voorpublicatie TESTEN2.0 TM de praktijk van agile testen Testen 2.0 agile testen vooraankondiging.indd :35:52

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorpublicatie TESTEN2.0 TM de praktijk van agile testen Testen 2.0 agile testen vooraankondiging.indd 1 11-9-2008 11:35:52"

Transcriptie

1 voorpublicatie TESTEN2.0 TM de praktijk van agile testen Testen 2.0 agile testen vooraankondiging.indd :35:52

2 In november 2008 publiceert Ordina het boek Testen2.0 TM. De praktijk van agile testen dat geschreven is door Anko Tijman en Eric Jimmink. Dit boek is het eerste Nederlandse handboek over gestructureerd testen in agile projecten. Agile projecten zijn gebaseerd op een iteratieve, incrementele ontwikkelaanpak waarin de business gedurende het gehele proces een actieve rol speelt. Testen2.0 TM zet dan ook de business aan het roer, haalt het testen van het kritieke pad af en heeft een hoge mate van interne procesefficiency. Dit vereist een andere aanpak voor de tester, en dit boek legt uit hoe. Als voorpublicatie treft u hieronder hoofdstuk 15 uit het boek aan. Hierin gaat het specifiek over de rol van de klant binnen een iteratie. Bent u geïnteresseerd, wilt u de boekpresentatie bijwonen of wilt u een exemplaar van het boek bestellen, neem dan contact met ons op. Testen2.0 TM en de rol van de klant Speech has allowed the communication of ideas, enabling human beings to work together to build the impossible. Mankind s greatest achievements have come about by talking and its greatest failures by not talking. It doesn t have to be like this. Our greatest hopes could become reality in the future. With the technology at our disposal, the possibilities are unbounded. All we need to do is make sure we keep talking. (Stephen Hawking) Vanuit het proces bezien zijn er vier onderwerpen voor de klant die direct met testen te maken hebben: het opstellen van acceptatiecriteria; het uitvoeren van acceptatietesten; het verhelderen van het bedrijfsbelang om op risico s gebaseerd te testen; het verschaffen van testdata; In de praktijk krijgt de klant veel vragen en bruikbare feedback van de tester omdat de bril van een tester helpt om omissies en dubbelzinnigheden in de requirements en de acceptatiecriteria op te merken. De klant zal bij testgerelateerde zaken waar nodig assistentie krijgen van de tester. Het is immers in het belang van het gehele team dat de klant gefaciliteerd wordt in zijn taken met betrekking tot het testen, en het is de tester die daar de juiste kennis en vaardigheden voor heeft. Het opstellen van acceptatiecriteria Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de klant goed te formuleren wat de business nodig heeft. De tester kan hierbij helpen. Samen met de klant kan hij de acceptatiecriteria zo formuleren dat ze ondubbelzinnig zijn en voor iedereen begrijpelijk. Wanneer bijvoorbeeld bepaalde requirements niet vertaald zijn in acceptatiecriteria zal de tester vragen om de impliciete criteria meer expliciet te maken. De tester zal erop bedacht zijn dat het stellen van vragen over de acceptatiecriteria de klant aan het denken zet, en dat deze mogelijk met nieuwe requirements op de proppen zal komen. Er is dus het gevaar van scope creep; het team heeft dan geen grip meer op de functionele wijzigingen. Aan de klant de taak om dit spel eerlijk te spelen. Hij zal begrip op moeten brengen als bijvoorbeeld het aanscherpen van de acceptatiecriteria ertoe leidt dat het team niet alle functionaliteit kan realiseren voor het einde van de iteratie. Een voorbeeld van een naar acceptatiecriteria uitgewerkte requirement is: agile testen vooraankondiging.indd :35:52

3 Requirement (zoals aangeleverd vanuit product backlog) Acceptatiecriteria (zoals met klant geformuleerd) Tonen van recente wijzigingen in het overzichtsscherm Tonen van wijzigingen in NAW-gegevens. Alleen wijzigingen in de laatste zes maanden worden getoond. Maximaal vijf wijzigingen per klant. Bij meer dan vijf wijzigingen wordt de mogelijkheid tot de optie Meer geboden. Details van wijzigingen hoeven in deze feature nog niet te worden getoond. Het uitvoeren van acceptatietesten Het doel van de acceptatietest is uiteraard om te beoordelen of de werkende software voldoet aan de door de klant gestelde eisen. Door de nauwe interactie met de klant en het kunnen reageren op veranderingen is dit voor een deel al gewaarborgd. Maar er moet wel een formele bevestiging komen dat de klant ook tevreden is. Dus vandaar dat wij ook een acceptatietest opnemen in een Testen2.0-proces. Het is echter wel zo dat we dit niet zien als iets wat big bang achteraf moet gebeuren. Een acceptatietest wordt net als zoveel mogelijk andere testsoorten binnen de iteratie uitgevoerd, parallel aan de overige activiteiten. Het gaat dus alleen om de acceptatietest voor die requirements waar men in die iteratie aan werkt. De klant is op het project aanwezig en kan dus frequent feedback leveren. Door die waardevolle informatie vroeg te krijgen, wordt voorkomen dat pas in een laat stadium wordt geconstateerd dat de software niet aan de businesscriteria voldoet. Het spreekt voor zich dat op dag één van de iteratie er nog geen formele acceptatie kan plaatsvinden; er is immers nog amper iets gebouwd. Maar dat wil niet zeggen dat de klant niet vroeg in de iteratie al bij kan sturen. Alleen het ontwerp van een schermpje bekijken, misschien zelfs nog zonder werkende knoppen of lijsten, kan al feedback opleveren. Of het reviewen van de business rules, al is het op unittestniveau en samen met de programmeur. Gedurende de iteratie wordt de acceptatietest voor de onder handen zijnde requirements steeds formeler. In het begin zal de klant zich flexibel op moeten stellen want nog niet alle taken zijn dan al uitgevoerd. Na verloop van tijd mag de klant echter wel de nodige eisen stellen. Het draait daarbij om het voldoen aan de acceptatiecriteria en de Definition of Done. Er mogen geen nieuwe eisen op tafel komen, maar het team mag ook niet de kwaliteit laten slippen. Bij de demo aan het eind van de iteratie vindt de definitieve, formele acceptatie plaats. Dan moeten de requirements aan de acceptatiecriteria en de Definition of Done voldoen. agile testen vooraankondiging.indd :35:52

4 Voorbereiding Uitvoering Product Risico Analyse Acceptatietesten Definition of Done Werkwijzen Agile Testproces Agile testtechnieken Documenten opleveren Project Evaluatie Unit testen Master Testplan Regressie testen Geautomatiseerd testen Afbeelding: De acceptatietest vindt gedurende de iteratie en parallel aan de andere activiteiten plaats. De productrisicoanalyse, de Definition of Done en het Mastertestplan hebben hun impact op de werkwijzen in de iteratie. Aan het eind van iedere iteratie vindt een evaluatie plaats over het gehele proces. quick reference cards. De testscripts zijn bij voorkeur eenvoudig van opzet; dit maakt ze makkelijk wijzigbaar en makkelijk overdraagbaar. Daarnaast zijn ze ook nog eens makkelijker te automatiseren. Ook dat laatste is gewenst zodat de business altijd kan bepalen wat de exacte status van het product is. Het is aan te bevelen om specifieke testscripts op te stellen voor de acceptatietest. Daarmee is dan immers de businesswaarde gewaarborgd. Gewoonlijk zal de tester aanbieden de klant of zijn vertegenwoordigers bij te staan in de acceptatietest. Het vertalen van acceptatiecriteria in logische of fysieke testgevallen is niet altijd even eenvoudig voor niet-gespecialiseerde testers. Het combineren van testvaardigheden met domeinkennis is een goede oplossing en die vaardigheden hoeven niet verenigd te zijn in één en dezelfde persoon. Aan vertegenwoordigers van de klant die regelmatig acceptatietesten doen kan natuurlijk een formele training in testvaardigheden gegeven worden in plaats van of naast het leren door het te doen. Ook kunnen testtechnieken worden geïntroduceerd middels Voor het structureren van de acceptatietest en het door klanten actief input leveren op de scripts kan de tool Fitnesse gebruikt worden. De inputwaarden voor testscripts kunnen ingevuld worden op een wiki, waarna (onder water) via fixtures de programmatuur wordt aangestuurd. Fitnesse kan onder andere gebruikt worden voor het vroeg testen en accepteren, het testen als er überhaupt nog geen user interface gebouwd is en voor het opstellen en uitvoeren van geautomatiseerde acceptatie- en regressietesten. agile testen vooraankondiging.indd :35:53

5 Het verhelderen van het bedrijfsbelang Tijdens de planning van de iteratie krijgt de klant al vragen van teamleden om de requirements helder te krijgen. De tester is er alert op dat het feitelijke bedrijfsbelang van elke requirement bekend is. Dat bedrijfsbelang, in combinatie met de technische impact/complexiteit zoals vastgesteld door het team, levert voor elke requirement een risicocategorie op. In de teststrategie kan dan onderscheid gemaakt worden door aan een requirement in een hogere risicocategorie ofwel meer inspanning toe te wijzen ofwel een uitgebreidere testmethodiek. De klant kan er dan toe besluiten om de risicoinventarisatie formeler aan te pakken, en bijvoorbeeld meer stakeholders bij het proces te betrekken, dat is een productrisicoanalyse. De tester heeft een adviserende rol bij een dergelijke beslissing, en een faciliterende rol bij de eventuele productrisicoanalyse. Het verschaffen van testdata Relatief vaak zal het team data nodig hebben die lijkt op productiedata om het systeem effectief te kunnen testen. Dit is gewoonlijk een gevoelig onderwerp en de klant moet mogelijk met een hoger management overleggen om toestemming te krijgen om zulke data ter beschikking te stellen aan het team van de leverancier. Een effectieve manier om de zaak aan het management voor te leggen, is te doen wat testers doen, namelijk uitleggen wat de impact is wanneer het systeem níet getest wordt met realistische data. Het is redelijk om aan te nemen dat er meer fouten in het systeem zullen blijven zitten, die pas opgemerkt worden wanneer het systeem al in productie draait. Op eenzelfde manier is het mogelijk dat de klant gevraagd wordt het team te helpen om data samen te stellen die representatief is voor het toekomstig gebruik van het systeem. Het verschaffen van een indicatie van de verwachte gebruiksintensiteit Een ander type data dat van de klant gevraagd kan worden (en er valt iets voor te zeggen dat dit onderdeel is van de requirements) is het beoogde of verwachte gebruik van het product. Dat wil zeggen of het bekend is welke onderdelen van de applicatie het zwaarste gebruik zullen kennen. Die informatie kan (moet) dan gebruikt worden bij de voorbereiding van het testen van onder andere nietfunctionele kwaliteitsattributen zoals performance. Zie ook: Hoofdstuk 5: De rol van de klant Hoofdstuk 17: Productrisicoanalyse Hoofdstuk 24: Geautomatiseerd testen Bijlagen: Quick reference cards agile testen vooraankondiging.indd :35:53

6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord door James Lyndsay SECTIE: WAAROM TESTEN2.0? 1. Tijd voor het nieuwe testen 2. Testen en agile 3. De trend Voordelen van de Testen2.0-aanpak SECTIE: DE AGILE CONTEXT 5. De rol van de klant 6. Agile projectmanagement 7. Korte introductie in agile methoden 8. Agile Must-haves 9. Agile valkuilen 10. Agile vaktaal SECTIE: NIEUWE WAARDEN EN PRINCIPES 11. Testen in een agile omgeving 12. Normen en waarden Samenwerken Feedback Eenvoud Flexibiliteit 13. Principes van Testen De klant heeft altijd gelijk Kwaliteit is een teamverantwoordelijkheid Testen is een teamsport Testspecificatie en -uitvoering zijn geen gescheiden activiteiten Het communiceren van een bug is belangrijker dan het registreren ervan SECTIE: TESTEN2.0 IN DE PRAKTIJK 14. Overzicht van de Testen2.0 werkwijzen 15. Testen2.0 en de rol van de klant Het opstellen van acceptatiecriteria Het uitvoeren van acceptatietesten Het verhelderen van het bedrijfsbelang Het verschaffen van testdata 16. Definition of Done Het formuleren van de Definition of Done Een gemeenschappelijk doel voor het team 17. Productrisicoanalyse 18. Een agile mastertestplan 19. Een testproces volgens Testen Unittesten 21. Agile testtechnieken 22. Documenten opleveren 23. Regressietesten 24. Geautomatiseerd testen SECTIE: DE METHODISCHE INBEDDING VAN TESTEN Testen2.0 binnen agile methoden Scrum en Testen DSDM Atern en Testen RUP en Testen Testen2.0 en traditionele testmethoden Risk and Requirements Based Testing en Testen TestFrame en Testen TMap Next en Testen2.0 SECTIE: TRANSITIE NAAR TESTEN Praktijkverhalen Agile en Ericsson vanuit Testers bekeken Planon Case: drie jaar agile testen 28. Traditionele werkwijzen die waardevol zijn in een agile omgeving 29. Agile werkwijzen die waardevol zijn in een traditionele omgeving 30. Valkuilen van agile testen SECTIE: DE AGILE TESTER 31. Rol van de tester 32. Persoonlijke vaardigheden 33. Attitude 34. Vakkennis BIJLAGEN: QUICK REFERENCE CARDS agile testen vooraankondiging.indd :35:53

7 Over de auteurs Voor meer informatie Anko Tijman is Partner van Ordina op het gebied van agile testen. Sinds 1997 is hij actief als professional in het software testen. Hij is in het bezit van een ISEB- Practitioner en TMap-PA certificaat. Vanaf 2001 houdt hij zich bezig met agile software ontwikkeling en de rol van de tester daarin. In 2007 publiceerde hij het eerste en enige Nederlandse boek over agile testen. Hij heeft bijdragen geleverd aan de conferenties Eurostar, SQS-UK, Agile2005 en XPDAYS en aan diverse TestNet evenementen. Onze aanpak en dienstverlening verdienen uw aandacht. Maak vrijblijvend een afspraak met: Ordina ICT Management & Consultancy - BU Testing Ringwade LM Nieuwegein Tel: Mail: Eric Jimmink is Consultant Testen bij Ordina. Vanuit zijn achtergrond als ontwikkelaar en meewerkend voorman verlegde hij vanaf 1998 zijn focus naar het testvak. Eric is ISEB Foundation en TMap-PA gecertificeerd. Sinds 2001 houdt hij zich bezig met agile ontwikkeling en het testen in die context. Eric leverde een bijdrage aan de conferentie Agile2008 en zal op Eurostar2008 eveneens spreken. agile testen vooraankondiging.indd :35:53

8 agile testen vooraankondiging.indd :35:53

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen Agile testen Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Tijman, A. Agile Testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie

Nadere informatie

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq!

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! Polteq Testopleidingen 2014 uitgave 1 Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next Test Manager Testen in een Notendop

Nadere informatie

Whitepaper. Kwaliteit binnen Agile

Whitepaper. Kwaliteit binnen Agile Whitepaper Kwaliteit binnen Agile Paul Meek pm@linkitprojects.nl Versie 1.0 (24-02-2010) Inleiding Agile is hot. Agile projecten beloven sneller software te leveren, die na elke iteratie onmiddellijk in

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen

Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen Polteq Testopleidingen 2013 uitgave 1 Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next

Nadere informatie

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico

Nadere informatie

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl en dan de testware aanpassen, vervolgens een regressietest uitvoeren. Invoerdata Een probleem met de invoerdata is dat deze op gespannen voet kan staan met de initiële data. Bij het invoeren van fysieke

Nadere informatie

Trainingen 2013. Improve Quality Services

Trainingen 2013. Improve Quality Services Trainingen 2013 Improve Quality Services Trainingen Improve Quality Services Inhoudsopgave Algemeen IMPROVE QUALITY SERVICES BV... 4 TRAININGSVORMEN... 6 MAATWERKOPLEIDINGEN VAN IMPROVE QUALITY SERVICES...

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager Editie februari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Testen2.1 Ordina s visie op Agile testen door Eric Jimmink, Anko Tijman, en vele anderen. illustraties: Waldemar van den Hof

Testen2.1 Ordina s visie op Agile testen door Eric Jimmink, Anko Tijman, en vele anderen. illustraties: Waldemar van den Hof Testen2.1 Ordina s visie op Agile testen door Eric Jimmink, Anko Tijman, en vele anderen. illustraties: Waldemar van den Hof Inleiding In deze tekst staat in het kort, welke visie Ordina heeft op Agile

Nadere informatie

White paper Pink Agile Framework

White paper Pink Agile Framework Maak uw organisatie wendbaar, The Pink Way Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening

Nadere informatie

N IEUWS. Van de redactie. Van de Voorzitter IN DIT NUMMER

N IEUWS. Van de redactie. Van de Voorzitter IN DIT NUMMER September 2008 Jaargang 12, Nummer 3 T EST N ET N IEUWS Vereniging TestNet, p / a Fuut 11, 3626 CR Kockengen www. testnet. org secretaris @ testnet. org Van de redactie Door Meile Posthuma tnn@testnet.org

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 BIJ DE VOORPAGINA Nee, TestNet Nieuws is niet ineens overgenomen door Artis. En we zijn ook geen reisbureau begonnen. Deze cover vraagt aandacht

Nadere informatie

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen WHITE PAPER Usability Testen volgens TMap NEXT AUTEUR IDEA: usability testen White Paper Usability Testen volgens TMap NEXT IDEA: Usability Testen december 2009 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen

Nadere informatie

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen.

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. TESTEN IN ONDERHOUD auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor

Nadere informatie

CMM en Testautomatisering

CMM en Testautomatisering Datum: 18 oktober 2006 Auteur: Werkgroep testautomatisering Testnet 2005/2006 Versiebeheer Datum Versie Auteur Titel 18-10-2006 0.1 Werkgroep Eerste versie en input voor de presentatie aan TestneT. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ik ben een context driven tester! Joh? Echt waar? Nou en?

Ik ben een context driven tester! Joh? Echt waar? Nou en? TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Ik ben een context driven tester! Joh? Echt waar? Nou en? door HUIB SCHOOTS Verder artikelen van: Jos van Rooyen Erik van Veendendaal Jan Jaap Cannegieter

Nadere informatie

Trainingen 2015. Improve Quality Services

Trainingen 2015. Improve Quality Services Trainingen 2015 Improve Quality Services Inhoudsopgave Algemeen Improve Quality Services BV 4 Trainingsvormen 6 Maatwerkopleidingen van Improve Quality Services 7 ISTQB ISTQB Foundation Certificate in

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 16. TAAKGEBIED TESTEN Testen is een vakgebied dat werkzaamheden omvat die zich uitstrekken van diep in de techniek tot diep in de gebruikersorganisatie. Binnen MCTL wordt uitsluitend het functionele deel

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Testmanagement In de zorgsector

Testmanagement In de zorgsector Testmanagement In de zorgsector Auteur : Yvonne Goorman Review : Ilse Verstappen, Ray Oei Versie : 1.0 Datum : 7 juli 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006 AE Amsterdam Telefoon (020)

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

WERKGROEPEN TESTNET. Wat is een werkgroep? Productrisicoanalyse

WERKGROEPEN TESTNET. Wat is een werkgroep? Productrisicoanalyse Ju li 2 0 10 Ja ar ga n g 14 N u mm er 2 Vereniging TestNet p/a Diadeemstraat 91 1336 TT Almere www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Meile Posthuma tnn@testnet.org Voor het eerst

Nadere informatie

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict TESTING POLICY Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict Dussart Dirk Architect - Fedict Contents 1. Inleiding... 5 1.1. Doel van dit document... 5 1.2. Waarom testen?... 5 1.3. Wat is testen...

Nadere informatie

Van de voorzitter. Door Bob van de Burgt voorzitter@testnet.org. Testen wordt steeds belangrijker

Van de voorzitter. Door Bob van de Burgt voorzitter@testnet.org. Testen wordt steeds belangrijker September 2004 Nieuwsbrief van de vereniging TestNet Van de redactie Door Meile Posthuma tnn@testnet.org Beste testers, allemaal genoten van een fijne zomervakantie? Ja, dan kunnen we er nu weer vol energie

Nadere informatie

Whitepaper Process Driven Requirements Engineering

Whitepaper Process Driven Requirements Engineering Whitepaper Process Driven Requirements Engineering Introductie Veel projecten worstelen met het vaststellen van de probleemstelling en oplossing die daar het beste bij past. Projecten leveren wel goed

Nadere informatie

het doel, de keuzen zijn gebaseerd op kennis en ervaring van de deelnemers van de bijeenkomsten.

het doel, de keuzen zijn gebaseerd op kennis en ervaring van de deelnemers van de bijeenkomsten. Rational Unified Process: aandachtspunten voor de auditor Systeemontwikkelingsorganisaties introduceren met regelmaat nieuwe of andere softwareontwikkelmethoden. Vaak ligt hier een ontevredenheid over

Nadere informatie

Ontwikkelmethodiek voor software

Ontwikkelmethodiek voor software voor software Sonja Rouwhorst Instituut voor interactieve media Hogeschool van Amsterdam Datum: 28 januari 2008 Versie: 1 Status: definitief Inhoudsopgave Inleiding... 3 Het proces van software ontwikkelen...

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Docentenhandleiding TestGoal Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Versie 1.2 Derk-Jan de Grood 978 90 395 2561 D Collis B.V. De heijderweg 1 2314 XZ Leiden T 071-5183636 F 071-5813630 E grood@collis.nl

Nadere informatie