Wat hebben de partijprogramma s de ondernemer te bieden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat hebben de partijprogramma s de ondernemer te bieden?"

Transcriptie

1 Wat hebben de partijprogramma s de ondernemer te bieden? Onderstaand treft u een overzicht van partijprogramma s (in alfabetische volgorde) aan, waarin we inzoomen op de elementen, en. Ook is een korte samenvatting vanuit de CPB-doorrekening meegenomen. Partijprogramma CDA - Het CDA wil af van de huidige vorm inkomstenbelasting en bepleit de invoering van een vlaktaks met solidariteitsheffing. Arbeid is te zwaar belast en het accent moet verschuiven naar de consumptie - Voor ondernemers wil het CDA een winstbelasting invoeren, die los staat van de rechtsvorm. - Het CDA kiest voor de teruggave van tijdelijke lastenverzwaringen. De regeldruk moet de komende jaren sterk verminderd. Dat moet merkbaar zijn voor ondernemers door bestaande regelgeving te vereenvoudigen. - Het mkb moet meer profiteren van algemene innovatieregelingen. In het innovatiebeleid zou er meer ruimte moeten komen voor starters en het mkb. - Er moet geld worden vrijgemaakt voor het ondersteunen van duurzame initiatieven. - Werkgevers zijn vooralsnog verplicht om een half jaar lang de kosten van de WW te vergoeden. Die verplichting wordt "op termijn" omgezet in afspraken over loondoorbetaling bij ontslag en investeren in scholing. - Werkgevers krijgen een premiekorting om (werkloze) ouderen in dienst te nemen. - Werkgevers en -nemers sluiten samen met de overheid een akkoord over "een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid" op de arbeidsmarkt. Flexibele vaste arbeidscontracten met een termijn van 5 jaar horen daar ook bij. Koopkracht daalt het snelst bij uitvoering van dit programma (-3,25% in 2017). De beginleeftijd voor de AOW gaat sneller omhoog: 66 jaar in 2016, 66,5 jaar in 2017 en 67 jaar in De files nemen met 7% toe in Het CDA vergoedt maximaal 13 cent per kilometer voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Partijprogramma D66 - Verlagen van de inkomstenbelasting. Betalen voor het gebruik van een auto, niet voor het bezit. Dat kan door het afbouwen van fiscale prikkels voor het autogebruik (zoals afgesproken in het Kunduz-akkoord). Door een aanvullende overgangsregeling worden forenzen ontzien. Vanaf 2016 invoering van een stelsel van kilometerheffing. - Vrijstellingen van de energiebelasting zodat bedrijven extra investeren in energiebesparing of eigen bronnen van duurzame energie, zoals aardwarmte voor de glastuinbouw of het gebruik van restwarmte. Het vergroten van de mogelijkheden voor belastingaftrek voor investeringen in energiebesparingen en milieu-investeringen via zogenaamde EIA/VAMIL regelingen. - Fiscale maatregelen moeten het voor particulieren en pensioenfondsen makkelijker maken te investeren in innovatie. - Er moet een 'ombudsman' voor ondernemers komen gericht op bureaucratische lasten en regelingen. - Een vergunning wordt automatisch toegekend als de overheid niet op tijd handelt. D66 wil ook het omgevingsrecht vereenvoudigen. - Zzp-ers wordt de mogelijkheid geboden nog geruime tijd te sparen in het pensioenfonds van hun voormalige werkgever en via een Premiepensioeninstelling(PPI). - Om het mogelijk te maken dat kleine bedrijven sneller en vaker personeel aannemen, worden de regels rond

2 ziektewet, arbeidsongeschiktheid en arbeidsomstandigheden (ARBO) voor kleine bedrijven aangepast. - Geleidelijk weer terug naar een 40-urige werkweek, terugdringen ATV-dagen en het schrappen van een verplichte vrije dag. Net als VVD en de PvdA realiseert D66 op lange termijn een groot effect' op de economische groei. Opheffing van de innovatiebox doet de lasten voor het bedrijfsleven oplopen met 600 miljoen euro. Partijprogramma GroenLinks - Milieubelastingen worden substantieel verhoogd en gebruikt om belasting voor met name laagbetaalde arbeid voor werkgevers te verlagen, en groene innovatie. - Subsidies en belastingvoordelen die duurzame economie in de weg staan, worden afgebouwd. - Resterende subsidies worden, waar mogelijk, vervangen door overheidsgaranties en -kredieten. - Er komt een milieubelasting op de uitstoot van broeikasgassen in sectoren die niet onder de Europese emissiehandel vallen. Deze belasting moet ondernemers stimuleren om in groene innovatie te investeren. - Bevoordeling van vreemd vermogen boven eigen vermogen in de vennootschapsbelasting wordt ongedaan gemaakt. - De vergoeding voor woon-werkverkeer met de auto gaat onder het normale belastingregime vallen, die voor het OV blijft onbelast. - Thuiswerken en schoner reizen worden voortaan beloond. Zo wordt de vrijstelling voor een belastingvrije fiets voor woon-werkverkeer verhoogd. - De verlaging van de aanschafbelasting op auto's wordt teruggedraaid en de tarieven worden verder gedifferentieerd naar milieubelasting. - In de onroerendezaakbelasting (ozb) gaat ruimtegebruik zwaarder meetellen. - Toptarief van 60% voor inkomens boven de euro. Bonussen en gouden handdrukken groter dan een modaal jaarsalaris worden extra belast, zowel door een extra loonbelasting voor het bedrijf dat de bonus uitkeert, als een extra belastingheffing voor de ontvanger. - Financiële voordelen voor kostwinnersgezinnen in de belastingen en de sociale zekerheid worden afgeschaft. - Zelfstandigen hebben recht op betaalbare en toegankelijke (collectieve) verzekeringen voor zaken als arbeidsongeschiktheid en pensioen. - Het urencriterium wordt afgeschaft en vervangen door een inkomenscriterium. - Zelfstandigen krijgen recht op een ruimere scholingsaftrek. - Zelfstandigen kunnen indien nodig een beroep doen op de Wet werk en zekerheid, zonder dat zij eerst hun pensioensvoorziening hoeven aan te spreken. - Een 'Kafka-brigade' moet een einde maken aan regels die groene ondernemers en burgers nodeloos belemmeren. - Zelf opwekken van energie door burgers, bedrijven en woningcorporaties wordt bevorderd. - De Wet openbaarheid van productie en keten moet meer inzicht geven in de naleving van internationale normen op het gebied van mensenrechten, milieu en arbeid door bedrijven en hun toeleveranciers, ook buiten Nederland, alsmede in de milieubelasting van producten en diensten. - Zwangerschapsverlof wordt uitgebreid tot twintig weken. Kraamverlof voor partners wordt uitgebreid van twee dagen naar twee weken. Langdurig zorgverlof wordt beter toegankelijk voor alleenstaanden. - Kleine bedrijven worden uitgezonderd van de verplichte quota voor het aantal gedeeltelijk arbeidsgehandicapten dat werkgevers in dienst moeten hebben. - De zeggenschap van werknemers over werktijden en thuiswerken wordt, waar mogelijk, vergroot met een wettelijk recht op flexibel werken. Vergroening doet de files met 67% afnemen. Koopkracht neemt in 2017 met 2,5% toe. Plannen zijn gunstig voor de woningmarkt (welvaartswinst, die echter ook bij overheid en verhuurders terecht kan komen). Koopwoningen dalen dan wel 7% in prijs. Economische groei bedraagt schamele 1% per jaar.

3 Partijprogramma PvdA - Zelfstandigenaftrek en ondernemersfaciliteiten gaan op in een winstbox, die meer wordt gericht op starters en groei. - Rode diesel wordt afgeschaft, de milieubelastingen komen weer terug en er komt een verplicht aandeel in duurzame energie, wat de SDE-regeling vervangt (Subsidie Duurzame Energie). - In de wet op de vennootschapsbelasting wordt het investeren met eigen vermogen bevorderd. De aftrekbaarheid van de kosten van vreemd vermogen wordt beperkt en gelijk belast met eigen vermogen. - Voor het inkomensdeel boven de per jaar wil de PvdA een belastingtarief van 60% invoeren als solidariteitsbijdrage van mensen met een ruim inkomen. Het tarief op vermogens boven de in box 3 gaat naar 40%. - Herinvoering van fiscaal vrije afschrijving voor bedrijfsinvesteringen (tijdelijk in 2013 en 2014). Het innovatiefonds MKB wordt verdrievoudigd van 125 naar 375 miljoen per jaarvoor innovatiekredieten en het stimuleren van het verschaffen van langjarig eigen vermogen. Hiervoor wordt een nieuwe Nationale Investeringsbank opgericht. - Om de kredietverlening door banken aan het mkb te verbeteren wordt de staatsborg-stellingsregeling verruimd. - De winkelsluitingstijden wet wordt veel ruimer. Gemeenten mogen zelf bepalen of winkels op zondag open mogen zijn. - Uitgangspunt voor de ontslagvergoeding blijft de kantonrechtersformule, die echter gemaximeerd wordt op euro. Dit kan worden aangepast als de arbeidsmarkt voor oudere werklozen vergelijkbaar is met overige werklozen. Het bedrag wordt gebruikt voor het werk-voor-werk budget. Als de werknemer een nieuwe baan heeft, wordt het resterende budget eerlijk verdeelt tussen werkgever en nemer. - De economie groeit minder bij uitvoering van de PvdA-plannen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de premie voor de ziektekostenverzekering. Ook de hoogte van het eigen risico wordt afhankelijk van het inkomen. Partijprogramma PVV - Btw gaat omlaag. Evenals de energiebelasting. Ook de vennootschapsbelasting wordt verlaagd, voor zowel grote als kleine bedrijven. - De accijns op brandstoffen wordt verlaagd met 12 eurocent. Accijns op LPG met zes eurocent verlaagd. - Onbelaste reiskostenvergoeding wordt weer in ere hersteld. - Forse verlaging administratieve lasten. - Vereenvoudiging en versnelling vergunningsprocedures. - Afschaffen bedrijf- en productschappen. - Bescherming bouwbedrijven tegen oneerlijke concurrentie uit Midden- en Oost-Europa. - De volgende subsidies worden afgeschaft: duurzaamheidsubsidies, de SDE+ regeling, de CO2-reductie. Ook het duurzaam inkopen wordt stopgezet. - Afschaffen Europese rij- en rusttijdenregeling voor vrachtwagenchauffeurs km per uur waar het kan. - Ontslagvergoeding en ww blijven zoals ze zijn. - AOW-leeftijd blijft 65 jaar. - Geen toegang tot onze arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren. - De werkgever betaalt voor de terugreis van buitenlandse werknemers. - Meldingsplicht voor buitenlandse ZZP'ers zoals in België. - Het UWV wordt afgeschaft, de arbeidsmarkttaken gaan naar de gemeenten. - Nooit positieve' discriminatie, voorkeurbeleid' of ander diversiteitsgeneuzel.

4 - Koopkracht stijgt in 2017 met 2% door alle belastingverlagingen. Werkloosheid daalt 0,5 %. Enige partij waardoor economie in 2017 groeit met 0,7%. Net als bij CDA, SP en VVD verslechterd echter de werking van de woningmarkt, alhoewel de huizenprijzen licht stijgen. Partijprogramma SP - De winstbelasting voor het kleinbedrijf blijft laag. De SP wil belastingen en heffingen minder baseren op bezit dan op gebruik. Door het omzetten van een deel van de motorrijtuigenbelasting en BPM in variabele kosten (via de kilometerteller of via de brandstofprijs) wil de SP zuinig en minder rijden belonen. - Geen energiebelasting bij lokale productie van duurzame stroom en gas voor eigen gebruik. - Verregaande vergroening van het belastingstelsel. Door het invoeren van een aantal milieuheffingen, zoals de verbrandingsbelasting en een ecotaks voor grootgebruikers. Het speciale tarief energiebelasting (gas) voor de glastuinbouw verdwijnt. - Er komt een beperking van de renteaftrek bij de winstbelasting. - Het btw-tarief blijft gelijk. - Werkgevers gaan met een eigen bijdrage meebetalen aan de uitvoering van werknemersverzekeringen. - Kleine ondernemers krijgen van de SP een eerlijkere kans bij overheidsopdrachten. Het wil een einde maken aan het voortrekken van grote bedrijven. - De SP wil een collectieve verzekering invoeren om de kosten voor werknemers die langer dan een half jaar ziek zijn te betalen. Achterliggende gedachte is dat twee jaar loondoorbetaling voor zieke werknemers een groot risico voor het mkb inhoudt en een belemmering om mensen in vaste dienst te nemen. - Betere regelingen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor zpp'ers. - Betere rechtsbescherming voor ondernemers tegen oneerlijke handelspraktijken. - Het aantal koopzondagen blijft beperkt tot 12 per jaar. - Werkgevers hoeven niet mee te betalen aan het eerste half jaar van de WW. - Werkgevers die mensen met een beperking in dienst nemen, kunnen aanspraak maken op loonkostensubsidie en andere voorzieningen. Hier komt een wettelijke regeling voor. - AOW-leeftijd blijft tot 2020 op 65 jaar. Al in 2015 verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar voor mensen met de hoogste inkomens. De rest volgt in de loop van tien jaar. - Werkgevers en -nemers maken afspraken hoe 65-plussers aan de slag kunnen blijven. In een sociaal contract tussen werkgevers en nemers en de overheid komt te staan dat mensen die 65 worden ook na 2020 kunnen stoppen met werken, ongeacht afspraken over verhoging van de algemene pensioenleeftijd. Tussen nu en 2017 daalt de werkgelegenheid met 0,3 %. Lastenverlichting voor burgers (8 miljard) betekent lastenverzwaring voor bedrijven (7 miljard). SP enige partij die instroom Wajong niet beperkt. Net als bij PVV, VVD en CDA verslechtert de werking van de woningmarkt. Partijprogramma VVD - Werkgevers hoeven de eerste zes maanden van een WW-uitkering niet te betalen. - Investeerders van durfkapitaal moeten euro kunnen inzetten zonder box 3-heffing. - Eventuele verliezen mogen voor de belastingdienst worden verrekend met het inkomen. - Meer gelijke fiscale behandeling voor grote, kleine en parttime ondernemers. - Btw-verhoging naar 21% wordt gecompenseerd door verlaging van de inkomstenbelasting. - MKB-winstvrijstelling wordt verhoogd en het mkb-tarief in de winstbelasting wordt verlaagd. - De levensloop, het zogenoemde vitaliteitspakket, de aftrek voor levensonderhoud van kinderen en de ouderschapsverlofkorting worden afgeschaft.

5 - Borgstelling MKB-kredieten (BBKMB) wordt zo gericht dat de kredietstroom weer op gang komt. - Door ondernemers de mogelijkheid te geven het loonbeslag door te berekenen aan de werknemer met een schuld, worden de administratieve lasten verminderd. - Vorderen van schulden wordt makkelijker doordat er geen gerechtelijke procedure meer nodig is om een deurwaarder in te schakelen, wanneer schuldeiser en schuldenaar geen geschil is. - Gemeenten mogen ondernemers nog maar één keer per jaar een factuur sturen voor alle lokale lasten. - Een ondernemer mag zelf bepalen of zijn winkel op zondag open is. - Het aantal dagen en procedures dat nodig is om een eigen bedrijf te starten, moet omlaag. - Collectieve pensioenregelingen en arbeidsongeschiktheidsregeling voor zzp'ers. - Nationale Hypotheekgarantie ook toegankelijk voor zzp'ers. - Minder regels, zowel vanuit Den Haag als vanuit Brussel. - Toetsing vooraf of wetgeving ook toepasbaar is voor kleine ondernemers. - Behoud van het MKB+ Innovatiefonds. - Herziening van de Ecologische Hoofdstructuur (EHG) en het tempo van ontwikkeling. - Werkgeverspremies worden verlaagd, zodat er makkelijker nieuw personeel wordt aangenomen. - Fiscaal voordeel op de loonkosten voor het (binnenshuis) omscholen van (nieuw) personeel via bijvoorbeeld leerwerktrajecten. - Arbeidsgehandicapten meer kansen bieden op werk door de mogelijkheden voor No-Risk polissen voor ondernemers te verruimen en te investeren in job coaches voor meer begeleiding op de werkvloer. - No-Risk polissen maken het ook aantrekkelijker voor werkgevers om oudere (langdurig) werkzoekenden in dienst te nemen. - Kantonrechtersprocedure en de gang naar het UWV worden afgeschaft. Het wordt mogelijk om opeenvolgende arbeidscontracten te maken tot een maximale duur van vijf jaar. - Koploper in het scheppen van banen. Lastenverlichting van 6,75 miljard euro voor burgers. - Woningprijzen blijven gelijk of stijgen licht. 4 miljard euro minder geld naar zorg. Fiscale vergroening wordt stopgezet.