Overzicht fiscale voorstellen verkiezingsprogramma s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht fiscale voorstellen verkiezingsprogramma s"

Transcriptie

1 Overzicht fiscale voorstellen verkiezingsprogramma s Dit overzicht bevat de letterlijke teksten van de fiscale voorstellen uit de verkiezingsprogramma s van de politieke partijen die reeds vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. De fiscale voorstellen zijn per partij opgedeeld in zes categorieën, te weten wonen, milieu, toezicht, economie, Europa en overig. VVD PvdA CDA PVV SP D66 GroenLinks ChristenUnie SGP Partij voor de Dieren In dit overzicht zijn alleen fiscale voorstellen opgenomen. Zo komen voorstellen om bonussen te verbieden niet in dit overzicht voor maar wel een voorstel om de fiscale aftrekbaarheid van salariëring te beperken tot het vaste deel van het salaris (en het variabele deel hiervan uit te sluiten). Dit overzicht is geheel gebaseerd op de letterlijke teksten uit de definitieve verkiezingsprogramma s. Fiscale maatregelen die kunnen worden afgeleid uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma s door het CPB zijn dus niet opgenomen. Sommige fiscale voorstellen zijn moeilijk in te delen bij één onderwerp omdat ze meerdere terreinen raken. Hier is een keuze gemaakt. Zij zijn voorts maar één keer opgenomen in het overzicht. 3 september 2012

2 VVD: Niet doorschuiven maar aanpakken 1. Wonen Het uitgangspunt van de VVD is om de hypotheekrenteaftrek te behouden. Maar deze moet weer worden gebruikt waar zij voor was bedoeld: het bevorderen van huizenbezit en het aflossen van hypotheekschuld. Daarom maken we de rente van na 1 januari 2013 afgesloten hypotheken alleen nog aftrekbaar op basis van annuïtaire aflossing. Het staat woningeigenaren daarbij vrij een hypotheekvorm te kiezen, maar bij de aftrek van rente wordt uitgegaan van een annuïtaire aflossing (uitgangspunt is dus de forfaitaire aftrek). Dat stimuleert het geleidelijk aan aflossen van de hypotheek. Omdat de VVD voor een betrouwbare overheid staat, verandert er voor hypotheken die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten niets. Verder worden de mogelijkheden voor belastingvrije schenkingen voor het aankopen of financieren van een woning verruimd. Dat bevordert een lagere hypotheekschuld. Ook geeft het mensen een legitieme manier om minder erfbelasting af te dragen door specifiek voor een woning te schenken. De VVD wil de overdrachtsbelasting afschaffen voor starters op de koopmarkt. Daarmee verlagen we de drempel om een huis te kopen. Daarnaast wil de VVD het makkelijker maken om een hypotheek te krijgen. Bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek mogen banken het arbeidsmarkt- en loonperspectief van jongeren weer betrekken. Bij het bepalen van de loan to income moet het mogelijk worden leeftijdsdifferentiatie toe te passen en nuchter te kijken naar de mogelijkheden voor inkomensontwikkeling van jongeren. Zo kunnen jongeren die aan het begin van hun loopbaan staan weer en hypotheek afsluiten. Omdat zij nog een lang werkend leven voor zich hebben wil de VVD dat starters jonger dan 35 jaar een hypotheek met een duur van 35 jaar kunnen afsluiten. Daarbij krijgen zij de eerste 5 jaar de mogelijkheid om het volledige rentebedrag af te trekken (op basis van aflossingsvrij), de overige 30 jaar geldt een annuïtaire aflossing. Zo zijn de woonlasten in de eerste jaren lager en komt een eerste eigen woning meer binnen handbereik. Tot slot wil de VVD het voor ouders aantrekkelijker maken hun kinderen te ondersteunen bij de aanschaf van hun eerste woning, door een verruiming van het belastingvrije schenken ten behoeve van een hypotheek. 2. Milieu - 3. Toezicht - 4. Economie De VVD wil dat de Belastingdienst zo goed mogelijk communiceert met ondernemers. Contacten met de overheid moeten de ondernemer zo min mogelijk tijd kosten. Wie durfkapitaal investeert moet dit tot euro zonder box 3-heffing kunnen inzetten. Eventuele verliezen mogen voor de belastingdienst worden verrekend met het inkomen.

3 De VVD wil het onderscheid tussen grote, kleine en parttime ondernemers verkleinen. Zij moeten een meer gelijke fiscale behandeling krijgen. Op dit moment zijn de belastingen in Nederland hoog. De VVD is voor belastingverlaging omdat hard werken en ondernemerschap moeten lonen. De VVD wil dat mensen die geld verdienen een groter deel daarvan overhouden om zelf te besteden. Dat is ook beter voor de economie, want het stimuleert mensen om harder te gaan werken. Op die manier wordt er meer geld verdiend, waardoor de koek groter wordt en er dus ook meer is om te verdelen. Prestaties op de arbeidsmarkt worden nu te weinig beloond. Daarom wordt de BTWverhoging naar 21% na 2013 gecompenseerd. Hiertoe wordt de inkomstenbelasting verlaagd onder meer door de arbeidskorting fors te verhogen. Alle werkende Nederlanders profiteren van die lastenverlichting. Voor ondernemers wordt de MKBwinstvrijstelling verhoogd en het MKB-tarief in de winstbelasting verlaagd. Ouderen worden tegemoet gekomen via de ouderenkorting. De VVD is tegen het stapelen van regelingen die mensen eigen verantwoordelijkheid ontnemen en uitgaan van een maakbare samenleving. De levensloop, het zogenoemde vitaliteitspakket, de aftrek voor levensonderhoud van kinderen en de ouderschapsverlofkorting worden daarom afgeschaft. Daarnaast doet de VVD verderop in dit programma voorstellen om orde te scheppen in de wirwar van kindregelingen. Om de banenmotor in Nederland aan de praat te houden moet het voor een werkgever betaalbaar blijven om iemand in dienst te nemen. Daarom wil de VVD de werkgeverspremies verlagen. Ook krijgen werkgevers een fiscaal voordeel op de loonkosten voor het (binnenshuis) omscholen van (nieuw) personeel via bijvoorbeeld leerwerktrajecten. De inkomensafhankelijke maatregelen die deze armoedeval creëren, worden afgeschaft of aangepast. De VVD wil de twaalf regelingen terugbrengen tot vier, met elk een eigen, logisch doel: de kinderbijslag en het kindgebonden budget voor inkomensondersteuning en de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag voor de bevordering van participatie. Verder komt er in plaats van drie belastingkortingen voor uitkeringsgerechtigde ouders één nieuwe alleenstaande-oudertoeslag op het kindgebonden budget. Deze nieuwe toeslag is onafhankelijk van het al dan niet ontvangen van een uitkering, waardoor werkende alleenstaande ouders niet langer benadeeld worden ten opzichte van niet-werkende alleenstaande ouders. Ouders met een thuiswonend gehandicapt kind krijgen een extra tegemoetkoming. De fiscale vrijstelling van de tegemoetkoming woon-werk verkeer blijft daarom behouden. Ook blijft de VVD tegen de invoering van een kilometerheffing. 5. Europa - 6. Overig Sparen is belangrijk. Of het nu is voor de aanschaf van een woning, een lange vakantie, pensioen of voor extra hulp en zorg op de oude dag. De VVD wil dit stimuleren door de belastingvrijstelling voor spaargeld te verhogen naar euro. Dit betekent dat de leeftijd voor aanvullende pensioenen gelijk oploopt met de verhoging van de AOW-leeftijd. De fiscale behandeling van de premies voor het

4 aanvullende pensioen kan hiermee worden geharmoniseerd. De VVD ziet de georganiseerde misdaad als een groot probleem van deze tijd en wil dat deze krachtiger wordt aangepakt. Op alle gebieden, zowel bestuurlijk-, fiscaal- als strafrechtelijk moeten we intensieveroptreden. De VVD wil de zorgtoeslag aanpassen zodat alleen mensen die het écht nodig hebben deze krijgen.

5 PvdA: Nederland Sterker & Socialer 1. Wonen Lagere inkomens behouden natuurlijk hun huurtoeslag. Het tekort aan goede kamers voor werkende jongeren en studenten wordt aangepakt door slim gebruik te maken van de grote leegstand van kantoren en woningen. Om dit te bewerkstelligen zal het leeg laten staan van kantoorpanden fiscaal onaantrekkelijk gemaakt worden. De PvdA wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk aanpassen. Verstoring van de woningmarkt moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Woningeigenaren moeten zich kunnen aanpassen. Vanaf 2013 zal geleidelijk een nieuw stelsel worden ingevoerd. Uiteindelijk trekt iedereen tegen hetzelfde tarief af; vanaf 2013 wordt het maximale tarief van 52% waartegen men nu kan aftrekken stapsgewijs verlaagd naar een voor ieder gelijk aftrektarief van 30%. Ook het schuldbedrag waarvan de rente mag worden afgetrokken wordt begrensd. In 2013 wordt de woningschuld waarover rente mag worden afgetrokken bevroren op maximaal 1 miljoen euro. Vervolgens wordt dit maximum jaarlijks verlaagd, tot de gemiddelde huizenprijs (nu euro). Over dertig jaar kan iedereen dus nog steeds zijn rente aftrekken maar voor een schuld van maximaal de dan geldende gemiddelde woningprijs en allemaal tegen 30%. Voor nieuwe hypotheken zal verder gaan gelden dat de fiscus voortaan uitgaat van een forfaitair annuïtaire hypotheek. Dat betekent dat de toegestane aftrek gedurende de looptijd van 30 jaar afneemt, doordat de fiscus ervan uitgaat dat de hypotheeksom in 30 jaar wordt afgelost. Ook de overdrachtsbelasting gaat op de helling. Deze boete op verhuizen schaffen we voor starters per direct af. Voor alle andere kopers verlagen we hem naar 2% (was 6%). 2. Milieu Ook fiscale maatregelen ondersteunen onze groene agenda: rode diesel wordt afgeschaft, de afschaffing van de milieubelastingen draaien we terug, de regeling groen beleggen blijft en de SDE-regeling bouwen we af en vervangen deze door een verplicht aandeel duurzame energie. De energiebelasting op kleinschalige, decentrale opwekking verdwijnt. Overheidsfinanciering wordt doorgelicht op subsidies en belastingvoordelen die de groene groei belemmeren en deze worden afgebouwd. Subsidies en belastingvoordelen op vervuilende brandstoffen worden geleidelijk afgeschaft. Kleinschalige opwekking voor eigen gebruik: energieopwekking voor eigen gebruik moet in alle gevallen geheel worden vrijgesteld van energiebelasting. De energiebelasting voor elektriciteit en gas voor grootverbruikers worden verhoogd. 3. Toezicht We willen dat de belastingdienst de komende jaren intensiever verticaal toezicht en controles kan uitoefenen, zodat zo min mogelijk belastinginkomsten worden gemist. De financiële sector wordt geherstructureerd. De banken dragen bij aan de kosten van de crisis; de bankenbelasting wordt verhoogd.

6 4. Economie De PvdA wil dat de fiscale vrijstelling van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gehandhaafd blijft. De verschillen in de fiscale behandeling van werknemers en ZZP ers maken we kleiner. Dit doen we ook voor de premie zorgverzekering. Bij schuldhulpverlening voor ZZP ers wordt niet langer vereist dat ze hun bedrijf stopzetten om ervoor in aanmerking te kunnen komen. Om echt ondernemerschap te stimuleren moet vreemd en eigen vermogen gelijk worden belast. Herinvoering van de succesvolle regeling van fiscaal vrije afschrijving voor bedrijfsinvesteringen (tijdelijk voor 2013 en 2014). Er starten elk jaar nieuwe ondernemingen. Hen willen we stimuleren om van hun ideeën een succes te maken en door te groeien. Dat creëert werkgelegenheid. De zelfstandigenaftrek en ondernemersfaciliteiten gaan op in een winstbox die meer wordt gericht op starters en groei. Kapitaalseisen voor banken moeten worden verhoogd. Veel instabiliteit is ontstaan door te hoge hefboomwerking, speculeren met geld dat men niet zelf had. De kapitaalseisen voor banken worden verhoogd. Nederland moet net als Zwitserland en Engeland, aanvullende eisen stellen. Zodat banken weer solide financiële instellingen worden. We schrappen de aftrek voor vreemd vermogen zodat het leeghalen van bedrijven door private equity-fondsen minder aantrekkelijk wordt. De PvdA wil perverse fiscale prikkels voor speculatie terug dringen. Dit geldt voor de aftrekbaarheid van schulden en voor het interne geschuif met winsten door multinationals. Er komt een versobering van de momenteel zeer genereuze expatregeling voor de allerhoogste inkomens boven de Wij willen dat belastbare inkomens waarvoor de 30% regeling van toepassing is aftoppen tot Voor het inkomensdeel boven de per jaar wil de PvdA een belastingtarief van 60% invoeren als solidariteitsbijdrage van mensen met een ruim inkomen. Het tarief op vermogens boven de in box 3 gaat naar 40%. We pakken verborgen beloningen in pensioenregelingen aan. Het gebeurt te vaak dat topbestuurders bij hun aantreden bedingen dat hun pensioengaten worden gerepareerd, dan wel dat hun levenslange pensioenuitkering wordt afgestemd op de topbeloning die ze slechts een beperkt aantal jaren verdienen. Deze regelingen worden gemaximeerd op het niveau van een ministersalaris. De aftrekbaarheid van pensioenpremies wordt gemaximeerd op 42%. Nederland is tegen belastingvlucht door multinationals en zet zich daar (inter- )nationaal voor in. Het fiscale stelsel richten we zo in dat werkgelegenheid wordt gestimuleerd. We verhogen de lasten op consumptie, vermogen en milieuvervuiling en verlagen de belastingen op arbeid. De financiële sector zal moeten bijdragen in de kosten van de financiële crisis. Daartoe voeren we een belasting op financiële transacties (FTT) in. Onze pensioenfondsen worden hier nadrukkelijk van uitgezonderd. De bouw, de motor van de economie, moet worden aangejaagd met tijdelijke fiscale

7 aftrekregelingen op het vlak van renovaties en voorzieningen op het terrein van energiebesparing. Bovendien gaat de BTW in de bouw van 19% naar 6%. De kosten van autorijden moeten veel eerlijker worden betaald. Dus betalen naar gebruik in plaats van naar bezit. Nu betaalt oma die nog geen 1000 kilometer rijdt evenveel belasting als de leaserijder die km maakt. De PvdA zet in op een eerlijke prijs per kilometer. Voor vrachtwagens wordt Maut ingevoerd, het systeem dat Duitsland al heeft. De PvdA zet in op een eerlijke prijs per kilometer. De wegenbelasting schaffen we gelijktijdig af. Het voordeel van Maut is dat ook buitenlandse vervoerders aanzienlijk gaan bijdragen en ertoe zal leiden dat er minder ritten met lege vrachtwagens zullen plaatsvinden. 5. Europa De PvdA streeft in Europees verband naar het ontmoedigen van flitskapitaal, door een heffing op financiële transacties. Onze pensioenfondsen worden hier nadrukkelijk van uitgezonderd. De luchtvaart kan schoner en energie-efficiënter. De PvdA wil de subsidies op kerosine afbouwen en in Europees verband een kerosinebelasting invoeren. We vergroten inkomsten van lidstaten door een Europees actieplan ter bestrijding van belastingfraude, -vlucht en -ontduiking. Het is nog te makkelijk om belasting te ontlopen door gebrek aan informatie-uitwisseling tussen lidstaten. Belastingparadijzen en belastingconcurrentie worden aangepakt door te streven naar gemeenschappelijke afspraken over de winstbelasting. 6. Overig Om het ICT-gebruik in het onderwijs te vergroten én om het leren op de werkplek te stimuleren worden leermiddelen, in het bijzonder e-books en e-learning omgevingen, net als schoolboeken belast met een BTW tarief van 6%. Voor de langdurige zorg in instellingen wordt een vermogensinkomensbijtelling geïntroduceerd. Het eigen huis telt hierbij niet mee voor het vermogen. Bij dit vermogen mogen spaargelden van bijvoorbeeld kinderen, thuiswonend onder de 18 jaar, niet meegerekend worden. Accijnsloze brandstof ( rode diesel ) wordt afgeschaft. De PvdA wil de BTW-verhoging voor podium- en beeldende kunsten definitief terugdraaien. Cultureel ondernemerschap vraagt nieuwe vormen van vraaggestuurde financiering, bijvoorbeeld crowdfunding, geldinzameling via netwerken van burgers. Hiervoor komt een duidelijk juridisch en fiscaal kader.

8 CDA: Iedereen 1. Wonen Ten behoeve van versnelling van de afbouw van de schuld van mensen die al een hypotheek hebben, is een fiscale aflossingsbonus gewenst en financiers zullen de mogelijkheid moeten openen voor het jaarlijks tenminste voor 20% boetevrij aflossen op bestaande hypotheken. Onderzocht moet worden of en hoe tegoeden in prepensioen regelingen en levensloopregelingen aan te wenden zijn voor aflossing van bestaande hypotheken zonder tussenkomst van de belastingdienst. Een aanvullend pakket voor starters op de woningmarkt is noodzakelijk. Dit pakket bestaat uit onder meer: introductie van een bouwspaarregeling en verhoging van wat belastingvrij geschonken mag worden. Ook zouden regels voor starters bij het verstrekken van een hypotheek minder streng moeten worden. Met de introductie van de sociale vlaktaks heeft iedereen hetzelfde tarief voor de hypotheekrenteaftrek. 2. Milieu - 3. Toezicht - 4. Economie Lastenverlichting voor gezinnen, met name daar waar jonge kinderen opgroeien, verdient hoge prioriteit. Inkomensmaatregelen willen we steeds toetsen op de gevolgen voor familie en gezin. Wij steunen bedrijven die initiatieven nemen die verder gaan dan de wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en sociale innovatie. Bestaande (fiscale) investeringsregelingen worden samengevoegd. De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft bestaan tot het kostenniveau van het openbaar vervoer. Het CDA kiest voor een sociale vlaktaks met solidariteitsheffing. Het CDA streeft naar een verschuiving van belasting van arbeid naar consumptie, omdat arbeid te zwaar belast is. Het huidige stelsel van inkomstenbelasting is nodeloos ingewikkeld, stimuleert overmatig lenen en ontmoedigt arbeid. Het CDA pleit dus voor een vereenvoudiging. De invoering van een sociale vlaktaks heeft grote voordelen. Voor iedereen geldt dan hetzelfde belastingtarief van circa 35%. Zo wordt het belastingsysteem eenvoudiger en worden inkomens binnen gezinnen niet langer verschillend behandeld. Een vlaktaks stimuleert economische groei en banen. Vanuit het oogpunt van solidariteit is het gerechtvaardigd dat er een aanvullende solidariteitsheffing komt voor topinkomens. Voor lagere en middeninkomens zullen er geen substantiële negatieve inkomenseffecten door de invoering van de sociale vlaktaks mogen ontstaan. Voor ondernemers komt er een eenvoudige ondernemerswinstbelasting, die groei stimuleert, ongeacht rechtsvorm. Door deze vereenvoudigingen kan substantieel in de bureaucratie bespaard worden.

9 5. Europa - 6. Overig Om het particulier initiatief te bevorderen, bepleiten we modernisering van de Geefwet; gekeken wordt naar (nieuwe) fiscale maatregelen op het gebied van geven, beleggen en investeren. Vooral bij amateursport, amateurkunst (waaronder muziek), dorpshuizen en andere sociaal belang behartigende instellingen streven wij naar dezelfde fiscale voordelen, die nu zijn voorbehouden aan algemeen nut beogende instellingen, zoals de gesubsidieerde kunstinstellingen.

10 PVV: Hun Brussel, ons Nederland 1. Wonen De hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag handhaven. 2. Milieu Energiebelasting lager. Stopzetten fiscale vergroening. 3. Toezicht Belasten excessieve vertrekbonussen boven de twee ton met 75 procent. We verdriedubbelen met plezier de bankenbelasting. 4. Economie BTW lager. Verlaging vennootschapsbelasting. Nooit meer een vliegtaks, CO2-heffingen. Dat kost banen. Geen kilometerheffing, geen forenzentaks. Het kwartje van Kok geven we terug door de benzine- en dieselaccijns met maar liefst 12 eurocent t verlagen. Ook de accijns op LPG gaat naar beneden. 5. Europa Brussel, handen af van onze belastingen. Never nooit niet Europese belastingen! Wij burgers zijn er niet voor om jullie ondemocratische toko te financieren. Zoek nog eens uit hoe de Tachtigjarige Oorlog is begonnen. (Hint: het startte met de tiende penning, een belasting van de Europese superstaat van die dagen.). 6. Overig Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes. De Partij voor de Vrijheid gelooft in een kleine overheid, lage belastingen en zo weinig mogelijk regels.

11 SP: Nieuw vertrouwen 1. Wonen De hypotheekrenteaftrek wordt in tien jaar tijd afgetopt voor hypotheekschulden tot euro. Het percentage waartegen kan worden afgetrokken wordt gemaximeerd op 42 procent. Zo zorgen we ervoor dat de subsidie weer effectief wordt en villasubsidie verdwijnt. Het aflossen van hypotheekschulden wordt aangemoedigd. De overdrachtsbelasting gaat in combinatie hiermee geleidelijk omlaag tot twee procent. Voor starters op de woningmarkt komt een tijdelijke startersaftrek om de woningmarkt los te trekken. We pakken de leegstand aan van kantoren, bedrijfshallen en winkels. Door fiscale prikkels, regionaal grondbeleid, leegstandsverordeningen en doordacht beheer van bedrijfsterreinen zorgen we ervoor dat gebouwen en gebieden een nieuwe bestemming krijgen. We stoppen met de fiscale bevoordeling van leegstand. De uitvoering van de huurtoeslag door de Belastingdienst wordt verbeterd. 2. Milieu Ook vergroten we de betrokkenheid bij de verduurzaming van de energievoorziening door meer ruimte te bieden aan particulieren en energiecoöperaties (zoals geen energiebelasting bij lokale productie van duurzame stroom en gas voor eigen gebruik). De kwaliteitsbewaking van het energielabel voor gebouwen wordt geregeld op een manier die vergelijkbaar is met de APK voor motorvoertuigen. Investeringen in energiebesparing bij bestaande gebouwen worden aantrekkelijker gemaakt door het differentiëren van de onroerendezaakbelasting (OZB) of het eigenwoningforfait op basis van het energieverbruik. Wij zijn voorstander van het vergroten van de middelen voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van biobased -economie en -energie. Deels via publieke onderzoeksprogramma s, deels via fiscale faciliteiten voor bedrijven. Er komt een heffing op het landen en opstijgen van vliegtuigen om de schadelijke milieugevolgen van het vliegverkeer terug te dringen, zolang er geen Europese kerosineheffing is. Hoogwaardig gebruik van reststromen wordt bevorderd door storten en verbranden te belasten. De overcapaciteit bij de verbrandingsovens wordt zo snel mogelijk afgebouwd. Er komt een verregaande vergroening van het belastingstelsel. Door het invoeren van een aantal milieuheffingen, zoals de verbrandingsbelasting en een ecotaks voor grootgebruikers, hanteren we het principe de vervuiler betaalt. 3. Toezicht De bankenbelasting wordt verhoogd en aangevuld door een financiële transactietaks. Dat remt speculatie en stimuleert dat beschikbaar kapitaal wordt ingezet in de reële economie. Door bezuinigingen op de belastingdienst lopen we veel opbrengsten mis. Daarom gaan we juist investeren in onze belastingdienst. 4. Economie De zeer ongelijke vermogensverdeling in Nederland wordt bestreden door vermogens

12 en vermogensinkomsten zwaarder te belasten. Door de bestaande vermogensrendementsheffing te vervangen door een vermogenswinstbelasting worden de vermogensinkomsten rechtvaardiger belast, doordat over de daadwerkelijke gerealiseerde vermogenswinsten belasting verschuldigd is. Het tarief daarvan gaat omhoog naar 40 procent. Voor grote vermogens komt een aparte vermogensbelasting. Voor de allerhoogste inkomens komt er een nieuw toptarief van 65 procent, voor het deel van het inkomen dat boven de euro uitkomt. De aftrek van pensioenpremies wordt gemaximeerd tot een pensioengevend salaris van anderhalf keer modaal. We houden het BTW-tarief gelijk, want verder verhogen treft direct de koopkracht van mensen en is heel slecht voor het herstel van de ondernemingen in het MKB. De winstbelasting voor het kleinbedrijf houden we laag. Grote bedrijven laten we daarentegen een extra bijdrage leveren. Er komt geen forensentaks. We wijzen concurrentie tussen lidstaten via steeds lagere lonen en lagere tarieven voor de winstbelasting van bedrijven af. Dit gaan we tegen door afspraken te maken over een ondergrens voor een minimumloon in alle lidstaten, gerelateerd aan het nationale inkomen, en over een gemeenschappelijke grondslag en minimumtarief voor de winstbelasting van bedrijven. Belastingontduiking en belastingontwijking door multinationals en brievenbusondernemingen worden aangepakt. Nu lopen arme landen jaarlijks 160 miljard dollar aan belastinginkomsten mis. Het ontwikkelen van een houdbaar belastingstelsel en het tegengaan van belastingontwijking door multinationals zou tal van arme landen veel nieuwe investeringsruimte bieden. Door hun die middelen wel te gunnen, kunnen zij zichzelf sneller en sterker ontwikkelen. En worden zij minder afhankelijk van hulp. Nederland moet af van haar omstreden rol bij het faciliteren van deze grootscheepse belastingontwijking en zet zich voortaan in voor verbeterde internationale uitwisseling van informatie over belastingplichtigen om belastingontwijking en -ontduiking effectief tegen te gaan. We helpen met onze kennis en expertise de armste landen bij het opzetten van een functionerende belastingdienst. Er komt een beperking van de renteaftrek bij de winstbelasting, waardoor het ontmoedigd wordt om bedrijven vol te pompen met schulden. De strijd wordt aangegaan met belastingontwijking en belastingontduiking. Er worden korte metten gemaakt met zwartspaarders, brievenbusmaatschappijen en belastingparadijzen. Er komt openheid over hoeveel multinationals in elk land aan belasting betalen en er worden zo snel mogelijk internationale afspraken gemaakt om een einde te maken aan de internationale wedloop om winsten van bedrijven steeds minder te belasten. In Europa komt er een minimumtarief voor de winstbelasting. Door het omzetten van een deel van motorrijtuigbelasting en BPM in variabele kosten (via de kilometerteller of via de brandstofprijs) wordt zuinig en minder rijden beloond. Het Eurovignet wordt vervangen door een elektronisch toltarief ( Maut ) voor vrachtverkeer, zoals in Duitsland. 5. Europa Er komt een heffing op het landen en opstijgen van vliegtuigen om de schadelijke milieugevolgen van het vliegverkeer terug te dringen, zolang er geen Europese kerosineheffing is.

13 6. Overig Vrij internet verdraagt zich moeilijk met een downloadverbod. Dat willen we dus niet. Maar creatieve makers van bijvoorbeeld films en muziek hebben natuurlijk wel recht op een vergoeding voor hun werk. We gaan dat in goed overleg regelen via het bestaande systeem van heffingen op dragers en media. Leden van het Koninklijk Huis betalen voortaan zelf hun eigen privékosten en ook gewoon als iedereen belasting over inkomen en vermogen. De BTW op kunst en cultuur wordt verlaagd naar zes procent. Het speciale tarief energiebelasting (gas) voor de glastuinbouw verdwijnt. De directe hectaretoeslagen worden afgeschaft.

14 D66: En nu vooruit 1. Wonen Met het Begrotingsakkoord is dankzij D66 eindelijk de noodzakelijke beweging in de regels rond de woningmarkt gebracht. D66 wil de hypotheekrenteaftrek beperken en zó vormgeven dat het hebben van schuld niet langer wordt gestimuleerd. D66 gaat daarom uit van (annuïtaire) aflossing van de hypotheek in 30 jaar. Voor bestaande gevallen stellen we voor deze verandering een overgangsregeling van 5 jaar in. Daarmee hebben huizenbezitters de tijd en financiële ruimte om met hun bank nieuwe afspraken te maken en zich aan deze nieuwe regels aan te passen. Verder wil D66 de bevoordeling van de hoogste inkomens verminderen. Het percentage inkomstenbelasting waar tegen afgetrokken mag worden, wordt geleidelijk, elk jaar met 1% beginnend met het toptarief, teruggebracht tot 30% in Het eigenwoningforfait (een belasting) wordt in onze voorstellen afgebouwd en de overdrachtsbelasting wordt uiteindelijk afgeschaft, beginnend met starters. Met deze lange termijn duidelijkheid wordt gezorgd dat de woningmarkt weer in beweging komt. De hervormingen rond de fiscale behandeling van koopwoningen zijn voor D66 geen verkapte lastenverzwaring. Alle besparingen vloeien via de opheffing van eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting, en de verlaging van de inkomstenbelasting terug naar de burger. Om hergebruik en inbreiden in plaats van uitbreiden', te stimuleren, wil D66 een heffing op gebruik van open ruimte, waarmee particulieren en bedrijven gestimuleerd worden om hun bestaande eigendom te verbeteren. D66 wil dat de huurtoeslag blijft voor diegenen die het echt nodig hebben. We bouwen hiermee voort op het Begrotingsakkoord. 2. Milieu D66 wil naar een meer duurzame luchtvaart en steunt daarom het emissiesysteem, internationale afspraken over het belasten van kerosine en het inrichten van één Europees luchtruim waarmee veel brandstof kan worden bespaard. In Nederland wordt te veel energie verspild. Daarom wil D66 de energiebelasting herzien om zo bedrijven aan te moedigen extra te investeren in energiebesparing of eigen bronnen van duurzame energie, zoals aardwarmte voor de glastuinbouw of het gebruik van restwarmte. Om recycling te stimuleren komt er een heffing op het storten of verbranden van herbruikbare grondstoffen. Dat geldt ook voor afval dat we uit het buitenland importeren. Er komt een heffing op kunstmest omdat er voldoende meststoffen zijn voor hergebruik. D66 sluit zich aan bij de internationale G20 afspraken, waar overeenstemming is dat subsidies voor fossiele brandstoffen afgebouwd moeten worden. In het Begrotingsakkoord zijn belangrijke eerste stappen gezet. D66 wil hierop voortbouwen door vrijstellingen van de energiebelasting en rode diesel verder af te bouwen. D66 verkiest een CO2-heffing boven de kolenbelasting om zo de keuze voor de beste technologie aan mensen zelf te laten. D66 vindt dat dit soort kosten daarom moeten worden doorberekend aan de gebruiker: het de vervuiler betaalt principe. D66 wil dit principe consistenter doorvoeren, door

15 bijvoorbeeld een kiloknallertaks (hoog BTW) op vlees en door betalen voor autogebruik. D66 wil dat investeringen in schone technologie lonen. Daarom handhaaft D66 fiscale prikkels zoals de groene heffingskorting in 2013 en vergroten we de mogelijkheden voor belastingaftrek voor investeringen in energiebesparingen en milieu-investeringen via zogenaamde EIA/VAMIL regelingen. D66 streeft naar een belastingstelsel dat duurzaamheid ondersteunt. D66 wil dat het aandeel duurzaam in onze energievoorziening twee keer zo snel gaat groeien... D66 wil belemmerende nationale wetgeving snel aanpassen en belastingheffingen herzien. D66 streeft naar een duurzamer belastingstelsel, een belasting op CO2-productie, primaire grondstoffen en vervuilende producten in plaats van op werk (inkomstenbelasting). 3. Toezicht - 4. Economie D66 pleit voor een goede mix van brede belastingstimulansen en gerichte subsidies om innovatie te stimuleren. Ook wil D66 met slimme fiscale maatregelen investeringen van particulieren en pensioenfondsen in innovatie en doorgroei van het mkb uitlokken. Nederland kent nu een complex stelsel aan kindregelingen. Er bestaan veel verschillende toeslagen en aftrekposten. D66 wil een simpel en effectief stelsel met een beperkt aantal regelingen. De nadruk ligt op de arbeidsparticipatie van de ouders en kinderopvang moet dus financieel toegankelijk zijn. Inkomensondersteuning van ouders moet gericht worden. D66 wil dat vennootschapsbelasting zo wordt geheven dat de relatieve positie van het eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen versterkt wordt. Disproportionele aftrek van rente wordt hierbij tegengegaan. D66 wil mensen niet met een stok de arbeidsmarkt opjagen, maar ze wel met lagere inkomstenbelasting en het wegnemen van genoemde belemmeringen maximaal stimuleren om een tandje bij te zetten. D66 trekt geld uit voor fiscale voordelen voor het in dienst hebben van oudere werknemers en wil het werkgeversrisico voor ziekte van 55+-werknemers anders behandelen. D66 wil dat mensen betalen voor het gebruik, niet voor het bezit van een auto. Dit kan via beprijzen van rijden en door het afbouwen van fiscale prikkels voor autogebruik. In het Begrotingsakkoord zijn hier eindelijk afspraken over gemaakt. D66 wil dat de politiek zich aan deze afspraken houdt en zo duidelijkheid biedt aan forenzen. D66 zorgt wel dat OVforenzen worden ontzien. Op de langere termijn (2016) wil D66 naar een stelsel van kilometerbeprijzen, met duidelijke waarborgen voor privacy en zonder disproportionele uitvoeringskosten en -risico's. D66 wil differentiatie in belastingen voor auto s zodat schone auto s worden gestimuleerd.

De Sociale Paragraaf in de Verkiezingsprogramma s 2012

De Sociale Paragraaf in de Verkiezingsprogramma s 2012 De Sociale Paragraaf in de Verkiezingsprogramma s 2012 Inhoudsopgave 50PLUS Partij 50PlusPunten 2 Anti Europa Partij Speerpunten 4 CDA Iedereen 5 ChristenUnie Voor de Verandering 8 D66 En nu vooruit 12

Nadere informatie

Wat hebben de partijprogramma s de ondernemer te bieden?

Wat hebben de partijprogramma s de ondernemer te bieden? Wat hebben de partijprogramma s de ondernemer te bieden? Onderstaand treft u een overzicht van partijprogramma s (in alfabetische volgorde) aan, waarin we inzoomen op de elementen, en. Ook is een korte

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN

EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN FNV Belastingnota 2015 MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN VOORWOORD De FNV gaat over werk en inkomen. Wij maken ons sterk om uw inkomenspositie te verbeteren. Hoeveel inkomen

Nadere informatie

Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd

Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Gezonde overheidsfinanciën zijn van essentieel belang. Sinds de tweede helft van 2011 zijn we geconfronteerd met nieuwe onzekerheden en

Nadere informatie

GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND

GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND -%6$780$'/1*&",1%0&%"'1,,&%" " " " '9"": 59"/+$&%";&+,(" " " " '9""< 39",1%0&%"&&+=->,"8&=&%" " " '9""? :9"$'&%"012&%=&*-%/" " " '9"54 '+$/+1221'7%(&%"" " " '9""53 #$=$@$%"

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013

Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013 Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013 Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Gezonde overheidsfinanciën zijn van essentieel belang. Sinds de tweede helft van 2011 zijn we geconfronteerd

Nadere informatie

Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd

Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Gezonde overheidsfinanciën zijn van essentieel belang. Sinds de tweede helft van 2011 zijn we geconfronteerd met nieuwe onzekerheden en

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

Lenteakkoord: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd

Lenteakkoord: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Lenteakkoord: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Gezonde overheidsfinanciën zijn van essentieel belang. Sinds het tot stand komen van het regeerakkoord zijn we geconfronteerd met nieuwe onzekerheden

Nadere informatie

De Beterbegroting 2006 van de PvdA

De Beterbegroting 2006 van de PvdA 1 De Beterbegroting 2006 van de PvdA Inleiding Mensen zijn onzeker over de toekomst. Ze vragen zich af of ze hun baan houden, ze maken zich zorgen over het verpleeghuis van hun ouders, de school van hun

Nadere informatie

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering

Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Concept-D66 verkiezingsprogramma 2010-2014 t.b.v. amendering Dit document is het concept-verkiezingsprogramma van D66, dat gebruikt kan worden voor amendering. De delen die geamendeerd kunnen worden, zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 287 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013) Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij

DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ. Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij DE NEDERLANDSE BURGER PARTIJ Partijprogramma De Nederlandse Burger Partij 1 DNBP is een democratische burger partij die de belangen van het volk behartigd en voor burger doelen zal streven. Daarnaast wil

Nadere informatie

Antwoorden op ongemakkelijke vragen. Een christelijk-sociale tegenbegroting. Den Haag, september 2011 Tweede Kamerfractie ChristenUnie

Antwoorden op ongemakkelijke vragen. Een christelijk-sociale tegenbegroting. Den Haag, september 2011 Tweede Kamerfractie ChristenUnie 2010 2011 2012 2009? Antwoorden op ongemakkelijke vragen Een christelijk-sociale tegenbegroting Den Haag, september 2011 Tweede Kamerfractie ChristenUnie Inhoudsopgave 1. Onzekerheid en ongemak pag. 4

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE KANSEN PAKKEN P. 3 1. GrOEN werkt P. 4 2. KANSEN EErlIjK DElEN P. 7 3. OPEN SAmENlEVING P. 10 PrOGrAmmAPUNtEN P. 13 COlOfON P.

INHOUDSOPGAVE KANSEN PAKKEN P. 3 1. GrOEN werkt P. 4 2. KANSEN EErlIjK DElEN P. 7 3. OPEN SAmENlEVING P. 10 PrOGrAmmAPUNtEN P. 13 COlOfON P. ROENE KANSEN VOOR INHOUDSOPGAVE Kansen PAKKEN P. 3 1. Groen werkt P. 4 2. Kansen eerlijk delen P. 7 3. Open samenleving P. 10 ProgrammapuntEN P. 13 ColofON P. 36 Kansen pakken Het is tijd om aan de slag

Nadere informatie

c.a.de.kam@rug.nl. ** Hoogleraar Empirische analyse van fiscale en sociale regelgeving, Universiteit Leiden. E-mail:

c.a.de.kam@rug.nl. ** Hoogleraar Empirische analyse van fiscale en sociale regelgeving, Universiteit Leiden. E-mail: Belastingen als instrument voor inkomenspolitiek Essay op verzoek van de Studiecommissie Belastingstelsel C.A. de Kam * C.L.J. Caminada ** 1 Inleiding Pogingen om een bestaand belastingstelsel te hervormen

Nadere informatie

Samen werken aan de grote transitie

Samen werken aan de grote transitie 11 mei 2012 Een duurzame en solidaire economie is een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Btw-schuif...

Nadere informatie

Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004

Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004 Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2004 Inhoudsopgave 1. Het financieel-economisch beleid...2 2. Het sociaal-economisch beleid... 10 3. Onderwijs en kennis... 10 4. Veiligheid en justitiële keten...24

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Prinsjesdag 2014 september 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 3 1. Inleiding... 3 2. Bevorderen ondernemerschap... 8 2.1. Fiscaal

Nadere informatie

TU Delft Energie-verkiezingsdebat Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12)

TU Delft Energie-verkiezingsdebat Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12) Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12) SP De komende vier jaar komt er een moratorium op kolencentrales en kerncentrales. Hoogwaardig gebruik van reststromen wordt

Nadere informatie

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Jona

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 1 Tips voor alle belastingplichtigen 1. Tarief en heffingskortingen Het gecombineerde tarief voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wijzigt in 2013 op

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER Op de 200 e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2015 aangeboden aan de

Nadere informatie