Van de (wnd) commandant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de (wnd) commandant"

Transcriptie

1 NFORMATE-BULLETN VAN EN VOOR DE LO/SPORTORGANSATE Het Werk - Van de (wnd) commandant door kol Roh Zimmermanll A lis de bladeren vallen wordt het ook (de hoogste) tijd om de plannen voor het volgend jaar, weer eens te updaten en de inspanningen te richten op het Bedrijfsplan n dit stukje wil ik ingaan op de voor nemens voor k zal zeker ook niet nalaten even terug te kijken op de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste tijd, gezien vanuit het perspectief van de Staf. De Staf wordt door sommigen al "het huis' genoemd.... Momenteel is zoals gezegd het Bedrijfsplan in de maak. Onderdeel van dal proces is het nadenken over de beleidsvoornemens voor het volgend jaar. Dat gebeurt meestal door het formuleren van targets of iets dergelijks. Daarmee raken wc meteen de achilleshiel van onze organisatie en dus ook van de Staf. We zitten met zijn allen boordevol mnbities en vcrbeterplannen. Zetten die plannen vervolgens om in doelstellingen en beginnen vervolgens enthousiast aan de realisatie en... Juist ja, in een groot aantal gevallen bewandelen we de ingezette weg niet tot het einde toe af. Het (onder)kennen van je zwakte is echter ook als een sterkte te beschouwen. We proberen er van te leren en dus zullen we daarom komend jaar allereerst gaan voor het afronden van de ingezette weg van dit jaar. De belangrijkste elementen daaruit noem ik hieronder. LOFT documenten Eind 1999 is de introductie van de LOPT -documenten ingezet en voor dit jaar is besloten tot het ontwikkelen van minimaal één document per locatie, We weten ook dal de communicatie binnen 1 GNC niet altijd op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Daarmee dreigen LOPT-documenten een feestje van de LO/Sport te worden. Over de theoretische beginselen zijn alle partijen het wel eens, nu de uitvoering nog. We zullen daarom nadrukkelijk moeten evalueren waar het proces stokt om vervolgens een reëel doel voor 2001 te stellen. Project 'nzet onderdeelskader' Dit jaar is een projectgroep onder leiding van kap Jan van den Dool aan de slag gegaan om te bezien in hoeverre de capaciteitsproblemen van de LOlSportorganisatie kunnen worden opgelost of verminderd door het (nog) beter inzetten van onderdeelskader. Zaken als bevoegdheden, noodzakelijke opleidingen enzovoorts spelen daarbij een rol We zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van het advies van de projectgroep. De overtuiging zijn we toegedaan dat door het versterken van de band met het onderdeelskader niet alleen een stukje van het capacileitsprobleem kan worden opge- J

2 Zandlopa lost. Wel kunnen er ook een groot aantal extra 'ambassadeurs' voor onze organisatie gecreëerd kunnen worden. Evaluatie reorganisatie We willen in 200 de resultaten van de evaluatie graag omzetten În een verbeterde structuur en werkwijze van onze organisatie. Door alle organisatieniveaus is bijgedragen aan deze evaluatie. nmiddels zijn de gevolgen voor de Staf in beeld gebracht. Die leiden tot geringe wijzigingen, waardoor de coördinatie binnen de Slaf moet verbeteren. Het behandelen van het Regioniveau heeft geleid tot het nogmaals, maar nu dieper, kijken naar de processen van onze organisatie. Daarnaast tol hel vaststellen welk deel van die processen nu op welk van de drie organisatieniveaus moet worden uitgevoerd. Dat is een behoorlijke klus en zal dan ook tot enige vertraging in de afronding van de evaluatie leiden. De problematiek van de LOlSportgroepen heeft zich in de evaluatie vooral gericht op de ondersteunende processen. En daarmee dus op de aard en de omvang van de (management)ondersteunende capaciteit. Een organisatiebrede vergadering met vertegenwoordigers van LOlSportgroepen had de volgende uitkomst: Sturingsconcept: Er dient meer duidelijkheid te komen over wat we nu onder decentraal tenzij en centraal mits verstaan. Met andere woorden, maak duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft en verbeter vervolgens ook de kwaliteit van de besturing en ondersteuning vanuit het hoger niveau. Dit punt sluit fraai aan bij de verbeteracties op Regioniveau (zie hierboven); Autonomie LO/Sportgroep: Uitgangspunt daarbij is dat de autonomie (binnen bepaalde grenzen) van de nhoudsopgave Jaargang 8, nummer 9 november 2000 Van de (wod) commandant door kol Roh Zimmermal1J1 Net even iets meer door a(jo Rob.lansen Knie verdraaid, wat nu? door Ed Helldriks, sportarts LO/Sportorganisatie tien golfïnstructeurs rijker door kap Jan Maree The top is a bonus! door eillt Gert Borneman Waar zijn we mee bezig? door sm Richard Borecki 'Rode baretten' kennen geen pijn door sgt Maikel Vergullst Werken volgens de regelgeving door aoo Rob.lansen Vacatures bij LO/Sportgroep KCT door kap Piet Pau/ Wist u dat!!!!!!!!!!! door aoo Rob.lansen Pag. Pag. 3 Pag. 4 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 9 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 14 LOlSportgroep moet worden versterkt en geformaliseerd. Dit houdt onder andere in dat de managementondersteunende capaciteit wordt toegekend aan de LOlSportgroep als geheel en dus niet aan een bepaald persoon. Het is aan C-LO/Sportgroep om vervolgens te bepalen wie welke taken uitvoert (interne taakverdeling); Keuzen maken: Het is niet mogelijk om met het beschikbaar personeel alle ondersteunende taken voor honderdprocent uit te voeren, zonder dat dil ten koste gaat van de productiecapaciteit. De keuze voor bepaalde managementondersteunende taken moet meer worden bepaald door de kwaliteit van de productie dan door de taak zelf. Mei andere woorden, we moeten niet iets doen omdat het 'moet', maar omdat er aanleiding voor is. Enkele voorbeelden: Niet didactisch begeleiden( DB 'n) om het DB-en zelf, maar omdat bijvoorbeeld uit controles een slechte leskwaliteit is gebleken of omdat de leerlingen ontevreden zijn. Een ander voorbeeld: Niet leergangen tot op het vunzige detail uitschrijven als dat geen absolute meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de lessen. Het motto is dus (herhaling): Niet proberen alle dingen goed te doen, maar de goede dingen te doen (en deze ver}lolgens wel goed te doen); Vermeldenswaard in dezen is de positieve rol die de Medezeggenschapscommissie (MC) speelt in de evaluatie van de reorganisatie. Door hen te betrekken bij alle vergaderingen wordt de stem van de LOlSportmedewerkers direct gehoord en meegenomen in de besluitvorming. Project 25 jaar LOlSportorganisatie De voorbereidingen zijn in volle gang. Alle collega's hebben ongetwijfeld al 25 april (symposium) en 27 april 2000 (sportdag en reünie) in de agenda gezet. k roep Cn LOlSportgroep op om tijdig afspraken te maken mei hun klanten over die dagen. Een dusdanig programma afspreken, dat in ieder geval een belangrijk deel van onze mensen het symposium en allen de sportdag en de reünie kunnen bijwonen. Over de sportdag doe ik nog geen mededelingen (strikt 'geheim'), maar ik wil wel al vast vooruit lopen op het Symposium 'Vorming'. nmiddels is er met een groot aantal 'spelers' overlegd over de invulling van deze dag en dat heeft geleid tol het volgende hoofdlijnen in het programma: Er wordt een integrale visie neergelegd over vorming. Die loopt van persoonseigenschappen, via groepsprocessen en leiderschap naar training van High Performance Teams' en die loopt van de spijkerbroek, via opleiding (COKL) en training (lgnc) naar de uiteindelijke inzet bij vredesoperaties. n de diverse lezingen wordt door de sprekers (van buiten de LOlSportorganisatie) ook de rol van onze organisatie aangegeven; Er zal een presentatie worden gehouden door een topcoach uit de Nederlandse sportwereld, die zal spreken over het belang en het hoe van teambuilding in de topsport; De bijdrage van de LO/Sportorganisatie wordt ingevuld vanuit de momenteel in ontwikkeling zijnde Handleiding Vorming met als belangrijkste accenten: - Ontwikkelen van persoonseigenschappen binnen de nomale LOlSportactiviteiten; 2

3 - Persoons- en groepsvorming binnen de GV A 's en AT'n; - Training van 'High Performance Teams' naar aanleiding van de expeditie naar de Himalaya; Gesprekken met de BLS zijn gaande om hem in een afsluiting de gepresenteerde visies te laten bekrachtigen; Uiteraard zal onze commandant de opening en afsluiting van het symposium voor zijn rekening nemen; En last but not least wordt het symposium afgesloten met een receptie; Nog eventjes iets over de doelgroep van het symposium. Naast ons eigen personeel wordt gestreefd naar het binnen halen van de belangrijkste klanten, beslb;sers en andere relaties van de LO/Sportorganisatie. Er ligt dan ook een schone taak bij ons allen om onze belangrijkste stakeholders al vast warm te maken voor het symposium. Wat overigens ook een mooi platvorm voor 'netwerken' kan vormen. Door projectofficier maj Johan Groen zullen begin volgend jaar de uitnodigingen worden verstuurd. Nog even achterom kijken Sollicitaties en functietoewijzingen 2001 zijn al een aardig eindje op weg. De kapiteins- en luïtenantsfuncties zijn inmiddels toegewezen. De gelukkigen worden van harte gefeliciteerd, vooral als er een bevordering vast zit aan de functietoewijzing. Onvermijdelijk zijn daarmee echter ook mensen teleurgesteld. Ook zij hebben veel geïnvesteerd in onze organisatie, maar kunnen daar helaas door de beperking van het aantal beschikbare functies niet de vruchten van plukken. We hechten veel belang aan openheid en een goede communicatie en zullen daarom individueel of desgewenst collectief de ins en outs van de sollicitatieprocedure en de gemaakte keuzen toelichten. LO/Sportorganisatie in de kijker We hebben met zijn allen met plezier het 'centerfold' grote stuk in de defensiekrant gelezen over de oefening van het 12e bat LMBL in Pare des Ecrins in Frankrijk. Een geweldig staaltje van wervingskracht voor de KL en publiciteit voor onze organisatie. Complimenten voor alle betrokkenen. Dat we daarbij het risico lopen dat andere eenheden met 'nee-verkopen' te maken krijgen, moet ons allen scherp maken en houden. Als we niet kunnen voldoen aan de verwachting van onze klanten heeft dat gevolgen voor de klanttevredenheid. mmers: K=E-V (Kwaliteit = Ervaring - Verwachting). De organisatie is dus gebaat bij een goede balans in het toekennen van dergelijke spectaculaire producten. Goede planning, efficiënte inzet van personeel, onderlinge steunverlening en dus over de grenzen kijken van je eigen LO/Sportgroep zijn sleutelwoorden in het blijvend voldoen aan de hoge verwachtingen van onze klanten, Het Werk - N et even iets meer door {lof} Rob.anscll lsl ;,,,s enkele maanden zwaait sm Mike Beeker de ~ sceljter over de 'LO/Sportgroep' van Defensie Leergangen in Rijswijk (ZH). Geen echte LO/Sportgroep, maar gewoon een eenmansbedrij(je onder de vleugels van LO/Sportgroep van de Alexanderkazerne in Den Haag. Een alledaagse LOlSportgroep is het in ieder geval niet, want al zijn cursisten zijn allemaal officier en komen niet alleen uit Nederland. Na zes jaar de LO/Sportgroep Oranjekazerne te Schaarsbergen wilde Mike Becker wel weer eens dichter bij zijn woonplaats Weert geplaatst worden. "Een weekendhuwelijk is ook niet alles", vertelt de inmiddels 45-jarige Mike Becker. "k had mijn vrouw al beloofd 0111 iedere avond thuis te zijn. Vooral omdat mijn twee kinderen het huis uit zijn en zij nu 's avonds vaak alleen is. Enkele maanden geleden leek mijn kans te komen, toen een groep sergeantenmajoor opnieuw naar een functie moesten solliciteren. Nou vergeet het maar. Alle sergeanten-majoor die in het Zuiden zalen, zitten er nu nog en ik kwam 'dichter bij huis' in Den Haag terecht. n ieder geval voor twee jaár. k ga wel eens tussendoor naar huis, maar dan ben ik minstens tweeëneenhalf uur onderweg. Gewoon niet te doen dus." Op het lijf geschreven Mike Becker werd geplaatst op de LO/Sportgroep van cle Alexanderkazerne in Den Haag. Daar vertoefde hij nict lang, want na één dag verhuisde hij al naar het nstituut Defensie Leergangen in Rijswijk. "k moest daar aoo Just Breinburg opvolgen, dic met functîoneel leeftijdsontslag ging. Niemand op de Alexanderkazerne wist overigens precies wat hij daar allemaal deed. Gelukkig had Just ruim de tijd om mij in te werken. Dat was trouwens de eerste keer in mijn loopbaan bij Defensie dat me dat overkwam. Hij liet mij daarin veel ruimte om zelf dingen te ontdekken en benadrukte steeds, dat hij het zo deed. k kon het gewoon anders gaan doen. k kwam er steeds meer achter, dat die functie eigenlijk op mijn lijf geschreven is." Gemêleerd gezelschap Zijn cursisten vormen een gemêleerd gezelschap. "Die cursisten zijn van de KL, Klu, KM ar en de Marine met daarnaast twee klassen met buitenlanders. n principe ben ik alleen voor personeel van de KL, die hier een cursus volgen. Dat zijn cursisten van de Voortgezette Militaire Vorming (VMV), personeel opgeleid aan het OCO en de cursus Stafdienst voor personeel opgeleid aan de KMA. De besten van de cursus Stafdienst gaan naar de Hogere Militaire Vorming (HMV), nu acht in getal Het vervolg hierop, en 3

4 nternationaal Een speciale klas, die Mike Bccker onder zijn hoede heeft is de nternationale Standerd Officers Orientation Course (S00C). "Die klassen zijn het stokpaardje van Briggen van de Wind, C-DL", merkt Mike Beeker op. "Dal is een klas met Roemenen, Slowaken, Albanezen, Bulgaren, Esten, Letten, Litouwers Macedoniërs en Oekrainers. Zij komen hier kijken hoe bij ons de Krijgsmacht er uit ziet. edereen probeert ze wal te leren. Voorwaarde om op de cursus te komen, is het machtig zijn van de Engelse taal. Gelukkig spreek ik verschillende talen en begrijp ook veel van de Slavische talen. Zodoende kan ik goed met hen uit de voeten. Sterker ik heb een uitstekende band met hen. k geef naast praktijk ook theorielessen aan hen. Traînings- en voedingsleer. Die twee koppel ik aan elkaar en past dat op hen loe. Dat kon best, want er waren er bij met het nodige overgewicht. Nu vliegen de kilo's er af. Een Roemeense officier bijvoorbeeld verloor negen kilo." Mike Beeker. dat is voor slechts enkelen weggelegd, volgt nog de Leergang Top Management (LTD), onze potentiële generaals. Als deze klassen binnen zijn, dan komen ze twee dubbel men per week naar de LO/Sport. n de lessen die ik aan hen geef, probeer ik ze iets extra's mee te geven. Niet alleen doen, maar ook welen waarom ze het doen. Bij mij in de les, die gebaseerd is op voornamelijk ontspanning en nict geblesseerd raken, moeten ze veel leren, plezier hebben en toch veel doen. Dat houdt onder andere in veelloopscholing en veel revalidatie. k kan hier de LOfSportorganisatie uitstekend profileren aan de beleidsmakers van morgen door zeer professioneel over te komen." Accommodatie in de buurt Op het complex aan de Brasserkade is alleen een fitness te vinden en een opslagplaatsje voor enkele mountainbikes. "Toch is er best de nodige accommodatie in de directe omgeving. De sporthal Brasserkade op steenworp afstand is voor bepaalde tijd ingehuurd op dinsdag, woensdag en donderdag Maar er is best meer mogelijk, omdat ik goed met de beheerder kan opschieten. Bij de sporthal zijn ook squashbanen aanwezig, waarvan met bijbetaling van vijf gulden gebruik kan worden gemaakt. Achter de sporthal lig een kunststof atletiekbaan, die ik kan gebruiken voor een rijksdaalder per persoon. Alleen de twee zwembaden Overbosch en de Blinkert zijn wat moeilijk te bereiken, maar momenteel is er een regeling getroffen met een zwembad in Delft." "Al met al is het best een drukke baan. Je moet er niet te licht over denken. Naast het lesgeven gaat veel tijd zitten in het onderhouden van contacten en afspraken maken met de generaal en hoofden van dienst. Soms ren ik mezelf voorbij. Maar interessant is het zeker. Nel even iets meer dan ergens anders." TGTF - Knie verdraaid, wat nu? door Ed Hem/riks, sportarts 0 p welk letsel moeten we rekenen'? Wat moeten we doen aan EHB(S)O'? Moet de patiënt naar een arts of eerste hulp post van een ziekenhuis? Wat betekent het verschil tussen vroege en late zwelling van de knie? Welk beleid is mogelijk'? Wanneer kan de patiënt terug op het sportveld'? Wat kan hij dan wel, wat nog niet? Bij knieletscls zal vroeg of laat de LO/Sportinstructeur in beeld komen. Vroeg. als hij er bij is. als het ongeval plaatsvindt. Laat, als betrokkene zich na behandeling weer meldt bij de overgang van revalidatie naar training of bij hervat- ting van de gewone sportlessen. n de acute fase kan de LO/Sportinstructeur zorgen voor adequate EHBO. De ernst van het ongeval en de omstandigheden inschattend, zal hij betrokkene dan naar de huisarts of de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis verwijzen. Meestal zal dat de huisarts zijn, al lijkt dat in de praktijk weinig voor te komen. Bij de overgang van revalidatie naar training zal goed overleg tussen fysiotherapeut en LO/Sportinstructeur nodig zijn. Tezamen bepalen zij, wat betrokkene wel en niet mag en wanneer de bemoeienissen van de fysiotherapeut zullen worden beëindigd. Als betrokkene zich na revalidatie weer 4

5 meldt voor de gewone sport lessen, moet de La/Sportinstructeur inschatten of deelname verantwoord is. Letselmechanisme Bij het merendeel van de gevallen verdraait de sporter zijn knie in licht gebogen stand, waarbij de binnenzijde (mediaal) van de knie het meest wordt belast. Aan de hand van het anatomische beeld kan duidelijk worden, welke structuren dan bedreigd worden. Van de mediale collaterale band scheurt eerst het buitenste deel () in, vervolgens het binnenste deel (2). Dan spouwt de knie al zoveel, dal ook de voorste kruisband (3) gaat inscheuren. Bij een complete scheur van de mediale band moet je dan ook in principe al rekening houden Tlet een aanzienlijke inscheuring van de voorste kruisband (Ruud van Nistelrooij is daar een bekend voorbeeld van). Bij het verder spouwen en verdraaien van de knie worden ook de menisci zwaar belast. De mediale meniscus (4) kan daarbij inscheuren, maar ook de laterale meniscus heeft het zwaar te verduren. Bij sport letsels treden er meestal geen belangrijke botbreuken op, hoogstens afscheuringbreuken van mediale band of kruisband. EHB(S)O Als de sporter zijn knie heeft verdraaid, zal hij over het algemeen pijn hebben. Hoewel pijndrempels individueel nogal verschillen, duidt veel pijn op een belangrijk letsel. Overigens moet je je wel realiseren, dat bij een complete scheur de pijn vrij snel weer kan afzakken. Vraag dan op de sporter een 'pop' heeft gehoord. Vervolgens moet je bekijken of de knie er normaal uitziet. Zo ja, moet je vragen of de sporter de knie nog kan be\vegen. Dan is het moment gekomen 0111 te vragen, waar de pijn zit. Op enig moment moet dan ook worden beslist of verdere beoordeling en behandeling buiten het veld moet plaatsvinden. Als de knie na enige tijd weer belast kan worden, mag v,orden aangenomen, dat het letsel wel meevalt. Zeker als de sporter aangeeft, dat hij het veld wel weer in wil. Het tegendeel is waar als de knie vrij snel dik wordt. Dat duidt op een bloeding in het gewricht, passend bij een belangrijk letsel. Koelen met koude pakkingen mag, bandageren,- mits deskundig- ook, hoogleggen van het aangedane lidmaat is echter de belangrijkste maatregel. Medisch beleid Als de knie zodanig geblesseerd is, dat de spo1er het veld moest verlaten, de knie dik of instabiel wordt of op slot zit, dan is beoordeling door een arts gewenst. Daar is echter over het algemeen geen haast mee. Voor de behandeling maakt het meestal niets uit. Meestal is het zelfs beter met de beoordeling van de knie te wachten tot die weer is afgeslonken. Dus kan de patiënt rustig na enkele dagen naar de huisarts gaan om te vragen, wat er verder moet gebeuren. Deze zal dan de knie kunnen onderzoeken om vast te stellen of er een collaterale band is gescheurd, de voorste kruisband is aangeda<:ln of dat er aanwijzingen zijn voor een mcniscusletsel Het beleid zal er in het algemeen op de gericht zijn om de knie te laten afslanken. Dat kan door steeds meer, maar licht belast de knie te bewegen. Vervolgens moet de spierkracht hersteld of onderhouden worden. Dat gebeurt door steeds zwaarder te belasten en de spieren regelmatig aan te spannen. Bij een gedeeltelijke bandscheur zal dit tot herstel leiden, maar bij een totale bandscheur of meniscusscheur kan dit op problemen stuiten. Dan moet de patiënt terug naar zijn huisarts en zal hij meestal naar een specialist worden verwezen voor verder onderzoek. Criteria voor herstel Bij adequaat herstel na een knieletsel zal de sporter op enig moment weer langs het sportveld verschijnen. Dan moet worden vastgesteld of hij daar ook weer op mag. Daarvoor kan men de volgende criteria hanteren: cr is geen pijn meer; cr is geen zwelling meer; er is geen bewegingsbeperking; de spieromvang is nonnaal Naast de beoordeling van spieromvang, spierlengte en het looppatroon zijn de volgende functionele tests bruikbaar: hurken en hinkelen; naaktfiguren laten lopen; starten en stoppen. Als uit deze analyse geen problemen of bedenkingen naar voren komen, kan de sporter aan duurtrainingen deelnemen. Als de knie daarop goed reageert, kunnen spelmomenten worden ingebouwd en kan uiteindelijk de normale sportbeoefening worden hervat. 5

6 Sport LO/Sportorg tien golfinstructeurs rijker door kap Jan Maree. Kenniscentrum H et is zover. Explosieve groei van de golfsport in Nederland heeft ertoe geleid, dat de LO/Sportorganisatie golf als product aan de klant gaat aanbieden. n het rijtje van life-time sportbeoefening is de golfsport niet meer weg te denken. Reden voor het Kenniscentrum om, in het kader van productvernieu\ving, deze sport te implementeren. Op een aantal locaties werd reeds golf~ instructie gegeven, echter materiaal en kennis was vaak de spelbreker. Het verwezenlijken van de golfsport binnen de KL bevat drie elementen: aanschaffen van materiaal; opleiden van instructeurs; opnemen van een KL-kampioenschap golf in de Sportkalender. n augustus zijn 75 golfsets, 75 afslagmatten en vijfduizend golfballen besteld. Dit materiaal wordt voor het eind van dit jaar uitgeleverd aan de LO/Sportregio's. De regiocommandant verdeelt het toegewezen materiaal binnen zijn regio. Het betreft hier een initiële aanschaf door het Kenniscentrum, wat niet voldoende is om op alle locaties golfmateriaal te krijgen. Uitbreiding van deze eerste aanschaf dient te gebeuren volgens de normale procedure van aanschaf spel- en sportmateriaal. Om uniformiteit en kwaliteit van het golfmateriaal in onze organisatie te handhaven. is het van bel::112 dat alle bestellingen via onze verwerfsters lopen. Om golflessen te kunnen verzorgen is op locafie nodig: minimaal tien afslagmatten, tien (halve)sets golfclubs en vijfhonderd ballen (vijftig ballen per leerling). KL-kampioenschap Het eerste 'open' KL-kampioenschap golf op de golfbaan 'het Rijk van Nijmegen' werd in september gehouden. De ruim zeventig deelnemers hebben een zeer geslaagde dag gehad en ieder heeft op zijn cigen niveau getracht zo goed mogelijk te presteren. Volgend jaar zal dit kampioenschap op 13 april plaatsvinden. nschrijving staat open voor spelers in het bezit van een Golfvaardigheidsbewijs (GVB) of een handicap. n mei zal dan wederom het Nationaal Militair Kampioenschap (NMK) worden gehouden. Dit kampioenschap is bestemd voor de gevorderde speler en maakt deel uit van het selectieprogramma van de nationale militaire golfequipe. Deze, uit zes spelers bestaande ploeg, ncemt in juni deel aan het Cl SM-toernooi in Ramstein (Duitsland). Het gemiddelde niveau van deze ploeg is handicap 7. Basis module Om naast materiaal ook de benodigde expertise op diverse locaties te krijgen, is in september de eerste opleiding voor kerninstructeur golf van start gegaan. Deze opleiding bood plaats aan tien personen, die reeds affiniteit met golf hadden. Uitzondering hierop was de LO/Sportinstructeur uit de Alexanderkazerne in Den Haag. Deze LO/Sportgroep was toch uitverkoren, vanwege de doelgroep (staflocatie). Het docl van de opleiding was: kunnen aanleren van basistechnieken aan beginners, kunnen organiseren van een golfdag en/of golfmodule en het behalen van het GVB. Daarnaast werd deelgenomen aan het KL-kampioenschap golf. Enthousiasme en gedrevenheid De totale opleiding duurde elf dagen en werd afgesloten met een theorîetoets en het volledige GVB-examen (theorie en praktijk). De tien cursisten slaagden voor zowel de theorietoets als het GVB!! Zelf had ik de eer om deze eerste cursus te mogen leiden. Genoten heb ik vooral van het enthousiasme en de gedrevenheid van mijn collegae cursisten. k heb cr dan ook alle vertrouwen in dat deze heren op hun locatie de klant een geweldig nieuw product zullen aanbieden. Stefan Sogtoen, Frank Hoek, Andre Wijnberger, Tiny van Kuijk, Ronaid Thijssen, Bart Smits, Richard Borecki. Rene de Jager, Roe Cuppen en Brucht Bergsma. succes en bedankt voor de prettige cursus. De geslaagden: Staande Fn': Jan Maree (cursusleider), André Wijnherger, Stefan Sogtoen, Brucht Bergsma, Richard Borecki, Tinie van Kl/ijk. Zittend vlnr: Bart Smits, Roland Thijssen, Frank Hoek, René de Jager. Roei Cuppen ontbreekt op deze foto. Volgend jaar Volgend jaar zal de cursus basismodule golf plaats vinden in april en mei en zal weer elf dagen duren. De evaluatie van de afgelopen cursus heeft voor een aantal kleine aanpassingen gezorgd. De opleidingsbehoefte voor deze cursus dient kenbaar gemaakt te worden bij Hoofd Bureau Opleidingscoördinatie LOSS. Er is plaats voor tien personen. Kandidaten met affiniteit voor de golfsport genieten de voorkeur. 6

7 Purno Ri 2000 r-- The top is a bonus! door dil! Ger! Borneman, C-LOSpor!groep Kamp Konillg,nreg Noord p 18 mei waren alle expeditieleden gezond weer terug in Nederland. Drie LOlSportinstructeurs te,veten kap Ruud Dominicus, elnt Gert Horneman en sm Gerrit Pasman, die samen met gids Roman Dirnbock, Dolf Nijssen, Gerard lrosens, Wilco van Hal en Pat riek Walthuis een poging waagden om de Pumo Ri, een berg van zevenduizend meter hoog, in de Himalaya te beklim~ men. Na een goede voorbereiding, waarover elnt Gert lorneman u al via dit blad van op de hoogte heeft gehouden, vertelt hij nu in de vierde en tevens laatste aflevering over de daadwerkelijke beklimming. Dolf heeft samen met de gids Alben en de klimsherpa Sange kamp twee bereikt. Chapeau! edereen in het basiskamp volgt wat er verder gaat gebeuren via de porto en de verrekijker. Ze willen verder naar het zadel, maar hel schiet niet op. Er zijn een paar uur nodig om honderd meter verder te komen. Daarbij slaat hel weer ook nog om. Het wordt bewolkt en begint te sneeuwen. Uiteindelijk besluit Albert terug te keren naar het basiskamp, want het wordt te gevaarlîjk. Als ze terug zijn, krijgen ze alle drie een groots onthaal. Deze prestatie op de Pumo Ri is niet gering. Van de Russische expeditie is niemand in kamp twee geweest. Van de acht Oostenrijkers maar zes en van de tien Amerikanen maar twee. Dit geeft aan hoe moeilijk de omstandigheden zijn. Gids A/hert (links) en schrzjver Gert Borneman in Kamp twee, Moeizaam De volgende morgen gaan Ebe, Ruud, Patrick en Dawa een poging wagen om kamp twee te bereiken. k ga vandaag naaf het basiskamp van de Everest, dat een stuk lager ligt. Het is prachtig weer. k voel dat ik nog niet hersteld ben van mijn tocht naar kamp twee. Het gaat moeizaam. n hel basiskamp van de Everest is het een drukte van jewelste. Er zijn ongeveer twintig expedities aanwezig, die allemaal een eigen gebied afgebakend hebben. Na wat rondgekeken te hebben, ga ik terug, want zo rond één uur in de middag lunchen we. De terugtocht gaat vreselijk moeizaam. k ben kapot en vraag me af hoe ik in hemelsnaam nog in kamp twee van de Pumo Ri terecht moet komen. Als ik bijna in het basiskamp ben, staat Gerrit te zwaaien. Als ik eindelijk boven ben, vraagt hij zich af waarom ik zo langzaam liep. k zei hem dat ik weer totaal stuk zat en een poging naar het basiskamp twee echt niet meer zie zitten, Tweestrijd Tijdens de lunch vernemen we via de porto dat de ploeg in kamp twee is aangekomen. Daar zit ik dan, in tweestrijd. Wel of niet gaan. Morgen gaan Albert met Dawa en Sange kamp twee afbreken. Dit hebben we besloten in verband met de weersomstandigheden en het lawinegevaar. k besluit om met hen mee te gaan, want ik wil in kamp twee geweest zijn. Na een goed warme maaltijd ga ik vroeg naar bed om cr morgen klaar voor te zijn. Om vijf uur staan we op. Het is prachtig weer. Als we vertrekken gaan we tergend langzaam naar kamp één. k praat mezelf moed in en het spookt door mijn hoofd dat het moet lukken. De snelheid van Albert is me te hoog. zodat ik wat achterblijf. Het maakt niets uit, ik loop mijn eigen tempo en rust daar waar het nodig is. Onverantwoordelijke gedrag Als we in kamp één zijn, treffen we de twee Amerikanen, die alsnog naar de top willen. We hebben ze al duidelijk gemaakt dat dit onverantwoord is, omdat de klimsherpas de touwen van de berg afhalen. Ze hebben niets meer bij zich om te ruilen en wij moeten de touwen weer in Namche Bazar laten zien. Anders blijven de touwen van elke expeditie op de berg achter. Ze willen toch door en ik kan er verder niet zo mee zitten. Het zijn ervaren bergbeklim- 7

8 Uitzicht vanqt Kamp twee. Links Lho La (60()()m) met daar achter de Mo[{n! Everes! ( ). n het midden de Lhorse (N/Om) ell rechls de Nl/plSe (7X7Ym). mcrs die door ons meerdere malen op hun onverantwoordelijke gedrag gewezen zijn. We kunnen ze verder niet tegenhouden. Feestje Albert en ik gaan via de vaste touwen omhoog. Uiteindelijk komen wc na enkele rustpauzes in kamp twee aan. k ben blij het gehaald te hebben en vier een klein feestje met Albert. We pakken de spullen in die er in kamp twee nog zijn. Onze rugzakken zijn nu een stuk zwaarder. Albert en ik dalen als eerste af, daarna komen Dawa en Sange die de louwen afbreken. Halverwege het basiskamp en kamp één komen Gerrit en RUlle! ons tegemoet om spullen te dragen. Daar zijn we heel erg blij mee, want het is toch nog redelijk zwaar. Gerrit voorop n het basiskamp aangekomen is het al een drukte van jewelste. Morgen gaan we weg. n drie dagmarsen moeten we in Lukla zijn om het vliegtuig te halen. Dat wordt dus aanpoten, want hier hebben we op de heenreis acht dagen over gedaan. De volgende morgen staan we dan ook vroeg op om alles op te ruimen. Dolf is ziek en ligt laveloos op een stapel stenen. Als we weggaan loopt Gerrit voorop en Dolf erachter op de automatische piloot. k loop weer achter Dolf, we lijken wel een stel eenden. Waar Gerrit loopt, volgen wij. Dit is makkelijker voor Dolf, die alle kanten opzwalkt. Omdat we afdalen, gaat het in de loop van de dag, beter met hem. Eindelijk komen we om vier uur 's middags aan in Pheriche. Albert regelt hier Chang, dat Îs Nepalees bier. k heb nog nooit zoiets smerigs gehad. Binnen de kortste keren is Manou dronken en gaat Albert achter de vrouwen aan. Namche Bazar Morgen gaan we naar Namche Bazar, een tocht van acht uur. Als we de volgende morgen om acht uur weggaan, is Dolf een stuk opgeknapt. Het is een vermoeiende tocht, waarbij we veel omhoog en omlaag gaan. edereen is moe, als we om vijf uur op de plaats van bestemming aankomen. Onze tassen zijn er nog niet, die komen rond tien uur 's avonds. Elke drager heeft drie tassen met een totaal gewicht van vijfenzeventig kilo! Het is onvoorstelbaar dat zij dezelfde route gelopen hebben. Wat een prestatie! Onze spullen zijn binnen, dus wc kunnen naar bed. Lukla De volgende morgen maken we ons klaar voor de laatste dagmars naar Lukla. We hebben er weinig zin in, maar het moet. Anders halen we ons vliegtuig in Kathmandu niet. Na een lange dagmars met weinig interessante dingen, komen we in Lukla aan. Patriek is al op het vliegveld geweest en heeft de tickets gehaald voor de vlucht naar Kathmandu. Dat is dus geregeld. We zijn de volgende morgen vroeg op het vliegveld van Lukla. Natuurlijk hebben we overgewicht zodat we moelen betalen. Hier klopt niets van, want we hebben minder spullen dan op de heenreis. Maar ja, betalen, anders mogen we nict mee. Een normaal bed! De terugvlucht naar Kathmandu is hetzelfde als de heenvlucht. De puinhoop op het vliegveld, ontzettend veel mensen, lawaai, wallen en snoepjes. Bij aankomst in Kathmandu zitten we weer in de wereld van armoede, stank en lawaai. De bus staat al klaar om ons naar het Singhî-hotel te brengen. Eindelijk weer een normale kraan waar water uitkomt, wat een luxe. En een douche! Eten met mes en vork! Koffie! Een normaal bed! Je realiseert je dan pas hoe bevoorrecht we zijn. Pingelen We hebben nog een dag de tijd om inkopen te doen. Op de heenreis hebben we al geleerd af te pingelen, dus dat lukt nu ook weer prima. Maskers, schaakspelen, boeddas, Mantras, 8

9 alles gaat mee. n het hotel zit ook een expeditie van de eha Oyu. Ze hebben twee doden, die niet meer teruggevonden zijn. De beslissing van ons team om ermee te stoppen, was een goede. Vaker is het moeilijker om te stoppen dan om door te gaan. De top, daar draait het vaak om. Wij hebben gekozen voor onze veiligheid. Naar huis Op 18 mei staan wc vroeg op. We gaan naar huis~ edereen snakt hiernaar. Op het vliegveld weer het gebruikelijke ritueel. Overgewichtl We worden weef opgelicht en moeten vijfbonderd dollar betalen. Dolf ontploft bijna. Don t fuck me! De man schuift rustig de tickets aan dc kant en roept de volgende. Niet betalen, niet mee! Wat moet je dan? Na betaalt te hebben, stappen we in het vliegtuig. edereen heeft het wel een beetje gehad en is blij terug te gaan. Bij aankomst in Frankfurt zijn we al onze bagage kwijt. Die komt wel na, verzekert men ons. We zien het wel. Gerard en mijn vrouw Madj verwelkomen ons, Wat leuk! De terugreis met het busje verloopt voorspoedig. Midden in de nacht komen \\le thuis aan. edereen is doodop. Na wat bijgepraat te hebben, gaan we slapen. Het avontuur is voorbij! De top is helaas niet gehaald, maar onze belangrijkste doelstelling wel. Gezond weer thuiskomen! To be there is a great adven/ure, gettillg 10 he top is ollly a bonus! MC LOfS - Waar zijn we mee bezig? door sm Richard Borecki z oals beloofd brengen wij u op de hoogte van de gespreksonderwerpen tussen de Medezeggenschaps commissie (MC) en de commandant. Het heeft ons goed gedaan dat we inmiddels ook reacties van de 'werkvloer' gekregen hebben. Dat heeft ons aangenaam verrast en wij hopen dan ook dat dit het begin is van een succesvolle wisselwerking tussen ti en het Me. Communicatie n Zandloper nummer 5 vertelcen wij u een reactiekaart te hebben ontwikkeld. Dit om de communicatie lussen u en ons in ieder geval zo gemakkelijk mogelijk te maken. Door het uitvallen van de managementdag op 31 augustus is de introductie van deze kaart niet mogelijk gebleken. We zullen op de eerstvolgende managementdag op 23 november een nieuwe poging wagen. U hoort nog van ons. Belastingplan 2001 Door het wegvallen van de aftrek voor woon- en werkverkeer kunnen verplaatsingen en overplaatsingen enorme consequenties hebben. We willen mei de commandant in ieder geval overleggen of we hier rekening mee kunnen houden În de toekomst en hoe dit gaat spelen als er mensen aangewezen moeten worden. OOTO traject Er is nog steeds geen overeenstemming over de opleidingseis HAVO of MBO-plus. De KMA houelt vast aan e1e HAVO eis, terwijl onze commandant een MBO-plus kwalificatie voor ogen slaat. Wij willen daarin duidelijkheid hebben. Niet alleen wat er precies onder MBO-plus wordt verstaan, maar ook waarom de LOlSportorganisatie wil afwijken van het algemeen beleid. Wie er nu wel en niet in aanmerkingen komen voor het OOTO traject. Selectiecriteria voor de overgang van BHT naar HOT We hebben inzage gevraagd in de gevoerde criteria en zuilen in overleg met de commandant proberen snel tot een duidelijk en eerlijk beleid te komen. Door tussenkomst van de Me zijn er bij de laatste werving alsnog mensen tot het eindgesprek toegelaten, die in eerste instantie buiten schot vielen. Kleding- en schoenengeld We hebben een aantal vragen ontvangen over kleding -en schoenengeld. Met name ging het over de mogelijkheid om geld, dat bijvoorbeeld overblijft van de kleding te verrekenen met het schoenengeld. We hebben dit voorgelegd aan de verantwoordelijke functionaris. Hij stelde dat het (helaas) onmogelijk is om beide budgetten te koppelen. De reden daarvan is dat beide budgetten door twee verschillende instanties worden beheerd en koppeling daardoor niet mogelijk is. Wel wordt op korte termijn een enquête gehouden om te achterhalen of de bedoelde budgetten toereikend zijn. ndien aanpassingen nodig zijn, kunt u dat in de enquête duidelijk maken. Declaraties Wij hebben de commandant onder de aandacht gebracht dat declaraties langere tijd blijven liggen, waardoor problemen voor betrokkenen kunnen ontstaan. Hij heen toegezegd dat deze problemen worden geïnventariseerd en worden opgelost. Aan u om ons op de hoogte te blijven houden of dit ook gebeurd. Het bijvoegen van bonnen bij de declaraties is menigeen een doom in het oog. Het is ons onduidelijk welke meerwaarde dit heeft. Afgesproken is om te bekijken of het doel bereikt wordt dat gesteld is: beter declareer gedrag en controle. Aan het einde van het jaar neemt de commandant daarover een beslissing. Daarnaast hebben we gevraagd of er een leesbare hand-out uitgegeven kan worden over de declaratie regelgeving. Wat kan er wel en niet gedeclareerd worden en onder welke omstandigheden. Wat valt er allemaal onder de kilometer vergoeding van 19 cent. (Parkeergelden? Veerboolgelden?) Bekeken wordt of dit op korte termijn te realiseren valt. 9

10 De Pen 'Rode baretten' kennen geen pijn S'gt Maike/ VergulSf, LOlSportgroep Oral1jeka:::erne te Schaarsbergen T oen had ik dus de Pen. Martin bedankt dat ik een stukje mag schrijven, zodat ik de geschiedenis van mijn carrière bekend kan maken in de LO/Sportorganisatie. k ben geboren op! augustus 1973 in het Westen van Nederland, opgegroeid in Lisse waar ik ook dc lagere school heb gevolgd. Lid werd ik van de plaatselijke voetbalclub en op tienjarige leeftijd ben ik bovendien begonnen met de sport honkbal. Beide sporten heb ik op redelijk niveau kunnen volhouden totdat ik bij Defensie kwam te werken. Toen waren deze sporten in clubverband niet meer te combineren met het werk. Eerste rode kaart Het hoogtepunt in mijn voetbalcarrière was het debuut in het eerste elftal van Lisse. Dieptepunt was om als eerste in het amateurvoetbal een rode kaart te mogen ontvangen. Dat was dan ook meteen de laatste keer dat ik met de hoofdmacht mee heb mogen spelen. COS Als ik mijn ouders mag geloven, wilde ik al vanaf de eerste klas van de basisschool naar het COS. n 1990 ben ik aan het oudste en beste CJOS van Nederland, Overveen, begonnen. Mijn diploma heb ik in 1995 gehaald. k heb er dus uiteindelijk vijf jaar over gedaan om het diploma te halen. Dat is overigens niet verkeerd als je bedenkt dal het erg gezellig kan zijn in Haarlem en Amsterdam. Recreatiewerk Na het behalen van mijn diploma hcb ik ruim twee maanden recreatiewcrk verzorgd op een camping in Frankrijk. Hiervan heb ik veel geleerd zoals samenwerken, organiseren, de sfeer in een groep afwegen, rekening houden met verschillende doelgroepen en improviseren. Deze periode zie ik zelf als de meest leerzame en als een goede voorbereiding op het vak als LO/Sportinstructeur bij Defensie. n september begon ik aan de opleiding onder de bezielende leiding van de kap Van den Dool. Met als instructeurs de sm Broos en de sergeanten Bosscha, Paymans, van de Borden en van der Linden. De lrultste komt overigens vanaf december als luitenant onze sportgroep op de Oralljekazerne versterken. Kpl van Oudheusdenkazerne Op 3 januari 1996 mochten sgt de Vries, sgt Dorré en sgt Vcrgunsl zich melden op de Kv OK bij de Elnt Rob van Leeuwen. Die meteen de zenuwen wist te verhogen door ons bot, maar duidelijk te ontvangen. Hier hebben we veel geleerd van de instructeurs zoals: bot zijn (Peter Sturkenboom), de animator zijn (Joop van de Pol), technisch juist werken (Amolcl Petersen), van je af bijten (Erwin van de Zee) nooit in paniek raken (Henny Huijbrechts) en de regels binnen defensie (Rob van Leeuwen). Tip ga eens wat drinken in de manschappen, echt gezellig. Oranjekazerne n 1997 werd ik uitgenodigd om te gaan werken op de Oranjekazeme in Schaarsbergen, Daar werd ik herenigd met de kap van de Dool en de sm Broos. Volgens de wandelgangen was hel moeilijk om op deze LO/Sportgroep te gaan werken. Er zouden allerlei onaardige mensen werken, dit bleek dan ook wel iets van waarheid te bevatten. Maike/ Vergullst klaar voor de cursus Bergsteigel Winter. VAKOL Al snel kon ik de cursus kerninstrllcteur MZV 1 volgen, waar je behoorlijk leert incasseren. Omdat ik in de voorbereiding was voor de V AKOL kon ik deze trainingen goed gebruiken, met dank aan Jan Haak. n Juni kon ik in opleiding voor de 'rode baret', waar ik mooie herinneringen aan heb, met dank aan de Sgt Sanders, Killitenberg en Tak. Tijdens deze opleiding heb ik (voor mijn gevoel) de hoogste berg van Europa opgelopen. Deze staat in Duitsland en is genaamd de Grosse Knollen. JO

11 bouwen met sneeuw, zorg voor materiaal, kledingdrîl, zelfdiscipline, tactisch optreden in bergachtig terrein en zorg dragen voor je buddy; de cursus 'Verf. Dat was voor mij de zwaarste cursus die ik heb gevolgd en dan vooral in mentaal opzicht. BOT-er n 1998 heb ik gesolliciteerd om BOT-er te worden, maar ce keuze heren van de KMS zagen in mij niet de ideale persoon. Dan nog maar nog een keer proberen in Deze keer met succes. De keuzeheren van de LO/Sportorganisatie zagen het wel met mij zitten. De KMS periode was een leerzame periode. Vooral die momenten dat je Natres mocht slaan. Of als je twaalf uur in hel donker mocht staren naar de vijand die er niet was. Klaar met de KMS dus dan maar trouwen. Dit is dan ook gebeurd op 7 Juli tvfaikel Vergullsf Cursussen Overige cursussen die ik heb gevolgd zijn onder andere: de cursus Bergsteigen Winter. Dit is de meest extreme cursus die ik heb mogen volgen. n deze cursus leer je knopen. bergsteigen met steigvellen, een onderkomen Bedankt Verder zou ik graag de LO/Sportinstructeurs van de Oranjekazeme bedanken voor het invallen voor cle lessen die ik nu even niet kan geven. De reden hiervan is dat ik begin augustus ben ik geopereerd aan mijn linkerknie. Sindsdien ben ik hiervan aan het genezen en ben ik begonnen aan mijn revalidatieproces. Dat zal nog tot januari gaan duren. Dat is uiteraard geen probleem voor een 'rode baret, opgeleide instructeur. want 'rode baretten' kennen geen pijn. Tot zover mijn verhaal. De volgende persoon aan wie ik mei veel plezier de pen overhandig zal zijn: mijn commandant en collega kap Jan van den Dool. Veel succes Jan. nterview - Werken volgens de regelgeving door (fo() Rob Janscn E nkele maanden geleden nam aooi Han van der Heide eigenlijk geruisloos het werk over van sma Jan van Gijssel op de administratie van de staf in Amersfoort. Er vielen mij toen een paar dingen direct op. n tegenstelling tot Jan van Gijssel had Han geen roze padjes op zijn uniform en was adjudant. Daar wilde ik het mijne van weten en laat u daar deelgenoot van zijn. Even voorstellen, Han van der Heide, onze nieuwe onderofficier personeelszaken (administrateur). "De militaire administratie heert tussen de veertig en zestig procent aan vacatures", begint Han van der Heide te verteien. "k was werkzaam bij het Garnizoen 't Gooi/Utrecht en mijn functie termijn liep af. Voor de gein solliciteerde ik naar een functie bij de P-dienst van dat Garnizoen. Uit de vier sollicitanten werd ik tot mijn verbazing gekozen. k kon daar naar solliciteren, omdat ik affiniteit had met personeel. Dat kwam, omdat ik mij beziggehouden had met het LOPRO verhaal. Daarna werd ik benaderd voor een functie bij de P-dienst van de KMar op Schiphol. k moest daar een adjudant van de MilitaÎre Administratie (MA) gaan helpen. Op Schiphol heeft de KMar dertienhonderd personeelsleden aan het werk en daar stond die adjudant helemaal alleen voor." Geen MA~man "Na wee weken kwam daar een probleem boven water in de beoordelingen. Dal zou ik er bij gaan doen. Deze werkzaamheden groeiden tot een dagtaak. Dat wilde ik echter geen elrie jaar doen. Dat heb ik aangegeven en kreeg toen deze functie bij de LO/Sportorganisatie aangeboden. k ben dan wel geen MA-man, maar met kunst en vliegwerk lukt het wel Daarnaast heb ik al de nodige ervaring opgedaan en een netwerk aan relaties opgebouwd. Door het personeelstekort ben ik hier neergeschut gaan functioneren en daar heb ik geen moeite mee. Het heeft zelfs voordelen, want ik mag altijd solliciteren op een adjudant of een luitenant functie. Zou het me hier echt niet bevallen, dan kan ik mijn vleugels

12 Volgens de regelgeving Hoe heb je de zaken of ga je de zaken hier aanpakken. "Het is duidelijk, dat ik een ander persoon ben dan Jan van GijsseL Verschillende zaken ga ik zowel intern als naar buiten aanhalen. Er gebeuren nu dingen bij enkele onderwerpen, die niet volgens de regelgeving gaan. Daar had ikzelf al een vermoeden van, maar dat is bij een audit van CO KL en KPMG ook aan de oppervlakte gekomen. Voorzichtig ga ik mijn toko op het vereiste niveau brengen. Hoe, dat zal ik precies, zo goed mogelijk aan de werkvloer aangeven. n ieder geval terug naar de regelgeving en daar waar mogelijk korte lijnen", zegt hij met nadruk, EW'Jl l'oorste//ell: H(m van der Heide, weer uitslaan. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. want ik heb het best naar mijn zin hiel" Knieblessure De vele medailles die bij Han in de vensterbank van zijn bureau staan te glinsteren, verraden een sportief verleden. "Voetbal en volleybal waren mijn sporten, \Varen, want een ernstige knieblessure maakte daar in 1994 een eind aan. k voetbalde jaren in de competitie, Eerst in Middelburg bij Zeelandia, later in het tweede elftal van de zondagafdeling van VVOG in Harderwijk. Met volleybal deed ik altijd mee aan de KL-kampioenschappen, Maar dat is geweest en het was best moeilijk om daar afstand van te nemen. Het enige dat ik nu doe is af en toe een stukje hardlopen en trainen in de fitness. n Amersfoort is daar trouwens nog niet veel van gekomen", besluit de 48-jarige Han van der Heide, die gehuwd is, één dochter heeft en WOOlHlchtig is in Harderwijk. Het Werk - Vacatures bij LO/Sportgroep KeT door kap Pief Palfl, C-LOSporrgroejJ KCT te Bergen op Zoom H locwel het leger grote problemen heeft om eenheden gevuld te krijgen, zal het Korps Commando Troepen (KCT) in 2000 wel gevuld zijn met voldoende commando's. Drie compagnieën zijn dan gevuld. n tegenstelling tot de vulling van het korps loopt het met de vulling van de LO/Sportgroep niet goed. Er zijn al geruime tijd twee vacatures en dat zullen er op termijn alleen maar meer worden als niet aan de onderkant gevuld wordt. Middels dit artikel wil ik u op de hoogte te brengen van wat het KCT allemaal inhoudt. Daarnaast \vîl ik een poging wagen u te interesseren voor een baan op de LO/Sportgroep van een zeer bijz()n~ der onderdeel. Een veeleisende baan De KL heeft vele taken. Maar als er speciale operaties moeten worden uitgevoerd. dan wordt het Korps Commando Troepen ingezet. Want commando' s vormen een bijzondere eenheid binnen de krijgsmacht. Ze voeren geheime opdrachten uit achter de vijandelijke linies, Ze bevrijden of evacueren burgers in oorlogssituaties. Ze redden piloten die met hun toestel zijn neergehaald in vijandelijk gebied. Meestal opereren ze daarbij in kleine, slagvaardige eenheden die zelfstandig, vaak zonder hulp van buitenaf, hun opdrachten uitvoeren Sterk betrokken Het is duidelijk, dat dergelijke missies hoge eisen stellen aan de COlTll1ando. Hij moet fysiek en mentaal zeer sterk zijn. Doorzettings- en incasseringsvermogen, zclfvertrou \ven en absolute betrouwbaarheid staan hoog in het vaandel. Maar een commando moet ook vindingrijk zijn. om zichzelf uit moeilijke situaties te redden, En intelligent genoeg om de vijand te slim af te zijn, Je ploegmakkers moeten blindelings op jou kunnen vertrouwen. Twee hoofdtaken De vele activiteiten van het Korps Comrnandotroepcn zijn in te delen in twee hoofdtaken: 1. Het uitvoeren van speciale operaties. Onder andere het verzamelen van inlichtingen, maar bijvoorbeeld ook sabotage-activiteiten. Naast taken in oorlogstijd voeren de commando' s ook andere speciale opdrachten uit bij crisisbeheersingsoperaties en humanitaire hulpverlenmg; 2. Het verzorgen van opleidingen. Deze opleidingen "'/01'- 12

13 PERODEK VAN DE COMMANDOSTCHTNG JUN 2000 (waarnemen en verkennen) Andere hebben te maken met eindgeleiding van laser geleide bommen, maar ook sabotage-activiteiten behoren tot de missies. De Combat Search en Rescue taken omvatten het opsporen en redden van mensen, zoals evacuaties en redding van neergeschoten piloten in vijandelijk gebied. De laatste ontwikkelingen hebben ook het Counter Terorism tot een taak gemaakt. Het betreft hier het oppakken van oorlogsmisdadigers. Wat alle operaties gemeen hebben is dat ze worden uitgevoerd door kleine, beweeglijke eenheden, die daar speciaal voor opgeleid en uitgerust zijn. Ze moeten snel inzetbaar zijn, grote afstanden te voet kunnen af1eggen en vooral echte overlevers zijn. Want bij bepaalde opdrachten kun je als commando gedurende langere tijd op jezelf aangewezen zijn, zonder dat hulp van buiten af mogelijk is. Klimaat, terreinomstandigheden en vijandelijke acties leiden soms tot extreme situaties. Een commando is erop getraind juist deze situaties het hoofd te bieden. De opleiding een uitdaging op zichzelf n feite houdt de selectie niet op als de opleiding begint. Vooral in hel eerste deel van het opleidingsprogramma word je op verschillende manieren op de proef gesteld. Overigens is de fysieke opbouw van de opleiding zodanig in evenwicht, dat elke geschikte kandidaat maximale kansen heeft om de eindstreep te halen. Het programma verzorgt door de instructiegroep commando-opleiding, bestaat uit de volgende onderdelen: OF'Fll:!~'LE WEBSiTE den zowel aan eigen mensen gegeven als aan anderen binnen de krijsmacht. Zo verzorgt het korps cursussen voor de KMA, KMS en eeoheden van het Nederlandse deel van het Duits-Nederlandse Legerkorps. Getraind als commando, gevormd voor het leven Commando is meer dan een beroep. Je bent het of je bent het niet. Je hebt cr durr, daadkracht en een bepaalde mentaliteit voor nodig. Waar anderen 'gewoon hun werk doen', verkeer jij vaak in extreme omstandigheden. Je moet improviseren, snel beslissingen nemen en doortastend optreden. Je bent gehard om eventuele ontberingen te doorslaan, maar hebt ook gevoel voor je medemens. Het is duidelijk dat zo'n commandomentalîteit niet ophoudt als je na vier jaar de dienst verlaat of elders wordt geplaatst. Oud commando's zijn zeer gewild in het bedrijfsleven. Omdat ze hebben bewezen over eigenschappen te beschikken waar werkgevers veel waarde aan hechten, zoals tlexibiliteit, loyaliteit en doorzettingsvermogen. Vandaar de veel gehoorde woorden: eens commando altijd commando Wat zijn speciale operaties Veel speciale operaties die door het korps worden uitgevoerd zijn militair geheim. Daar kan ik in dit bestek van schrijven niet in detail op ingaan. De opdrachten zijn vaak gericht op hel verzamelen van inlichtingen Kandidaten burgermaatschappij (spijkerbroeken) 1. Algemene Militaire Opleiding ( AMO) Duur twaalf weken, tijdens de laatste vier weken stromen ook de BBT'ers en BOT' ers in. Ook de LO/Sportinstructeur zal na acht weken instromen in deamo; 2. Elementaire Commando-opleiding (ECO) Duur veertien weken. Hier begint de eigenlijke opleiding voor commando speciale operaties, maar dit worden ook de weken van de waarheid. Weken waarin je kunt laten zien dat je fysiek en mentaal tegen de zware eisen van een commandofunctie bestand bent. Naast de fysieke training krijg je instructie op het gebied van velddienst, oefeningen in overleven, materieelherkenning en verbindingen. De eindoefening heeft een veelzeggende bijnaam: 'de Afmatting'. Als je daar goed doorheen komt, heb je een mijlpaal bereikt en krijg je de vel begeerde 'Groene Baret' uitgereikt. De LO/Sportinstructeur dient er bovendien rekening mee te houden dat hij wordt aangeslagen als kaderlid en ook wordt beoordeeld op leidinggevende kwaliteiten. Na deze ECO is er dan ook militair gezîen geen verschil tussen de LO/Sportinstructeurs en de anderen; 3. Voortgezette Commando Opleiding (VCO) Duur 26 weken. n deze periode wordt de opgedane kennis verder verdiept. Ook volgen een aantal speciale opleidingen, waaronder rijopleiding MN, vrije val para opleiding, een medische opleiding (CLS), militaire geografie en individuele specialisaties (bijvoorbeeld: Medic, demolutie, verbindings- specia- 13

14 list, sniper, enzovoorts). De LO/Sportinstructeur volgt hier in principe de eerste tien weken van en wordt daarna geplaatst op de LOlSportgroep. Dus totaal weken zul je slechts in het weekend thuis zijn. Na afloop van cic hele opleiding worden de andere commando' s bij de 104, 105 of 108 geplaatst. Om deel te nemen aan de opleiding stelt het KeT een aantal eisen: VFB-cluster A Door de zware fysieke eisen zullen latente blessures of zwakke plekken onherroepelijk aan het licht komen, met als gevolg uitvallen. Geen Hoogte-Watervrees Voldaan aan de fysieke testen KeT Niet ouder dan 25 jaar voor BBT Persoonskenmerken Zelfstandig, Kameraadschappelijk, Actief. Betrouwbaar. Creatief, Verantwoordelijk, Doorzettings- en incasseringsvermogen Voordelen en nadelen Zoals alles heeft het worden van commando een aantal voordelen en een aantal nadelen, deze wil ik u in het kader van open en eerlijk niet onthouden Nadelen Opleiding duurllang; Weinig thuis, alleen in de weekeinden (vooral in dc opleiding); ndien u uitvalt door wat voor redenen ook zult u niet door ons, maar door uw collega's mogelijk een stempel opgedrukt krijgen; Je hebt het zo naar je zin dat je nooit meer weg will Voordelen Je hoort bij een elite eenheid; edereen van hoog tot laag heeft dezelfde ontberingen moeten doorstaan: Grote zelfstandigheid wordt geboden: Grote diversiteit van specialisme (OBT, Klimmen, duiken, CT, MZV enzovoort); Grote binding met eenheid; Wordt na opleiding voor vol aangezien; Eens commando altijd commando; Levert directe bijdrage aan operationele inzetbaarheid van Specops; Je wilt nooit meer weg; Verhoogde kans voor BBT om BOT te worden ( vraag en aanbod); Werkzaamheden vinden zeer geïntegreerd met de eenheid plaats; Grote collegialiteit; Je kunt maximaal bijtekenen als BBT'er; Je werkt met hoog gemotiveerde mensen; Je leert snel doelgericht en doelmatig werken; Je hebt een zichtbaar resultaat van je inspanningen, Voelt u zich aangesproken of uitgedaagd? Wilt u meer welen over deze LOlSportgroep? Wij zijn altijd bereid, u tekst en uitleg te geven, Het beste is een afspraak te maken met één van de mensen op onze LO/Sportgroep MDTN * of 8881 of PTT , U kunt natuurlijk ook een keer langskomen om u verder te laten informeren, Het Werk Wist ti dat....???????? door aoo Roh Janscll Voetballers vanaf het seizoen 2000/2001 verplicht scheenbeschermers en een shirt met rugnummer moeten dragen tijdens wedstrijden; Er een aantal teams nict aan deze cis voldeden op hel KLkampioenschap voetbal in Harderwijk; Met ingang van volgend jaar spelers, die spelen zonder schecnbcschenners, worden uitgesloten; Het op die grond is aan te bevelen scheenbeschermers en shirts me rugnummer op te nemen in dc begroting voor 2001 (Zie brief 160/00/sport op S3 in de Ol'ganisatie verzonden); De LO/Sportorganisatie veiligheid hoog in het vaandel heeft staan; Er daardoor vanaf heden voor het bouwen van touwbanen geen manillatouw meer mag worden aangeschaft: Vanaf 1 juli 2001 het gebruik van manilla touw voor touwbanen niet meer is toegestaan, (Zie brief Vervanging touwen van C-LO/Sportorganisatie van 6 oktober nummer 1354); Sarn Bakarbcssy van de afdeling Facilitair een prima themadag voor het personeel van de Staf in Amersfoort in elkaar zette: De activiteiten, abseilcn, grot wandeling en mountainbiken zich afspeelden in het Zuid-Limburgse Berg en Terblijl en werden begeleid door aoo Dick Kuiten, sgt Wil Allard en sgt Stefan Allers van de LO/SpOJtgroep Van Hornekazerne uit Weert; 14

15 Sam Bakarhessy (reeh!s) mei een t'\'reden glimlach op =Un snuit. Aoo Ben Visschers (links), die andere wul/dall!, kuk! me! ccn hewonderende Nik in de camera, Sam Bakarbessy (zie foto) voor deze doelgroep wel al zijn improvisatietalenten en t-lexibiliteit moest inschakelen; Op 19,20,23 en 24 oktober waren de oriëntatie dagen op de KMA; Deze door eindexamenkandidaten HAVO en VWO werden bezocht tijdens hun Helf'stvakantie; 1787 geïnteresseerden op hel Kasteel van Breda zijn geweest; Onze commandant kol Peter Rommelse samen met lkol Kees Meijll (BMS) van 23 lot en mei 27 oktober in Botswana vertoefden: Zij daar een congres bijwoonden van CSM; Er slechtere oorden in dit jaargetijde' voor een congres te bedenken zijn; Het congres als thema had: Physical educàtion n the armed forces; Onze commandant daar,eén presentatie gaf over de structuur van de LO/Sportorganisatie en de opleiding LO/Sporlpersoneel; Hij daar ook de Engelse versie van de film 'Fit Fr Action ' vertoonde; Aoo Leo Sannen, C-LOjSportgroep BrederodejLunettenkazerne, de functie van C- LO/Sportgroep k ol Tonnetkazerne in 't Harde heeft toegewezen gekregen en 'zodoende bevorderd wordt tot eerste luitenant; Een kolonie kraaien de klimtoren in Ermelo met hun uitwerpselen danig bevuilde; Een dode soortgenoot vastgebonden met een touwtje aan de toren een prima afschrikwekkende werking heeft; Sgl Paul Verkleij van LO/Sportgroep Dumoulillkazerne in,soesterberg voor,de twee keer nationaal militair kampioen halve marathon is geworden; De eisen MZV voor het vaardigheidsdiploma van de NSF vanaf 1 januari 2001 worden gewijzigd; De nieuwe eisen binnenkort S3 in de organisatie zullen worden verspreid. 15

16 Uitgezonden personeel Sgt Robert Mensink (buddy sgt Pie... e van den Berg) mr (NL) VN CE UNFCYP NAPO 10,3509 VP Utrecht Terug: december 2000 Tel: en Fax: Sm Jan Bult (buddy sgt Be.. t van Veen) mr (NL) 43 MECHBAT SFOR 9 LO/SPORT BASE BUGOJNO NAPO 81, 3509 VB Utrecht Verlof: t/m en tlm Sgt Bart Steenge (buddy sgt Marcel Koersrna) mr (NL) 43 MECHBAT SFOR 9 LO/SPORT A-team NOV TRA VNK NAPO 81, 3509 VB UTRECHT Verlof: t/m en t/m Sgt Rens de Haan (buddy aoo Ab Agterbos) mr (NL) NSE BAT SFOR STSTVZG-CE BASE BUSOV ACA NAPO VD UTRECHT Verlof: t/m Terug: december 2000 Sgtl Henk Buimer (buddy sgt Martin Do.. ré) mr (NL) VBD/ OST-BAT SFOR SSV-CE BANJA LUKA NAPO VP UTRECHT Verlof: tlm Terug: 14 november 2000 Laat eens iets van je horen! COLOFON De Zandloper is een uitgave van en voor de LO/Sport-organisatie KL Rcdactic(raad) Voorzitter: Hoofd-jeindredacteur: Redacteur: maj K Drîever (* ) aoo R. lansen (*06-500~7451) sm M. 8ecker (* ) sm R, Hestennan (* ) sm J. Welling (* ) sm R. Wichhart ("* ) sm A. Wijnberger (* ) dhr Chris Hm1s - TGTF (* ) Redactie-Kopüadres: LO/Sportorganisatiç KL Redactie Zandloper Bemhardkazeme MPC 53 B Postbus DA Amersfoort Tel: PTT: MDTN: * Mail: LO/SPORTKCEN/KENNSCENTRUM/STOODOCTR LOSPORTORG RGJansen E Mail: Kopij/brieven volgende uitgave dienen uiterlijk 4 det::ember 2000 bij het kopijadres te zijn. PlantijnCasparie Zwolle PlantijnCasparie Zwolle De inhoud van dit blad weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van C-LO/Sportorganisatîe. De redat::tîe behoudt zich het recht voor ingediende kopij niet of gedeeltelijk te plaatsen. De inhoud van ingezonden brieven en artikelen blijft voor rekening van de schrijver. Artikelen uit dit blad mogen worden overgenomen mit.s de bron wordt vermeld, /6

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière In de rubriek vertelt een (oud) prof-voetballer/voetbalster over zijn/haar voorste kruisband blessure. Vanaf het moment dat deze blessure werd opgelopen, de operatie, de revalidatie, de rentree en daarna.

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma bouwen Magazine over loopbaanontwikkeling en vaktechniek voor werknemers in de bouw en infra nr. 2 april 2011 Jeroen Neef: betontimmerman met diploma Prefab fundering met IJB Smartfoot Uitvoerder Cees

Nadere informatie

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Eindevaluatie Riga 2011 Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Inhoud Inleiding... 3 Wat voor cijfer geef je de Riga reis?... 4 Wat was je voornaamste reden om naar Riga te gaan?... 4 Hoe heb je de heenreis

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken

Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken tekst: sgt. Derek de Vries Lees het volledige artikel in de FALCON Grizzly, this is Mike ready to copy nine-liner This is grizzly, ready to

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat ik dit in mijn volleybalcarrière nog mee zou maken had

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Body Combat marathon Uitdaging! Body Combat Marathon 2016

Body Combat marathon Uitdaging! Body Combat Marathon 2016 Body Combat marathon 2016 Uitdaging! Body Combat Marathon 2016 Op 16 Januari 2016 heb ik meegedaan aan de Body Combat Marathon. Een bijzondere ervaring! Opbrengst voor Stichting Stop Pesten Nu! Uit mijn

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

China. - Tibet Cultuur- les 2.

China. - Tibet Cultuur- les 2. China Pagina 1 - Tibet Cultuur- les 2. Colofon Les voor groep 7/8 50 minuten Aardrijkskunde Leerkracht - handreiking Inleiding In deze les willen we ons verdiepen in de situatie van Tibet. Wat speelt daar

Nadere informatie

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Inleiding Zoals een speler in het veld leert van zijn fouten, zo moet ook een trainer dit doen. Training geven is een vak apart en dit vak is op onvoorstelbaar

Nadere informatie

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen 11 1Help: faalangst! Karel heeft moeite met leren. Dat zal wel faalangst zijn! zegt iemand. Een gemakkelijk excuus, want Karel is wel erg snel klaar met zijn huiswerk. Ellen, die ook moeite heeft met leren,

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

De beklimming van de Kilimanjaro

De beklimming van de Kilimanjaro De beklimming van de Kilimanjaro Jullie hebben mij gemist begin november tijdens de karatetraining om de reden dat ik helemaal in Tanzania was om de Kilimanjaro te beklimmen met 3 vrienden. Deze berg is

Nadere informatie

Raadsman, heeft u nog raad?

Raadsman, heeft u nog raad? Raadsman, heeft u nog raad? Het vliegtuig waarmee wij landen op het Noorse vliegveld stuitert een paar keer over de landingsbaan. Er is een sneeuwstorm buiten als we aankomen. Samen met het Tweede Mariniersbataljon

Nadere informatie

Mentale Strategieën in de sport met behulp van NLP

Mentale Strategieën in de sport met behulp van NLP Mentale Strategieën in de sport met behulp van NLP Dit seizoen ga ik het maken! Wanneer het voorjaar z n intrede doet en de wedstrijden weer beginnen, is het tijd voor nieuw elan. Vele sporters zullen

Nadere informatie

LEERKRACHTGEDEELTE DOE-ACTIVITEIT: SMS. AMIRA EN ILIAS VAN MAART TOT MEI

LEERKRACHTGEDEELTE DOE-ACTIVITEIT: SMS. AMIRA EN ILIAS VAN MAART TOT MEI LEERKRACHTGEDEELTE DOE-ACTIVITEIT: SMS. AMIRA EN ILIAS VAN MAART TOT MEI Omschrijving van de activiteit De leerlingen lezen sms -jes van een verliefde jongere en bepalen aan de hand van de berichtjes het

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Nr Finaleronde seizoen , Op sporthal Oostervant te Rotterdam.

Nr Finaleronde seizoen , Op sporthal Oostervant te Rotterdam. Nr.6 21-04-2008 Finaleronde seizoen 2007-2008, Op 19-04-2008 sporthal Oostervant te Rotterdam. Om 12.00 is de start van de 1 ste wedstrijd in de Oostervant te Rotterdam. Voordat het zover zou zijn had

Nadere informatie

Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de belangrijkste tips en trucs.

Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de belangrijkste tips en trucs. R.K. Basisschool Anselderlaan 10 6471 GL Eygelshoven Tel: 045-5351434 De fijne kneepjes van het voorlezen Voorlezen is leuk en nuttig. Maar hoe doe je dat eigenlijk, goed voorlezen? Hieronder vindt u de

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

De bij die niet kon vliegen

De bij die niet kon vliegen De bij die niet kon vliegen De kleine bij zat in het gras en keek treurig om zich heen. Daar vlogen alle andere bijen af en aan. Hun kleine pootjes vol met stuifmeel, de mond vol met de nectar van de mooie

Nadere informatie

De voordelen van hardlopen

De voordelen van hardlopen Hardloop tips De voordelen van hardlopen Zodra het buiten lekker weer wordt zie je overal om je heen mensen in hun hardloopschoenen springen. Op een mooie lenteof zomerdag is het heerlijk om na het werk

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement VAN DIERENARTSEN WORDT TEGENWOORDIG NIET ALLEEN EEN ROL VERWACHT IN HET BETER MAKEN

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Welk letsel kunt u opgelopen hebben?

Welk letsel kunt u opgelopen hebben? Acute knieblessure U bent op de Spoedeisende hulp van het Canisius-Wilhelimina Ziekenhuis (CWZ) terecht gekomen omdat u een acute knieblessure heeft opgelopen. Deze folder geeft u informatie over mogelijk

Nadere informatie

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Zaterdag, 31 mei Na een aangename vlucht kwamen wij in Istanbul St. Gokcan aan en werden na een lange wachttijd bij de pascontrole van

Nadere informatie

OptimaleGezondheid.com Training: Mini stress cursus 101, deel 1! Mini Cursus Anti-stress 101: Deel 1. Door Jack Boekhorst

OptimaleGezondheid.com Training: Mini stress cursus 101, deel 1! Mini Cursus Anti-stress 101: Deel 1. Door Jack Boekhorst Mini Cursus Anti-stress 101: Deel 1 Door Jack Boekhorst klantenservice@optimalegezondheid.com Pagina 1 Inleiding Zoals ik reeds in het artikel heb verteld, komen we er niet onderuit. Een stukje theorie

Nadere informatie

Beste ouders. Je wereld delen

Beste ouders. Je wereld delen Beste ouders Het 4e thema van het schooljaar luidt "Arm en rijk". Het gaat over armoede en de impact daarvan op kinderen naar aanleiding van wat de bijbelse profeet Amos tegen zijn tijdgenoten zei over

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Logboekverhaal. Schoolkamp 2014

Logboekverhaal. Schoolkamp 2014 Logboekverhaal Schoolkamp 2014 Mysterie kamp 22-25-april Dinsdag 22 april 2014 Vandaag moesten we om 8:00 op school verzamelen. Onze bagage werd ingeladen en wij namen afscheid van de ouders. Toen alles

Nadere informatie

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013.

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. In de zomer van 2013 is het plan geboren om met de racefiets een weekje te fietsen op Gran Canaria. 11 oktober is na wat voorbereiding de vertrek datum gevonden.

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Eindevaluatie werkweek scholengemeenschap de Heemgaard

Eindevaluatie werkweek scholengemeenschap de Heemgaard Eindevaluatie werkweek scholengemeenschap de Heemgaard Centre Tigouleix oktober 2014 Beoordelingscijfer 0-10 en toelichting door studenten VMBO HAVO VWO (leerjaar 4 en 5) 1. De informatie vooraf (infoavond/boekje)

Nadere informatie

INTERVIEW ROLMODEL BLOK 4 SOUFYAN ABBASSI

INTERVIEW ROLMODEL BLOK 4 SOUFYAN ABBASSI INTERVIEW ROLMODEL BLOK 4 SOUFYAN ABBASSI 500734542 Interview Rolmodel Mijn 4 e interview heb ik gehouden met niemand minder dan Othman Abalhoussaien. Othman heeft momenteel een eigen onderneming genaamd

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U?

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? Nadine Köhle, MSc. Contactdag Stichting Olijf 3 oktober 2015 Garderen EVEN VOORSTELLEN ACHTERGROND KANKER HEB JE NIET ALLEEN! 4 ACHTERGROND IMPACT VAN DE

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

Jouw superrelatie start nu!

Jouw superrelatie start nu! Jouw superrelatie start nu! Inleiding Herinner jij je je eerste liefde nog? Was je ook zo ontzettend verliefd? Je kon aan niets anders meer denken. Je hoofd en hart stroomden helemaal over. Je had de meest

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Back2Basic Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Inleiding Chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging zijn pijnklachten

Nadere informatie

Beste mensen, Marc Heyrman

Beste mensen, Marc Heyrman Voor jongeren met een beperking GOED wonen Oisterwijk Van harte gefeliciteerd met de organisatie en de persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Ik heb aan de start en in Arendonk kunnen zien (als toeschouwer)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm In 2011 gingen mijn man en ik 10 dagen op vakantie naar Cyprus. Toen we geland waren, stond er een taxi klaar, om ons naar ons vakantieverblijf, te brengen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

Informatieboekje: NEIGHBOUR TOES

Informatieboekje: NEIGHBOUR TOES Informatieboekje: NEIGHBOUR TOES 1 WIE GAAN ER MEE Er gaan jongeren en begeleiders mee van t Volbert en daarnaast van 3 andere groepen uit andere landen. Alle begeleiders zijn er voor alle jongeren. Je

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Programmeren voor hoogbegaafde leerlingen

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Programmeren voor hoogbegaafde leerlingen STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE Programmeren voor hoogbegaafde leerlingen Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Programmeren voor hoogbegaafde

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Zonder dieet lekkerder in je vel!

Zonder dieet lekkerder in je vel! Zonder dieet lekkerder in je vel! Vijf vragen en vijf stappen om te ontdekken hoe je jouw eetpatroon kunt veranderen en succesvol kunt afvallen. Overgewicht neemt ernstige vormen aan, veel volwassenen

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar)

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) BELLA (II) 02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) In 2007 kwam je voor het eerst lessen op onze hondenschool. Je had als pup eerder getraind op een andere school maar moest daar stoppen vanwege ED operaties aan

Nadere informatie

gaat hier dus hand in hand met het levendig houden van de herinnering aan delen van de geschiedenis die steeds verder van ons af liggen.

gaat hier dus hand in hand met het levendig houden van de herinnering aan delen van de geschiedenis die steeds verder van ons af liggen. Toespraak staatssecretaris van Defensie, Jack de Vries voor de reünie Djocja, 17 december 2008, Koninklijk Militair Tehuis Oud Militairen en Museum Bronbeek Allereerst mijn hartelijke dank om voor u te

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Waarom Fitness en Het volgen van een dieet Je niet kunnen helpen Om blijvend af te slanken? Eric Eraly

Waarom Fitness en Het volgen van een dieet Je niet kunnen helpen Om blijvend af te slanken? Eric Eraly Waarom Fitness en Het volgen van een dieet Je niet kunnen helpen Om blijvend af te slanken? Eric Eraly Denk aub eventjes na voor je dit hele EBoek afprint. Je dient slechts enkele pagina s af te printen

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Alle plaatjes uit het boek intenties gedrag gedrag situatie intenties gedrag situatie gepland gedrag automatisch gedrag gepland

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht

Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht Welkom bij Impact Golf Academy Maastricht en International Golf Maastricht Het is voor ons heel belangrijk dat u zich als nieuwe Golfer snel thuis gaat voelen op International Golf Maastricht en bij Impact

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en???

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? De Zeeuws Barabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door doven. Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door:

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

WERKSTRESSOREN ENERGIEBRONNEN BALANS

WERKSTRESSOREN ENERGIEBRONNEN BALANS WERKSTRESSOREN ENERGIEBRONNEN BALANS 2 ENERGIEBRONNEN 3 Inleiding 1 Feedback 2 Waardering 3 Positief gedrag 4 Een fijne werkplek 5 Pauzes nemen 6 4 GEDRAG 1 INLEIDING Je hebt een drukke baan en natuurlijk

Nadere informatie

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion;

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion; jaargang 17 nummer 13 donderdag 04-06-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

ADHD en lessen sociale competentie

ADHD en lessen sociale competentie ADHD en lessen sociale competentie Geeft u lessen sociale competentie én heeft u een of meer kinderen met ADHD in de klas, dan kunt u hier lezen waar deze leerlingen tegen aan kunnen lopen en hoe u hier

Nadere informatie

Stefan Slot Vriezenveen

Stefan Slot Vriezenveen Beste sponsoren, Zoals jullie waarschijnlijk wel mee hebben gekregen is vorige week de marathon van New York afgelast. De reden waarom deze afgelast is lijkt mij volkomen terecht! Maar het moment en de

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie