Gemeentebestuur Cothen, (29)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 (29)"

Transcriptie

1 NT00029_12 Nadere Toegang op inv. nr 12 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, (29) A.A.B. van Bemmel 2010

2 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van de notulen van de gemeenteraad van Cothen over de periode eind , opgemaakt uit de notulenboeken aanwezig in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht (RHCZOU) te Wijk bij Duurstede. Bevat tevens een chronologische lijst van burgemeesters, assessoren/wethouders, gemeenteraadsleden en secretarissen vanaf De gemeente Cothen is, bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811, gevormd uit de opgeheven gerechten Cothen en Dwarsdijk 1. Op 1 januari 1996 is Cothen, samen met Langbroek, opgegaan in de gemeente Wijk bij Duurstede. Opmerkingen: - het vroegst bewaard gebleven notulenboek ( ) bevat ook notulen van vergaderingen van burgemeester en assessoren ( wethouders ) plus afschriften van (enkele) ingekomen stukken enopenbare bekendmakingen van de gemeente. Om die reden zijn - nadien - overeenkomstige zaken uit andere inventarisnummers eveneens verwerkt en dat dan tot de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad ingevolge de Gemeentewet van 1851 (10 oktober 1851); - tot 1825 zijn waarschijnlijk niet van alle vergaderingen van de gemeenteraad notulen opgenomen daar in het vroegst bewaard gebleven notulenboek in ieder geval op twee plaatsen pagina s uit zijn gescheurd; - het notulenboek van de vergaderingen van de gemeenteraad in de periode (oktober) is niet meer aanwezig. Dat is alleen bekend via een elders aanwezig extract uit 1813 dat is genomen uit het Register des Diliberation du Conseil Municipal de la Commune de Kothen 2 ; - uit eind 1811 is een Reglement pour L octroi Municipale de la Commune de Cothen bekend 3 ; - voor meer achtergrondinformatie zie de inleiding op de inventaris van het archief van de gemeente Cothen over de periode door R.J. Butterman (1988); - in de regesten zijn per vergadering in beginsel alle mededelingen, besluiten, aanbiedingen e.d. en ingekomen stukken (tot 1975 zelfs volledig) opgenomen. Niet opgenomen zijn reguliere zaken als opening, sluiting en notulen vorige vergadering; - in de loop van de tijd worden de notulen steeds uitgebreider en gaan van enkel besluiten, via verkorte weergave beraadslagingen naar, sedert eind 1974, vaak bijna woordelijke weergave daarvan. Dit geldt doorgaans niet voor met name de 1 Zie A.A.B. van Bemmel (2006), Regesten (dorps)gerecht Cothen, resp. Regesten (dorps)gerecht Dwarsdijk of Nijendijk, Het Utrechts Archief (HUA): Kommissarissen kwartieren Utrecht en Amersfoort, 157 ( ). 3 HUA: Onderprefekten Utrecht en Amersfoort, 398 ( ). 2

3 ingekomen stukken, straatnaam-toekenning, verleende gemeente-garanties. Daarvoor dienen de raadsagenda s en stukken zelf te worden bezien; - voor een goed overzicht van wat er zich na circa 1970 in een jaar speelt, wordt geadviseerd de in de notulen zelf opgenomen jaarafsluiting danwel nieuwsjaartoespraak van de burgemeester, de diverse beschouwingen bij de aanbieding van de gemeente-begroting en (terugblikkende) afscheidstoespraken te bezien; - in beginsel zijn in de regesten alle geografische namen en alle persoonsnamen opgenomen. Doorgaans zijn, tussentijds, niet opgenomen de namen van burgemeester en raadsleden in functie; - gebruikte afkortingen: o GS - Gedeputeerde Staten van Utrecht; o KB - Koninklijk Besluit; o PS - Provinciale Staten van Utrecht; o WbD - Wijk bij Duurstede. 3

4 Regesten Verslag gemeenteraad waarin: instemming wijziging gemeenschappelijke regeling vuilnisstortplaats Maarsbergen; beschikbaarstelling krediet actie Tank geschoond, milieu beloond ; voorbereidingsbesluit bedrijventerrein; instemming opheffing gemeenschappelijke Gasvoorziening Centraal Nederland; intrekking raadsbesluit liquidatie Woonwagenschap; standpuntbepaling bestuurlijke organisatie (Streekverband Zuid-oost Utrecht); instemming vervanging telefooninstallatie gemeentehuis; wijziging Algemeen Ambtenaren-Reglement; instemming wijzigingen begroting 1991; rondvraag met financiële situatie gemeente, beperking partikulier groen, verlenging sluitingsuur café s, vergoeding leden stembureau s (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: beschikbaarstelling krediet tbv. hertaxatie onroerend goed; benoeming mw. M.C. van Yperen-Hartogsveld tot ambtenaar van de burgerlijke stand; wijziging subsidieregeling ophalen oud papier (Cothens Missiebelang); benoeming leden AROB-hoorcommissie ivm. bezwaarschrift J. van Lunteren (Werkhoven); beschikbaarstelling subsidie Bouwvereniging Volksbelang voor groot onderhoud 12 woningwetwoningen; goedkeuring jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht resp. Stichting Dorpshuis Cothen, begroting PUWC resp. schoolbegeleidingsdienst; instemming wijzigingen begroting 1991; rondvraag met financiële positie gemeente, aanvraag skate-bordbaan voor jongeren, verkoop huurwoningen door Volksbelang, overdracht molen Oog int Zeil (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: nav. ingekomen stukken discussie over begroting PUWC resp. brief bewoners Appelakker; vaststelling jaarverslag BUGM; wijziging vertegenwoording in Algemeen Bestuur Afvalverwijdering Utrecht; goedkeuring verordening op bestuurscommissie dienstverlening; voorbereidingsbesluit 1 e fase Zuid-oosthoek; 4

5 doorschuiving agendapunt geldelijke steun bouw 12 woningwoningen Zuidoosthoek; instemming toetreding Rhenen en Renswoude tot GGD Zuid-oost Utrecht; instemming bijdrage herinrichting terrrein voormalig kamp Westerbork; instemming wijziging begroting 1991; rondvraag met inbraakpreventie, kabelnet (boerderij Dorpsstraat 1), financiële situatie gemeente, parkeren in kern (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: beschikbaarstelling krediet bouwrijpmaken 1 e fase Zuid-oosthoek; beschikbaarstelling geldelijke steun 12 woningwetwoningen in 1 e fase Zuidoosthoek; aangaan geldlening tbv. bouw 12 woningwetwoningen in 1 e fase Zuid-oosthoek; uitvoering regeling banenpools; toekenning subsidie tbv. projecten dagverzorging in Bunnik (4 Cothense deelnemers); beschikbaarstelling krediet verbetering SVF-clubgebouw; vaststelling gemeentelijke monumentenverordening, instelling gemeentelijke monumentencommissie en wijziging/aanvulling meerjarenprogramma restauratie monumenten; vaststelling voorjaarsnota; ongegrond verklaring bezwaarschrift J. van Lunteren (Werkhoven) ivm. bestemmingsplan Landelijk Gebied; aanpassing verordening afvalstoffenheffing; vaststelling kavelprijs vrije sectorwoningen 1 e fase Zuid-oosthoek; instemming met wijzigingen begroting 1991; rondvraag met werkzaamheden Hinderwetvergunningen (Streekverband) (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: nav. ingekomen stukken discussie over drinkwaterbesparing (WMN), brief Voetgangersvereniging V.B.V., Woonwagenschap, negatief saldo Stichting Dorpshuis; beschikbaarstelling krediet riolering bedrijventerrein; beschikbaarstelling krediet aanpassing bestemmingsplan Zuid-oosthoek; beschikbaarstelling aansluiting onrendabele percelen langs Graaf van Lynden van Sandenburgweg op aardgas; vaststelling educatief plan van Stichting Basiseducatie Kromme Rijn; beschikbaarstelling subsidie Stichting Welzijn Ouderen Wijk bij Duurstede; akkoord verbouw GGD-gebouw te Zeist; besluit tot deelname aan recreatieschap Utrecht-Oost; vaststelling rekening 1990; aanbieding begroting 1992; verkoop bouwgrond 1 e fase plan Zuid-oosthoek; 5

6 benoeming mw. M.A. van Eerden-Vonk als gemeente-archivaris voor de gemeenten WbD, Houten, Langbroek en Cothen; votering krediet tbv. aanpassing/verbouw dorpshuis (Muziekvereniging Excelsior en duivensportvereniging blijven in De Krib, toneelvereniging DES, sloop duiventil); instemming wijzigingen begroting 1991; rondvraag met Antenne Beheer Midden-Nederland, gasleiding langs Graaf van Lynden van Sandenburgweg, boekje monumenteninventarisatie wordt half november uitgebracht, speelterreintje nabij sporthal De Rijnsloot (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: ongegrond verklaring beroepschrift tegen weigering kantoorruimte Trechtweg 1; algemene beschouwing en vaststelling begroting 1992 met opmerkingen over oa. komende gemeentelijke herindeling binnen drie jaar, overdracht molen Oog int Zeil aan Stichting Cultureel Erfgoed, aanpassing Carolusschool, Cothens Kabelkrant, Muziekvereniging Excelsior in De Krib, het CDA is van mening dat de sportvoorzieningen, zeker in het kader van de herindeling, in stand gehouden moeten worden, milieu, riolering buitengebied, wandelpad, bestemmingsplan Rijnweide en bestemmingsplan Bedrijventerrein, behoud cultuurhistorische bebouwing, brandweer, peuterspeelzaal, kinderopvang, groot aantal woningzoekenden, plan Zuid-oosthoek, Dorpsstraat 1 nog niet verkocht, scouting St. Jorisgroep uit Zeist, speelplekken Notenakker en achter Kromme Stelakker, volkstuinen; verlening subsidie aan Stichting Vrijwillige Hulpdienst; wijziging legesverordening; aanpassing Verordening Afvalstoffenheffing; vaststelling Verordening Onroerend-goedbelasting; instemming wijziging begroting 1991 resp. 1992; rondvraag met sluitingstijd horeca-inrichtingen (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: benoeming mw. G.F.M. Zumbrink-Tillemans (Cothen 2000); voorstel Van Beek straatnamen in Zuid-oosthoek te weten Uitveld, Middelveld, Opveld, Overrijnseveld, Nieuwland (uit boek C. Dekker) en besluit de eerste straat in Zuid-oosthoek Nieuwland te noemen; besluit tot gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen; beschikbaarstelling krediet tbv. uitbreiding brandkranen langs Trechtweg en Ossenwaard; besluit tot opheffing Commissie Centraal Antenne-Inrichting Cothen beschikbaarstelling krediet tbv. voorziening aan woonwagen Ossenwaard 2A; besluit dat in de komende planperiode geen redenen aanwezig zijn om tot uitbreiding van het scholenbestand bij het openbaar onderwijs over te gaan; verkoop grond 1 e fase Zuid-oosthoek aan Bouwvereniging Volksbelang; besluit tot najaarsbijstelling begroting 1991; 6

7 vaststelling krediet in rekening-courant; instemming wijzigingen begroting 1991; rondvraag met toestand buitenwegen (Ossenwaard), herindeling, CAI-restitutie, verlichting Willem Alexanderweg, afscheid A.C. van Beek (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: beëdiging mw. G.F.M. Zumbrink-Tillemans; nav. notulen opmerking over voetpad langs Caspargauw[se wetering] en weg langs het [Amsterdam-Rijn]kanaal [Kanaaldijk-Noord]; nav. ingekomen stukken discussie over bouwaanvraag firma De Gier voor Rijnweide en vertrek B. Kuipers (Afdeling Algemene Zaken) naar gemeente Dantumadeel; beschikbaarstelling krediet aanpassing gemeentewerf aan milieu-eisen; voorbereidingsbesluit voor gebied Rijnweide; besluit tot delegatie verkeerswetgeving aan B&W; beschikbaarstelling krediet wijziging speelterrein Ireneplantsoen in parkeerplaats en inrichting speelterrein aldaar; besluit tot verdere opbouw en financiëring kinderdagopvang; subsidiëring godsdienst- en vormingsonderwijs openbare basisschool; vaststelling inkomsten en uitgaven openbaar onderwijs over 1990; besluit tot aantekenen bezwaar tegen afwijzing verzoek voor plaatsing van molen op rijksmonumentenlijst; beschikbaarstelling krediet voor vochtbestrijding in de gemeentelijke archiefbewaarplaats; verkoop kavels vrije sectorwoningen in 1 e fase Zuid-oosthoek te weten aan de heer en mevrouw E.W.H. Hamoen (Ossenwaard 15), de heer en mevrouw J. van der Vaart (Van Groningenstraat 25), de heer en mevrouw M. van Klaveren (Beatrixstraat 55), de heer en mevrouw H. Nieboer (p/a Willem Alexanderweg 75); aanhouding agendapunt intrekking restant-kredieten (sporthal); aanwijziging andere vertegenwoordigers in Woonwagenschap, Werkvoorzieningsschap en Commissie bezwaar- en beroepschriften; herziening diverse rechtspositieregelingen; instemming wijzigingen begroting 1991; rondvraag met abonnementsgeld raads- en commissiestukken, woningbouwcontingent, sluitingstijden horeca, ontkalkingsinstallatie aan de Trechtweg (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: nav. ingekomen stukken discussie over brief verenigingen die gebruik maken van de duiventil (oa. toneelvereniging DES, fotoclub, duivenvereniging) en aanpassing De Krib (Muziekvereniging Excelsior) in relatie tot dorpshuis; vaststelling aanvraag VROM voor uitvoering NMP+-taken; vaststelling nieuw algemeen garantiebesluit eigen woningen en eigen woonwagens; 7

8 toekenning investeringssubsidie aan Muziekvereniging Excelsior; instemming wijzigingen begroting 1992; rondvraag met slecht wegdek Bredeweg (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling dat per is benoemd A. Buteyn (Groningen) op de afdeling Algemene Zaken; wijziging legesverordening; vaststelling voorbereidingsbesluit Kromme Stelakker 69; toekenning eenmalige subsidie aan Zonnebloem, regio Kromme Rijn; wijziging gemeenschappelijke regeling IZA Utrecht; instemming wijziging begroting 1992; rondvraag met afblazing jeugdcafé, Hinderwet en brandblusapparatuur, wijziging openingstijden horeca (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: rapportage door gemeentelijke vertegenwoordigers in bepaalde bestuursorganen; mededeling van vertrek mevrouw Lissenberg per naar gemeente Laren en aanstelling J. van Eijk (gemeente Maartensdijk); verkoop pand Dorpsstraat 1 aan fam. Van Meurs-Groenveld (Putten); beschikbaarstelling krediet woonrijpmaken 1 e deel Zuid-oosthoek; verlening investeringsbijdrage uitbreiding sporthal inclusief vaststelling voorbereidingsbesluit (sprake van judobond); beschikbaarstelling krediet interne verbouwing gemeentehuis; intrekking restant-kredieten en overheveling reserve afkoopsom onderhoud wegen; instemming wijzigingen begroting 1992; rondvraag met onderhoud wandelpaden (mn. Zandpad), vrijwillige Molenstichting wil beginnen met afbikken molen (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: wijziging bestemmingsplannen percelen Bredeweg (sprake van eerder verzoek Van Spelde) en Graaf van Lynden van Sandenburgweg (sprake van BP-station en gastank) in relatie tot bewoning Rijnweide; beschikbaarstelling krediet verbouwing en inrichting kinderopvang-unit aan achterzijde De Krib; besluit tot intrekking huurovereenkomst en tot eigendomsoverdracht (f1) korenmolen Oog int Zeil aan de Stichting De Utrechtse Molens; verkoop grond Rijnweide aan firma De Gier; benoeming leden onderzoekscommissie rekening 1991; instemming wijzigingen begrotingen 1992 (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12). 8

9 Verslag gemeenteraad waarin: besluit tot deelname aan projectconvenanten in het kader van het gebiedsgericht milieubeleid Zuid-oost Utrecht; vaststelling voorbereidingsbesluiten voor de gebieden Trechtweg 1, Dorpsstraat 41 en de 2 e fase Zuid-oosthoek; aangaan overeenkomst met provincie Utrecht en Streekverband Zuid-oost Utrecht inzake doordecentralisatie budgethoudersschap woninggebonden subsidies; beschikbaarstelling krediet tbv. aansluiting panden aan de Caspargauw, de Watertorenweg en de Tuurdijk (niet de Kapelleweg) op het aardgasnet; beschikbaarstelling aanvullend krediet tbv. verbouw dorpshuis waarbij genoemd toneelvereniging DES en de duivensportvereniging; beschikbaarstelling krediet tbv. kantoorautomatisering; vaststelling regeling onkostenvergoeding wethouders; vaststelling wijzigingen begroting 1992; rondvraag met openingstijden horeca, toestand Bredeweg, kermis bij dorpshuis, geluidarme glasbak bij telefooncel (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: nav. notulen opmerkingen over herstel wegen in bebouwde kom en over uitbreiding sporthal; beschikbaarstelling krediet voor bouwrijpmaken 2 e fase Zuid-oosthoek; afwijzing verzoek gemeenteraad Noordoostpolder inzake storting geldelijke bijdrage in rampenfonds aardbeving Limburg; wijziging/aanvulling meerjarenprogramma restauratie beschermde monumenten ; vaststelling rekening 1991; akkoord met bijstelling begroting 1992; vaststelling wijzigingen begroting 1992; rondvraag met gescheiden ophalen huisvuil, werkloosheid (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: beëdiging J.J. van Eijk als loco-gemeentesecretaris; vaststelling jaarverslag Bijdragenbesluit openbare lichamen WABM; instemming overdracht bevoegdheden budgetbeheer woninggebonden subsidies aan het Streekverband Zuid-oost Utrecht en instemming met wijziging begroting streekverband; beschikbaarstelling krediet voor woonrijpmaken deel II 1 e fase Zuid-oosthoek; beschikbaarstelling krediet voor aansluiting onrendabele percelen Kapelleweg en Nachtdijk (20 panden) op aardgasnet met opmerking dat als die aansluiting is gerealiseerd, geheel Cothen, met uitzondering van twee panden langs de Maatweg is aangesloten; verstrekking machtiging ex Wet openbaarheid van bestuur; verlening subsidie aan Buro Slachtofferhulp Zuid-oost Utrecht; 9

10 intrekking gemeentelijke regeling studiebijdragen 1964; beschikbaarstelling krediet voor verbouw/aanpassing De Krib door Muziekvereniging Excelsior; aanvaarding schenking van Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (muurschildering op achtergevel De Krib voor kinderdagopvang-accomodatie); verlening geldelijke steun voor bouw 26 sociale koop- en huurwoningen in 2 e fase plan Zuid-oosthoek; verlening gemeentegarantie geldlening voor bouw 16 sociale huurwoningen in 2 e fase plan Zuid-oosthoek; beschikbaarstelling krediet voor restauratie/conservering gemeentelijke archiefstukken van de gerechten Dwarsdijk ( ) en Cothen ( ); vaststelling wijzigingen begroting 1992; rondvraag met woningbouwcontingenten, rioleringsproblemen bij fikse stortbui, herstrating troittoirs (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: memorering voorzitter van het overlijden op van J.M. (Cob) Balk die een groot aantal jaren raadslid/wethouder is geweest; voorbereidingsbesluit sportpark De Kamp (overleg met SVF geweest); vaststelling Bouwverordening gemeente Cothen 1992; beschikbaarstelling investeringssubsidie Stichting Welzijn Ouderen Cothen en de Stichting Muziekonderwijs; aanwijzing PUWC als Commissie onafhankelijke deskundigen; beschikbaarstelling krediet voor aanpassing terreinindeling nabij dorpshuis; aanbieding begroting 1993 en meerjarenbegroting ; beschikbaarstelling krediet voor aanpassing gemeentehuis en werf aan ARBOwet; vaststelling nieuwe Uitkerings- en Pensioenverordening wethouders; vaststelling wijzigingen begroting 1992; rondvraag met brief Van der Woude (Bredeweg), kinderopvang, plein Zuidoosthoek (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: mededeling inzake art. 74 Wet Basis-onderwijsaanvrage van de Stichting Katholieke Onderwijsbelangen; vaststelling verordening gemeentelijke identiteitskaart; vaststelling tarieventabel legesverordening; benoeming van mw. G.C.M. Wiegers-Schoenmakers en mw. A.J.M. van Bemmelvan Woudenberg tot ambtenaar van de burgerlijke stand; instemming wijziging regeling PUWC; vaststelling hoofdlijnendocument sub-regionaal volwassenen-educatie; niet-verlening aanvullende subsidie aan Stichting Welzijn Ouderen Krommerijnstreek; beschikbaarstelling subsidie aan sociëteit voor gehandicapten De Schans te Odijk; 10

11 vaststelling herziene algemene voorwaarden verkoop bouwterreinen; verkoop bouwgrond 2 e fase Zuid-oosthoek tbv. bouw 10 sociale koopwoningen; vaststelling wijziging begroting 1992; algemene beschouwingen met opmerkingen over oa. herindeling, woningbouw Zuid-oosthoek, vernieuwing dorpshuis, Carolusschool, molen Oog int Zeil (Molenstichting wordt opgeheven), politiebureau, postkantoor, De Krib, gebouw kinderopvang, jeugdwerk, ouderenzorg, verschenen monumenteninventarisatie (uitbreiding beschermd dorpsgezicht?), verkeersvoorzieningen, riolering, trainingsveld SVF, hondenuitlaatplaats, trapveldje/crossbaan, milieu (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: reactie college op algemene beschouwingen met opmerkingen over oa. Zuidoosthoek, wandelpad rondom Cothen, molen Oog int Zeil, beschermd dorpsgezicht, riolering, geluidhinder provinciale weg S13 (fietstunnel), De Krib, SVF, Carolusschool, herindeling, postagentschap mogelijk in winkel J. van Schaik waarna vaststelling begroting 1993 en meerjarenbegroting ; rondvraag met suggestie Van Impelen om gemeentewapen aan buitenmuur gemeentehuis te bevestigen (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: uitbreiding notulen met alle woorden die voorzitter toen aan het overlijden van Jacobus Marinus Balk (84 jaar) heeft gewijd; benoeming lid Algemeen Bestuur Dienst Gemeentewerken Cothen en Langbroek; straatnaamgeving plan Zuid-oosthoek te weten Cob Balkplein, Opveld en Uitveld; instelling bestuurscommissie ambulancedienst regio Utrecht Zuid-oost; wijziging gemeenschappelijke regeling WSW; wijziging gemeenschappelijke regeling IZA; vaststelling najaarsnotitie gemeentebegroting 1992; verhoging reinigingsrechten; instemming wijziging begroting 1992 (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12) Verslag gemeenteraad waarin: nav. notulen vraag over aanbrengen gemeente-wapen op buitenmuur gemeentehuis; vaststelling volkshuisvestingsplan ; wijziging koopavond-verordening; vaststelling educatief plan 1993 van de Stichting Basiseducatie Kromme Rijn; verlening investeringssubsdie aan Stichting Muziekonderwijs Cothen voor aanschaf harp met opmerking over Muziekvereniging Excelsior; verkoop strookjes grond Dorpsstraat aan L.FA. Meurs (Dorpsstraat 1) en A.J.M. Zumbrink (Van Groningenstraat 9); vaststelling rekening-courantovereenkomst met Bank Nederlandse Gemeenten; 11

12 vaststelling wijziging begroting 1992; berichtgeving voorzitter over stand van zaken gemeentelijke herindeling bij provincie Utrecht met opmerking dat medio 1993 een uitspraak van de geneenteraad wordt verwacht; rondvraag met brief ondernemersvereniging in relatie tot Zuid-oosthoek (RHCZOU: Gemeente Cothen , 12). 12

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) NT00028_7 Nadere Toegang op inv. nr 7 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het. Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995

Inventaris van het archief. van het. Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 T00029 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 Klaas Walsweer, Frans van Rijnswou en Bert de Boer, 2002 Met aanvullingen Eddy Hinders, 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding Inventaris

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 Archiefburo Voorzee Juni, 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961

NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 17 december 2002, aanvang 20.00h, en voortgezet op donderdag 19

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening Inhoudsopgave jaarstukken 2013 Aanbieding jaarstukken 2013 1 Deel 1 Jaarverslag 3 I Strategie en bestuur 7 II Financiële positie 11 Deel 2 - Programmaverantwoording

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008

JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 JAARSTUKKEN 2007 Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 Versie 11 juni 2008 Inhoudsopgave Onderdeel A: Jaarverslag Algemeen 4 Programmaverantwoording: 1. Openbare orde en veiligheid 8 2. Beheer

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Algemeen De begroting 2003 en voorjaarsnota 2003 hebben als basis gediend voor de begroting 2004. Daarnaast zijn de effecten van de 1 e bestuursrapportage

Nadere informatie

Mandaatregister Gemeente Zutphen

Mandaatregister Gemeente Zutphen Mandaatregister Gemeente Zutphen oktober 2009 Besluit Publicatie Inwerkingtreding Regeling Artikelen Aard wijziging dd. besluit dd. 22-09-2009 integrale vaststelling 30 september 2009 1 oktober 2009 06-04-2010

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Reg.nr. 4881750 Concept februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Raad... 2 3. Griffie... 8 4. Financiën... 9 Bijlage Behandelde onderwerpen

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo Aan de leden van de gemeenteraad van Hengelo O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo AGENDA: Port.H.

Nadere informatie

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2013 geïnventariseerd oktober 2013 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed (officieuze coördinatie) datum laatste bijwerking: 05/02/2013 1 2 COLOFON Beleidsdomein Ruimtelijke

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar 1. ALGEMEEN Er geldt een algemeen mandaat voor de gemeentesecretaris in alle gevallen waarin op grond van deze regeling aan het afdelingshoofd mandaat is gegeven en deze het mandaat niet kan uitoefenen.

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed (officieuze coördinatie) datum laatste bijwerking: 15/08/2012 1 2 COLOFON Samenstelling: Kristoff

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Stadsberichten. Plan om fietsroutes te verbeteren

Stadsberichten. Plan om fietsroutes te verbeteren Stadsberichten Nieuws van de gemeente Amersfoort Woensdag 17 september 2014 Bekendmakingen Vergunningen per wijk gesorteerd. Lees verder > vanaf pagina 6 De Raad De gemeenteraad vergadert in principe eens

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) Streekarchivariaat Noordoost Friesland 2006 2 Inhoud Inleiding 4 Schiermonnikoog tot 1795 4 Bestuur tot 1795 6 Rechtspraak

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeente Waterland. Gemeente Waterland

Inhoudsopgave. Gemeente Waterland. Gemeente Waterland Inhoudsopgave Contactinformatie en algemene gegevens 2 Voorwoord 5 Trefwoordenregister 7 Reactieformulier 95 Colofon 96 De Gemeente De tien kernen van Waterland 10 Gemeentebestuur 16 Ambtelijke organisatie

Nadere informatie