schoolgids praktijkonderwijs schoolgids pro

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids praktijkonderwijs 1 2014-2015 schoolgids pro"

Transcriptie

1 schoolgids praktijkonderwijs schoolgids pro

2 de goudse waarden pro vmbo schoolgids pro

3 havo atheneum gymnasium 1 De school Doel 7 Diploma 7 Visie 7 De locatie 7 2 Het praktijkonderwijs Zelfstandig leren 9 Stages 10 Diploma 11 Uitstroom 11 Nazorg (jobcoaching) 11 3 Rooster Lesrooster 13 Lestijden 13 Eerste schooldag 13 Vakanties 13 Ziekmelden 13 Verzuim 13 Spijbelaars en laatkomers gaan naar Halt 14 4 Informatie voor leerlingen De Goudse Waarden regels 16 Dag- en weekopeningen 16 Kluisjes 16 Chipkaart 16 Mobiele telefoon 17 Fotorechten 17 Genotmiddelen 17 5 Begeleiding van leerlingen Passend Onderwijs en ontwikkelingsperspectief 19 Leermeester en leerlingbegeleider 20 Logopedie en orthopedagoog 20 Vertrouwenscontactpersoon 20 Schoolondersteuningsteam (SOT) en het Zorg Advies Team (ZAT) 20 Externe instanties 21 6 Praktische informatie Resonansgroep 22 Ongevallenverzekering 22 Aansprakelijkheidsverzekering 22 7 Namen College van Bestuur 24 Directie 24 Leerlingbegeleiders 25 Coördinator stage, onderwijszaken, ESF 25 Logopediste 25 Orthopedagoge 25 Contact 25 8 Financiën Kostenoverzicht schooljaar Extra kosten voor cursussen en opleidingen 26 Algemene informatie 27 3

4 schoolgids pro

5 Ter inleiding Na een periode van vakantie start het nieuwe schooljaar weer. Om u bekend te maken met onze school ontvangt u de schoolgids waar veel belangrijke informatie in staat. Ook komt u in de schoolgids verwijzingen tegen naar de website van de school (www.degoudsewaarden.nl) omdat ook daar veel informatie te vinden is. School is belangrijk om in een afwisseling van theorie en praktijk, vaardigheden aan te leren en hiermee het diploma Praktijkonderwijs te halen. Wij vinden het ook belangrijk dat de leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om hun talenten te ontdekken. In de schoolgids leest u dan ook over allerlei activiteiten op dit gebied. Daarnaast zijn er activiteiten rond toneel, muziek, excursies, sport, enz. Een hartelijk welkom ook aan de ouder(s)/verzorger(s) die voor het eerst met onze school te maken hebben omdat u uw eerste kind bij ons hebt ingeschreven. De stap naar de brugklas is voor veel leerlingen spannend. Onze ervaring is dat uw kind zich snel thuis voelt in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zullen al het mogelijke doen om dit vertrouwen waar te maken. En als iets niet helemaal goed gaat volgens u, dan wil ik u graag uitnodigen om contact met ons op te nemen. Ik wens iedereen een goed schooljaar toe. En voor alle examenkandidaten hoop ik dat zij aan het eind van het schooljaar dat mooie diploma kunnen ondertekenen. Met al deze activiteiten lopen wij samen met de leerling op van brugklasser naar examenkandidaat. Dat is voor de leerling en ook voor ons een uitdaging. Natuurlijk is het behalen van het diploma een belangrijk doel. Maar wij vinden het ook belangrijk dat de leerling het in De Goudse Waarden-tijd naar zijn zin heeft, talenten en interesses ontdekt en vrienden maakt. D. de Lange Directeur Praktijkonderwijs 5

6 schoolgids pro

7 1. De school Doel Het Praktijkonderwijs van De Goudse Waarden is bedoeld voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, met een IQ tussen de 55 en de 80. Onze leerlingen worden opgeleid naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in het wonen, het werken, de vrije tijd en de maatschappij. Diploma Praktijkonderwijs De Goudse Waarden duurt 5 jaar en leidt op naar een diploma. Daarnaast kunnen leerlingen met extra leercapaciteiten in het 5e leerjaar deelnemen aan het AKA-traject (niveau-1 van het MBO). Dat traject wordt door onze docenten in samenwerking met het ID College aangeboden. De locatie Het Praktijkonderwijs zit in het gebouw aan de Kanaalstraat 31, de hoofdlocatie van De Goudse Waarden. Op diezelfde locatie zit ook het vmbo. Daar wordt intensief mee samen gewerkt door gezamenlijk gebruik te maken van de vaklokalen, het aanbieden van stageverdiepingslessen. Ook opstromen naar het vmbo gaat daardoor makkelijker. Visie Onze scholengemeenschap is een christelijke school waar iedereen welkom is. Het Evangelie van Jezus Christus geldt als norm en uitgangspunt voor ons denken en handelen. Ons doel is om onze leerlingen op een goede manier te begeleiden naar een volwaardige rol in de samenleving. We willen dat de leerlingen zich in de maatschappij bewust zijn van hun verantwoordelijkheid tegenover God, de medemens, de natuur en de cultuur. Waar hij staat kan ook zij gelezen worden en waar ouders staat worden ook verzorgers bedoeld. Dit is gedaan voor een betere leesbaarheid van de schoolgids 7

8 schoolgids pro

9 2. Het praktijkonderwijs Zelfstandig leren Bij het Praktijkonderwijs staat zelfstandigheid van de leerling hoog in het vaandel. Dit zie je overal terug in het onderwijs. Zo moeten leerlingen veel keuzes maken, wat het leren betekenisvoller maakt. Het zorgt ervoor dat de leerling de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden beter vast houdt. Leerlingen werken aan prestaties, uitdagende opdrachten, waarbij kennis (theorie) en vaardigheden (praktijk) met elkaar worden gecombineerd. Het daagt de leerling uit om actief te leren en samen te werken. Deze prestaties maakt de leerling voor een opdrachtgever waarbij hij geholpen wordt door een expert. Naast de prestaties wordt er gewerkt aan Denk & Onderzoeksvragen (D&O-vragen). Dit zijn interessante kennisvragen die de leerling moet beantwoorden. Elke week werkt de leerling één uur zelfstandig aan een D&O-vraag. De overige tijd volgt de leerling workshops. Sommige workshops zijn verplicht, zoals Nederlands, rekenen/ wiskunde, Engels of stageles, overige workshops kan de leerling kiezen. Deze keuzeworkshops zijn veelal praktijkvakken als techniek, VCA, groen, koken, keramiek, tekenen en textiel. Een aantal keren per week heeft de leerling een stamgroepuur. In dit uur zit de leerling met zijn vaste groep en hun leermeester. Er wordt dan extra aandacht besteed aan sociale vaardigheden en de voortgang van het werk. Na een periode van acht weken volgt er een vertraagde week. In deze week kijkt de leerling terug op zijn leren tijdens een portfoliogesprek. Daarna is er een kijk- en luistermoment waarbij ouders/verzorgers komen kijken en luisteren naar wat er de afgelopen periode is geleerd. Het praktijkonderwijs werkt niet met cijfers en tussenrapporten maar met een portfolio. Dit is een hele belangrijke map. Hierin zitten groei- en vaklijnen welke de basis zijn van ons onderwijs. Door het jaar verzamelt de leerling bewijzen achter deze groei- en vaklijnen waarmee hij aantoont in hoeverre hij een competentie beheerst. Aan het eind van ieder leerjaar krijgt de leerling een rapport. Om aan het einde van het tweede leerjaar een overstap naar de bovenbouw van het Praktijkonderwijs te kunnen maken moet de leerling een proef doen, de bovenbouwproef. De leerling laat hierbij aan zijn leermeester, de ouders en een docent van de bovenbouw zien dat hij klaar is voor de overstap. 9

10 Stages Vanaf het tweede leerjaar loopt de leerling stages. Dit begint met interne stage. Dit zijn werkplekken bij de conciërges, de aulakeuken of de administratie. In het derde leerjaar gaan leerlingen één dag per week naar externe stage buiten de school. Daarnaast volgt de leerling workshops in de praktijklokalen van vmbo: Handel & Verkoop, Zorg & Welzijn, Consumptieve Techniek en Techniek. In het vierde leerjaar lopen de leerlingen 2 dagen stage en volgen zij stageverdiepingslessen passend bij de stagerichting. Leerlingen gaan hiervoor naar de diverse afdelingen binnen de school: Techniek, Zorg & Welzijn, Handel en Verkoop en Consumptieve Techniek. Zij krijgen daar les van vakcollega s van de betreffende afdelingen. Tijdens het vijfde leerjaar loopt de leerling drie dagen per week stage. Uiteindelijk gaat dit over in een stage van vier dagen per week. Vaak is er dan zicht op een betaalde baan bij het bedrijf. Gedurende de stages wordt de leerling begeleid door een stagebegeleider en een stagedocent. De stagedocenten bezoeken de leerlingen één keer per twee maanden op de werkplek. Zij bespreken dan met de leerling en de stagebegeleider de vorderingen. Indien nodig komen zij vaker langs. Na afloop van elke stage maakt de leerling een stageverslag. Deze komen uiteindelijk in het examendossier van de leerling. Diploma In leerjaar 5 vormen leerlingen hun portfolio om tot een examenportfolio. Dit is nodig om het diploma Praktijkonderwijs te halen. Als het examenportfolio in orde is, mag een leerling het examengesprek voeren. Dit gebeurt met een examinator van een andere school voor Praktijkonderwijs. Leerlingen die de VCA lessen hebben gevolgd, krijgen de mogelijkheid om hiervoor examen te doen. Sommige leerlingen doen dat al in leerjaar 4. Leerlingen die in het vijfde leerjaar deelnemen aan het AKA 1-traject, behalen naast het Praktijkonderwijsdiploma ook een MBO 1 diploma. Hiermee wordt de kans op het succesvol volgen van een vervolgopleiding bij een ROC voor de leerling extra vergroot. Uitstroom De meeste leerlingen stromen aan het einde van het vijfde leerjaar (of zodra een leerling 18 is) uit naar werk schoolgids pro

11 Het niveau van werk is onder te verdelen in vier categorieën: a. dagbesteding (de leerling werkt op zijn of haar eigen niveau); b. de beschermde werkplek (sociale werkvoorziening); c. het vrije bedrijf (meestal met een jobcoach vanuit school); d. het vrije bedrijf (vier dagen) en een opleiding op het mbo (BBL) ook meestal met jobcoaching vanuit school. Veel leerlingen die de school verlaten, gaan werken. Toch zijn er elk jaar leerlingen die doorstromen naar een vervolgopleiding. Nazorg (jobcoaching) Uit onderzoek blijkt dat veel leerlingen die het Praktijkonderwijs hebben verlaten, in het eerste jaar op hun werk of vervolgopleiding vastlopen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, verzorgen wij als school nazorg gedurende twee jaren. Jobcoaches Mevr. P.C. van Keulen Mevr. G. Heijstek 11

12 schoolgids pro

13 3. Rooster Lesrooster Elk leerjaar is verdeeld in 4 periodes met een eigen lesrooster. Dit omdat de keuzeworkshops wisselen. Afhankelijk van de gekozen prestaties volgt de leerling workshops bij techniek, verzorging, textiel, keramiek, tekenen of groen. Hierdoor wisselt het rooster gedurende het schooljaar. Lestijden Elke schooldag begint om uur en duurt tot uiterlijk uur. De lessen duren op maandag, woensdag en donderdag tot uur, op dinsdag en vrijdag eindigen deze om uur. Na de lessen kan het zijn dat de leerling op school moet blijven om zijn werk af te maken of om portfoliogesprekken te voeren. Om tien uur is er een pauze van 15 minuten. De middagpauze duurt 30 minuten. Eerste schooldag De eerste schooldag is dinsdag 2 september De leerlingen van leerjaren 1 en 2 worden om uur op de 3e verdieping verwacht. Leerjaar 3, 4 en 5 om uur, ook op de 3e verdieping. Vakanties Hieronder ziet u het overzicht van de vakanties voor schooljaar Herfstvakantie Ma 20 okt t/m vr 24 okt 2014 Kerstvakantie Ma 22 dec 2014 t/m vr 2 jan 2015 Voorjaarsvakantie Ma 23 feb t/m vr 27 feb 2015 Goede Vrijdag & Pasen Vr 3 apr t/m ma 6 apr 2015 Meivakantie Ma 27 apr t/m vr 8 mei 2015 Hemelvaart Do 14 mei en vr 15 mei 2015 Pinksteren Ma 25 mei 2015 Zomervakantie Ma 13 juli t/m vr 21 aug 2015 Ziekmelden Ouders melden ziekte van hun kind op de eerste verzuimdag (telefonisch ) voor uur aan de medewerkers van onze school. Als het een stagedag betreft, ook aan het stageadres. Het nummer van het stageadres staat vermeld op het stage-contract. Verzuim Een bezoek aan arts, tandarts of specialist moet bij voorkeur buiten schooltijd worden gemaakt. Mocht dit niet lukken, dan moet er vooraf toestemming worden aangevraagd bij de directeur. 13

14 Een leerling die zelf zijn opdracht kiest, werkt gemotiveerder In geval van afwezigheid wegens bijzondere omstandigheden moet van tevoren een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de directeur. Hij beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren binnen zijn. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van acht weken niet redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheid. Leerlingen mogen in principe geen lessen verzuimen buiten de vastgestelde vakantiedagen. De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een directeur op verzoek extra vakantie toestaan: Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt. Ook als het gaat om speciale familiegebeurtenissen moeten de ouders tijdig een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur. De directeur beslist over de geldigheid van de reden en zal bij twijfel advies vragen aan de leerplichtambtenaar. Na toestemming krijgen de ouders een officiële bevestiging van de directeur. Voor verdere informatie kunt u terecht op Wanneer leerlingen zonder toestemming verzuimen, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dit verzuim geven we door aan de ambtenaar van leerplicht van de betreffende gemeente. Ook als leerlingen vaak te laat komen, wordt dat gemeld. Spijbelaars en laatkomers gaan naar Halt Een gemiste les is een gemiste kans: leerlingen die spijbelen of vaak te laat komen, lopen een groter risico het onderwijs zonder diploma te verlaten. En leerlingen zonder diploma hebben minder kans op een baan. Onderzoek heeft aangetoond dat zij ook een groter risico lopen om in de criminaliteit terecht te komen schoolgids pro

15 Daarom pakken we spijbelen en te laat komen steeds harder en vooral vroeger aan: nu kan zelfs de beginnende spijbelaar of de leerling die regelmatig te laat komt van de ambtenaar van leerplicht een procesverbaal krijgen en naar Halt worden doorgestuurd. Leerplicht stuurt de verzuimgegevens van de leerling door naar Halt. De leerling en zijn ouders worden door Halt opgeroepen voor een gesprek. Zij krijgen de kans om uit te leggen wat er is gebeurd. De Halt-medewerker vertelt hoe de leerling zijn fout kan herstellen. Dat kan zijn: een aantal uren werken, een voorlichting volgen en/of meedoen aan een leeractiviteit. Eén van de voorwaarden is dat de leerling niet meer spijbelt of te laat komt. De duur van het Haltwerk hangt af van de leeftijd en van hoe vaak en hoeveel uur de leerling heeft gespijbeld of te laat is gekomen. Het Haltwerk duurt maximaal 14 uur en gebeurt in de vrije tijd, bijvoorbeeld na school, in het weekend of in de vakantie. 15

16 4. Informatie voor leerlingen De Goudse Waarden regels De gedragsregels van De Goudse Waarden gelden zowel voor leerlingen als voor medewerkers. Aan het begin van elk schooljaar worden ze door de mentor in de klas besproken. Ze zijn als het ware de grondwet van de school. Samen hebben wij de volgende regels opgesteld. Deze zijn in elk lokaal op een poster te zien. Omdat ik je behandel zoals ik zelf behandeld wil worden, spreken wij het volgende af: Wij accepteren elkaar gaan respectvol met elkaar om werken samen en helpen elkaar als het nodig is gaan zorgvuldig om met eigen en andermans spullen zijn correct en beleefd in ons taalgebruik veroorzaken geen overlast Iedereen op onze school houdt zich aan deze regels. Ik spreek je er op aan als jij je er niet aan houdt. Dag- en weekopeningen We beginnen elke dag met een korte dagopening in de stamgroep (= klas). De dagopeningen komen uit een weekthema. De weekthema s staan in het boekje Oase. Met Kerst en Pasen zijn er vieringen voor alle leerlingen, docenten en medewerkers. Kluisjes Elke leerling heeft een kluisje om waardevolle voorwerpen in op te bergen. De leerling is verantwoordelijk voor de inhoud en de sleutel. Als de sleutel kwijt is, kost dat 7,50 voor een nieuwe sleutel. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal van eigendommen van leerlingen. Dit geldt ook voor de voorwerpen die in het kluisje zijn opgeborgen. De directie heeft het recht om de inhoud van de kluisjes te controleren. Chipkaart Iedere leerling ontvangt een chipkaart en is verplicht deze kaart bij zich te hebben. Op deze kaart staan persoonlijke gegevens zoals naam, de geboortedatum, een foto en een barcode schoolgids pro

17 Met deze chipkaart kunnen de leerlingen betalen in de kantine en automaten, prints en kopieën. Voor het chipkaartsysteem betalen de leerlingen jaarlijks 5,. Deze kosten worden via de boekenleverancier in rekening gebracht. Bij verlies of beschadiging van de kaart koopt de leerling voor 10, een nieuwe kaart bij de conciërge. Mobiele telefoon Het is niet toegestaan om in de onderwijsruimten te bellen of te worden gebeld. Zonder toestemming beeld- en/of geluidsopnamen maken met telefoon of camera is verboden. Als een leerling teksten en/of beeld-/geluidsopnamen op internet (of andere sociale media als Hyves, Facebook, Twitter, enz) zet om medeleerlingen of medewerkers in diskrediet te brengen, is dat onacceptabel en wordt hij gestraft. melden dit schriftelijk bij de directie tijdens de eerste week van het schooljaar. Genotmiddelen De school heeft een reglement opgesteld voor het gebruik van genotmiddelen op school, zoals roken, alcohol en softdrugs. In dit reglement staat aangegeven wat de maatregelen zijn als leerlingen de regels overtreden. Het reglement staat op de website. Fotorechten Vaak worden er in en rondom de school foto s en filmopnames gemaakt. We gebruiken deze beelden voor eigen informatie, PR-materiaal of opleiding van docenten en stagiairs. Ouders van leerlingen die hier bezwaar tegen hebben, 17

18 schoolgids pro

19 5. Begeleiding van leerlingen Goed onderwijs geven heeft bij ons hoge prioriteit. De kwaliteit van de leerlingbegeleiding is daarbij een belangrijk aandachtsgebied. Passend Onderwijs en ontwikkelingsperspectief Met ingang van 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Doel van deze nieuwe wet is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van ons onderwijs blijft natuurlijk hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen een aandacht voor al onze leerlingen. De rugzak, officieel leerling gebonden financiering genoemd, bestaat per 1 augustus niet meer. We blijven natuurlijk wel begeleiding bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij beschreven welke basisondersteuning de gemiddelde ondersteuning die voor alle leerlingen geldt wij op school bieden en welke vormen van extra ondersteuning mogelijk zijn. U vindt het SOP op de website van de school. Onze school werkt met de andere scholen in de regio samen in het samenwerkingsverband VO/VSO Midden- Holland & Rijnstreek. Via het samenwerkingsverband heeft de school extra geld ontvangen om de extra ondersteuning te organiseren. Ook kan de school nog gebruik maken van vormen van ambulante begeleiding. Als de school vindt dat er voor bepaalde leerlingen extra ondersteuning (bovenop de basisondersteuning) nodig is, wordt samen met de leerling en ouders bekeken wat er mogelijk is binnen of buiten de school. Voor deze leerling wordt dan een ontwikkelingsperspectief opgesteld samen met ouders en leerling zelf. Als er een geschil over het ontwikkelingsperspectief ontstaat, dan kan dit worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Meer informatie over Passend Onderwijs kunt u vinden op de site van het samenwerkingsverband (www.swv-vo-mhr.nl) of op 19

20 Leermeester en leerlingbegeleider Iedere stamgroep (= klas) heeft een eigen leermeester (= mentor) die de leerling coacht. Er is wekelijks een gesprek. De leermeester is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Iedere twee weken heeft de leermeester mailcontact met de ouders. De leermeesters worden ondersteund door de leerlingbegeleider. Deze heeft meer tijd om leerlingen op te vangen en te begeleiden. Logopedie en orthopedagoog Vaak hebben leerlingen in het Praktijkonderwijs een taalachterstand. Soms zijn er ook spraakproblemen. Onze logopediste bekijkt of de leerling een persoonlijk ontwikkelingstraject nodig heeft. De logopediste verzorgt ook sociale vaardigheidstrainingen. Als er bij leerlingen testen afgenomen moeten worden, dan zorgt onze orthopedagoog daarvoor. Logopediste: Mevr. C. van den Brink Orthopedagoog: Mevr. J.C. Slappendel Vertrouwenscontactpersoon Binnen school is er een vertrouwenscontactpersoon, mevr. M. Volman, aanwezig. Zij luistert naar slachtoffers van seksuele intimidatie of ongewenst gedrag. In overleg met het slachtoffer stelt de contactpersoon een plan van begeleiding op. Schoolondersteuningsteam (SOT) en het Zorg Advies Team (ZAT) Het schoolondersteuningsteam bestaat uit mensen van binnen en soms ook buiten de school. Het doel van het team is om leerlingen die ondersteuning nodig hebben in een vroeg stadium te signaleren en dan zo snel mogelijk gepaste zorg te bieden of die extern te zoeken. Het SOT bestaat uit de schoolbrede coördinator zorg en de zorgcoördinator sector vmbo en, al naar gelang wat nodig is, interne en externe specialisten zoals de jeugdverpleegkundige van de GGD, de leerplichtambtenaar, een medewerker van bureau Jeugdzorg, etc. Ouders worden zo snel als mogelijk betrokken bij het hele overlegproces, zeker als er een specialist van buiten school bij het overleg betrokken wordt. Het Zorg Advies Team (ZAT) bestaat uit de orthopedagoog, de jeugdverpleegkundige van de school, een medewerker van Bureau Jeugdzorg, de schoolmaat schoolgids pro

21 schappelijk werker en een leerplichtambtenaar. De vergadering wordt voorgezeten door de zorgcoördinator. Dit team monitort verschillende zorgtrajecten en geeft waar nodig extra input voor vervolgtrajecten. Als er in het kader van Passend Onderwijs een ontwikkelingsperspectief gemaakt moet worden zal het FlexZAT ingeschakeld worden. Hierin zijn, naast de school, ook een onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband en een jeugdhulpspecialist van het CJG vertegenwoordigd. Externe instanties Als school voor Praktijkonderwijs hebben we heel veel contacten met externe instanties. Hieronder wordt er een aantal genoemd: Schoolmaatschappelijk Werk/MEE: Mevr. D. van Steenis / Dhr. S. Lakdime T ; I Leerplichtambtenaren, in Gouda: Dhr. K. Notenboom T ; I Schoolarts - Sociaal verpleegkundige GGD E I Politie wijkagent Dhr. R. van Zwienen / Dhr. H. Graafland Rebound, STEK, Herstart, Op de rails, Plusschool Gemiva (begeleid werken): Dhr. P. Olieman UWV Centrum voor Jeugd en gezin Veiligheidshuis Ga met plezier naar school, dan verzuim je niet 21

22 6. Praktische informatie Resonansgroep Een resonansgroep is een eigentijdse manier om ouders bij de schoolzaken te betrekken. Ongeveer 5 tot 10 ouders kunnen in de resonansgroep meepraten. Deze ouders stellen meer betrokkenheid op prijs, zonder dat ze de structurele vertegenwoordiging op zich willen nemen. Het mes snijdt aan twee kanten: de school komt de mening van de ouders te weten en de betrokkenheid van de ouders wordt vergroot. In de resonansgroep kunnen bijvoorbeeld aan de orde komen: veiligheid, identiteit, stages, uitgaan, gebruik van genotmiddelen, gokken, moderne communicatiemiddelen, seksualiteit, relaties, PR-zaken. Zo dragen ouders bij aan een goede kwaliteit op school en aan een goede communicatie tussen school en ouders. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. Ongevallenverzekering Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) aanvullend verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, enz.) valt niet onder de dekking. Ook is de verzekering van toepassing op leerlingen die op stage gaan en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij willen u op twee aspecten wijzen die vaak aanleiding zijn tot een misverstand. Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat, door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft bij veel mensen maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een vergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun schoolgids pro

23 rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade ontstaat zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld: een bal tegen een bril tijdens de gymnastiekles. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en de school vergoedt deze schade niet. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor (of de ouders zijn dat). Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 23

24 7. Namen College van Bestuur Directie Dhr. P. Dijkshoorn voorzitter College van Bestuur Dhr. K. J. Redert sectordirecteur vmbo Dhr. J. Th. A. Berg lid College van Bestuur Dhr. D. de Lange directeur Praktijkonderwijs schoolgids pro

25 Leerlingbegeleiding Leerjaren 1 en 2: Logopediste Dhr. D.J. Tahapary Mevr. C. van den Brink Leerjaren 3, 4 en 5: Mevr. B.J. de Ruijter Orthopedagoge Mevr. drs. J. Slappendel Coördinator stage, onderwijszaken, ESF Mevr. P.C. van Keulen Contact Voor telefonisch contact met de school belt u het algemene telefoonnummer Het algemene adres van de school is 25

26 8. Financiën De overheid heeft geregeld dat de schoolkosten tot een bedrag van 316, door het ministerie worden betaald. Toch zijn er kosten waarvoor een beroep gedaan wordt op een bijdrage van de ouders. Het streven is om de kosten zo laag mogelijk te houden. Extra kosten voor cursussen en opleidingen De kosten voor specifieke, branchegerichte opleidingen, examenkosten en kosten voor voorgeschreven veiligheidskleding worden apart in rekening gebracht. Kostenoverzicht schooljaar per leerjaar: Vrijwillige Ouderbijdrage Brugklaskamp Leerjaar 1 45, 65, Leerjaar 2 45, Leerjaar 3 45, Leerjaar 4 45, Leerjaar 5 45, Als een leerling meedoet aan de sportklas in leerjaar 1 en 2 kost dat 100, per schooljaar schoolgids pro

27 Algemene informatie De schoolgids met onze schoolbrede algemene informatie kunt u vinden op onze website. Inhoudsopgave: 1. De school Ter inleiding Visie en doelstelling van De Goudse Waarden De structuur van De Goudse Waarden Locaties 2. Algemene informatie Sector lyceum-havo Sector vmbo School voor Praktijkonderwijs Aanmelding en toelating Aanmelding en toelating in relatie tot passend onderwijs 3. Informatie voor leerlingen Leefregels in en om de school De Goudse Waarden leefregels Het leerlingenstatuut Veiligheid Fotorechten Dagopeningen en vieringen Besteding onderwijstijd Vormgeven goed burgerschap Maatschappelijke stage Beroepenoriëntatie Oriëntatie vervolgonderwijs Overgangsrichtlijnen 4. Aandacht voor de leerling Visie op leerlingenzorg Informatievoorziening in het kader van basiszorg Rol ouders bij toelating tot leerlingenzorg Het Zorg Advies Team Externe verwijzing Arrangementen aangeboden door De Goudse Waarden m.b.t. leerlingenzorg Bovenschoolse onderwijs- en zorgarrangementen Financiën Inzet basiszorg Inzet extra zorg Inzet arrangementen 5. Contact tussen thuis en school Informatie- en spreekavonden Resultaten en opbrengsten Uittreksel persoonsregister Informatieplicht Informatieverstrekking aan gescheiden of niet langer samenlevende ouders Resonansgroepen van leerlingen en ouders Medezeggenschapsraad Klachten en geschillen Leerling gebonden financiering (LGF) Schoolkosten Ongevallenverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Ouderbijdrageregeling protocol 27

28 De Goudse Waarden Praktijkonderwijs Christelijke scholengemeenschap voor pro vmbo havo atheneum gymnasium Kanaalstraat SH Gouda T (0182)

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van Groen is... Voeding & Gezondheid Groene economie Groene techniek Plant & Productie &meer Buitenpost 2014-2015 Groen & Recreatie Plant & Productie Voeding & Gezondheid Bloem & Design Groene economie Groene

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 Esborg

schoolgids 2014/2015 Esborg schoolgids 2014/2015 Esborg Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef 1 woord vooraf Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de beknopte schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Algemeen Deel SKPOEL Postbus 182 4870 AD Etten-Leur. Bestuursnummer 55303 Kamer van Koophandel 41103012 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Waarom heet de school Heyerdahl College?

Waarom heet de school Heyerdahl College? Schoolgids 2014/2015 Heyerdahl College Waarom heet de school Heyerdahl College? Thor Heyerdahl (1914-2002) was een nieuwsgierige en eigenzinnige Noor. Hij vermoedde dat er iemand was geweest die 1500 jaar

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

School 2013/ Gids 2014

School 2013/ Gids 2014 School Gids 2013/ 2014 Inhoud Waarom heet de school Heyerdahl College? Thor Heyerdahl (1914-2002) was een nieuwsgierige en eigenzinnige Noor. Hij vermoedde dat er iemand was geweest die 1500 jaar eerder

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl

SCHOOLGIDS 2014-2015. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 CSG HET STREEK Locatie Bovenbuurtweg Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: 0318 63 25 05 E-mail: loc.bbw@ Locatie Zandlaan Zandlaan 25, 6717 LN Ede Postbus

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie