ENERGIEBEHEERSCONTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEBEHEERSCONTRACT"

Transcriptie

1 ENERGIEBEHEERSCONTRACT TUSSEN ONDERGETEKENDEN: Dienstverlener, met maatschappelijke zetel gevestigd te, met KBO nummer., rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Hierna verder genoemd Dienstverlener EN Opdrachtgever, met maatschappelijke zetel gevestigd te, met KBO nummer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Hierna verder genoemd Opdrachtgever WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: DRIEDELIGE OVEREENKOMST 1. Huidige overeenkomst bestaat uit 3 delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: DEEL I : Projectfase DEEL II : Ondersteunende Diensten bestaande uit meten, verificatie, en diensten DEEL III : Onderhoud 2. Dienstverlener verbindt zich er in DEEL I toe om het project te realiseren tegen de in artikel 6 vastgelegde door de Opdrachtgever te betalen Contractsom. 3. Partijen onderschrijven tevens een overeenkomst Ondersteunende Diensten voor het verlenen van de in DEEL II omschreven Ondersteunende Diensten door Dienstverlener met betrekking tot de installatie(s) van het Project. 4. Opdrachtgever verbindt zich ertoe om vanaf de Oplevering van het Project, de installatie(s) te onderhouden volgens de regels van de kunst. Bij ondertekening van deze overeenkomst zal het onderhoudscontract, in zoverre het onderhoud niet door Dienstverlener wordt verricht als bijlage gevoegd worden bij huidige overeenkomst ter vervanging van DEEL III.

2 DEEL I : PROJECTFASE 1. VOORWERP In DEEL I van deze Overeenkomst worden de Werkzaamheden omschreven die door Dienstverlener in opdracht van opdrachtgever moeten worden uitgevoerd tegen betaling van de in artikel 6 bepaalde Contractsom. Het uitvoeren van deze Werkzaamheden is de Projectfase. De Projectfase neemt een aanvang op datum van ondertekening van deze Overeenkomst en wordt beëindigd op het ogenblik van Oplevering van het Project. 2. DEFINITIES 2.1 Onderstaande termen hebben in deze Overeenkomst de daarachter omschreven betekenis: Betaling De betaling van de in bijlage 6 uiteengezette contractsom al dan niet volgens een betalingsschema met termijnen; Contractdatum Datum van ondertekening van huidige overeenkomst; Contractsom Betekent het in Bijlage 6 bepaalde bedrag; Garantiecontrole Het procedé dat het mogelijk maakt na te gaan in hoever de genomen maatregelen voor het optimaliseren van de installatie functioneren en het vooropgestelde rendement behaald wordt; Garantiedatum Datum waarop de Verklaring van Oplevering ondertekend wordt en de garantieperiode een aanvang neemt; Garantie van rendement De draagwijdte van de garantie van rendement wordt uiteengezet in Bijlage 7; Gevaarlijke Stoffen Betekent alle chemische en biologische stoffen of organismen die een schadelijke uitwerking zouden kunnen hebben of waarvan gesteld is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, voor het verblijf op het Werkterrein of voor het milieu; Gevolgschade Betekent verlies van winst, verlies van gebruik, verlies van productie, verlies van onderneming, verlies van contracten, verlies van inkomsten of van toegezegde besparingen, toename van bedrijfskosten, of een vordering op gevolgschade of van welke andere gevolgschade dan ook; Locatie Betekent de in Bijlage 3 omschreven locatie(s); Ondersteunende Diensten Betekent de in DEEL II nader omschreven diensten; Opleveringsdatum Datum waarop de Oplevering contractueel werd voorzien; Opleveringstermijn 2

3 Periode tussen de contractueel vooropgestelde begindatum der werken en de Oplevering; Rendement Het verschil tussen twee metingen verricht op 2 verschillende data, zoals uiteengezet in bijlage 7 Schimmel Elke soort of vorm van schimmel of biologisch materiaal of middel, inclusief schimmel, meeldauw, gist en paddestoelen, alsmede alle door bovenstaande geproduceerde of afgegeven mycotoxines, sporen, geuren of bijproducten; Softwarelicentie-overeenkomst De in Bijlage 5 uiteengezette softwarelicentie-overeenkomst; Verklaring van Oplevering Ondertekening van het verslag van oplevering; Vertrouwelijke informatie Betekent alle (ook digitaal) leesbare informatie, inclusief door Dienstverlener aan de Opdrachtgever verstrekte software, welke is gekenmerkt als zijnde Vertrouwelijk, Confidentieel en/of Eigendom ; Voorzieningen Betekent de voorziening van elektriciteit, gas, olie, water, telecommunicatie en andere faciliteiten die voor de werkzaamheden op het Werkterrein worden gebruikt; Werkterrein(en) Betekent het gebied of de gebieden waarin de Werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals in Bijlage 3 omschreven; Werkzaamheden Betekent de door Dienstverlener uit te voeren Werkzaamheden zoals nader omschreven in Bijlage 2; 2.2 Ingeval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de Bijlagen ervan, prevaleren de bepalingen in de Bijlagen wanneer deze door de Partijen is ondertekend, zoniet prevaleert deze overeenkomst. 3. VERPLICHTINGEN DIENSTVERLENER 3.1 Uitvoering der werken Variante A a) Dienstverlener zal de Werkzaamheden op vakkundige wijze voor of uiterlijk op de Opleveringsdatum uitvoeren (behoudens een overmachtsituatie). Variante B a) Dienstverlener zal de Werkzaamheden op vakkundige wijze uitvoeren. Hij zal al het mogelijke doen om de Werken te voltooien tegen de Opleveringsdatum. b) Dienstverlener draagt zorg voor toezicht op de bouw, inspecties, arbeidskrachten, materialen, gereedschappen, bouwmateriaal en toeleveringscontracten i.v.m. zaken die voor de uitvoering en oplevering van de Werkzaamheden noodzakelijk zijn. c) De door Dienstverlener verstrekte goederen en materialen dienen nieuw te zijn (tenzij anderszins door de Opdrachtgever aangegeven of in Bijlage 2 bepaald), van goede kwaliteit en overeenkomstig de voorwaarden in deze Overeenkomst. d) Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dient Dienstverlener te voldoen aan alle redelijke schriftelijk door de Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger gegeven instructies. Instructies welke gekwalificeerd kunnen worden als een aanvullende dienstverlening dienen 3

4 voorafgaandelijk aan de Dienstverlener te worden voorgelegd. In zoverre de Dienstverlener hiermede kan instemmen zal deze laatste een verzoekschrift tot voorstel voor veranderingen van de Werkzaamheden indienen overeenkomstig de in artikel 7.1 omschreven procedure. e) Dienstverlener zal mededeling doen van en voldoen aan alle vanaf de uitvoering van de Overeenkomst van kracht zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de Werkzaamheden; Dienstverlener is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor overtreding van enige wetgeving, regelgeving of verordening die door de Opdrachtgever is begaan of voor een inbreuk die bestaat in het pand van de Opdrachtgever voorafgaande aan de aanvang van de Werkzaamheden. f) Dienstverlener zal de locatie op orde houden en niet onnodig afvalmateriaal achterlaten. Bij de oplevering van de Werkzaamheden zal Dienstverlener het door Dienstverlener ingevolge deze Overeenkomst aangeleverde afvalmateriaal verwijderen alsmede haar gereedschap, bouwmateriaal, machines en overtollig materiaal afvoeren. Dienstverlener is niet verantwoordelijk, tenzij anderszins specifiek in deze Overeenkomst overeengekomen, voor de afvoer van Gevaarlijke Stoffen die uit de faciliteiten zijn verwijderd, zoals (zonder beperking) fluorescerende verlichting, potentiële polychloor bifenyl met lichtballast en regelapparatuur met kwik, welk materiaal zij op een door de Opdrachtgever aan te geven locatie zal opslaan. g) Mechanische, Elektrische en Verlichtingssystemen en Installaties: Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor voldoening aan de huidige wetgeving met betrekking tot de bestaande mechanische/verlichtings-/elektrische systemen/installaties. h) Sloopwerkzaamheden: Waar sloopwerkzaamheden nodig zijn voor een bepaald onderdeel van een gebouw voor de verwijdering en installatie van apparatuur waarbij de sloopwerkzaamheden onderdeel uitmaken van de Werkzaamheden, zal Dienstverlener haar uiterste best doen deze onderdelen van het gebouw te vervangen door hetzelfde materiaal indien zulks beschikbaar is. Indien dergelijk materiaal niet beschikbaar is wordt materiaal van dezelfde kwaliteit geleverd en geplaatst. i) Elektrische bedrading: indien een probleem ontstaat met de bestaande elektrische bedrading, is Dienstverlener beperkt tot wijziging in de elektrische bedrading (reparaties) tot op een meter van het apparaat of de dichtst bijzijnde muur- of stroomdraadingang indien deze kleiner is. j) Leidingen: Indien een probleem ontstaat met het bestaande leidingstelsel, is Dienstverlener beperkt tot de wijzigingen aan de buizen (reparaties) tot op een meter van het geïnstalleerde apparaat of de dichtst bijzijnde muur of plafondingang indien deze kleiner is. Het leidingstelsel omvat maar is niet beperkt tot huishoudelijk warm- en koudstromend water, koelwater, heet water, condens, brandstofolie, en koeltorencondenswater. k) Schilderen en opknappen: Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor onderdelen die geschilderd en opgeknapt moeten worden buiten de onderdelen die rechtstreeks met de Werkzaamheden verband houden. l) Nutsfactornormen: Als onderdeel van de Werkzaamheden installeert Dienstverlener materiaal en apparatuur (hierin genaamd Materiaal en Apparatuur ) met specifieke nutsfactornormen voor energie en water. De Opdrachtgever dient gebrekkig Materiaal en Apparatuur dat niet langer door Dienstverlener of een onderaannemer van Dienstverlener wordt gegarandeerd te vervangen door Materiaal en Apparatuur met dezelfde of een hogere norm. m) Nutsstimuleringsregeling: Dienstverlener verstrekt informatie die nodig is voor de Nutsstimuleringsregeling (indien aanwezig). De stimuleringsregeling is vastgesteld door het nutsbedrijf en wordt niet door Dienstverlener gegarandeerd. n) Werkterreinen: De volgende werkterreinen zijn specifiek uitgesloten van de Werkzaamheden. Het verhelpen van probleempunten in deze gebieden indien dit door wetgeving of verordeningen wordt vereist, wordt beschouwd als aanvullend werk en doorgerekend (met goedkeuring) aan de Opdrachtgever. 4

5 1) werk dat niet specifiek in Bijlage 2 staat vermeld en is gespecificeerd. 2) Bestaande situaties die zich beneden het peil van de wetgeving of de normen bevinden (voorbeelden: bestaande elektrische bedrading waarvoor het herstel of de goedkeuring door bevoegde inspecteurs vereist is, bestaande ingangen die brandveilig gemaakt dienen te worden). 0) Gevaarlijke stoffen, schimmel en onveilige werksituatie 1) De Opdrachtgever erkent dat hij de Dienstverlener niet inhuurt voor het ontdekken, inspecteren, onderzoeken, vaststellen, voorkomen of verhelpen van Gevaarlijke Stoffen of Schimmel, door Gevaarlijke Stoffen of Schimmel veroorzaakte omstandigheden, of omstandigheden die een ophoping, concentratie, groei of verspreiding van Gevaarlijke Stoffen of Schimmel kunnen veroorzaken. De Opdrachtgever komt overeen dat Dienstverlener niet verantwoordelijk is voor een dergelijke ontdekking, inspectie, onderzoek, vaststelling, voorkoming of herstel, of voor welke schade dan ook die ontstaat door of verband houdt met de bestaande Gevaarlijke Stoffen of Schimmel op enig deel van het Werkterrein/ de Werkterreinen of de Locatie. 2) Waar dergelijke Gevaarlijke Stoffen en/of Schimmel worden aangetroffen; 1. Heeft Dienstverlener het recht werkzaamheden op te schorten; 2. Indien Dienstverlener daartoe van de Opdrachtgever opdracht krijgt, zal zij op kosten van de Opdrachtgever een verificatie laten uitvoeren; 3. Indien Dienstverlener daartoe van de Opdrachtgever opdracht krijgt, zal zij op kosten van de Opdrachtgever herstelwerkzaamheden laten uitvoeren. Dienstverlener heeft het recht om de werken op te schorten tot de gevaarlijke stoffen verwijderd werden en de Werkterreinen opnieuw veilig zijn. In dit geval zal de Opleveringsdatum verlengd worden met de periode van opschorting noodzakelijk om de gevaarlijke stoffen te verwijderen en de Werkterreinen opnieuw veilig te stellen. Voor de periode van opschorting zal de opdrachtgever aan de Dienstverlener een forfaitaire dagvergoeding verschuldigd zijn van. EUR per dag. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor besmetting van bodem, lucht of water indien besmetting is ontstaan voor de datum van deze Overeenkomst of na de datum van deze Overeenkomst door derden werd veroorzaakt. 3) De Opdrachtgever erkent dat de uitvoering van de Werkzaamheden, zoals de installatie en/of bediening van apparatuur die de temperatuur, vochtigheidsgraad en/of ventilatie van het Werkterrein/de Werkterreinen regelt of kan beïnvloeden, een negatief effect kan hebben op de ophoping, concentratie, groei of verspreiding van Gevaarlijke Stoffen of Schimmel, ongeacht of er een gebrek is in de apparatuur of de Werkzaamheden. De Opdrachtgever komt overeen dat Dienstverlener niet verantwoordelijk is voor het vaststellen of de in de Werkzaamheden opgenomen apparatuur of de door de Opdrachtgever gebruikte temperatuur, vochtigheidsgraad en ventilatie-instellingen geschikt zijn voor de Opdrachtgever en het Werkterrein behalve indien uitdrukkelijk in de specificatie van de Werkzaamheden bepaald. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor negatieve effecten op de temperatuur, vochtigheidsgraad en ventilatie die door dergelijke apparatuur of de bediening daarvan kunnen worden veroorzaakt. 4) De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener en stelt haar schadeloos voor alle vorderingen en kosten van welke aard ook inclusief maar niet daartoe beperkt, vergoedingen van adviseurs en juridische kosten, schadevergoeding voor persoonlijk letsel, overlijden en schade aan bezittingen, boetes, reinigingskosten en kosten gerelateerd aan uitstel of werkonderbreking voortvloeiende uit de werking van bovenstaande sub , en Eigendomsoverdracht van materiaal en overdracht van het risico 5

6 Schaderisico m.b.t. alle door Dienstverlener ingevolge deze Overeenkomst verstrekte apparatuur en materiaal zal bij levering op de Locatie van Dienstverlener of haar onderaannemer op de Opdrachtgever overgaan, en het eigendomsrecht van dergelijke apparatuur en materiaal gaat over op de Opdrachtgever na betaling van de Contractsom door de Opdrachtgever aan Dienstverlener Verzekeringen A. Door Dienstverlener Dienstverlener zorgt op haar kosten voor volgende verzekeringen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden: 1. arbeidsongevallenverzekering 2. burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, die o.m. dekking moet bieden in geval van: lichamelijke schade materiële schade productaansprakelijkheid contractuele schade explosie verzakking autoverzekering voor al het door de Dienstverlener gebruikt rollend materieel B. Door Opdrachtgever Opdrachtgever moet op zijn beurt en op zijn kosten overgaan tot afsluiting van een ABR-polis (= Algemene Bouwplaats Risico verzekering) voor een bedrag van minimum de contractsom eventueel verhoogd met de kostprijs van de geleverde materialen en installaties. Deze ABRpolis moet dekking bieden voor o.m.: Brand Verlies Materiële schade Diefstal Vandalisme Aardbevingen Implosie Werkzaamheden welke plaatsvinden buiten de Werkterreinen Het transport van en naar de Werkterreinen Verzakkingen Overstromingen Onweer De onder 3.3. opgesomde verzekeringen moeten op eerste verzoek van de andere contractspartij worden voorgelegd. 6

7 3.4. Garanties Partijen aanvaarden dat de wederzijdse aansprakelijkheid voor schadegevallen welke ressorteren onder bovengenoemde verzekeringen beperkt is tot het in deze verzekeringspolissen opgenomen bedrag. Partijen verzaken dan ook aan vorderingen lastens elkaar voor recuperatie van schade ingevolge brand of andere oorzaken welke leiden tot verlies inzoverre hiervoor ingevolge huidige clausule een verzekering werd afgesloten. a) Garantie van het rendement 1. Opschortende voorwaarde Dienstverlener garandeert dat na uitvoering der Werkzaamheden zoals uiteengezet in bijlage 2 het in bijlage 7 vooropgestelde rendement zal worden behaald. Het Rendement wordt slechts gegarandeerd onder de opschortende voorwaarde van het onderschrijven van DEEL II (Ondersteunende Diensten) en DEEL III (onderhoudscontract). Een inbreuk op DEEL II of III van deze Overeenkomst of een verbreking of ontbinding ervan heeft onmiddellijk de beëindiging van voorliggende overeenkomst tot gevolg, met dien verstande dat Dienstverlener niet meer gebonden is om het vooropgestelde rendement te halen. Wel zal de Opdrachtgever alle kosten van Dienstverlener voor de door haar geleverde prestaties en bestelde materialen moeten voldoen. 2. Wijzigingen De Opdrachtgever verbindt zich er toe om Dienstverlener tijdig in te lichten over elke organisatorische wijziging welke een mogelijke invloed zou kunnen hebben op de operationele werking van de onderneming. Zo zal o.m. elke wijziging aan de installaties die een verhoging of vermindering van de verbruikte energie kan veroorzaken 30 dagen van tevoren schriftelijk gemeld moeten worden. Ook verandering van strategie, gebruikte materialen, exploitatievoorwaarden, die al dan niet rechtstreeks een impact zouden kunnen hebben op het energieverbruik, moeten 30 dagen van tevoren of minstens van zodra de Opdrachtgever er kennis van heeft schriftelijk gemeld worden. Na ontvangst van de melding heeft Dienstverlener 30 dagen om een staat van wijziging op te stellen waarin zij vermeldt aan Opdrachtgever: 1 of het vooropgestelde rendement behouden blijft zonder dat aanpassingen noodzakelijk zijn; 2 aanpassingen noodzakelijk zijn opdat het vooropgestelde rendement alsnog gehaald kan worden; desgevallend vermeld Dienstverlener de termijn voor uitvoering van de aanpassingswerken, alsook de hieraan verbonden kosten. De Opleveringstermijn wordt opgeschort gedurende de periode waarin de aanpassingswerken worden voltooid. 3 de doorgevoerde wijziging Dienstverlener in de onmogelijkheid stelt om het rendement alsnog te halen. Bij gebreke aan tijdige melding van de wijziging aan Dienstverlener vervalt de verbintenis van Dienstverlener om het vooropgestelde Rendement te halen. Indien de Opdrachtgever, diens aangestelde of een derde een wijziging aanbrengt aan de bestaande installatie of deze verplaatst, moet de Opdrachtgever Dienstverlener onmiddellijk schriftelijk berichten. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op kosten van de Opdrachtgever het systeem opnieuw te laten opstarten en een Garantiecontrole door te voeren.. 7

8 Indien de Opdrachtgever dit weigert is Dienstverlener niet gehouden de Overeenkomst tot Ondersteunende Diensten (DEEL II) en eventueel DEEL III, het onderhoudscontract verder te zetten en wordt het behoud van het vooropgestelde rendement niet meer gegarandeerd. 3. Het Rendement wordt niet gehaald (zie DEEL II) b) Eigendomsrecht Dienstverlener geeft de Opdrachtgever het volle eigendomsrecht op alle als onderdeel van de Werkzaamheden aan de Opdrachtgever geleverde apparatuur (behalve licentiesoftware, welk uitsluitend wordt beheerd door de voorwaarden van de Softwarelicentieovereenkomst zoals uiteengezet in Bijlage 5), vrij van pandrecht en bezwaring van gelijk welke aard. c) Garantieperiode van één (1) jaar Garantie van één jaar door Dienstverlener Dienstverlener garandeert hierbij dat alle door Dienstverlener aan de Opdrachtgever als onderdeel van de Werkzaamheden geleverde apparatuur en materiaal (behalve licentiesoftware, welk uitsluitend wordt beheerd door de voorwaarden van de Softwarelicentieovereenkomst zoals uiteengezet in Bijlage 5), vrij is van gebreken in het materiaal en afwerking, zoals installatie en plaatsing, voor een periode van een (1) jaar vanaf de vroegste datum van nuttig gebruik of de Opleveringsdatum van de Werkzaamheden, met dien verstande, dat geen reparaties, vervangingen, wijzigingen, toevoegingen zijn aangebracht, behalve door Dienstverlener of met toestemming van Dienstverlener, en mits na levering dergelijke apparatuur of materiaal niet door andere dan Dienstverlener s medewerkers zijn blootgesteld aan nalatigheid, schade hebben geleden en/of zijn misbruikt, of gebruikt in strijd met de door Dienstverlener verstrekte instructies. Overdracht van garanties na één jaar Naast de hierboven uiteengezette garantie, zal Dienstverlener, op verzoek van de Opdrachtgever, de Opdrachtgever alle garanties van de fabrikant of de installateur op de apparatuur of het materiaal dat niet door Dienstverlener is geproduceerd, en hetgeen wordt verschaft ingevolge de Werkzaamheden overdragen, in dier voege dat dergelijke derdegaranties overdraagbaar zijn en langer gelden dan de periode van 1 jaar zoals hierboven aangegeven. Voor de duidelijkheid wordt gesteld dat indien enige apparatuur of enig materiaal die/dat niet door Dienstverlener is geproduceerd, en is geleverd als onderdeel van de Werkzaamheden niet functioneert, Dienstverlener ingevolge deze bepaling uitsluitend aansprakelijk is voor vervanging van die apparatuur of dat materiaal gedurende 1 jaar na verklaring van oplevering. Rechtstreekse vordering Ingevolge de overdracht van het vorderingrecht t.a.v. de producenten en leveranciers heeft de Opdrachtgever 1 jaar na het eerste gebruik of de Opleveringsdatum een rechtstreekse vordering op de producent. d) Afstand van vorderingen buiten de garantieperiode De in deze bepaling uiteengezette garanties zijn exclusief, en Dienstverlener doet uitdrukkelijk afstand van alle andere garanties wettelijk of conventioneel, schriftelijk dan wel mondeling, uitdrukkelijk of stilzwijgend, inclusief maar niet daartoe beperkt, alle garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de ingevolge deze Overeenkomst geleverde apparatuur en materiaal. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor gevolgschade voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze beperkte garantie of inbreuk daarop. Een wijziging dienaangaande is slechts tegenstelbaar bij geschreven voor akkoord door partijen ondertekende overeenkomst welke als addendum gevoegd wordt bij huidige overeenkomst. 4. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 8

9 4.1. De Opdrachtgever betaalt op de in bijlage 6 overeengekomen data alle aan Dienstverlener overeenkomstig deze overeenkomst verschuldigde bedragen De Opdrachtgever verstrekt aan Dienstverlener alle in haar bezit zijnde informatie die verband houdt met de Werkzaamheden, het energieverbruik, de kosten en de bedrijfskosten van de Locatie die nodig zijn en die de Opdrachtgever relevant acht voor de levering van de Werkzaamheden en de Ondersteunende Diensten. De Opdrachtgever voldoet zo spoedig als mogelijk aan alle redelijke verzoeken van Dienstverlener om nadere informatie. Dienstverlener mag kunnen rekenen op de nauwkeurigheid en volledigheid van alle verstrekte informatie De Opdrachtgever verstrekt aan Dienstverlener alle informatie met betrekking tot nutslocaties die betrekking hebben op de uitvoering van de Werkzaamheden en de Ondersteunende Diensten, en geeft Dienstverlener onverwijld toegang tot de Locatie, het Werkterrein/de Werkterreinen en alle plaatsen die Dienstverlener noodzakelijk acht om de Werkzaamheden en Ondersteunende Diensten naar behoren en volgens de regels van de kunst uit te voeren, en dit 24h op 24h, zeven dagen op zeven De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de reiniging (zoals stofzuigen en de reiniging van spoelen) en vervanging van filters van de luchtbehandelingssystemen of andere apparatuur, behoudens andersluidende bepalingen in DEEL II en/of III De Opdrachtgever draagt alle kosten voor de Voorzieningen op het Werkterrein m.b.t. de Werkzaamheden alsmede alle kosten en uitgaven in verband met de wijziging, afsluiting en andere werkzaamheden voor dergelijke Voorzieningen binnen het Werkterrein behoudens hetgeen uiteengezet is in Bijlage 2: 4.6. Indien nieuwe nutsmeters dienen te worden geplaatst zullen deze kosteloos voor Dienstverlener door de Opdrachtgever worden geleverd, behoudens hetgeen uitdrukkelijk uiteengezet is in Bijlage 2. De Opdrachtgever zal Dienstverlener betrekken in alle gesprekken met de nutsbedrijven, onder meer m.b.t. de specificatie van de meters om zich ervan te vergewissen dat deze overeenkomen met de bestaande metersystemen De door Dienstverlener noodzakelijke communicatie dient door de Opdrachtgever te worden voorzien en geleverd op verzoek van Dienstverlener; de Opdrachtgever moet ook instaan voor het onderhoud ervan Indien DEEL III van deze Overeenkomst, door een derde of door Opdrachtgever zelf wordt uitgevoerd, dienen de onderhoudsrapporten van de installatie(s) te allen tijde ter beschikking te zijn van Dienstverlener. Opdrachtgever moet aan Dienstverlener tevens op eerste verzoek van deze laatste kopie overmaken van deze onderhoudsrapporten De Opdrachtgever dient alle benodigde goedkeuringen, erfdienstbaarheden, vergunningen te verkrijgen en te voldoen die vereist zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden en eventuele Ondersteunende Diensten alsmede voor het gebruik of de bezetting van permanente bouwwerken of voor permanente veranderingen in de bestaande faciliteiten. De Opdrachtgever moet aan Dienstverlener tevens alle stedenbouwkundige informatie, vergunningen, plattegronden en andere voor Dienstverlener mogelijks nuttige informatie ter beschikking stellen. Tevens geeft Opdrachtgever toestemming aan Dienstverlener om gebruik te maken van alle op het Werkterrein aanwezige machines, apparaten en installaties, deze te controleren en desgevallend aan te passen Indien de Opdrachtgever een gebrek of fout in de Werkzaamheden ontdekt, zal hij Dienstverlener daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen De Opdrachtgever voorziet in een geschikt onderkomen teneinde Dienstverlener in staat te stellen machines en apparatuur op te slaan voor de uitvoering van haar verplichtingen overeenkomstig deze Overeenkomst en de Overeenkomst Ondersteunende Diensten (DEEL II). De Opdrachtgever voorziet tevens in een voor Dienstverlener op de Locatie beschikbare vaste kantoorruimte met telefoon en internetverbinding voor de duur van deze Overeenkomst en de Overeenkomst Ondersteunende Diensten (DEEL II). 9

10 De Opdrachtgever moet aan de Diensteverlener melding maken van de opslag van of de vermoedelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op het Werkterrein. Opdrachtgever heeft ook de verplichting om de aandacht van Dienstverlener te vestigen op andere bijzondere of gevaarlijke situaties De Opdrachtgever bekrachtigt de in Bijlage 5 aangehechte Softwarelicentie-overeenkomst. Bij gebreke daarvan zal Dienstverlener vrijgesteld zijn van levering ingevolge de Overeenkomst en zal de niet bekrachtiging van de software licentieovereenkomst als een ernstige schending van de Overeenkomst worden beschouwd De Opdrachtgever voert tevens DEEL II (Overeenkomst Ondersteunende Diensten) en DEEL III (Onderhoudscontract) uit conform de erin gestipuleerde bepalingen Verzekeringen: zie onder 3.3 B 5. PRIVACY Opdrachtgever erkent dat door middel van de dienstverlening Dienstverlener kennis krijgt van persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever, diens aangestelden, personeelsleden, (onder)aannemers, cliënten en andere derden met wie de Opdrachtgever een commerciële relatie onderhoudt. Opdrachtgever garandeert dat hij conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van de persoonsgegevens de toestemming bekomen heeft van de natuurlijke personen wiens gegevens gekend zijn en/of gebruikt zullen worden door Dienstverlener. Enkel Opdrachtgever kan aansprakelijk geacht worden voor het gebruik van bovengenoemde persoonsgegevens. Op generlei wijze kan Dienstverlener of een derde hiervoor in rechte worden aangesproken. Hierbij verschaft Opdrachtgever aan Dienstverlener de uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen, opslagen en registeren van persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever, diens personeel, aangestelden, contractanten, en andere derden, in zoverre dit noodzakelijk is voor de uitoefening van haar werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever. 6. BETALING 6.1. De Contractsom en betaling De Contractsom voor het uitvoeren van deze Werken, alsook de betalingsmodaliteiten zijn omschreven in bijlage 6. De Contractsom is alleszins in totaliteit opeisbaar vanaf de Verklaring van Oplevering Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum Indien Opdrachtgever niet akkoord is met de factuur moet hij binnen de 14 dagen na ontvangst ervan de factuur schriftelijk protesteren met een gedetailleerd omschrijving van zijn bezwaar. Voort moet Opdrachtgever het niet-betwiste gedeelte van de factuur betalen binnen de vooropgestelde termijn van 30 dagen. Dienstverlener heeft het recht om de prestaties op te schorten of stop te zetten indien zij geen betaling ontvangen heeft, niettegenstaande het feit dat de factuur opeisbaar geworden is. Dienstverlener is gerechtigd om over te gaan tot facturatie van de door Dienstverlener tot op die datum uitgevoerde werken, te verhogen met de aan de opschorting of stopzetting verbonden kosten. De niet tijdige betaling der Werkzaamheden - hoewel reeds opeisbaar - geeft Dienstverlener het recht over te gaan tot opschorting of stopzetting van DEEL II Ondersteunende Diensten, en desgevallend DEEL III van de Overeenkomst. Vanaf dat ogenblik wordt het Rendement niet meer gegarandeerd. 10

11 6.2. Zaken waarop de vaststelling van de Contractsom is gebaseerd De Contractsom is gebaseerd op de huidige wetgeving, normen en gangbaar gebruik vanaf de datum van deze Overeenkomst. In geval van wijziging in de wetgeving, de normen of het gebruik die een invloed kunnen uitoefenen op de kosten of de tijd voor de uitvoering door Dienstverlener van de Werkzaamheden behoudt de Dienstverlener zich het recht voor de Contractsom en de Opleveringsdatum aan te passen conform hetgeen gestipuleerd is in Bijlage 6. De opdrachtgever aanvaardt een dergelijke wijziging in zowel de Contractsom als de Opleveringsdatum zonder dat hij hiervoor schadevergoeding kan vorderen van de Dienstverlener De Contractsom wordt verhoogd met een vergoeding van Euro per dag vertraging voor de door de Opdrachtgever veroorzaakte vertraging De licentievergoeding voor alle in de Softwarelicentieovereenkomst vastgestelde licentiesoftware opgenomen in Bijlage 5, is in de Contractsom inbegrepen BTW Alle aan de Opdrachtgever of Dienstverlener te betalen bedragen zijn exclusief BTW. Ingeval BTW dient te worden berekend over enig bedrag, dan zal de betalende partij, na overlegging van een geldige BTW-factuur van de andere partij, het BTW-bedrag voldoen Rente over te late betalingen Indien de Opdrachtgever te laat is met de voldoening van een overeenkomstig deze Overeenkomst aan Dienstverlener verschuldigd bedrag, betaalt de Opdrachtgever rente over het bedrag van de te late betaling tegen een jaarlijkse rentevoet van 12% of de op dat ogenblik geldende maximum wettelijke rente vanaf de uiterste datum van de betreffende betaling tot aan de datum waarop het betreffende bedrag door Dienstverlener is ontvangen. Deze bepalingen zijn ook van kracht op DEEL II (Ondersteunende Diensten) en DEEL III (Onderhoud) van deze Overeenkomst 7. RECHT OP EXTRA BETALING EN/OF VERLENGING VAN DE OPLEVERINGSDATUM 7.1 De Opdrachtgever kan Dienstverlener verzoeken voorstellen voor wijzigingen in de Werkzaamheden in te dienen, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Indien Dienstverlener een voorstel volgens een dergelijk verzoek indient, en de Opdrachtgever weigert erop in te gaan, zal de Opdrachtgever aan Dienstverlener de voor opstelling van het voorstel redelijk gemaakte kosten vergoeden. 7.2.Indien Dienstverlener tijdens de uitvoering der Werkzaamheden vertraging ondervindt die te wijten is aan de Opdrachtgever, of aan een door de Opdrachtgever verzochte wijziging in de Werkzaamheden, zal de Opdrachtgever aan Dienstverlener alle extra daarmee verband houdende kosten vergoeden. De Opleveringstermijn zal verlengd worden met de periode van vertraging welke te wijten is aan de Opdrachtgever. Deze extra kosten en vergoedingen zullen om de 14 dagen gefactureerd worden aan de Opdrachtgever met een omstandige omschrijving van de oorzaak van de vertraging en een gedetailleerde cijfermatige weergave van de kosten. Indien buiten de wil van Dienstverlener de situatie tijdens de werkzaamheden dermate wijzigt dat aanpassingswerken zich opdringen, zal Dienstverlener de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en hem desgevallend informeren over de additionele kosten die de aanpassingswerken met zich meebrengen, alsook de vertraging in de Opleveringstermijn. Indien de gewijzigde situatie vereist dat de werken worden opgeschort of stopgezet, dient Dienstverlener vergoed te worden voor de door haar reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten. 11

12 Elk der partijen kan een wijziging voorstellen. Dergelijke wijzigingen zijn eerst bindend van zodra deze voor akkoord door beide partijen zijn ondertekend. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor situaties die zich voordoen buiten haar wil die een vertraging veroorzaken in de uitvoering der werken, zoals o.m. verlies, schade, brand, vertragingen bij leverancier, transport,. In dergelijk geval wordt de opleveringstermijn verlengd met de periode van vertraging en zal Opdrachtgever Dienstverlener redelijk moeten vergoeden voor de bijkomende kosten die de vertraging haar veroorzaakt. Indien de vertraging langer aansleept dan 60 dagen heeft Dienstverlener het recht om de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 3 dagen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever moet aan Dienstverlener onmiddellijk de reeds geleverde prestaties vergoeden, alsook de aan de opzegging verbonden kosten, verliezen, winstderving en schade met betrekking tot het materieel, de uitrusting,. 8. OPLEVERING VAN DE WERKZAAMHEDEN 8.1 De ingevolge deze Overeenkomst uit te voeren Werkzaamheden worden volgens de specificaties in Bijlage 4 aangevangen en geheel opgeleverd. 8.2 Dienstverlener meldt aan de Opdrachtgever ( Mededeling van Oplevering ) wanneer naar haar mening de Werkzaamheden of een gedeelte daarvan zijn uitgevoerd. Na ontvangst van de Mededeling van Oplevering zal de Opdrachtgever de Werkzaamheden of het betreffende gedeelte daarvan onmiddellijk inspecteren, en zal binnen 7 dagen na de Mededeling van Oplevering aan Dienstverlener schriftelijk bevestigen dat de Werkzaamheden of het betreffende gedeelte zijn voldaan ( Verklaring van Oplevering ), of een lijst met gebreken ter rectificatie aan Dienstverlener verstrekken. 8.3 Indien de Opdrachtgever geen Verklaring van Oplevering verstrekt waarmee zij bevestigt dat Dienstverlener de Werkzaamheden of het betreffende gedeelte heeft opgeleverd of geen lijst met gebreken in de Werkzaamheden ter rectificatie door Dienstverlener verstrekt binnen de in artikel 8.2 bepaalde tijd, wordt zij geacht de Werkzaamheden of het betreffende gedeelte als zijnde opgeleverd te hebben aanvaard, en wordt de Verklaring van Oplevering geacht te zijn verstrekt. 8.4 Na verstrekking van een lijst met gebreken in de Werkzaamheden, welke werd goedgekeurd en aanvaard door Dienstverlener, zal Dienstverlener zich alle redelijke moeite getroosten om alle wezenlijke gebreken op die lijst te herstellen en een schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever verstrekken wanneer alle onderdelen zijn hersteld, en vervolgens de Opdrachtgever de gelegenheid geven de Werkzaamheden opnieuw te inspecteren; de bepalingen in artikel 8.2 en 8.3 zullen worden herhaald totdat alle overeengekomen gebreken zijn hersteld. 9. DE OVEREENKOMST DEEL I, II EN III EN DE GARANTIE VAN HET RENDEMENT 9.1. Vanaf de datum van ondertekening van deze Overeenkomst sluiten partijen een akkoord over DEEL I (Projectfase), Deel II (Ondersteunende Diensten) en DEEL III (Onderhoud) van deze Overeenkomst. DEEL I neemt een aanvang op datum van ondertekening van deze overeenkomst. DELEN II en III worden tussen partijen gesloten op datum van ondertekening van het energieperformantiecontract, doch nemen eerst een aanvang op 9.2. Variante A de Verklaring van Oplevering. Variante B 12

13 de Opleveringsdatum Dienstverlener verstrekt ten behoeve van de Opdrachtgever de Garantie van het Rendement (Bijlage 7) op voorwaarde dat de Opdrachtgever DEEL I, II en III van deze Overeenkomst in al haar bepalingen nakomt. 10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 10.1 Directe Schade geleden door de Opdrachtgever Dienstverlener zal aan de Opdrachtgever alle door de Opdrachtgever geleden Directe Schade vergoeden, die is ontstaan door de handeling of nalaten van handelen van Dienstverlener ingevolge of in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden en/of de Ondersteunende Diensten. De Dienstverlener is niet aansprakelijk ten opzichte van de Opdrachtgever voor gevolgschade Directe Schade geleden door Dienstverlener De Opdrachtgever zal aan Dienstverlener alle door Dienstverlener geleden Directe Schade vergoeden, die is ontstaan door de handeling of nalaten van handelen van de Opdrachtgever ingevolge of in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden en/of de Ondersteunende Diensten. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk ten opzichte van de Dienstverlener voor gevolgschade Beperking van aansprakelijkheid Dienstverlener s aansprakelijkheid ingevolge of met betrekking tot deze Overeenkomst is beperkt tot de Contractsom Vrijwaring voor schade veroorzaakt aan derden De opdrachtgever zal dienstverlener vrijwaren voor alle vorderingen van derden die ingevolge de uitvoering van deze overeenkomst tegen Dienstverlener zouden worden gesteld. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle bedragen waartoe zij zou worden veroordeeld in zowel hoofdsom, interesten als kosten Uitsluiting van aansprakelijkheid Dienstverlener is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van dit contract indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen die buiten de wil van dienstverlener zijn ontstaan. Onder overmacht worden onder meer begrepen: staking, oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, ziekte van personeel, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij leverancier, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, vernieling van machines, diefstal,... Dienstverlener is aansprakelijk voor de door haar onderaannemers uitgevoerde werkzaamheden. Dienstverlener heeft geen enkele verantwoordelijkheid, noch opdracht of bevoegdheid om de door de Opdrachtgever tewerkgestelde aannemers en aangestelden te superviseren. De aanwezigheid van Dienstverlener op de Werkterreinen ontslaat derden niet van hun aansprakelijkheid opzichtens de Opdrachtgever en andere derden. Dienstverlener kan geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk geacht worden voor overtreding van enige wettelijke bepaling veroorzaakt door handelingen of nalaten van de Opdrachtgever. Zo draagt Dienstverlener o.m. geen verantwoordelijkheid voor de verwijdering of bestrijding van gevaar voor de gezondheid, veiligheid of anderszins voortvloeiende uit de activiteiten van de Opdrachtgever op het Werkterrein/de Werkterreinen of enige andere werkzaamheden die door personen worden uitgevoerd die geen contractuele relatie hebben met Dienstverlener, inclusief de Opdrachtgever, diens aannemers of onderaannemers, diens huurders of bezoekers. De Opdrachtgever aanvaardt volledige aansprakelijkheid (zoals tussen haarzelf en Dienstverlener) voor de voldoening door haar aannemers, onderaannemers en huurders aan alle toepasselijke wettelijke regelgeving inzake de gezondheid en veiligheid en zal aan alle redelijke verzoeken en 13

14 aanwijzingen van Dienstverlener voldoen voor de verwijdering of bestrijding van dergelijk gevaar voor de gezondheid of veiligheid op het Werkterrein/ de Werkterreinen. 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 11.1 Auteursrecht en andere intellectuele rechten Dienstverlener verstrekt aan de Opdrachtgever (of zal ervoor zorg dragen dat elke betreffende aannemer aan de Opdrachtgever zulks verstrekt) een onherroepelijke overdraagbare, licentierechten voor het gebruik, kopiëren en de reproductie van alle ontwerpen en gerelateerde documenten die in verband met de Werkzaamheden worden opgesteld. Deze documenten dienen echter uitsluitend door de Opdrachtgever te worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en niet voor enig ander doel, en de Opdrachtgever is niet gerechtigd de ontwerpen of gerelateerde documenten te reproduceren voor een verlenging van het Project of een gedeelte daarvan. Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die ingevolge of in verband met deze Overeenkomst ontstaan blijven berusten bij Dienstverlener of de betreffende (onder)aannemer (indien van toepassing) Betaling van royalties Royalties die verschuldigd zijn voor octrooien, processen of uitvindingen zijn uitsluitend Dienstverlener s verantwoordelijkheid. Dienvolgens vrijwaart de Dienstverlener de Opdrachtgever voor alle vorderingen die door derden lastens Opdrachtgever gesteld worden wegens schending door Dienstverlener, een onderaannemer van Dienstverlener of ander voor wie Dienstverlener verantwoordelijk is, van een patent of ander intellectueel eigendomsrecht en dit voor zowel hoofdsom, interesten als kosten. 12. BEEINDIGING 12.1 Beëindiging door de Opdrachtgever De Opdrachtgever kan deze Overeenkomst opzeggen: indien de Opdrachtgever Dienstverlener ernstige schending van deze Overeenkomst heeft gemeld en Dienstverlener heeft nagelaten maatregelen te nemen deze schending binnen 14 dagen na de datum van de melding te herstellen; of indien Dienstverlener insolvabel wordt of een vereffenaar, curator, beheerder of bewindvoerder heeft aangesteld Beëindiging door Dienstverlener Dienstverlener kan deze Overeenkomst opzeggen: indien de Opdrachtgever meer dan 28 dagen na aanmaning door Dienstverlener te laat is met enige betaling, na de laatste betaaldatum overeenkomstig artikel 6; of indien Dienstverlener de Opdrachtgever een andere schending door de Opdrachtgever van deze Overeenkomst heeft gemeld, die een nadelige invloed heeft op de vervulling door Dienstverlener van haar verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst, en de Opdrachtgever de schending niet binnen 14 dagen vanaf de melding heeft hersteld; of indien de Opdrachtgever insolvabel wordt of een vereffenaar, curator, beheerder of bewindvoerder heeft aangesteld; of indien Dienstverlener Schimmel of Gevaarlijke Stoffen op het Werkterrein aantreft. 14

15 12.3 Betaling na beëindiging door Dienstverlener Na beëindiging van deze Overeenkomst door Dienstverlener overeenkomstig artikel 12.1 of 12.2, zal de Opdrachtgever onmiddellijk alle aan Dienstverlener verschuldigde bedragen voldoen met betrekking tot de uitvoering door Dienstverlener tot aan de dag van beëindiging, inclusief betaling van ieder aanvullend werk dat door Dienstverlener is uitgevoerd op verzoek van de Opdrachtgever na beëindiging en betaling van de bestelde apparatuur en het materiaal Indien DEEL I van deze Overeenkomst wordt beëindigd voordat de Werkzaamheden zijn afgerond, is geen van partijen gehouden DELEN II en III van de Overeenkomst verder uit te voeren. 13. PROCEDURE VOOR DE OPLOSSING VAN GESCHILLEN 13.1 Mededeling van voorziene geschillen Dienstverlener en de Opdrachtgever zullen trachten elkaarop de hoogte te stellen van een te verwachten geschil teneinde dit door onderhandeling te voorkomen Onderhandeling tussen leidinggevenden en bemiddeling Dienstverlener en de Opdrachtgever zullen trachten elk geschil dat zich voordoet op te lossen door middel van rechtstreekse in goed vertrouwen te voeren besprekingen tussen de leidinggevenden. Ieder van hen zal een verzoek van een ander om een geschil te verwijzen naar bemiddeling indien het niet d.m.v. rechtstreekse besprekingen kan worden opgelost, in overweging nemen Procedures Indien het geschil niet overeenkomstig artikel 13.1 en 13.2 kan worden opgelost, dan zal het overeenkomstig artikel 20 worden beslecht. 14. VERTROUWELIJKHEID 14.1 Alle rechten op Vertrouwelijke Informatie worden door de openbaarmakende partij voorbehouden, en de partij die dergelijke openbaarmaking ontvangt zal de Vertrouwelijke Informatie voor geen enkel ander doel dan voor de uitvoering van deze Overeenkomst aanwenden, en zal de Vertrouwelijke Informatie niet openbaar maken ten voordele van haarzelf of teneinde de openbaarmakende partij daarmee te schaden Iedere partij zal, op verzoek van de andere partij na oplevering of eerdere beëindiging van deze Overeenkomst, de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij alsmede alle kopieën daarvan teruggeven Niettegenstaande bovenstaande bepalingen, is geen der partijen aansprakelijk voor de openbaarmaking of het gebruik van informatie die door de andere partij is openbaar gemaakt of doorgegeven, indien de informatie: openbaar is ten tijde van de openbaarmaking of later openbaar wordt, anders dan door schending van deze Overeenkomst; of de ontvangende partij ten tijde van de openbaarmaking reeds bekend is; of is goedgekeurd voor schriftelijke uitgave door een bevoegde gemachtigde van de openbaarmakende partij; De verplichtingen ingevolge deze bepaling zullen van kracht blijven ook na verjaring, opzegging of beëindiging van deze Overeenkomst. 15

16 14.4 De Opdrachtgever stemt ermee in dat Dienstverlener de naam, de Locatie, de Werkzaamheden en de inhoud en uitvoering van deze Overeenkomst mag gebruiken als referentie, hetgeen inhoudt, zonder beperking, het nemen van foto s of het publiciteit geven aan of aankondiging doen van het bestaan van deze Overeenkomst en de Opdrachtgevers activiteiten met betrekking tot haar deelname in deze Overeenkomst. 15. GELDIGHEID VOORWAARDEN Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt, blijven de overige bepalingen uit deze Overeenkomst van kracht zodat het doel van partijen gehandhaafd blijft. 16. MEDEDELINGEN Mededelingen of andere communicatie die ingevolge deze Overeenkomst nodig is of toegestaan, zullen in voldoende mate worden verstrekt indien zulks persoonlijk wordt gedaan aan de in Bijlage 1 gespecificeerde persoon, of indien verzonden per aangetekende post of per post met bericht van bestelling aan de in Bijlage 1 gespecificeerde adressen. 17. VERKLARING VAN AFSTAND Indien een der partijen nalaat vast te houden aan de uitvoering of vervulling van de verplichtingen van de andere partij ingevolge deze Overeenkomst, dan zal zulks niet worden geacht een verklaring van afstand te zijn noch een afzien van de uitvoering van een dergelijk recht of verplichting voor de toekomst, noch zal e.e.a. als zodanig worden opgevat. 18. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING 18.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverlener mag de Opdrachtgever geen recht of verplichting ingevolge deze Overeenkomst vervreemden of overdragen Dienstverlener kan, naar haar goeddunken, rechten en verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst vervreemden of overdragen Dienstverlener kan, naar haar goeddunken, een gedeelte van de of alle Werkzaamheden uitbesteden. Net als tussen de Opdrachtgever en Dienstverlener echter blijft Dienstverlener verantwoordelijk voor al het werk of een gedeelte van het werk dat door onderaannemers wordt uitgevoerd. 19. GEHELE OVEREENKOMST Deze Overeenkomst inclusief alle Bijlagen daarvan vertegenwoordigt de gehele Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Dienstverlener en vervangt alle eerder gedane onderhandelingen, verklaringen of overeenkomsten. 16

17 20. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED Deze Overeenkomst wordt beheerst door en wordt in elk opzicht uitgelegd overeenkomstig het Belgisch recht. Elk geschil zal behoudens onderling akkoord over arbitrage ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechters van het arrondissement Brussel. Huidige overeenkomst werd opgesteld te. op... in twee (2) exemplaren waarvan elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben. Ondertekend door en namens Dienstverlener: Handtekening Naam: Functie: Ondertekend door en namens de Opdrachtgever: Handtekening Naam: Functie: 17

18 Bijlage 1 - Contactgegevens; vertegenwoordiger opdrachtgever en dienstverlener; mededelingen; 18

19 Bijlage 2 Nadere omschrijving van de werkzaamheden 19

20 Bijlage 3 Nadere omschrijving van de locatie en het werkterrein 20

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene levering en betalingsvoorwaarden A.J. van Essen Uitvaartzorg- begrafenis en crematieverzorging Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62777521 Artikel 1 Definities a.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

info@klompuitvaartzorg.nl 8300 BC EMMELOORD KvK: 57096473

info@klompuitvaartzorg.nl 8300 BC EMMELOORD KvK: 57096473 Algemene voorwaarden Klomp Uitvaartzorg www.klompuitvaartzorg.nl Postbus 1139 info@klompuitvaartzorg.nl 8300 BC EMMELOORD KvK: 57096473 Tel: 06 57 98 76 36 IBAN: NL22INGB0007587740 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk JeEigenSpoor (verder JeEigenSpoor):

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Beekmans Schilderwerken: Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder: Consument / Opdrachtgever; Ieder natuurlijk persoon die niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Echt Om, om echt te zijn

Echt Om, om echt te zijn Algemene voorwaarden Echt Om Samenvatting Echt Om heeft hieronder de belangrijkste punten van de algemene voorwaarden samengevat. Op verzoek sturen wij u de volledige algemene voorwaarden. Als we met elkaar

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 LAATSTE WIJZIGING 01 FEBRUARI 2013 TYPE- EN/OF DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN Artikel 1 Definities! Creatief Bureau: Opdrachtnemer. Leverancier van diverse

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: a. Diensten: Alle door of namens opdrachtnemer op basis van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie