Beheer- en onderhoudsplan Watersystemen. Beleidsdeel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer- en onderhoudsplan Watersystemen. Beleidsdeel"

Transcriptie

1 z Beheer- en onderhoudsplan Watersystemen Beleidsdeel 2014

2 Oktober 2014 Tekst: Greetje Kampinga-Werkman en Steven Verbeek Foto voorkant: Aernout Steegstra (Rudie Wiersma Fotografie) 2

3 3

4 Inhoud 1 Inleiding Kader en doelstellingen Wettelijk kader Doelstellingen beheer en onderhoud watersystemen Definities en uitgangspunten Definities Algemene uitgangspunten Beheerpakketten Werkwijze Beheerpakketten Flora- en faunawet Inleiding Soorten en soortgroepen Slecht onderzochte gebieden Voorzorgsmaatregelen Incidenten Zorgplicht Exoten

5 6 Van beleid naar uitvoering Organisatie en planning Maaikaarten Uitvoering Monitoring Communicatie en voorlichting Bijlage...38 Bijlage 1: Lauwersmeer 5

6 Deel 1 Algemeen 6

7 1 Inleiding Aanleiding Waterschap Noorderzijlvest geeft invulling aan wetgeving en diverse beleidslijnen in de uitvoering van het beheer en onderhoud van het watersysteem. Zo heeft de Kaderrichtlijn Water (KRW) als resultaatsverplichting een watersysteem met een goede ecologische en chemische kwaliteit. Om dit te bereiken heeft het waterschap gedifferentieerd onderhoud als KRW-maatregel vastgesteld. In het waterbeheerplan is extensief onderhoud van watergangen als doelstelling voor de komende jaren aangegeven. Daarbij moet het waterschap in zijn dagelijks beheer en onderhoud voldoen aan het gestelde in de Flora- en faunawet (2002). In 2005 is de wet aangevuld met het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, waardoor de waterschappen de mogelijkheid hebben gekregen zelf regels op te stellen voor het beschermen van bepaalde soorten. Dit heeft geresulteerd in de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. De gedragscode is van toepassing op een breed scala van werkzaamheden die de waterschappen uitvoeren, zoals het maaien van maaipaden en taluds, baggeren, schonen van waterlopen of uitvoering van inrichtingsprojecten. Als volgens de regels van de gedragscode wordt gewerkt, dan voldoet het waterschap aan de voorwaarden die zijn verbonden aan de vrijstelling van een aantal verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest heeft in haar vergadering van 15 november 2006 besloten om volgens de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen te gaan werken. Op veel plaatsen is het waterschap sindsdien begonnen met aanpassingen in het beheer en onderhoud en wordt er conform de gedragscode gewerkt. In gebieden met specifieke beschermde soorten is extra aanpassing in het beheer en onderhoud noodzakelijk. Ondertussen heeft het Dagelijks bestuur de nieuwe gedragscode vastgesteld op 12 juli Doel Dagelijks beheer en onderhoud voert het waterschap uit voor het in stand houden van het watersysteem voor de aan- en afvoer van water. Vanuit de huidige wet- en regelgeving is duidelijk dat deze taak moet worden uitgevoerd met een brede blik, waarbij rekening wordt gehouden met andere belangen en beleidsterreinen. Het bestaande maaibeleid uit 2006 is daarom geactualiseerd. Het vernieuwde beleid heeft als basis de KRW-opgave en gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. Het doel van het beleidsplan is om de uitgangspunten en richtlijnen vast te leggen en te vertalen naar de praktische uitvoering van het beheer en onderhoud aan watergangen binnen de hydrologische randvoorwaarden. Een subdoel van het beleidsplan is dat het waterschap gecertificeerd wil worden op het niveau goud voor duurzaam terreinbeheer (DB-besluit 12 november 2013). Een 7

8 voorwaarde hiervoor is dat het waterschap een beheer- en onderhoudsplan heeft met daarin de werkinstructies. Dit plan voorziet hierin. Het beleidsplan is opgesteld voor de komende jaren, parallel aan de duur van de gedragsode voor waterschappen. Op het moment dat de gedragscode wordt herzien zal het beleidsplan aan deze gedragscode getoetst worden. Inhoud en reikwijdte Het beheer- en onderhoudsplan richt zich op het schonen en het maaien van het natte profiel, het talud, de oever en het onderhoudspad. Het beheer en onderhoud aan duikers, kunstwerken etc. en het baggeren valt niet binnen de scope van dit project. Het reguliere beheer en onderhoud richt zich op wet- en regelgeving, de minimale vereisten. Door ecologisch beheer in te voeren n.a.v. streefbeelden kan de kwaliteit van watersystemen verhoogd worden (KRW- doelen). Overig beheer en onderhoud Het deelproces Beheer en Onderhoud van het waterschap doet meer dan alleen het onderhoud aan watergangen. Deze werkzaamheden vallen niet allemaal binnen de scope van het beheer- en onderhoudsplan watersystemen. Binnen dit plan vallen niet: De zeedijk kent zijn eigen specifieke beheer, geheel gericht op veiligheid. Dit gebeurt onder andere door middel van het in stand houden van een stevige grasmat. Er wordt bij het beheer en onderhoud rekening gehouden met beschermde soorten. Dit beheer- en onderhoud is vastgelegd in een ander document ( Onderhoudsplan primaire kering, , waterschap Noorderzijlvest). Het waterschap legt natuurvriendelijke oevers aan. Het onderhoud vraagt om een andere aanpak dan het reguliere onderhoud zoals in hoofdstuk 4 van dit beleidsplan is beschreven. Het beheer- en onderhoud van deze oevers is in een losse brochure beschreven (brochure: Beheer van natuurvriendelijke oevers, Noorderzijlvest, oktober 2014). Vispassages bij Noorderzijlvest zijn grofweg op te delen in twee typen: geheel technische oplossingen en meer natuurlijke oplossingen als vistrappen. Beide typen hebben beheer en onderhoud nodig. Ook hiervoor geldt dat het een ander aanpak vraagt dan het reguliere onderhoud. Welk beheer en onderhoud bij welke vispassage nodig is, is in een apart document beschreven (nog een ambtelijk document). Bestrijding van exoten vraagt om een specifieke aanpak, die niet past binnen het reguliere beheer en onderhoud. 8

9 Het beleid geldt voor de hoofdwatergangen in eigendom bij het waterschap of waar het waterschap zeggenschap over het beheer heeft. Schouwsloten vallen bijvoorbeeld niet onder de scope van dit beleidsplan. Bij het maaien komt veel biomassa vrij. In een ander project wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn m.b.t. energie opwekking uit biomassa. Leeswijzer Dit beleidsdocument bestaat uit twee delen: (1) een algemeen deel ( hoofdstuk 1 en 2) en (2) een deel over het dagelijks beheer en onderhoud ( hoofdstuk 3 tot en met 6). In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader geschetst waarbinnen het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd. Ook zijn de doelstellingen voor het beheer en onderhoud uitgewerkt. De algemene uitgangspunten voor het beheer en onderhoud zijn verwoord in hoofdstuk 3, welke in hoofdstuk 4 vertaald zijn naar zogenoemde beheerpakketten. In hoofdstuk 5 zijn de specifieke voor Noorderzijlvest geldende soorten en soortgroepen weergegeven en is beschreven hoe in het beheer invulling wordt gegeven aan de Flora- en faunawet. In hoofdstuk 6 volgt ten slotte de uitwerking van het beleid naar de uitvoering. 9

10 2 Kader en doelstellingen In dit hoofdstuk is het wettelijk kader geschetst waarbinnen het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd. De doelstellingen voor het beheer en onderhoud zijn uitgewerkt. 2.1 Wettelijk kader Waterwet De waterwet integreert acht bestaande waterbeheerwetten en regelt de wettelijke verankering van integraal beheer van watersystemen. De doelstelling van de Waterwet is het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met: het beschermen en verbeteren van chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen. De Waterwet kent dus zowel kwantiteits- als kwaliteitsdoelstellingen. Door de doelstelling verbeteren van ecologische kwaliteit van watersystemen wordt een meer integrale benadering van waterbeheer nagestreefd. Dit heeft ook gevolgen voor beheer en onderhoud. KRW en WB21 Vanaf december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De richtlijn is in 2005 opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Het beheergebied van het waterschap is opgedeeld in waterlichamen; waterhuishoudkundig gezien hydrologische eenheden, die elk hun eigen ecologische typering hebben. Per waterlichaam zijn chemische en ecologische doelstellingen geformuleerd en deze zijn uitgewerkt naar maatregelpakketten per waterlichaam. In de maatregeltabellen van de KRW voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit, heeft Noorderzijlvest opgenomen om te streven naar extensiever maaibeheer. Door, op plaatsen waar dat kan, minder intensief te beheren, ontstaat er meer ruimtelijke en temporele variatie in de watergangen en oevers. Dit is gunstig voor de ontwikkeling van allerlei soorten planten en dieren. Daarmee draagt deze maatregel op een kosteneffectieve manier bij aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. 10

11 Figuur 1: waterfunctiekaart van het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. Flora- en faunawet, gedragscode Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht geworden. De Flora- en faunawet volgt uit de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Waar de Natuurbeschermingswet zich vooral richt op gebieden, richt de Flora- en faunawet zich op soortbescherming. Aanleiding tot invoering van deze wet is de negatieve trend die is te zien in de biodiversiteit. De Flora- 11

12 en faunawet regelt de bescherming van inheemse zeldzame en minder algemene soorten. De te beschermen soorten zijn ingedeeld in drie groepen (Tabel 1, 2 of 3 soorten) met een toenemende mate van kwetsbaarheid en bescherming. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. In 2005 heeft een aanpassing van de wet plaatsgevonden en is de wet aangevuld met het Vrijstellingenbesluit. Hierdoor kregen de waterschappen zelf de mogelijkheid om regels te stellen voor het beschermen van bepaalde soorten; de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. De wijze waarop met de drie soortengroepen moet worden omgegaan is hierdoor versimpeld. Tabel 1 soorten hebben nu voor de werkzaamheden van de waterschappen geen specifieke bescherming meer. Het principe van zorgvuldig handelen, geldt natuurlijk wel altijd en overal. Tabel 2 en 3 soorten hebben nog wel specifieke bescherming, als soorten uit deze tabellen voorkomen gelden randvoorwaarden voor werkzaamheden. Komen ze niet voor, dan geldt ook hier het principe van zorgvuldig handelen. Figuur 2: Groene glazenmaker, een tabel 3 beschermde soort ( foto: Macromia) Voor het waterschap, dat volgens de gedragscode werkt, vervalt in de meeste gevallen de plicht tot het aanvragen van ontheffingen. Voor welke werkzaamheden een vrijstelling wordt verleend is beschreven in de gedragscode. Het vrijstellingenbesluit voor waterschappen geldt voornamelijk voor werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Voor werkzaamheden die niet onder het vrijstellingenbesluit vallen, geldt dat een ontheffing moet worden aangevraagd, waarbij de motivatie om af te wijken erg belangrijk is. De procedure heeft een lange doorlooptijd en zal dan ook in een vroeg stadium van een project moeten worden aangevraagd. Het waterschap moet zorgen voor een goede kennis- en informatievoorziening over het voorkomen van de juridisch zwaarder beschermde soorten. De gegevens moeten bij controles en op afroep toonbaar zijn. Hiervoor heeft het waterschap een abonnement 12

13 afgesloten op de Nationale Database Flora en Fauna ( NDFF) en een veldgids opgesteld met daar in de beschermde soorten die in het beheergebied voorkomen. Provincies Het Provinciaal Omgevingsplan (POP) provincie Groningen is een nota die de beleidsthema's milieu, verkeer, vervoer, water en ruimtelijke ordening verbindt. Provinciale Staten stellen hiermee voor zowel de oppervlaktewater- als de grondwaterlichamen, de status, de huidige toestand, de hoogte van het ecologisch doel en het moment van doelbereik vast. Bovendien heeft de provincie Groningen als doelstelling behoud en versterking van de identiteit, diversiteit en belevingswaarde van het landschap en van cultuurhistorische, ecologische en aardkundige waarden van het landschap. Figuur 3: rietkragen langs een landbouwperceel; contouren in het landschap blijven goed zichtbaar De provincie Drenthe heeft haar ruimtelijke en economische visie voor de toekomst van Drenthe vastgelegd in de Omgevingsvisie Drenthe. Hierin zijn de doelen en maatregelen per oppervlaktewaterlichaam en grondwaterlichaam voor de Kader Richtlijn Water vastgelegd. Provincie Drenthe heeft in haar natuurvisie Gastvrije natuur de ambitie vastgelegd om samen met partners te werken aan natuurdoelen. Het waterschap kan Europese doelen op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit combineren met de doelstellingen van het natuurnetwerk. 13

14 Waterbeheerplan Noorderzijlvest Het waterschap streeft naar een gebiedsgerichte goede kwaliteit van het oppervlaktewater met gezonde en gevarieerde planten- en dierengemeenschappen. De watersystemen zijn zo ingericht dat robuuste natte ecosystemen ontstaan met een minimum aan fysieke barrières voor de verspreiding van planten en dieren. De inrichting, het beheer en het onderhoud van de infrastructuur is bovendien gericht op het realiseren van ecologisch gezonde watersystemen. In het onderhoud wordt rekening gehouden met de Flora- en faunawet. Zo staat de visie van het waterschap verwoord in het vigerende waterbeheerplan. In het conceptwaterbeheerprogramma , wordt deze lijn doorgezet. Om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te bereiken worden maatregelen uitgevoerd. Extensief beheer en onderhoud is als maatregel opgenomen om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit. In de praktijk betekent dit dat niet alle watergangen op een zelfde manier worden onderhouden maar dat rekening wordt gehouden met de overige functies van wateren. Hierbij streeft het waterschap naar meer ruimte voor de ecologie in en rondom de watergangen, waarbij beschermde planten en dieren aandacht krijgen. Dit binnen de randvoorwaarden van het afgesproken waterpeil en een veilig watersysteem. Keur en Legger De keur is een verordening met daarin regels die het waterschap hanteert bij de bescherming van o.a. oppervlaktewateren. De keur geeft de rechten en plichten aan voor de onderhoudsplichtigen. De functie van de legger is om derden en het waterschap inzage te geven in de taken van het waterschap ten aanzien van beheer en onderhoud van de in de legger opgenomen waterstaatswerken. Dat betekent dat het gaat om de beheertaken en onderhoudsplichten van het waterschap en om de onderhoudsplichten van derden waarop het waterschap toezicht uitoefent. Daarbij geeft de legger ook aan tot waar het regime van de keur van toepassing is. 14

15 Relatie met andere opgaven Uit het wettelijk kader volgen opgaven voor het beheer en onderhoud. Deze zijn meegenomen bij het opstellen van het beheer- en onderhoudsplan. Zie figuur 3. Figuur 3: integrale opgave gedifferentieerd beheer en onderhoud 2.2 Doelstellingen beheer en onderhoud watersystemen De volgende hoofddoelstellingen voor het reguliere beheer en onderhoud aan watergangen kunnen worden genoemd op basis van voorgaande en de visie, zoals verwoord in het Waterbeheerplan : 1. Het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van het watersysteem voor de aanen afvoer van water en berging van overtollig water. 15

16 2. Inrichting, beheer en onderhoud van het watersysteem wordt zo uitgevoerd dat de waterhuishoudkundige functie gewaarborgd is en de ecologische toestand van het systeem verbeterd wordt. 3. Het voeren van een eenduidig beleid en richtlijnen voor beheer en onderhoud. De verschillende doelstellingen worden hierna verder toegelicht. Primaire functie De primaire functie van het watersysteem is de aan-en afvoer van water en het bergen van overtollig water in het systeem. Het waterschap heeft de zorg om dit systeem in stand te houden en zo nodig te verbeteren. Vanuit de wet en regelgeving, zie paragraaf 2.1, is duidelijk dat deze taak uitgevoerd moet worden met een brede blik waarbij dus rekening wordt gehouden met andere belangen en beleidsterreinen, waaronder vooral ecologie en milieu. De inrichting en dimensionering van watergangen bepaalt in sterke mate het benodigde beheer en onderhoud. Om dezelfde water aan en afvoer te kunnen waarborgen, zullen krap gedimensioneerde watergangen meestal intensiever onderhouden moeten worden dan ruim gedimensioneerde watergangen. Waar voorheen bij de aanleg van watergangen vaak alleen rekening werd gehouden met de randvoorwaarden voor landbouwkundig gebruik, spelen de laatste jaren ook andere functies een rol. Zo worden er ruimere watergangen aangelegd met natuurvriendelijke oevers. Dergelijke watergangen kunnen op een extensievere en gedifferentieerdere manier onderhouden worden. 16

17 Figuur 4: verschillende vormen van beheer per watergang Naast het maaien en schonen is ook de hoeveelheid bagger in een waterloop van invloed op de aan- en afvoercapaciteit van watergangen. De mate waarin het extensieve onderhoud kan worden uitgevoerd, zoals in dit beleidsplan wordt voorgesteld, hangt samen met de hoeveelheid bagger in een waterloop. Wanneer watergangen lange tijd niet zijn gebaggerd zal er in (theorie) minder ruimte aanwezig zijn voor plantengroei. Voor wat betreft het baggeren heeft het waterschap een regulier uitvoeringsprogramma voor het onderhoudsbaggeren. De profielen van de waterlopen zijn vastgelegd in de legger. Waterkwaliteit en Ecologie doen whet zo Het waterschap heeft niet alleen de zorg voor voldoende water maar ook voor schoon en gezond water. Deze taak is wettelijk o.a. verankerd in de Kaderrichtlijn Water. Watergangen in het landelijke gebied hebben naast de functie van aan- en afvoer van water ook een belangrijke functie voor veel planten en dieren. Naast inrichting is de manier waarop het 17

18 beheer en onderhoud van watergangen wordt uitgevoerd van grote invloed op de waterkwaliteit en de geschiktheid van watergangen als leefgebied voor soorten. Eenduidig beleid Het waterschap heeft in 2006 maaibeleid opgesteld als richtlijn om het beheer uit te voeren. Toch is er vanwege specifieke gebiedskenmerken en lokale omstandigheden nog grote verscheidenheid in uitvoering. Ook tussen vergelijkbare watergangen zit een verschil in onderhoud. Het beheer- en onderhoudsplan is opgesteld om een eenduidig beleid ten aanzien van onderhoud te formuleren. Huidige wet- en regelgeving krijgt hierin vorm, zodat met de uitvoer van het beleid zowel wordt voldaan aan wetgeving, ecologische doelstellingen ten aanzien van watergangen, en flora en fauna zoveel mogelijk wordt beschermd. 18

19 Deel 2 Beheer en onderhoud 19

20 3 Definities en uitgangspunten In dit hoofdstuk zijn de algemene uitgangspunten voor het dagelijks beheer en onderhoud aan watergangen weergegeven. Voor een eenduidig begrip zijn ook de verschillende te onderhouden zones voor een watergang gedefinieerd. 3.1 Definities Dwarsdoorsnede watergang In dit document worden enkele termen gebruikt, om de te onderhouden delen aan te duiden. Deze staan afgebeeld in onderstaande figuur. Het onderhoudspad of maaipad is het vlakke gedeelte, naast een watergang, vanaf waar het onderhoud met machines plaats kan vinden. Het loopt vanaf het naastliggende perceel (akker, weiland, weg) tot aan de knik naar de waterlijn toe; de insteek. Van het schuine gedeelte noemen we het droge gedeelte talud en het moerassige gedeelte oever. Het gedeelte waar water staat is het natte profiel. Figuur 5: dwarsdoorsnede watergang 20

21 3.2 Algemene uitgangspunten Onderhoud aan watergangen vindt plaats om voldoende water te kunnen aan- of afvoeren, verlanding van open water en verruiging van oevers en het maaipad tegen te gaan. Het is vanwege veiligheid en werkbaarheid van belang dat maaipaden in elk geval twee keer per jaar gemaaid worden. Hierdoor blijft het onderhoudspad redelijk kortgrazig, waardoor het zicht goed blijft. Maaipaden maaien we daarom al vanaf 1 juni. Tevens zijn de maaipaden daarmee in principe ongeschikt als leefgebied voor de meeste beschermde soorten. Er wordt gewerkt volgens de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. Dit beleidsplan is daar, samen met de veldgids, de praktische vertaling voor. Het onderhoud gebeurt in principe zo extensief als mogelijk is binnen de hydrologische randvoorwaarden. Aan- en afvoer van water ten behoeve van de functie moet gewaarborgd blijven. Voor de afvoersituatie blijven de criteria voor opstuwing bij (half) maatgevende afvoer en de normen voor wateroverlast (NBW-normen) zoals waterschap Noorderzijlvest die kent van kracht; Kunstwerken zijn de instrumenten voor het operationeel watersysteembeheer om goed waterbeheer te voeren, ook bij naderende, extreme situaties. Extensivering van het beheer en onderhoud mag daarom niet leiden tot het niet (of minder) functioneren van kunstwerken (bv. het verstoppen van een duiker door kroos). Maaien van het natte profiel gebeurt altijd 10 cm boven waterbodem. Hierdoor wordt de bodem niet omgewoeld en worden woekeraars (bijvoorbeeld waterpest) niet bevoordeeld. Deze methode is gunstig voor minder snel groeiende plantensoorten. Tijdens het werk in het veld wordt gezocht naar kansen. Er is ecologische winst te halen uit het (tijdelijk) sparen van plantengroei in overhoekjes, rond duikers, dode einden van watergangen of her en der in brede watergangen. Vissen, amfibieën en waterinsecten kunnen deze plekken goed gebruiken om te schuilen als de rest gemaaid is. Uiteraard wel binnen redelijke grenzen van werkbaarheid. Het maaien van het natte profiel en het neerleggen van maaisel op de kant gebeurt op zo n manier dat water en de daarin voorkomende zaden en dieren terug kunnen naar de watergang. 21

22 Er wordt uitgegaan van gebruik van bestaand materieel. Er worden dus geen voorstellen gedaan voor aangepast materieel. In de toekomst wordt er bij aanschaf van materieel rekening gehouden met de wensen of eisen ten behoeve van ecologisch verantwoord beheer en onderhoud. Uitvoering door derden: Niet alle maaiwerkzaamheden worden door eigen personeel uitgevoerd. Voor een deel wordt het werk op de markt gezet. Hier gaan we op dezelfde manier mee om als de watergangen die we zelf maaien. Er worden beheerpakketten aan de watergangen toegekend, er wordt gewerkt volgens de gedragscode Flora- en faunawet van de waterschappen. Indien nodig, voert de opdrachtnemer de vereiste documentatie en incidentregistratie uit. 22

23 4 Beheerpakketten In dit beheer- en onderhoudsplan is voor het gedifferentieerd onderhoud een aantal beheerpakketten onderscheiden. Beheerpakketten zijn verschillende vormen van beheer die kunnen worden toegepast bij het onderhoud aan een watergang. Hoe deze tot stand zijn gekomen en welke worden onderscheiden is in dit hoofdstuk beschreven. 4.1 Werkwijze Uitgangspunt is het bestaande maaibeleid uit 2006 van het waterschap. Door middel van een interne inventarisatie is gekeken wat er binnen het eigen waterschap al gebeurt aan natuurvriendelijk onderhoud en tot hoever het werken conform de gedragscode Flora- en faunawet ingebed is. Daarnaast is een externe inventarisatie gedaan bij buurwaterschappen om te kijken hoe zij te werk gaan. Er zijn vervolgens twee proefgebieden gekozen namelijk het Hoeksmeergebied en Oude Riet. Voor deze twee gebieden zijn ecologische streefbeelden opgesteld en is de ruimte in de hydrologie bepaald. Op basis van deze proef is een methodiek bepaald voor het gehele beheergebied. Voor het opstellen van beheertypen zijn de ecologische indeling van het beheergebied van Noorderzijlvest en een aantal hydrologische randvoorwaarden het uitgangspunt geweest. Deze worden hieronder toegelicht. De methodiek voor het gehele beheergebied is in dit beleidsplan vastgelegd en in het maaiseizoen van 2014 getoetst in de praktijk. Dit maaiseizoen is geëvalueerd. Hieruit blijkt dat er geen specifieke aanleiding is om het conceptbeleid bij te stellen. Op basis van de monitoring (zie hoofdstuk 6) zullen de komende jaren eventueel aanpassingen plaatsvinden in de uitvoering. Het beleidskader zal op het moment dat de huidige gedragscode wordt herzien getoetst worden aan de nieuwe gedragscode en vindt eventueel aanpassing in het beleid plaats. Ecologische gebiedsindeling Op basis van verspreidingskaarten van bodemsoort, hoogteligging, hydrologie, landgebruik en verspreiding van vegetatie en fauna is een indeling gemaakt in landschapsecologische eenheden. Dit houdt in dat er binnen de omgrensde gebieden een hoge mate van gelijkheid is en dat het omgrensde gebied voldoende anders is dan de overige gebieden. 23

24 Figuur 6: landschapsecologische gebiedsindeling beheergebied Noorderzijlvest Uit de analyse blijkt dat er gebieden zijn met bijzondere natuurwaarden en veel beschermde soorten en gebieden met weinig beschermde soorten. Het Lauwersmeergebied en het beekdalgebied bijvoorbeeld, herbergen veel beschermde soorten, zowel in aantal soorten als aantal individuen. In het noordelijke zeekleigebied komen betrekkelijk weinig beschermde soorten voor. De gebiedsindeling is uitgangspunt geweest bij het toekennen van de gewenste beheerpakketten. Hydrologie Uitgangspunt bij het toekennen van beheerpakketten aan watergangen is het zoeken naar de balans tussen vegetatie ontwikkeling in en de afwateringsfunctie van een watergang, waarbij eventuele overdimensionering wordt gebruikt voor de extensivering van het beheer. Bij de zoektocht naar deze balans wordt rekening gehouden met de lengte en de functie van de desbetreffende watergang, en het grondgebruik van de omgeving. Of er sprake is van overlast en/of schade varieert per locatie en per moment. Zo zullen tijdelijke verhoogde waterstanden in een aanvoerwatergang in een zomerperiode minder (tot geen) wateroverlast geven in vergelijking met verhoogde waterstanden in een watergang met afvoerfunctie in het najaar ten tijde van de oogst. 24

25 Als minimale ondergrens voor het accepteren van verhoogde waterstand waarbij gesteld kan worden dat er zeker geen sprake is van overlast of schade, is het niveau van de drainagebuizen. In hoeverre waterstanden boven dit niveau overlast dan wel schade opleveren, hangt af van de daadwerkelijk hoogte van de waterstanden, duur, het landgebruik en het moment (jaargetijde) in combinatie met de hydrologische voorgeschiedenis. Door middel van monitoring (zie hoofdstuk 6) zal het effect op het dagelijks waterbeheer in de praktijk worden gevolgd. 4.2 Beheerpakketten Voor het opstellen van beheerpakketten zijn de beheerpakketten uit het maaibeleid uit 2006 als uitgangspunt genomen. Vanwege het streven naar extensiever beheer waar mogelijk, zijn de intensiefste pakketten (het meerdere keren geheel schonen van de watergangen) uit 2006 vervallen en zijn twee extensieve pakketten toegevoegd. Daarnaast zijn enkele details gewijzigd en algemene regels toegevoegd. Afgezien van de pakketten B1 en C1, zijn de pakketten zo opgesteld, dat er rekening gehouden is met de eisen van beschermde soorten. Sommige soorten hebben echter zulke specifieke eisen, dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze soorten staan in hoofdstuk 5 beschreven. 25

26 Figuur 7: schematische weergave van de beheerpakketten 26

27 Toelichting per beheerpakket: A1: Dit pakket wordt toegekend aan watergangen die niet heel smal en niet heel breed zijn en waar maar weinig water doorheen hoeft. Voor de zomer wordt alleen het maaipad gemaaid. De onderwatervegetatie en de oevers kunnen zich goed ontwikkelen, zodat er veel ruimte is voor flora en fauna. Na de zomer wordt het maaipad weer gemaaid en ditmaal ook de waterbodem en één talud. Het andere talud gaat begroeid de winter in. Het najaar er op wordt van kant gewisseld en het andere talud gemaaid. Zo blijft de watergang redelijk open, verruigt de oever niet en is er toch voldoende ruimte voor planten en dieren. B1: Dit pakket wordt toegekend aan watergangen die niet heel smal en niet heel breed zijn en waar veel water doorheen moet kunnen. Voor de zomer wordt het maaipad gemaaid. De onderwatervegetatie en de oevers kunnen zich goed ontwikkelen, zodat er ruimte is voor flora en fauna. Na de zomer worden het maaipad, beide taluds en de onderwaterbodem gemaaid. C1: Dit pakket wordt alleen toegekend waar het niet anders kan. Enkele watergangen zijn zo smal en hebben een belangrijke afvoerfunctie, dat er twee keer per jaar volledig geschoond moet worden. Dit heeft ook met materieel te maken. Een maaikorf kan soms niet gebruikt worden, waardoor de maai-hark-combinatie overblijft. Deze schoont waterbodem en een talud in één keer. A2: Dit pakket wordt toegekend aan watergangen die veel breder zijn dan nodig voor de aan- of afvoerfunctie. Voor de zomer wordt alleen het maaipad gemaaid. De onderwatervegetatie en de oevers kunnen zich goed ontwikkelen, zodat er veel ruimte is voor flora en fauna. Na de zomer wordt het maaipad weer gemaaid en ditmaal ook de waterbodem. In jaar 1 gaan beide taluds begroeid de winter in. Het najaar er op (in jaar 2) wordt één van beide taluds gemaaid. Het najaar daarop (jaar 3) wordt van kant gewisseld en het andere talud gemaaid. Op deze manier wordt iedere oever eens in de drie jaar gemaaid, waardoor er zich een rietkraag kan ontwikkelen, die niet verruigt. B2: Dit pakket wordt toegekend aan watergangen die nog redelijk breed zijn voor de hoeveelheid water die er door moet. Voor de zomer wordt alleen het maaipad gemaaid. De onderwatervegetatie en de oevers kunnen zich goed ontwikkelen, zodat er veel ruimte is voor flora en fauna. Na de zomer wordt het maaipad weer gemaaid en ditmaal ook de waterbodem en één talud. Het andere talud gaat begroeid de winter in. Het najaar er op wordt van kant gewisseld en het andere talud gemaaid. Zo blijft de watergang redelijk open, verruigt de oever niet en is er toch voldoende ruimte voor planten en beesten. C2: Dit pakket wordt toegekend aan brede watergangen waar veel water doorheen moet kunnen. Vóór de zomer worden het maaipad en de waterbodem gemaaid. Na de zomer worden het maaipad, de onderwaterbodem en een talud gemaaid. In het najaar erop wordt het andere talud gemaaid. Als niet met de maaiboot gemaaid kan worden, zal een oever wel gemaaid moeten worden vóór de zomer. 27

28 5 Flora- en faunawet In dit hoofdstuk staat beschreven hoe het waterschap in het beheer invulling geeft aan de Flora- en faunawet. Ook wordt ingegaan op de voor het beheergebied van Noorderzijlvest specifieke soorten en soortgroepen. 5.1 Inleiding Naast het hiervoor geformuleerde algemene beheer, dat voor het gehele beheergebied van Noorderzijlvest geldt, is er soms aangepast beheer noodzakelijk. Dit is het geval als er beschermde soorten voorkomen, waarvan het voortbestaan aangetast zou worden als we het toegekende algemene beheerpakket uit zouden voeren. Het gaat bijvoorbeeld om maairondes in het broedseizoen van vogels, werkzaamheden in het leefgebied van ringslangen, et cetera. In het dagelijks beheer en onderhoud mag de Flora- en faunawet niet overtreden worden. In dit hoofdstuk is per specifiek voor het beheergebied voorkomende soort beschreven hoe aan het beheer invulling is gegeven, rekening houdend met de Floraen faunawet. Dit zijn algemeen geldende principes, opgesteld met de huidige kennis van de verspreiding en kwetsbaarheid van soorten. Als soorten op plekken aangetroffen worden waar ze schade kunnen ondervinden van het geplande beheer, dan wordt daar melding van gemaakt. 5.2 Soorten en soortgroepen Reptielen Reptielen komen in ons beheergebied in principe niet langs watergangen voor, omdat de biotoop niet geschikt is. Rond Veenhuizen komen ringslangen voor, die wel taluds gebruiken om te zonnen. De slangen zullen bij een naderende machine echter vluchten, waardoor er geen schade optreedt. We voeren daarom geen specifiek beheer voor reptielen. Kleine en Grote modderkruiper Alle beheerpakketten, uitgezonderd C1, houden voldoende rekening met overlevingskansen voor de Kleine en Grote modderkruiper. Als pakket C1 toegepast wordt in (potentieel) leefgebied van deze vissen, is een aparte beoordeling van een ecoloog noodzakelijk. Figuur 8: Kleine modderkruiper( foto: Ravon) 28

29 Rivierdonderpad In ons beheergebied komt de vis Rivierdonderpad voor. Deze soort houdt zich graag op in en rond steenstort. Aangezien in dergelijke oevers geen maaibeheer wordt gevoerd, houden we geen bijzondere rekening met deze vis. Spindotterbloem Langs het Reitdiep komt in de rietlanden Spindotter voor. Deze rietlanden worden s winters gemaaid, wat geen schade oplevert voor de soort. De soort is zelfs gebaat bij dergelijk onderhoud. Waterdrieblad In het Westerkwartier en het Drentse deel van ons beheergebied komt lokaal Waterdrieblad voor. Deze soort kent alleen een knelpunt als beheerpakket C1 toegepast wordt op de groeiplaats. Dit is nergens het geval. Poelkikker en Waterspitsmuis Alle beheerpakketten, uitgezonderd B1 en C1, houden voldoende rekening met overlevingskansen voor de Poelkikker en de Waterspitsmuis. Intensief onderhoud in het leefgebied van deze soorten mag niet. Maaien zal gefaseerd in tijd en ruimte plaats moeten vinden. De plekken waar ons beheer en onderhoud knelpunten oplevert voor de Poelkikker en de Waterspitsmuis, worden apart onderzocht. Hierna wordt advies afgegeven hoe te werk te gaan of ontheffing aan te vragen. Dit is onderdeel van het onder 6.1 beschreven werkproces. Groene glazenmaker en Krabbenscheer De Groene glazenmaker is een strikt beschermde libellensoort, die voor zijn levenscyclus afhankelijk is van de waterplant Krabbenscheer. Krabbenscheer zelf is niet speciaal beschermd. In Zuidwest-Groningen (bv. Peizermaden, Bruilweering, Lettelberterpetten, maar ook elders) liggen belangrijke leefgebieden voor de Groene Glazenmaker. Krabbenscheervegetaties die in dit leefgebied van Groene glazenmaker voorkomen, moeten zeer zorgvuldig behandeld worden. Hiervoor wordt, voorafgaand aan werkzaamheden in wateren waar Krabbenscheer voorkomt, altijd contact gelegd met een ecoloog. Orchideeën en Parnassia In het hele beheergebied is er kans op het voorkomen van orchideeën (figuur 9). Deze beperken zich niet alleen tot het Lauwersmeergebied of schrale graslanden in Drenthe, maar ook in Noord Groningen komen veelvuldig orchideeën voor. Zulke plekken mogen pas vanaf augustus gemaaid worden. Bij beheerpakket C1 en het eerder maaien van maaipaden kunnen er knelpunten ontstaan. Deze groeiplaatsen moeten op dat moment dus ontzien worden, tot augustus. 29

30 Figuur 9: kans op voorkomen van de rietorchis (bron: NDFF) Voor de maaipaden in het Lauwersmeergebied stuit dit op een probleem. De waarde van de maaipaden (figuur 10) voor de populaties Orchissen in het Lauwersmeer zullen nader moeten worden onderzocht, zie ook bijlage 1. Dit geldt ook voor Parnassia. Figuur 10: Rietorchis op een maaipad ( foto: rechts: HMnatuurfotografie) Broedvogels op maaipaden De maaipaden worden standaard twee keer per jaar gemaaid vanwege veiligheid (zichtbaarheid) en begaanbaarheid. Hierdoor zal er een relatief kortgrazige vegetatie aanwezig zijn. Deze vegetatie is minder interessant als vaste rust- en verblijftijd of broedplek 30

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer:

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer: Bijlagen bij verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014: 1. Inrichtingseisen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen; 2. Richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud.

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Werkprotocollen Definitief Waterschap Zuiderzeeland Grontmij Nederland bv Lelystad, 28 november 2007 Verantwoording Titel : Gedragscode Flora- en faunawet

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Wat is gewoon onderhoud? Gewoon onderhoud is het jaarlijks verwijderen van een overmaat aan begroeiing, vuil enzovoort dat zich in en direct naast de watergang

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening Flora- en faunawet De Flora- en faunawet (Ffwet) is in april 2002 in werking getreden. De wet beschermt alle in het wild levende flora en fauna in Nederland. Bij het uitvoeren van werkzaamheden moet altijd

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied)

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) 5 november 2011 Wat doen DR en DLG Dienst Regelingen is namens

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen Dienst Regelingen Team Natuur Conny Krutzen Martijn van Opijnen Vleermuizen in de stad 4 september 2012 In deze presentatie 1. Over Dienst Regelingen 2. Flora- en faunawet, Wabo 3. Vleermuizen en de wet

Nadere informatie

Bermenplan Assen. Definitief

Bermenplan Assen. Definitief Definitief Opdrachtgever: Opdrachtgever: Gemeente Assen Gemeente Mevrouw Assen ing. M. van Lommel Mevrouw M. Postbus van Lommel 30018 Noordersingel 940033 RA Assen 9401 JW T Assen 0592-366911 F 0592-366595

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Dienst Landelijk Gebied J.M.H. van Erp Postbus 2003 8901 JA LEEUWARDEN. Datum 10 oktober 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Dienst Landelijk Gebied J.M.H. van Erp Postbus 2003 8901 JA LEEUWARDEN. Datum 10 oktober 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Dienst Landelijk Gebied J.M.H. van Erp Postbus 2003 8901 JA LEEUWARDEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer

Nadere informatie

Ecologisch maaien en schouwen: de ecokleurenkoers

Ecologisch maaien en schouwen: de ecokleurenkoers Ecologisch maaien en schouwen: de ecokleurenkoers Status definitief Versie 1 Rotterdam, maart 2009 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel... 4 3. Ecokleurenkoers... 5 3.1 Inleiding... 5 3.2 Hoofdwatergangen...

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Aan het werk met de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen

Aan het werk met de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen Aan het werk met de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen Beschermde soorten: geen obstakel, maar uitdaging! Wateren en hun oevers vormen het leefgebied van - soms zeldzame - planten en dieren.

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water Natuurvriendelijke oevers Droge voeten, schoon water VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD? Deze folder is bestemd voor eigenaren van oevers die in aanmerking komen om hun oever natuurvriendelijk in te richten.

Nadere informatie

Code goede natuurpraktijk

Code goede natuurpraktijk Code goede natuurpraktijk Praktijkvoorbeelden waterlopenbeheer Maarten Van Aert Afdeling Operationeel Waterbeheer Inhoud CGNP en beheer van waterlopen Planmatige aanpak onderhoud Praktijkvoorbeelden Maaibeheer

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard S. Retel Postbus 4059 3006 AB ROTTERDAM

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard S. Retel Postbus 4059 3006 AB ROTTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard S. Retel Postbus 4059 3006 AB ROTTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Quickscan samenvatting natuurtoets Westpolder/Bolwerk, deelplan 5 bouwstroom F1 en G, Berkel en Rodenrijs.

Quickscan samenvatting natuurtoets Westpolder/Bolwerk, deelplan 5 bouwstroom F1 en G, Berkel en Rodenrijs. InterConcept Advies & Uitvoering T.a.v. dhr. M. Proper Leeuwenhoekweg 58 2661 DD Bergschenhoek Contactpersoon Kenmerk Status Datum Ing. M.G. Hoksberg 15-088 definitief 27 augustus 2015 Betreft Quickscan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Wat is buitengewoon onderhoud? Het buitengewoon onderhoud omvat het op de juiste afmetingen (breedte, diepte en helling van taluds) houden van een watergang.

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET. Natuurbegraafplaats Wienerveeld

QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET. Natuurbegraafplaats Wienerveeld QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET Natuurbegraafplaats Wienerveeld 15 augustus 2014 Hissink Landschapsvisie Rapport Quickscan flora- en fauna wet van landgoed het Wienerveeld In opdracht van: Gemeente Hof van

Nadere informatie

Adviesnota. Figuur 1: de geprojecteerde locatie van het Noordgebouw is aangegeven middels de gele lijn. Bron: POS plankaart 2010.

Adviesnota. Figuur 1: de geprojecteerde locatie van het Noordgebouw is aangegeven middels de gele lijn. Bron: POS plankaart 2010. Aan Dura Vermeer Van N. Scheerder Telefoon 0613221762 Projectnummer RM002426 Onderwerp Update ecologisch onderzoek Stationsplein Utrecht ten behoeve van het Noordgebouw Datum 18-12-2014 1. Aanleiding en

Nadere informatie

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Lyaemer Wonen Y.A. Tiemensma Straatweg 54 8531 PZ LEMMER Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.js Betreft

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. Goedgekeurd door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie op 6 februari 2012

Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. Goedgekeurd door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie op 6 februari 2012 Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen Goedgekeurd door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie op 6 februari 2012 Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen Pagina

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol Ecologisch werkprotocol Lommerrijk 23 Lelystad Locatie en werkzaamheden Lommerrijk 23 ligt aan de noordwestzijde van Lelystad, in de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. Het plangebied is aangegeven

Nadere informatie

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend

Nadere informatie

Gecombineerd aanvraagformulier watervergunning/melding en subsidie natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 (N.V.O)

Gecombineerd aanvraagformulier watervergunning/melding en subsidie natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 (N.V.O) Voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever (N.V.O) kunt u op basis van de verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 een bijdrage aanvragen in de kosten. Om in aanmerking

Nadere informatie

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode

Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Bureauonderzoek natuurwaarden wijzigingsplan Boekenrode Natuurwaardenkaart Voor het inventariseren van de natuurwaarden van Heemstede zijn in het rapport Natuurwaardenkaart van Heemstede Waardering van

Nadere informatie

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten.

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten. E c o l o g i e Voor onderhavig bestemmingsplan is het noodzakelijk te beoordelen of er sprake is van eventuele effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en/of gebieden die zijn beschermd in het kader

Nadere informatie

Ecologische werkprotocol parkeerplaats Paardenmarkt

Ecologische werkprotocol parkeerplaats Paardenmarkt Ecologische werkprotocol parkeerplaats Paardenmarkt Ecologische werkprotocol in het kader van de wet- en regelgeving voor de natuur Definitief Gemeente Rhenen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober

Nadere informatie

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Venlo 09116138 De heer J. Bruekers Bolenbergweg 18 5951 AZ Belfeld Flora- en faunascan voor de bouw

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

EBO (Eigendom, Beheer en Onderhoud) staten en toelichting Ecologische Verbindingszone Ter Wisch versie 25 mei 2012

EBO (Eigendom, Beheer en Onderhoud) staten en toelichting Ecologische Verbindingszone Ter Wisch versie 25 mei 2012 Waterlopen: Nummer Naam Eigendom Beheer Onderhoud Bijzonderheden OAF-W-3118 Ruiten Aa Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Hunze en Aa s OAF-W-3138 Ruiten Aa Waterschap Hunze en

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol dempen watergangen Sport- en Werklandschap Meerpaal

Ecologisch werkprotocol dempen watergangen Sport- en Werklandschap Meerpaal Notitie Contactpersoon Carolien Wegstapel Datum 6 mei 2011 Kenmerk N001-4789562CAW-kmi-V01-NL Ecologisch werkprotocol dempen watergangen Sport- en Werklandschap Meerpaal 1 Inleiding In het kader van de

Nadere informatie

Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012

Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012 Groengebied Amstelland AB 29-11-2012 Agendapunt 3c mededeling evaluatie evenement Amsterdam Open Air BIJLAGE 1 Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012 1. Inleiding Op 26 en 27 mei 2012 heeft bij de

Nadere informatie

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Bevoegdheid. Flora- en faunawet. Besluit. Dienst Regelingen Ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie

Bevoegdheid. Flora- en faunawet. Besluit. Dienst Regelingen Ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie Ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Gemeente Schiedam Afdeling Projecten A.M. Nix Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Postbus 322 9400 AH Assen

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Van der Valk Hotel, Akersloot M. Wulp Geesterweg 1A 1921 NV AKERSLOOT. Datum 28 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Van der Valk Hotel, Akersloot M. Wulp Geesterweg 1A 1921 NV AKERSLOOT. Datum 28 november 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Van der Valk Hotel, Akersloot M. Wulp Geesterweg 1A 1921 NV AKERSLOOT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer

Nadere informatie

TIJDELIJKE NATUUR, PERMANENTE WINST. Zelf aan de slag met tijdelijke natuur

TIJDELIJKE NATUUR, PERMANENTE WINST. Zelf aan de slag met tijdelijke natuur 1 TIJDELIJKE NATUUR, PERMANENTE WINST Zelf aan de slag met tijdelijke natuur Versie 2-22 juni 2011 Illustraties: Jeroen Helmer 2 1. WAAROM TIJDELIJKE NATUUR? Verspreid over Nederland liggen tienduizenden

Nadere informatie

Adviesrapport. N203 groot onderhoud (Nesdijk) Aanvullend Natuuronderzoek

Adviesrapport. N203 groot onderhoud (Nesdijk) Aanvullend Natuuronderzoek Adviesrapport N203 groot onderhoud (Nesdijk) Uitgebracht aan: Froukje Oostra Rapport opgesteld door: Nico Jonker Kwaliteitscontrole: Jur Hoefakker Vrijgegeven door: Bonnummer IGI: 12252 WBS code: 20.0248-002

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. Goedgekeurd door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie op 6 februari 2012

Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. Goedgekeurd door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie op 6 februari 2012 Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen Goedgekeurd door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie op 6 februari 2012 Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen Pagina

Nadere informatie

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH)

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) september 2009

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Heeft u een perceel of grenst uw woning of bedrijf aan een watergang en wilt u uw oever veranderen in een natuurvriendelijke oever? Dan

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud watergangen

Beheerplan onderhoud watergangen HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Beheerplan onderhoud watergangen 2014-2017 Team Onderhoud Waterkeringen en Watergangen 4 maart 2014 CONCEPT Beheerplan onderhoud watergangen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Soorten

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Onze referentie Bijlagen Beslissing Aanvraag Toelichting > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Faunabeheereenheid Zeeland J. Ramondt Postbus 46 4460 BA GOES Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek beschermde soorten Wilhelminastraat e.o. Vianen

Aanvullend onderzoek beschermde soorten Wilhelminastraat e.o. Vianen Aanvullend onderzoek beschermde soorten Wilhelminastraat e.o. Vianen 17 juli 2013 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Aanvullend onderzoek beschermde soorten Wilhelminastraat e.o. Vianen Opdrachtgever mro Uitvoerder

Nadere informatie

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Documentnummer: Zaaknummer: 12IT027757 12.ZK09281 DEEL 1: Aanleg van natuurvriendelijke oevers in de vijver van het Van Duinkerkenpark

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, gazon, weiland, opgaande beplanting en oppervlaktewater.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, gazon, weiland, opgaande beplanting en oppervlaktewater. In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze ontwikkelingen wat

Nadere informatie

Rotonde Oosthuizerweg te Edam Volendam

Rotonde Oosthuizerweg te Edam Volendam Rotonde Oosthuizerweg te Edam Volendam Inventarisatie naar beschermde vissoorten M. van Straaten 2013 Opdrachtgever Gemeente Edam Volendam G&G advies 2013 Versie Datum Concept 19 4 2013 Eindrapport 3 6

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 31-10-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer: DT/2011/010.04

Nadere informatie

Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet

Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet Visserij Service Nederland sterk in viswerk Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet Bemonstering, vaststellen ecologisch effect, aanvragen ontheffing Opgesteld: Januari 2012 Update februari 2014 Visserij

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) PORTEFEUILLEHOUDER : H.J. Pereboom AB 0 VERGADERING D.D. : 31 januari 2012 0 NUMMER : WS/ZOM/GVe/6946 OPSTELLER : ing. G. Verstoep, 0522-278621

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Advies : QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Datum : 14 januari 2014 Opdrachtgever : De heer L.P.G. Oudenhoven Projectnummer : 211x05418 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 28-11-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Agrariërs

Nieuwsbrief Agrariërs Nieuwsbrief Agrariërs Baggeren landelijk gebied 2014 en 2015 Eén van de verbeteringen voor baggeren in landelijk gebied is het invoeren van meerjarige contracten. Hierdoor is voor minimaal 2 jaar en maximaal

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe J. Wilbrink Postbus 4142 7320 AC APELDOORN. Datum 8 september 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Waterschap Vallei en Veluwe J. Wilbrink Postbus 4142 7320 AC APELDOORN. Datum 8 september 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Waterschap Vallei en Veluwe J. Wilbrink Postbus 4142 7320 AC APELDOORN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.jw

Nadere informatie

TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VAN EEN BOUWLOCATIE TE ANNERVEENSCHEKANAAL.

TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VAN EEN BOUWLOCATIE TE ANNERVEENSCHEKANAAL. TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VAN EEN BOUWLOCATIE TE ANNERVEENSCHEKANAAL. \\Baksbs\data\BBPROJECT\Tekst\P10092 Quickscan FF-wet Annerveenschekanaal fase 2\Quickscan bouwlocatie Annerveenschekanaal.doc 2

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

8 Handelen in een waardevolle oever

8 Handelen in een waardevolle oever 8 Handelen in een waardevolle oever 8.1 Inleiding Rijnland streeft naar een watersysteem met een goede ecologische kwaliteit. Hiervoor is het belangrijk dat flora en fauna leefruimte hebben. Oevers zijn

Nadere informatie

Monitoring op natuurboerenerven. Uitleg over de systematiek van het monitoren

Monitoring op natuurboerenerven. Uitleg over de systematiek van het monitoren Monitoring op natuurboerenerven Uitleg over de systematiek van het monitoren Inleiding Boerenzwaluwen op het erf, korenbloemen in de akkers, fladderende citroenvlinders tussen de schuren. Al dat pracht

Nadere informatie

Quickscan DWL-De esch

Quickscan DWL-De esch Quickscan DWL-De esch Implementatie Flora- en faunawet, Verkenning ecologische waarden Datum 17 augustus 2006 Versie definitief Opdrachtgever ing. Hugo de Groot Paraaf Opdrachtgever: Opsteller M. Kaptein

Nadere informatie

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Datum : 27 maart 2014 Projectnummer : 13-0255 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Inleiding Aanleiding In verband met de voorgenomen

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna Vijfheerenlanden Vianen 12 december 2013

Quickscan flora en fauna Vijfheerenlanden Vianen 12 december 2013 Quickscan flora en fauna Vijfheerenlanden Vianen 12 december 2013 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan flora en fauna Vijfheerenlanden Vianen Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet

Waterbodems in de Waterwet Waterbodems in de Waterwet Baggernet Eefje Bruinsma (RWS Corporate Dienst) De Waterwet Integratie van de volgende sectorale wetten: Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) Wet verontreiniging zeewater

Nadere informatie

Bijlage 8: Uitvoeringsprogramma

Bijlage 8: Uitvoeringsprogramma Bijlage 8: Uitvoeringsprogramma Hoofdstuk Omschrijving acties Betrokken instanties Hoofdstuk 1 1.6.3 de Natuurwetgeving Het waterschap implementeert de Flora- en faunawet door de werkwijze uit de gedragscode

Nadere informatie

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner iov STOWA Ws Brabantse Delta Peter de Koning Kees Peerdeman Frans Jorna Piet van Iersel Roel Knoben Waternoodmiddag, Amersfoort, 2 maart 2010 Vraagstelling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers en open water. Oude Rijngebied. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Uitvoeringsregeling. Aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers en open water. Oude Rijngebied. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Uitvoeringsregeling Aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers en open water Oude Rijngebied Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Gewijzigde regeling, vastgesteld bij besluit van het college van

Nadere informatie

Oud riet in sloten. Minder doen voor meer natuur

Oud riet in sloten. Minder doen voor meer natuur Oud riet in sloten Minder doen voor meer natuur 3 Handvaten voor rietslootbeheer Voor een mooier landschap, meer natuur en schoner water. 4 Waarom oud riet? Lang was het de gewoonte om alle sloten in

Nadere informatie

Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel

Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel Identificatie Contacten Metametadata Dekking Kwaliteit Inhoud Distributie Identificatie Oppervlaktewateren (lijn) in Overijssel Alternatieve titel: water_arc (b3\b35) Versie: lijnen Unieke Identifier:

Nadere informatie

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 11 april 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON A.M. Spitzen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

2. Wet- en regelgeving en gemeentelijk groenbeleid. Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen

2. Wet- en regelgeving en gemeentelijk groenbeleid. Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen Quickscan Sloop & nieuwbouw in het Marco Poloplantsoen Projectnaam: SPVE Scholen- en Voorzieningencluster Kanaleneiland Zuid Opdrachtgever: Mark Kauw via Helen Verouden Auteur: Gitty Korsuize Dienst/afdeling:

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Betreft Risico inventarisatie ecologie voor percelen Brabantse Wal 1 Inleiding De Buisleidingenstraat N.V. onderzoekt op

Nadere informatie

TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VOOR DE BOUW VAN EEN RESTSTOFFEN ENERGIECENTRALE IN HET INDUSTRIEHAVENTERREIN TE HARLINGEN.

TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VOOR DE BOUW VAN EEN RESTSTOFFEN ENERGIECENTRALE IN HET INDUSTRIEHAVENTERREIN TE HARLINGEN. TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VOOR DE BOUW VAN EEN RESTSTOFFEN ENERGIECENTRALE IN HET INDUSTRIEHAVENTERREIN TE HARLINGEN. G:\BBPROJECT\Tekst\P06115 Industriehaven Harlingen\rapport\Toetsing Flora- en faunawet

Nadere informatie

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 1 Onderwerp Toepassen van artikel 4.7, lid 1 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas met betrekking tot het vrijstellen

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen. Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen. Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen Notitie Opdrachtgever: Dhr. H. Verloop Auteur: A. de Baerdemaeker Betreft: Quick scan plaatsing POP-huisjes Projectnummer: 1020 Datum: 4 september 2013 Status: Definitief bezoekadres: Natuurhistorisch

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Pieter Vermeulen Museum W.B. Bosch Driehuizerkerkweg 34D 1985 EL DRIEHUIS Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

Beleidsregels voor dempingen

Beleidsregels voor dempingen Beleidsregels voor dempingen Doel De notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst concept-beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer

Informatiebijeenkomst concept-beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer Informatiebijeenkomst concept-beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer 1 Programma Welkom door Douwe Hollenga, voorzitter van de stuurgroep - Wat is Natura 2000 - Waar staan we: wat is geweest en wat komt Toelichting

Nadere informatie

Percelen Niftrik en Balgoij

Percelen Niftrik en Balgoij Quickscan Natuur Percelen Niftrik en Balgoij Onze referentie: 256127 Quickscan Natuur Niftrik en Balgoij Colofon 1 Opdrachtgever De heer Peters Houtsestraat 16 6613 AC BALGOIJ Dossiergegevens Onze referentie:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet voor de gemeente Sliedrecht

Gedragscode Flora- en faunawet voor de gemeente Sliedrecht Gedragscode Flora- en faunawet voor de gemeente Sliedrecht NATUUR-WETENSCHAPPELIJK CENTRUM, NOORDERELSWEG 4A, 3329 KH DORDRECHT Gedragscode Flora- en faunawet voor de gemeente Sliedrecht NATUUR-WETENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap Samenwerking Voor Agrarisch Landschap context beheer van oeverzones constructie van de maaier SVAL en doelstellingen Project naar aangepast oeverbeheer ideeën en participatie Vande Ryse Luc Samenwerken

Nadere informatie

Dienst Landelijk Gebied P. van de Rijdt Postbus 1237 6040 KE ROERMOND. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Dienst Landelijk Gebied P. van de Rijdt Postbus 1237 6040 KE ROERMOND. Datum 7 augustus 2014 Betreft Toekenning ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Dienst Landelijk Gebied P. van de Rijdt Postbus 1237 6040 KE ROERMOND Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Aanvraagnummer.toek.jw

Nadere informatie

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.H.14 1146492 Aan Commissie Waterkwaliteit AANPASSING INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VERBREDING VAN EN AANLEG NATUURVRIENDELIJKE OEVERS SLINKSLOOT (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

Nadere informatie