Uniformering van fiscaal loon, premieloon en uitkeringsloon in relatie tot administratieve lasten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uniformering van fiscaal loon, premieloon en uitkeringsloon in relatie tot administratieve lasten"

Transcriptie

1 Uniformering van fiscaal loon, premieloon en uitkeringsloon in relatie tot administratieve lasten J.J. Boog drs. G.W. Brummelkamp drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, juni 2003

2 Bestelnummer: M Dit onderzoek maakt deel uit van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM. EIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting of numbers and/or text as an explanation or support in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections. 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Vergelijking fiscaal loon en SV-loon 7 3 Discoördinatie en disharmonisatie tussen fiscaal loon en SV-loon 10 4 Naar één loonbegrip 13 3

4

5 1 Inleiding Algemeen Al enige tijd wordt in Nederland nagedacht over vereenvoudiging van de belasting- en premieheffing. De vereenvoudiging wordt vooral gezocht in de integratie van deze heffingen. Op dit moment zijn deze nog gescheiden van elkaar. Werkgevers moeten daardoor voor de Belastingdienst en het Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) drie lonen vaststellen: fiscaal loon, premieloon en uitkeringsloon. Het eerste loonbegrip wordt gehanteerd door de Belastingdienst. Over dit loon wordt loonbelasting/premie volksverzekeringen geheven. Het omvat al hetgeen wat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. Dit fiscale loonbegrip is breed. Het omvat zowel de vaste uitkering in geld (ook wel tabelloon genoemd), als overige beloningen en onkostenvergoedingen die werknemers in het kader van hun dienstverband maken (aanvullende looncomponenten). De andere twee loonbegrippen, het premieloon en het uitkeringsloon, worden gehanteerd door het UWV in verband met de werknemersverzekeringen. Het premieloon is datgene waarover premies moeten worden afgedragen voor werknemersverzekeringen. Het uitkeringsloon is het bedrag dat als uitgangspunt wordt genomen voor het vaststellen van uitkeringen. In april 2000 is de Commissie Loonbegrip (Commissie-De Boer) met een voorstel gekomen om de drie loonbegrippen tot elkaar te brengen. In de eerste plaats heeft zij voorgesteld om het premieloon gelijk te stellen aan het uitkeringsloon. Op deze manier zou gekomen moeten worden tot een nieuw loonbegrip: het Sociale Verzekeringsloon (SV-loon). In de tweede plaats heeft de commissie voorgesteld om dit nieuwe SV-loon zo veel mogelijk te laten aansluiten op het fiscale loon. De commissie ziet met name twee voordelen in de integratie van de loonbegrippen. Allereerst vermindert het de administratieve lasten van de werkgever. Ten tweede vergroot het de inzichtelijkheid voor de werknemer (door de vereenvoudiging van het loonstrookje). De voorstellen van de commissie zijn grotendeels overgenomen in het wetsvoorstel administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten, ook wel aangeduid met Walvis. Deze wet beoogt een vereenvoudiging van de socialeverzekeringswetten en een verlichting van de administratieve lasten voor zowel de burger als de Belastingdienst. Omdat het voorstel raakt aan het fiscale domein worden ook wijzigingen voorgesteld voor de heffing van belastingen. Deze zijn uitgewerkt in het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 in het kader van administratievelastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten. Dit voorstel staat beter bekend als de Aansluitingswet Walvis. 5

6 Het doel van de Wet Walvis en de Aansluitingswet is breed. De voorstellen die erin gedaan worden beslaan een breder terrein dan het rapport van de Commissie-De Boer. De wet beoogt niet alleen het aantal loonbegrippen terug te brengen en de daarbij behorende heffingsmethodieken te vereenvoudigen. De voorstellen hebben betrekking op het gehele stelsel van sociale verzekeringen en de handhaving daarvan. In de begeleidende memorie van toelichting worden de volgende vijf doelen onderscheiden: vergroting van de inzichtelijkheid van het stelsel; verhoging van de rechtmatigheid van de uitkeringsvaststelling; verlaging van de uitvoeringskosten van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV); verlaging van de administratieve lasten voor werkgevers en verbetering van de handhaving. In deze notitie wordt vooral ingegaan op de consequenties van het voorstel voor de administratieve lasten voor werkgevers (het als vierde genoemde doel). Doel van deze rapportage In deze rapportage worden de voorstellen van Walvis beschreven voorzover deze betrekking hebben op de vorming van de twee loonbegrippen en de vereenvoudiging van heffingsmethodieken. Daarnaast wordt bezien wat de administratievelastenverlichting voor bedrijven kan zijn bij één loonbegrip. In concreto wordt in deze rapportage ingegaan op de volgende aspecten: 1 In de eerste plaats worden de loonbegrippen fiscaal loon en SV-loon toegelicht en met elkaar vergeleken. Specifiek wordt daarbij aangegeven welke methodieken worden voorgesteld om belasting en premie te heffen (hoofdstuk 2). 2 Vervolgens worden de gevolgen beschreven van de invoering van de nieuwe wet. Daarbij concentreert de analyse zich op discoördinatie en disharmonisatie tussen de twee loonbegrippen die met Walvis blijven bestaan. Tevens worden de consequenties voor de administratieve lasten beschouwd (hoofdstuk 3). 3 Ten slotte worden de mogelijkheden verkend om te komen tot slechts één loonbegrip waaruit zowel loonbelasting als premies kunnen worden afgeleid. Een mogelijk stelsel dat uitgaat van één loonbegrip wordt vergeleken met het stelsel dat met Walvis wordt voorgesteld (hoofdstuk 4). Hoewel in deze nota tegenwoordige en toekomstige tijd door elkaar heen worden gebruikt, heeft de tekst betrekking op de situatie zoals die met Walvis wordt voorgesteld. Deze rapportage is geschreven bij de stand van zaken van wet- en regelgeving rondom Walvis, zoals deze per 1 april 2003 via Kamerstukken bekend is. 6

7 2 Vergelijking fiscaal loon en SV-loon Zoals in de inleiding is aangegeven staat bij Walvis de vorming van een nieuw loonbegrip centraal. De huidige drie begrippen worden teruggebracht tot twee: het fiscaal loon en het SV-loon. 2.1 Fiscaal loon In de beloning van werknemers wordt onderscheid gemaakt tussen tabelloon en overige beloningen. Het tabelloon is veruit de grootste component volgens de Kamerstukken Walvis. Het vormt 90 tot 95% van de totale beloning van de gemiddelde werknemer. De overige beloningen (5 tot 10% van de totale beloning) die in aanvulling op het loon door werknemers kunnen worden genoten zijn zeer gevarieerd. Hieronder vallen onder meer collectieve voorzieningen die een werkgever aan het gehele personeel ter beschikking stelt en beloningen (vergoedingen) die meer op de individuele werknemers zijn toegesneden. In het wetsvoorstel worden de volgende beloningsvormen onderscheiden die deel uit kunnen maken van het fiscaal loon: 1 loon in geld in de vorm van: a. incidentele beloningen zoals overwerk, vergoeding voor gewerkte vakantiedagen, tantièmes en andere dergelijke uitkeringen, gratificaties en andere incidentele toeslagen; b. werknemersbijdragen ingevolge een regeling voor verlofsparen (deze zijn fiscaal aftrekbaar). Het werknemersdeel van de WW-premie blijft aftrekbaar, maar wordt bij het fiscale loon in aanmerking genomen; c. werkgeverspremies/bijdragen voor een particuliere ziektekostenverzekering of een andere particuliere verzekering. Het werkgeversdeel van de ZFW-premie wordt bij het fiscale loon geteld; d. diverse beloningsvormen, bijdrage in hypotheekrente of een kindertoeslag; 2 loon uit vroegere dienstbetrekking (ZW-, WW- en WAO-uitkeringen worden bij fictie tot het SV-loon gerekend); 3 fiscaal niet vrijgestelde aanspraken; 4 loon in natura; 5 bovenmatige kostenvergoedingen. Over deze componenten moet belasting worden betaald. Afhankelijk van de aard van de beloning wordt belasting geheven middels een voorheffing van de werknemer of een eindheffing van de werkgever. Voorheffing van de werknemer: wanneer de aanvullende beloningen een structureel karakter hebben of een vast onderdeel zijn van het loon van de werknemer, en bovendien te individualiseren zijn, wordt de belasting over deze looncomponenten geheven met een voorheffing van werknemers. Het gaat bijvoorbeeld om de maandelijkse terugkerende bijdragen van werkgevers aan ziektekostenverzekeringen. Eindheffing van de werkgever: looncomponenten waarvoor een eindheffing van toepassing moet worden zijn beloningen die collectief worden verstrekt dan wel moeilijk zijn toe te rekenen aan individuele werknemers. Voorts is de eindheffing van toepassing op beloningsbestanddelen die als bestemmingsloon kunnen worden aangemerkt en beloningen die in een loontijdvak gering van omvang zijn. 7

8 In onderstaand schema zijn de looncomponenten opgenomen waarbij wordt aangegeven hoe deze worden belast. beloning van een werknemer (fiscaal loon) Tabelloon Overige beloningen HEFFINGSSYSTEMATIEK: Het tabelloon wordt belast middels een voorheffing van inkomstenbelasting bij de werknemer HEFFINGSSYSTEMATIEK: beloningen die worden belast middels een eindheffing / lumpsumheffing bij de werkgever: HEFFINGSSYSTEMATIEK: beloningen die worden belast middels een voorheffing op de inkomstenbelasting bij de werknemer: loon in verband met tijdelijke knelpunten van ernstige aard, uitkeringen van pu- loon uit vroegere dienstbetrekking, aanspraken ingevolge de Ziekenfondsenwet bliekrechtelijke aard, bezwaarlijk te individualiseren loon, loon met een bestemmingskarakter, (werkgeversbijdragen en andere tegemoetkomingen in de kosten van ziektekostenverzekeringen), loon ingevolge een beloningen die in de spaarloonregeling of een winstdelingsregeling, regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend. premies ingevolge een premiespaarregeling, bovenmatige kostenvergoedingen, loon in natura. Het kabinet stelt met het wetsvoorstel voor om bij de belasting van de overige beloningscomponenten zo veel mogelijk de eindheffing te hanteren. Met de eindheffing kan de werkgever in een keer voor een hele groep werknemers belasting afdragen. Ten opzichte van voorheffing, waarbij voor iedere werknemer afzonderlijk belasting moet worden afgedragen, levert dit een afname van de administratieve lasten op. Het kabinet erkent dat toepassing van de eindheffing ook nadelen heeft. Zo werkt een collectieve heffing niet door naar de individuele draagkracht van werknemers, omdat er niet wordt afgerekend tegen een progressief tarief. Zoals hierboven is aangegeven, blijft daarom voor uiteenlopende componenten de voorheffing van toepassing. 2.2 SV-loon Behalve aan inkomstenbelasting zijn werkgevers en werknemers onderworpen aan heffingen voor sociale verzekeringen. In de uitvoering van de socialeverzekeringswetten wordt nu nog onderscheid gemaakt tussen premieloon en uitkeringsloon. Het premieloon is het bedrag waarover premie moet worden betaald. Het uitkeringsloon is het bedrag waarop de hoogte van een eventuele uitkering wordt gebaseerd. Met het wetsvoorstel wil het kabinet het premieloon gelijkstellen aan het uitkeringsloon. De termen 8

9 uitkeringsloon en premieloon komen daarbij te vervallen en worden vervangen door de term SV-loon (men spreekt ook wel van coördinatieloon). Deze gelijkstelling heeft met name twee voordelen: verschillende loonbestanddelen die doorgaans incidenteel van aard en niet substantieel zijn, worden bij de berekening van premie en uitkering buiten beschouwing gelaten. Dit leidt tot een vereenvoudiging van de administratie van werkgevers. Doorgaans zijn het namelijk juist deze loonbestanddelen die de administratie complex en bewerkelijk maken; met de gelijkschakeling van premieloon en uitkeringsloon wordt voorkomen dat bepaalde loonbestanddelen niet worden meegenomen in de berekening van een uitkering terwijl hier wel premie over is betaald. Het SV-loon is lager dan het fiscaal loon. De grondslag voor het SV-loon bevat niet alle loonbestanddelen, de grondslag voor de fiscale loonheffing wel. Voor de gemiddelde Nederlandse werknemer is het verschil echter beperkt. Zowel het fiscaal loon als het SVloon is grotendeels direct afgeleid van het tabelloon. Het SV-loon is de overeengekomen vaste, naar tijdsruimte vastgestelde, uitkering in geld. De volgende looncomponenten worden hiertoe gerekend 1 : vakantietoeslag; loon bestemd voor vakantiedagen, vergoeding niet-genoten vakantie; vakantiebonnen; dertiende maand of eindejaarsuitkering; bedragen die de hoogte van het rechtens geldende loon te boven gaan; toeslagen; prestatie- en productiepremies (vast onderdeel van het loon); vergoedingen voor reisuren boven normale arbeidsduur (structureel); Tevens worden bij het SV-loon geteld: de werknemersbijdragen voor verlofsparen en het werknemersdeel WW-premie. Het verschil met het fiscale loonbegrip bestaat eruit, dat ten opzichte van het fiscale loon overwerkloon, winstuitkeringen en andere incidentele beloningen, loon in natura, bijdragen ziektekosten, bepaalde aanspraken en bovenmatige kostenvergoedingen niet tot het SV-loon behoren. Daartegenover behoren de werknemersbijdragen voor verlofsparen en het werknemersdeel WW-premie wel tot het SV-loon maar niet tot het fiscale loon. 1 Een uitgebreide beschrijving van de SV-looncomponenten is opgenomen in de Memorie van Toelichting nr. 3, p. 47 e.v. 9

10 3 Discoördinatie en disharmonisatie tussen fiscaal loon en SV-loon Discoördinatie tussen fiscaal loon en SV-loon Over het begrip discoördinatie bestaat veel verwarring. In verschillende stukken over de vorming van nieuwe loonbegrippen worden verschillende betekenissen aan het begrip toegekend. In de memorie van toelichting behorende bij de wet Walvis (TK 28219, 12 februari 2002) wordt discoördinatie opgevat als inconsequentie in de heffingsmethodiek. Discoördinatie treedt bij deze begripsopvatting op wanneer een specifiek loonbestanddeel door de fiscus wordt berekend met een eindheffing terwijl voor het SV-loon dat specifieke bestanddeel alsnog voor werknemers individueel moet worden vastgesteld. In veel literatuur rond Walvis wordt echter vaak een veel bredere definitie van discoördinatie gehanteerd. Hierin wordt discoördinatie vaak opgevat als het verschil tussen SVloon en fiscaal loon. Het komt er bij deze begripsopvatting op neer dat discoördinatie beperkt wordt wanneer de loonbestanddelen van het SV-loon zo veel mogelijk gelijk zijn aan die van het fiscale loon. Hier wordt ingegaan op beide vormen van discoördinatie. Discoördinatie als inconsequentie in de heffingsmethodiek Het kabinet heeft met het wetsvoorstel zo veel mogelijk gestreefd naar coördinatie van het SV-loon met het fiscale loon. Dit betekent dat men de heffingsmethodiek voor belastingheffing zo veel mogelijk hetzelfde wil laten zijn als de methodiek voor premieberekening. Het uitgangspunt is daarom geweest om het SV-loon te hanteren als grondslag voor het fiscaal loon. Desondanks kan er ten aanzien van een aantal looncomponenten nog discoördinatie optreden. Het gaat om de componenten die fiscaal belast worden door middel van een eindheffing en die tegelijkertijd tot het SV-loon behoren. In de praktijk betekent dit dat een werkgever voor dergelijke componenten enerzijds een eindheffing toepast, terwijl anderzijds voor de premieheffing per individuele werknemer een berekening moet worden gemaakt. Om welke looncomponenten het precies gaat is uit de stukken die het wetsvoorstel begeleiden niet op te maken. Discoördinatie als verschil tussen SV-loon en fiscaal loon Met het nieuwe wetsvoorstel zullen verschillen tussen loonbegrippen blijven bestaan. In hoofdstuk 2 is de opbouw van fiscaal loon en SV-loon beschreven. Bestanddelen als overwerkloon en loon in natura worden met het voorstel wel tot het fiscale loon gerekend maar worden bij het vaststellen van SV-loon buiten beschouwing gelaten. Het kabinet hanteert hiervoor zowel inhoudelijke als technische argumenten. Inhoudelijk argument 1: verschillende looncomponenten zijn zodanig verbonden met het werk, dat het de vraag is of zij moeten worden meegenomen in de vaststelling van een uitkering. Iemand die niet werkt zal immers bepaalde kosten niet meer maken. Gedacht kan worden aan een reiskostenvergoeding of een lunchvergoeding. Inhoudelijk argument 2: men heeft getracht te komen tot een stabiel SVloonbegrip. Dit betekent dat slechts die loonbestanddelen worden meegenomen in het SV-loonbegrip die een vast karakter hebben. Dat wil zeggen dat de uitbetaling en de hoogte van de loonbestanddelen van tevoren vast moeten staan. Loonbe- 10

11 standdelen waarvan de hoogte en/of uitbetaling onzeker is, worden niet tot het nieuwe SV-loon gerekend 1. Technisch argument: door bepaalde looncomponenten niet mee te nemen in het SV-loon, hoeven deze niet langer voor individuele werknemers te worden vastgesteld. Het is echter wel wenselijk dat deze componenten deel blijven uitmaken van het fiscale loon om te voorkomen dat werkgevers overgaan tot alternatieve beloningsvormen waarmee belastingafdracht wordt ontlopen. Een voorbeeld hiervan is loon in natura. Door het uit het SV-loon te houden en fiscaal te belasten middels een eindheffing hoeven niet langer bewerkelijke berekeningen te worden gemaakt voor individuele werknemers. Een substantieel deel van de administratievelastenverlichting die Walvis beoogt, wordt op dit punt bereikt. Consequenties voor de administratieve lasten Bij gelijkschakeling van premieloon aan uitkeringsloon zullen verschillende loonbestanddelen uit het huidige premieloon niet langer worden meegenomen voor werknemersverzekeringen. Toch zal vaststelling van deze bestanddelen noodzakelijk blijven in het kader van de loonbelasting. De winst die aan de zijde van de werknemersverzekeringen wordt geboekt wordt hiermee deels tenietgedaan. Al met al verwacht men dat per saldo de administratieve lasten zullen afnemen met 186 miljoen. 1 TK, , , nr

12

13 4 Naar één loonbegrip Algemeen Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel hebben verschillende instanties, waaronder de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap, aangegeven dat het wenselijk is te komen tot één loonbegrip in plaats van twee. Ook de Raad van State heeft het kabinet verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om het SV-loon gelijk te schakelen aan het fiscaal loon. Ondanks de winst die met de nieuwe wet geboekt zal worden, zal met twee loonbegrippen een zekere discoördinatie blijven bestaan. Ook zal de vereenvoudiging van het loonstrookje minder voorstellen dan in een situatie met slechts één loonbegrip. Voor de Raad van State is dit aanleiding geweest om over het wetvoorstel vragen te stellen. Allereerst wilde hij weten of de administratievelastenverlichting voor werkgevers die met het voorstel wordt beoogd werkelijk substantieel is. De berekening van het fiscale loon blijft door de verscheidenheid van looncomponenten voor werkgevers immers een bewerkelijke exercitie. Daarnaast vraagt de Raad zich af wat de consequenties zijn als ook de resterende twee loonbegrippen worden gecombineerd tot slecht één (SVloon gelijkmaken aan fiscaal loon). Hoewel in het antwoord op deze vragen niet verder wordt ingegaan op de concrete financiële consequenties (budgettair en wat betreft de administratieve lasten), geeft de staatssecretaris wel verschillende argumenten voor het handhaven van het wetsvoorstel voor de vorming van twee loonbegrippen. Argumenten voor één loonbegrip De Raad van State wil onderzocht hebben wat de mogelijkheden zijn voor de gelijkschakeling van het SV-loon aan het fiscale loon. In deze wens lijkt hij niet alleen te staan. De belangrijkste argumenten die worden aangevoerd voor gelijkschakeling zijn: De beoogde administratievelastenverlichting zal pas substantieel zijn wanneer ook SV-loon en fiscaal loon aan elkaar worden gelijkgesteld 1. In plaats van uit te gaan van het bestaande fiscale loon, heeft het ministerie van SZW er een eigen loonbegrip bij gemaakt. Daardoor moet de werkgever onder de nieuwe wet nog steeds zelf de afweging maken of looncomponenten wel of niet behoren tot SV-loon en/of fiscaal loon. Deze afweging brengt administratieve lasten met zich mee. Het zou beter zijn geweest wanneer het fiscale loon als uitgangspunt was genomen, en vanuit dat loonbegrip de socialezekerheidspositie van werknemers had kunnen worden afgeleid 2. Met name de Raad van State vraagt zich - in het licht van loonderving - af of het rechtvaardig is dat het SV-loon zich beperkt tot een aantal looncomponenten. Gelijkstelling van de twee loonbegrippen leidt tot een overzichtelijker loonstrook 3. 1 Vilese, R. & Kavelaar, P., Stop de walvis, Het Financieele Dagblad, 14 december 2002 & Raad van State. 2 Werger, F.M., Operatie Walvis: Is het beestje bij voorbaat gedoemd te stranden, Weekblad Fiscaal Recht 6496, 19 september & Werger, F.M., De wetsvoorstellen Walvis en hoe het anders had gekund!, Tijdschrift LOON, 28 oktober 2002, aflevering Vilese, R. & Kavelaar, P., Stop de walvis, Het Financieele Dagblad, 14 december

14 Argumenten tegen één loonbegrip In de memorie van toelichting die het wetsvoorstel heeft begeleid en in een reactie van de staatssecretaris van Financiën op het advies van de Raad van State wordt de wenselijkheid van het voorliggende wetsvoorstel met de volgende argumenten onderbouwd: het voorstel voorziet al in een harmonisering van het SV-loon met het fiscale loon. Het fiscale loon onderscheidt zich met enkele fiscale looncomponenten (Ministerie SZW). Het wetsvoorstel voorziet in een vereenvoudiging van de heffingssystematiek voor deze componenten; gelijkschakeling van het SV-loon aan het fiscale loon zal een forse stijging van uitkeringsuitgaven tot gevolg hebben (Ministerie SZW & staatssecretaris van Financiën, TK B); het kabinet meent net als de werkgroep Loonbegrip dat één loonbegrip niet nodig is om het doel van het verminderen van administratieve lasten voor werkgevers en het vergroten van de duidelijkheid over wet- en regelgeving te bereiken (staatssecretaris van Financiën, TK B); het opnemen in het SV-loon van fiscale componenten als overwerkloon, loon in natura etc. kan leiden tot administratieve lasten van werkgevers (staatssecretaris van Financiën, TK B). Gevolgen voor de administratieve lasten bij één loonbegrip De administratievelastenverlichting voor werkgevers door Walvis wordt geraamd op per saldo 186 miljoen door van drie naar twee loonbegrippen te gaan. De vraag is wat de additionele administratievelastenverlichting is wanneer van twee naar één loonbegrip wordt gegaan. Allereerst is het daarbij zaak dat de substantiële administratievelastenverlichting bij Walvis niet teniet wordt gedaan. Een aantal looncomponenten zijn bij Walvis in de eindheffing terechtgekomen ten opzichte van de huidige situatie (loon in natura etc.), waardoor deze niet meer individueel per werknemer bijgehouden hoeven te worden maar collectief kunnen worden afgedragen. Door deze looncomponenten ook aan het SV-loon toe te voegen kan het niet anders dan bij één loonbegrip ook hier de eindheffing te laten gelden. Het premie- en het uitkeringsloon worden gelijk aan het fiscaal individuele loon. De uitkeringsgrondslag wordt afgeleid uit het fiscaal loon. Dat betekent verhoging van het SV-loon tot het niveau van het fiscaal loon met als resultaat: één uniform loonbegrip. De consequentie daarvan is onder meer: afschaffen van de aftrekbaarheid WW-premies en bijtelling werkgeversdeel ZFW. De vraag is wat daarvan de besparing aan administratieve lasten is. In het Standaardkostenmodel zijn de administratieve verplichtingen opgenomen die gelden voor de loonadministratie en zijn de administratieve lasten daarvan gemeten. In totaal 80% van de bedrijven besteedt de loonadministratie uit, de overige 20% geeft daar zelf uitvoering aan en gebruikt daarvoor software. De loonberekening wordt door bedrijven volledig geautomatiseerd uitgevoerd. Aan het begin van elk kalenderjaar worden de nieuwe premie- en belastingpercentages en veranderingen in de wet door middel van een update aangeleverd aan werkgevers. Het afschaffen van onder meer de aftrekbaarheid WW-premie en bijtelling werkgeversdeel ZFW past daar ook in. Op basis van gegevens in het Standaardkostenmodel kan de additionele administratievelastenverlichting berekend worden op 2 à 3 miljoen. 14

15 In het Standaardkostenmodel zijn geen gegevens opgenomen over de tijdbesteding van werkgevers in relatie tot het uitleggen van het loonstrookje aan de werknemer. Bij uniformering naar één loonbegrip kan daar nog een beperkte administratievelastenverlichting bijkomen van 1 à 2 miljoen. Verder kan er een moment optreden dat de loonberekening dusdanig eenvoudig wordt dat bedrijven die thans de loonadministratie uitbesteden dat op een gegeven moment zelf gaan uitvoeren. Voordelen zijn daarbovenop dat er meer draagvlak voor de sociale zekerheid ontstaat als belasting, premie en uitkering over hetzelfde bedrag gaan (dus niet wel belasting betalen, maar geen recht op uitkering over een deel van het bedrag verkrijgen). De loonstrook wordt eenvoudiger, en dat spreekt op zich ook aan. Verder kunnen de uitvoeringskosten voor de overheid omlaag doordat er minder begrippen zijn, waardoor minder fouten worden gemaakt in aangifte en verwerking, en minder verwerkingstijd en opslagcapaciteit nodig is. 15

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Minirapportage ir. C.C. van de Graaff drs. W.H.J. Verhoeven drs. P. Vroonhof K. Bakker Zoetermeer, 18 september 2002 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Uitgave januari 2016 Rapport uitgebracht aan: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart W. van der Geest C11540/2016/0188 Zoetermeer, 29 januari 2016

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Effecten BTW-verandering op het gedrag van consumenten in de Schilders- en stukadoorsbranche drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Zoetermeer, 23 maart 2012 Dit onderzoek is gefinancierd door CNV Vakmensen, FNV

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006

Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006 Effecten invoering nieuwe ziektekostenstelsel 2006 Gevolgen voor de werkgeversbijdrage voor het MKB en het grootbedrijf M. Folkeringa P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, 30 december 2003 Bestelnummer: M200311

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 28 219 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve

Nadere informatie

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Frits Suyver Zoetermeer, 17 februari 2004 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (A.J. de Geus) De Staatssecretaris van Financiën, (J.G. Wijn)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (A.J. de Geus) De Staatssecretaris van Financiën, (J.G. Wijn) 28 219 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) Prognose 2005 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Bouwers en hun gemeente

Bouwers en hun gemeente Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 1 2 Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 drs. Pim van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) SV/AVF/01/37428 RL/FvK/2001/216

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) SV/AVF/01/37428 RL/FvK/2001/216 Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drs. J.F. Hoogervorst Postbus 90801 2509 LV Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 03-07-2001 SV/AVF/01/37428 RL/FvK/2001/216 Onderwerp

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2013 ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Zoetermeer, dinsdag 4 februari 2014 In opdracht van ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Landstede Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Landstede De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC A12 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Mondriaan Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Mondriaan De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Midden Nederland Participatieopleidingen De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv Tevredenheidsonderzoek 2015 totaal inburgering bv Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van totaal inburgering bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2014 René Vogels Zoetermeer, 22 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V.

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Nieuwland Opleidingen B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Nieuwland Opleidingen B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 Rijn IJssel, Educatie & Integratie Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Rijn IJssel, Educatie & Integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC Alfa-college, unit Educatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC Alfa-college, unit Educatie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Tevredenheidsonderzoek 2014 Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling Tevredenheidsonderzoek 2015 Stap.nu Reïntegratie & Counseling Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Stap.nu Reïntegratie & Counseling De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Pappenheim Re-integratie en Outplacement Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Pappenheim Re-integratie en Outplacement De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lest Best

Tevredenheidsonderzoek Lest Best Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Lest Best Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van Lest Best De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Regels zonder overlast, eindrapport van de Commissie administratieve lasten, p IV 2

Regels zonder overlast, eindrapport van de Commissie administratieve lasten, p IV 2 Staatssecretaris van Financiën De heer ir. E.D. Wiebes Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Datum 14 augustus 2017 Onderwerp Evaluatie Uniformering Loonbegrip Uw kenmerk 2017-0000126063 Ons kenmerk MvH/RvZ/HS/2017-

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 3 mei 2015 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 19 HERDRUK 1 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kengetallen ondernemerschap

Kengetallen ondernemerschap Kengetallen ondernemerschap Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout K. Bakker drs. W. H.J. Verhoeven Zoetermeer, 14 augustus 2009 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurpeiling voorjaar 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS)

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Tevredenheidsonderzoek 2014 Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Nieuwe Koers BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Nieuwe Koers BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Global Entrepreneurship Monitor 2002

Global Entrepreneurship Monitor 2002 Global Entrepreneurship Monitor 2002 Niels Bosma Zoetermeer, 14 november 2002 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Replooy re-integratie & coaching vof Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Replooy re-integratie & coaching vof De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Work Solutions Nederland BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Work Solutions Nederland BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Tevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Stichting Libra Revalidatie & Audiologie De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 CS Works B.V. Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van CS Works B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek id Plein

Tevredenheidsonderzoek id Plein Tevredenheidsonderzoek 2015 id Plein Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van id Plein De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten Tevredenheidsonderzoek 2014 SWA HR Diensten Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van SWA HR Diensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal, advies & begeleiding meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 december 2007 Rapportnummer: 2007/307

Rapport. Datum: 14 december 2007 Rapportnummer: 2007/307 Rapport Datum: 14 december 2007 Rapportnummer: 2007/307 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Heerlen de nabetalingen van zijn WAO-recht met een bijzonder

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden: loonbelasting premies volksverzekeringen inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV Tevredenheidsonderzoek 2015 NCB Projecten BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van NCB Projecten BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 WNK Personeelsdiensten Zoetermeer, zondag 25 oktober 2015 In opdracht van WNK Personeelsdiensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar. 2008 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Coaching en Advisering Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van Coaching en Advisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie