Beheer- en onderhoudsplan stedelijk water Woudenberg en Renswoude

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer- en onderhoudsplan stedelijk water Woudenberg en Renswoude"

Transcriptie

1 Beheer- en onderhoudsplan stedelijk water Woudenberg en Renswoude Definitief Opdrachtgever: Waterschap Vallei & Eem Mevrouw C.M.D. Otte Postbus AJ Leusden T F E I Opdrachtnemer: Eelerwoude Mossendamsdwarsweg DB GOOR Postbus 53, 7470 AB GOOR T (0547) F (0547) E I Project nr Opgesteld door Gecontroleerd Datum Roelof Jan Koops Josee Gijsbers

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Aanleiding onderhoudsplan Doel en opzet onderhoudsplan Afbakening onderhoudsplan Totstandkoming onderhoudsplan BELEID EN PLANNEN Inleiding Europees beleid Landelijk beleid en wetgeving Flora- en faunawet Provinciaal beleid Regionaal (Waterschap) beleid Gemeentelijk beleid GEBIEDSBESCHRIJVING Inleiding Algemene beschrijving plangebied Functies plangebied ONDERHOUDSAFSPRAKEN EN UITGANGSPUNTEN Inleiding Geldende onderhoudsafspraken Nieuwe onderhoudsafspraken STREEFBEELDEN (ALGEMENE TOELICHTING) Inleiding Kwaliteitsbeelden VERTALING STREEFBEELD NAAR ONDERHOUD Inleiding Praktische toets streefbeelden Materieel SAMENWERKING, MONITORING EN EVALUATIE Inleiding Samenwerking Monitoring Evaluatie PLANNING Inleiding Jaarplanning...17 LITERATUURLIJST

3 BIJLAGE 1: BIJLAGE 2: BIJLAGE 3: BIJLAGE 4: BIJLAGE 5: BIJLAGE 6: BIJLAGE 7: BIJLAGE 8: BIJLAGE 9: OVERZICHTKAART PLANGEBIED OVERSZICHTSKAART BEHEERDERS PLANGEBIED OVERZICHT BEHEERGRENZEN OVERZICHTSTABEL ONDERHOUDSAFSPRAKEN GEMEENTEN OVERZICHTSKAART KWALITEITSBEELDEN KROOS BESLISBOOM OVERZICHTSKAART BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN UITWERKING ONDERHOUD PER WATERGANG/CLUSTER WATERGANGEN OVERZICHTSKAART VAARWATERGANGEN EN KORFWATERGANGEN & TE- WATERLAATPLAATSEN

4 2 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding onderhoudsplan In 2004 is een onderhoudsplan voor het primaire watersysteem van de gemeente Woudenberg opgesteld. Hierin staat hoe het waterschap het watersysteem van de primaire wateren wil onderhouden. Na een aantal jaren is gebleken dat het onderhoudsplan niet meer actueel is en weinig toepasbaar voor de buitendienst van Waterschap Vallei en Eem. De onderhoudsrichtlijnen zijn te algemeen. Daarnaast is de wens ontstaan om nauwer samen te werken met de gemeente. Renswoude wordt in dit onderhoudsplan ook meegenomen vanwege de realisatie van toekomstig primair water. Het Waterschap Vallei en Eem wil daarom een geactualiseerd onderhoudsplan voor het stedelijk water in Woudenberg en Renswoude voor de periode opstellen, welke bruikbaar moet zijn voor de (buitendienst)medewerkers van het waterschap en gemeente. In dit onderhoudsplan wordt daar invulling aan gegeven. Het beheer van zowel primaire als tertiare watergangen wordt hier besproken. 1.2 Doel en opzet onderhoudsplan Doel van het onderhoudsplan is te komen tot een gedegen en efficiënt onderhoud van de watergangen in Woudenberg en Renswoude. Daarnaast wordt met het uitvoeren van onderhoudsplan een goede doorstroming van de watergangen beoogd en andere nevendoelen zoals ecologische waarde en recreatieve beleving. 1.3 Afbakening onderhoudsplan Het onderhoudsplan gaat in op het onderhoud van de primaire en tertiaire watergangen in het stedelijk gebied van Woudenberg. Binnen Renswoude wordt alleen ingegaan op de primaire watergangen. Voor de watergangen van Woudenberg wordt het beheer bepaald voor zowel het natte profiel als het droge profiel (oever of berm). Voor de primaire watergangen van Renswoude wordt alleen het beheer van het natte profiel beschreven. Binnen de nieuwbouwlocaties het Groenewoud in Woudenberg en Beekweide in Renswoude zijn recent enkele watergangen gegraven. Deze worden in 2012 overgedragen aan het waterschap. Ze zijn al wel opgenomen in dit onderhoudsplan, echter de juiste invulling over het beheer en onderhoud wordt ten tijde van de overdracht besproken en dan ook vastgelegd. 1.4 Totstandkoming onderhoudsplan In 2010 heeft Waterschap Vallei en Eem voor alle watergangen in het stedelijk gebied van Woudenberg en Renswoude een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierbij hebben alle watergangen in samenwerking met de gemeente Woudenberg en Renswoude een overwegend driedelige codering gekregen, bestaande uit een cijfer, een letter en weer een cijfer. Deze codering correspondeert met de in 2010 vastgestelde Kwaliteitsbeelden voor de watergangen, aan de hand van het profielenboekje van het waterschap. Bij het opstellen van dit onderhoudsplan heeft nauw overleg plaatsgevonden met de gemeente Woudenberg over het beheer en onderhoud van de watergangen (zowel het droge als natte profiel). Renswoude is tijdens het proces op de hoogte gehouden van de voortgang en heeft mee kunnen lezen in de eerder versies van dit beheerplan. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met de Woudenbergse Hengelsportvereniging Ons Genoegen. Binnen enkele wateren in Woudenberg wordt veel gevist. De hengelsportvereniging beheert voor een deel de wateren en waterkanten. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over

5 3 het beheer van de visvijvers en de omgeving met de hengelsportvereniging. Bij het schrijven van het onderhoudsplan heeft overleg plaatsgevonden met medewerkers van het waterschap en de gemeente Woudenberg en de leden van Hengelsportvereniging Ons Genoegen.

6 4 2. BELEID EN PLANNEN 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op het actuele beleid en plannen van de diverse overheden. Per overheid is een paragraaf opgesteld, waarbij alleen het beleid dat van toepassing is op het stedelijk water is opgenomen. 2.2 Europees beleid Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) van kracht geworden. De KRW geeft een kader voor de bescherming van de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. Met kwaliteit wordt zowel de ecologische als de chemische kwaliteit bedoeld. In voorgaande jaren is op grond van de KRW onderzoek gedaan naar de toestand van het water en zijn doelen geformuleerd voor herstel en bescherming. Doelen die het waterschap volgens de KRW heeft gesteld dienen in 2015 te zijn gerealiseerd. Deze termijn kan nog met twee keer zes jaar worden verlengd. Het behalen van de doelen moet uiterlijk 2027 zijn gehaald. Vanuit het stedelijk water worden binnen de KRW alleen chemische doelen aan het water gesteld. 2.3 Landelijk beleid en wetgeving Waterwet (2009) In 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet is samengesteld uit acht oude Waterwetten om onnodige bureaucratie te voorkomen. De Waterwet regelt het beheer van waterkeringen, oppervlaktewater en grondwater, verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening en zorgt voor een eenduidige bestuurlijke procedure en daarbij behorende rechtsbescherming voor besluiten. De Waterwet dient als paraplu om de KRW te implementeren en geeft ruimte voor implementatie van toekomstige Europese richtlijnen. In de Waterwet zijn ook taken en bevoegdheden voor de gemeenten opgenomen. Naast de zorgplicht voor het inzamelen van afvalwater in de riolering heeft de gemeente een zorgplicht voor hemelwater en grondwater. De gemeente ontwikkelt in het gemeentelijk rioleringsplan beleid hoe men met het afstromende hemelwater omgaat, hoe verontreiniging van het milieu wordt tegengegaan en hoe grondwateroverlast wordt voorkomen. 2.4 Flora- en faunawet In 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Met deze landelijke wet is de soortsbescherming uit de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in Nederland geïmplementeerd. De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en diersoorten, van de soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade toegebracht mag worden aan planten en dieren, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het nee, tenzijprincipe ). Centraal staat hierbij de zorgplicht, wat inhoudt dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. 2.5 Provinciaal beleid Provinciaal Waterplan In 2009 is het Provinciaal Waterplan door gedeputeerd staten vastgesteld. Het Waterplan omvat beleid voor waterveiligheid, waterbeheer en gebruik en beleving van water in de provincie Utrecht voor de periode Met dit plan voldoet de provincie aan de verplichting van de Waterwet om voor een periode van zes jaar een Regionaal Waterplan op te stellen. Binnen het Provinciaal Waterplan wordt slechts kort ingegaan op het stedelijk water. Er wordt hierin verwezen naar de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de gemeenten voor het stedelijk water.

7 5 2.6 Regionaal (Waterschap) beleid Waterbeheersplan Door het waterschap is het Waterbeheersplan opgesteld. Hierin worden de taken van het waterschap beschreven op het gebied van de zorg voor voldoende en schoon water en de zuivering van afvalwater. De Waterwet (2009) verplicht waterschappen om iedere zes jaar een waterbeheerplan op te stellen. In het waterbeheersplan worden de KRWdoelen en maatregelen om deze doelen te realiseren vastgelegd. Gedragscode Flora- en faunawet 2007 In 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Met deze landelijke wet is de soortsbescherming uit de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in Nederland geïmplementeerd (zie ook paragraaf 2.4) op pagina 4. Ten behoeve van het bestendig beheer en onderhoud is er in de Flora en Faunawet een vrijstellingsbesluit opgenomen, die een partij ontslaat van de ontheffingsplicht mits deze een goedgekeurde gedragscode gebruikt. Het waterschap heeft een eigen gedragscode ontwikkeld op basis van de gedragscode van de Unie van Waterschappen. De gedragscode van het waterschap is in 2007 goedgekeurd door dijkgraaf en heemraden (D&H). Keur 2009 In 2009 is er voor het beheersgebied van waterschap Vallei & Eem een nieuwe Keur in werking getreden. In de Keur wordt aangegeven welke activiteiten ge- en verboden zijn in, op of langs waterkeringen en watergangen. Voor verboden kan, na toetsing, een ontheffing worden gegeven. Tevens wordt aangegeven dat de onderhoudsplichtigen zorg dragen voor een goede staat en in stand houden van de waterkeringen en gangen, overeenkomstig de voor het gebied geldende legger. Om deze instandhouding te waarborgen, wordt deze gecontroleerd door schouw toe te passen. Nieuw in deze Keur is het verplichten van visplannen (artikel 2.1) en bepalingen ten aanzien van grondwater. Voor het verplaatsen dan wel uitzetten van vissen door visrechthebbenden is een goedgekeurd visplan noodzakelijk. Stedelijke Legger Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei & Eem heeft op 26 mei 2011 de stedelijke legger voor Woudenberg en op 2 december 2010 voor Renswoude vastgelegd. In de legger staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een watergang (sloot, beek of ander oppervlaktewater) en de daarin liggende kunstwerken (zoals stuwen, duikers en bruggen). Daarnaast staat aangegeven in welke zone in en om de watergang een vergunningsplicht geldt. Watergangen in stedelijk gebied zijn door het waterschap onderverdeeld in twee soorten watergangen: primaire en tertiaire watergangen. Dit is gebaseerd op de omvang en het belang van de watergang voor de doorstroming. De primaire watergangen in het stedelijk gebied worden door het waterschap onderhouden. De tertiaire watergangen in de stedelijke gebieden worden door de gemeenten of derden (aangelanden) onderhouden. 2.7 Gemeentelijk beleid Waterplan Begin 2003 is het Waterplan Woudenberg opgesteld door o.a. het Waterschap en de gemeente. Hierin is de watervisie nader uitgewerkt voor de gehele gemeente. Doel van het Waterplan is het vastleggen van een integrale visie en daarop gebaseerde maatregelen om de gebruikswaarde en belevingswaarde van het water in de gemeente Woudenberg te verhogen. De belangrijkste onderdelen uit de visie voor het stedelijk water wordt als volgt geformuleerd: Algemeen: Bij de streefbeelden voor het bebouwd gebied ligt de nadruk op een beter waterkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast. Daarnaast wordt er gestreefd naar een goede samenwerking tussen de verschillende beheerders van het watersysteem.

8 6 De volgende punten worden aanvullend genoemd in de Watervisie : Ten aanzien van waterkwantiteit wordt getracht om water zoveel mogelijk vast te houden, zo nodig te bergen en pas in laatste instantie af te voeren. Ten aanzien van waterkwaliteit wordt getracht vervuiling zoveel mogelijk te voorkomen. In geval van verschillende kwaliteiten vindt afvoer plaats van schoon naar vuil (zoneren). Pas in laatste instantie wordt getracht schoon en vuil water te scheiden om het vuile water vervolgens te zuiveren. Problemen worden zo min mogelijk afgewenteld (in plaats en tijd) en kansen worden zoveel mogelijk lokaal benut. Bij het beleid, de inrichting en het gebruik van water wordt zoveel mogelijk geredeneerd vanuit de natuurlijke karakteristieken van het watersysteem ter plaatse. De variëteit binnen het watersysteem wordt zoveel mogelijk behouden en/of verstrekt. Bij planvorming en uitvoering wordt gestreefd naar draagvlak bij alle betrokkenen en maatschappelijk aanvaardbare kosten. Ook in en om bebouwd gebied is water nodig. In 2015 heeft het oppervlaktewater in de bebouwde omgeving een duidelijke meerwaarde voor de beleving en recreatie. Tevens leveren deze wateren een bijdrage aan het voorkomen van (grond)wateroverlast. Het beleid is gericht op het benutten van kansen bij ontwikkelingen in bebouwd gebied en op het reserveren van ruimte voor water aan de randen van het bebouwd gebied. Actieplan Het actieplan is een actualisatie van het actieplan welke voortkomt uit het Waterplan Woudenberg. In het actieplan worden de planning, de kosten en de uitvoering van de maatregelen voor het stedelijk water in Woudenberg weergegeven. Waterplan Renswoude Gemeente Renswoude heeft geen Waterplan.

9 7 3. GEBIEDSBESCHRIJVING 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van het plangebied. De beschrijving heeft betrekking op het stedelijk water van Woudenberg en Renswoude. 3.2 Algemene beschrijving plangebied Woudenberg (Bron: Watervisie ) Gemeente Woudenberg ligt in het zuidoosten van de provincie Utrecht, ongeveer 10 kilometer ten zuiden van Amersfoort. De gemeente heeft een oppervlakte van hectare en ongeveer inwoners. Kenmerkend is de grote variatie in reliëf, grondgebruik en bebouwing. Het hoger gelegen westelijke gedeelte ligt op de Utrechtse Heuvelrug en bestaat grotendeels uit bos. Het midden en oostelijk deel bevindt zich in de Gelderse Vallei en bestaat uit agrarisch gebied, landgoederen en bebouwing. Riolering Het gemengde rioolstelsel in het dorp heeft acht overstorten. In de wijk het Zeeland zijn vier regenwateroverstorten gelegen. Op het bedrijventerrein bevinden zich diverse regenwateroverstorten. Natuur, ecologie en recreatie Het gebied rondom de Nederlands Hervormde Kerk is één van de oudste bebouwde gedeelten van het dorp. Het kerkgebouw, het groen, de kerkgracht en de pleinachtige ligging van aangrenzende gebouwen zijn sfeerbepalend. De Schans met gracht, aangelegd in de 15e eeuw, was ooit bedoeld als verdedigingswerk tegen de aanvallen vanuit Gelderland. Ook het Beaufortpark met vijver (achter het gemeentehuis) heeft een grote waarde voor het groen en blauw in Woudenberg. De vijvers en grachten aan de randen van het dorp hebben naast een esthetische ook een lozings- en waterbergingsfunctie. Deze oppervlaktewateren zijn tevens van belang als overgang naar het buitengebied. Hieronder staan enkele foto s voor een impressie van watergangen in Woudenberg. Kwelwater Door de ligging van de kern Woudenberg op de overgang van Stuwwal naar de Gelderse Vallei is er sprake van een hoge kweldruk. Door de schaarse aanwezigheid van oppervlaktewater in de kern Woudenberg leidt dit soms tot wateroverlast in kruipruimtes en kelders. Vijvers Behoudens een aantal vijvers zijn er verder weinig oppervlaktewateren in de bebouwde kom. De vijvers en grachten zijn doorgaans voorzien van beschoeiingen van hout of glasvezelversterkte cement (GVC). De taluds bestaan grotendeels uit gras en bodembedekkers. Binnen het plan "Het Zeeland" is voor de waterkant langs de bebouwing gekozen voor een plasberm met GVC-beschoeiing en voor de andere oever voor een natuurlijk talud. Woudenberg: Plantsoen met vijver in noordwesten van Woudenberg. Naast gazon op de oever een redelijk ontwikkelde oevervegetatie Woudenberg: Vijver met eiland. Waterlelievegetatie kan zich sterk uitbreiden

10 8 Renswoude Renswoude ligt tussen het Veluwemassief en de Utrechtse Heuvelrug, in het midden van de Gelderse Vallei. Renswoude is een voornamelijk agrarische gemeente, bestaande uit één kern (Renswoude) en verspreid liggende boerderijen. De oppervlakte van de gemeente is 18,52 km² en het aantal inwoners (eind 2010) is Woudenberg: Gracht rond de kerk met kattenstaarten op de beschoeide oever Vijvers Binnen de woonkern Renswoude zijn slechts enkele watergangen aanwezig, welke in hoofdzaak een afvoerende functie hebben. Binnen dit onderhoudsplan worden enkel de primaire watergangen besproken ten noorden van het bedrijventerrein Overeem en enkele watergangen nabij de woninguitbreiding Beekweide. Daar hebben enkele wateren een natuurvriendelijke oever. Middels de foto s op de volgende pagina wordt een beeldimpressie gegeven van de verschillende watergangen en de aangrenzende groenstructuren in Renswoude. Woudenberg: Siervijver nabij het gemeentehuis met drijvende waterplanten en hoge waterplanten langs de oever Renswoude: Watergang nabij de Lunterse beek aan de noordzijde van het bedrijventerrein Overeem Woudenberg: Vijver langs de oostrand van Woudenberg, sterk begroeid met lidsodde en rietvegetaties Renswoude: Strakke, rechte sloot met beschoeide oever en een meer natuurlijke oever

11 9 Landschap De waterelementen en het direct aangrenzende groen is een aankleding van het stedelijk landschap. De watergangen en het groen verzachten de harde contouren van het stedelijk gebied en geven kleur aan de woonkern. De waterelementen in combinatie met het omringende groen maken de leefbaarheid aantrekkelijker. Waterberging Door een vrij hoge kweldruk in Woudenberg, kan wateroverlast ontstaan in kelders en kruipruimten. De aanwezige vijvers kunnen het probleem voor deel onderdervangen, door het grondwater af te vangen. Renswoude: watergang in de nieuwbouw Beekweide met natuurvriendelijk ingerichte oevers Renswoude: Watergang langs de noordzijde van Beekweide. 3.3 Functies plangebied De watergangen hebben meerdere functies, welke hieronder worden besproken. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Woudenberg en Renswoude omdat de functies overeen komen. Natuur De watergangen en oevers hebben ook een natuurfunctie. Door de aanwezigheid van water komen binnen het stedelijk watergebied aan water gebonden diersoorten voor zoals waterplanten, vissen, libellen, watervogels en een grote diversiteit aan macrofauna. De groene oevers bieden een geschikte groeiplaats voor diverse bloeiende planten welke op hun beurt weer voedsel produceren voor bloembezoekende insecten. De oevers bieden daarnaast een rustplaats/nestplaats voor watervogels en landhabitat voor amfibieën. Indien opgaande begroeiing langs de watergangen staat, biedt dit nestgelegenheid voor algemene broedvogels. Op basis van een rondgang langs de wateren moet geconcludeerd worden dat de meeste watergangen hoofdzakelijk algemeen voorkomende soorten bevatten. Meer kritische soorten zijn niet vastgesteld. Met het vergraven van enkele oevers in het recente verleden is echter een meerwaarde ontstaan voor natuur. Recreatie De waterelementen hebben een lokale recreatieve functie voor omwonenden. Rondom de watergangen en waterpartijen zijn soms wandelpaden aanwezig. Bewoners kunnen hier hun hond uitlaten of een ommetje maken. Op enkele plaatsen zijn bankjes/steigers geplaatst, waar men kan rusten, vissen en genieten van parkjes en waterelementen.

12 10 4. ONDERHOUDSAFSPRAKEN EN UITGANGSPUNTEN 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderhoudsafspraken. Wie doet wat? En wie is waar verantwoordelijk voor? Er zijn vier partijen die onderhouds- en herstelwerkzaamheden verrichten binnen het stedelijk watergebied van Woudenberg en Renswoude. Dit zijn het Waterschap Vallei en Eem, gemeente Woudenberg en Renswoude en provincie Utrecht en Hengelsportvereniging Ons Genoegen. 4.2 Geldende onderhoudsafspraken De primaire watergangen (Inclusief stuwen en gemalen) van belang voor de aan en afvoer van water- zijn voor Woudenberg in 1998 en voor Renswoude in 2003 overgedragen aan het waterschap. Waterschap Waterschap draagt zorg voor het onderhoud van het natte profiel van primaire watergangen. Waterschap maait de primaire watergangen en voert het maaisel af. Voor de beheer en onderhoudsgrenzen van natuurvriendelijke oevers wordt verwezen naar bijlage 3. Dagelijks- en groot onderhoud aan beschoeiingen van primaire watergangen wordt uitgevoerd door het waterschap. Binnen de kernen Woudenberg en Renswoude zijn geen recreatieve voorzieningen langs watergangen aanwezig welke door het waterschap onderhouden worden. Baggeronderhoud van primaire watergangen ligt bij het waterschap. Onderhoud aan stuwen en gemalen in primair water wordt door het waterschap uitgevoerd. Gemeente/derden Het eigendom en het constructieve onderhoud aan duikers in alle watergangen blijft in handen van de eigenaar (wegbeheerder). Tertiaire watergangen met een waterbergende functie- blijven in onderhoud van de gemeente of derden. Bruggen, kademuren, schanskorven en damwanden over of langs primaire watergangen blijven in onderhoud bij de gemeente of derden. De gemeente draagt zorg voor het beheer van de taluds en bermen van de primaire watergangen. Aanwezige recreatieve voorzieningen zijn in onderhoud bij de gemeente. Beheer en onderhoudsgrenzen Voor primaire watergangen zonder een natuurvriendelijke oever gelden de onderhoudsgrenzen zoals schematisch is weergegeven in bijlage Nieuwe onderhoudsafspraken Exoten: In Woudenberg is recent Waterteunisbloem vastgesteld in de vijvers bij de nieuwbouwwijk Zeeland. Deze zijn verwijderd. In Renswoude zijn vooralsnog geen exoten vastgesteld. Gezien de toename van exotische waterplanten in Nederland is het zeer waarschijnlijk dat in de (nabije) toekomst deze soorten meer in het stedelijke water zullen verschijnen. Om een goed overzicht op de verspreiding van invasieve exotische waterplanten te houden, voert het waterschap de bestrijding van deze waterplanten zelf uit. Dit doet het waterschap zowel in haar eigen watergangen als ook in watergangen waar zij niet zelf onderhoudsplichtig is (tertiair). Meldingen van invasieve exotische waterplanten bij de gemeente dienen te worden doorgegeven aan het wa-

13 11 terschap om een snelle bestrijding mogelijk te maken. Houtopslag langs beschoeiing: Wordt verwijderd door de gemeente voor zowel primaire als tertiaire watergangen. Werkwijze Flora- en faunawet: Gezien de voedselrijkdom van de wateren, de inrichting van de direct aangrenzende taluds/oevers en de resultaten uit de ecoscan van 2010, zijn orchideeën en andere beschermde planten niet te verwachten binnen het stedelijke water van Woudenberg en Renswoude. Wel kunnen de wateren onderdeel uit maken van het leefgebied (lees foerageergebied)van diverse vleermuissoorten (meervleermuis en watervleermuis). In de luwte van de bomen langs het water kunnen ook andere vleermuissoorten foerageren. Binnen het stedelijk gebied zal het met name gaan om gewone dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis. Het is aannemelijk dat boven de stedelijke wateren vleermuizen foerageren. In de meeste gevallen zal het gaan om gebouwbewonende soorten zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Ook Watervleermuizen foerageren graag boven water (mits niet te veel verlicht). De werkzaamheden die het waterschap of gemeente uitvoert hebben geen negatief effect op de soort aangezien alleen overdag gewerkt wordt en leefgebied behouden blijft. Bereikbaarheid watergangen: Wordt uitgevoerd door de gemeente in overleg met het waterschap. Natuurvriendelijke oevers: De watergangen met natuurvriendelijke oevers in de gemeenten Woudenberg en Renswoude moeten nog worden overgedragen aan het Waterschap. Bij de overdracht worden afspraken gemaakt over het onderhoud en de taakverdeling. Verwijdering drijfvuil en zwerfvuil: Primaire watergangen: Waterschap Tertiaire watergangen gemeente of aangelande.

14 12 5. STREEFBEELDEN (ALGEMENE TOELICHTING) 5.1 Inleiding Vóór het opstellen van een onderhoudsplan moet helder zijn welke streefbeelden of Kwaliteitsbeelden men nastreeft. Men kan vervolgens het onderhoud/beheer hierop aanpassen. In de vorige onderhoudsplannen heeft men viswatertypen toegekend aan de watergangen (bijv. Ruisvoorn-snoek-type). De basis hiervoor is gelegd in uitgevoerde ecoscans. De ecoscan levert gegevens op voor het waterschap over de toestand van het water en de daarin aanwezige vegetatie. Aan de hand hiervan wordt gekeken hoe het beheer, het onderhoud en de inrichting van de wateren verbeterd kunnen worden. In dit onderhoudsplan wordt gewerkt met Kwaliteitsbeelden. De viswatertypen zijn hier vertaald naar Kwaliteitsbeelden. De Kwaliteitsbeelden voor de watergangen voor Woudenberg en Renswoude zijn opgenomen in bijlage 5. Voor het opstellen van de Kwaliteitsbeelden is gebruik gemaakt van het boekje: Kwaliteitsbeelden voor stedelijk water, d.d. 31 maart In dit boekje wordt met behulp van ingesneden bladzijden bepaald hoe beeld van het droge en natte profiel er uit moet zien. Voorbeeld uit het profielenboekje: Kwaliteitsbeelden voor stedelijk water 5.2 Kwaliteitsbeelden De Kwaliteitsbeelden zijn middels een overwegend driedelige code weergegeven op de kaart in bijlage 5. De code moet gelezen worden in de richting waar het water heen stroomt. De code bestaat uit een cijfer, letter, cijfercombinatie. In het voorbeeld hierboven 7- B-7. De eerste 7 is hierbij de invulling van de linker oever, de B is het natte profiel en de tweede 7 is de rechter oever. Hieronder worden de mogelijke cijfercodes met hun betekenis weergegeven: 1: natuurlijk bloemrijk 2: rietoever 3: plasberm 4: beschoeid gazon 5: beschoeid beplant 6: kademuur 7: particuliere tuin De natte profielen hebben een lettercodering welke correspondeert met een van de viswatertypen. Hieronder wordt het onderscheid tussen deze codering in hoofdlijnen uitgelegd. Tussen haakjes staat het oude vistype. Voor meer detail wordt verwezen naar het boekje: Kwaliteitsbeelden voor stedelijk water, d.d. 31 maart A: Watergang heeft een grote bedekking van ondergedoken waterplanten over de gehele breedte van het natte profiel (Vistype: Ruisvoorn-snoek). B: Watergang heeft een hoge bedekking van ondergedoken waterplanten met uitzondering van het midden van het natte profiel (Vistype: snoekblankvoorn). C: Watergang heeft een beperkte bedekking van ondergedoken waterplanten. Deze waterplanten bevinden zich vooral direct langs de beschoeiing/waterkant. (Vistype: Blankvoornbrasem). D: Watergang met een zeer beperkte onderwatervegetatie, maar wel meer

15 13 dan 5%. (Vistype brasem- snoekbaars). N.B. Voor de watergangen in Woudenberg en Renswoude hebben het waterschap en gemeenten geen ambitie om actief kroos te verwijderen in tegenstelling tot de uitgangspunten in de Kwaliteitsbeelden. Op dit punt wordt afgeweken van de uitgangspunten in de Kwaliteitsbeelden en wordt de kroosbeslisboom gebruikt ten aanzien van kroos (bijlage 6).

16 14 6. VERTALING STREEFBEELD NAAR ONDERHOUD 6.1 Inleiding Na de bepaling van het streefbeeld of kwaliteitsbeeld moet bepaald worden hoe het onderhoud er voor de komende jaren gaat uitzien om het kwaliteitsbeeld te behouden /te behalen. Naast de te nemen maatregelen moet ook vastgesteld worden op welke manier, op welk tijdstip en met welk materieel gewerkt wordt. In bijlage 8 van deze rapportage zijn overzichtskaarten, detailkaarten, foto s van de watergangen en een onderhoudstabel opgenomen. Binnen de doorlooptijd van dit onderhoudsplan hoeven geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd te worden. Er wordt verwezen naar het op te stellen baggerplan (Waterschap Vallei & Eem). eventueel aanwezig vuil uit het water geharkt en op de kant gezet. Aan de zijkant van de maaiboot is een maaiarmbevestigd, welke 1.00m 1.20m oever kan maaien. De meest belangrijke tewaterlaatplaatsen voor de maaiboot zijn weergegeven in bijlage 9. Voor de vaarwatergangen waar geen aanduiding bij staat, zijn diverse mogelijkheden voor het inlaten. 6.2 Praktische toets streefbeelden De kwaliteitsbeelden voor de wateren zijn vastgesteld en zijn als bijlage 5 in dit plan opgenomen. Doel is om deze kwaliteitsbeelden te behouden (of mogelijk te verbeteren). Door monitoring en evaluatie moet bepaald worden waarom kwaliteitsbeelden wel of niet gehaald worden. Wat is de stoorzender die er voor zorgt dat een kwaliteitsbeeld niet behaald wordt? Mogelijk dient het beheer/onderhoud aangepast te worden. Voor de praktische toets streefbeelden wordt verwezen naar de publicatie Kwaliteitsbeelden voor stedelijk water d.d. 31 maart Voorbeeld maaiboot (bron: Waterschap Vallei en Eem) Maaikorf Het natte profiel van enkele watergangen worden met trekken met maaikorf gemaaid. Hierbij rijdt de trekker langs de watergang en maait met een achterop gemonteerde maaikorf het natte profiel. 6.3 Materieel Bij de uitvoering wordt met diverse machines gewerkt. Hieronder staat welke watergangen met welke machine worden geschoond. In bijlage 9 is aangegeven welke watergang gekorfd wordt en welke wordt gevaren. Maaiboot De watergangen worden ontdaan van overtollige onderwaterbegroeiing met behulp van een maaiboot. Hiermee wordt zowel vegetatie als Voorbeeld maaikorf met trekker (bron: Waterschap Vallei en Eem)

17 15 7. SAMENWERKING, MONITORING EN EVALUATIE 7.1 Inleiding Bij het onderhoud van de watergangen trekken waterschap, gemeente en HSV Ons Genoegen samen op. Het is daarom van belang jaarlijks terug te kijken op de samenwerking en te bepalen of gestelde doelen gehaald kunnen worden. Monitoring kan bijdragen aan een goed beheer. 7.2 Samenwerking Gemeente, waterschap en HSV Ons Genoegen werken bij het beheer en onderhoud van watergangen nauw samen. Er zijn diverse praktische afspraken gemaakt over het beheer van oevers t.b.v. visstekken en het onderhoud van watergangen gecombineerd met het goed toegankelijk houden van schouwpaden. 7.3 Monitoring Ecoscan Door het waterschap is in 2010 een Ecoscan uitgevoerd. In de Ecoscan van 2010 is de huidige kwaliteit en de potentie van het water in de kernen Woudenberg en Renswoude vastgesteld. Aan deze potentie is een ecologisch streefbeeld gekoppeld, welke gebruikt wordt bij het vaststellen van het kwaliteitsbeeld. Het waterschap en de gemeente willen de Ecoscan elke vijf jaar uitvoeren om goed te kunnen volgen hoe het watersysteem zich ontwikkeld. In de meerjarencyclus is de volgende Ecoscan in Woudenberg en Renswoude gepland in Baggerinventarisatie Het actualiseren van het baggerplan Woudenberg staat ingepland voor Voor Renswoude is er nog geen baggerplanning aangezien primaire watergangen daar nog ontbreken. Bij de overdracht van de nieuw gerealiseerde wateren naar het waterschap wordt met Renswoude overlegd over een op te stellen baggerplanning. Flora- en Faunawet Voor het voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden in de Gedragscode ten behoeve van de Flora- en Faunawet is het noodzakelijk dat de gemeente en het waterschap hun kennis over de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten actueel houden. Afgesproken is dat het waterschap verantwoordelijk is voor de gegevensinwinning en -borging in het natte profiel en de gemeente voor het droge deel rond de watergangen. Beide partijen hebben ingestemd met het uitwisselen van deze gegevens om het gezamenlijk beeld zo compleet en actueel mogelijk te houden. Visstandbeheer Voor het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem is een visstandbeheercommissie(vbc) opgericht. Door de visrechthebbende wordt op basis van de Keur visplannen opgesteld waarin ondermeer ingegaan wordt op het visstandbeheer. Doel van de VBC en de visplannen is om beter grip te krijgen op de ontwikkeling van de visstand en daarmee de waterkwaliteit. Zo wordt er bijvoorbeeld ingegaan op wie verantwoordelijk is voor het visstandbeheer en of actief visstandbeheer gewenst is.ten tijde van het opstellen van dit onderhoudsplan is er nog geen visplan voor Woudenberg en/of Renswoude opgesteld. Bij opstelling van de visplannen dient rekening gehouden te worden met het Beheer & Onderhoudsplan. Bij herziening van het Beheer & Onderhoudsplan zal ingegaan moeten worden op de visplannen. 7.4 Evaluatie Jaarlijkse evaluatie Om de bruikbaarheid en praktische problemen bij het uitvoeren van het onderhoudsplan goed te kunnen volgen, wordt het onderhoudsplan jaarlijks geëvalueerd (incl. natuurvriendelijke oevers). Waar nodig wordt het plan aangepast als dat niet strijdig is met het beleid en waterbeeld. Daarnaast wordt er ook bekeken of er

18 16 wijzigingen in het watersysteem zijn, zoals bijvoorbeeld stadsuitbreidingen, nieuwe kunstwerken e.d. die opgenomen moeten worden in het onderhoudsplan. Voor deze jaarlijkse evaluatie is geen vaststelling van het plan benodigd. Herziening onderhoudsplan Door het waterschap is besloten om de onderhoudsplannen elke vijf jaar te herzien, hierbij wordt aangesloten bij de monitoringscyclus (Ecoscans) van afdeling planvorming van het waterschap. Aan de hand van de resultaten uit de Ecoscan, wijzigingen in beleid en wetgeving en andere ontwikkelingen wordt het onderhoudsplan in zijn geheel herzien. Een herziene versie wordt goedgekeurd door de directie van het waterschap.

19 17 8. PLANNING 8.1 Inleiding De planning van de diverse werkzaamheden zijn per watergang beschreven in bijlage 7. In dit hoofdstuk wordt de jaarplanning weergegeven en kort toegelicht. 8.2 Jaarplanning Hieronder is de jaarplanning voor het stedelijk water van Woudenberg en Renswoude weergegeven. Maaien nat profiel zomer: Maaien nat profiel zomer alleen uitvoeren indien dit strikt noodzakelijk is bij meer dan 70% van de watergang is dichtgegroeid. De belangrijkste reden hiervoor is de watertemperatuur in combinatie met een verminderd zuurstofgehalte. Daarnaast is het maaien in groeiseizoen niet wenselijk in verband met beschermde broedende vogels op of in de nabijheid van het water. verbod op handelingen die in gebruik zijnde nesten beschadigen of verstoren. Verstoring kan in veel situaties worden voorkomen door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. De periode van 15 maart tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als broedseizoen. Voor de Flora- en faunawet zijn echter alle bewoonde vogelnesten beschermd, ongeacht het tijdstip van het jaar. De genoemde termijn moet daarom niet al te strikt worden toegepast. Maaien natuurvriendelijke oevers Voor de zaadzetting van bloeiende planten is het noodzakelijk pas laat in het jaar de NVO s te maaien (50%). September of oktober zijn daarvoor het meest geschikt. Uit praktische overwegingen kan eerder gemaaid worden (half augustus). Het jaar erop zal dan wel sprake zijn van een kleiner aandeel bloeiende planten. Voor alle beschermde inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een Planning op hoofdlijnen Onderhoudsplan Stedelijk water Woudenberg/Renswoude Jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Voorgenomen werkzaamheden Maaien nat profiel zomer (indien noodzakelijk) Maaien nat profiel najaar Maaien 50% natuurvriendelijke oevers Verwijderen zwerfafval Conrole beschoeiing Onderhoud beplanting langs watergangen Maaien gazon langs watergangen

20 LITERATUURLIJST Gemeente Woudenberg, 2011, Groenbeleidsplan, Woudenberg Grontmij, 2010, Ecoscan Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, STOWA beoordeling op 40 locaties, Amsterdam Waterschap Vallei en Eem, 2004, Richtlijn onderhoud stedelijke watersystemen, Leusden Waterschap Vallei en Eem, 2009, Waterbeheersplan , Leusden Eelerwoude, 2011, Kwaliteitsbeelden voor stedelijk water, Subitel: oeverbeeld + waterbeeld+ oeverbeeld = kwaliteitsbeeld, Eelerwoude, Goor Waterschap Vallei en Eem & Gemeente Ede, 2009, Onderhoudsplan Stedelijk water, Gemeente Ede , Leusden Waterschap Vallei en Eem & Gemeente Bunschoten, 2011, Onderhoud stedelijk water Gemeente Bunschoten, Leusden. Waterschap Vallei en Eem, Gemeente Woudenberg en Hydron, 2003, Waterplan Woudenberg, Watervisie , Woudenberg

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer:

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer: Bijlagen bij verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014: 1. Inrichtingseisen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen; 2. Richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud.

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Werkprotocollen Definitief Waterschap Zuiderzeeland Grontmij Nederland bv Lelystad, 28 november 2007 Verantwoording Titel : Gedragscode Flora- en faunawet

Nadere informatie

Onderhoudsplan Stedelijk water. Gemeente Ede 2010-2014

Onderhoudsplan Stedelijk water. Gemeente Ede 2010-2014 Onderhoudsplan Stedelijk water Gemeente Ede 2010-2014 Gemeente Ede Waterschap Vallei & Eem 2009 Opgesteld door: Koen Claassen, Beleidsmedewerker Water, Gemeente Ede Carina Otte, Medewerker Integrale Onderhoudsplannen,

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Wat is gewoon onderhoud? Gewoon onderhoud is het jaarlijks verwijderen van een overmaat aan begroeiing, vuil enzovoort dat zich in en direct naast de watergang

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening Flora- en faunawet De Flora- en faunawet (Ffwet) is in april 2002 in werking getreden. De wet beschermt alle in het wild levende flora en fauna in Nederland. Bij het uitvoeren van werkzaamheden moet altijd

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water Natuurvriendelijke oevers Droge voeten, schoon water VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD? Deze folder is bestemd voor eigenaren van oevers die in aanmerking komen om hun oever natuurvriendelijk in te richten.

Nadere informatie

Bermenplan Assen. Definitief

Bermenplan Assen. Definitief Definitief Opdrachtgever: Opdrachtgever: Gemeente Assen Gemeente Mevrouw Assen ing. M. van Lommel Mevrouw M. Postbus van Lommel 30018 Noordersingel 940033 RA Assen 9401 JW T Assen 0592-366911 F 0592-366595

Nadere informatie

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld

Flora- en faunascan voor de bouw van een woning aan de Bolenbergweg te Belfeld Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Venlo 09116138 De heer J. Bruekers Bolenbergweg 18 5951 AZ Belfeld Flora- en faunascan voor de bouw

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Documentnummer: Zaaknummer: 12IT027757 12.ZK09281 DEEL 1: Aanleg van natuurvriendelijke oevers in de vijver van het Van Duinkerkenpark

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers.

veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. 1 veronderstelde voordelen van Natuurvriendelijke oevers. verbeteren van chemische water kwaliteit verbeteren van de oever stabiliteit verbeteren van de ecologische kwaliteit 2 waarom aandacht voor NVO

Nadere informatie

Ecologisch maaien en schouwen: de ecokleurenkoers

Ecologisch maaien en schouwen: de ecokleurenkoers Ecologisch maaien en schouwen: de ecokleurenkoers Status definitief Versie 1 Rotterdam, maart 2009 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel... 4 3. Ecokleurenkoers... 5 3.1 Inleiding... 5 3.2 Hoofdwatergangen...

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Voortgang ontwikkeling Lunterse beek Plan Wittenoord en traject KleinWolfswinkel-Engelaar

Voortgang ontwikkeling Lunterse beek Plan Wittenoord en traject KleinWolfswinkel-Engelaar Voortgang ontwikkeling Lunterse beek Plan Wittenoord en traject KleinWolfswinkel-Engelaar In de Wijerd van december jl. heeft u in het artikel Kronkelende beek is nog geen natuurlijke beek kunnen lezen

Nadere informatie

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH)

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) september 2009

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Notitie Visstandsbeheer en overige visgerelateerde zaken

Notitie Visstandsbeheer en overige visgerelateerde zaken Notitie Visstandsbeheer en overige visgerelateerde zaken In het Visbeleidsplan 2014-2020 worden kaders voor het visstandbeheer gegeven. Daarmee wordt invulling gegeven aan de toetsing van de visplannen

Nadere informatie

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Datum : 30 oktober 2014 Opdrachtgever : Pouderoyen BV Opgesteld door : ir. N. Arts Projectnummer : P14-0202 Inleiding Initiatiefnemer is voornemens

Nadere informatie

Effecten revitalisatie oude meander Lunterse Beek op de aanwezige dassen

Effecten revitalisatie oude meander Lunterse Beek op de aanwezige dassen Effecten revitalisatie oude meander Lunterse Beek op de aanwezige dassen Verslag opgesteld door Stichting Das&Boom in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe Beek-Ubbergen, maart 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Quick scan ecologie Werftweg 4 te Wekerom

Quick scan ecologie Werftweg 4 te Wekerom Quick scan ecologie Quick scan ecologie Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag P.J.H. van der Linden Schuurman Beheer B.V. 089097 december 2009 de te slopen schuur Els & Linde B.V. Dr. A.R.

Nadere informatie

Bijlage 8: Uitvoeringsprogramma

Bijlage 8: Uitvoeringsprogramma Bijlage 8: Uitvoeringsprogramma Hoofdstuk Omschrijving acties Betrokken instanties Hoofdstuk 1 1.6.3 de Natuurwetgeving Het waterschap implementeert de Flora- en faunawet door de werkwijze uit de gedragscode

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Algemeen Voor de ontwikkeling van het Cruquiusgebied fase 1 op een van de schiereilanden in het oostelijk havengebied te Amsterdam

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud watergangen

Beheerplan onderhoud watergangen HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Beheerplan onderhoud watergangen 2014-2017 Team Onderhoud Waterkeringen en Watergangen 4 maart 2014 CONCEPT Beheerplan onderhoud watergangen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Soorten

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Code goede natuurpraktijk

Code goede natuurpraktijk Code goede natuurpraktijk Praktijkvoorbeelden waterlopenbeheer Maarten Van Aert Afdeling Operationeel Waterbeheer Inhoud CGNP en beheer van waterlopen Planmatige aanpak onderhoud Praktijkvoorbeelden Maaibeheer

Nadere informatie

Gecombineerd aanvraagformulier watervergunning/melding en subsidie natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 (N.V.O)

Gecombineerd aanvraagformulier watervergunning/melding en subsidie natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 (N.V.O) Voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever (N.V.O) kunt u op basis van de verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014 een bijdrage aanvragen in de kosten. Om in aanmerking

Nadere informatie

Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch

Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente s-hertogenbosch Dhr. T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch DATUM: 21-04-2015 ONS KENMERK: UW KENMERK: - AUTEUR: PROJECTLEIDER: 15-143/15.02500/DirKr D.B.

Nadere informatie

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND 30-6-2015 1 Ondergetekenden: 1. De gemeente Almere zetelende te Almere, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer A.P.

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied)

Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet. Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) Steenuil en ontheffingsaanvragen van de Flora- en faunawet Martijn van Opijnen (Dienst Regelingen) Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied) 5 november 2011 Wat doen DR en DLG Dienst Regelingen is namens

Nadere informatie

Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk. Flora en Fauna Onderzoek (2005)

Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk. Flora en Fauna Onderzoek (2005) Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk Betreft : Flora- en fauna onderzoek 2005 & : Update Flora- en fauna onderzoek 2009 / 2011 Datum : 31 augustus 2011 Opdrachtgever : Arton Projectontwikkeling

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Quickscan DWL-De esch

Quickscan DWL-De esch Quickscan DWL-De esch Implementatie Flora- en faunawet, Verkenning ecologische waarden Datum 17 augustus 2006 Versie definitief Opdrachtgever ing. Hugo de Groot Paraaf Opdrachtgever: Opsteller M. Kaptein

Nadere informatie

Visie Stichting RIONED. Waardevol stadswater slim realiseren

Visie Stichting RIONED. Waardevol stadswater slim realiseren Visie Stichting RIONED Waardevol stadswater slim realiseren Waardevol stadswater slim realiseren De aanpak van stadswater moet breder. Beschouw de omgeving, de functies, de vormgeving én de kwaliteit van

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Advies : QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Datum : 14 januari 2014 Opdrachtgever : De heer L.P.G. Oudenhoven Projectnummer : 211x05418 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

Buro Maerlant. Groesbeek Cranenburgsestraat. Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet

Buro Maerlant. Groesbeek Cranenburgsestraat. Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2009 Groesbeek Cranenburgsestraat Aanvullende notitie in het kader van de Flora- en faunawet J. van Suijlekom,

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern

Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern Aanvullend vleermuisonderzoek restaurant Castellum Novum in De Meern Toetsing in het kader van de Flora- en faunawet Datum: 08-11-2008 Auteur: A.H. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Kenmerk: vlm2008/10

Nadere informatie

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit We leven in een land vol water. Daar genieten we van. We zwemmen, vissen, besproeien de tuin, varen in bootjes en waarderen

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

0.1.1 Inkomend - 26944

0.1.1 Inkomend - 26944 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 4 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 4 0.1.1 Inkomend - 26944 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 4 0.1.1 Inkomend

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Datum : 27 maart 2014 Projectnummer : 13-0255 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Inleiding Aanleiding In verband met de voorgenomen

Nadere informatie

Van Waterplan naar Watervisie

Van Waterplan naar Watervisie 22 oktober, Studiedag VVSG Van Waterplan naar Watervisie integraal waterbeleid in Nijmegen Jos van der Lint Waterservicepunt (WSP) www.waterbewust.nl Waalsprong 1996-2020 Dukenburg / Lindenholt 1965-1985

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers: mogelijkheden per standplaats. Emiel Brouwer en Pim de Kwaadsteniet

Natuurvriendelijke oevers: mogelijkheden per standplaats. Emiel Brouwer en Pim de Kwaadsteniet Natuurvriendelijke oevers: mogelijkheden per standplaats Emiel Brouwer en Pim de Kwaadsteniet Aanleiding Aanleg natuurvriendelijke oevers belangrijk in waterbeheer Bij aanleg mist vaak de relatie met de

Nadere informatie

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk.: De heer E.J. Overbeek SAB RIJS/110253 datum: 16 september 2011 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Diepenheim (gemeente Hof van Twente, provincie

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Heeft u een perceel of grenst uw woning of bedrijf aan een watergang en wilt u uw oever veranderen in een natuurvriendelijke oever? Dan

Nadere informatie

B-wateren en C-wateren

B-wateren en C-wateren Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl B-wateren en C-wateren beleidsregels Datum maart 2005 Opgemaakt door

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Infovergadering Zoutleeuw. 10 november 2015

Infovergadering Zoutleeuw. 10 november 2015 Infovergadering Zoutleeuw 10 november 2015 Aanleiding van info-vergadering: Zoutleeuw wordt regelmatig getroffen door wateroverlast. Voorstellen toelichten om wateroverlast structureel te voorkomen. 2

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps)

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps) Memo nummer 1 datum 10 februari 2014 aan Ron Vleugels Gemeente Maastricht van Luc Koks Antea Group Ton Steegh kopie project Sporthal Geusselt-stadion projectnummer 265234 betreft Toetsing natuurwetgeving

Nadere informatie

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen Dienst Regelingen Team Natuur Conny Krutzen Martijn van Opijnen Vleermuizen in de stad 4 september 2012 In deze presentatie 1. Over Dienst Regelingen 2. Flora- en faunawet, Wabo 3. Vleermuizen en de wet

Nadere informatie

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen

Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6. Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen Quickscan Flora- en Faunawet Nieuwbouw Doorninkweg 6 Verkennend

Nadere informatie

QUICKSCAN NATUURWETGEVING LANGBROEKERDIJK 29

QUICKSCAN NATUURWETGEVING LANGBROEKERDIJK 29 QUICKSCAN NATUURWETGEVING LANGBROEKERDIJK 29 Colofon Opdrachtgever: t Schoutenhuis BV Titel: Quickscan Natuurwetgeving Langbroekerdijk 29 Status: Definitief Datum: Mei 2013 Auteur(s): Ir. M. van Os Projectnummer:

Nadere informatie

NOTITIE Gemeente 's-hertogenbosch T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch

NOTITIE Gemeente 's-hertogenbosch T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente 's-hertogenbosch T. van Tol Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch DATUM: 15 april 2015 ONS KENMERK: UW KENMERK: PROJECTLEIDER: VELDBEZOEK: STATUS: 15-096/15.02410/PauBo

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol dempen watergangen Sport- en Werklandschap Meerpaal

Ecologisch werkprotocol dempen watergangen Sport- en Werklandschap Meerpaal Notitie Contactpersoon Carolien Wegstapel Datum 6 mei 2011 Kenmerk N001-4789562CAW-kmi-V01-NL Ecologisch werkprotocol dempen watergangen Sport- en Werklandschap Meerpaal 1 Inleiding In het kader van de

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS

Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 317645.ehv.N001 14 februari 2012 SKu/RvS Betreft Risico inventarisatie ecologie voor percelen Brabantse Wal 1 Inleiding De Buisleidingenstraat N.V. onderzoekt op

Nadere informatie

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad)

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad) Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010 Andre Nooteboom (heemraad) Doelstellingen avond Elkaar meenemen in oprichtingsproces VBC-Veluwe Zorgen voor draagvlak en enthousiasme Kennis en informatie overdracht

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

: KRW-geul Bentickswelle : Aanvulling op activiteitenplan Flora- en faunawet Zomerbedverlaging Beneden- IJssel

: KRW-geul Bentickswelle : Aanvulling op activiteitenplan Flora- en faunawet Zomerbedverlaging Beneden- IJssel HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft Ons kenmerk Datum : 6 februari 2013 Classificatie : Openbaar : Waterschap Veluwe Vallei : Haskoning DHV B.V, Edith Dorsman,

Nadere informatie

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Termunterzijldiep-Opdiep Nummer: Bestuursstukken\1575 Agendapunt: 6 DB: Ja 18-03-2014 BPP: Ja Workflow Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409 Beleid, Projecten en Geoinformatie FAZ: Ja Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ecologische werkprotocol parkeerplaats Paardenmarkt

Ecologische werkprotocol parkeerplaats Paardenmarkt Ecologische werkprotocol parkeerplaats Paardenmarkt Ecologische werkprotocol in het kader van de wet- en regelgeving voor de natuur Definitief Gemeente Rhenen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging. Ecologische verbindingszone Valleikanaal. September 2006. Natuur dwars door de stad Valleikanaal nog groener en mooier

Nieuwsbrief. Uitnodiging. Ecologische verbindingszone Valleikanaal. September 2006. Natuur dwars door de stad Valleikanaal nog groener en mooier Nieuwsbrief September 2006 Ecologische verbindingszone Valleikanaal Natuur dwars door de stad Valleikanaal nog groener en mooier In 2005 is een begin gemaakt met de aanleg van een ecologische verbindingszone

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Bureau Veldkamp. Steenwijk, 4 november 2011. E.W. Lamberts LTO Noord Advies Hoefweg 205 A 2665 LB Bleiswijk

Bureau Veldkamp. Steenwijk, 4 november 2011. E.W. Lamberts LTO Noord Advies Hoefweg 205 A 2665 LB Bleiswijk Bureau Veldkamp De Rikking 46 8332 CG Steenwijk tel: 0521 517440 mob: 06 30657824 email: veldkamp16@zonnet.nl website: www.bureauveldkamp.nl E.W. Lamberts LTO Noord Advies Hoefweg 205 A 2665 LB Bleiswijk

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

Quickscan Flora- en faunawet Rondweg Wierden

Quickscan Flora- en faunawet Rondweg Wierden Quickscan Flora- en faunawet Rondweg Wierden Definitief Opdrachtgever: Gemeente Wierden B.V. De heer J. Niemeijer Postbus 43 7640 AA WIERDEN Opdrachtnemer: Eelerwoude BV Mossendamsdwarsweg 3 7472 DB GOOR

Nadere informatie

Adviesnota. Figuur 1: de geprojecteerde locatie van het Noordgebouw is aangegeven middels de gele lijn. Bron: POS plankaart 2010.

Adviesnota. Figuur 1: de geprojecteerde locatie van het Noordgebouw is aangegeven middels de gele lijn. Bron: POS plankaart 2010. Aan Dura Vermeer Van N. Scheerder Telefoon 0613221762 Projectnummer RM002426 Onderwerp Update ecologisch onderzoek Stationsplein Utrecht ten behoeve van het Noordgebouw Datum 18-12-2014 1. Aanleiding en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Agrariërs

Nieuwsbrief Agrariërs Nieuwsbrief Agrariërs Baggeren landelijk gebied 2014 en 2015 Eén van de verbeteringen voor baggeren in landelijk gebied is het invoeren van meerjarige contracten. Hierdoor is voor minimaal 2 jaar en maximaal

Nadere informatie

80597ddb-6939-48b8-b238-e40d818d7a77 1/5

80597ddb-6939-48b8-b238-e40d818d7a77 1/5 1. Vraagnummer 2010Z03358. Vragen van de leden Jacobi en Boelhouwer (beiden PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over grootschalige

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen. Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen. Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen Notitie Opdrachtgever: Dhr. H. Verloop Auteur: A. de Baerdemaeker Betreft: Quick scan plaatsing POP-huisjes Projectnummer: 1020 Datum: 4 september 2013 Status: Definitief bezoekadres: Natuurhistorisch

Nadere informatie

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD Waterschap fl Rijn en IJssel G E M E E N T E Arnhem WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, op grond van artikel 95 van de Waterschapswet

Nadere informatie

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Advies : Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Datum : 17 december 2010 Opdrachtgever : mevrouw I. Zwartkruis Ter attentie van Projectnummer : mevrouw I. Zwartkruis : 211X04268.062985_1 Opgesteld

Nadere informatie

Herinrichting recreatiegebied Gouwzeepark - Uytvenne Quickscan Flora- en faunawet vervolgonderzoek vleermuizen

Herinrichting recreatiegebied Gouwzeepark - Uytvenne Quickscan Flora- en faunawet vervolgonderzoek vleermuizen Herinrichting recreatiegebied Gouwzeepark - Uytvenne Quickscan Flora- en faunawet vervolgonderzoek vleermuizen projectnr. 183274 revisie 00 Opdrachtgever Van Wijnen Recreatiebouw b.v. datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

: Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch

: Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch Notitie : Quickscan flora en fauna Salvador Allendelaan te Den Bosch Datum : 20 augustus 2015 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x07308 Opgesteld door : Ineke Kroes Controle door : Reinoud Vermoolen Bij

Nadere informatie

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten.

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten. E c o l o g i e Voor onderhavig bestemmingsplan is het noodzakelijk te beoordelen of er sprake is van eventuele effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en/of gebieden die zijn beschermd in het kader

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : W a t e r t o e t s

B i j l a g e 1 : W a t e r t o e t s B i j l a g e 1 : Watertoets Code: 20120925-2-5456 Datum: 2012-09-25 Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van project: De Parrebeam gemeente: het Bildt Gegevens plan bestaande loodsen en schuren

Nadere informatie

Notitie veldbezoek Middelweg 12 te Moordrecht

Notitie veldbezoek Middelweg 12 te Moordrecht NOTITIE R. Stout Middelweg 12 2841 LA Moordrecht DATUM: 16 april 2012 ONS KENMERK: 12-200/12.01680/DirSt UW KENMERK: Gunning 22-03-2012 AUTEUR: PROJECTLEIDER: STATUS: ing. K.D. van Straalen drs. I. Hille

Nadere informatie