Jaarverslag. Stichting Gehandicaptenraad Westervoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Stichting Gehandicaptenraad Westervoort"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Gehandicaptenraad Westervoort

2 Inleiding stond voor ons in januari in het teken van het 20 jarig bestaan van de Gehandicaptenraad Westervoort. Dit hebben we op gepaste wijze gevierd met al onze vrijwilligers en hun partners want een echt feestelijk gevoel was er niet, gezien alle beleidsontwikkelingen. Daarnaast moesten wij dit jaar ook noodgedwongen afscheid nemen van onze kantoorruimte in de Wilgenpas, die wij deelden met Mikado en Vluchtelingenwerk. Een dergelijk logistieke operatie vergt veel tijd en energie die niet meer ten goede komt aan het werk dat eigenlijk prioriteit zou moeten hebben. Sinds die tijd werken we vanuit huis en wordt er vergaderruimte gehuurd in de Nieuwhof. Wij betreuren de beslissing van de gemeente want een vast punt waar men elkaar ontmoet is belangrijk voor een goede samenwerking. Gelukkig weten mensen ons nog steeds te vinden via telefoon of en kunnen zo toch nog steeds hun vragen en opmerkingen aan ons kwijt. Er is enorm veel tijd gaan zitten in de voorbereiding op de decentralisatie van Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ taken naar de WMO. De gemeente krijgt zware verantwoordelijkheden toegeschoven en de manier van uitvoering heeft, hoe dan ook, grote gevolgen voor mensen die hiervan afhankelijk zijn. Dat vraagt om burger / cliëntenparticipatie door mensen die kennis van zaken hebben, die de beleidsvrijheid kunnen beoordelen en de gevolgen zo goed mogelijk inschatten. Een bijna onmogelijke taak, zeker wanneer de piketpaaltjes regelmatig worden verzet. De gemeente Westervoort werkt samen met 11 andere gemeenten aan deze decentralisatie in de Regio Arnhem Noord. Dat een goede samenwerking niet vanzelf gaat hebben zowel gemeenten als WMO-Raden inmiddels ondervonden. Het is een moeizaam proces waar de Gehandicaptenraad als lid van de Westervoortse WMO-Raad nauw bij betrokken is. Wij prijzen ons gelukkig met de regierol die Zorgbelang Gelderland heeft opgepakt om de WMO-Raden en overige belangenorganisaties uit regio Arnhem Noord samen te brengen en hen op een gelijkwaardig kennisniveau te krijgen. Laten we hopen dat de kreet samen sterk ook hier haar waarde gaat bewijzen. Op moment van dit schrijven zijn de Jeugdwet, Participatiewet, WMO 2015 en de Wet Langdurige zorg (WLZ) nog niet door de 2 de Kamer behandeld. Het zou nog steeds kunnen leiden tot uitstel. De Gehandicaptenraad zal ook het komend jaar gebruiken om de belangen van onze doelgroep zo goed mogelijk te behartigen binnen allerlei overlegstructuren op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het behoud van eigen regie en keuzevrijheid voor de wijze waarop een zorgvrager invulling kan blijven geven aan de persoonlijke levensbehoefte zullen daarbij altijd ons belangrijkste uitgangspunt zijn en blijven. Jaarverslag Stichting Gehandicaptenraad Westervoort 2013 Pagina: 1

3 Bestuurssamenstelling. Het bestuur van de Stichting Gehandicaptenraad Westervoort bestond in 2013 uit de volgende personen: Mevr. P. van Bladel - Meussen Mevr. J. Pouw Dhr. W. van Bladel Dhr. H. Legebeke Mevr. R. Janssen - Strik Voorzitter Vice-voorzitter Penningmeester Secretaris Lid Eerste hulp bij de voorlichtingsactiviteiten (waarvoor onze hartelijke dank): Dhr. H. Meurs Dhr. J. de Haas Mevr. W. Bergsma Mevr. J. Aartse Mevr. A. Tijssen Mevr. H. Hummel Mevr. C. v.d. Horst Dhr. M. Vente Mevr. J. de Haas van Dorp Correspondentieadres: Molenacker 79, 6932 JG Westervoort Telefoonnummer: Website: Bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: IBAN St. Gehandicaptenraad Westervoort: NL33INGB Jaarverslag Stichting Gehandicaptenraad Westervoort 2013 Pagina: 2

4 Aandachtspunten in Voorlichting. Scholenbezoek: In 2013 zijn er 6 Westervoortse basisscholen bezocht met ons voorlichtingsprogramma over de betekenis van het hebben van een handicap. Daarnaast heeft de GRW haar medewerking verleend aan voorlichtingsprojecten in het voortgezet onderwijs in Elst en Huissen. Een aantal leden van onze werkgroep scholenbezoek heeft op 26 september een landelijke bijeenkomst van het NGSK in Utrecht bijgewoond waar ervaringen met soortgelijke werkgroepen zijn uitgewisseld. Braderie: Dit jaar hebben we het accent van onze activiteiten tijdens de braderie verlegd naar het laten ervaren van blindheid. Kinderen, en natuurlijk ook volwassenen, konden ervaren hoe het voelt om geblinddoekt een parcours af te moeten leggen. Ook kon men met (plastic!) serviesgoed, bestek en een kan water proberen zelf een tafel te dekken. Een groot succes! Themamiddag voor scootmobielgebruikers: Scootmobielclub Duiven / Westervoort organiseerde op woensdag 4 december een inloopbijeenkomst voor scootmobiel gebruikers in Kulturhus De Nieuwhof. Scootmobielers (maar ook rolstoelgebruikers of mensen met een rollator) konden informatie krijgen over gebruik, onderhoud, behendigheid en verkeersveiligheid. De Gehandicaptenraad Westervoort (GRW) was betrokken bij de organisatie en aanwezig voor informatie, advies en vragen over regelgeving en verkeersveiligheid. Ook voor informatie over de keuze tussen het aanvragen van een voorziening bij de gemeente of juist het zelf kopen hiervan kon men bij de GRW terecht. De leverancier van hulpmiddelen, RSR, was aanwezig met een behendigheidsbaan en met een servicebus waarmee zij kleine storingen kunnen verhelpen en afhankelijk van de drukte een periodieke onderhoudsinspectie kunnen uitvoeren voor de mensen die dat graag willen. Namens Ruilkring De Liemers waren er twee mensen aanwezig om kleine reparaties aan rollator of rolstoel te verrichten. Wijkagent Fons Sluiter zorgde voor een informatieve film over hoe een scootmobieler zich in het verkeer te gedragen heeft en beantwoordde vragen. Ook consulenten van het WWZ loket informeerden bezoekers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de regels om in Duiven en Westervoort voor een voorziening in aanmerking te komen. Nieuwsbrief: De GRW heeft in 2013 drie nieuwsbrieven uitgebracht. Met oproepen tot meedoen aan onderzoek of petities en actuele berichten zoals het bezwaar maken tegen Inkomensafhankelijke huurverhoging (zie volgende item), hebben wij ons digitale adressenbestand tussentijds bericht. Jaarverslag Stichting Gehandicaptenraad Westervoort 2013 Pagina: 3

5 Huurverhoging beperkt. De Rijksoverheid heeft de huurprijzen voor sociale woningbouw inkomensafhankelijk laten verhogen, m.u.v. diegenen die zijn aangewezen op een voor de persoon aangepast woning. De GRW heeft onmiddellijk bij Vivare aan de bel getrokken om ervoor te zorgen dat er communicatie m.b.t. een bezwarenprocedure werd opgestart via hun website voor mensen die van hen een aangepaste woning huren. Voor zover ons bekend is Vivare met deze bezwaarmakers in alle redelijkheid omgegaan. Advisering. De GRW heeft als lid van de WMO-Raad mede zorg gedragen voor adviezen m.b.t. onderstaande beleidsvoorstellen: Lokaal Sociaal Beleidskader Regionale Sociale Visie en de lokale invulling daarbij Kadernota Samenwerken aan de samenleving Daarnaast zijn er vele bijeenkomsten bij Zorgbelang bijgewoond m.b.t. het formuleren van een regionale reactie op Plan van aanpak burgerparticipatie en het vergaren van informatie over Zelfredzaamheidsprofielen of de zogenaamde Proeftuinen. Ook de versterking van (regionale) burger / cliëntenparticipatie m.b.t. de decentralisaties is vaak onderwerp van gesprek geweest. De gemeente betrekt de WMO-Raad steeds vaker bij informatiebijeenkomsten over de decentralisatieopgaven die zij toch voor de gemeenteraad houdt, zoals de Kadernota en het Jeugdbeleid. De adviestermijn van zes weken wordt de WMO-Raad vaak niet gegund, daarover blijft kritiek bestaan. Toegankelijkheid. De toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Westervoort laat helaas nog steeds te wensen over. Begin 2013 heeft de GRW meegewerkt aan een uitzending van Omroep Gelderland waar in beeld werd gebracht dat de spleet tussen perron en trein te groot blijft om zelfstandig met rolstoel de trein in te kunnen stappen. Naar aanleiding hiervan is contact geweest met Arriva. Een aanpassing is onmogelijk maar er kan wel gebeld worden voor assistentieverlening. Een doekje voor het bloeden want dit probleem zou er helemaal niet mogen zijn voor een dergelijk nieuw station. Ook de bushaltes voldoen nog niet allemaal aan de eisen van toegankelijkheid. Er zijn verschillende gesprekken geweest met de gemeente en Breng. Breng heeft haar aandeel aangepast en was direct bereidt mee te denken. Ambtelijk bleek en blijkt het nogal lastig gemaakte afspraken tijdig na te komen. Wij zijn het eens over de noodzaak maar de opvolging door maatregelen ontbreekt vervolgens. Ook de actuele informatievoorziening via haltescan is in 2013 niet bijgewerkt. Dit is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wanneer mensen met een beperking niet kunnen vertrouwen op de toegankelijkheidsinformatie die beschikbaar is, zal het gebruik zeker niet toenemen maar juist averechts werken. De GRW is voor Westervoort deelnemer aan de Gebruikersadviesraad van Stadsregiotaxi. In die hoedanigheid proberen wij ook de toegankelijkheid van het OV te bevorderen. Jaarverslag Stichting Gehandicaptenraad Westervoort 2013 Pagina: 4

6 Overige toegankelijkheidszaken. Soms wordt ons advies gevraagd over het vergroten van de toegankelijkheid, vaak trekken we zelf, preventief, aan de bel. In de week van de toegankelijkheid, oktober 2013, heeft de GRW aan alle ondernemers in Westervoort een brochure gezonden waarin beschreven stond hoe men met relatief eenvoudige aanpassingen de toegankelijkheid voor mensen met diverse soorten beperkingen aanmerkelijk zou kunnen verbeteren. Tot onze teleurstelling heeft dit in geen enkel geval geleidt tot een reactie. Zo blijkt maar weer dat ook een positieve benadering in plaats van een wijzende vinger geen garantie is voor succes. Gevraagd en ongevraagd toegankelijkheidsadvies: Gelijkvloerse toegang oorlogsmonument De Oversteek. Toegangsdeur De Herberg Traplift Sportsplanet De Pals Nieuwbouw entree zalencentrum Wieleman Verharding Park t Raveland Herinrichting parkeerplaats Jumbo supermarkt Deskundigheidsbevordering Leden van de GRW hebben in 2013 aan de volgende bijeenkomsten deelgenomen: Bijeenkomst doelgroepenvervoer Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) Bijeenkomst over de Kanteling van de gemeenten Duiven /Westervoort Cursusdag voor coördinatoren van een werkgroep scholenbezoek NGSK Beurs Zorg Totaal Bijeenkomsten Zorgbelang Gelderland Bijeenkomst Liemers Helpt 20 juni Coalitie voor Inclusie VN verdrag waarmaken Lezing Netwerk Chronisch zieken omgaan met chronische pijn. Manifestatie Sociaal Profiel provincie Gelderland Bijeenkomst Notariaat - AWBZ in relatie tot eigen vermogen Bijeenkomst VWS Langdurige zorg Netwerken De GRW onderhield contacten met de volgende organisaties: De Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad) Diverse Gehandicaptenplatforms binnen en buiten de Liemers Zorgbelang Gelderland Actiegroep Terug naar de bossen Diverse afdelingen van de gemeente Westervoort RSR (leverancier van WMO hulpmiddelen in Westervoort) Stadsregio Arnhem - Nijmegen Personen en Zorgvervoer Nederland (PZN) MEE Politieke partijen Mikado Jaarverslag Stichting Gehandicaptenraad Westervoort 2013 Pagina: 5

7 Structureel overleg De GRW heeft deelgenomen aan de volgende overlegorganen: Klankbordgroep Zuidelijke Parallelweg / Liemers Allee Campagne Toegankelijk OV Regelmatig overleg met diverse ambtenaren van de gemeente Westervoort Gebruikersadviesraad Stadsregiotaxi WMO-Raad WMO-Raden in Stadsregio noord. Overige zaken waar de GRW zich mee bezig heeft gehouden: Publicaties verzorgd zoals 3x een GRW Nieuwsbrief, tevens zijn er diverse persberichten geschreven en gepubliceerd. Opstellen begroting en activiteitenplan 2013 Kantoor leeg gehaald Archief gedigitaliseerd Incidenteel overleg met beroepskrachten van Mikado, WMO consulenten, leden van het college van B&W en met het Juridisch Steunpunt van de CG-Raad Vrijwilligersavond gemeente Westervoort bezocht Commissie- en raadsvergaderingen bijgewoond en incidenteel ingesproken Voorbereidingsgesprekken verzorgd op de scholen waar voorlichting wordt gegeven Plaatselijke politiek geïnformeerd over onze uitgangspunten t.a.v. gehandicaptenbeleid. GRW website onderhouden Het telefonisch of per bijstaan van cliënten met vragen of problemen Nieuwjaarsreceptie Zorgbelang bezocht Bij vergadering Denktank Mantelzorg Mikado informatie over WMO-Raad gegeven Afscheid Geert Bakker CG-Raad bijgewoond Installatieraad nieuwe Burgemeester bijgewoond. Deelgenomen aan twee upgrade bijeenkomsten Thuis in eigen buurt. Nieuwjaarsreceptie Gemeente Westervoort bezocht Informatiebijeenkomst MVT en WWZ loket in Duiven bijgewoond. Input gegeven aan CG-Raad tijdens brainstormbijeenkomst m.b.t. Langdurige Zorg en Participatiewet. Ontelbare stukken gelezen in een poging alle actuele ontwikkelingen bij te houden. Panellid geweest in debat over zelfregie bij Open Huis Zorgbelang Overleg met Dhr. Vink van Arriva i.v.m. toegankelijkheid station Meegelopen in de 1 ste Disability Pride in Nederland, Arnhem Informatie avonden herinrichting Hamersestraat / Dorpsstraat en Zdl. Parallelweg / Liemers Allee bijgewoond. Jaarverslag Stichting Gehandicaptenraad Westervoort 2013 Pagina: 6

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Hof van Twente Jaarverslag 2010

Hof van Twente Jaarverslag 2010 Hof van Twente Jaarverslag 2010 Colofon Datum: april 2011 WMO-Raad Hof van Twente Correspondentieadres: ambtelijk secretaris WMO-Raad Sternstraat 7, 7471 VH Goor Tel. 06-53818018 e-mail info@wmoraadhofvantwente.nl

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Meer mantelzorgers recht op vergoeding Staatssecretaris Bussemaker past de financiële regeling voor mantelzorgers

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf 15524\2526 Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf Een onderzoek naar het verstrekken van hulpmiddelen Wmo April 2013 2 - Inhoudsopgave pag. Voorwoord 5 1. Analyse en aanbevelingen 1.1 Inleiding 6 1.2 Beleid

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Maart 2010, nummer 20 Nieuwsbrief uw partner in toegankelijkheid In deze nieuwsbrief Woordje van de Voorzitter, blz 2 Aftrapbijeenkomst, blz 4 Compensatie in de Wmo, blz 7 Uithoorn in 2010 geheel toegankelijk?

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het

Nadere informatie

OEGSTGEEST IN BEWEGING

OEGSTGEEST IN BEWEGING Foto: Wil van Elk OEGSTGEEST IN BEWEGING AAN HET WOORD laten passeren en deze nog een keer aan je gedachten voorbij te laten trekken. Daarnaast vind ik het ook fijn om vooruit te kijken, wat willen we

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Borne, 1 maart 2011.

Borne, 1 maart 2011. Borne, 1 maart 2011. Uw bief van Datum verzending Contactpersoon G. Marsman adres Postbus 200, 7620 AE Borne Ons kenmerk bijlagen e-mail wmoplatform@borne.nl telefoon 074 2668588 Onderwerp Jaarverslag

Nadere informatie

Contact met uw achterban

Contact met uw achterban Contact met uw achterban Beknopte handreiking voor belangenbehartigers Mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 Voorwoord 4 1. Achterban 5 2. Contact met de achterban 7 3. Achterbanraadpleging, zo ja, hoe? 10 4.

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Wmo-adviesraad Leiderdorp

Jaarverslag 2014. Wmo-adviesraad Leiderdorp Jaarverslag 2014 Wmo-adviesraad Leiderdorp Postadres: Willem-Alexanderlaan 1 Postbus 35 2350 AA Leiderdorp E: info@wmoadviesraadleiderdorp.nl W: www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Wij proberen zoveel mogelijk op kosten te besparen en vragen iedereen die over internet beschikt of wij deze nieuwsbrief digitaal mogen versturen.

Wij proberen zoveel mogelijk op kosten te besparen en vragen iedereen die over internet beschikt of wij deze nieuwsbrief digitaal mogen versturen. Nieuwsbrief voorjaar 2013 Inhoud: Jaarverslag 2012 Ontoegankelijke treinen Veel korte nieuwtjes Scheef wonen Column Jan Troost: Ik, oud? Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland INLEIDING Aanleiding Taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet worden in 2015 overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden 17-5-2011 Pagina 1 van 38 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie