van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met DrawBridge54 Nederland (hierna te noemen: DrawBridge54 ) betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel onderzoek, studie en advisering in de ruimste zin des woords (hierna te noemen de opdracht ).Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door DrawBridge54. Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst 1. De overeenkomst tussen DrawBridge54 en de opdrachtgever komt enkel tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier van DrawBridge54, door een door DrawBridge54 en de opdrachtgever getekende schriftelijke opdrachtbevestiging, of door schriftelijke bevestiging door DrawBridge54 aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht. 2. Indien de Opdrachtgever een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de Opdrachtgever aan DB Alle offertes van DrawBridge54 zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan DrawBridge54 is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht wezenlijke informatie aan DrawBridge54 heeft verstrekt. Bij gebreke van aanvaarding door de opdrachtgever vervallen offertes van DrawBridge54 vier weken na de datum van offertes, of zoveel eerder als betreffende offerte door DrawBridge54 wordt herroepen of gewijzigd. Artikel 3 - Uitvoering opdracht 1. DrawBridge54 zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Alle voor DrawBridge54 uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen. 2. DrawBridge54 zal met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft DrawBridge54 het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. DrawBridge54 zal zich inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Uitvoering van de opdracht kan echter worden beïnvloed door omstandigheden waarvoor DrawBridge54 niet verantwoordelijk is, zoals de kwaliteit van de door DrawBridge54 benodigde informatie, de medewerking die door de opdrachtgever of derden aan DrawBridge54 wordt verleend, en de beschikbaarheid van faciliteiten en docenten. De voor uitvoering van de opdracht overeengekomen tijd en/of datum geldt derhalve steeds bij benadering.

2 5. DrawBridge54 heeft het recht uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien DrawBridge54 niet alle voor uitvoering van de opdracht benodigde stukken en informatie tijdig voor aanvang van de opdracht heeft ontvangen. 6. DrawBridge54 kan niet instaan voor het gebruik door de opdrachtgever of derden van de resultaten van de opdracht. Artikel 4 - Verplichtingen opdrachtgever 1. De opdrachtgever staat ervoor in dat DrawBridge54 alle voor tijdige en deugdelijke uitvoering van de opdracht benodigde stukken en informatie tijdig voor aanvang van de opdracht heeft ontvangen. Indien voor de tijdige en deugdelijke uitvoering van de opdracht de ondersteuning van medewerkers van opdrachtgever noodzakelijk is zal opdrachtgever betreffende medewerkers tijdig aan DrawBridge54 ter beschikking stellen. 2. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken geen opdracht dan na schriftelijke toestemming van DrawBridge54. DrawBridge54 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of nalaten van betreffende derden. 3. Alle offertes en tarieven van DrawBridge54, dagdeeltarieven en reis- en verblijfskosten daaronder begrepen, zijn exclusief BTW. Artikel 5 - Vertrouwelijkheid DrawBridge54 is jegens de opdrachtgever verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie die DrawBridge54 in het kader van de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever zal hebben verkregen. DrawBridge54 zal bij de uitvoering van de opdracht alle maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor bescherming van de vertrouwelijkheid van betreffende informatie. De opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DrawBridge54 aan derden geen mededeling doen over de werkwijze en methodes van DrawBridge54, noch de rapportage of andere schriftelijke informatie van DrawBridge54 aan derden ter beschikking stellen. Artikel 6 - Aanpassing opdracht DrawBridge54 en opdrachtgever hebben het recht uitvoering van de opdracht te staken, indien uitvoering van de opdracht door wijziging van de omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Het hierna in artikel 7 bepaalde is in zodanig geval van toepassing. Indien er zich bij uitvoering van de opdracht onvoorziene omstandigheden voordoen die aanpassing van de opdracht noodzakelijk maken dan zullen partijen in redelijkheid overleggen omtrent aanpassing van de opdracht. Niet of niet tijdige uitvoering van enig onderdeel van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen ten aanzien van betreffend onderdeel van de opdracht schriftelijk anders zijn overeengekomen. Artikel 7 - Voortijdige beëindiging opdracht 1. DrawBridge54 heeft het recht de opdracht door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever ondanks schriftelijke ingebrekestelling jegens DrawBridge54 in verzuim blijft met de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de opdracht. 2. Ieder van partijen kan de opdracht door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken schriftelijk beëindigen indien vaststaat dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd overeenkomstig de opdrachtbevestiging of nadere schriftelijk overeengekomen opdrachtspecificaties. Tussentijdse opzegging kan eerst geschieden na redelijk overleg tussen partijen omtrent voortzetting of aanpassing van de opdracht. 3. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten volledig door de opdrachtgever worden vergoed. De opdrachtgever heeft geen

3 recht op vergoeding van schade of kosten in geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht. 4. In geval een van beide partijen in staat van faillissement raakt of surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. Artikel 8 - Annulering training door opdrachtgever 1. De opdrachtgever voor een training heeft het recht de deelname aan, of de opdracht tot een training bij aangetekende brief te annuleren. 2. Indien annulering uiterlijk een maand voor aanvang van de training geschiedt is de opdrachtgever 25% van de bij opdracht overeengekomen vergoeding, vermeerderd met alle reeds door DrawBridge54 gemaakte kosten, verschuldigd. 3. Indien annulering korter dan een maand voor aanvang van de training geschiedt is de opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding vermeerderd met alle reeds door DrawBridge54 gemaakte kosten, verschuldigd. Zie onder Indien de opdrachtgever, dan wel enige door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige restitutie. Artikel 9 - Annulering training door DrawBridge54 DrawBridge54 heeft het recht zonder opgaaf van redenen een training te annuleren dan wel deelname van enige door opdrachtgever aangewezen derde(n) aan zodanige training te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van respectievelijk de volledige voor betreffende training betaalde vergoeding dan wel de voor deelname van betreffende derde(n) aan DrawBridge54 betaalde vergoeding. Artikel 10 - Vervanging 1. De opdrachtgever heeft het recht een bij DrawBridge54 aangemelde deelnemer voor aanvang van de training en na toestemming van DrawBridge54 door een andere deelnemer te doen vervangen. 2. DrawBridge54 heeft het recht de opdracht te doen uitvoeren door (een) andere adviseur(s)/trainer(s) dan de voor aanvang van de opdracht ingeplande adviseur(s)/trainer(s) indien DrawBridge54 van oordeel is dat dit voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. 3. Indien DrawBridge54 van oordeel is dat toevoeging van (een) adviseur(s)/trainer(s) voor deugdelijke en/of tijdige uitvoering van de opdracht noodzakelijk is zullen partijen in redelijkheid overleggen omtrent aanpassing van de opdracht en vergoeding. Artikel 11 - Prijzen Offertes en prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2. Artikel 12 - Betaling 1. De opdrachtgever dient de met DrawBridge54 overeengekomen vergoeding een maand voor aanvang van de opdracht, doch uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, op de door DrawBridge54 aangegeven wijze zonder korting of compensatie te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van betreffende factuur naast de wettelijke vertragingsrente verschuldigd.

4 3. De opdrachtgever heeft niet het recht betaling op te schorten wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van DrawBridge54, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van de opdrachtgever ter zake. 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens op opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere factuur. Artikel 13 - Incassokosten Alle kosten verbandhoudende met het verkrijgen van betaling in of buiten rechte van enig door opdrachtgever verschuldigd bedrag zijn voor rekening van opdrachtgever. De kosten van verkrijging van betaling buiten rechte zullen steeds gelijk zijn aan toepasselijke incassotarief volgens de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 10% van het verschuldigde bedrag. Artikel 14 - Uitsluiting / opschorting DrawBridge54 heeft het recht deelname van de opdrachtgever of enige door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten indien de opdrachtgever niet tijdig aan enige betalingsverplichting heeft voldaan. Artikel 15 Intellectuele eigendom 1. DrawBridge54 is enig eigenaar en auteursrechthebbende van alle werken, daaronder begrepen brochures, project-materiaal, trainingsmateriaal, rapporten, voorstellen en andere stukken, die DrawBridge54 bij of in verband met uitvoering van de opdracht heeft vervaardigd of gebruikt, tenzij het betreffende werk een ander als auteursrechthebbende vermeldt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DrawBridge54 zal de opdrachtgever geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van enig werk (doen) gebruiken, publiceren of op welke wijze ook vermenigvuldigen. 2. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van enig door de Auteurswet of enig intellectueel eigendomsrecht beschermt werk verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van opdrachtgever of derden wordt gemaakt en vrijwaart opdrachtgever DrawBridge54 in en buiten rechte voor alle schade en aanspraken voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie van zodanig werk. 3. Indien in de onze dienstverlening software producten zijn opgenomen, zullen deze in licentie worden gegeven conform de voorwaarden van het DrawBridge54 Software License and Maintenance Agreement (de License Agreement ). Op de License Agreement zijn ook deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van strijd tussen enige bepaling van de License Agreement en deze algemene voorwaarden prevaleert de License Agreement. Artikel 16 - Aansprakelijkheid 1. DrawBridge54 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van enige aan DrawBridge54 toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, noch voor schade ontstaan door onrechtmatige handelen van DrawBridge54 of niet leidinggevende ondergeschikten van DrawBridge54, behoudens indien en voorzover deze schade door een aansprakelijkheidsverzekering is gedekt, de verzekeraar tot uitkering overgaat en de vordering binnen 1 jaar na afronding van de opdracht per aangetekend schrijven aan DrawBridge54 kenbaar is gemaakt.

5 2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat DrawBridge54 voor haar werkzaamheden in het kader van een opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden zal iedere aansprakelijkheid verder worden beperkt tot maximaal het bedrag dat DrawBridge54 over de laatste drie maanden zal hebben ontvangen. 3. DrawBridge54 is niet aansprakelijk voor overige (gevolg-)schade, noch voor schade geleden door derden; de opdrachtgever vrijwaart DrawBridge54 tegen aanspraken en schade van derden. De toepassing, het gebruik en de publicatie van adviezen, rapporten en materialen van DrawBridge54 zijn geheel voor risico van de opdrachtgever. Artikel 17 - Overmacht 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DrawBridge54 opgeschort. Indien DrawBridge54 als gevolg van overmacht gedurende een periode langer dan twee maanden niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever uit te voeren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat. 2. Indien DrawBridge54 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of als gevolg van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is DrawBridge54 gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, behoudens indien het nog uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op de rechtsverhouding tussen DrawBridge54 en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen DrawBridge54 en opdrachtgever zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training van de eenmanszaak Kern Coaching en Training, eigenaar/directeur Loes Vrolijk hierna te noemen: 'Kern Coaching en Training' gevestigd Groenhovenweg 375 te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten Artikel 1: Definities 1.1. Opdracht: een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Alares, zich jegens de andere

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910 1. Artikel 1. Definities... 3 2. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 3. Artikel 3. Offertes... 3 4. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst... 3 5. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn...

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Deze opleiding heeft een studielast van ca. 400 uur, waarvan 200 uur theorie. U kunt de opleiding in 3 maanden (= 20 uur/week theorie) of in

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie