BEMIDDELINGSREGLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEMIDDELINGSREGLEMENT"

Transcriptie

1 BEMIDDELINGSREGLEMENT Overwegende dat bemiddeling tot voorwerp heeft, door het samenbrengen van de partijen in een geschil, onder hen een gesprek tot stand te brengen, de voorwaarden voor een dialoog te herstellen en voorstellen uit te lokken die van aard zijn een minnelijke regeling te bewerkstelligen; Overwegende dat deze techniek moet worden bevorderd gezien zij van aard is de kans op het vinden van oplossingen voor zekere vormen van geschillen te vergroten; dat daarentegen de middelen dienen verwo rpen te worden die, onder hoofding bemiddeling, enkel strekken tot het aantasten van de belangen van de psychologisch of economisch zwakkere partij, en die niet steunen op de tussenkomst van een bemiddelaar die onafhankelijk is van de partijen tot het geschil; Overwegende dat de VZW "Brussels Business Mediation Centre" (hierna "het Centrum") tot maatschappelijk doel heeft het beroep op bemiddeling om geschillen van economische aard op te lossen, te bevorderen, en een geschikt kader te organiseren om er zorg voor te dragen dat bemiddelingen in degelijke omstandigheden kan plaats vinden; Dat het behoort, om dit doel te verwezenlijken, een bemiddelingsreglement op punt te stellen; Overwegende dat een bemiddeling dient geleid te worden door bevoegde personen; dat deze van een behoorlijke beroepservaring dienen te genieten op het gebied van regeling van de geschillen die zij moeten helpen oplossen; Overwegende dat de personen die aan de voorwaarden zullen voldoen die het Centrum bepaalt of zal bepalen, zullen mogen aanzien worden als zijnde bijzonder bevoegd om dit soort zendingen in het belang van de personen die in het geding betrokken zijn, te helpen oplossen; dat het Centrum erover waakt dat de bemiddelaars die zij goedkeurt de gelegenheid krijgen om een praktische ervaring terzake te verwerven en dat zij de middelen daartoe organiseert; Overwegende dat het beroepsgeheim, alsmede het vertrouwen in de eerbiediging ervan, een fundamentele voorwaarde uitmaakt voor het lukken van een bemiddeling; Dat de partijen tot een bemiddeling contractueel moeten vastleggen dat het bemiddelingsproces die zij aanvaarden aan te gaan met behulp van het Centrum, volstrekt confidentieel zal zijn; Overwegende dat, welke ook de gebruikte bemiddelingstechnieken, de bemiddelaar steeds de meeste volstrekte onpartijdigheid aan de dag zal moeten leggen;

2 Hoofdstuk I INLEIDING Artikel 1 Dit reglement zal de titel dragen "Bemiddelingsreglement". Het zal enkel mogen worden aangepast met een meerderheid van drie vierden van de leden van de Raad van Bestuur van het Centrum. Artikel 2 De Raad van Bestuur van het Centrum heeft onder andere tot taak : 1. De personen goed te keuren die als bemiddelaar mogen worden aangesteld; 2. Te waken over de uitvoering van de bepalingen van dit reglement; 3. Typeclausules en typezendingen inzake bemiddeling te redigeren; 4. Deontologische regels voor te stellen die zich in het bijzonder op bemiddeling richten en ze aan te nemen, steeds onder voorbehoud van de goedkeuring daarvan door de Raden van de Orde van de Balies die lid zijn van het Centrum; 5. Wanneer hij wordt aangesproken om een of verschillende bemiddelaars aan te stellen kan deze bevoegdheid aan het Bureau van het Centrum worden gedelegeerd; 6. Een jaarlijks verslag van de activiteiten van het Centrum voor te bereiden Hoofdstuk II DE BEMIDDELAARS Artikel 3 De Raad van Bestuur keurt de personen goed die zij in staat acht een bemiddelingsopdracht te volbrengen. De Raad van Bestuur geniet terzake van een discretionaire bevoegdheid om de personen goed te keuren van wie zij acht dat zij op de lijst van de goedgekeurde bemiddelaars mogen opgenomen worden. Wanneer hij dergelijke beslissingen neemt, mag de Raad als enig doel hebben de geloofwaardigheid in de volstrekte eerbaarheid, bevoegdheid en efficiëntie van het Centrum en van de personen die zij als bemiddelaar goedkeurt. 2

3 Artikel 4 Elke goedgekeurde persoon mag als bemiddelaar worden aangesteld en in deze hoedanigheid optreden indien hij daartoe door de partijen tot een geschil wordt aanvaard. Artikel 5 De Raad van Bestuur mag enkel als bemiddelaar goedkeuren personen van wie hij oordeelt dat zij bijzondere bevoegdheden genieten ten gevolge van hun ervaring als deskundige in een specifiek domein en ingevolge een beroepservaring inzake geschillenregeling. Al deze personen zullen dienen te voldoen aan de voorwaarden die de Raad van Bestuur nuttig zal achten terzake opleiding en beroepservaring. Deze personen dienen huidig reglement in zijn geheelheid goed te keuren, hierin begrepen de noodzaak van de discretionaire bevoegdheid van de Raad van Bestuur van het Centrum inzake goedkeuring. Het Centrum mag, indien hij dit nuttig acht, aan de kandidaten bemiddelaars opleggen aan een aantal bemiddelingen als toeschouwer te hebben deelgenomen; hij zorgt terzake voor coördinatie van verzoeken die uitgaan van personen die als toeschouwer een bemiddeling wensen mee te maken. Het Centrum mag eveneens aan de bemiddelaars die minder dan 5 keer in deze hoedanigheid zouden zijn tussengekomen, opleggen om, in alle vertrouwelijkheid en mits ondertekening van een engagement de vertrouwelijkheid te eerbiedigen indien nodig, de bemiddelingen die zij leiden te bespreken met een persoon die reeds als bemiddelaar door het Centrum werd erkend en die voor hen als "me ntor" bij hun opleiding zal fungeren; het Centrum zal aan deze "mentor" mogen vragen verslag uit te brengen en de Raad te adviseren. Artikel 6 In uitzonderlijke omstandigheden mag het Centrum een bemiddelingsopdracht aan niet goedgekeurde personen toevertrouwen, op voorwaarde dat deze genieten van een voldoende ervaring en van een specialistische kennis in het juridisch of technisch domein waarin de bemiddeling plaats dient te hebben, een en ander mits de goedkeuring van de partijen. Artikel 7 Wanneer hij met een aanstelling gelast wordt, duidt het Centrum een enkele bemiddelaar aan; in uitzonderlijke omstandigheden, en mits het akkoord van de partijen, mag het Centrum een college van twee of meer bemiddelaars aanstellen. Artikel 8 3

4 Het intuitu personae karakter behoort tot de essentie van een opdracht als bemiddelaar. Artikel 9 De bemiddelaar oefent zij opdracht in totale onafhankelijkheid uit en eerbiedigt het reglement van deontologie van het Centrum. Elke bemiddelaar is tot een strikte geheimhoudingsplicht verbonden inzake de feiten waarvan hij kennis zal hebben gekregen als bemiddelaar. Artikel 10 De door het Centrum goedgekeurde bemiddelaars dienen zich ertoe te verbinden ander personen te helpen bij het verwerven van een praktische vorming in zake bemiddeling door hen de gelegenheid te geven aan bemiddelingssessies die zij als bemiddelaar organiseren deel te nemen, mits geheimhouding en ondertekening van een geheimhoudingsverbintenis indien nodig. Deze verplichting heeft echter geen andere draagwijdte dan deze van het moeten richten van een verzoek aan de in een bemiddeling betrokken partijen en advocaten tot aanvaarding van het feit dat een zwijgende toeschouwer aan de bemiddelingssessies zou deelnemen; deze personen behouden het discretionair recht om dit te weigeren. Artikel 11 Hoofdstuk III BEMIDDELINGPROCEDURE Het Centrum houdt de lijst van de als bemiddelaar goedgekeurde personen ter beschikking van alle belanghebbenden. Het Centrum mag schriftelijk worden gevat. Wanneer het wordt aangesproken, en mits betaling van honoraria volgens de bemiddelingstarieven van het Centrum, mag het Centrum de partijen bij een geschil of één van hen benaderen; het licht hen in omtrent het bemiddelingsproces en poogt hun principeakkoord om een bemiddeling te houden, te bekomen. Op verzoek van de partij door wie het benaderd wordt, mag het Centrum echter zelf een goedgekeurde persoon aanstellen die als bemiddelaar zal optreden, voor zover zij daarna wordt aanvaardt door alle partijen terzake. Deze persoon zal dan zelf de andere partijen terzake benaderen om hun akkoord om aan een bemiddeling deel te nemen proberen te bekomen. Hoodstuk IV 4

5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT Artikel 12 De partijen mogen bijgestaan worden door de advocaat van hun keuze of door elke raadsman (andere dan een zaakwaarnemer) die de bemiddelaar goedkeurt als zijnde een persoon die kan bijdragen tot een minnelijke oplossing van het geschil. Onder zaakwaarnemer wordt begrepen de persoon die, in tegenstrijd met de artikelen 675, al.4, en 1694, 4 van het gerechtelijk wetboek, een persoon rechtstreeks of onrechtstreeks zou vertegenwoordigen, of die, zelfs bijkomstig, schuldvorderingen int of schulden centraliseert voor zijn klanten zonder als schuldbemiddelaar aangesteld te zijn geweest overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De bemiddelaar zal steeds mogen weigeren een opdracht verder te zetten indien één van de partijen vertegenwoordigd wordt door een persoon die deze partij niet mag verbinden of indien deze partij wordt bijgestaan door een persoon van wie de bemiddelaar oordeelt dat haar aanwezigheid de bemiddeling niet kan bevorderen. Artikel 13 De bemiddelaar geniet een volstrekte vrijheid in de uitvoering van zijn opdracht. Hij organiseert deze zoals hij het nuttig en efficiënt acht. Hij is niet gehouden tot eerbiediging van het principe van het recht op tegenspraak. Hij zal echter steeds een volstrekt en onberispelijk onpartijdigheid aan de dag leggen. Artikel 14 De bemiddelaar vergadert met de partijen, ontvangt ze of spreekt ze desgevallend afzonderlijk aan indien hij het nuttig acht; hij tracht onder hen een discussie tot stand te brengen die tot een dialoog kan leiden zodat partijen ertoe gebracht worden om zelf voorstellen te formuleren voor het oplossen van het geschil. Indien hij het nuttig acht, doch met terughoudendheid, mag de bemiddelaar zelf suggesties of voorstellen doen voor het oplossen van het geschil. 5

6 Artikel 15 Mits akkoord van de partijen mag de bemiddelaar beroep doen op, of zich la ten bijstaan als bemiddelaar door, een technische deskundige in het domein waarop het geschil betrekking heeft. Artikel 16 Bij de opening van het dossier bekomt de bemiddelaar het akkoord van de partijen om een bemiddelingsovereenkomst waarvan hij hen h et ontwerp voorlegt, te ondertekenen. In deze overeenkomst draagt de bemiddelaar er zorg voor dat, rekening houdend met de aard en het belang van het geschil, een provisie voor erelonen en kosten wordt voorzien. In principe draagt elk der partijen de helft van deze provisie. Deze provisie dekt : - de te verwachten honoraria en kosten voor de bemiddeling; - de administratieve kosten die de bemiddelaar gedragen heeft of zal dragen; - een forfaitair bedrag, die door de raad van bestuur vastgesteld zal worden en die de administratieve kosten van het Centrum moet dekken Wanneer, ingevolge de ontwikkeling van de bemiddeling, de bemiddelaar acht dat de provisie onvoldoende is om het totaal van de erelonen en kosten te dekken, mag de bemiddelaar aan de partijen een bijkomende provisie vragen; deze wordt in principe bij helften verdeeld. Bij de beëindiging van zijn opdracht stelt de bemiddelaar een definitieve ereloonstaat met betrekking tot de bemiddeling op. Deze erelonen worden in gelijke delen onder de partijen verdeeld, ten ware het bekomen akkoord een andere verdeelsleutel voorziet. Alle andere door de partijen gedragen kosten blijven te hunne laste. Artikel 17 Het instellen van een bemiddelingsprocedure belet de partijen niet de voorlopige en bewarende maatregelen die zij nuttig achten, te nemen. Artikel 18 De partij die in de loop van de bemiddeling kennis krijgt van een inbreuk op dit reglement en die de bemiddeling verder zet zonder desomtrent voorbehoud te uiten of 6

7 haar verzet mee te delen, wordt geacht afstand te hebben gedaan van het recht om zich daarop te beroepen. Artikel 19 De opdracht van de bemiddelaar komt in volgende gevallen ten einde : a) door een akkoord tussen de partijen; b) door de redactie door de bemiddelaar van een proces -verbaal waarbij hij vaststelt dat de bemiddelingspoging mislukt is. Dit proces -verbaal dient niet te worden gemotiveerd; c) door de mededeling van de partijen of één van hen aan de bemiddelaar, in eender welk stadium van de bemiddeling, van hun beslissing de bemiddeling niet verder te zetten; d) door de beslissing van de bemiddelaar dat hij de verderzetting van de bemiddelingsprocedure nutteloos acht; e) wanneer de bemiddelaar, één van de partijen of het Centrum oordelen dat de bemiddeling niet verder gezet kan worden met de nodige sereniteit en onpartijdigheid; De bemiddelaar brengt het Centrum op de hoogte van de beëindiging van zijn opdracht en meldt daarbij of al dan niet een oplossing is tussengekomen. Hoofdstuk 5 VERTROUWELIJKHEID VAN DE BEMIDDELING Artikel 20 Bemiddeling heeft een vertrouwelijk karakter; elke deelnemer aan een bemiddeling dient deze te eerbiedigen. Artikel 21 Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de partijen is het de bemiddelaar verboden op te treden als scheidsrechter of als vertegenwoordiger of raadsman van één van de partijen in een juridische of arbitrale procedure met betrekking tot het geschil die het voorwerp heeft uitgemaakt van een bemiddelingsprocedure. De partijen leggen zichzelf verbod op de bemiddelaar als getuige in dergelijke procedure te laten oproepen. 7

8 Artikel 22 Partijen verbieden zich als bewijsmateriaal in enige arbitrale, administratieve, juridische of andere procedure van eender welke aard te gebruiken : a) uitgedrukte standpunten of voorstellen uitgedrukt door de ander partijen of door de bemiddelaar terzake mogelijke oplossingen van het geschil; b) voorstellen, syntheses, nota's, enz. die de partijen of de bemiddelaar hebben voorgedragen; c) het feit dat één van de partijen gesteld zou hebben dat zij bereid zou zijn een voorstel van de bemiddelaar voor een akkoord, te aanvaarden; d) elk document dat in het kader van de bemiddeling werd opgesteld. Zij verwerpen elke bewijswaarde van de hierboven aangeduide elementen. 8

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

AMMA VERZEKERINGEN NIEUWE STATUTEN 26.10.2011 TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

AMMA VERZEKERINGEN NIEUWE STATUTEN 26.10.2011 TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De onderlinge vereniging voor verzekeringen met vaste bijdragen en verplichtingen, gesticht op 20 december 1944, onder de naam Algemene Mutualiteit voor Medische

Nadere informatie

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen 2010 VADEMECUM CURATOREN ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen VADEMECUM CURATOREN Editie 2010 Annemie Moens Advocaat curator Antwerpen In samenwerking

Nadere informatie

ALGEMEEN CONTRACTUEEL KADER VOOR PRESTATIES

ALGEMEEN CONTRACTUEEL KADER VOOR PRESTATIES Deze Algemene Voorwaarden vormen, samen met de Opdrachtbrief, de volledige overeenkomst tussen de partijen ( de Overeenkomst ). Alle termen gebruikt in de Opdrachtbrief hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT

DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT Stafhouder Edgar BOYDENS HOOFDSTUK I. INLEIDING De meeste auteurs bevestigen dat het essentiële kenmerk van ons beroep onze onafhankelijkheid is, en dat daarin de reden

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Versie 1 Corporate Governance Charter december 2005 Versie 2 Corporate Governance Charter juli 2006 Versie 3 Corporate Governance Charter mei 2007 Versie 4 Corporate

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE ZONNEHOEK, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan en ondernemingsnummer

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Elia Keizerslaan 20 1000 Brussel ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Algemene aankoopvoorwaarden van Elia voor werken, leveringen en diensten Globaal werkdocument Inhoudstafel 1 Toepassingsgebied... 3 2 Definities...

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Het voorliggende Charter beschrijft de belangrijkste aspecten van haar Governance op 20 mei 2011.

Het voorliggende Charter beschrijft de belangrijkste aspecten van haar Governance op 20 mei 2011. 1 GOVERNANCE CHARTER VAN DE NV IMMOLOUNEUVE 1. Doel van dit Charter Governance staat voor het geheel van de regels, methodes, procedures en praktijken die de manier bepalen waarop bevoegdheden binnen de

Nadere informatie

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Wet van 2 juni 2010 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede- eigendom te moderniseren en transparanter te maken. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

BRIEFWISSELING TUSSEN ADVOCATEN

BRIEFWISSELING TUSSEN ADVOCATEN BRIEFWISSELING TUSSEN ADVOCATEN Stafhouder Edgar BOYDENS HOOFDSTUK I. INLEIDING De briefwisseling tussen advocaten is vertrouwelijk; dit wil zeggen dat deze briefwisseling niet mag overgelegd worden, noch

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a klacht: de schriftelijk kenbaar gemaakte uiting van onvrede, komende van een cliënt 1,

Nadere informatie

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Nederlands Mediation Instituut NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Reglement:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking VLAAMSE OVERHEID Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie