9938/08 Interinstitutioneel dossier: 2006/0142 (COD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9938/08 Interinstitutioneel dossier: 2006/0142 (COD)"

Transcriptie

1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2008 (17.06) (OR. en) PUBLIC 9938/08 Interinstitutioneel dossier: 2006/0142 (COD) LIMITE VISA 196 CODEC 659 COMIX 444 RESULTAAT BESPREKINGEN van. Groep visa/gemengd Comité (EU-IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) d.d.: 22 en 23 mei 2008 nr. Comv.: 11752/1/06 REV 1 VISA 190 CODEC 771 COMIX 662 Betreft: Ontwerp-verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode De Groep visa heeft op basis van het Commissievoorstel (doc. 5588/08) de artikelen 14 tot en met 18 en de bijlagen III, V en VI besproken. Het resultaat van deze bespreking staat in de bijlage bij deze nota. De door de werkgroep gewijzigde tekst van het Commissievoorstel is vetgedrukt. 9938/08 gar/sav/mm 1 DG H 1 A LIMITE NL

2 BIJLAGE Artikel 14 Bewijsstukken 1. De aanvrager van een visum kan 1 worden verzocht de volgende documenten te verstrekken: a) documenten waaruit het doel van de reis blijkt, onverminderd het bepaalde in artikel 18, lid 6, b) documenten met betrekking tot huisvesting; c) documenten waaruit blijkt dat de aanvrager over de financiële middelen beschikt om in zijn levensonderhoud te voorzien, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf 2, of voor doorreis naar een derde land waar hij zeker zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid verkeert deze middelen legaal te verkrijgen. d) documenten die het mogelijk maken het voornemen van de aanvrager om niet in het Schengengebied te verblijven, te beoordelen. Het formulier ter staving van een uitnodiging, een garantstellingsverklaring en huisvestingsverklaring is opgenomen in bijlage V. 2. Een beknopte lijst van bewijsstukken die het consulaat van de visumaanvrager kan verlangen om te toetsen of wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, onder c) en d), is opgenomen in bijlage IV. 3. In het kader van de plaatselijke consulaire samenwerking dient voor elk rechtsgebied te worden beoordeeld in hoeverre de lijsten van bewijsstukken van bijlage IV dienen te worden aangevuld en geharmoniseerd om rekening te houden met plaatselijke omstandigheden. 1 2 PT: liever formulering van het Commissievoorstel ("dient"); op basis van de huidige formulering is het mogelijk dat de aanvrager geen enkel document verstrekt. Verscheidene delegaties steunden echter de door het voorzitterschap voorgestelde formulering gelet op de speciale situaties die in aanmerking moeten worden genomen. COM: lijst van over te leggen bewijsstukken moet worden beperkt en geharmoniseerd. Verscheidene delegaties beklemtoonden dat duidelijk moet worden gemaakt dat indien voor "dient" wordt gekozen, sommige categorieën aanvragers (aanvragers te goeder trouw, VIP's, ) niet alle opgesomde documenten zullen moeten verstrekken. NL: formulering moet duidelijk maken dat de middelen van bestaan ook moeten volstaan om de heenreis naar het Schengengebied te betalen. 9938/08 gar/sav/mm 2

3 Artikel 15 Reisverzekering tot dekking van ziektekosten 1. Aanvragers van visa voor kort verblijf ( ) dienen aan te tonen dat zij in het bezit zijn van een adequate en geldige reisverzekering ter dekking van eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, ook wegens overlijden, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in een ziekenhuis. Onverminderd het bepaalde in de laatste zin van artikel 12, lid 2, dient het bezit van een reisverzekering te worden aangetoond bij het indienen van de aanvraag. 2. Aanvragers die meervoudige inreisvisa met een lange geldigheidsduur aanvragen, dienen aan te tonen dat zij in het bezit zijn van een adequate medische reisverzekering die de ziektekosten dekt tijdens het eerste voorgenomen bezoek. Daarnaast dienen dergelijke aanvragers de in het aanvraagformulier opgenomen verklaring te ondertekenen en daarmee te bevestigen dat het hun bekend is dat zij bij een volgend verblijf een medische reisverzekering dienen te hebben afgesloten. 3. Degene die het formulier van bijlage V onderschrijft, kan een verzekering op naam van de aanvrager afsluiten. In dat geval zijn de voorwaarden van lid 3 van toepassing. De verzekering dient geldig te zijn op het gehele grondgebied van de lidstaten en de gehele duur van het verblijf van de betrokkene te bestrijken. De minimumdekking bedraagt euro. Ten aanzien van een visum met territoriaal beperkte geldigheid ( ) is de verzekeringsdekking ten minste in de betrokken lidstaat geldig. 4. Aanvragers dienen in beginsel een verzekering in hun land van verblijf af te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, dienen zij te trachten die verzekering in een ander land af te sluiten. (...) 9938/08 gar/sav/mm 3

4 5. Houders van diplomatieke paspoorten (...) en onderdanen van derde landen die aan de grens 1 een visum aanvragen, behoeven niet in het bezit te zijn van een adequate en geldige reisverzekering. 6. (...) 7. Aan de verzekeringsplicht kan geacht worden te zijn voldaan indien gelet op het beroep van de aanvrager kan worden verondersteld dat er sprake is van een toereikende dekking. De ontheffing voor het overleggen van een bewijs van medische reisverzekering kan betrekking hebben op bijzondere beroepsgroepen die in verband met hun beroepsbezigheden reeds zijn gedekt door een medische reisverzekering. 8. (...). 9. Om vast te stellen of een verzekering toereikend is, bepalen de consulaten of aanspraken jegens de verzekeringsmaatschappij in een lidstaat kunnen worden geïnd Indien vrijstelling is verleend van de verzekeringsplicht brengt de betrokken autoriteit de code "N-INS" of N-PROOF INS aan in de voor opmerkingen bestemde zone van de visumsticker. 1 2 EE en LV: tegen dergelijke ontheffing, evenwel om fundamenteel verschillende redenen: voor EE is vrijstelling niet gerechtvaardigd, omdat aan zijn grensovergangen een medische reisverzekering kan worden verkregen; in LV bestaat die mogelijkheid niet. Voorzitterschap: dit lid herschrijven op basis van de opmerkingen van de delegaties. 9938/08 gar/sav/mm 4

5 Artikel 16 Visumleges 1. Bij het indienen van een visumaanvraag voldoen aanvragers een bedrag van 60 euro 1 aan visumleges, ter dekking van de administratieve kosten van de behandeling van de visumaanvraag. Deze leges worden geïnd in euro, (...) in de nationale munt van het derde land waar de aanvraag wordt ingediend 2 of in de munt die doorgaans in dat land wordt gebruikt, en worden niet gerestitueerd. Indien de leges in een andere munt dan de euro worden geheven, wordt het bedrag ervan vastgesteld en regelmatig opnieuw bezien door het consulaat. 2. Aanvragers ontvangen op verzoek een kwitantie voor de betaalde leges. Op de kwitantie dient te worden vermeld dat de visumleges niet worden gerestitueerd, tenzij zij ten onrechte geheven zijn. 3. Indien de visumleges in rekening worden gebracht in de nationale munteenheid van het derde land waar de aanvraag wordt ingediend, passen de consulaten de door de Europese Centrale Bank vastgestelde wisselkoersen toe 3. In het kader van de plaatselijke consulaire samenwerking kan zo worden gewaarborgd dat alle lidstaten het bedrag van de visumleges tegelijkertijd omrekenen in de nationale valuta. 4. Van betaling van visumleges zijn vrijgesteld visumaanvragers die tot een van de volgende categorieën behoren: a) kinderen jonger dan 6 jaar; b) scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten die met het oog op studie of beroepsopleiding een reis maken; en NL: bedrag van leges moet in bijlage worden vermeld, zodat het gemakkelijker kan worden aangepast. CIE: is daar sterk op tegen. CIE was voorts van mening dat de mogelijkheid om het bedrag regelmatig aan te passen in een overweging moet worden opgenomen. Voorzitterschap: munt waarin leges worden geheven kan worden bepaald in het kader van de lokale consulaire samenwerking. AT, BE, NL, FR: studievoorbehoud; te veel onzekerheden in verband met de wisselkoers. COM: aan bedenkingen lidstaten kan worden tegemoetgekomen door bepaling anders te formuleren. 9938/08 gar/sav/mm 5

6 c) onderzoekers uit derde landen die binnen de Gemeenschap reizen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als omschreven in de Aanbeveling (nr. 2005/761/EG) van het Europees Parlement en de Raad van 28 september Van betaling van visumleges kunnen worden vrijgesteld houders van diplomatieke en dienstpaspoorten. 5. In individuele gevallen kan het te betalen bedrag aan visumleges worden kwijtgescholden of verminderd (...) 1 wanneer daarmee culturele belangen alsmede belangen op het gebied van buitenlands beleid, ontwikkelingsbeleid, vitale openbare belangen of humanitaire redenen gediend zijn. 6. (...)7. (...) 8. (...) 2 8a. Aanvullende leges voor diensten kunnen door de externe dienstverlener worden geheven, als bepaald in artikel COM: tegen die schrapping. LT, AT, SK, EE, CY, PT, SE, EL: studievoorbehoud. ES en PL: studievoorbehoud. 9938/08 gar/sav/mm 6

7 Artikel 17 Stempel waaruit blijkt dat een aanvraag is ingediend 1. Om te voorkomen dat gelijktijdig meerdere aanvragen worden ingediend, stempelt het consulaat van de lidstaat waarbij een aanvraag is ingediend het reisdocument van de aanvrager af om aan te geven dat een visum is aangevraagd. Het stempel wordt bij ontvangst van de aanvraag door het consulaat aangebracht op de eerste beschikbare pagina in het reisdocument waarop geen aantekeningen of stempels zijn aangebracht. 2. Het stempel heeft geen juridische gevolgen voor toekomstige aanvragen. 3. Het stempel dient overeen te komen met het model als omschreven in bijalge VI en in overeenstemming met die bijlage te worden aangebracht. 4. Diplomatieke, dienst- en bijzondere paspoorten worden niet afgestempeld. (...) 5. De bepalingen van dit artikel komen ten aanzien van de consulaten van de lidstaten geleidelijk te vervallen vanaf de datum waarop het VIS conform artikel 48 van de VIS-verordening operationeel wordt. 9938/08 gar/sav/mm 7

8 Hoofdstuk III Onderzoek en behandeling van visumaanvragen Artikel 18 Onderzoek van de aanvraag 1. Bij het onderzoek van visumaanvragen en bewijsstukken wordt bijzondere aandacht geschonken aan het risico van illegale immigratie, de veiligheid van de lidstaten en, met name, het voornemen van de aanvrager om niet in het Schengengebied te blijven. 2. (overgeheveld van voormalig punt 4) Uit het onderzoek van de visumaanvraag dient te blijken of de aanvrager voldoet aan de inreisvoorwaarden, omschreven in artikel 5, lid 1, van de Schengengrenscode. De volgende punten worden gecontroleerd: a) de geldigheid en echtheid van het door de aanvrager getoonde reisdocument 1 ; b) de persoon vormt geen gevaar voor de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of internationale betrekkingen van enige lidstaat; met name wordt hiertoe het SIS geraadpleegd, alsmede nationale databanken; c) de plaatsen van vertrek en bestemming van de betrokken onderdaan van een derde land en het doel van het voorgenomen verblijf; hiertoe worden de bewijsstukken als omschreven in artikel 14 en Bijlage IV gecontroleerd; 1 NL: expliciete verwijzing naar Schengengrenscode opnemen. 9938/08 gar/sav/mm 8

9 d) indien relevant worden in het verleden afgegeven eenvormige visa in het reisdocument van de betrokken onderdaan van een derde land onderzocht om na te gaan of de persoon de maximaal toegestane verblijfsduur op het grondgebied van de lidstaten niet heeft overschreden; e) de toereikendheid van de middelen van bestaan van de aanvrager met betrekking tot de duur en het doel van het voorgenomen verblijf of zijn voornemen om niet in het Schengengebied te verblijven, dan wel zijn mogelijkheden om deze middelen legaal te verkrijgen. Bij deze toetsing wordt rekening gehouden met de richtbedragen als bedoeld in artikel 5, lid 3, tweede alinea, van de Schengengrenscode en met het aantonen van huisvesting of het dragen van kosten als omschreven in het formulier in bijlage V, indien van toepassing; f) de aanvrager dient indien van toepassing in het bezit te zijn van een toereikende medische reisverzekering. 3. (voormalig punt 2) Indien twijfel bestaat ten aanzien van het verblijfsdoel van de aanvrager, zijn voornemen tot terugkeer, zijn identiteit, of aan de verstrekte gegevens, wordt de aanvrager voor een nadere toelichting opgeroepen voor een gesprek op het consulaat van de lidstaat die verantwoordelijk is voor het onderzoeken van de aanvraag (voormalig punt 3)Voor elke visumaanvraag wordt het VIS geraadpleegd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5 en 13 van de VIS-verordening DE: algemeen voorbehoud omdat gesprek op het consulaat de regel zou moeten zijn, zoals reeds gesteld wordt in de huidige Gemeenschappelijke Visuminstructies. De enige uitzondering op die regel moet ten goede komen aan de aanvragers die te goeder trouw zijn. COM: deze bepaling verwijst niet naar de indiening van de aanvraag omdat naar aanleiding daarvan reeds een gesprek met de aanvrager is gevoerd. DE stelde de volgende alternatieve formulering voor: Voor elke visumaanvraag wordt in de regel het VIS geraadpleegd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5 en 13 van de VIS-verordening. In voldoende gemotiveerde uitzonderlijke gevallen (technische problemen) kan een visum worden afgegeven zonder voorafgaande raadpleging van het VIS, mits de mislukte raadpleging zo spoedig mogelijk en zonder uit nalatigheid voortvloeiende vertraging door de bevoegde instantie wordt herhaald en correct wordt uitgevoerd. In dat geval heeft het afgegeven visum een beperkte territoriale geldigheid." ES: een visum kan niet worden geweigerd wegens communicatieproblemen. 9938/08 gar/sav/mm 9

10 5. Indien de aanvrager een onderdaan is van een derde land dat is vermeld op de lijst in bijlage I, worden de centrale autoriteiten van de betrokken lidstaat of lidstaten geraadpleegd overeenkomstig artikel 14, leden 1 en 2, van de VIS-verordening. 6. (...) De controles bedoeld in lid 4, onder a), b) en d), worden verricht op onderdanen van derde landen die een transitvisum voor luchthavens aanvragen. In die gevallen wordt het doel van de heenreis gecontroleerd (...). 1 FR: zal voorstel indienen om deze bepaling te herschrijven. 9938/08 gar/sav/mm 10

11 Photo Photo BIJLAGE III: GEHARMONISEERD AANVRAAGFORMULIER Aanvraag Schengenvisum Dit aanvraagformulier is gratis Embassy or Consulate Stamp 1. Achterna(a)m(en) (familiena(a)m(en)) 2. Achterna(a)m(en) bij de geboorte (vroegere familiena(a)m(en)) BEHANDELD DOOR: Datum indiening: 3. Voornamen 4. Geboortedatum:. 5. Geboorteplaats en -land 6. Nationaliteit 7. Geslacht man vrouw 8. Huwelijkse staat: alleenstaand gehuwd gescheiden wonend gescheiden weduwe/weduwnaar overige 9. Soort reisdocument: gewoon paspoort diplomatiek paspoort dienstpaspoort officieel paspoort speciaal paspoort ander reisdocument (omschrijven): nummer reisdocument 11. Afgegeven door Datum van afgifte Geldig tot: *11a. Verblijfadres en adres van aanvrager Aanvraag ingediend bij: ambassade/consulaat GAC reisbureau Benaming: Dienstverlener Benaming: Andere Benaming: Behandeld door: 12. Indien u in een ander land dan uw land van oorsprong verblijft (...): Nee Ja. Verblijfstitel of gelijkwaardig: Nummer... Geldigheid... * 13. Huidig beroep * 14. Werkgever en adres en telefoonnummer van de werkgever. Voor studenten, naam en adres van de onderwijsinstelling 14a. Doel(en) van de reis Toerisme Zaken Bezoek aan familie of vrienden Cultuur Sport Officieel Medische redenen Studie Andere (omschrijven): Hoofdbestemming (lidstaat) 16. Aantal verlangde binnenkomsten een binnenkomst twee binnenkomsten meervoudige binnenkomsten 17. Duur van verblijf of doorreis Visum wordt aangevraagd voor kort verblijf/doorreis, vermeld aantal dagen:... transit op luchthaven 17a. Voorgenomen datum van aankomst 17b. Voorgenomen datum van vertrek 18. Andere Schengenvisa (afgegeven in de afgelopen drie jaar ) Zijn uw vingerafdrukken al eerder afgenomen? Neen Ja. Datum Heeft u, indien u een doorreisvisum of een transitvisum voor luchthavens aanvraagt, een inreisvergunning voor het land dat het einddoel van de reis is? Afgegeven door: Geldig tot: Uitnodiging Vervoermiddel Verband met andere aanvraag Overige: Visum: Niet-ontvankelijk Geweigerd Verleend (...) A B C VTBG (...) Aantal binnenkomsten: 1 2 Meerdere Geldig van... tot. * Vragen met een * mogen niet beantwoord worden door familieleden van EU- of EER-onderdanen (echtgenoot/echtgenote, kind of afhankelijke verwant in opgaande lijn) die hun recht op vrij verkeer uitoefenen. Familieleden van EU- of EER-onderdanen moeten deze verwantschap met documenten aantonen en veld 28 invullen. 9938/08 gar/sav/mm 11

12 20. (...) 21. (...) 22. (...) (...) * 23. Volledige naam van gastheer in de lidstaten. Indien niet van toepassing: naam van het hotel of tijdelijk adres in de lidstaten. Adres (en adres) van gastheer Telefoon (en telefax) *24. Naam en adres (en adres) van gastheer/bedrijf of organisatie dat/die Telefoon (en telefax) van bedrijf of organisatie zich garant stelt Naam, adres en telefoon (en telefax) (en adres) van contactpersoon bij bedrijf/organisatie * 25. Reiskosten en kosten van levensonderhoud worden tijdens het verblijf van de aanvrager betaald door door de aanvrager zelf door een garant (gastheer, bedrijf, organisatie) bedoeld in veld 23 of 24 andere Middelen van bestaan Contant geld Travellercheques Creditcards Vooruitbetaalde huisvesting Vooruitbetaald vervoer Andere Middelen van bestaan Contant geld Huisvesting ter beschikking gesteld Zie formulier voor het bewijs van huisvesting nr.... Alle verblijfskosten Zie bewijs van het dragen van kosten nr....: Vooruitbetaald vervoer Andere 26 (...) 27 (...) Reis- en/of ziektekostenverzekering Niet van toepassing. Naam verzekeringsmaatschappij Polisnummer: 28. Personalia van het familielid dat een EU- of EER-burger is Nummer identiteitskaart Geldig tot:... Naam Voornaam Geboortedatum Nationaliteit Paspoortnummer Familieband met een EU- of EER-burger echtgenoot/echtgenote kind afhankelijke verwant in opgaande lijn 29. (...) 30. Plaats en datum 31. Handtekening (voor minderjarigen: handtekening persoon die ouderlijk gezag uitoefent) Verklaring te ondertekenen indien een meervoudig visum wordt aangevraagd (zie veld 16). Ik heb aangetoond dat ik voor mijn eerste verblijf/doorreis in het bezit ben van een toereikende medische reisverzekering. Het is mij bekend dat ik bij volgende bezoeken aan het grondgebied van lidstaten dien te beschikken over een adequate medische reisverzekering. Handtekening 9938/08 gar/sav/mm 12

13 Door de aanvrager te ondertekenen verklaring Ik verklaar kennis te hebben genomen van het onderstaande en daarmee in te stemmen: het verzamelen van de in dit aanvraagformulier gevraagde gegevens en het maken van mijn foto en in voorkomende gevallen het afnemen van mijn vingerafdrukken zijn verplicht met het oog op het onderzoek van mijn visumaanvraag. Al mijn persoonsgegevens die op het aanvraagformulier voor een visum worden vermeld, alsmede mijn vingerafdrukken en mijn foto zullen worden verstrekt aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en door die autoriteiten worden verwerkt met het oog op een beslissing op mijn visumaanvraag. Deze gegevens en de gegevens betreffende de beslissing die op mijn aanvraag wordt genomen of een beslissing om een afgegeven visum te annuleren, in te trekken of te verlengen, worden ingevoerd in het VIS en daar gedurende maximaal vijf jaar opgeslagen. Tijdens die periode zijn zij toegankelijk voor de visumautoriteiten en de autoriteiten die bevoegd zijn tot het uitvoeren van visumcontroles aan de buitengrenzen en binnen de lidstaten, en voor de immigratie- en asielautoriteiten in de lidstaten, om te kunnen toetsen of is voldaan aan de voorwaarden voor legale binnenkomst en verblijf op het grondgebied van de lidstaten, om vast te stellen welke personen niet of niet langer aan deze voorwaarden voldoen, ten behoeve van het onderzoek van een asielaanvraag en om vast te stellen wie belast is met dit onderzoek. Onder bepaalde voorwaarden zijn de gegevens ook beschikbaar voor de aangewezen autoriteiten van de lidstaten en voor Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken ter zake van terroristische misdrijven en andere ernstige misdrijven. De voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke autoriteit van de lidstaat is: [het ministerie van Binnenlandse/Buitenlandse Zaken van de betrokken lidstaat en contactgegevens daarvan]. Op mijn uitdrukkelijke verzoek zal de consulaire autoriteit die mijn aanvraag behandelt mij in kennis stellen van de wijze waarop ik mijn recht tot inzage van de mij betreffende persoonsgegevens kan uitoefenen en deze gegevens met name indien zij onjuist zijn kan doen wijzigen of vernietigen, in overeenstemming met de nationale wetgeving van het desbetreffende land. 9938/08 gar/sav/mm 13

14 (...) Het is mij bekend dat ik bij elke lidstaat de mij betreffende gegevens kan opvragen die zijn opgeslagen in het VIS en bij de lidstaat die deze gegevens naar het VIS heeft verzonden, en dat ik het recht heb verbetering te verlangen van mij betreffende onjuiste gegevens en te verlangen dat onrechtmatig vastgelegde gegevens worden vernietigd. Op mijn uitdrukkelijk verzoek zal de consulaire autoriteit die mijn aanvraag behandelt, mij in kennis stellen van de wijze waarop ik mijn recht tot controle van de mij betreffende persoonsgegevens kan uitoefenen en deze gegevens kan doen verbeteren of vernietigen, met inbegrip van de daarmee verband houdende maatregelen krachtens de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat. Bij de nationale toezichthoudende autoriteit van die lidstaat [contactgegevens] kan een verzoek worden ingediend met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens Ik verklaar dat alle door mij verstrekte personalia naar mijn beste weten juist en volledig zijn. Het is mij bekend dat onjuiste verklaringen er in alle gevallen toe leiden dat mijn aanvraag wordt afgewezen of dat een reeds afgegeven visum wordt geannuleerd en dat bovendien vervolging tegen mij kan worden ingesteld op grond van de wetgeving van de lidstaat die de aanvraag behandelt. Ik verklaar het grondgebied van de lidstaat bij het verstrijken van de geldigheid van het eventueel afgegeven visum te zullen verlaten. Mij is meegedeeld dat het bezit van een visum slechts een van de vereisten is voor binnenkomst op het Europese grondgebied van de lidstaten. Het bezit van een visum op zichzelf houdt niet automatisch in dat ik gerechtigd ben tot schadevergoeding indien ik niet voldoe aan de relevante bepalingen van artikel 5, lid 1 van de Schengengrenscode en mij op grond daarvan de toegang wordt geweigerd. Bij binnenkomst op het Europese grondgebied van de lidstaten zal opnieuw worden gecontroleerd of aan de vereisten is voldaan. 9938/08 gar/sav/mm 14

15 OPMERKINGEN BIJ BIJLAGE III: CIE stelt dat dit aanvraagformulier het enige formulier moet worden dat mag worden gebruikt zodra het VIS in werking is getreden (zie data invoering VIS). Verscheidene delegaties stellen voor om het geharmoniseerde formulier voor Schengenvisa tegelijk met de nationale visa voor verblijf van langere duur te gebruiken; de meerderheid steunt echter de instelling van een afzonderlijk, maar geharmoniseerd formulier voor nationale visa voor verblijf van langere duur. Verscheidene delegaties benadrukken dat tekst van verklaring moet worden ingekort. NL vraagt of de mogelijkheid om gegevens uit het aanvraagformulier op te slaan in nationale databanken in strijd is met de verklaring en of die mogelijkheid in de verklaring moet worden vermeld. Meerderheidsstandpunt is dat de verklaring ten minste elementen moet bevatten die kunnen voorkomen dat aanvragers wegens gebrekkige informatie onnodig beroep instellen. RECHTERKOLOM: "Vak uitsluitend bestemd voor gebruik door ambassade of consulaat" Verscheidene delegaties vragen of het formulier kan worden gebruikt met betrekking tot de afgifte van D-visa. CIE antwoordt dat een formulier dat ook geldig is voor D-visa alleen geharmoniseerd kan worden op basis van art. 63 VEG, terwijl de rechtsgrondslag voor de onderhavige ontwerpverordening art. 62 VEG. 9938/08 gar/sav/mm 15

16 BIJLAGE V: GEHARMONISEERD FORMULIER VOOR HET AANTONEN VAN HUISVESTING EN/OF HET DRAGEN VAN KOSTEN OF HET BEWIJS VAN HUISVESTING EN HET DRAGEN VAN KOSTEN [Lidstaat] Bewijs van huisvesting * nr... Bewijs van het dragen van kosten * nr... overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de visumcode voor het uitnodigen van een visumplichtige onderdaan van een derde land (Dit formulier wordt door de bevoegde autoriteit gratis verstrekt en verwerkt, met bewijs van betaling van leges conform de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat) Ondergetekende, Achternaam Geboortedatum Nationaliteit Nummer identiteitsdocument Datum van afgifte Adres: Eigenaar Huurder Telefoon of Beroep: Naam Geboorteplaats Geslacht of nummer verblijfstitel en geldigheidsdatum Plaats van afgifte Verklaart in staat te zijn tot huisvesting van*: 1. Achternaam Naam Nationaliteit Geboortedatum Geboorteplaats Adres Paspoortnummer Relatie tot de genodigde 2. Achternaam Naam Nationaliteit Geboortedatum Geboorteplaats Adres Paspoortnummer Relatie tot de genodigde 3. Van... Tot... op mijn bovengenoemd adres. op het onderstaande andere adres: Verklaart in staat te zijn de kosten te dragen van het levensonderhoud en de repatriëring * - voor de personen genoemd onder * met ingang van de onder 3 genoemde periode * Aankruisen wat van toepassing is 9938/08 gar/sav/mm 16

17 Aanvullende informatie: de onder * 1. 2 genoemde perso(o)n(en) heeft/hebben zelf een reisverzekering tot dekking van de ziektekosten afgesloten voor de duur van het verblijf, zoals vereist in artikel 15van de visumcode. Ik sluit namens hen een verzekering af voor de duur van het verblijf. Het is mij bekend dat de op dit formulier opgegeven persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt door de diensten die dit formulier ontvangen, dat het wordt opgeslagen in het Visum Informatie Systeem (VIS) en toegankelijk wordt gemaakt voor de autoriteiten van de andere lidstaten en dat ik het recht heb deze gegevens te doen wijzigen of vernietigen, met name wanneer zij onjuist zijn. Het is mij bekend dat [lijst van nationale bepalingen door de betrokken lidstaat toe te voegen]: - verwijzing naar boetes op het opgeven van onjuiste gegevens - verwijzing naar boetes op het mogelijk maken van illegaal verblijf het door de bevoegde autoriteiten afgestempelde origineel van deze verklaring binnen zes maanden dient te worden aangeboden aan de voor het onderzoek van de visumaanvraag van de uitgenodigde(n) bevoegde consulaire autoriteiten. Ik verklaar bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. Gelezen en akkoord bevonden handtekening Voor authentiek gewaarmerkte van. Datum en handtekening gastheer Datum Stempel bevoegde autoriteit Bij te voegen documenten: - kopie van de identiteitskaart of de verblijfstitel van de gastheer of van de pagina met biometrische gegevens van zijn paspoort; - bewijs van woonachtigheid (bijvoorbeeld eigendomsbewijs onroerend goed, huurcontract, nota's van nutsbedrijven); - bewijs van inkomen (loonstrook, pensioenspecificatie, officieel document met vermelding van inkomen); - indien van toepassing: polis van medische reisverzekering voor de uitgenodigde(n) 9938/08 gar/sav/mm 17

18 In te vullen door de bevoegde autoriteiten Bewijs huisvesting Bewijs van het dragen van kosten Huisvesting niet gecontroleerd gecontroleerd en in overeenstemming met de voorgenomen uitnodiging gecontroleerd en niet in overeenstemming met de voorgenomen uitnodiging Datum: Plaats: Financiële middelen van gastheer niet gecontroleerd voldoende bevonden ten opzichte van relevante richtbedragen en verblijfsduur van de genodigde(n) onvoldoende bevonden ten opzichte van relevante richtbedragen en verblijfsduur van de genodigde(n) Stempel van de bevoegde autoriteit: 9938/08 gar/sav/mm 18

19 ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ BIJLAGE V Na een gedachtewisseling over enkele algemene punten in verband met het geharmoniseerde formulier (toepassingsgebied - natuurlijke en rechtspersonen, harmonisatie, systematisch gebruik, beveiligingskenmerken, bewijs van legesbetaling) concludeert het voorzitterschap dat het bestaande formulier moet worden gewijzigd zodat het ook geldt voor rechtspersonen, of dat een afzonderlijk geharmoniseerd formulier voor rechtspersonen moet worden ingevoerd. Voorts is een meerderheid van de delegaties voor de introductie en het gebruik van een geharmoniseerd formulier, dat indien vereist verplicht en systematisch door de aanvragers moet worden gebruikt. CIE is het ermee eens dat artikel 14, lid 1, moet worden herschreven om te verduidelijken in welke situaties bewijs van huisvesting verplicht is (aanvrager uitgenodigd door natuurlijke of rechtspersoon of aanvrager ondergebracht in een hotel). Wat de beveiligingskenmerken van het formulier betreft, concludeert het voorzitterschap dat het geharmoniseerde formulier in elk geval geldig moet worden verklaard door een aangewezen bevoegde instantie in de lidstaat, en voorts kan de lidstaat doorgaan met het drukken van een geharmoniseerd formulier van het document met beveiligingskenmerken. De behoefte aan harmonisatie behelst de inhoud van het formulier en niet het document waarop de inhoud van het formulier zal worden afgedrukt. Met betrekking tot de eventuele leges die worden geheven voor het formulier, concludeert het voorzitterschap dat de woorden tussen haken onder de titel ongeveer als volgt moeten worden geformuleerd "(Dit formulier wordt door de bevoegde autoriteit gratis verstrekt, met bewijs van betaling van leges conform de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat") Het voorzitterschap stelt voor de formulering van de titel aan te passen, aangezien verscheidene delegaties van mening zijn dat die voor problemen zorgt omdat de voorgestelde titel zich niet uitstrekt tot de drie verschillende opties waaruit een gastheer kan kiezen (huisvesting OF het dragen van de kosten OF huisvesting en het dragen van de kosten). LV maakt een voorbehoud bij bijlage V omdat die niet kan worden gebruikt wanneer de uitnodiging afkomstig is van een rechtspersoon. AT maakt een studievoorbehoud bij bijlage V om na te gaan of een dergelijk formulier in Oostenrijk in het elektronisch systeem kan worden ingevoerd. Ad eerste vak: (gastheer) "Nummer identiteitsdocument" moet identiteitskaarten en paspoorten omvatten. IT en MT benadrukken dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen situatie waarbij een gezin ondergebracht wordt en die waarbij een economische partner wordt uitgenodigd om commerciële redenen. 9938/08 gar/sav/mm 19

20 BIJLAGE VI: UNIFORM MODEL VAN EEN STEMPEL WAARUIT BLIJKT DAT EEN VISUMAANVRAAG IS INGEDIEND Voorbeeld:... 1 visum... 2 (...) xx/xx/xxxx C-visum FR (...) 22/04/2006 Consulat de France Djibouti Code van het aangevraagde visum. Code van de lidstaat die de aanvraag behandelt. Datum aanvraag (acht cijfers: xx dag, xx maand, xxxx jaar) Autoriteit die de visumaanvraag behandelt. 9938/08 gar/sav/mm 20

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 april 2007 (04.05) (OR. en) 8245/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0142 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 april 2007 (04.05) (OR. en) 8245/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0142 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 april 007 (04.05) (OR. en) PUBLIC 845/07 Interinstitutioneel dossier: 006/04 (COD) LIMITE VISA 0 CODEC 9 COMIX 4 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep visa/gemengd

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (05.12) (OR. en) 13611/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0142 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (05.12) (OR. en) 13611/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0142 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2006 (05.2) (OR. en) 36/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/042 (COD) LIMITE PUBLIC VISA 240 CODEC 044 COMIX 806 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de

Nadere informatie

1) Wettelijke bepalingen versus administratieve aanwijzingen

1) Wettelijke bepalingen versus administratieve aanwijzingen Conseil UE RAAD V AN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 maart 2007 (29.03) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2006/0142 (COD) 6060/1/07 REV 1 LIMITE VISA 47 CODEC 92 COMIX 143 RESULTAAT BESPREKINGEN

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) PUBLIC 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 NOTA van: aan: Betreft: de Griekse delegatie de Groep visa Ontwerp-beschikking van de

Nadere informatie

De Groep Visa kwam overeen de toepassing van deze maatregel in het najaar van 2005 te herzien.

De Groep Visa kwam overeen de toepassing van deze maatregel in het najaar van 2005 te herzien. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 oktober 2004 (26.10) PUBLIC 13771/04 LIMITE VISA 193 COMIX 634 NOTA van: het Voorzitterschap aan: de Groep Visa Nr. vorig doc.: 11642/2/04 143 COMIX 486

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

BEWIJS VAN GARANTSTELLING EN/OF PARTICULIERE LOGIESVERSTREKKING

BEWIJS VAN GARANTSTELLING EN/OF PARTICULIERE LOGIESVERSTREKKING BEWIJS VAN GARANTSTELLING EN/OF PARTICULIERE LOGIESVERSTREKKING GEMMA e-formulierenspecificatie Opgesteld door KING Datum 31 oktober 2016 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Over dit formulier 3 1.1 Opbouw

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 5559 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 5559 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 september 2010 (09.09) (OR. en) 13380/10 FRONT 125 COMIX 571 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.3.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0624/2009, ingediend door A.T. (Italiaanse nationaliteit), over visa voor familiebezoeken

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 april 2004 (06.04) (OR. en) 8083/04. Interinstitutioneel dossier: 2003/0193 (CNS) 2003/0194 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 april 2004 (06.04) (OR. en) 8083/04. Interinstitutioneel dossier: 2003/0193 (CNS) 2003/0194 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 april 2004 (06.04) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2003/0193 (CNS) 2003/0194 (CNS) 8083/04 LIMITE VISA 62 COMIX 240 NOTA van: aan: nr. vorig

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) PUBLIC 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep visa Ontwerp-beschikking van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 februari 2006 (OR. en) 6444/06 LIMITE VISA 53 FRONT 36 COMIX 172

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 februari 2006 (OR. en) 6444/06 LIMITE VISA 53 FRONT 36 COMIX 172 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 februari 2006 (OR. en) PUBLIC 6444/06 LIMITE VISA 53 FRONT 36 COMIX 172 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Raad/het Gemengd Comité op ministerieel

Nadere informatie

PUBLIC 15054/1/02 REV 1

PUBLIC 15054/1/02 REV 1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2002 (17.11) (OR. en) PUBLIC 15054/1/02 REV 1 LIMITE VISA 176 FRONT 141 COMIX 688 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Gemengd comité op het

Nadere informatie

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I

14969/1/03 REV 1 huy/yen/rl 1 DG H I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2003 (25.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) 14969/1/03 REV 1 LIMITE VISA 191 COMIX 701 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 282 CODEC 989 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

7107/15 JVS/jvc DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE)

7107/15 JVS/jvc DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

PUBLIC 11230/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 augustus 2002 (10.09) (OR. en) LIMITE VISA 116 FRONT 76 COMIX 465

PUBLIC 11230/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 augustus 2002 (10.09) (OR. en) LIMITE VISA 116 FRONT 76 COMIX 465 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 augustus 2002 (10.09) (OR. en) PUBLIC 11230/02 LIMITE VISA 116 FRONT 76 COMIX 465 NOTA van: het secretariaat-generaal aan de Groep visa/gemengd comité (IJsland

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2009R0810 NL 04.10.2011 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 810/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open.

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open. Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen? Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling Vraag: Ik kan het formulier

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 15.9.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 243/1

VERORDENINGEN. 15.9.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 243/1 15.9.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 243/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 810/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 23 mei 2008 (OR. en) 2007/086 (COD) PE-CONS 3608/08 VISA 37 FRONT 8 COMIX 93 CODEC 30 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

Visumaanvraagformulier. Koninkrijk der Nederlanden Caribische gebiedsdelen

Visumaanvraagformulier. Koninkrijk der Nederlanden Caribische gebiedsdelen Visumaanvraagformulier Koninkrijk der Nederlanden Caribische gebiedsdelen RECENTE KLEURENFOTO 3 x 4 cm LET OP! Voordat u dit formulier invult, dient u éérst de algemene toelichting en de invulinstructie

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2014/0094(COD) 24.6.2015. van de Commissie vervoer en toerisme

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2014/0094(COD) 24.6.2015. van de Commissie vervoer en toerisme Europees Parlement 2014-2019 Commissie vervoer en toerisme 2014/0094(COD) 24.6.2015 ONTWERPADVIES van de Commissie vervoer en toerisme aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Nadere informatie

8620/01 AL/td DG H I NL

8620/01 AL/td DG H I NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 mei 2001 (OR. fr) 8620/01 LIMITE VISA 66 FRONT 36 COMIX 338 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad inzake de aanpassing van de

Nadere informatie

C18-4 Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen (excerpt: Titel II, Hoofdstuk 7, artt. 28 t/m 381

C18-4 Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen (excerpt: Titel II, Hoofdstuk 7, artt. 28 t/m 381 Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen c1 8-4 C18-4 Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen (excerpt: Titel II, Hoofdstuk 7, artt. 28 t/m 381 Overeenkomst ter uitvoering van

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) 6792/10. Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) 6792/10. Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 6792/10 LIMITE JUSTCIV 34 CODEC 142 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

7111/15 JVS/mg DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE)

7111/15 JVS/mg DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15 Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72.

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72. C14-6 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten (73/148/EEG)

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 8.10.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0656/2007, ingediend door Tim Gerber (Duitse nationaliteit), over de overeenkomst met Rusland

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 september 2001 (25.09) (OR. fr) 11881/01 Interinstitutioneel dossier: 1999/0258 (CNS) LIMITE MIGR 74

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 september 2001 (25.09) (OR. fr) 11881/01 Interinstitutioneel dossier: 1999/0258 (CNS) LIMITE MIGR 74 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 september 2001 (25.09) (OR. fr) PUBLIC 11881/01 Interinstitutioneel dossier: 1999/0258 (CNS) LIMITE MIGR 74 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0232 (E) 13890/15 VISA 355 COAFR 327 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.9.2015 COM(2015) 439 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 mei 2002 (OR. en) 8372/02 FRONT 39 VISA 61 COMIX 289

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 mei 2002 (OR. en) 8372/02 FRONT 39 VISA 61 COMIX 289 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2002 (OR. en) 8372/02 FRONT 39 VISA 61 COMIX 289 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening (EG) van de Raad betreffende de afgifte van visa

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

b) de mogelijkheden tot fraude te beperken (model in de vorm van een plastic kaart);

b) de mogelijkheden tot fraude te beperken (model in de vorm van een plastic kaart); Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 maart 2006 (14.03) (OR. en) 7192/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 63 CODEC 233 VERSLAG van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 24.6.2016 2015/0293(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 16 juni 2009 (OR. en) 2006/0142 (COD) PE-CONS 3625/09 VISA 127 COMIX 317 CODEC 538 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN).

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). Waarschuwing: in beginsel mogen visa ten hoogste drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven 1 Inhoudsopgave Voorbeeld

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.10.2015 COM(2015) 482 final 2015/0232 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 48 Besluit van 13 september 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 23 augustus 2016 houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) PUBLIC 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE AGRIORG 80 AGRIFI 81 VERSLAG van: de Groep dierlijke producten

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Voorstel voor een richtlijn (COM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Voorstel voor een richtlijn (COM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 16 december 2002 PE 316.394/10-24 AMENDEMENTEN 10-24 Ontwerpadvies (PE 316.394) Luciana Sbarbati inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1.

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, december 004 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 004/038 (CNS) 58//04 REV LIMITE COPEN 44 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 374/04 COPEN 8

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 19.12.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1252/2012, ingediend door Gregory Barton (Britse nationaliteit), over vermeende problemen

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

De tekst zoals die er nu uitziet, staat in document 12932/99 CONSOM 70 ECOFIN 238 CODEC 684.

De tekst zoals die er nu uitziet, staat in document 12932/99 CONSOM 70 ECOFIN 238 CODEC 684. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 1999 (21.12) (OR. en) 12931/99 Interinstitutioneel dossier: 98/0245 (COD) LIMITE CONSOM 69 ECOFIN 237 CODEC 683 INLEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 mei 2006 (12.06) (OR. en) 8550/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0218 (CNS) LIMITE VISA 114 COMIX 393

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 mei 2006 (12.06) (OR. en) 8550/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0218 (CNS) LIMITE VISA 114 COMIX 393 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 mei 2006 (12.06) (OR. en) PUBLIC 8550/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0218 (CNS) LIMITE VISA 114 COMIX 393 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep Visa/Gemengd

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht.

Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op 20 april 1994 en op 30 juni 1993 advies uitgebracht. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 november 2004 (16.11) (OR. en) PUBLIC 14287/04 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449/B (COD) LIMITE SOC 523 CODEC 1208 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING DIMAS/25-02-2008 AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Lees eerst de toelichting bij dit formulier voordat u begint met invullen. Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, l EGIRichtiijn 681360 c1 4-3 C14-3 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap [68/360/EEG)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 september 2005 (12.09) (OR. fr) 12115/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0169 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 september 2005 (12.09) (OR. fr) 12115/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0169 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 september 2005 (12.09) (OR. fr) 12115/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0169 (COD) VISA 213 CODEC 728 COMIX 556 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 7 september

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) 14533/08 GAF 14 FI 400 UEM 182 EUROPOL 71 DROIPE 79 OTA I-PU T van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 juni 2011 (14.06) (OR. en) 10641/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0380 (COD) SOC 437 CODEC 895

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 juni 2011 (14.06) (OR. en) 10641/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0380 (COD) SOC 437 CODEC 895 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 juni 2011 (14.06) (OR. en) 10641/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0380 (COD) SOC 437 CODEC 895 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2011) 516 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2011) 516 definitief RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 2 september 2011 (02.09) (OR. en) 13710/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0223 (COD) VISA 159 CODEC 1370 COMIX 519 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

BIJLAGE. bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie

BIJLAGE. bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.10.2014 C(2014) 7594 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Uitvoeringsbesluit van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsbesluit C(2011) 5500 definitief, wat betreft de titel en de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:12820

ECLI:NL:RBDHA:2015:12820 ECLI:NL:RBDHA:2015:12820 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 19-10-2015 Datum publicatie 10-11-2015 Zaaknummer AWB 15/9612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Aangifte SOS-schade. IZA Zorgverzekeraar. Algemeen. 1 Gegevens hoofdverzekerde. 2 Omschrijving situatie

Aangifte SOS-schade. IZA Zorgverzekeraar. Algemeen. 1 Gegevens hoofdverzekerde. 2 Omschrijving situatie IZA Zorgverzekeraar Aangifte SOS-schade Algemeen Formulier volledig en in blokletters invullen. Vergeet niet uw rekeningnummer in te vullen. Altijd (kopie) verzekeringsbewijs meesturen. Dit kan ook de

Nadere informatie

2 Verblijf in de vrije termijn

2 Verblijf in de vrije termijn Verblijf in de vrije termijn A412.2.1 2 Verblijf in de vrije termijn 2.1 Algemeen Verblijf in de vrije termijn is van rechtswege toegestaan aan vreemdelingen, indien en zolang zij koldoen aan de in artt.

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen.

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. 1. REDEN AANVRAAG eerste aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE INSTRUCTIES AAN DE DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE BEROEPSPOSTEN

GEMEENSCHAPPELIJKE INSTRUCTIES AAN DE DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE BEROEPSPOSTEN RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 juli 2004 (10.09) (OR. en) 11272/04 VISA 137 COMIX 465 NOTA van: het secretariaat-generaal aan: de Groep visa Nr. vorig doc.: 11175/02 VISA 123 COMIX 443 + REV 1 (da)

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Visumaanvraagformulier. Koninkrijk der Nederlanden Caribische gebiedsdelen

Visumaanvraagformulier. Koninkrijk der Nederlanden Caribische gebiedsdelen Visumaanvraagformulier Koninkrijk der Nederlanden Caribische gebiedsdelen RECENTE KLEURENFOTO 3 x 4 cm LET OP! Voordat u dit formulier invult, dient u éérst de algemene toelichting en de invulinstructie

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0347 (NLE) 13981/16 SCH-EVAL 193 FRONT 425 COMIX 724 NOTA A-PUNT van: aan: het secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

14203/12 JVS/mg DG D1

14203/12 JVS/mg DG D1 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 oktober 2012 (OR. fr) 14203/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0270 ( LE) VISA 178 COAFR 297 OC 530 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: Overeenkomst tussen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.9.2015 COM(2015) 435 final 2015/0198 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de overeenkomst

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

Schade-aangifte Annuleringsverzekering

Schade-aangifte Annuleringsverzekering Belangrijk Het is beslist noodzakelijk, dat het formulier VOLLEDIG en zo nauwkeurig mogelijk wordt ingevuld. St onderstaande exemplaren altijd direct mee: De originele polis. Indien deze niet apart werd

Nadere informatie

Aangifte SOS-schade. 1 Gegevens hoofdverzekerde. 2 Omschrijving situatie

Aangifte SOS-schade. 1 Gegevens hoofdverzekerde. 2 Omschrijving situatie Aangifte SOS-schade Let op: graag binnen de hokjes schrijven. Wij kunnen uw aanmelding dan sneller verwerken. Algemeen Formulier volledig en in blokletters invullen. Vergeet niet uw rekeningnummer in te

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Datum: Rapportnummer: 2012/121

Rapport. Rapport over het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Datum: Rapportnummer: 2012/121 Rapport Rapport over het Ministerie van Buitenlandse Zaken Datum: Rapportnummer: 2012/121 2 Klacht Verzoeker heeft bij twee Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland drie keer een visum kort verblijf

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 19 november 2007 (22.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0098 (COD) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 19 november 2007 (22.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0098 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2007 (22.11) (OR. en) 15041/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0098 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 360 CODEC 1236 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie