BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 5 september 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 5 september 2017"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 5 september 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering van het college van B&W d.d. 29 augustus 2017 vastgesteld II. Mededelingen burgemeester, wethouders en secretaris III. Uitnodigingen PMG ledenbijeenkomst 29 september van uur te Dronten Burgemeester Janssen, wethouder Jansen ovb IV. Planning & Rondje Regio V. Te bespreken collegevoorstellen VI. VII. VIII. IX. Te bespreken onderwerpen Raad Communicatie Rondvraag Niet ter besluitvorming: Bijlage A overzicht van mandaatstukken 1

2 Rondje Regio WEEK 35 (29 augustus t/m 4 september 2017) Koos Janssen - Bestuurlijk diner Migratie Sander Jansen - DB RSD Johan Varkevisser - Roy Luca - Marcel Fluitman - BO Kunstenhuis De Bilt - Zeist WEEK 36 (5 september t/m 11 september 2017) Koos Janssen - Sander Jansen Johan Varkevisser Roy Luca Marcel Fluitman - U10 Bestuurstafels DB ODRU Stuurgroep Stationsgebied DZ Trekkersoverleg U10 - U10 Bestuurstafels VNG Commissie D&I - BO Fietsverbinding USP-Zeist U10 Bestuurstafels - U10 Bestuurstafels WEEK 37 (12 september t/m 18 september 2017) Koos Janssen Sander Jansen - Justitieel Netwerk MN - DB UHVK Commissie Heuvelrug Johan Varkevisser - Stuurgroep Digitale Agenda 2020 Ronde tafel "Energieneutrale woningvoorraad" Roy Luca - DB AVU Marcel Fluitman - 2

3 VOORSTELLEN DIE MET SPOED NAAR DE RAAD MOETEN OPINIËRENDE STUKKEN BESLUITVORMENDE VOORSTELLEN PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN 101 Beslissing op bezwaren verzoek vergoeding planschade de heer V, Prinses Marijkelaan 10-2 te Zeist afdeling: collegevoorstel 17uit01279 Tegen uw besluit van 22 november 2016 om het verzoek om planschadevergoeding van de heer V, Prinses Marijkelaan 6-2 te Zeist toe te wijzen en alle kosten te verhalen op Plan Vastgoed B.V. zijn bezwaren ingediend. Op 8 juni 2017 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. Gebleken is dat het verzoek om planschadevergoeding terecht is gehonoreerd. Conform het advies van 20 juni 2017 van de Adviescommissie bezwaarschriften: de bezwaren ongegrond te verklaren; het besluit van 22 november 2016 in stand te laten. 102 Beslissing op bezwaren verzoek vergoeding planschade mevrouw D, Prinses Marijkelaan 6-2 te Zeist. afdeling: collegevoorstel 17uit01277 Tegen uw besluit van 22 november 2016 om het verzoek om planschadevergoeding van mevrouw D, Prinses Marijkelaan 6-2 te Zeist toe te wijzen zijn bezwaren ingediend. Op 8 juni 2017 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. Gebleken is dat het verzoek om planschadevergoeding terecht is gehonoreerd. Conform het advies van 20 juni 2017 van de Adviescommissie bezwaarschriften: de bezwaren ongegrond te verklaren; het besluit van 22 november 2016 in stand te laten. 3

4 103 Beslissing op bezwaren omgevingsvergunning uitbouwen woning aan de achterzijde Ernst Casimirlaan 37 te Zeist. afdeling: collegevoorstel 17uit01411 Op 1 mei 2017 hebt u een omgevingsvergunning verleend voor het uitbouwen aan de achterzijde van de woning op het perceel Ernst Casimirlaan 37 te Zeist. Tegen dit besluit zijn bezwaren ingediend. Op 16 augustus 2017 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften over de bezwaren een advies uitgebracht. Gebleken is dat de omgevingsvergunning terecht is verleend en dat het besluit in stand kan blijven. Conform het advies van 16 augustus 2017 van de Adviescommissie bezwaarschriften: de bezwaren ongegrond te verklaren, en het besluit in stand te laten. 104 Algemene verklaring van geen bedenkingen bij Versnelde Huisvesting afdeling: collegevoorstel bgw: - ter informatie: - raadsvoorstel: Op 24 januari dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de Versnelde Huisvesting. Onderdeel van de Versnelde Huisvesting is het verkorten van de ruimtelijke procedures om projecten sneller te kunnen realiseren. Een mogelijkheid tot het verkorten van de procedures voor projecten die een bijdrage leveren aan de Versnelde Huisvesting, waarvoor een uitgebreide procedure nodig is (Wabo-projectbesluit), is een algemene verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hiermee kan de proceduretijd met drie tot zes maanden worden verkort. Voorgesteld wordt dit instrument in te zetten bij woningbouwprojecten waarbij minimaal 50% sociale en/of middeldure huur wordt gerealiseerd. 1. De raad voorstellen om: a. Woningbouwprojecten waarbij minimaal 50% van de woningen in de sociale (tot 710,68 euro) en/of middeldure (710,78 tot 900,- euro) huur wordt gerealiseerd, die niet passen in het bestemmingsplan en waarvoor geen omgevingsvergunning ingevolge artikel 4 van bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) kan worden verleend, aan te wijzen als categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad noodzakelijk is als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). b. Na twee jaar dit besluit te evalueren 4

5 105 Herontwikkeling kantoren Utrechtseweg 62 afdeling: collegevoorstel bgw: - ter informatie: TI raadsvoorstel: - De eigenaar van m2 kantoorruimte aan de Utrechtseweg 62 wil dit perceel op korte termijn verkopen aan een commerciële ontwikkelaar. Bijgevoegde notitie geeft de uitgangspunten en de overwegingen die de gemeente hanteert voor een eventuele herontwikkeling. Alleen wanneer er onvoldoende vraag is naar kantoren op deze plek en de voorgestelde alternatieve functies een maatschappelijke en/of economische meerwaarde hebben voor Zeist, is transformatie voor de gemeente onder voorwaarden bespreekbaar. Er is in ieder geval sprake van maatschappelijke meerwaarde indien de herontwikkeling substantieel bijdraagt aan de versnelde huisvestingsopgave (bij transformatie naar wonen minimaal 50% sociaal en de rest middel-dure huur). Voorstel: 1. Bijgevoegde notitie over de herontwikkeling van Utrechtseweg 62 vast te stellen 2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief 3. De eigenaar hierover te informeren met bijgevoegde brief 4. De omwonenden hierover te informeren met bijgevoegde brief Besluit Niet akkoord Eerst dienen de mogelijkheden vanuit de versnellingsopgave verkent te worden. Gelet op de aard en locatie is een combinatie met werkgelegenheid zeer denkbaar. PORTEFEUILLE WETHOUDER VARKEVISSER 201 Begroting 2018 afdeling: collegevoorstel bgw: - ter informatie: raadsvoorstel: 17RV060 De begroting 2018 is grotendeels opgesteld op basis van continuering van bestaand beleid en de uitgangspunten kadernota De begroting 2018 bestaat uit 2 delen: in deel 1 staan de beleidsprogramma s uitgewerkt via de drie Wvragen : Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen?, en Wat mag het kosten?. Deel 2 van de begroting bevat verdere (financiële) specificaties en verplichte paragrafen. Het raadsvoorstel bevat het (meerjarig) financieel perspectief en de onderdelen die een apart raadsbesluit vragen. Voorstel: 1. De voorliggende begroting 2018 en het bijbehorende raadsvoorstel 17RV060 te accorderen, waarmee de begroting 2018 aan de raad zal worden aangeboden. 2. De privaatrechtelijke tarieven voor 2018 vast te stellen (zie bijlage 7 raadsvoorstel 17RV060): a. De tarieven parkeren b. De tarieven begraafplaats c. De uitvoeringstarieven Beheer Openbare Ruimte d. De tarieven sport e. De tarieven zwembad f. De tarieven Slot Zeist g. De tarieven Figi zalen Besluit Volgende week terug op de agenda 5

6 PORTEFEUILLE WETHOUDER LUCA 301 Aanpassing Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing en het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen gemeente Zeist afdeling: collegevoorstel bgw: - ter informatie: ja raadsvoorstel: - In mei 2016 heeft de gemeenteraad het Regionaal afvalbeleidsplan "Meer grondstoffen, minder Restafval" met het bijbehorende uitvoeringsprogramma afval gemeente Zeist vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma behelst een aantal maatregelen en activiteiten gericht op het vergroten van het hergebruik van ingezamelde afval- c.q. grondstoffen. Een van de onderdelen is het invoeren van een (beperkt) voorrijdtarief voor het laten ophalen van grofvuil (projectnummer 16 in het uitvoeringsprogramma). Dit omdat bij het ophalen van het grofvuil dit huisvuil in mindere mate gescheiden kan worden dan wanneer het op het afvalbrengstation wordt aangeboden, waar het over meer te onderscheiden fracties kan worden uitgesplitst. Met deze maatregel wordt een financiële prikkel gegeven aan minder goed afvalscheidingsgedrag en wordt het wegbrengen indirect beloond. Hier worden geen directe kosten aan verbonden. Het is de bedoeling om dit vanaf het kalender jaar 2018 daadwerkelijk in te voeren. Hiervoor moet de Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing worden aangepast, alsmede moet het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen gemeente Zeist worden aangepast. Dit voorstel strekt hiertoe. Omdat daarnaast vanaf 2018 ook geen bedrijfsafval meer wordt ingezameld door Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) worden de genoemde regelingen ook op dit punt aangepast. 1. In te stemmen met de in dit voorstel opgenomen redactie voor de invoering van een voorrijdtarief voor het ophalen van grof huishoudelijk afval per 1 januari 2018 door opname van het tarief in de tarieventabel bij de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Zeist Deze aanpassing mee te nemen in de wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Zeist 2018 gelijktijdig met de behandeling van de begroting 2018 in uw college van 19 september aanstaande. 3. Medewerkers van de RMN aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar belast met de invordering van de voor de inzameling van grove huishoudelijke afvalstoffen verschuldigde afvalstoffenheffing conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit. 4. Over te gaan tot vaststelling van de in dit voorstel opgenomen wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen gemeente Zeist De wijzigingen en invoering van het voorrijdtarief per 1 januari 2018 actief bekend te maken op de wijze zoals opgenomen in dit voorstel. 6. Evaluatie uitvoeren na 1 jaar PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 401 Beslissing op bezwaren weigering gehandicaptenparkeerkaart afdeling: collegevoorstel 17uit01486 Tegen het besluit van 12 april 2017 om geen gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder te verstrekken zijn bezwaren ingediend. Op 29 augustus 2017 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. Nu kan een beslissing op bezwaar worden genomen. Conform het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften van 29 augustus 2017: het bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit van 12 april 2017 in stand te laten. 6

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser en Luca en de gemeentesecretaris wethouder Fluitman I.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 januari 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 januari 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 21 april 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 21 april 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 21 april 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 september 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 september 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 september 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 september 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 september 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de locogemeentesecretaris Grotens

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 29 november 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 29 november 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 29 november 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 april 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 april 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 april 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 november 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 november 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 november 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 18 april 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 18 april 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 18 april 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 mei 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 mei 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 mei 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 september 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 september 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 september 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 januari 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 januari 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 december 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 december 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 december 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 februari 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 februari 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 februari 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris wethouder Varkevisser I.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 14 april 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 14 april 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 14 april 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 december 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 december 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 december 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 november 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 november 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 november 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 december 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 december 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 december 2016 Aanwezig: Afwezig: wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris burgemeester I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 19 april 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 19 april 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 19 april 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 september 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 september 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 september 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 januari 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 januari 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 januari 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 februari 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 februari 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 februari 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 december 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 december 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 december 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 november 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 november 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 november 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 april 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 april 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 april 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 mei 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 mei 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 mei 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 december 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 december 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 december 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 april 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 april 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 april 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 oktober 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 oktober 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 oktober 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 juni 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 juni 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 juni 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 maart 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 maart 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 maart 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 april 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 april 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 april 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 februari 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 februari 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 februari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 oktober 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 oktober 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 oktober 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 19 september 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 19 september 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 19 september 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de locogemeentesecretaris Grotens

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 september 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 september 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 september 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de locogemeentesecretaris gemeentesecretaris

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 3 oktober 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 3 oktober 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 3 oktober 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 januari 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 januari 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 juni 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 juni 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 juni 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 november 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 november 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 november 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 Datum: 26 juni 2014 Team: Gegevensbeheer Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 oktober 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 oktober 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 oktober 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 oktober 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 oktober 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 oktober 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29 GEMEENTE ALBLASSERDAM Notulen van de vergadering van burgemeester en s van 29 juli 2008 nummer 29 A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, secretaris Afwezig: L.M. Huizer - burgemeester 1. Vaststellen:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 augustus 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 augustus 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 augustus 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 augustus 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 augustus 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 augustus 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015"

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015 = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30145/DV.14-405, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 mei 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 mei 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 mei 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 maart 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 maart 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 maart 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel. Voorstel. Basis. Gemeente Zeist. mimommomov immimmw' immumr =Nor..

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel. Voorstel. Basis. Gemeente Zeist. mimommomov immimmw' immumr =Nor.. mimommomov immimmw' immumr =Nor..amon RAADSVOORSTEL ONTVVERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN VOOR HET OpRICHTEN VAN ZES STUKS GARAGE UNITS ACHTER VAN DER HEIJDENLAAN 15 Gemeente Zeist Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september Vastgesteld d.d.

Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2012 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 december 2014

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 december 2014 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 december 2014 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 28 november 2017 Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (OPEN) Dhr. G. Boonzaaijer (SGP) Burgemeester

Nadere informatie

2.2 Financieringsstatuut ( ) Besloten wordt:

2.2 Financieringsstatuut ( ) Besloten wordt: OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: J. Heijkoop, burgemeester A.J. Flach, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde,

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Aanpassen van de ' Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen in de gemeente s-hertogenbosch 2013' Reg.nr. : 144625 B&W verg. : 19 maart 2013

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. 9827; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Onderwerp : Herziening tarieventabel 2012 Legesverordening Vast te stellen de volgende wijzigingsverordening op de Legesverordening 2010

Onderwerp : Herziening tarieventabel 2012 Legesverordening Vast te stellen de volgende wijzigingsverordening op de Legesverordening 2010 Raadsvoorstel Vergadering van : 21 februari 2012 Agendanummer : 8 Onderwerp : Herziening tarieventabel 2012 Legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven Voorstel Vast te stellen de volgende wijzigingsverordening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 november 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 november 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 november 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 3 oktober 2006 Portefeuillehouder W. Geraedts Bijlagen Diverse Afdeling interne dienstverlening Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 3 oktober 2006 Portefeuillehouder W. Geraedts Bijlagen Diverse Afdeling interne dienstverlening Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. ID/021 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 3 oktober 2006 Portefeuillehouder W. Geraedts Bijlagen Diverse Afdeling interne dienstverlening Ons Kenmerk ONDERWERP:

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november, en nr 1209 8 RV gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN000722

Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN000722 Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014 Aanwezig: Nummer: 14IN000722 Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Willems, J.W.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W OPENBARE BESLUITENLIJST B&W 21-03-2017 onderwerp ambtelijk advies besluit Vaststellen besluitenlijst b&w 14-03-2017 Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 14-03-2017 Gebiedsvisie en programma De Groote

Nadere informatie

Besluit: vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN (REINIGINGSHEFFINGEN) 2016

Besluit: vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN (REINIGINGSHEFFINGEN) 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Baarn. Nr. 116312 4 december 2015 Gemeente Baarn - Belastingverordeningen 2016 - Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten

Nadere informatie

2 vastgesteld Besluitenlijst

2 vastgesteld Besluitenlijst No. 26 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: D. JENSE, LOCO-BURGEMEESTER J. BOLTE, WETHOUDER W.A. MATEMAN, WETHOUDER R. VAN

Nadere informatie

vastgesteld Besluitenlijst

vastgesteld Besluitenlijst No. 31 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER W. VAN PUTTEN, WETHOUDER W.A. MATEMAN,

Nadere informatie

Nr Houten, 21 december 2010

Nr Houten, 21 december 2010 Raadsvoorstel Nr. 2011-001 Houten, 21 december 2010 Onderwerp: Evaluatie delegatie projectbesluiten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de delegatie van projectbesluiten en ermee in te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit:

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Aanwezig Mevrouw A. De heer K. Kasteleijn De heer F.J.

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist VOORBLAD RAADSVOORSTEL 12RAAD0116 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 04 december 2012 Gewijzigd voorstel : - Portefeuillehouder : Jacqueline Verbeek Organisatieonderdeel : Publiek &

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Vergadering van : 25 mei 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Herziening tarieventabel legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven

Vergadering van : 25 mei 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Herziening tarieventabel legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven RAADSVOORSTEL Vergadering van : 25 mei 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Herziening tarieventabel legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven Voorstel Gewijzigd vast te stellen de tarieventabel

Nadere informatie

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet 1Raadsbesluit 102 I Behandelschema Reinigingsheffingen Raadscommissie 29-10-2014 Gemeenteraad 11-11-2014 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 27 september 2016 Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr. G. Boonzaaijer

Nadere informatie

Vergadering van 21 juli 2015. 1. Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2015

Vergadering van 21 juli 2015. 1. Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2015 enlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2015 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder P.J. Van Liempd Secretaris drs. J.W.F. Compagne Wethouder A.C.P.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

4. M. Kromwijk ADV Zienswijze gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk participatieverordening

4. M. Kromwijk ADV Zienswijze gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk participatieverordening Besluitenlijst Vergadering College b en w Registratienummer Week 16 18 april 2017 Datum 18 april 2017 Aanvang Aanwezig Afwezig 12:00 uur C. van der Kamp burgemeester M. Kromwijk - wethouder D.J. Knol wethouder

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 4 maart Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 4 maart Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00147 Onderwerp enlijst openbaar B&W 4 maart 2014 - vormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Anne Lize van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Kennis nemen van de Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014.

Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Kennis nemen van de Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. 2015-36 1 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrek ining RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Datum 18 augustus 2015 Raadsvoorstel eling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ing p ete

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Maseda, R. Tel.nr. (0318) 68 06 21 Verzameling Raadsstukken registratienummer Afdeling datum: 2012/60 708815 RO 22 mei 2012 Cie.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 juli 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 juli 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 juli 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland RAADSVOORSTEL Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland Voorgesteld raadsbesluit: het Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning

Nadere informatie

ONTWERP Bijlage: 3. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t :

ONTWERP Bijlage: 3. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t : ONTWERP Bijlage: 3 BESLUIT Griffienummer: De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; gelet op artikel 15.33 van

Nadere informatie