Safety first in geval van een bouwgeschil: vaststelling van de staat van de werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Safety first in geval van een bouwgeschil: vaststelling van de staat van de werken"

Transcriptie

1 Safety first in geval van een bouwgeschil: vaststelling van de staat van de werken Op het ogenblik dat er een nieuw bouwproject, klein of groot, wordt opgestart, zijn alle betrokken partijen vol goede moed. Totdat de eerste problemen de kop op steken: de termijn voor uitvoering van de werken wordt overschreden, er duiken (verborgen of zichtbare) gebreken op, de betalingen blijven uit, enzovoort. De beslechting van een bouwgeschil houdt meestal een beoordeling van technische elementen in. Van zodra de werken of de betalingen door aannemer of bouwheer tijdelijk of definitief worden stopgezet omwille van een gerezen geschil is het van belang dat eerste de (tegensprekelijke) staat van de werken wordt vastgesteld alvorens andere stappen te ondernemen. Het kan zijn dat partijen in onderling overleg een staat van de werken vaststellen, bijvoorbeeld onder leiding van de architect van de werf. Vaak is hiervoor evenwel de tussenkomst van een (gerechts)deskundige vereist, vooral omdat de architect van de werf meestal een contractuele relatie heeft met een van de partijen. Hij is dus niet objectief. De wijze waarop die (objectieve) staat kan worden opgemaakt, wordt hierna dan ook verder toegelicht, net als enkele andere, misschien minder gekende, mogelijkheden om een bouwgeschil op te lossen, zoals de bemiddeling en de arbitrage. 1 Het deskundig onderzoek 1.1 Begrip Het deskundig onderzoek houdt in dat een partij (of partijen) een beroep doet (doen) op een persoon die de nodige vakkennis bezit om feitelijke en technische vaststellingen te doen en vervolgens een advies van technische aard te verlenen. Er zijn verschillende mogelijkheden om een deskundig onderzoek te voeren: buiten of binnen een procedure, eenzijdig of tegensprekelijk. 1.2 Buitengerechtelijk deskundig onderzoek Een deskundig onderzoek dat buiten iedere procedure om wordt gevoerd, wordt beschouwd als een buitengerechtelijk deskundig onderzoek. Het is dus tot stand gekomen zonder enige tussenkomst van de rechter. Het resultaat van dit onderzoek kan eventueel later wel in een procedure gebruikt worden. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen twee soorten deskundig onderzoek: het eenzijdig deskundig onderzoek en het minnelijk (tegensprekelijk) deskundig onderzoek. In het laatste geval kan er dan nog een bijkomend onderscheid worden gemaakt tussen het deskundig onderzoek waarbij niets bepaald wordt met betrekking tot het bindend karakter ervan en het deskundig onderzoek dat een bindende derdenbeslissing inhoudt. november / 7

2 1.2.1 Eenzijdig deskundig onderzoek In geval van een eenzijdig deskundig onderzoek doet een partij op eigen initiatief, zonder tussenkomst van de andere partij (of partijen), beroep op het (technisch) advies van een deskundige. Deze deskundige zal, binnen een gerechtelijk kader, materiële vaststellingen doen, partijen horen, onderzoek verrichten, de oorzaken bepalen, een conclusie nemen, enzovoort. Kenmerkend voor het eenzijdig deskundig onderzoek is dat het gevoerd wordt in opdracht van een enkele partij (of minstens van partijen met een gezamenlijk belang), zonder enige tussenkomst van de rechtbank. De andere partijen, die mogelijk in het geschil betrokken zijn of kunnen worden, worden hiervan niet op de hoogte gebracht noch hierover geraadpleegd. Doordat een deskundige wordt geacht over de nodige vakkennis te beschikken, zullen zijn vaststellingen in ieder geval een zeker gezag hebben. Dit geldt vooral indien deze deskundige ook gebruikelijk door de rechtbanken wordt aangesteld als gerechtsdeskundige, vermits hij zijn opdracht steeds met de nodige omzichtigheid zal aanvaarden en uitvoeren omdat hij zijn reputatie dient hoog te houden. Dit zal echter nooit als een volledig bewijs worden beschouwd door de rechtbank vermits het per definitie partijdig is daar waar het in opdracht van een enkele partij, en dus eenzijdig, werd opgesteld. Dit houdt uiteraard wel een begin van bewijs dat bijvoorbeeld de aanstelling van een gerechtsdeskundige kan verantwoorden in een latere procedure. Het eenzijdig deskundig onderzoek onderscheidt zich van de vaststelling die door een gerechtsdeurwaarder wordt verricht. Een gerechtsdeurwaarder kan immers slechts materiële vaststellingen verrichten, op vrij toegankelijke publieke plaatsen of, mits toestemming, op private plaatsen. Hij kan geen conclusies trekken. Een gerechtsdeurwaarder heeft immers geen (bouw)technische kennis en dient zich te houden aan grondwettelijke, wettelijke en deontologische beperkingen. Een dergelijke vaststelling heeft een (beperkte) meerwaarde in die zin dat de gerechtsdeurwaarder wordt beschouwd als een neutraal orgaan Minnelijk deskundig onderzoek en bindende derdenbeslissing Partijen, met tegenstrijdige belangen, kunnen ook in onderling akkoord een deskundige aanstellen. In geval van een minnelijk deskundig onderzoek dienen partijen een overeenkomst tot aanstelling van een deskundige te sluiten, waarin minstens volgende elementen moeten worden opgenomen: - De keuze van de deskundige; - De omschrijving van de opdracht van de deskundige; - De voorwaarden van het deskundig onderzoek (bijvoorbeeld: de kosten en ereloon); - Het al dan niet bindend karakter van de besluiten van de deskundige. De resultaten van dit deskundig onderzoek kunnen nadien, voor zover als nodig en bij gebreke aan een minnelijke regeling tussen partijen, worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure. Partijen kunnen bovendien bepalen dat het deskundig onderzoek verloopt volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. Maar ook indien die regels niet van toepassing zijn, dient de deskundige de regels van de tegenspraak en de rechten van verdediging te eerbiedigen. november / 7

3 Daarnaast dient er een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen het minnelijk deskundig onderzoek waarbij niets bepaald is over het bindend karakter ervan en het minnelijk deskundig onderzoek waarbij partijen zich ertoe verbinden dat het resultaat ervan als definitief wordt aanvaard. In het eerste geval, waarbij niets bepaald wordt omtrent het bindend karakter van het deskundig onderzoek, dient, in het kader van een latere gerechtelijke procedure, het advies van de minnelijk aangesteld deskundige toch gerespecteerd te worden door de rechtbank. Het minnelijk deskundig onderzoek heeft in ieder geval een bepaalde bewijswaarde. De partijen zijn dan ook gebonden door de feitelijke vaststellingen van de deskundige. Maar de conclusies van die deskundige houden slechts een bewijsmiddel in voor de rechtbank, die dus niet gebonden is door de inhoud ervan. De rechtbank mag uiteraard de bewijskracht van het verslag van een minnelijk aangestelde deskundige niet schenden. Zij behoudt wel de mogelijkheid om toch nog een gerechtelijke deskundige aan te stellen. Ten tweede kunnen partijen het resultaat van een minnelijk deskundig onderzoek als definitief beschouwen, hetgeen betekent dat een derde een bindende en onherroepelijke beslissing zal nemen, rekening houdende met de bewijsregels die gelden tussen de partijen. In dat geval kan de rechtbank achteraf géén nieuw deskundig onderzoek met hetzelfde voorwerp bevelen. Het verslag van de aangestelde deskundige wordt dus beschouwd als een bindende derdenbeslissing. De enige uitzondering hierop is indien de overeenkomst als nietig dient te worden beschouwd, dan wel onvolledig, onredelijk of onbillijk is, of indien de rechten van verdediging worden geschonden door deze deskundige. In dat geval zal de rechtbank toch nog een gerechtsdeskundige kunnen aanstellen. Het voordeel van deze vorm van geschillenbeslechting is dat partijen minder kosten moeten maken en minder tijd verliezen dan in het geval van een procedure voor de rechtbank. Daarnaast verloopt dit deskundig onderzoek vrij informeel en snel. 1.3 Gerechtelijk deskundig onderzoek Het gerechtelijk deskundig onderzoek wordt geregeld door de artikelen 962 tot 991 van het Gerechtelijk Wetboek. De aanstelling van een gerechtsdeskundige kan gevorderd worden in een procedure ten gronde of, in geval van hoogdringendheid, in kort geding. Er is bijvoorbeeld sprake van hoogdringendheid in geval van stabiliteitsproblemen of ernstige waterinfiltraties. De rechter kan dan, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, een deskundige gelasten de nodige vaststellingen te doen of een technisch advies te geven (artikel 962 Gerechtelijk Wetboek). Hij is hiertoe, behoudens enkele wettelijke uitzonderingen, in ieder geval niet verplicht en zal steeds in feite en op onaantastbare wijze oordelen over de opportuniteit van een deskundig onderzoek. Er mag wel slechts een deskundig onderzoek worden bevolen in de mate waarin dit strikt noodzakelijk is voor de oplossing van een geschil. Het betreft immers een dure en tijdrovende maatregel, zodat er rekening dient te worden gehouden met volgende elementen: - Het deskundig onderzoek moet nuttig zijn; - Het technisch advies is noodzakelijk; - De maatregelen dient in verhouding te staan tot de omvang en de waarde van het geschil; - Het deskundig onderzoek moet terzake dienend zijn om het geschil op te lossen. november / 7

4 De uiteindelijke beslissing van het geschil blijft in elk geval bij de rechter. Hij is er niet toe gehouden het advies van de gerechtsdeskundige te volgen. De gerechtsdeskundige dient zich, behoudens akkoord van de partijen, te houden aan de opdracht in het vonnis bepaald. Deze opdracht dient nauwkeurig te worden omschreven door de rechter, aangepast aan de inhoud van het dossier en de aard van de zaak. De opdracht van de deskundige dient alleszins beperkt te zijn tot het doen van materiële vaststellingen of het geven van zuiver technisch advies. Hij mag in geen geval advies geven over de (juridische) gegrondheid van de vordering zelf of over de juridische aansprakelijkheid van partijen. Daarnaast kan de opdracht van de gerechtsdeskundige alleen maar betrekking hebben op de beweerde gebreken en problemen die worden opgesomd in de gedinginleidende akte of de conclusie waarin de aanstelling van een deskundige wordt gevorderd. Het is dan ook van belang dat de partij die de aanstelling van een deskundige in een bouwgeschil vordert, duidelijk omschrijft welke problemen of gebreken zich nog voordoen. Ook in het gerechtelijk deskundig onderzoek kan er een onderscheid worden gemaakt tussen het eenzijdig en tegensprekelijk bevolen deskundig onderzoek Eenzijdig gerechtelijk deskundig onderzoek Op basis van een eenzijdig verzoekschrift kan een partij de aanstelling van een gerechtsdeskundige vorderen. De omstandigheden moeten het eenzijdig karakter van het verzoek wel verantwoorden, zoals bijvoorbeeld een gebouw dat dreigt onmiddellijk in te storten. Het eenzijdig verzoekschrift strekkende tot aanstelling van een gerechtsdeskundige is dus verantwoord indien tegenpartij onbekend of niet identificeerbaar is, er sprake is van hoogdringendheid of indien de wet uitdrukkelijk in deze mogelijkheid voorziet. In het kader van een bouwgeschil komt het eenzijdig gerechtelijk deskundig onderzoek zelden voor. Indien het deskundig onderzoek wordt bevolen, gelden de regels van het Gerechtelijk Wetboek (artikelen 962 e.v.). Bijgevolg zal, in de meeste gevallen, de gerechtsdeskundige toch alle partijen oproepen overeenkomstig zijn opdracht, dus ook na aanstelling ingevolge een eenzijdige procedure. Het verslag van de gerechtsdeskundige, op eenzijdig verzoek aangesteld, heeft dezelfde bewijswaarde als een gewoon tegensprekelijk deskundig verslag Tegensprekelijk gerechtelijk deskundig onderzoek De aanstelling van een gerechtsdeskundige kan worden gevraagd in een dagvaarding dan wel in conclusies, ook door middel van een tegeneis of tussenvordering. Het is van belang dat alle mogelijke aansprakelijke partijen van meet af aan worden betrokken in het deskundig onderzoek. In het kader van een bouwgeschil zijn dit in de eerste plaats de bouwheer of opdrachtgever, de hoofdaannemer en eventueel onderaannemers en, in vele gevallen, ook de architect. november / 7

5 Uiteraard kan het zijn dat de initieel eisende partij niet alle mogelijke betrokken partijen kent of hiermee geen contractuele relatie heeft. Deze partijen kunnen op hun beurt dan vrijwillig tussen komen in de procedure door middel van een verzoekschrift, dan wel in gedwongen tussenkomst worden gedagvaard. De gedwongen tussenkomst dient alleszins te gebeuren vóórdat de gerechtsdeskundige een (eerste) voorverslag heeft opgemaakt, vermits anders het deskundig onderzoek niet tegenwerpelijk is aan de in gedwongen tussenkomst gedaagde partij. Daarnaast kan iedere belanghebbende partij ook vrijwillig aan het deskundig onderzoek deelnemen, zonder partij te zijn in de procedure. Op deze manier is het deskundig onderzoek haar wel tegenwerpelijk, op voorwaarde dat deelname van deze partij zonder voorbehoud plaatsvindt alsook dat zij gelegenheid heeft tot tegenspraak en de rechten van verdediging worden geëerbiedigd. Alle in het deskundig onderzoek betrokken partijen dienen door de gerechtsdeskundige op regelmatige wijze te worden opgeroepen om deel te nemen aan het onderzoek. De partijen zijn op hun beurt verplicht, al dan niet onder het nodige voorbehoud, hun medewerking te verlenen aan het deskundig onderzoek, zoals het mededelen van stukken, het verstrekken van inlichtingen of (technische) documentatie, het ter beschikking stellen van materialen of lokalen, enzovoort. De gerechtsdeskundige zal dan van iedere vergadering een verslag opstellen waarin de stand van zaken wordt weergegeven. De gerechtsdeskundige heeft bovendien de taak om partijen te trachten te verzoenen, zelfs indien dit niet in zijn opdracht wordt voorzien. In geval er een verzoening plaatsvindt, dient de vaststelling, waarin de inhoud van de overeenkomst tussen partijen wordt geakteerd, te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank. Indien blijkt dat er geen verzoening mogelijk is, zal de gerechtsdeskundige een voorverslag opstellen, waarop partijen opmerkingen kunnen formuleren. Daarna maakt de gerechtsdeskundige, binnen de door de rechtbank vooropgestelde termijn, zijn eindverslag op dat hij tevens neerlegt ter griffie van de rechtbank. De rechter dient het eindverslag van de gerechtsdeskundige niet te volgen, maar hij moet de inhoud ervan wel eerbiedigen. Er mag in ieder geval geen andere betekenis worden gegeven aan het eindverslag, vermits hierdoor de bewijskracht ervan zou geschonden worden. In zoverre het tegensprekelijk karakter of de rechten van verdediging niet worden geschonden door de gerechtsdeskundige, zal zijn eindverslag als tegenwerpelijk worden beschouwd ten opzichte van alle, gedwongen of vrijwillig, betrokken partijen in het deskundig onderzoek. Dit is ook het geval indien een van deze partijen uiteindelijk niet heeft deelgenomen aan de expertiseverrichtingen. 2 De bemiddeling De wet van 21 februari 2005 heeft het principe van bemiddeling ingevoegd, met als doel een conflict tussen partijen op te lossen door de tussenkomst van een derde, de bemiddelaar, die tot opdracht heeft de partijen zelf te doen komen tot een geheel of gedeeltelijk akkoord. De bemiddeling kan plaatsvinden op basis van een bemiddelingsbeding (vrijwillige bemiddeling), opgenomen in de overeenkomst tussen partijen, waarbij partijen zich ertoe verbinden voor eventuele geschillen eerst een beroep te doen op een bemiddelaar. Een dergelijk beding houdt evenwel geen afstand van recht in een procedure in te leiden. Daarnaast is er de gerechtelijke bemiddeling waarbij de rechtbank de aanstelling van een (erkend) bemiddelaar beveelt op gezamenlijk verzoek van partijen of op eigen initiatief, mits instemming van de partijen. november / 7

6 De bemiddelaar heeft niet tot taak het geschil te beslechten. Hij dient enkel het onderling overleg tussen partijen te stimuleren, via gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling. Het belangrijkste verschil tussen het deskundig onderzoek en bemiddeling is gelegen in het feit dat er wordt getracht een minnelijk akkoord te bekomen tussen partijen, zonder dat er sprake is van een opgelegde beslissing. Het akkoord tussen partijen is bindend en de uitvoering ervan kan steeds gevorderd worden via de rechtbank. Een ander belangrijk kenmerk van de bemiddeling is dat het vertrouwelijk is, hetgeen betekent dat de tijdens de bemiddeling opgestelde documenten en gedane mededelingen niet als bewijs noch als buitengerechtelijke bekentenis kunnen dienen. Ze kunnen dus niet worden aangewend in een latere of andere procedure. Iedere partij kan ten allen tijde beslissen de bemiddelingsprocedure stop te zetten en zich alsnog tot de rechter wenden. Tot slot is de bemiddeling minder duur en sneller dan het gerechtelijk deskundig onderzoek. In de praktijk wordt het principe van de bemiddeling dan ook steeds meer toegepast in bouwgeschillen. Voornamelijk indien de omvang en de waarde van het geschil eerder beperkt is. 3 Arbitrage Ten slotte kan een geschil nog beslecht worden door middel van arbitrage. Partijen zullen dan een geschil dat tussen hen is ontstaan of nog kan ontstaan, voorleggen aan het oordeel van een of meer derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks door hen zijn aangesteld (scheidsrechter(s)). Dit dient te gebeuren binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen (artikel 1676 e.v. Gerechtelijk Wetboek). De scheidsrechter heeft als opdracht het geschil zelf definitief te beslechten, zodat zijn beslissing dezelfde gevolgen heeft als een vonnis. Bijgevolg komt de scheidsrechter in de plaats van de rechtbank en zal hij dus niet enkel technische, maar ook juridische geschilpunten beslechten. Behalve indien partijen hierin uitdrukkelijk hebben voorzien, is er geen hoger beroep mogelijk tegen de beslissing van de scheidsrechter. De mogelijkheid van arbitrage wordt dikwijls voorzien in de (aannemings)overeenkomst of in de algemene voorwaarden, doch in de praktijk wordt deze mogelijkheid niet altijd benut. Er zijn immers risico s verbonden aan deze vorm van geschillenbeslechting. Zo is het gebruikelijk dat een scheidsrechter met de nodige technische kennis wordt aangesteld (in bouwzaken: een architect of ingenieur), die echter ook uitspraak zal moeten doen over juridische elementen van het geschil. Daarnaast dient de beslissing zodanig te worden geformuleerd dat ze ook op dezelfde wijze uitvoerbaar is als een gerechtelijke beslissing, hetgeen niet altijd evident is. Dit risico zou kunnen beperkt worden door een college van (oneven) scheidsrechters aan te stellen, bestaande uit zowel technisch als juridisch onderlegde personen. november / 7

7 Besluit Er zijn diverse mogelijkheden om de staat van de werken vast te stellen in het kader van een bouwgeschil. Evenwel hebben deze mogelijkheden verschillende bewijswaarden. Het is dan ook van belang om van meet af aan te streven naar een tegensprekelijke vaststelling (minnelijk of gerechtelijk) vermits zo onder meer wordt vermeden dat er onvoldoende bewijs voorligt van hetgeen achteraf wordt beweerd of gevorderd, dan wel dat er alsnog een (bijkomende of nieuw) deskundig onderzoek door de rechtbank wordt bevolen, hetgeen tijdsverlies en bijkomende kosten met zich meebrengt. Daarnaast kunnen partijen het gerezen geschil ook door middel van bemiddeling of arbitrage trachten te beëindigen, waarbij in de praktijk vooral de procedure van de bemiddeling steeds meer toepassing kent, vooral dan in zaken waarin het financieel belang eerder gering is. Op deze manier worden immers de kosten van een procedure en een duur en tijdrovend deskundig onderzoek (althans in eerste instantie) vermeden. Ine Vanbuel Senior Associate T: F: Grotestraat 122 B Genk Voorkeurmaterie Bouwrecht en onroerend goed november / 7

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA De Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage ( afgekort VOBA ) is een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel

Nadere informatie

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling (Aangenomen door de A.V. op 7 oktober 2003; gewijzigd door de A.V. op 24 oktober 2006 en gewijzigd door de A.V. van 22 oktober

Nadere informatie

BEMIDDELINGSREGLEMENT

BEMIDDELINGSREGLEMENT BEMIDDELINGSREGLEMENT Overwegende dat bemiddeling tot voorwerp heeft, door het samenbrengen van de partijen in een geschil, onder hen een gesprek tot stand te brengen, de voorwaarden voor een dialoog te

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie

Het beslissingsbevoegd orgaan van het Centrum van Bemiddeling is de Bemiddelingscommissie.

Het beslissingsbevoegd orgaan van het Centrum van Bemiddeling is de Bemiddelingscommissie. CAREN BEMIDDELING en ARBITRAGE (hierna genoemd CAREN) BEMIDDELINGSREGLEMENT Inleidende bepaling Bemiddeling is een gestructureerd proces waarbij twee of meer partijen, bijgestaan door een bemiddelaar,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Sven Vernaillen. GSJ Advocaten

Sven Vernaillen. GSJ Advocaten HET DESKUNDIGENONDERZOEK Sven Vernaillen GSJ Advocaten Wanneer te maken met deskundigenonderzoek? di d k? Casus : U kocht een woning en u heeft bij het aanleggen van uw tuin verontreiniging van de bovenste

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

advocaten nieuwsbrief editie december 2014 www.adlex.be Adlex nieuwsbrief DEC2014.indd 1

advocaten nieuwsbrief editie december 2014 www.adlex.be Adlex nieuwsbrief DEC2014.indd 1 nieuwsbrief editie december 2014 www.adlex.be Adlex nieuwsbrief DEC2014.indd 1 28/11/14 08:13 2 Colofon Dit is een uitgave van Adlex Advocaten Adlex Genk T. +32 89 32 23 00 F. +32 89 35 66 61 Grotestraat

Nadere informatie

BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW

BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW Artikel 1. Bevoegdheid Arbitragereglement Bij het door de vzw Arbitrage georganiseerde scheidsgerecht waarvan de statuten ter beschikking worden gesteld op zijn

Nadere informatie

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL Toelichting: Zie artikel 459 Ger.W. Onderafdeling 5. Ereloongeschillen 1. Algemene

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE MEUBELEN VZW GESCHILLENREGLEMENT

GESCHILLENCOMMISSIE MEUBELEN VZW GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE MEUBELEN VZW GESCHILLENREGLEMENT 1. Geschillencommissie Meubelen De Geschillencommissie Meubelen is de commissie bedoeld in artikel 19 van de algemene voorwaarden van de modelovereenkomst

Nadere informatie

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon] BEMIDDELINGSPROTOCOL TUSSEN : [naam, voornaam en woonplaats voor een natuurlijke persoon] Hierna, [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

Nadere informatie

De verzoeningsprocedure voor de vrederechter

De verzoeningsprocedure voor de vrederechter VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT LEUVEN De verzoeningsprocedure voor de vrederechter A. Wat is een minnelijke schikking? De nabijheidsfunctie van de vrederechter komt allicht het meest tot uiting in de zaken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR

BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR SECTIE 1: AANSTELLING VAN DE BEMIDDELAAR ARTIKEL 1 Bij vrijwillige bemiddeling wijzen de partijen in onderlinge overeenstemming

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag.

Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag. Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag. ART. 1: PARTIJEN EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN. 1. De heer, (nationaliteit), geboren te *** op *** en wonende te *** (hierna genoemd: vader ); En 2.

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE Geschillencommissie Reizen vzw Maatschappelijke zetel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NORTH GATE III

Nadere informatie

BIJLAGE 9. ARBITRAGEREGLEMENT LEGIBEL

BIJLAGE 9. ARBITRAGEREGLEMENT LEGIBEL BIJLAGE 9. ARBITRAGEREGLEMENT LEGIBEL I. Voorafgaande bepalingen Het arbitraal college kan kennisnemen van geschillen tussen verzekerden die de optie rechtsbijstand hebben onderschreven in elke materie

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING GESCHILLENREGLEMENT

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING GESCHILLENREGLEMENT Geschillencommissie Reizen vzw Maatschappelijke zetel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NORTH GATE III

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Model van een tuchtreglement

Model van een tuchtreglement Model van een tuchtreglement VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 Artikel 1: Toepassingsgebied: De Tuchtcommissie van de [ ]Federatie is bevoegd om in eerste aanleg te oordelen over iedere overtreding van een algemeen

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG Info zoals opgenomen op de website (m.i.v. 16.08.2017) : www.rechtbankentribunaux.be/rechtbank eerste aanleg Limburg INLEIDING FAMILIEZAKEN VANAF 1 SEPTEMBER 2017 U

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB (inwtr. AB 2013 no. 15) ==================================================================== HOOFDSTUK I

Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB (inwtr. AB 2013 no. 15) ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : Arbeidsgeschillenverordening Citeertitel: Arbeidsgeschillenverordening Vindplaats : AB 1989 no. GT 65 Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB 21012 54 (inwtr. AB 2013 no. 15) HOOFDSTUK I Inleidende

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008)

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) (artikel I artikel XIV) I. Aanmelding van arbitrage Benoeming van arbiters 1. Arbitrage dient schriftelijk met een omschrijving van het geschil te worden aangemeld

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

ARBITRAGE - TRIBUNAAL MET EEN ARBITER

ARBITRAGE - TRIBUNAAL MET EEN ARBITER A - SAMENSTELLING TRIBUNAAL - KEUZE VAN DE ARBITER Artikel 7 - Samenstelling van de Arbitrage Tribunaal 7.1. De Arbitrage Tribunaal omvat één en enig Arbiter in de specialiteit van het betreffende geschil,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2015 C.14.0504.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0504.N ROQUETTE FRÈRES, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 62136 Lestrem (Frankrijk), rue de la Haute Loge 1, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 53, hierna genoemd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 DECEMBER 2012 C.12.0018.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0018.N JACKY AUSSEMS nv, met zetel te 3740 Bilzen, Natveld 11, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat

Nadere informatie

BIJLAGE 5. REGLEMENT VOETBALBOND

BIJLAGE 5. REGLEMENT VOETBALBOND BIJLAGE 5. REGLEMENT VOETBALBOND ARTIKEL III/17 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 1. Principe De clubs gaan de verbintenis aan elk geschil betreffende hun rechten die voor arbitrage vatbaar zijn overeenkomstig

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel,

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel, AFSCHRIFT MINUTEN BERUSTENDE TER GRIFFIE VAN DE RECHT BANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN ZITTING VAN DINSDAG 22 MEI 2007 A.R. nr. 07. 39 VONNIS In de zaak van: De NV NH, met

Nadere informatie

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ;

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ; BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75 en de partners: mevrouw, wonende te en de heer, wonende te ; VERKLAREN HET

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

BEMIDDELINGSPROTOCOL

BEMIDDELINGSPROTOCOL Ref. BEMIDDELINGSPROTOCOL Tussen : Bedrijf: KBO nr. Identiteit: Adres: Tel.: E-mail: En: Bedrijf: KBO nr. Identiteit: Adres: Tel.: E-mail: Hierna "de partijen" En : Dominique Versluys, architect, Industrielaan

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat gerechtsdeurwaarder X het vonnis van de kantonrechter d.d. 18 december 2007 heeft betekend, terwijl hij verzoeker niet eerst heeft uitgenodigd dan wel heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter

Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT LEUVEN Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter De meeste gewone burgerlijke processen verlopen zoals hieronder uiteengezet. Een aantal andere zaken kennen

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST.

MEDIATIONOVEREENKOMST. MEDIATIONOVEREENKOMST. De ondergetekenden: Lamers Echtscheidingsbemiddeling en advies, de heer J.P.H. Lamers, hierna te noemen Lamers Scheidingsadvies, kantoorhoudende te 6021MS Budel aan het Zustershof

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Vertaling C-478/17-1 Zaak C-478/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 augustus 2017 Verwijzende rechter: Tribunalul Cluj (Roemenië) Datum

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

De burgerlijke rechtbank

De burgerlijke rechtbank De burgerlijke rechtbank 1ste burgerlijke kamer Voor de 1ste burgerlijke kamer worden alle zaken ingeleid en behandeld die behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank en waarvan dit reglement

Nadere informatie

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons.

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. GCHB 2012-434 Uitspraak van 2 februari 2012 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. Consument aanvaardt advies van de Geschillencommissie

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0390.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0390.N 1. IMMOVA INTERNATIONAL nv, met zetel te 9031 Drongen, Klaverdries 28, 2. A. C., eisers, vertegenwoordigd door mr. Caroline

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 5 april 2005 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 7654/05 ADD 11. Interinstitutioneel dossier: 2004/0055 (COD) LIMITE JUSTCIV 63 CODEC 200

PUBLIC. Brussel, 5 april 2005 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 7654/05 ADD 11. Interinstitutioneel dossier: 2004/0055 (COD) LIMITE JUSTCIV 63 CODEC 200 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2005 Interinstitutioneel dossier: 2004/0055 (COD) 7654/05 ADD 11 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 63 CODEC 200 NOTA van: de Belgische delegatie aan: het Comité

Nadere informatie

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer],

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], en de partners: [naam en achternaam],

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.15.0622.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0622.N M A H, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 181/2009 van 12 november 2009 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 181/2009 van 12 november 2009 A R R E S T Rolnummer 4652 Arrest nr. 181/2009 van 12 november 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals dat artikel werd gewijzigd bij artikel

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Medische expertises. 1. Eenzijdige expertises. 1.1. Expertise door de arts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij

Medische expertises. 1. Eenzijdige expertises. 1.1. Expertise door de arts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij Medische expertises November 12 Wie bij een ongeval letselschade heeft opgelopen, zal een of meerdere geneeskundige onderzoeken moeten ondergaan met als doel de aard en de omvang van die schade te bepalen.

Nadere informatie

CONSULTATIEVERSIE JULI 2014

CONSULTATIEVERSIE JULI 2014 CONSULTATIEVERSIE JULI 2014 WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TENEINDE DE AFWIKKELING VAN MASSASCHADE IN EEN COLLECTIEVE ACTIE MOGELIJK TE MAKEN VOORONTWERP

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR. Introductie & Uitwisseling

SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR. Introductie & Uitwisseling SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR Introductie & Uitwisseling Anouk Pattyn 08.01.2014 AGENDA 1. Wat is sociale bemiddeling? 2. Oorsprong van de bemiddelingspraktijk 3. Sociale bemiddeling in de

Nadere informatie

VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN

VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN Voor alle huurgeschillen (gewone huur, woninghuur, handelshuur, pacht) met betrekking tot onroerende goederen is de vrederechter

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Procedurereglement (Reglement) Het Reglement van de Ombudsman voor de Handel heeft als doel om een oplossing aan te reiken bij geschillen tussen een

Nadere informatie

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax Continuïteit van de ondernemingen : 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 Info@vdelegal.be Overzicht van de wet dd 31 januari 2009 ( in werking getreden op 1 april 2009) Structuur

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

Echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk

Echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk Echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk Stephanie Smolders Stagair maatschappelijk werk CABB Stagebegeleider A.M. Janssens Met dank aan Ghislain Duchateau van Goudiwebstek voor

Nadere informatie

FAST TRACK BINDEND ADVIES

FAST TRACK BINDEND ADVIES REGLEMENT FAST TRACK BINDEND ADVIES 18 november 2016 RAAD VAN ARBITRAGE VOOR DE BOUW Inhoud Begripsbepalingen... 1 Reglement... 1 Artikel 1... 1 Het verloop van de procedure... 1 Artikel 2... 1 Artikel

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG BIJZONDER REGLEMENT RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG 1 Nr. : 75/2014 Rep. : 1855 BESCHIKKING Wij, T. HEEREN, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, bijgestaan door dhr. Y. KIELICH,

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Aan de vrederechter van het kanton (het kanton waar gehuurde pand is gelegen het juiste kanton aanduiden) Geeft te kennen: Naam: Naam: Voornaam:

Nadere informatie

Voorwerp van de vordering voor de eerste rechter. De vordering van appellant, ingesteld bij exploot van 5 juli 2007, strekt ertoe:

Voorwerp van de vordering voor de eerste rechter. De vordering van appellant, ingesteld bij exploot van 5 juli 2007, strekt ertoe: Gelet op de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis, door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 9 mei 2008 op tegenspraak uitgesproken,

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie