ENERGIEBEHEERSCONTRACT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEBEHEERSCONTRACT"

Transcriptie

1 ENERGIEBEHEERSCONTRACT TUSSEN ONDERGETEKENDEN: Dienstverlener, met maatschappelijke zetel gevestigd te, met KBO nummer., rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Hierna verder genoemd Dienstverlener EN Opdrachtgever, met maatschappelijke zetel gevestigd te, met KBO nummer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Hierna verder genoemd Opdrachtgever WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: DRIEDELIGE OVEREENKOMST 1. Huidige overeenkomst bestaat uit 3 delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: DEEL I : Projectfase DEEL II : Ondersteunende Diensten bestaande uit meten, verificatie, en diensten DEEL III : Onderhoud 2. Dienstverlener verbindt zich er in DEEL I toe om het project te realiseren tegen de in artikel 6 vastgelegde door de Opdrachtgever te betalen Contractsom. 3. Partijen onderschrijven tevens een overeenkomst Ondersteunende Diensten voor het verlenen van de in DEEL II omschreven Ondersteunende Diensten door Dienstverlener met betrekking tot de installatie(s) van het Project. 4. Opdrachtgever verbindt zich ertoe om vanaf de Oplevering van het Project, de installatie(s) te onderhouden volgens de regels van de kunst. Bij ondertekening van deze overeenkomst zal het onderhoudscontract, in zoverre het onderhoud niet door Dienstverlener wordt verricht als bijlage gevoegd worden bij huidige overeenkomst ter vervanging van DEEL III.

2 DEEL I : PROJECTFASE 1. VOORWERP In DEEL I van deze Overeenkomst worden de Werkzaamheden omschreven die door Dienstverlener in opdracht van opdrachtgever moeten worden uitgevoerd tegen betaling van de in artikel 6 bepaalde Contractsom. Het uitvoeren van deze Werkzaamheden is de Projectfase. De Projectfase neemt een aanvang op datum van ondertekening van deze Overeenkomst en wordt beëindigd op het ogenblik van Oplevering van het Project. 2. DEFINITIES 2.1 Onderstaande termen hebben in deze Overeenkomst de daarachter omschreven betekenis: Betaling De betaling van de in bijlage 6 uiteengezette contractsom al dan niet volgens een betalingsschema met termijnen; Contractdatum Datum van ondertekening van huidige overeenkomst; Contractsom Betekent het in Bijlage 6 bepaalde bedrag; Garantiecontrole Het procedé dat het mogelijk maakt na te gaan in hoever de genomen maatregelen voor het optimaliseren van de installatie functioneren en het vooropgestelde rendement behaald wordt; Garantiedatum Datum waarop de Verklaring van Oplevering ondertekend wordt en de garantieperiode een aanvang neemt; Garantie van rendement De draagwijdte van de garantie van rendement wordt uiteengezet in Bijlage 7; Gevaarlijke Stoffen Betekent alle chemische en biologische stoffen of organismen die een schadelijke uitwerking zouden kunnen hebben of waarvan gesteld is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, voor het verblijf op het Werkterrein of voor het milieu; Gevolgschade Betekent verlies van winst, verlies van gebruik, verlies van productie, verlies van onderneming, verlies van contracten, verlies van inkomsten of van toegezegde besparingen, toename van bedrijfskosten, of een vordering op gevolgschade of van welke andere gevolgschade dan ook; Locatie Betekent de in Bijlage 3 omschreven locatie(s); Ondersteunende Diensten Betekent de in DEEL II nader omschreven diensten; Opleveringsdatum Datum waarop de Oplevering contractueel werd voorzien; Opleveringstermijn 2

3 Periode tussen de contractueel vooropgestelde begindatum der werken en de Oplevering; Rendement Het verschil tussen twee metingen verricht op 2 verschillende data, zoals uiteengezet in bijlage 7 Schimmel Elke soort of vorm van schimmel of biologisch materiaal of middel, inclusief schimmel, meeldauw, gist en paddestoelen, alsmede alle door bovenstaande geproduceerde of afgegeven mycotoxines, sporen, geuren of bijproducten; Softwarelicentie-overeenkomst De in Bijlage 5 uiteengezette softwarelicentie-overeenkomst; Verklaring van Oplevering Ondertekening van het verslag van oplevering; Vertrouwelijke informatie Betekent alle (ook digitaal) leesbare informatie, inclusief door Dienstverlener aan de Opdrachtgever verstrekte software, welke is gekenmerkt als zijnde Vertrouwelijk, Confidentieel en/of Eigendom ; Voorzieningen Betekent de voorziening van elektriciteit, gas, olie, water, telecommunicatie en andere faciliteiten die voor de werkzaamheden op het Werkterrein worden gebruikt; Werkterrein(en) Betekent het gebied of de gebieden waarin de Werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals in Bijlage 3 omschreven; Werkzaamheden Betekent de door Dienstverlener uit te voeren Werkzaamheden zoals nader omschreven in Bijlage 2; 2.2 Ingeval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de Bijlagen ervan, prevaleren de bepalingen in de Bijlagen wanneer deze door de Partijen is ondertekend, zoniet prevaleert deze overeenkomst. 3. VERPLICHTINGEN DIENSTVERLENER 3.1 Uitvoering der werken Variante A a) Dienstverlener zal de Werkzaamheden op vakkundige wijze voor of uiterlijk op de Opleveringsdatum uitvoeren (behoudens een overmachtsituatie). Variante B a) Dienstverlener zal de Werkzaamheden op vakkundige wijze uitvoeren. Hij zal al het mogelijke doen om de Werken te voltooien tegen de Opleveringsdatum. b) Dienstverlener draagt zorg voor toezicht op de bouw, inspecties, arbeidskrachten, materialen, gereedschappen, bouwmateriaal en toeleveringscontracten i.v.m. zaken die voor de uitvoering en oplevering van de Werkzaamheden noodzakelijk zijn. c) De door Dienstverlener verstrekte goederen en materialen dienen nieuw te zijn (tenzij anderszins door de Opdrachtgever aangegeven of in Bijlage 2 bepaald), van goede kwaliteit en overeenkomstig de voorwaarden in deze Overeenkomst. d) Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dient Dienstverlener te voldoen aan alle redelijke schriftelijk door de Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger gegeven instructies. Instructies welke gekwalificeerd kunnen worden als een aanvullende dienstverlening dienen 3

4 voorafgaandelijk aan de Dienstverlener te worden voorgelegd. In zoverre de Dienstverlener hiermede kan instemmen zal deze laatste een verzoekschrift tot voorstel voor veranderingen van de Werkzaamheden indienen overeenkomstig de in artikel 7.1 omschreven procedure. e) Dienstverlener zal mededeling doen van en voldoen aan alle vanaf de uitvoering van de Overeenkomst van kracht zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de Werkzaamheden; Dienstverlener is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor overtreding van enige wetgeving, regelgeving of verordening die door de Opdrachtgever is begaan of voor een inbreuk die bestaat in het pand van de Opdrachtgever voorafgaande aan de aanvang van de Werkzaamheden. f) Dienstverlener zal de locatie op orde houden en niet onnodig afvalmateriaal achterlaten. Bij de oplevering van de Werkzaamheden zal Dienstverlener het door Dienstverlener ingevolge deze Overeenkomst aangeleverde afvalmateriaal verwijderen alsmede haar gereedschap, bouwmateriaal, machines en overtollig materiaal afvoeren. Dienstverlener is niet verantwoordelijk, tenzij anderszins specifiek in deze Overeenkomst overeengekomen, voor de afvoer van Gevaarlijke Stoffen die uit de faciliteiten zijn verwijderd, zoals (zonder beperking) fluorescerende verlichting, potentiële polychloor bifenyl met lichtballast en regelapparatuur met kwik, welk materiaal zij op een door de Opdrachtgever aan te geven locatie zal opslaan. g) Mechanische, Elektrische en Verlichtingssystemen en Installaties: Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor voldoening aan de huidige wetgeving met betrekking tot de bestaande mechanische/verlichtings-/elektrische systemen/installaties. h) Sloopwerkzaamheden: Waar sloopwerkzaamheden nodig zijn voor een bepaald onderdeel van een gebouw voor de verwijdering en installatie van apparatuur waarbij de sloopwerkzaamheden onderdeel uitmaken van de Werkzaamheden, zal Dienstverlener haar uiterste best doen deze onderdelen van het gebouw te vervangen door hetzelfde materiaal indien zulks beschikbaar is. Indien dergelijk materiaal niet beschikbaar is wordt materiaal van dezelfde kwaliteit geleverd en geplaatst. i) Elektrische bedrading: indien een probleem ontstaat met de bestaande elektrische bedrading, is Dienstverlener beperkt tot wijziging in de elektrische bedrading (reparaties) tot op een meter van het apparaat of de dichtst bijzijnde muur- of stroomdraadingang indien deze kleiner is. j) Leidingen: Indien een probleem ontstaat met het bestaande leidingstelsel, is Dienstverlener beperkt tot de wijzigingen aan de buizen (reparaties) tot op een meter van het geïnstalleerde apparaat of de dichtst bijzijnde muur of plafondingang indien deze kleiner is. Het leidingstelsel omvat maar is niet beperkt tot huishoudelijk warm- en koudstromend water, koelwater, heet water, condens, brandstofolie, en koeltorencondenswater. k) Schilderen en opknappen: Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor onderdelen die geschilderd en opgeknapt moeten worden buiten de onderdelen die rechtstreeks met de Werkzaamheden verband houden. l) Nutsfactornormen: Als onderdeel van de Werkzaamheden installeert Dienstverlener materiaal en apparatuur (hierin genaamd Materiaal en Apparatuur ) met specifieke nutsfactornormen voor energie en water. De Opdrachtgever dient gebrekkig Materiaal en Apparatuur dat niet langer door Dienstverlener of een onderaannemer van Dienstverlener wordt gegarandeerd te vervangen door Materiaal en Apparatuur met dezelfde of een hogere norm. m) Nutsstimuleringsregeling: Dienstverlener verstrekt informatie die nodig is voor de Nutsstimuleringsregeling (indien aanwezig). De stimuleringsregeling is vastgesteld door het nutsbedrijf en wordt niet door Dienstverlener gegarandeerd. n) Werkterreinen: De volgende werkterreinen zijn specifiek uitgesloten van de Werkzaamheden. Het verhelpen van probleempunten in deze gebieden indien dit door wetgeving of verordeningen wordt vereist, wordt beschouwd als aanvullend werk en doorgerekend (met goedkeuring) aan de Opdrachtgever. 4

5 1) werk dat niet specifiek in Bijlage 2 staat vermeld en is gespecificeerd. 2) Bestaande situaties die zich beneden het peil van de wetgeving of de normen bevinden (voorbeelden: bestaande elektrische bedrading waarvoor het herstel of de goedkeuring door bevoegde inspecteurs vereist is, bestaande ingangen die brandveilig gemaakt dienen te worden). 0) Gevaarlijke stoffen, schimmel en onveilige werksituatie 1) De Opdrachtgever erkent dat hij de Dienstverlener niet inhuurt voor het ontdekken, inspecteren, onderzoeken, vaststellen, voorkomen of verhelpen van Gevaarlijke Stoffen of Schimmel, door Gevaarlijke Stoffen of Schimmel veroorzaakte omstandigheden, of omstandigheden die een ophoping, concentratie, groei of verspreiding van Gevaarlijke Stoffen of Schimmel kunnen veroorzaken. De Opdrachtgever komt overeen dat Dienstverlener niet verantwoordelijk is voor een dergelijke ontdekking, inspectie, onderzoek, vaststelling, voorkoming of herstel, of voor welke schade dan ook die ontstaat door of verband houdt met de bestaande Gevaarlijke Stoffen of Schimmel op enig deel van het Werkterrein/ de Werkterreinen of de Locatie. 2) Waar dergelijke Gevaarlijke Stoffen en/of Schimmel worden aangetroffen; 1. Heeft Dienstverlener het recht werkzaamheden op te schorten; 2. Indien Dienstverlener daartoe van de Opdrachtgever opdracht krijgt, zal zij op kosten van de Opdrachtgever een verificatie laten uitvoeren; 3. Indien Dienstverlener daartoe van de Opdrachtgever opdracht krijgt, zal zij op kosten van de Opdrachtgever herstelwerkzaamheden laten uitvoeren. Dienstverlener heeft het recht om de werken op te schorten tot de gevaarlijke stoffen verwijderd werden en de Werkterreinen opnieuw veilig zijn. In dit geval zal de Opleveringsdatum verlengd worden met de periode van opschorting noodzakelijk om de gevaarlijke stoffen te verwijderen en de Werkterreinen opnieuw veilig te stellen. Voor de periode van opschorting zal de opdrachtgever aan de Dienstverlener een forfaitaire dagvergoeding verschuldigd zijn van. EUR per dag. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor besmetting van bodem, lucht of water indien besmetting is ontstaan voor de datum van deze Overeenkomst of na de datum van deze Overeenkomst door derden werd veroorzaakt. 3) De Opdrachtgever erkent dat de uitvoering van de Werkzaamheden, zoals de installatie en/of bediening van apparatuur die de temperatuur, vochtigheidsgraad en/of ventilatie van het Werkterrein/de Werkterreinen regelt of kan beïnvloeden, een negatief effect kan hebben op de ophoping, concentratie, groei of verspreiding van Gevaarlijke Stoffen of Schimmel, ongeacht of er een gebrek is in de apparatuur of de Werkzaamheden. De Opdrachtgever komt overeen dat Dienstverlener niet verantwoordelijk is voor het vaststellen of de in de Werkzaamheden opgenomen apparatuur of de door de Opdrachtgever gebruikte temperatuur, vochtigheidsgraad en ventilatie-instellingen geschikt zijn voor de Opdrachtgever en het Werkterrein behalve indien uitdrukkelijk in de specificatie van de Werkzaamheden bepaald. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor negatieve effecten op de temperatuur, vochtigheidsgraad en ventilatie die door dergelijke apparatuur of de bediening daarvan kunnen worden veroorzaakt. 4) De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener en stelt haar schadeloos voor alle vorderingen en kosten van welke aard ook inclusief maar niet daartoe beperkt, vergoedingen van adviseurs en juridische kosten, schadevergoeding voor persoonlijk letsel, overlijden en schade aan bezittingen, boetes, reinigingskosten en kosten gerelateerd aan uitstel of werkonderbreking voortvloeiende uit de werking van bovenstaande sub , en Eigendomsoverdracht van materiaal en overdracht van het risico 5

6 Schaderisico m.b.t. alle door Dienstverlener ingevolge deze Overeenkomst verstrekte apparatuur en materiaal zal bij levering op de Locatie van Dienstverlener of haar onderaannemer op de Opdrachtgever overgaan, en het eigendomsrecht van dergelijke apparatuur en materiaal gaat over op de Opdrachtgever na betaling van de Contractsom door de Opdrachtgever aan Dienstverlener Verzekeringen A. Door Dienstverlener Dienstverlener zorgt op haar kosten voor volgende verzekeringen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden: 1. arbeidsongevallenverzekering 2. burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, die o.m. dekking moet bieden in geval van: lichamelijke schade materiële schade productaansprakelijkheid contractuele schade explosie verzakking autoverzekering voor al het door de Dienstverlener gebruikt rollend materieel B. Door Opdrachtgever Opdrachtgever moet op zijn beurt en op zijn kosten overgaan tot afsluiting van een ABR-polis (= Algemene Bouwplaats Risico verzekering) voor een bedrag van minimum de contractsom eventueel verhoogd met de kostprijs van de geleverde materialen en installaties. Deze ABRpolis moet dekking bieden voor o.m.: Brand Verlies Materiële schade Diefstal Vandalisme Aardbevingen Implosie Werkzaamheden welke plaatsvinden buiten de Werkterreinen Het transport van en naar de Werkterreinen Verzakkingen Overstromingen Onweer De onder 3.3. opgesomde verzekeringen moeten op eerste verzoek van de andere contractspartij worden voorgelegd. 6

7 3.4. Garanties Partijen aanvaarden dat de wederzijdse aansprakelijkheid voor schadegevallen welke ressorteren onder bovengenoemde verzekeringen beperkt is tot het in deze verzekeringspolissen opgenomen bedrag. Partijen verzaken dan ook aan vorderingen lastens elkaar voor recuperatie van schade ingevolge brand of andere oorzaken welke leiden tot verlies inzoverre hiervoor ingevolge huidige clausule een verzekering werd afgesloten. a) Garantie van het rendement 1. Opschortende voorwaarde Dienstverlener garandeert dat na uitvoering der Werkzaamheden zoals uiteengezet in bijlage 2 het in bijlage 7 vooropgestelde rendement zal worden behaald. Het Rendement wordt slechts gegarandeerd onder de opschortende voorwaarde van het onderschrijven van DEEL II (Ondersteunende Diensten) en DEEL III (onderhoudscontract). Een inbreuk op DEEL II of III van deze Overeenkomst of een verbreking of ontbinding ervan heeft onmiddellijk de beëindiging van voorliggende overeenkomst tot gevolg, met dien verstande dat Dienstverlener niet meer gebonden is om het vooropgestelde rendement te halen. Wel zal de Opdrachtgever alle kosten van Dienstverlener voor de door haar geleverde prestaties en bestelde materialen moeten voldoen. 2. Wijzigingen De Opdrachtgever verbindt zich er toe om Dienstverlener tijdig in te lichten over elke organisatorische wijziging welke een mogelijke invloed zou kunnen hebben op de operationele werking van de onderneming. Zo zal o.m. elke wijziging aan de installaties die een verhoging of vermindering van de verbruikte energie kan veroorzaken 30 dagen van tevoren schriftelijk gemeld moeten worden. Ook verandering van strategie, gebruikte materialen, exploitatievoorwaarden, die al dan niet rechtstreeks een impact zouden kunnen hebben op het energieverbruik, moeten 30 dagen van tevoren of minstens van zodra de Opdrachtgever er kennis van heeft schriftelijk gemeld worden. Na ontvangst van de melding heeft Dienstverlener 30 dagen om een staat van wijziging op te stellen waarin zij vermeldt aan Opdrachtgever: 1 of het vooropgestelde rendement behouden blijft zonder dat aanpassingen noodzakelijk zijn; 2 aanpassingen noodzakelijk zijn opdat het vooropgestelde rendement alsnog gehaald kan worden; desgevallend vermeld Dienstverlener de termijn voor uitvoering van de aanpassingswerken, alsook de hieraan verbonden kosten. De Opleveringstermijn wordt opgeschort gedurende de periode waarin de aanpassingswerken worden voltooid. 3 de doorgevoerde wijziging Dienstverlener in de onmogelijkheid stelt om het rendement alsnog te halen. Bij gebreke aan tijdige melding van de wijziging aan Dienstverlener vervalt de verbintenis van Dienstverlener om het vooropgestelde Rendement te halen. Indien de Opdrachtgever, diens aangestelde of een derde een wijziging aanbrengt aan de bestaande installatie of deze verplaatst, moet de Opdrachtgever Dienstverlener onmiddellijk schriftelijk berichten. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op kosten van de Opdrachtgever het systeem opnieuw te laten opstarten en een Garantiecontrole door te voeren.. 7

8 Indien de Opdrachtgever dit weigert is Dienstverlener niet gehouden de Overeenkomst tot Ondersteunende Diensten (DEEL II) en eventueel DEEL III, het onderhoudscontract verder te zetten en wordt het behoud van het vooropgestelde rendement niet meer gegarandeerd. 3. Het Rendement wordt niet gehaald (zie DEEL II) b) Eigendomsrecht Dienstverlener geeft de Opdrachtgever het volle eigendomsrecht op alle als onderdeel van de Werkzaamheden aan de Opdrachtgever geleverde apparatuur (behalve licentiesoftware, welk uitsluitend wordt beheerd door de voorwaarden van de Softwarelicentieovereenkomst zoals uiteengezet in Bijlage 5), vrij van pandrecht en bezwaring van gelijk welke aard. c) Garantieperiode van één (1) jaar Garantie van één jaar door Dienstverlener Dienstverlener garandeert hierbij dat alle door Dienstverlener aan de Opdrachtgever als onderdeel van de Werkzaamheden geleverde apparatuur en materiaal (behalve licentiesoftware, welk uitsluitend wordt beheerd door de voorwaarden van de Softwarelicentieovereenkomst zoals uiteengezet in Bijlage 5), vrij is van gebreken in het materiaal en afwerking, zoals installatie en plaatsing, voor een periode van een (1) jaar vanaf de vroegste datum van nuttig gebruik of de Opleveringsdatum van de Werkzaamheden, met dien verstande, dat geen reparaties, vervangingen, wijzigingen, toevoegingen zijn aangebracht, behalve door Dienstverlener of met toestemming van Dienstverlener, en mits na levering dergelijke apparatuur of materiaal niet door andere dan Dienstverlener s medewerkers zijn blootgesteld aan nalatigheid, schade hebben geleden en/of zijn misbruikt, of gebruikt in strijd met de door Dienstverlener verstrekte instructies. Overdracht van garanties na één jaar Naast de hierboven uiteengezette garantie, zal Dienstverlener, op verzoek van de Opdrachtgever, de Opdrachtgever alle garanties van de fabrikant of de installateur op de apparatuur of het materiaal dat niet door Dienstverlener is geproduceerd, en hetgeen wordt verschaft ingevolge de Werkzaamheden overdragen, in dier voege dat dergelijke derdegaranties overdraagbaar zijn en langer gelden dan de periode van 1 jaar zoals hierboven aangegeven. Voor de duidelijkheid wordt gesteld dat indien enige apparatuur of enig materiaal die/dat niet door Dienstverlener is geproduceerd, en is geleverd als onderdeel van de Werkzaamheden niet functioneert, Dienstverlener ingevolge deze bepaling uitsluitend aansprakelijk is voor vervanging van die apparatuur of dat materiaal gedurende 1 jaar na verklaring van oplevering. Rechtstreekse vordering Ingevolge de overdracht van het vorderingrecht t.a.v. de producenten en leveranciers heeft de Opdrachtgever 1 jaar na het eerste gebruik of de Opleveringsdatum een rechtstreekse vordering op de producent. d) Afstand van vorderingen buiten de garantieperiode De in deze bepaling uiteengezette garanties zijn exclusief, en Dienstverlener doet uitdrukkelijk afstand van alle andere garanties wettelijk of conventioneel, schriftelijk dan wel mondeling, uitdrukkelijk of stilzwijgend, inclusief maar niet daartoe beperkt, alle garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de ingevolge deze Overeenkomst geleverde apparatuur en materiaal. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor gevolgschade voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze beperkte garantie of inbreuk daarop. Een wijziging dienaangaande is slechts tegenstelbaar bij geschreven voor akkoord door partijen ondertekende overeenkomst welke als addendum gevoegd wordt bij huidige overeenkomst. 4. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 8

9 4.1. De Opdrachtgever betaalt op de in bijlage 6 overeengekomen data alle aan Dienstverlener overeenkomstig deze overeenkomst verschuldigde bedragen De Opdrachtgever verstrekt aan Dienstverlener alle in haar bezit zijnde informatie die verband houdt met de Werkzaamheden, het energieverbruik, de kosten en de bedrijfskosten van de Locatie die nodig zijn en die de Opdrachtgever relevant acht voor de levering van de Werkzaamheden en de Ondersteunende Diensten. De Opdrachtgever voldoet zo spoedig als mogelijk aan alle redelijke verzoeken van Dienstverlener om nadere informatie. Dienstverlener mag kunnen rekenen op de nauwkeurigheid en volledigheid van alle verstrekte informatie De Opdrachtgever verstrekt aan Dienstverlener alle informatie met betrekking tot nutslocaties die betrekking hebben op de uitvoering van de Werkzaamheden en de Ondersteunende Diensten, en geeft Dienstverlener onverwijld toegang tot de Locatie, het Werkterrein/de Werkterreinen en alle plaatsen die Dienstverlener noodzakelijk acht om de Werkzaamheden en Ondersteunende Diensten naar behoren en volgens de regels van de kunst uit te voeren, en dit 24h op 24h, zeven dagen op zeven De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de reiniging (zoals stofzuigen en de reiniging van spoelen) en vervanging van filters van de luchtbehandelingssystemen of andere apparatuur, behoudens andersluidende bepalingen in DEEL II en/of III De Opdrachtgever draagt alle kosten voor de Voorzieningen op het Werkterrein m.b.t. de Werkzaamheden alsmede alle kosten en uitgaven in verband met de wijziging, afsluiting en andere werkzaamheden voor dergelijke Voorzieningen binnen het Werkterrein behoudens hetgeen uiteengezet is in Bijlage 2: 4.6. Indien nieuwe nutsmeters dienen te worden geplaatst zullen deze kosteloos voor Dienstverlener door de Opdrachtgever worden geleverd, behoudens hetgeen uitdrukkelijk uiteengezet is in Bijlage 2. De Opdrachtgever zal Dienstverlener betrekken in alle gesprekken met de nutsbedrijven, onder meer m.b.t. de specificatie van de meters om zich ervan te vergewissen dat deze overeenkomen met de bestaande metersystemen De door Dienstverlener noodzakelijke communicatie dient door de Opdrachtgever te worden voorzien en geleverd op verzoek van Dienstverlener; de Opdrachtgever moet ook instaan voor het onderhoud ervan Indien DEEL III van deze Overeenkomst, door een derde of door Opdrachtgever zelf wordt uitgevoerd, dienen de onderhoudsrapporten van de installatie(s) te allen tijde ter beschikking te zijn van Dienstverlener. Opdrachtgever moet aan Dienstverlener tevens op eerste verzoek van deze laatste kopie overmaken van deze onderhoudsrapporten De Opdrachtgever dient alle benodigde goedkeuringen, erfdienstbaarheden, vergunningen te verkrijgen en te voldoen die vereist zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden en eventuele Ondersteunende Diensten alsmede voor het gebruik of de bezetting van permanente bouwwerken of voor permanente veranderingen in de bestaande faciliteiten. De Opdrachtgever moet aan Dienstverlener tevens alle stedenbouwkundige informatie, vergunningen, plattegronden en andere voor Dienstverlener mogelijks nuttige informatie ter beschikking stellen. Tevens geeft Opdrachtgever toestemming aan Dienstverlener om gebruik te maken van alle op het Werkterrein aanwezige machines, apparaten en installaties, deze te controleren en desgevallend aan te passen Indien de Opdrachtgever een gebrek of fout in de Werkzaamheden ontdekt, zal hij Dienstverlener daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen De Opdrachtgever voorziet in een geschikt onderkomen teneinde Dienstverlener in staat te stellen machines en apparatuur op te slaan voor de uitvoering van haar verplichtingen overeenkomstig deze Overeenkomst en de Overeenkomst Ondersteunende Diensten (DEEL II). De Opdrachtgever voorziet tevens in een voor Dienstverlener op de Locatie beschikbare vaste kantoorruimte met telefoon en internetverbinding voor de duur van deze Overeenkomst en de Overeenkomst Ondersteunende Diensten (DEEL II). 9

10 De Opdrachtgever moet aan de Diensteverlener melding maken van de opslag van of de vermoedelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op het Werkterrein. Opdrachtgever heeft ook de verplichting om de aandacht van Dienstverlener te vestigen op andere bijzondere of gevaarlijke situaties De Opdrachtgever bekrachtigt de in Bijlage 5 aangehechte Softwarelicentie-overeenkomst. Bij gebreke daarvan zal Dienstverlener vrijgesteld zijn van levering ingevolge de Overeenkomst en zal de niet bekrachtiging van de software licentieovereenkomst als een ernstige schending van de Overeenkomst worden beschouwd De Opdrachtgever voert tevens DEEL II (Overeenkomst Ondersteunende Diensten) en DEEL III (Onderhoudscontract) uit conform de erin gestipuleerde bepalingen Verzekeringen: zie onder 3.3 B 5. PRIVACY Opdrachtgever erkent dat door middel van de dienstverlening Dienstverlener kennis krijgt van persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever, diens aangestelden, personeelsleden, (onder)aannemers, cliënten en andere derden met wie de Opdrachtgever een commerciële relatie onderhoudt. Opdrachtgever garandeert dat hij conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van de persoonsgegevens de toestemming bekomen heeft van de natuurlijke personen wiens gegevens gekend zijn en/of gebruikt zullen worden door Dienstverlener. Enkel Opdrachtgever kan aansprakelijk geacht worden voor het gebruik van bovengenoemde persoonsgegevens. Op generlei wijze kan Dienstverlener of een derde hiervoor in rechte worden aangesproken. Hierbij verschaft Opdrachtgever aan Dienstverlener de uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen, opslagen en registeren van persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever, diens personeel, aangestelden, contractanten, en andere derden, in zoverre dit noodzakelijk is voor de uitoefening van haar werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever. 6. BETALING 6.1. De Contractsom en betaling De Contractsom voor het uitvoeren van deze Werken, alsook de betalingsmodaliteiten zijn omschreven in bijlage 6. De Contractsom is alleszins in totaliteit opeisbaar vanaf de Verklaring van Oplevering Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum Indien Opdrachtgever niet akkoord is met de factuur moet hij binnen de 14 dagen na ontvangst ervan de factuur schriftelijk protesteren met een gedetailleerd omschrijving van zijn bezwaar. Voort moet Opdrachtgever het niet-betwiste gedeelte van de factuur betalen binnen de vooropgestelde termijn van 30 dagen. Dienstverlener heeft het recht om de prestaties op te schorten of stop te zetten indien zij geen betaling ontvangen heeft, niettegenstaande het feit dat de factuur opeisbaar geworden is. Dienstverlener is gerechtigd om over te gaan tot facturatie van de door Dienstverlener tot op die datum uitgevoerde werken, te verhogen met de aan de opschorting of stopzetting verbonden kosten. De niet tijdige betaling der Werkzaamheden - hoewel reeds opeisbaar - geeft Dienstverlener het recht over te gaan tot opschorting of stopzetting van DEEL II Ondersteunende Diensten, en desgevallend DEEL III van de Overeenkomst. Vanaf dat ogenblik wordt het Rendement niet meer gegarandeerd. 10

11 6.2. Zaken waarop de vaststelling van de Contractsom is gebaseerd De Contractsom is gebaseerd op de huidige wetgeving, normen en gangbaar gebruik vanaf de datum van deze Overeenkomst. In geval van wijziging in de wetgeving, de normen of het gebruik die een invloed kunnen uitoefenen op de kosten of de tijd voor de uitvoering door Dienstverlener van de Werkzaamheden behoudt de Dienstverlener zich het recht voor de Contractsom en de Opleveringsdatum aan te passen conform hetgeen gestipuleerd is in Bijlage 6. De opdrachtgever aanvaardt een dergelijke wijziging in zowel de Contractsom als de Opleveringsdatum zonder dat hij hiervoor schadevergoeding kan vorderen van de Dienstverlener De Contractsom wordt verhoogd met een vergoeding van Euro per dag vertraging voor de door de Opdrachtgever veroorzaakte vertraging De licentievergoeding voor alle in de Softwarelicentieovereenkomst vastgestelde licentiesoftware opgenomen in Bijlage 5, is in de Contractsom inbegrepen BTW Alle aan de Opdrachtgever of Dienstverlener te betalen bedragen zijn exclusief BTW. Ingeval BTW dient te worden berekend over enig bedrag, dan zal de betalende partij, na overlegging van een geldige BTW-factuur van de andere partij, het BTW-bedrag voldoen Rente over te late betalingen Indien de Opdrachtgever te laat is met de voldoening van een overeenkomstig deze Overeenkomst aan Dienstverlener verschuldigd bedrag, betaalt de Opdrachtgever rente over het bedrag van de te late betaling tegen een jaarlijkse rentevoet van 12% of de op dat ogenblik geldende maximum wettelijke rente vanaf de uiterste datum van de betreffende betaling tot aan de datum waarop het betreffende bedrag door Dienstverlener is ontvangen. Deze bepalingen zijn ook van kracht op DEEL II (Ondersteunende Diensten) en DEEL III (Onderhoud) van deze Overeenkomst 7. RECHT OP EXTRA BETALING EN/OF VERLENGING VAN DE OPLEVERINGSDATUM 7.1 De Opdrachtgever kan Dienstverlener verzoeken voorstellen voor wijzigingen in de Werkzaamheden in te dienen, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Indien Dienstverlener een voorstel volgens een dergelijk verzoek indient, en de Opdrachtgever weigert erop in te gaan, zal de Opdrachtgever aan Dienstverlener de voor opstelling van het voorstel redelijk gemaakte kosten vergoeden. 7.2.Indien Dienstverlener tijdens de uitvoering der Werkzaamheden vertraging ondervindt die te wijten is aan de Opdrachtgever, of aan een door de Opdrachtgever verzochte wijziging in de Werkzaamheden, zal de Opdrachtgever aan Dienstverlener alle extra daarmee verband houdende kosten vergoeden. De Opleveringstermijn zal verlengd worden met de periode van vertraging welke te wijten is aan de Opdrachtgever. Deze extra kosten en vergoedingen zullen om de 14 dagen gefactureerd worden aan de Opdrachtgever met een omstandige omschrijving van de oorzaak van de vertraging en een gedetailleerde cijfermatige weergave van de kosten. Indien buiten de wil van Dienstverlener de situatie tijdens de werkzaamheden dermate wijzigt dat aanpassingswerken zich opdringen, zal Dienstverlener de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en hem desgevallend informeren over de additionele kosten die de aanpassingswerken met zich meebrengen, alsook de vertraging in de Opleveringstermijn. Indien de gewijzigde situatie vereist dat de werken worden opgeschort of stopgezet, dient Dienstverlener vergoed te worden voor de door haar reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten. 11

Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 1 van 6

Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 1 van 6 Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 1 van 6 1. DEFINITIES 1.1. In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Sarens: om het even welk lid of leden of afdelingen van de Sarens Groep; Sarens Nederland B.V.,

Nadere informatie

I. Algemene Bepalingen

I. Algemene Bepalingen I. Algemene Bepalingen TOEPASSELIJKHEID 1.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en geplaatste orders aangegaan door Group Soleil B.V. (KvK 17139145), al haar dochteren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding Visiting address Coöperatiehof 16a, 1073 JR Amsterdam, The Netherlands Postal address Postbus 51050, 1007 EB Amsterdam, The Netherlands Phone +31(0)20 305 97 50 Fax +31(0)20 305 97 51 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

LOGISOFT ALGEMENE VOORWAARDEN

LOGISOFT ALGEMENE VOORWAARDEN LOGISOFT ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN LOGISOFT SOFTWARE Geachte klant, We danken u hartelijk voor de aanschaf van onze Logisoft Software. Dit document beschrijft de voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 ------------------------------------------------------------- ALGEMENE BEPALINGEN

Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 ------------------------------------------------------------- ALGEMENE BEPALINGEN Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: WebAssen Moerbeistraat 4 9408 BA ASSEN ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

ARBIT-2014 (meezendversie) 1

ARBIT-2014 (meezendversie) 1 Rijksoverheid Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014), vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 26 maart 2014, nr. 313208 ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24469315 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

I n z i c h t C o n tro l e A c t i e LEVERINGSVOORWAARDEN REFINE-IT

I n z i c h t C o n tro l e A c t i e LEVERINGSVOORWAARDEN REFINE-IT Op alle rechtsverhoudingen tussen Refine-IT B.V., statutair gevestigd te Barendrecht en kantoorhoudend te Dordrecht, (verder te noemen Refine-IT ) en haar wederpartijen (verder te noemen Cliënt ) zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Alleskoel Handelsnaam van Visser Hoeks BV Postbus44 7470 AA GOOR Inschrijfnummer;51860678 KvK. te Enschede: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op 13 juli 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, onder nummer 41011946. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000

Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000 Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer (AS 115-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Apparatuur

Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Apparatuur Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Apparatuur Deze Algemene voorwaarden voor de verkoop en installatie van (kapitaal-)goederen ( Algemene voorwaarden ) zijn van toepassing en vormen een integraal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Tree-trunk, gevestigd te Papendrecht, Zuid-holland.

Algemene Voorwaarden van Tree-trunk, gevestigd te Papendrecht, Zuid-holland. Algemene Voorwaarden van Tree-trunk, gevestigd te Papendrecht, Zuid-holland. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tree-trunk en een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen

Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen (AS 115-12) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Elia Keizerslaan 20 1000 Brussel ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Algemene aankoopvoorwaarden van Elia voor werken, leveringen en diensten Globaal werkdocument Inhoudstafel 1 Toepassingsgebied... 3 2 Definities...

Nadere informatie