Gemeentebestuur Cothen, (29)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)"

Transcriptie

1 NT00029_12 Nadere Toegang op inv. nr 12 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, (29) A.A.B. van Bemmel 2010

2 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van de notulen van de gemeenteraad van Cothen over de periode eind , opgemaakt uit de notulenboeken aanwezig in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht (RHCZOU) te Wijk bij Duurstede. Bevat tevens een chronologische lijst van burgemeesters, assessoren/wethouders, gemeenteraadsleden en secretarissen vanaf De gemeente Cothen is, bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811, gevormd uit de opgeheven gerechten Cothen en Dwarsdijk 1. Op 1 januari 1996 is Cothen, samen met Langbroek, opgegaan in de gemeente Wijk bij Duurstede. Opmerkingen: - het vroegst bewaard gebleven notulenboek ( ) bevat ook notulen van vergaderingen van burgemeester en assessoren ( wethouders ) plus afschriften van (enkele) ingekomen stukken enopenbare bekendmakingen van de gemeente. Om die reden zijn - nadien - overeenkomstige zaken uit andere inventarisnummers eveneens verwerkt en dat dan tot de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad ingevolge de Gemeentewet van 1851 (10 oktober 1851); - tot 1825 zijn waarschijnlijk niet van alle vergaderingen van de gemeenteraad notulen opgenomen daar in het vroegst bewaard gebleven notulenboek in ieder geval op twee plaatsen pagina s uit zijn gescheurd; - het notulenboek van de vergaderingen van de gemeenteraad in de periode (oktober) is niet meer aanwezig. Dat is alleen bekend via een elders aanwezig extract uit 1813 dat is genomen uit het Register des Diliberation du Conseil Municipal de la Commune de Kothen 2 ; - uit eind 1811 is een Reglement pour L octroi Municipale de la Commune de Cothen bekend 3 ; - voor meer achtergrondinformatie zie de inleiding op de inventaris van het archief van de gemeente Cothen over de periode door R.J. Butterman (1988); - in de regesten zijn per vergadering in beginsel alle mededelingen, besluiten, aanbiedingen e.d. en ingekomen stukken (tot 1975 zelfs volledig) opgenomen. Niet opgenomen zijn reguliere zaken als opening, sluiting en notulen vorige vergadering; - in de loop van de tijd worden de notulen steeds uitgebreider en gaan van enkel besluiten, via verkorte weergave beraadslagingen naar, sedert eind 1974, vaak bijna woordelijke weergave daarvan. Dit geldt doorgaans niet voor met name de 1 Zie A.A.B. van Bemmel (2006), Regesten (dorps)gerecht Cothen, resp. Regesten (dorps)gerecht Dwarsdijk of Nijendijk, Het Utrechts Archief (HUA): Kommissarissen kwartieren Utrecht en Amersfoort, 157 ( ). 3 HUA: Onderprefekten Utrecht en Amersfoort, 398 ( ). 2

3 ingekomen stukken, straatnaam-toekenning, verleende gemeente-garanties. Daarvoor dienen de raadsagenda s en stukken zelf te worden bezien; - voor een goed overzicht van wat er zich na circa 1970 in een jaar speelt, wordt geadviseerd de in de notulen zelf opgenomen jaarafsluiting danwel nieuwsjaartoespraak van de burgemeester, de diverse beschouwingen bij de aanbieding van de gemeente-begroting en (terugblikkende) afscheidstoespraken te bezien; - in beginsel zijn in de regesten alle geografische namen en alle persoonsnamen opgenomen. Doorgaans zijn, tussentijds, niet opgenomen de namen van burgemeester en raadsleden in functie; - gebruikte afkortingen: o GS - Gedeputeerde Staten van Utrecht; o KB - Koninklijk Besluit; o PS - Provinciale Staten van Utrecht; o WbD - Wijk bij Duurstede. 3

4 Regesten Verslag gemeenteraad waarin: instemming wijziging gemeenschappelijke regeling vuilnisstortplaats Maarsbergen; beschikbaarstelling krediet actie Tank geschoond, milieu beloond ; voorbereidingsbesluit bedrijventerrein; instemming opheffing gemeenschappelijke Gasvoorziening Centraal Nederland; intrekking raadsbesluit liquidatie Woonwagenschap; standpuntbepaling bestuurlijke organisatie (Streekverband Zuid-oost Utrecht); instemming vervanging telefooninstallatie gemeentehuis; wijziging Algemeen Ambtenaren-Reglement; instemming wijzigingen begroting 1991; rondvraag met financiële situatie gemeente, beperking partikulier groen, verlenging sluitingsuur café s, vergoeding leden stembureau s (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: beschikbaarstelling krediet tbv. hertaxatie onroerend goed; benoeming mw. M.C. van Yperen-Hartogsveld tot ambtenaar van de burgerlijke stand; wijziging subsidieregeling ophalen oud papier (Cothens Missiebelang); benoeming leden AROB-hoorcommissie ivm. bezwaarschrift J. van Lunteren (Werkhoven); beschikbaarstelling subsidie Bouwvereniging Volksbelang voor groot onderhoud 12 woningwetwoningen; goedkeuring jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht resp. Stichting Dorpshuis Cothen, begroting PUWC resp. schoolbegeleidingsdienst; instemming wijzigingen begroting 1991; rondvraag met financiële positie gemeente, aanvraag skate-bordbaan voor jongeren, verkoop huurwoningen door Volksbelang, overdracht molen Oog int Zeil (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: nav. ingekomen stukken discussie over begroting PUWC resp. brief bewoners Appelakker; vaststelling jaarverslag BUGM; wijziging vertegenwoording in Algemeen Bestuur Afvalverwijdering Utrecht; goedkeuring verordening op bestuurscommissie dienstverlening; voorbereidingsbesluit 1 e fase Zuid-oosthoek; 4

5 doorschuiving agendapunt geldelijke steun bouw 12 woningwoningen Zuidoosthoek; instemming toetreding Rhenen en Renswoude tot GGD Zuid-oost Utrecht; instemming bijdrage herinrichting terrrein voormalig kamp Westerbork; instemming wijziging begroting 1991; rondvraag met inbraakpreventie, kabelnet (boerderij Dorpsstraat 1), financiële situatie gemeente, parkeren in kern (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: beschikbaarstelling krediet bouwrijpmaken 1 e fase Zuid-oosthoek; beschikbaarstelling geldelijke steun 12 woningwetwoningen in 1 e fase Zuidoosthoek; aangaan geldlening tbv. bouw 12 woningwetwoningen in 1 e fase Zuid-oosthoek; uitvoering regeling banenpools; toekenning subsidie tbv. projecten dagverzorging in Bunnik (4 Cothense deelnemers); beschikbaarstelling krediet verbetering SVF-clubgebouw; vaststelling gemeentelijke monumentenverordening, instelling gemeentelijke monumentencommissie en wijziging/aanvulling meerjarenprogramma restauratie monumenten; vaststelling voorjaarsnota; ongegrond verklaring bezwaarschrift J. van Lunteren (Werkhoven) ivm. bestemmingsplan Landelijk Gebied; aanpassing verordening afvalstoffenheffing; vaststelling kavelprijs vrije sectorwoningen 1 e fase Zuid-oosthoek; instemming met wijzigingen begroting 1991; rondvraag met werkzaamheden Hinderwetvergunningen (Streekverband) (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: nav. ingekomen stukken discussie over drinkwaterbesparing (WMN), brief Voetgangersvereniging V.B.V., Woonwagenschap, negatief saldo Stichting Dorpshuis; beschikbaarstelling krediet riolering bedrijventerrein; beschikbaarstelling krediet aanpassing bestemmingsplan Zuid-oosthoek; beschikbaarstelling aansluiting onrendabele percelen langs Graaf van Lynden van Sandenburgweg op aardgas; vaststelling educatief plan van Stichting Basiseducatie Kromme Rijn; beschikbaarstelling subsidie Stichting Welzijn Ouderen Wijk bij Duurstede; akkoord verbouw GGD-gebouw te Zeist; besluit tot deelname aan recreatieschap Utrecht-Oost; vaststelling rekening 1990; aanbieding begroting 1992; verkoop bouwgrond 1 e fase plan Zuid-oosthoek; 5

6 benoeming mw. M.A. van Eerden-Vonk als gemeente-archivaris voor de gemeenten WbD, Houten, Langbroek en Cothen; votering krediet tbv. aanpassing/verbouw dorpshuis (Muziekvereniging Excelsior en duivensportvereniging blijven in De Krib, toneelvereniging DES, sloop duiventil); instemming wijzigingen begroting 1991; rondvraag met Antenne Beheer Midden-Nederland, gasleiding langs Graaf van Lynden van Sandenburgweg, boekje monumenteninventarisatie wordt half november uitgebracht, speelterreintje nabij sporthal De Rijnsloot (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: ongegrond verklaring beroepschrift tegen weigering kantoorruimte Trechtweg 1; algemene beschouwing en vaststelling begroting 1992 met opmerkingen over oa. komende gemeentelijke herindeling binnen drie jaar, overdracht molen Oog int Zeil aan Stichting Cultureel Erfgoed, aanpassing Carolusschool, Cothens Kabelkrant, Muziekvereniging Excelsior in De Krib, het CDA is van mening dat de sportvoorzieningen, zeker in het kader van de herindeling, in stand gehouden moeten worden, milieu, riolering buitengebied, wandelpad, bestemmingsplan Rijnweide en bestemmingsplan Bedrijventerrein, behoud cultuurhistorische bebouwing, brandweer, peuterspeelzaal, kinderopvang, groot aantal woningzoekenden, plan Zuid-oosthoek, Dorpsstraat 1 nog niet verkocht, scouting St. Jorisgroep uit Zeist, speelplekken Notenakker en achter Kromme Stelakker, volkstuinen; verlening subsidie aan Stichting Vrijwillige Hulpdienst; wijziging legesverordening; aanpassing Verordening Afvalstoffenheffing; vaststelling Verordening Onroerend-goedbelasting; instemming wijziging begroting 1991 resp. 1992; rondvraag met sluitingstijd horeca-inrichtingen (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: benoeming mw. G.F.M. Zumbrink-Tillemans (Cothen 2000); voorstel Van Beek straatnamen in Zuid-oosthoek te weten Uitveld, Middelveld, Opveld, Overrijnseveld, Nieuwland (uit boek C. Dekker) en besluit de eerste straat in Zuid-oosthoek Nieuwland te noemen; besluit tot gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen; beschikbaarstelling krediet tbv. uitbreiding brandkranen langs Trechtweg en Ossenwaard; besluit tot opheffing Commissie Centraal Antenne-Inrichting Cothen beschikbaarstelling krediet tbv. voorziening aan woonwagen Ossenwaard 2A; besluit dat in de komende planperiode geen redenen aanwezig zijn om tot uitbreiding van het scholenbestand bij het openbaar onderwijs over te gaan; verkoop grond 1 e fase Zuid-oosthoek aan Bouwvereniging Volksbelang; besluit tot najaarsbijstelling begroting 1991; 6

7 vaststelling krediet in rekening-courant; instemming wijzigingen begroting 1991; rondvraag met toestand buitenwegen (Ossenwaard), herindeling, CAI-restitutie, verlichting Willem Alexanderweg, afscheid A.C. van Beek (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: beëdiging mw. G.F.M. Zumbrink-Tillemans; nav. notulen opmerking over voetpad langs Caspargauw[se wetering] en weg langs het [Amsterdam-Rijn]kanaal [Kanaaldijk-Noord]; nav. ingekomen stukken discussie over bouwaanvraag firma De Gier voor Rijnweide en vertrek B. Kuipers (Afdeling Algemene Zaken) naar gemeente Dantumadeel; beschikbaarstelling krediet aanpassing gemeentewerf aan milieu-eisen; voorbereidingsbesluit voor gebied Rijnweide; besluit tot delegatie verkeerswetgeving aan B&W; beschikbaarstelling krediet wijziging speelterrein Ireneplantsoen in parkeerplaats en inrichting speelterrein aldaar; besluit tot verdere opbouw en financiëring kinderdagopvang; subsidiëring godsdienst- en vormingsonderwijs openbare basisschool; vaststelling inkomsten en uitgaven openbaar onderwijs over 1990; besluit tot aantekenen bezwaar tegen afwijzing verzoek voor plaatsing van molen op rijksmonumentenlijst; beschikbaarstelling krediet voor vochtbestrijding in de gemeentelijke archiefbewaarplaats; verkoop kavels vrije sectorwoningen in 1 e fase Zuid-oosthoek te weten aan de heer en mevrouw E.W.H. Hamoen (Ossenwaard 15), de heer en mevrouw J. van der Vaart (Van Groningenstraat 25), de heer en mevrouw M. van Klaveren (Beatrixstraat 55), de heer en mevrouw H. Nieboer (p/a Willem Alexanderweg 75); aanhouding agendapunt intrekking restant-kredieten (sporthal); aanwijziging andere vertegenwoordigers in Woonwagenschap, Werkvoorzieningsschap en Commissie bezwaar- en beroepschriften; herziening diverse rechtspositieregelingen; instemming wijzigingen begroting 1991; rondvraag met abonnementsgeld raads- en commissiestukken, woningbouwcontingent, sluitingstijden horeca, ontkalkingsinstallatie aan de Trechtweg (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: nav. ingekomen stukken discussie over brief verenigingen die gebruik maken van de duiventil (oa. toneelvereniging DES, fotoclub, duivenvereniging) en aanpassing De Krib (Muziekvereniging Excelsior) in relatie tot dorpshuis; vaststelling aanvraag VROM voor uitvoering NMP+-taken; vaststelling nieuw algemeen garantiebesluit eigen woningen en eigen woonwagens; 7

8 toekenning investeringssubsidie aan Muziekvereniging Excelsior; instemming wijzigingen begroting 1992; rondvraag met slecht wegdek Bredeweg (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat per is benoemd A. Buteyn (Groningen) op de afdeling Algemene Zaken; wijziging legesverordening; vaststelling voorbereidingsbesluit Kromme Stelakker 69; toekenning eenmalige subsidie aan Zonnebloem, regio Kromme Rijn; wijziging gemeenschappelijke regeling IZA Utrecht; instemming wijziging begroting 1992; rondvraag met afblazing jeugdcafé, Hinderwet en brandblusapparatuur, wijziging openingstijden horeca (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: rapportage door gemeentelijke vertegenwoordigers in bepaalde bestuursorganen; mededeling van vertrek mevrouw Lissenberg per naar gemeente Laren en aanstelling J. van Eijk (gemeente Maartensdijk); verkoop pand Dorpsstraat 1 aan fam. Van Meurs-Groenveld (Putten); beschikbaarstelling krediet woonrijpmaken 1 e deel Zuid-oosthoek; verlening investeringsbijdrage uitbreiding sporthal inclusief vaststelling voorbereidingsbesluit (sprake van judobond); beschikbaarstelling krediet interne verbouwing gemeentehuis; intrekking restant-kredieten en overheveling reserve afkoopsom onderhoud wegen; instemming wijzigingen begroting 1992; rondvraag met onderhoud wandelpaden (mn. Zandpad), vrijwillige Molenstichting wil beginnen met afbikken molen (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: wijziging bestemmingsplannen percelen Bredeweg (sprake van eerder verzoek Van Spelde) en Graaf van Lynden van Sandenburgweg (sprake van BP-station en gastank) in relatie tot bewoning Rijnweide; beschikbaarstelling krediet verbouwing en inrichting kinderopvang-unit aan achterzijde De Krib; besluit tot intrekking huurovereenkomst en tot eigendomsoverdracht (f1) korenmolen Oog int Zeil aan de Stichting De Utrechtse Molens; verkoop grond Rijnweide aan firma De Gier; benoeming leden onderzoekscommissie rekening 1991; instemming wijzigingen begrotingen 1992 (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12). 8

9 Verslag gemeenteraad waarin: besluit tot deelname aan projectconvenanten in het kader van het gebiedsgericht milieubeleid Zuid-oost Utrecht; vaststelling voorbereidingsbesluiten voor de gebieden Trechtweg 1, Dorpsstraat 41 en de 2 e fase Zuid-oosthoek; aangaan overeenkomst met provincie Utrecht en Streekverband Zuid-oost Utrecht inzake doordecentralisatie budgethoudersschap woninggebonden subsidies; beschikbaarstelling krediet tbv. aansluiting panden aan de Caspargauw, de Watertorenweg en de Tuurdijk (niet de Kapelleweg) op het aardgasnet; beschikbaarstelling aanvullend krediet tbv. verbouw dorpshuis waarbij genoemd toneelvereniging DES en de duivensportvereniging; beschikbaarstelling krediet tbv. kantoorautomatisering; vaststelling regeling onkostenvergoeding wethouders; vaststelling wijzigingen begroting 1992; rondvraag met openingstijden horeca, toestand Bredeweg, kermis bij dorpshuis, geluidarme glasbak bij telefooncel (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: nav. notulen opmerkingen over herstel wegen in bebouwde kom en over uitbreiding sporthal; beschikbaarstelling krediet voor bouwrijpmaken 2 e fase Zuid-oosthoek; afwijzing verzoek gemeenteraad Noordoostpolder inzake storting geldelijke bijdrage in rampenfonds aardbeving Limburg; wijziging/aanvulling meerjarenprogramma restauratie beschermde monumenten ; vaststelling rekening 1991; akkoord met bijstelling begroting 1992; vaststelling wijzigingen begroting 1992; rondvraag met gescheiden ophalen huisvuil, werkloosheid (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: beëdiging J.J. van Eijk als loco-gemeentesecretaris; vaststelling jaarverslag Bijdragenbesluit openbare lichamen WABM; instemming overdracht bevoegdheden budgetbeheer woninggebonden subsidies aan het Streekverband Zuid-oost Utrecht en instemming met wijziging begroting streekverband; beschikbaarstelling krediet voor woonrijpmaken deel II 1 e fase Zuid-oosthoek; beschikbaarstelling krediet voor aansluiting onrendabele percelen Kapelleweg en Nachtdijk (20 panden) op aardgasnet met opmerking dat als die aansluiting is gerealiseerd, geheel Cothen, met uitzondering van twee panden langs de Maatweg is aangesloten; verstrekking machtiging ex Wet openbaarheid van bestuur; verlening subsidie aan Buro Slachtofferhulp Zuid-oost Utrecht; 9

10 intrekking gemeentelijke regeling studiebijdragen 1964; beschikbaarstelling krediet voor verbouw/aanpassing De Krib door Muziekvereniging Excelsior; aanvaarding schenking van Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (muurschildering op achtergevel De Krib voor kinderdagopvang-accomodatie); verlening geldelijke steun voor bouw 26 sociale koop- en huurwoningen in 2 e fase plan Zuid-oosthoek; verlening gemeentegarantie geldlening voor bouw 16 sociale huurwoningen in 2 e fase plan Zuid-oosthoek; beschikbaarstelling krediet voor restauratie/conservering gemeentelijke archiefstukken van de gerechten Dwarsdijk ( ) en Cothen ( ); vaststelling wijzigingen begroting 1992; rondvraag met woningbouwcontingenten, rioleringsproblemen bij fikse stortbui, herstrating troittoirs (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: memorering voorzitter van het overlijden op van J.M. (Cob) Balk die een groot aantal jaren raadslid/wethouder is geweest; voorbereidingsbesluit sportpark De Kamp (overleg met SVF geweest); vaststelling Bouwverordening gemeente Cothen 1992; beschikbaarstelling investeringssubsidie Stichting Welzijn Ouderen Cothen en de Stichting Muziekonderwijs; aanwijzing PUWC als Commissie onafhankelijke deskundigen; beschikbaarstelling krediet voor aanpassing terreinindeling nabij dorpshuis; aanbieding begroting 1993 en meerjarenbegroting ; beschikbaarstelling krediet voor aanpassing gemeentehuis en werf aan ARBOwet; vaststelling nieuwe Uitkerings- en Pensioenverordening wethouders; vaststelling wijzigingen begroting 1992; rondvraag met brief Van der Woude (Bredeweg), kinderopvang, plein Zuidoosthoek (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling inzake art. 74 Wet Basis-onderwijsaanvrage van de Stichting Katholieke Onderwijsbelangen; vaststelling verordening gemeentelijke identiteitskaart; vaststelling tarieventabel legesverordening; benoeming van mw. G.C.M. Wiegers-Schoenmakers en mw. A.J.M. van Bemmelvan Woudenberg tot ambtenaar van de burgerlijke stand; instemming wijziging regeling PUWC; vaststelling hoofdlijnendocument sub-regionaal volwassenen-educatie; niet-verlening aanvullende subsidie aan Stichting Welzijn Ouderen Krommerijnstreek; beschikbaarstelling subsidie aan sociëteit voor gehandicapten De Schans te Odijk; 10

11 vaststelling herziene algemene voorwaarden verkoop bouwterreinen; verkoop bouwgrond 2 e fase Zuid-oosthoek tbv. bouw 10 sociale koopwoningen; vaststelling wijziging begroting 1992; algemene beschouwingen met opmerkingen over oa. herindeling, woningbouw Zuid-oosthoek, vernieuwing dorpshuis, Carolusschool, molen Oog int Zeil (Molenstichting wordt opgeheven), politiebureau, postkantoor, De Krib, gebouw kinderopvang, jeugdwerk, ouderenzorg, verschenen monumenteninventarisatie (uitbreiding beschermd dorpsgezicht?), verkeersvoorzieningen, riolering, trainingsveld SVF, hondenuitlaatplaats, trapveldje/crossbaan, milieu (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: reactie college op algemene beschouwingen met opmerkingen over oa. Zuidoosthoek, wandelpad rondom Cothen, molen Oog int Zeil, beschermd dorpsgezicht, riolering, geluidhinder provinciale weg S13 (fietstunnel), De Krib, SVF, Carolusschool, herindeling, postagentschap mogelijk in winkel J. van Schaik waarna vaststelling begroting 1993 en meerjarenbegroting ; rondvraag met suggestie Van Impelen om gemeentewapen aan buitenmuur gemeentehuis te bevestigen (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: uitbreiding notulen met alle woorden die voorzitter toen aan het overlijden van Jacobus Marinus Balk (84 jaar) heeft gewijd; benoeming lid Algemeen Bestuur Dienst Gemeentewerken Cothen en Langbroek; straatnaamgeving plan Zuid-oosthoek te weten Cob Balkplein, Opveld en Uitveld; instelling bestuurscommissie ambulancedienst regio Utrecht Zuid-oost; wijziging gemeenschappelijke regeling WSW; wijziging gemeenschappelijke regeling IZA; vaststelling najaarsnotitie gemeentebegroting 1992; verhoging reinigingsrechten; instemming wijziging begroting 1992 (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: nav. notulen vraag over aanbrengen gemeente-wapen op buitenmuur gemeentehuis; vaststelling volkshuisvestingsplan ; wijziging koopavond-verordening; vaststelling educatief plan 1993 van de Stichting Basiseducatie Kromme Rijn; verlening investeringssubsdie aan Stichting Muziekonderwijs Cothen voor aanschaf harp met opmerking over Muziekvereniging Excelsior; verkoop strookjes grond Dorpsstraat aan L.FA. Meurs (Dorpsstraat 1) en A.J.M. Zumbrink (Van Groningenstraat 9); vaststelling rekening-courantovereenkomst met Bank Nederlandse Gemeenten; 11

12 vaststelling wijziging begroting 1992; berichtgeving voorzitter over stand van zaken gemeentelijke herindeling bij provincie Utrecht met opmerking dat medio 1993 een uitspraak van de geneenteraad wordt verwacht; rondvraag met brief ondernemersvereniging in relatie tot Zuid-oosthoek (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12). 12

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_53 Nadere Toegang op inv. nr 53 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) NT00028_8 Nadere Toegang op inv. nr 8 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, (28)

Gemeentebestuur Cothen, (28) NT00028_14 Nadere Toegang op inv. nr 14 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_11 Nadere Toegang op inv. nr 11 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_10 Nadere Toegang op inv. nr 10 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_7 Nadere Toegang op inv. nr 7 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_5 Nadere Toegang op inv. nr 5 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_4 Nadere Toegang op inv. nr 4 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Van 11 juni 2013 openbaar

Van 11 juni 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 3 juni 2013. Advies Akkoord. BW-005929 2 Onderwerp Kimpe Veld I Advies Kennis nemen van de ondertekende huurovereenkomst aangegaan door Stichting Gemeenschapshuis

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_3 Nadere Toegang op inv. nr 3 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 42, 4 november 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 42, 4 november 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 42, 4 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Wethouder: Guus Swillens Janneke Louisa-Muller Aukje Boer Jan

Nadere informatie

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan.

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan. Aanwezig: Voorzitter De heer M.J.D. Witteman Wethouders De heer P.F. de Groene De heer E.R.M. Balemans De heer W. van Vossen Mevrouw J.A. Koops Mevrouw L.J. van Dort De heer F. Živković-Laurenta Secretaris

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 19 april 2005

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 19 april 2005 burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 2. Bestuurszaken. 1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2005. Conform vastgesteld. 2. Ingekomen stukken opgenomen

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 december 2008 nummer 49 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 13 september nummer 37

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 13 september nummer 37 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 september 2005 nummer 37 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, wethouder J.M.

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, (29)

Gemeentebestuur Cothen, (29) NT00029_8 Nadere Toegang op inv. nr 8 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen.

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen. Vergadering Gemeenteraad 25-09-2008 Plaats: Raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 20:00 Voorzitter: W.C. Doorn - van der Houwen De raadsvergadering is openbaar inzage stukken

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne, ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende orgaan betreft,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 18 AUGUSTUS 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W enlijst College van B&W Locatie: B&W-kamer Vergadertijdstip: 02.07.2002 08:00 uur tot 02.07.2002 09:30 uur Secretaris: Secretaris de heer mr. C.M.G.H. Wortel Aanwezig: J. Elzinga, drs.ir. F.J.M. Stoffels,

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

Van 20 januari 2015 openbaar

Van 20 januari 2015 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 13 januari 2015 Advies Akkoord. BW-007994 2 Onderwerp Verlenen van subsidie voor 3e jaar van project Coaching4Kids van PUNT welzijn I Advies Verlenen van

Nadere informatie

Van 29 mei 2012 Openbaar

Van 29 mei 2012 Openbaar 1. Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004672 2. Onderwerp Jaarverslag Gilde Opleidingen en verklaring rechtmatigheid en doelmatigheid 2011 I Advies Vaststellen van het

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

T Documentatie Cothen, ca

T Documentatie Cothen, ca T00032 Documentatie Cothen, ca. 1930-2016 A.A.B. van Bemmel April 2013; versie september 2016 Inleiding Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC ZOU) beheert een aantal verzamelingen documentatie.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Registratienummer : 2010/7683 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) J Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf N Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Gemeenteraad Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, op woensdag 4 april 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het Cultuurhuis

Nadere informatie

Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit. Besluitenlijst B&W. vaststellen. - instemmen met de reactie. Conform advies besloten.

Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit. Besluitenlijst B&W. vaststellen. - instemmen met de reactie. Conform advies besloten. Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 24 november 2015 Aanwezig: De heer A.H.M. Verhoeven MPM (burgemeester) De heer Mr. A.J.M. Walraven (wethouder) De heer P.H.G. Verlinden (wethouder) De heer J.M.M.

Nadere informatie

Notulen Collegevergadering

Notulen Collegevergadering College van Burgemeester en Wethouders Notulen Collegevergadering Overleg Collegevergadering Datum 9 augustus 2005 Begintijd Eindtijd Aanwezig Afwezig Notulen Burgemeester P.J. Möhlmann, wethouder R.J.

Nadere informatie

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R *

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R * Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2011.020* Nummer : R2011.020 Onderwerp : Mededelingen en ingekomen stukken Aan de raad A. Mededelingen. Datum Betreffende Presidium 01 24-01-2011 Afsprakenlijst

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, (29)

Gemeentebestuur Cothen, (29) NT00029_9 Nadere Toegang op inv. nr 9 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Hierbij nodig ik u namens de commissievoorzitter, de heer H. (Henk) Veldhuizen, uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte van de gemeente

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W SCHINNEN d.d. 9 oktober 2007

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W SCHINNEN d.d. 9 oktober 2007 ONDERWERP BESLUIT Raadsonderzoek Vixia-dossier door Sittard- Geleen en Stein. Het college stemt in met het raadsvoorstel en besluit dit voorstel door te geleiden naar het raadspresidium voor behandeling

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W - 1 -

BESLUITENLIJST B&W - 1 - BESLUITENLIJST B&W - 1 - O MSCHRIJVING 0. ALGEMEEN 1. Uitnodigingen. Uitnodiging van Senioren-Orkest Hoeksche Waard inzake Nieuwjaarsconcert op 2 januari 2010 in Oud-Beijerland. Besluit: College is verhinderd,

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29 GEMEENTE ALBLASSERDAM Notulen van de vergadering van burgemeester en s van 29 juli 2008 nummer 29 A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, secretaris Afwezig: L.M. Huizer - burgemeester 1. Vaststellen:

Nadere informatie

B&W besluitenlijst. Week / / /

B&W besluitenlijst. Week / / / B&W besluitenlijst Week: 51 Datum: 19 december 2017 Aanwezig: De heer J.F. Mulder De heer S. ter Wal De heer J.P. Hageman De heer A. Totté De heer F. van Mevrouw D. van Week / / / Vaststellen besluitenlijst

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 21 november 2006 nr. 47 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Aansluitend vindt een besloten vergadering plaats (vaststellen notulen) Spreekrecht voor inwoners: Inwoners kunnen maximaal 5 minuten tijdens de commissievergadering het woord

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2001. Gemeente Leiden. Foto: Tekst: Uit de put gerestaureerde panden aan de Haverstraat

JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2001. Gemeente Leiden. Foto: Tekst: Uit de put gerestaureerde panden aan de Haverstraat JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2001 Gemeente Leiden Foto: Tekst: Uit de put gerestaureerde panden aan de Haverstraat 1. Inleiding De gemeentelijke Monumentencommissie is ingesteld in 1982. Dit is het

Nadere informatie

het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren.

het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Publicatielijst van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee Besluiten genomen in de vergaderingen van 22 januari 2013 en 29 januari 2013 Onderwerp Advies Besluit Toezichthouders

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST Titel Nummer 10/50 Projectbesluitprocedure De Haal 58a Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Verzoek om medewerking te verlenen aan de projectbesluitprocedure De Haal 58a Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014 95 Stichting Bijenteeltmuseum Odijk 1985-1998 H.J. Postema Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis... 3 2. Het archief... 3 3. Beperkingen openbaarheid... 3 4. Aanwijzingen voor de gebruiker...4

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 5 september 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 5 september 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 5 september 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

Van 11 maart 2014 openbaar

Van 11 maart 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 25 februari 2014. Akkoord. BW-006926 2 Onderwerp Subsidie aanvraag voor traject financiering Gilde Praktijk Opleidingen. I Voor het jaar 2013 maximaal 18

Nadere informatie

Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen.

Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen. Vergadering Gemeenteraad 20-09-2007 Plaats: Raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar. inzage stukken De (voorlopige) agenda's met

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. De onttrekking van 12.400 aan de algemene reserve

Nadere informatie

besluitenlijst College B&W Grave

besluitenlijst College B&W Grave ADV/G/14/00322 Z/G/14/07903 Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van 15 juli 2014. Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van 15 juli 2014. Secretaris De besluitenlijst van de laatst gehouden

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen.

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Gemeentebladnummer: 2012/ 14 Vergaderdatum: 10 mei 2012 Agendapunt: 17. Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller Griffie Aan de Raad Inleiding Ter voldoening

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2012 Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2012 No Onderwerp Besluit 1. Analyse centrum Swalmen. (nummer 200812/201) Het college van B&W heeft

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 september 2005

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 september 2005 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 september 2005 05.0995 Vaststellen concept subsidieover-zicht 2006 voor inspraak. B&W heeft het subsidieoverzicht 2006 vastgesteld

Nadere informatie

Van 4 november 2014 openbaar

Van 4 november 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 28 oktober 2014. Advies Akkoord. BW-007690 2 Onderwerp Melding en openbaarmaking nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D. BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D. 20-01- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Kennisgeving verlenging beslistermijn Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 27 JANUARI 2004

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 27 JANUARI 2004 Nr. 5 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 27 JANUARI 2004 Aanwezig: M. Peereboom, burgemeester R. Hackert, wethouder J.T.H.M. Penninx, wethouder A.A. van Engelen, wethouder

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus 2011

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus 2011 Lijst nr. 32 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus 2011 PUBLIEKSDIENST Handhaving inzake Burglaan 36-I; bezwaar Awb. Voorstel Publieksdienst:

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten oktober 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 7 juni nummer 24

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 7 juni nummer 24 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 juni 2005 nummer 24 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen J.M. Dekker H.H. de

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Gemeenteraad Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbarevergadering van de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, op donderdag 6 oktober 2011 om 19.30 uur in de raadzaal van hetcultuurhuis

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 19-4-2011 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1 - 1. BESLUITENLIJST

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 26 april 2011

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 26 april 2011 Aanwezig: de heren L. Buwalda, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken d.d. 19 april 2011

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding Geschiedenis Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4

Inhoudsopgave. Inleiding Geschiedenis Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4 120 Bouw- en woningtoezicht en de dienst van gemeentewerken voor de gemeenten Houten, Schalkwijk, Tull en 't Waal, Bunnik, Odijk en Werkhoven ('Kring Houten') (1942) 1950-1961 D. Ruiter April 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 Archiefburo Voorzee Juni, 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012. Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012. Vastgesteld d.d. Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 26/01/2016 week 4. 1. projectbureau Waterfront Tonselsedreef 125 t/m 211 beslissing op verzoek tot handhaving

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Indicatiecommissie Bejaardenoorden. (Heuvelrug en Krommerijn),

Inventaris van het archief van de. Indicatiecommissie Bejaardenoorden. (Heuvelrug en Krommerijn), T00147 Inventaris van het archief van de Indicatiecommissie Bejaardenoorden (Heuvelrug en Krommerijn), 1977-1998 F. Hazendonk Driebergen-Rijsenburg 2000; versie oktober 2015 INHOUDOPGAVE INLEIDING 3 Het

Nadere informatie

Gelijktijdig met deze brief worden de andere gemeenten in de provincie Utrecht per brief opgeroepen het manifest te ondersteunen.

Gelijktijdig met deze brief worden de andere gemeenten in de provincie Utrecht per brief opgeroepen het manifest te ondersteunen. ( Leusden GEMEENTE GEMEENTE SOEST Aan de gemeenteraad van Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik 13 jan 2015/0002 Leusden, Soest, 12 januari 2015 Geachte dames en heren. Op 19 november jl. hebben vertegenwoordigers

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Beschermd Dorpsgezicht Gelselaar Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 22-12-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst, (1904-)

Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst, (1904-) Toegangsnummer: 69 Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst (1904-) 1918-1978. J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam 2012 This finding aid is written in Dutch. 2 Gemeentelijke Woningdienst

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)

Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) NT00029_1 Nadere Toegang op inv. nr 1 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Gemeentebladnr: 2014/60 Verseon nr: 121335 Vergaderdatum: 25 september 2014 Agendapunt: 9 Portefeuillehouder: Dhr. K. Wolff Steller: J.

Gemeentebladnr: 2014/60 Verseon nr: 121335 Vergaderdatum: 25 september 2014 Agendapunt: 9 Portefeuillehouder: Dhr. K. Wolff Steller: J. Voorstel tot het al of niet aanwijzen van gemeentelijk beschermde dorpsgezichten. Gemeentebladnr: 2014/60 Verseon nr: 121335 Vergaderdatum: 25 september 2014 Agendapunt: 9 Portefeuillehouder: Dhr. K. Wolff

Nadere informatie

Gelijktijdig met deze brief worden de andere gemeenten in de provincie Utrecht per brief opgeroepen het manifest te ondersteunen.

Gelijktijdig met deze brief worden de andere gemeenten in de provincie Utrecht per brief opgeroepen het manifest te ondersteunen. Leusden GEMEENTE GEMEENTE SOEST Aan de gemeenteraad van Leusden Postbus 150 3830 AD Leusden Leusden, Soest, 12 januari 2015 \ 2 JAM. 2015 Geachte dames en heren. Op 19 november jl. hebben vertegenwoordigers

Nadere informatie

Van 5 februari 2013 openbaar

Van 5 februari 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering van 29 januari 2013. Advies Akkoord. BW-005538 2 Onderwerp Prestatieverslag inburgering 2012 I Advies 1. Kennisnemen van het bijgevoegde Prestatieverslag inburgering

Nadere informatie

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten

Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Eijsden-Margraten Nr. 231785 27 december 2017 Subsidieverordening Cultureel erfgoed gemeente Eijsden-Margraten HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 20 september nummer 39

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 20 september nummer 39 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 september 2005 nummer 39 A.D. van den Bergh, burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker,

Nadere informatie

VASTGESTELD OPENBAAR VERSLAG VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STEENWIJKERLAND

VASTGESTELD OPENBAAR VERSLAG VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STEENWIJKERLAND VASTGESTELD OPENBAAR VERSLAG VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STEENWIJKERLAND d.d. 30 maart 2010 NUMMER :13 AANWEZIG: L.V. Elfers, burgemeester P.A. van der, wethouder H.J. Boxum, wethouder L.F.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 7 september nummer 33

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 7 september nummer 33 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 september 2004 nummer 33 A.D. van den Bergh P.A. Zevenbergen, burgemeester, wethouder J. de Gruijter, wethouder J.M.

Nadere informatie

Van 10 september 2013 openbaar

Van 10 september 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 03 september 2013. Akkoord. BW-006276 2 Onderwerp Bezwaarschrift tegen het besluit van 6 mei 2013 tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Hoofdstuk II Beschermde monumenten. Monumentenlijst en plaatsing. Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Hoofdstuk II Beschermde monumenten. Monumentenlijst en plaatsing. Provinciale Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 31 augustus 2010, nr. 2010-48110 tot bekendmaking van de Monumentenverordening Noord- Holland 2010. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; maken overeenkomstig

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 1 september 2015

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 1 september 2015 Burgemeester Röell Afwijzen verzoek handhavend optreden Drakenburgerweg Goeman Borgesiuslaan 1. Het verzoek om handhavend op te treden afwijzen. 2. Verzoeker via bijgevoegde (concept)brief van uw besluitvorming

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 oktober 2016

Openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 oktober 2016 1 Burgemeester Röell Wethouder Van Roshum Wethouder Baerends 16CV000344 Portefeuilleverdeling voor het college van burgemeester en wethouders c.a. vaststellen aangepaste portefeuilleverdeling 2015-2018,

Nadere informatie

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad.

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad. Agendapuntnr.: 18 Nr.: 156489 Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota 2016 Renswoude, 21 juni 2016 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Samenvatting: In deze Zomernota 2016 wordt gerapporteerd

Nadere informatie

Plaatsingslijst op het archief van het Politiek Jongeren Contact Schiedam Gemeentearchief Schiedam, (c) 1987 (Bewerkt 2004)

Plaatsingslijst op het archief van het Politiek Jongeren Contact Schiedam Gemeentearchief Schiedam, (c) 1987 (Bewerkt 2004) 2 Plaatsingslijst op het archief van het Politiek Jongeren Contact Schiedam 1956-1968 Gemeentearchief Schiedam, (c) 1987 (Bewerkt 2004) Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van het Politiek

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling ;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2012 Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2012 No Onderwerp Besluit 1. Cameratoezicht bedrijventerrein Roerstreek. (nummer 090112/107) Het

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG-2006-569 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie