. 15 Overheden : De hierna beschreven autoriteiten : - voor het Vlaamse Gewest : de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 110 ; - voor het Waalse Gewest: Direction Générale des Ressources Naturelles et de l Environnement, Office wallon des déchets, met zetel te 5100 Namen, avenue Prince de Liège 15 ; - voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brussels Instituut voor Milieubeheer, met zetel te 1200 Brussel, Gulledelle 100 ; 16 Fase II : Het operationeel systeem van ophaling en het financieringssysteem zoals beschreven in de Milieubeleidsovereenkomst. Artikel 2 Algemene bepalingen 2.1. Het Lid verklaart toe te treden tot het Recybatsysteem en verbindt zich ertoe om aan Recybat de hierna overeengekomen bijdragen te betalen Het Lid stemt in met de bepalingen van de Milieubeleidsovereenkomst en verbindt zich ertoe om alle verplichtingen na te komen die hem opgelegd worden krachtens de Milieubeleidsovereenkomst en de Wetgeving die door deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk overgedragen werden op Recybat Het Lid verbindt zich er eveneens toe om aan Recybat of aan een derde gemandateerd door Recybat, aangiftes te doen via formulieren of elektronische aangiftes die de informatie bevatten betreffende het aantal nieuwe op de Belgische Markt gebrachte Autobatterijen of accu s, en dit per type en per soort Batterij of Accu zoals die werden vastgesteld door Recybat. Recybat garandeert ten aanzien van het Lid dat deze informatie met eerbiediging van het vertrouwelijk karakter ervan gebruikt zal worden. Versie januari

5 2.4. Door toe te treden tot het Recybatsysteem belast het Lid Recybat, die dit aanvaardt, ermee om in zijn naam en voor zijn rekening alle daden te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn Aanvaardingsplicht met betrekking tot Autobatterijen of accu s zoals bepaald in de Wetgeving en de Milieubeleidsovereenkomst, waaronder zijn periodieke informatieplicht bij de gewestelijke Overheden Recybat behoudt zich het recht voor om in een tweede fase (Fase II) een financierings- en operationeel systeem op te zetten. Artikel 3 Toepassingsgebied 3.1. Deze Ledenovereenkomst heeft betrekking op alle op de Belgische Markt gebrachte Autobatterijen of accu s Deze Ledenovereenkomst is op het gehele Belgische grondgebied van toepassing. Artikel 4 - Duur Deze Ledenovereenkomst wordt voor een onbepaalde duur gesloten te tellen vanaf de datum van haar ondertekening door de twee partijen voor zover bij deze overeenkomst de eerste verklaringen van het aantal op de Belgische Markt gebrachte Autobatterijen of accu s, zoals bepaald in het artikel , gevoegd zijn. Zij kan beëindigd worden overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 10. De clausules betreffende Fase II zullen echter pas in werking treden op een latere door Recybat te bepalen datum die aan het Lid zal worden meegedeeld overeenkomstig artikel 8.2. van deze Overeenkomst. Artikel 5 Bijdragen: Lidgelden en milieubijdrage 5.1. Algemeen Teneinde Recybat toe te laten om haar opdracht te vervullen, zal het Lid gedurende de volledige duur van deze Overeenkomst de hierna bepaalde bijdragen betalen : een jaarlijks lidgeld en desgevallend een bijzondere bijdrage een milieubijdrage (deze laatste enkel in Fase II) Het bedrag, de berekeningswijze en de aanwending van de bijdragen worden jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering op basis van een financieel plan dat van tevoren aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd door de Raad van Bestuur. Het bedrag, de berekeningswijze en de aanwending van de bijdragen zijn van rechtswege van toepassing op onderhavige Overeenkomst vanaf de datum van inwerkingtreding bepaald door de Algemene Vergadering. Versie januari

6 Het jaarlijks lidgeld omvat cumulatief de volgende posten : een forfaitair lidgeld (voor dossierkosten) voor alle Leden, onafhankelijk van het aantal Autobatterijen of accu s dat het Lid op de Belgische Markt gebracht heeft en dit geldt ook voor Leden die het voorgaande jaar geen Autobatterijen of accu s op de Belgische Markt gebracht hebben; een veranderlijk lidgeld per Autobatterij of accu die op de Belgische Markt gebracht wordt en begrensd op een totaal van Autobatterijen of accu s die per jaar op de Belgische Markt gebracht worden; De berekening van het lidgeld van het Lid is gebaseerd op de jaarlijkse gegevensaangifte(s) vermeld in de verschillende paragrafen van het artikel 6.2. Het Lid verklaart voor de ondertekening van onderhavige Overeenkomst kennis genomen te hebben van de bedragen van het geldende forfaitaire en veranderlijk lidgeld per op de Belgische Markt gebrachte Autobatterij of accu Het jaarlijks lidgeld is verschuldigd vanaf het ogenblik dat het Lid van Recybat een factuur ontvangt ter voldoening van het jaarlijks lidgeld. Voor het lidgeld verschuldigd voor het eerste jaar zal daarentegen door Recybat binnen de dertig dagen volgend op de ondertekening van onderhavige Ledenovereenkomst een voorlopige factuur worden opgesteld. Deze factuur zal opgesteld worden op basis van de voorlopige aangifte beschreven in het artikel van onderhavige Ledenovereenkomst. In voorkomend geval zal vervolgens na ontvangst van de eerste gecertificeerde aangifte door Recybat een tweede factuur worden opgesteld teneinde de toestand te regulariseren Zonder afbreuk te doen aan wat bepaald is onder het punt hierna, is het Lid dat onderhavige overeenkomst sluit na 1 oktober 2005 een bijzondere bijdrage verschuldigd waarvan het bedrag bepaald wordt volgens het principe van terugwerkende kracht. Overeenkomstig dit principe zal het Lid, naast het bedrag van het jaarlijks lidgeld zoals hierboven beschreven, een bijzondere bijdrage moeten betalen op: o o alle Loodstartbatterijen die hij op de Belgische Vervangingsmarkt heeft gebracht tussen 1 juli 2005 en 31 december 2008; alle Autobatterijen of accu s die hij op de Belgische Markt gebracht heeft tussen 1 januari 2009 en de datum van ondertekening van onderhavige Ledenovereenkomst. Dit lidgeld wordt bepaald door de Algemene Vergadering op basis van een voorstel gedaan door de Raad van Bestuur. Het Lid verklaart voor de ondertekening van onderhavige Overeenkomst kennis genomen te hebben van de berekening van het bedrag van de geldende bijzondere bijdrage. Voor het Lid dat zijn activiteiten i.v.m. het op de markt brengen van Batterijen of Accu s aanvangt na 1 oktober 2005 zal dit principe van terugwerkende kracht niet van toepassing zijn als hij binnen de 6 maanden volgend op de aanvang van zijn activiteiten, lid wordt van Recybat. Versie januari

7 Voor het lid waarnaar verwezen wordt in de eerste alinea van onderhavig artikel zal de bijzondere bijdrage niet verschuldigd zijn voor Loodstartbatterijen die op de Belgische Vervangingsmarkt gebracht werden of voor Autobatterijen of accu s die op de Belgische Markt gebracht werden gedurende de voornoemde respectieve periodes op voorwaarde dat ofwel het bewijs geleverd wordt dat de uitvoering van een individueel afvalbeheerplan in zijn totaliteit werd goedgekeurd door de Overheden, ofwel het bewijs geleverd wordt dat de bijdragen in het kader van het RECYBAT-systeem dat daarop betrekking heeft, betaald werden Voor het Lid dat Autobatterijen of accu s op de markt brengt die ingebouwd zijn in voertuigen of apparaten zal het jaarlijks lidgeld en/of, desgevallend, de bijzondere bijdrage, enkel betrekking hebben op het aantal Autobatterijen of accu s die ingebouwd zijn: in voertuigen die tot de categorieën M1 en N1 behoren, zoals bepaald in de Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, die op de markt gebracht werden vanaf 1 juli 2009; in apparaten en voertuigen die niet tot de categorieën M1 en N1 behoren zoals bepaald hierboven en die op de markt gebracht werden vanaf 1 mei Milieubijdrage (Fase II) Ingeval Recybat beslist om een financierings- en operationeelsysteem (Fase II) ten uitvoer te brengen, zal het Lid aan Recybat een milieubijdrage moeten betalen. Recybat zal het bedrag van deze milieubijdrage bepalen rekening houdend met de vermoedelijke kosten voor ophaling en verwerking, de werkingskosten van RECYBAT, evenals met een reserve voor het verkeerd inschatten van de vermoedelijke kosten tijdens de opstartfase. Het bedrag van de milieubijdrage zal gebaseerd zijn op het aantal op de Belgische Markt gebrachte Autobatterijen of accu s Het bedrag, de berekeningswijze en de aanwending van de milieubijdragen worden door Recybat bepaald, nadat ze voor advies aan de Overheden voorgelegd werden en zullen van rechtswege van toepassing zijn op deze Ledenovereenkomst en dit vanaf de datum van inwerkingtreding van de milieubijdragen, vast te stellen door Recybat Het bedrag van de milieubijdrage is herzienbaar, indien de omstandigheden dit vereisen. Het bedrag van de milieubijdrage mag niet meer dan 60 bedragen per op de Belgische Markt gebrachte Autobatterij of -accu Het Lid verbindt zich ertoe om, bij de verkoop van nieuwe Autobatterijen of accu s onderworpen aan de Aanvaardingsplicht, een milieubijdrage te innen conform de bepalingen van de Milieubeleidsovereenkomst en de hierna beschreven voorwaarden Het lid verbindt zich ertoe dat de milieubijdrage, met vermelding van het bedrag, afzonderlijk vermeld wordt op de factuur of het kasticket per soort Autobatterij of accu. Versie januari

8 Het lid verbindt zich ertoe de milieubijdragen te zullen meedelen aan de commercialisatieketens en aan de consumenten Recybat behoudt zich het recht voor om later bijkomende modaliteiten te bepalen betreffende de verklaringen en de betaling van de milieubijdrage Betaling van de bijdragen Recybat zal een factuur, gericht aan het Lid, opstellen voor de betaling van de bijdragen waarvan de bedragen zijn onderworpen aan het BTW-tarief van 21% Behoudens geldige betwisting van de facturen binnen de twintig kalenderdagen na ontvangst, zullen de facturen betaalbaar zijn binnen een termijn van dertig dagen einde maand. Voor elk bedrag, hoe groot ook, dat niet betaald werd binnen deze termijn, zal het Lid van rechtswege en zonder ingebrekestelling of extra formaliteit, nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke interestvoet en dit tot aan de volledige betaling van het bedrag Elke betaling moet gebeuren via een overschrijving op de bankrekening van Recybat. Artikel 6 Verplichtingen van het Lid 6.1. Preventie Het Lid verbindt zich ertoe om, zoals gestipuleerd in de Milieubeleidsovereenkomst : a. er bij de fabrikanten op aan te dringen het gebruik van schadelijke materialen en het vrijkomen van emissies en afvalstoffen naar aanleiding van het gebruik en het buiten gebruik stellen van Autobatterijen en accu s te beperken en de recycling en verwerking ervan te vergemakkelijken ; b. er bij de fabrikanten op aan te dringen om permanent onderzoek te doen voor het verbeteren van de gemiddelde kwaliteit van de Autobatterijen en accu s die op de markt gebracht worden, te meten aan de capaciteit, de levensduur en de houdbaarheid van de Autobatterijen en accu s en dit in samenwerking met de verschillende constructeurs; c. de verkoop van milieuvriendelijkere Autobatterijen en accu s te promoten evenals het opstellen en actief communiceren van duidelijke richtlijnen ten behoeve van de consumenten ; d. de Autobatterijen en accu s niet te ontdoen van het zwavelzuur, hetgeen eveneens geldt voor de eindverkopers, de distributeurs, de fabrikanten en de overbrengers. Versie januari

9 6.2. Gegevensmededeling en verwerking in geval van niet-toepassing van fase II Het Lid verbindt zich ertoe om ten aanzien van Recybat, of aan een derde gemandateerd door Recybat, een jaarlijkse aangifte te doen van het aantal Autobatterijen en accu s dat hij op de Belgische Markt heeft gebracht Recybat, of de derde gemandateerd door Recybat, moet de jaarlijkse aangifte ten laatste op 31 januari van elk jaar ontvangen. Deze aangifte moet informatie bevatten over het aantal Autobatterijen of accu s dat het voorgaande jaar op de Belgische Markt gebracht werd, per type en per soort Autobatterij of accu. De gegevens die op deze manier overgemaakt worden, moeten op een betrouwbare en verifieerbare wijze verzameld worden. De eerste jaarlijkse aangifte moet evenwel gebeuren op het ogenblik van de ondertekening van deze Overeenkomst en moet het aantal Autobatterijen of accu s bevatten dat door het Lid het jaar voorafgaand aan de ondertekening van deze Overeenkomst op de Belgische Markt werd gebracht zonder afbreuk te doen aan wat bepaald is onder het punt hierboven. Deze eerste jaarlijkse aangifte wordt beschouwd als een voorlopige aangifte en zal moeten bevestigd worden door een certificering, overeenkomstig artikel van deze overeenkomst, binnen de 60 dagen volgend op verzending van de voorlopige factuur door Recybat. Voor het lid dat zich aansluit na 1 oktober 2005 dient de eerste jaarlijkse aangifte aangevuld te worden met een tweede aangifte over respectievelijk het aantal Loodstartbatterijen die op de Belgische Vervangingsmarkt gebracht werden en Autobatterijen of accu s die op de Belgische Markt gebracht werden gedurende de periodes die in de artikelen en worden vermeld. Deze aanvullende aangifte moet gebeuren op het ogenblik van ondertekening van onderhavige overeenkomst en zal gebruikt worden om de bijzondere bijdrage te berekenen gebaseerd op het principe van terugwerkende kracht zoals aangekondigd in de artikelen en Zoals voor de jaarlijkse basisaangifte moet deze aanvullende aangifte eveneens gecertificeerd worden door een bedrijfsrevisor of door een zelfstandige accountant binnen de zestig dagen volgend op de verzending van de voorlopige factuur door Recybat Het Lid moet de gegevens meedelen volgens de door de Raad van Bestuur bepaalde procedure De jaarlijkse aangifte moet gecertificeerd worden door een bedrijfsrevisor of door een onafhankelijk boekhoudkundig expert : voor de eerste jaarlijkse aangifte, in de vorm van een bevestiging van de voorlopige aangifte vermeld in artikel ; vervolgens om de drie jaar te tellen vanaf de eerste jaarlijkse aangifte ; voor de aangifte die het Lid moet overmaken in overeenstemming met de artikelen en van deze overeenkomst. De certificering en de bijbehorende kosten zijn voor rekening van het Lid. Recybat behoudt zich het recht voor om via zijn Raad van Bestuur gelijk welke andere procedure te bepalen om de juistheid van de gegevens in de jaarlijkse aangifte te (laten) controleren. Versie januari

10 Bij gebrek aan een jaarlijkse aangifte zal Recybat de mogelijkheid hebben om van het Lid, voor het betrokken jaar, het lidgeld te eisen voorlopig berekend op basis van de gegevens opgenomen in de meeste recente aangifte die Recybat in haar bezit heeft en verhoogd met 100%. Toch zal het Lid dat in gebreke blijft om zijn jaarlijkse aangifte in te dienen bij Recybat, verplicht zijn de door Recybat, rechtstreeks of via een derde, gedane kosten met het oog op de uitvoering van de noodzakelijke controles voor de opstelling van de jaarlijkse aangifte en definitieve berekening van het lidgeld, terug te betalen Het Lid moet in (een) daartoe bestemd(e) dossier(s) de berekeningselementen verzamelen alsook alle stukken of computerbestanden die de opstelling van de jaarlijkse aangifte mogelijk gemaakt hebben. Recybat behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik, over te gaan tot de controles die noodzakelijk zijn om de juistheid te verzekeren van de door het Lid geleverde informatie. Deze controles kunnen worden uitgevoerd door elk persoon die daartoe door Recybat behoorlijkgemachtigd werd en gebonden is door het beroepsgeheim Kan afgetrokken worden van de jaarlijkse aangifte van het Lid, ten laatste op het moment van zijn aangifte die moet gedaan worden op de datum voorzien in artikel van deze Ledenovereenkomst, het Aantal autobatterijen of -accu s, al dan niet ingebouwd in apparaten of voertuigen, dat werkelijk werd geëxporteerd naar het buitenland. Deze aftrek kan gedaan worden op voorwaarde dat het Lid per brief aan Recybat en dit ten laatste op voormelde datum, een verklaring op eer overmaakt, getekend door de wederverkoper waarin hij verklaart dat dit aantal Autobatterijen of accu s werd doorverkocht aan een klant gevestigd in het buitenland en waarin de wederverkoper op zijn kosten, de controle toelaat door Recybat of een door Recybat gemandateerde derde van de juistheid van de gegevens die zijn opgenomen in deze verklaring Op het eerste verzoek levert het Lid aan Recybat, of aan de door Recybat gemandateerde derde, alle informatie die door de Overheden gevraagd wordt en hen nuttig lijken om het behalen van de doelstellingen van de Milieubeleidsovereenkomst te evalueren en om de uitvoering van de Aanvaardingsplicht te controleren Recybat behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, onder meer naar aanleiding van het opstarten van Fase II, de modaliteiten voor de door het lid te leveren gegevensmededeling te wijzigen. Artikel 7 Verplichtingen van Recybat 7.1. Recybat verbindt zich ertoe om haar verplichtingen die voortvloeien uit de Milieubeleidsovereenkomst stipt na te leven Recybat verbindt zich ertoe om het vertrouwelijk karakter te respecteren met betrekking tot alle informatie haar door het Lid gegeven betreffende het aantal door het Lid op de Belgische Markt gebrachte Autobatterijen of accu s, per type en per soort. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid doet geen afbreuk aan de mededelingplicht die Recybat heeft of zou kunnen hebben op grond van een wet, een wetgeving of een reglementaire bepaling of op grond van de Milieubeleidsovereenkomst. Versie januari

11 7.3. Recybat verbindt zich ertoe om een lijst van alle Leden op te stellen. Recybat is gemachtigd om deze lijst geheel of gedeeltelijk te gebruiken in haar eigen publicaties en/of mededelingen. Behoudens de naam van het Lid is het gebruik door Recybat van merken, logo s of andere identificatiemiddelen van het Lid, met name voor informatiedoeleinden, slechts mogelijk na schriftelijke toelating van het Lid. De Ledenlijst zal ter beschikking van de Overheden gesteld worden conform de bepalingen van de Milieubeleidsovereenkomst Recybat verbindt zich ertoe om de eindverkopers en tussenhandelaars te informeren over hun plichten betreffende de Aanvaardingsplicht, bestaande uit : de verplichting om gratis van alle consumenten de alle afgedankte Autobatterijen of accu s te aanvaarden ; de verplichting om de Autobatterijen of accu s door erkende overbrengers te laten ophalen Recybat verbindt zich ertoe om, via de eindverkopers en distributeurs, alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de consumenten te sensibiliseren in verband met de inzameling en verwerking van afgedankte Autobatterijen of accu s Recybat verbindt zich ertoe om de Overheden jaarlijks op de hoogte te brengen van de preventiemaatregelen die de Leden genomen hebben conform de Milieubeleidsovereenkomst Recybat verbindt zich ertoe om de mededelingsplicht te vervullen ten aanzien van de Overheden, overeenkomstig de Milieubeleidsovereenkomst Artikel 8 Opstarting Fase Ingeval Recybat zou beslissen om Fase II, zoals omschreven in artikel 1, 16 van deze overeenkomst op te starten, moet zij het Lid hiervan op de hoogte brengen per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs, minstens twee maanden voor het opstarten van Fase II In dat kader van Fase II zal Recybat het recht hebben om de voorwaarden van de Overeenkomst te wijzigen, alsook om er nieuwe clausules aan toe te voegen om de Overeenkomst in overeenstemming te brengen met de vereisten van een financierings- en operationeel inzamelsysteem. Daartoe zal Recybat het Lid per gewone post op de hoogte brengen van de nieuwe clausules en voorwaarden en dat minstens twee maanden voor het opstarten van Fase II Door de ondertekening van deze Overeenkomst zal het Lid automatisch onderworpen zijn aan de nieuwe bepalingen en clausules die in hogervermelde avenant zouden opgenomen worden Als het Lid daarentegen niet wil deelnemen aan het financierings- en operationeel systeem, Fase II genaamd, moet hij Recybat daarvan op de hoogte brengen per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van het schrijven bepaald in artikel 8.2. bepaalde avenant. In dat geval zal deze Overeenkomst beëindigd worden overeenkomstig het in artikel van deze overeenkomst bepaalde modaliteiten. Versie januari

12 Artikel 9 Geschillenbeslechting 9.1 In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Ledenovereenkomst, verbinden de partijen zich ertoe om met elkaar in overleg te treden met het oog op het bereiken van een minnelijke schikking. Bij gebrek aan minnelijke schikking terzake zal het geschil aan de rechtbanken worden voorgelegd In geval van een gerechtelijke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd Deze Ledenovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Artikel 10 Einde van de Overeenkomst Beëindiging zonder fout Elk van de partijen kan een einde stellen aan deze Overeenkomst, mits inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De opzegging zal per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs betekend worden. De opzegtermijn begint te lopen vanaf de eerste kalenderdag van de maand volgend op de datum van ontvangst van de kennisgeving van de opzegging De Partijen kunnen deze Overeenkomst eenzijdig beëindigen mits eenvoudige kennisgeving en zonder verdere formaliteiten indien : het Beheersorganisme ontbonden wordt of zijn activiteiten definitief stopzet ; het Lid failliet is verklaard of zich in een procedure van gerechtelijk akkoord of vereffening bevindt Het Lid kan deze overeenkomst eenzijdig beëindigen ingeval hij beslist om niet aan het financierings- en operationeel systeem deel te nemen en hij Recybat daarvan verwittigd heeft conform artikel 8.4. van onderhavige Overeenkomst. In dit geval zal de onderhavige Overeenkomst beëindigd worden op het ogenblik dat Recybat de in artikel 8.4. van deze Overeenkomst bepaalde brief van het Lid ontvangt In geval van een beëindiging zonder fout zal het Lid de reeds betaalde bijdragen niet kunnen terugvorderen en zal hij de nog verschuldigde bijdragen moeten voldoen, met inbegrip van de bijdragen verschuldigd voor het aantal op de Belgische Markt gebrachte Autobatterijen of accu s tijdens het jaar waarin de opzeg werd gegeven en gedurende de volledige opzegperiode. De bijdragen voor de Autobatterijen of accu s die tijdens deze periode op de Belgische Markt gebracht werden, zullen berekend worden op basis van hetgeen bepaald in artikel van deze overeenkomst, evenals op basis van de aangifte waartoe het Lid zich verbindt deze over te maken aan Recybat of aan het door Recybat gemandateerde derde, en die betrekking heeft op het aantal Autobatterijen of -accu s per type en per soort dat het Lid op de Belgische Markt gebracht heeft tijdens deze periode. Het Lid verbindt zich ertoe om deze aangifte binnen een termijn van twee maanden na het verstrijken van de opzegtermijn over te maken. Versie januari

13 Indien het Lid weigert een aangifte in te dienen betrekking hebbende op het aantal Autobatterijen of accu s, per type en per soort, die hij op de Belgische Markt heeft gebracht gedurende het jaar waarin de opzeg werd gegeven en gedurende de opzegtermijn, dan zal het Lid van rechtswege een lidgeld verschuldigd zijn dat voorlopig berekend wordt op basis van de gegevens die opgenomen zijn in de meest recente aangifte die Recybat in haar bezit heeft en verhoogd met 100%. Toch zal het Lid dat in gebreke blijft om zijn jaarlijkse aangifte in te dienen bij Recybat, verplicht zijn de door Recybat, rechtstreeks of via een derde, gedane kosten, met het oog op de uitvoering van de noodzakelijke controles voor de opstelling van de jaarlijkse aangifte en definitieve berekening van het lidgeld, terug te betalen Beëindiging wegens tekortkoming Onverminderd alle schadevergoeding en interesten, kan Recybat de onderhavige Overeenkomst van rechtswege beëindigen ten laste van het Lid, door een aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs te versturen aan het Lid, zonder opzegtermijn noch schadevergoeding en zonder dat een voorafgaande gerechtelijke tussenkomst nodig is, in het geval van niet-nakoming door het Lid van de hem uit hoofde van deze overeenkomst opgelegde verplichtingen en waaraan niet verholpen werd binnen de maand na de ingebrekestelling van het Lid door Recybat waarin deze laatste haar intentie tot eenzijdige beëindiging van deze Overeenkomst aangeeft Als het Lid ernstig tekortkomt aan zijn plichten zodat de voortzetting van de relaties onmiddellijk en definitief onmogelijk geworden is, zal Recybat de Overeenkomst onmiddellijk kunnen beëindigen, onverminderd haar recht om schadevergoeding en interesten te vorderen en zonder voorafgaande ingebrekestelling In het geval van een beëindiging omwille van een tekortkoming, zal het Lid zal de reeds betaalde bijdragen niet kunnen terugvorderen en zal hij de nog verschuldigde bijdragen voor de voorbije jaren moeten voldoen, daarin begrepen deze voor het jaar waarin de beëindiging van de Overeenkomst plaats vond. Deze bijdragen zullen worden berekend op basis van de modaliteiten bepaald in artikel van onderhavige Overeenkomst, evenals op basis van de aangifte waartoe het Lid zich verbindt deze mee te delen aan Recybat of aan een door Recybat gemandateerd derde, en die betrekking heeft op het aantal Autobatterijen of accu s per type en per soort die het Lid op de Belgische Markt heeft gebracht gedurende die periode. Het Lid verbindt zich ertoe om deze aangifte binnen een termijn van twee maanden na de beëindiging van deze Overeenkomst over te maken In het geval het Lid weigert de aangifte mee te delen met betrekking tot het aantal Autobatterijen of accu s per type en per soort dat hij op de Belgische Markt heeft gebracht gedurende het jaar van de beëindiging van de overeenkomst, dan zal van rechtswege voor dat jaar een lidgeld verschuldigd zijn dat voorlopig berekend wordt op basis van de gegevens opgenomen in de meest recente aangifte die Recybat in haar bezit heeft, en verhoogd met 100%. Versie januari

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2010/35930] 11 JUNI 2010. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte autobatterijen en -accu s Gelet op de Richtlijn 2006/66/EG

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN "Netbeheerder":

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Elia Keizerslaan 20 1000 Brussel ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Algemene aankoopvoorwaarden van Elia voor werken, leveringen en diensten Globaal werkdocument Inhoudstafel 1 Toepassingsgebied... 3 2 Definities...

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

ALGEMEEN CONTRACTUEEL KADER VOOR PRESTATIES

ALGEMEEN CONTRACTUEEL KADER VOOR PRESTATIES Deze Algemene Voorwaarden vormen, samen met de Opdrachtbrief, de volledige overeenkomst tussen de partijen ( de Overeenkomst ). Alle termen gebruikt in de Opdrachtbrief hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ]

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ] Contractreferentie: tussen Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014]

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] ARTIKEL 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIEREGELS 1. In deze Overeenkomst wordt verstaan

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX Tussen : Referentie: AM: Eneco België B.V., met zetel te Rotterdam en met bijkantoor te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455i, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. MoneYou. 1 Januari 2014 MY-AVW-BE-NL (2014-0)

Algemene Voorwaarden. MoneYou. 1 Januari 2014 MY-AVW-BE-NL (2014-0) Algemene Voorwaarden MoneYou 1 Januari 2014 Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Inhoudsopgave 1 BELANGRIJKE BEGRIPPEN \ 1 Belangrijke begrippen 3 2 Toepassingsgebied 4 3 Inschakeling van derden 4 4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS,

Nadere informatie