9938/08 Interinstitutioneel dossier: 2006/0142 (COD)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9938/08 Interinstitutioneel dossier: 2006/0142 (COD)"

Transcriptie

1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2008 (17.06) (OR. en) PUBLIC 9938/08 Interinstitutioneel dossier: 2006/0142 (COD) LIMITE VISA 196 CODEC 659 COMIX 444 RESULTAAT BESPREKINGEN van. Groep visa/gemengd Comité (EU-IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) d.d.: 22 en 23 mei 2008 nr. Comv.: 11752/1/06 REV 1 VISA 190 CODEC 771 COMIX 662 Betreft: Ontwerp-verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode De Groep visa heeft op basis van het Commissievoorstel (doc. 5588/08) de artikelen 14 tot en met 18 en de bijlagen III, V en VI besproken. Het resultaat van deze bespreking staat in de bijlage bij deze nota. De door de werkgroep gewijzigde tekst van het Commissievoorstel is vetgedrukt. 9938/08 gar/sav/mm 1 DG H 1 A LIMITE NL

2 BIJLAGE Artikel 14 Bewijsstukken 1. De aanvrager van een visum kan 1 worden verzocht de volgende documenten te verstrekken: a) documenten waaruit het doel van de reis blijkt, onverminderd het bepaalde in artikel 18, lid 6, b) documenten met betrekking tot huisvesting; c) documenten waaruit blijkt dat de aanvrager over de financiële middelen beschikt om in zijn levensonderhoud te voorzien, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf 2, of voor doorreis naar een derde land waar hij zeker zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid verkeert deze middelen legaal te verkrijgen. d) documenten die het mogelijk maken het voornemen van de aanvrager om niet in het Schengengebied te verblijven, te beoordelen. Het formulier ter staving van een uitnodiging, een garantstellingsverklaring en huisvestingsverklaring is opgenomen in bijlage V. 2. Een beknopte lijst van bewijsstukken die het consulaat van de visumaanvrager kan verlangen om te toetsen of wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, onder c) en d), is opgenomen in bijlage IV. 3. In het kader van de plaatselijke consulaire samenwerking dient voor elk rechtsgebied te worden beoordeeld in hoeverre de lijsten van bewijsstukken van bijlage IV dienen te worden aangevuld en geharmoniseerd om rekening te houden met plaatselijke omstandigheden. 1 2 PT: liever formulering van het Commissievoorstel ("dient"); op basis van de huidige formulering is het mogelijk dat de aanvrager geen enkel document verstrekt. Verscheidene delegaties steunden echter de door het voorzitterschap voorgestelde formulering gelet op de speciale situaties die in aanmerking moeten worden genomen. COM: lijst van over te leggen bewijsstukken moet worden beperkt en geharmoniseerd. Verscheidene delegaties beklemtoonden dat duidelijk moet worden gemaakt dat indien voor "dient" wordt gekozen, sommige categorieën aanvragers (aanvragers te goeder trouw, VIP's, ) niet alle opgesomde documenten zullen moeten verstrekken. NL: formulering moet duidelijk maken dat de middelen van bestaan ook moeten volstaan om de heenreis naar het Schengengebied te betalen. 9938/08 gar/sav/mm 2

3 Artikel 15 Reisverzekering tot dekking van ziektekosten 1. Aanvragers van visa voor kort verblijf ( ) dienen aan te tonen dat zij in het bezit zijn van een adequate en geldige reisverzekering ter dekking van eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, ook wegens overlijden, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in een ziekenhuis. Onverminderd het bepaalde in de laatste zin van artikel 12, lid 2, dient het bezit van een reisverzekering te worden aangetoond bij het indienen van de aanvraag. 2. Aanvragers die meervoudige inreisvisa met een lange geldigheidsduur aanvragen, dienen aan te tonen dat zij in het bezit zijn van een adequate medische reisverzekering die de ziektekosten dekt tijdens het eerste voorgenomen bezoek. Daarnaast dienen dergelijke aanvragers de in het aanvraagformulier opgenomen verklaring te ondertekenen en daarmee te bevestigen dat het hun bekend is dat zij bij een volgend verblijf een medische reisverzekering dienen te hebben afgesloten. 3. Degene die het formulier van bijlage V onderschrijft, kan een verzekering op naam van de aanvrager afsluiten. In dat geval zijn de voorwaarden van lid 3 van toepassing. De verzekering dient geldig te zijn op het gehele grondgebied van de lidstaten en de gehele duur van het verblijf van de betrokkene te bestrijken. De minimumdekking bedraagt euro. Ten aanzien van een visum met territoriaal beperkte geldigheid ( ) is de verzekeringsdekking ten minste in de betrokken lidstaat geldig. 4. Aanvragers dienen in beginsel een verzekering in hun land van verblijf af te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, dienen zij te trachten die verzekering in een ander land af te sluiten. (...) 9938/08 gar/sav/mm 3

4 5. Houders van diplomatieke paspoorten (...) en onderdanen van derde landen die aan de grens 1 een visum aanvragen, behoeven niet in het bezit te zijn van een adequate en geldige reisverzekering. 6. (...) 7. Aan de verzekeringsplicht kan geacht worden te zijn voldaan indien gelet op het beroep van de aanvrager kan worden verondersteld dat er sprake is van een toereikende dekking. De ontheffing voor het overleggen van een bewijs van medische reisverzekering kan betrekking hebben op bijzondere beroepsgroepen die in verband met hun beroepsbezigheden reeds zijn gedekt door een medische reisverzekering. 8. (...). 9. Om vast te stellen of een verzekering toereikend is, bepalen de consulaten of aanspraken jegens de verzekeringsmaatschappij in een lidstaat kunnen worden geïnd Indien vrijstelling is verleend van de verzekeringsplicht brengt de betrokken autoriteit de code "N-INS" of N-PROOF INS aan in de voor opmerkingen bestemde zone van de visumsticker. 1 2 EE en LV: tegen dergelijke ontheffing, evenwel om fundamenteel verschillende redenen: voor EE is vrijstelling niet gerechtvaardigd, omdat aan zijn grensovergangen een medische reisverzekering kan worden verkregen; in LV bestaat die mogelijkheid niet. Voorzitterschap: dit lid herschrijven op basis van de opmerkingen van de delegaties. 9938/08 gar/sav/mm 4

5 Artikel 16 Visumleges 1. Bij het indienen van een visumaanvraag voldoen aanvragers een bedrag van 60 euro 1 aan visumleges, ter dekking van de administratieve kosten van de behandeling van de visumaanvraag. Deze leges worden geïnd in euro, (...) in de nationale munt van het derde land waar de aanvraag wordt ingediend 2 of in de munt die doorgaans in dat land wordt gebruikt, en worden niet gerestitueerd. Indien de leges in een andere munt dan de euro worden geheven, wordt het bedrag ervan vastgesteld en regelmatig opnieuw bezien door het consulaat. 2. Aanvragers ontvangen op verzoek een kwitantie voor de betaalde leges. Op de kwitantie dient te worden vermeld dat de visumleges niet worden gerestitueerd, tenzij zij ten onrechte geheven zijn. 3. Indien de visumleges in rekening worden gebracht in de nationale munteenheid van het derde land waar de aanvraag wordt ingediend, passen de consulaten de door de Europese Centrale Bank vastgestelde wisselkoersen toe 3. In het kader van de plaatselijke consulaire samenwerking kan zo worden gewaarborgd dat alle lidstaten het bedrag van de visumleges tegelijkertijd omrekenen in de nationale valuta. 4. Van betaling van visumleges zijn vrijgesteld visumaanvragers die tot een van de volgende categorieën behoren: a) kinderen jonger dan 6 jaar; b) scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten die met het oog op studie of beroepsopleiding een reis maken; en NL: bedrag van leges moet in bijlage worden vermeld, zodat het gemakkelijker kan worden aangepast. CIE: is daar sterk op tegen. CIE was voorts van mening dat de mogelijkheid om het bedrag regelmatig aan te passen in een overweging moet worden opgenomen. Voorzitterschap: munt waarin leges worden geheven kan worden bepaald in het kader van de lokale consulaire samenwerking. AT, BE, NL, FR: studievoorbehoud; te veel onzekerheden in verband met de wisselkoers. COM: aan bedenkingen lidstaten kan worden tegemoetgekomen door bepaling anders te formuleren. 9938/08 gar/sav/mm 5

6 c) onderzoekers uit derde landen die binnen de Gemeenschap reizen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als omschreven in de Aanbeveling (nr. 2005/761/EG) van het Europees Parlement en de Raad van 28 september Van betaling van visumleges kunnen worden vrijgesteld houders van diplomatieke en dienstpaspoorten. 5. In individuele gevallen kan het te betalen bedrag aan visumleges worden kwijtgescholden of verminderd (...) 1 wanneer daarmee culturele belangen alsmede belangen op het gebied van buitenlands beleid, ontwikkelingsbeleid, vitale openbare belangen of humanitaire redenen gediend zijn. 6. (...)7. (...) 8. (...) 2 8a. Aanvullende leges voor diensten kunnen door de externe dienstverlener worden geheven, als bepaald in artikel COM: tegen die schrapping. LT, AT, SK, EE, CY, PT, SE, EL: studievoorbehoud. ES en PL: studievoorbehoud. 9938/08 gar/sav/mm 6

7 Artikel 17 Stempel waaruit blijkt dat een aanvraag is ingediend 1. Om te voorkomen dat gelijktijdig meerdere aanvragen worden ingediend, stempelt het consulaat van de lidstaat waarbij een aanvraag is ingediend het reisdocument van de aanvrager af om aan te geven dat een visum is aangevraagd. Het stempel wordt bij ontvangst van de aanvraag door het consulaat aangebracht op de eerste beschikbare pagina in het reisdocument waarop geen aantekeningen of stempels zijn aangebracht. 2. Het stempel heeft geen juridische gevolgen voor toekomstige aanvragen. 3. Het stempel dient overeen te komen met het model als omschreven in bijalge VI en in overeenstemming met die bijlage te worden aangebracht. 4. Diplomatieke, dienst- en bijzondere paspoorten worden niet afgestempeld. (...) 5. De bepalingen van dit artikel komen ten aanzien van de consulaten van de lidstaten geleidelijk te vervallen vanaf de datum waarop het VIS conform artikel 48 van de VIS-verordening operationeel wordt. 9938/08 gar/sav/mm 7

8 Hoofdstuk III Onderzoek en behandeling van visumaanvragen Artikel 18 Onderzoek van de aanvraag 1. Bij het onderzoek van visumaanvragen en bewijsstukken wordt bijzondere aandacht geschonken aan het risico van illegale immigratie, de veiligheid van de lidstaten en, met name, het voornemen van de aanvrager om niet in het Schengengebied te blijven. 2. (overgeheveld van voormalig punt 4) Uit het onderzoek van de visumaanvraag dient te blijken of de aanvrager voldoet aan de inreisvoorwaarden, omschreven in artikel 5, lid 1, van de Schengengrenscode. De volgende punten worden gecontroleerd: a) de geldigheid en echtheid van het door de aanvrager getoonde reisdocument 1 ; b) de persoon vormt geen gevaar voor de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of internationale betrekkingen van enige lidstaat; met name wordt hiertoe het SIS geraadpleegd, alsmede nationale databanken; c) de plaatsen van vertrek en bestemming van de betrokken onderdaan van een derde land en het doel van het voorgenomen verblijf; hiertoe worden de bewijsstukken als omschreven in artikel 14 en Bijlage IV gecontroleerd; 1 NL: expliciete verwijzing naar Schengengrenscode opnemen. 9938/08 gar/sav/mm 8

9 d) indien relevant worden in het verleden afgegeven eenvormige visa in het reisdocument van de betrokken onderdaan van een derde land onderzocht om na te gaan of de persoon de maximaal toegestane verblijfsduur op het grondgebied van de lidstaten niet heeft overschreden; e) de toereikendheid van de middelen van bestaan van de aanvrager met betrekking tot de duur en het doel van het voorgenomen verblijf of zijn voornemen om niet in het Schengengebied te verblijven, dan wel zijn mogelijkheden om deze middelen legaal te verkrijgen. Bij deze toetsing wordt rekening gehouden met de richtbedragen als bedoeld in artikel 5, lid 3, tweede alinea, van de Schengengrenscode en met het aantonen van huisvesting of het dragen van kosten als omschreven in het formulier in bijlage V, indien van toepassing; f) de aanvrager dient indien van toepassing in het bezit te zijn van een toereikende medische reisverzekering. 3. (voormalig punt 2) Indien twijfel bestaat ten aanzien van het verblijfsdoel van de aanvrager, zijn voornemen tot terugkeer, zijn identiteit, of aan de verstrekte gegevens, wordt de aanvrager voor een nadere toelichting opgeroepen voor een gesprek op het consulaat van de lidstaat die verantwoordelijk is voor het onderzoeken van de aanvraag (voormalig punt 3)Voor elke visumaanvraag wordt het VIS geraadpleegd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5 en 13 van de VIS-verordening DE: algemeen voorbehoud omdat gesprek op het consulaat de regel zou moeten zijn, zoals reeds gesteld wordt in de huidige Gemeenschappelijke Visuminstructies. De enige uitzondering op die regel moet ten goede komen aan de aanvragers die te goeder trouw zijn. COM: deze bepaling verwijst niet naar de indiening van de aanvraag omdat naar aanleiding daarvan reeds een gesprek met de aanvrager is gevoerd. DE stelde de volgende alternatieve formulering voor: Voor elke visumaanvraag wordt in de regel het VIS geraadpleegd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5 en 13 van de VIS-verordening. In voldoende gemotiveerde uitzonderlijke gevallen (technische problemen) kan een visum worden afgegeven zonder voorafgaande raadpleging van het VIS, mits de mislukte raadpleging zo spoedig mogelijk en zonder uit nalatigheid voortvloeiende vertraging door de bevoegde instantie wordt herhaald en correct wordt uitgevoerd. In dat geval heeft het afgegeven visum een beperkte territoriale geldigheid." ES: een visum kan niet worden geweigerd wegens communicatieproblemen. 9938/08 gar/sav/mm 9

10 5. Indien de aanvrager een onderdaan is van een derde land dat is vermeld op de lijst in bijlage I, worden de centrale autoriteiten van de betrokken lidstaat of lidstaten geraadpleegd overeenkomstig artikel 14, leden 1 en 2, van de VIS-verordening. 6. (...) De controles bedoeld in lid 4, onder a), b) en d), worden verricht op onderdanen van derde landen die een transitvisum voor luchthavens aanvragen. In die gevallen wordt het doel van de heenreis gecontroleerd (...). 1 FR: zal voorstel indienen om deze bepaling te herschrijven. 9938/08 gar/sav/mm 10

11 Photo Photo BIJLAGE III: GEHARMONISEERD AANVRAAGFORMULIER Aanvraag Schengenvisum Dit aanvraagformulier is gratis Embassy or Consulate Stamp 1. Achterna(a)m(en) (familiena(a)m(en)) 2. Achterna(a)m(en) bij de geboorte (vroegere familiena(a)m(en)) BEHANDELD DOOR: Datum indiening: 3. Voornamen 4. Geboortedatum:. 5. Geboorteplaats en -land 6. Nationaliteit 7. Geslacht man vrouw 8. Huwelijkse staat: alleenstaand gehuwd gescheiden wonend gescheiden weduwe/weduwnaar overige 9. Soort reisdocument: gewoon paspoort diplomatiek paspoort dienstpaspoort officieel paspoort speciaal paspoort ander reisdocument (omschrijven): nummer reisdocument 11. Afgegeven door Datum van afgifte Geldig tot: *11a. Verblijfadres en adres van aanvrager Aanvraag ingediend bij: ambassade/consulaat GAC reisbureau Benaming: Dienstverlener Benaming: Andere Benaming: Behandeld door: 12. Indien u in een ander land dan uw land van oorsprong verblijft (...): Nee Ja. Verblijfstitel of gelijkwaardig: Nummer... Geldigheid... * 13. Huidig beroep * 14. Werkgever en adres en telefoonnummer van de werkgever. Voor studenten, naam en adres van de onderwijsinstelling 14a. Doel(en) van de reis Toerisme Zaken Bezoek aan familie of vrienden Cultuur Sport Officieel Medische redenen Studie Andere (omschrijven): Hoofdbestemming (lidstaat) 16. Aantal verlangde binnenkomsten een binnenkomst twee binnenkomsten meervoudige binnenkomsten 17. Duur van verblijf of doorreis Visum wordt aangevraagd voor kort verblijf/doorreis, vermeld aantal dagen:... transit op luchthaven 17a. Voorgenomen datum van aankomst 17b. Voorgenomen datum van vertrek 18. Andere Schengenvisa (afgegeven in de afgelopen drie jaar ) Zijn uw vingerafdrukken al eerder afgenomen? Neen Ja. Datum Heeft u, indien u een doorreisvisum of een transitvisum voor luchthavens aanvraagt, een inreisvergunning voor het land dat het einddoel van de reis is? Afgegeven door: Geldig tot: Uitnodiging Vervoermiddel Verband met andere aanvraag Overige: Visum: Niet-ontvankelijk Geweigerd Verleend (...) A B C VTBG (...) Aantal binnenkomsten: 1 2 Meerdere Geldig van... tot. * Vragen met een * mogen niet beantwoord worden door familieleden van EU- of EER-onderdanen (echtgenoot/echtgenote, kind of afhankelijke verwant in opgaande lijn) die hun recht op vrij verkeer uitoefenen. Familieleden van EU- of EER-onderdanen moeten deze verwantschap met documenten aantonen en veld 28 invullen. 9938/08 gar/sav/mm 11

12 20. (...) 21. (...) 22. (...) (...) * 23. Volledige naam van gastheer in de lidstaten. Indien niet van toepassing: naam van het hotel of tijdelijk adres in de lidstaten. Adres (en adres) van gastheer Telefoon (en telefax) *24. Naam en adres (en adres) van gastheer/bedrijf of organisatie dat/die Telefoon (en telefax) van bedrijf of organisatie zich garant stelt Naam, adres en telefoon (en telefax) (en adres) van contactpersoon bij bedrijf/organisatie * 25. Reiskosten en kosten van levensonderhoud worden tijdens het verblijf van de aanvrager betaald door door de aanvrager zelf door een garant (gastheer, bedrijf, organisatie) bedoeld in veld 23 of 24 andere Middelen van bestaan Contant geld Travellercheques Creditcards Vooruitbetaalde huisvesting Vooruitbetaald vervoer Andere Middelen van bestaan Contant geld Huisvesting ter beschikking gesteld Zie formulier voor het bewijs van huisvesting nr.... Alle verblijfskosten Zie bewijs van het dragen van kosten nr....: Vooruitbetaald vervoer Andere 26 (...) 27 (...) Reis- en/of ziektekostenverzekering Niet van toepassing. Naam verzekeringsmaatschappij Polisnummer: 28. Personalia van het familielid dat een EU- of EER-burger is Nummer identiteitskaart Geldig tot:... Naam Voornaam Geboortedatum Nationaliteit Paspoortnummer Familieband met een EU- of EER-burger echtgenoot/echtgenote kind afhankelijke verwant in opgaande lijn 29. (...) 30. Plaats en datum 31. Handtekening (voor minderjarigen: handtekening persoon die ouderlijk gezag uitoefent) Verklaring te ondertekenen indien een meervoudig visum wordt aangevraagd (zie veld 16). Ik heb aangetoond dat ik voor mijn eerste verblijf/doorreis in het bezit ben van een toereikende medische reisverzekering. Het is mij bekend dat ik bij volgende bezoeken aan het grondgebied van lidstaten dien te beschikken over een adequate medische reisverzekering. Handtekening 9938/08 gar/sav/mm 12

13 Door de aanvrager te ondertekenen verklaring Ik verklaar kennis te hebben genomen van het onderstaande en daarmee in te stemmen: het verzamelen van de in dit aanvraagformulier gevraagde gegevens en het maken van mijn foto en in voorkomende gevallen het afnemen van mijn vingerafdrukken zijn verplicht met het oog op het onderzoek van mijn visumaanvraag. Al mijn persoonsgegevens die op het aanvraagformulier voor een visum worden vermeld, alsmede mijn vingerafdrukken en mijn foto zullen worden verstrekt aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en door die autoriteiten worden verwerkt met het oog op een beslissing op mijn visumaanvraag. Deze gegevens en de gegevens betreffende de beslissing die op mijn aanvraag wordt genomen of een beslissing om een afgegeven visum te annuleren, in te trekken of te verlengen, worden ingevoerd in het VIS en daar gedurende maximaal vijf jaar opgeslagen. Tijdens die periode zijn zij toegankelijk voor de visumautoriteiten en de autoriteiten die bevoegd zijn tot het uitvoeren van visumcontroles aan de buitengrenzen en binnen de lidstaten, en voor de immigratie- en asielautoriteiten in de lidstaten, om te kunnen toetsen of is voldaan aan de voorwaarden voor legale binnenkomst en verblijf op het grondgebied van de lidstaten, om vast te stellen welke personen niet of niet langer aan deze voorwaarden voldoen, ten behoeve van het onderzoek van een asielaanvraag en om vast te stellen wie belast is met dit onderzoek. Onder bepaalde voorwaarden zijn de gegevens ook beschikbaar voor de aangewezen autoriteiten van de lidstaten en voor Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken ter zake van terroristische misdrijven en andere ernstige misdrijven. De voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke autoriteit van de lidstaat is: [het ministerie van Binnenlandse/Buitenlandse Zaken van de betrokken lidstaat en contactgegevens daarvan]. Op mijn uitdrukkelijke verzoek zal de consulaire autoriteit die mijn aanvraag behandelt mij in kennis stellen van de wijze waarop ik mijn recht tot inzage van de mij betreffende persoonsgegevens kan uitoefenen en deze gegevens met name indien zij onjuist zijn kan doen wijzigen of vernietigen, in overeenstemming met de nationale wetgeving van het desbetreffende land. 9938/08 gar/sav/mm 13

14 (...) Het is mij bekend dat ik bij elke lidstaat de mij betreffende gegevens kan opvragen die zijn opgeslagen in het VIS en bij de lidstaat die deze gegevens naar het VIS heeft verzonden, en dat ik het recht heb verbetering te verlangen van mij betreffende onjuiste gegevens en te verlangen dat onrechtmatig vastgelegde gegevens worden vernietigd. Op mijn uitdrukkelijk verzoek zal de consulaire autoriteit die mijn aanvraag behandelt, mij in kennis stellen van de wijze waarop ik mijn recht tot controle van de mij betreffende persoonsgegevens kan uitoefenen en deze gegevens kan doen verbeteren of vernietigen, met inbegrip van de daarmee verband houdende maatregelen krachtens de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat. Bij de nationale toezichthoudende autoriteit van die lidstaat [contactgegevens] kan een verzoek worden ingediend met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens Ik verklaar dat alle door mij verstrekte personalia naar mijn beste weten juist en volledig zijn. Het is mij bekend dat onjuiste verklaringen er in alle gevallen toe leiden dat mijn aanvraag wordt afgewezen of dat een reeds afgegeven visum wordt geannuleerd en dat bovendien vervolging tegen mij kan worden ingesteld op grond van de wetgeving van de lidstaat die de aanvraag behandelt. Ik verklaar het grondgebied van de lidstaat bij het verstrijken van de geldigheid van het eventueel afgegeven visum te zullen verlaten. Mij is meegedeeld dat het bezit van een visum slechts een van de vereisten is voor binnenkomst op het Europese grondgebied van de lidstaten. Het bezit van een visum op zichzelf houdt niet automatisch in dat ik gerechtigd ben tot schadevergoeding indien ik niet voldoe aan de relevante bepalingen van artikel 5, lid 1 van de Schengengrenscode en mij op grond daarvan de toegang wordt geweigerd. Bij binnenkomst op het Europese grondgebied van de lidstaten zal opnieuw worden gecontroleerd of aan de vereisten is voldaan. 9938/08 gar/sav/mm 14

15 OPMERKINGEN BIJ BIJLAGE III: CIE stelt dat dit aanvraagformulier het enige formulier moet worden dat mag worden gebruikt zodra het VIS in werking is getreden (zie data invoering VIS). Verscheidene delegaties stellen voor om het geharmoniseerde formulier voor Schengenvisa tegelijk met de nationale visa voor verblijf van langere duur te gebruiken; de meerderheid steunt echter de instelling van een afzonderlijk, maar geharmoniseerd formulier voor nationale visa voor verblijf van langere duur. Verscheidene delegaties benadrukken dat tekst van verklaring moet worden ingekort. NL vraagt of de mogelijkheid om gegevens uit het aanvraagformulier op te slaan in nationale databanken in strijd is met de verklaring en of die mogelijkheid in de verklaring moet worden vermeld. Meerderheidsstandpunt is dat de verklaring ten minste elementen moet bevatten die kunnen voorkomen dat aanvragers wegens gebrekkige informatie onnodig beroep instellen. RECHTERKOLOM: "Vak uitsluitend bestemd voor gebruik door ambassade of consulaat" Verscheidene delegaties vragen of het formulier kan worden gebruikt met betrekking tot de afgifte van D-visa. CIE antwoordt dat een formulier dat ook geldig is voor D-visa alleen geharmoniseerd kan worden op basis van art. 63 VEG, terwijl de rechtsgrondslag voor de onderhavige ontwerpverordening art. 62 VEG. 9938/08 gar/sav/mm 15

16 BIJLAGE V: GEHARMONISEERD FORMULIER VOOR HET AANTONEN VAN HUISVESTING EN/OF HET DRAGEN VAN KOSTEN OF HET BEWIJS VAN HUISVESTING EN HET DRAGEN VAN KOSTEN [Lidstaat] Bewijs van huisvesting * nr... Bewijs van het dragen van kosten * nr... overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de visumcode voor het uitnodigen van een visumplichtige onderdaan van een derde land (Dit formulier wordt door de bevoegde autoriteit gratis verstrekt en verwerkt, met bewijs van betaling van leges conform de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat) Ondergetekende, Achternaam Geboortedatum Nationaliteit Nummer identiteitsdocument Datum van afgifte Adres: Eigenaar Huurder Telefoon of Beroep: Naam Geboorteplaats Geslacht of nummer verblijfstitel en geldigheidsdatum Plaats van afgifte Verklaart in staat te zijn tot huisvesting van*: 1. Achternaam Naam Nationaliteit Geboortedatum Geboorteplaats Adres Paspoortnummer Relatie tot de genodigde 2. Achternaam Naam Nationaliteit Geboortedatum Geboorteplaats Adres Paspoortnummer Relatie tot de genodigde 3. Van... Tot... op mijn bovengenoemd adres. op het onderstaande andere adres: Verklaart in staat te zijn de kosten te dragen van het levensonderhoud en de repatriëring * - voor de personen genoemd onder * met ingang van de onder 3 genoemde periode * Aankruisen wat van toepassing is 9938/08 gar/sav/mm 16

17 Aanvullende informatie: de onder * 1. 2 genoemde perso(o)n(en) heeft/hebben zelf een reisverzekering tot dekking van de ziektekosten afgesloten voor de duur van het verblijf, zoals vereist in artikel 15van de visumcode. Ik sluit namens hen een verzekering af voor de duur van het verblijf. Het is mij bekend dat de op dit formulier opgegeven persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt door de diensten die dit formulier ontvangen, dat het wordt opgeslagen in het Visum Informatie Systeem (VIS) en toegankelijk wordt gemaakt voor de autoriteiten van de andere lidstaten en dat ik het recht heb deze gegevens te doen wijzigen of vernietigen, met name wanneer zij onjuist zijn. Het is mij bekend dat [lijst van nationale bepalingen door de betrokken lidstaat toe te voegen]: - verwijzing naar boetes op het opgeven van onjuiste gegevens - verwijzing naar boetes op het mogelijk maken van illegaal verblijf het door de bevoegde autoriteiten afgestempelde origineel van deze verklaring binnen zes maanden dient te worden aangeboden aan de voor het onderzoek van de visumaanvraag van de uitgenodigde(n) bevoegde consulaire autoriteiten. Ik verklaar bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. Gelezen en akkoord bevonden handtekening Voor authentiek gewaarmerkte van. Datum en handtekening gastheer Datum Stempel bevoegde autoriteit Bij te voegen documenten: - kopie van de identiteitskaart of de verblijfstitel van de gastheer of van de pagina met biometrische gegevens van zijn paspoort; - bewijs van woonachtigheid (bijvoorbeeld eigendomsbewijs onroerend goed, huurcontract, nota's van nutsbedrijven); - bewijs van inkomen (loonstrook, pensioenspecificatie, officieel document met vermelding van inkomen); - indien van toepassing: polis van medische reisverzekering voor de uitgenodigde(n) 9938/08 gar/sav/mm 17

18 In te vullen door de bevoegde autoriteiten Bewijs huisvesting Bewijs van het dragen van kosten Huisvesting niet gecontroleerd gecontroleerd en in overeenstemming met de voorgenomen uitnodiging gecontroleerd en niet in overeenstemming met de voorgenomen uitnodiging Datum: Plaats: Financiële middelen van gastheer niet gecontroleerd voldoende bevonden ten opzichte van relevante richtbedragen en verblijfsduur van de genodigde(n) onvoldoende bevonden ten opzichte van relevante richtbedragen en verblijfsduur van de genodigde(n) Stempel van de bevoegde autoriteit: 9938/08 gar/sav/mm 18

19 ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ BIJLAGE V Na een gedachtewisseling over enkele algemene punten in verband met het geharmoniseerde formulier (toepassingsgebied - natuurlijke en rechtspersonen, harmonisatie, systematisch gebruik, beveiligingskenmerken, bewijs van legesbetaling) concludeert het voorzitterschap dat het bestaande formulier moet worden gewijzigd zodat het ook geldt voor rechtspersonen, of dat een afzonderlijk geharmoniseerd formulier voor rechtspersonen moet worden ingevoerd. Voorts is een meerderheid van de delegaties voor de introductie en het gebruik van een geharmoniseerd formulier, dat indien vereist verplicht en systematisch door de aanvragers moet worden gebruikt. CIE is het ermee eens dat artikel 14, lid 1, moet worden herschreven om te verduidelijken in welke situaties bewijs van huisvesting verplicht is (aanvrager uitgenodigd door natuurlijke of rechtspersoon of aanvrager ondergebracht in een hotel). Wat de beveiligingskenmerken van het formulier betreft, concludeert het voorzitterschap dat het geharmoniseerde formulier in elk geval geldig moet worden verklaard door een aangewezen bevoegde instantie in de lidstaat, en voorts kan de lidstaat doorgaan met het drukken van een geharmoniseerd formulier van het document met beveiligingskenmerken. De behoefte aan harmonisatie behelst de inhoud van het formulier en niet het document waarop de inhoud van het formulier zal worden afgedrukt. Met betrekking tot de eventuele leges die worden geheven voor het formulier, concludeert het voorzitterschap dat de woorden tussen haken onder de titel ongeveer als volgt moeten worden geformuleerd "(Dit formulier wordt door de bevoegde autoriteit gratis verstrekt, met bewijs van betaling van leges conform de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat") Het voorzitterschap stelt voor de formulering van de titel aan te passen, aangezien verscheidene delegaties van mening zijn dat die voor problemen zorgt omdat de voorgestelde titel zich niet uitstrekt tot de drie verschillende opties waaruit een gastheer kan kiezen (huisvesting OF het dragen van de kosten OF huisvesting en het dragen van de kosten). LV maakt een voorbehoud bij bijlage V omdat die niet kan worden gebruikt wanneer de uitnodiging afkomstig is van een rechtspersoon. AT maakt een studievoorbehoud bij bijlage V om na te gaan of een dergelijk formulier in Oostenrijk in het elektronisch systeem kan worden ingevoerd. Ad eerste vak: (gastheer) "Nummer identiteitsdocument" moet identiteitskaarten en paspoorten omvatten. IT en MT benadrukken dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen situatie waarbij een gezin ondergebracht wordt en die waarbij een economische partner wordt uitgenodigd om commerciële redenen. 9938/08 gar/sav/mm 19

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30)

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) SUPPLEMENT Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Bij deze Staatscourant hoort een supplement Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Dit supplement is gratis verkrijgbaar voor abonnees op de Staatscourant.

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Voor wie is deze publicatie bedoeld? 3. Wat is een visum kort verblijf? 4. Algemene voorwaarden 5. Welke documenten hebt

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland 1. Waarom deze publicatie? In deze publicatie staat hoe u een visum kunt aanvragen. Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een visum goed te laten verlopen.

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.2.2011 COM(2011) 47 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Tweede verslag betreffende de uitvoering en de werking van de regeling

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0004 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0004 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 januari 2002 (05.02) (OR. en) PUBLIC 5790/02 Interinstitutioneel dossier: 200/0004 (COD) LIMITE ENT 20 CODEC 7 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep technische

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN ssur I VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN Inleiding : een aanpassing van de vier vorige richtlijnen II Eerste richtlijn (72/166/EEG): - Nieuwe definities (met geconsolideerde

Nadere informatie

Besluit van 23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000)

Besluit van 23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000) Aliens Decree Besluit van 23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000) Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen Afdeling 1. Definitiebepalingen Artikel 1.1 (I, J)

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) PUBLIC 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE TELECOM 83 JAI 147 PESC 264 CAB 31 CODEC 718 VERSLAG van: het

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10662 17 juni 2011 Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 10 juni 2011, nummer WBV 2011/8, houdende wijziging

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn.

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn. L 162/40 VERORDENING (EG) Nr. 874/2004 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het.eu-topniveaudomein en

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Modelgaranties voor grote internationale sportevenementen. Inleiding. Vooraf.

Modelgaranties voor grote internationale sportevenementen. Inleiding. Vooraf. Modelgaranties voor grote internationale sportevenementen. Inleiding. Vooraf. Internationale (topsport)evenementen zijn populair bij Nederlanders. Het is bekend dat deze evenementen behalve een ruime publieke

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 16.1.2001 L 12/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 44/2001 VAN DE RAAD van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 mei 2002 Rapportnummer: 2002/148

Rapport. Datum: 14 mei 2002 Rapportnummer: 2002/148 Rapport Datum: 14 mei 2002 Rapportnummer: 2002/148 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Nederlandse ambassade te New Delhi (India) van haar beoogde logee heeft geëist dat zij bij de indiening van

Nadere informatie