JAARVERSLAG 2014 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST

2 Verantwoording: Samenstelling: Peter van Rossum Tekst: Lay-out: Foto s: Peter Janzen, Peter van Rossum, Christa Kuilman, Rob van Bakel, Nel Huurman, Marian van Bakel-van Latum, Thea de Haan-Tetteroo, Henny Bax, Ben Nisters, Johanna de Wilde en Loes van Ophemert Liesbet van der Zel Marian van Bakel-van Latum, Nel Huurman, Thea de Haan-Tetteroo en Liesbet van der Zel Uitgave: De Zondagsschilders, maart 2015

3 Inhoudsopgave Inleiding Het bestuur Bestuursamenstelling: Het bestuur heeft zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen Organisatieschema bestuur, coördinatie en uitvoering De Zondagsschilders Belangrijkste bestuursbesluiten: Overledenen Verslagen commissies Secretariaat en ledenadministratie... 8 a) Werkzaamheden secretariaat...8 b) Financiële Ledenadministratie Communicatie Evenementen a) Tentoonstellingen...11 b) Zondagsactiviteiten en Inloopateliers c) Teken- en schilderdagen d) Werkweken e) Jubileum t.g.v. ons 80-jarig bestaan in f) Verenigingsfeesten g) Jubilea en Algemene ledenvergadering Ateliercommissie Ateliernieuws Cursussen Financieel jaarverslag Balans Exploitatieoverzicht Vergelijking begroting met jaarrekening Toelichting op de jaarrekening Begroting Verklaring kascommissie Cursusrooster Samenstelling bestuur en commissies Bestuur...30 Commissies...30 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST Geldersekade EM Amsterdam Tel IBAN: NL86 INGB t.n.v. De Zondagsschilders K.v.K

4 - 2 -

5 1. Inleiding Het jaarverslag van 2014 van de Amsterdamse Vereniging De Zondagsschilders beoogt inzicht te geven in de vele activiteiten die binnen de vereniging plaatsvinden. Verschillende vrijwilligers hebben weer hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit verslag. Opnieuw blijkt dat onze verenging alleen kan bestaan door het vele werk door de vrijwilligers verricht. Achterin dit verslag staat een lange lijst van vrijwilligers en hun taken. Het is hier de plaats om allen, namens het bestuur, DANK te zeggen. In maart 2014 trad een nieuw bestuur aan, zoals u in dit verslag kunt lezen. Een van de nieuwkomers is ondergetekende tot dan toe een vreemde in Zondagsschilders land. Ook de penningmeester was tot zijn aantreden niet betrokken bij de vereniging. Aan hem de taak om namens het bestuur verantwoording af te leggen over het gevoerde en in 2015 te voeren financiële beleid. En dat gaat niet zonder zorgen, want hetgeen mijn voorganger, Jim van Dijk, in het jaarverslag over 2013 meldde over de grote zorgen die het bestuur heeft m.b.t. de ook dit jaar weer geconstateerde afname in de cursusdeelname van leden, is nog steeds actueel. En dat is niet alleen verdrietig voor de leden die moesten afhaken maar ook negatief voor de financiële positie van onze vereniging, die eveneens nog getroffen wordt door huurverhoging en afbouw van de subsidie door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Maar de vereniging, in 2015 TACHTIG JAAR, toont een jeugdig elan. In 2014 werd in eigen huis een schitterende tentoonstelling georganiseerd. Wij hebben de Mozes & Aäronkerk, die na het Glazen Huis ook als expositieruimte voor ons is weggevallen, helemaal niet nodig. Wij staan, tachtig jaren oud, stevig op eigen benen. Maar hulp kunnen wij altijd gebruiken, vandaar dat verschillende organisaties al in 2014 zijn aangeschreven met subsidieverzoeken voor de viering van ons jubileum. Dat had succes en ook dit jaar moesten belangstellenden voor Kunst en Koffie en Portret Bekende Amsterdammer weer op een wachtlijst geplaatst worden. Het bestuur verwacht dan ook dat de viering van ons tachtigjarig jubileum een groot succes zal worden en onze vereniging een nieuwe impuls zal geven. Peter Janzen, voorzitter

6 2. Het bestuur Bestuursamenstelling: Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 23 maart is de bestuurssamenstelling sterk gewijzigd. Voorzitter Jim van Dijk trad af vanwege drukke werkzaamheden elders. Penningmeester Henk Busscher had al eerder aangekondigd dat hij zich na zijn 3-jarige termijn niet meer beschikbaar zou zijn. Bestuurslid communicatie Anna Stunova was al in september 2013 afgetreden. Bestuurslid artistiek beleid Christa Kuilman en secretaris Peter van Rossum traden ook statutair af, maar stelden zich herkiesbaar. Wij zijn verheugd dat zich weer nieuwe kandidaten beschikbaar hebben gesteld voor bestuursfuncties, namelijk Peter Janzen, kandidaat voorzitter, Rob van Bakel, kandidaat penningmeester en Jadranka Štrbac, kandidaat bestuurslid communicatie. Er waren geen tegenkandidaten. De voorgedragen kandidaten werden met algemene stemmen door de ALV geaccepteerd, evenals de aftredende bestuursleden, die zich opnieuw beschikbaar hadden gesteld. Langs deze weg bedankt het nieuwe bestuur de afgetreden bestuursleden voor al hun werk en inzet voor de vereniging Het bestuur heeft zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen: Financiële situatie van de vereniging Het zwaartepunt van de bestuursaandacht lag dit jaar op de penibele financiële situatie. Op de nieuwjaarsreceptie werd al gewag gemaakt van een te verwachten negatief resultaat op de exploitatierekening. Een aantal oorzaken voor deze dalende lijn: o Het teruglopende aantal leden en cursisten. o De aangekondigde huurverhoging van meer dan 8%. o De onzekere situatie met betrekking tot onze subsidieverstrekker. De subsidie voor Zondagsschilders wordt met ingang van 2015 overgeheveld van de Dienst Maatschappelijk Ondersteuning naar Het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK). Uit gesprekken met het AFK bleek duidelijk dat de, in hun ogen, riante subsidie op den duur niet te handhaven is. De subsidie zal duidelijk gaan afnemen, weliswaar met een overbruggingsregeling, maar onontkoombaar. Aangezien tijdens de ALV door het bestuur met de leden was afgesproken dat de lesgelden maximaal met 15,- zouden stijgen in 2015 was een extra ALV in november noodzakelijk. Hierin werden de volgende besluiten genomen: o Docenten- en modelvergoedingen worden bevroren op het niveau o Vrijwilligersvergoedingen worden bevroren op het niveau o Het traditionele vrijwilligerspresentje op de medewerkersdag vervalt. o Het lesgeld wordt verhoogd met 8%. o Het lidmaatschapsgeld wordt met 5,- verhoogd naar 40,- per jaar. Tevens heeft het bestuur besloten om niet-rendabele cursussen te laten vervallen of samen te voegen. Door deze maatregelen heeft het bestuur voor 2015 een sluitende begroting kunnen presenteren, zelfs inbegrepen de kosten van het jubileum (zie verder het financieel jaarverslag). Ook heeft het bestuur een aantal maatregelen genomen om het aantal leden en cursisten te vergroten. Afgezien van de bekende wervingsacties tijdens de expositie en Open dag/kunstmarkt en de reeds bestaande activiteiten op Facebook en de website willen wij door de publiciteit rond ons jubileum ook weer extra leden en cursisten aanwerven.

7 - 5 - Er werd in december een cadeaubon voor twee lessen ontworpen. Leden konden deze bon kopen voor vrienden en bekenden. De bestaande 5 strippenkaart werd omgedoopt tot snuffelpas. Daarnaast werden er voor de jaargroepen cursuspassen voor 15 lessen geïntroduceerd ter aanvulling op de wat dunner bezette groepen. Drie docenten kwamen met het idee om een vrije werkplaats model te starten, zij dachten dat daar ook onder hun collega s belangstelling voor zou bestaan. Voor de vrije werkplaats model zijn er cursuspassen met 5 of 10 strippen. Beleidssessie De jaarlijkse beleidssessie werd dit jaar gehouden op 30 augustus ten huize van voorzitter Peter Janzen. Hierbij kwam o.a. aan de orde: o De precaire financiële situatie: Op de beleidssessie werd de basis gelegd van de hierboven genoemde financiële maatregelen van het bestuur. o De toekomst en continuïteit van de ledenadministratie: Het bestuur vindt het zorgelijk dat de het programma van de ledenadministratie slechts door 1 man kan worden onderhouden. De aangekondigde programmawijzigingen om de taken van de financieel leden-administrateur te verlichten konden niet worden uitgevoerd door zijn plotselinge ziekte eind Bij deze wenst het bestuur hem van harte beterschap. Begin 2015 zal het bestuur zich weer over deze kwetsbare positie buigen. o Het bestuurslid communicatie heeft sterk behoefte aan een formele PR-commissie. Besloten wordt om binnen de vereniging op zoek te gaan naar geschikte kandidaten. o Formalisering besluitvorming: Afgesproken wordt dat geen besluitvorming via mail meer mag plaatsvinden, Dit leidt teveel tot misverstanden. In dit verband is besloten om de bestuursvergaderingen minimaal eens in de 5 weken te laten plaatsvinden. o Plaatsvervangingsbeleid bestuursleden: Afgesproken is dat ieder bestuurslid een plaatsvervanger krijgt toegewezen binnen het bestuur. Inmiddels is een voorstel hiertoe gecreëerd. o Verhuurbeleid 1 e en 3 e verdieping: Het bestuur heeft besloten dat er geen belemmering mag zijn tegen het tijdelijk verhuur van de ruimtes. Het bedrag wordt voorlopig vastgesteld op 60,- per dagdeel. o Toekomst website: Op de beleidssessie werd besloten een offerte te laten uitbrengen om een nieuwe website te bouwen. Inmiddels is besloten om nog even met de oude website verder te gaan (zie verder communicatie-verslag).

8 - 6 - Organisatieschema bestuur, coördinatie en uitvoering De Zondagsschilders 2.3 Organisatieschema bestuur, coördinatie en uitvoering De Zondagsschilders Voorzitter Peter Janzen Secretaris Peter van Rossum Penningmeester Rob van Bakel Artistiek Beleid Christa Kuilman Communicatie Jadranka Štrbac - algemene leiding - externe betrekkingen - werkweken - verenigingsfeesten - ALV Werkweken Nel Huurman Verenigingsfeesten (Open dag, Nieuwjaar instuif en medewerkersdag) Loes van Ophemert Ateliercommissie Ben Nisters en Christa Kuilman Ben Nisters + Team - voorbereiden en afhandelen bestuurs-, coördinatoren en ledenvergaderingen - planning beleidscyclus - secretariaat/archivering Secretariaat Leden- en cursusadministratie Verenigingsarchief Christa Kuilman medewerkers team (3 ochtenden/week) Planning & Organisatie Christa Kuilman Jubilea Docenten Marian van Bakel - van Latum - financieel beleid - financiële jaarstukken - financiële ledenadministratie Boekhouding Ria Dozy/Ria Dozy Financiële ledenadministratie + programmatuur Bas Kuilman/Bas Kuilman Secretariaat - artistiek beleid - werving & selectie (docenten) - aanspreekpunt docenten - docentenvergaderingen - contactpersonen Tentoonstellingen Nel Huurman/Nel Huurman Tentoonstellingscommisie Contactpersonen Akke Hemker/Akke Hemker Docenten Jaargroepen Tekendagen Henny Bax/Henny Bax - marketing - publiciteit - ledenwerving Beheer fotoarchief/ Organisatie kunstkaarten Paul Krijnen Sociale media Jadranka Štrbac Nieuwsflitsen Christa Kuilman Website Jadranka Štrbac/Guus Wolswijk Catering ALV Marian van Bakel - van Latum Open Dag Thea de Haan-Tetteroo Functionaris Coördinator Uitvoering Media contacten Thea de Haan-Tetteroo Huisstijl / drukwerk lay-out Liesbet van der Zel Diversen ontwerp Dipo Barenbrug PR/Voorlichting tijdens tentoonstellingen Mapje Sewing Persberichten Hennie Hooijer en Rita van Dijk Portret BA er Thea de Haan-Tetteroo Verspreiding folders: Lutske van Waveren Jubileumcommissie Thea de Haan-Tetteroo Redactie Ateliernieuws Johanna de Wilde Publiciteit Vacature (nu Jadranka Štrbac.a.i.)

9 Belangrijkste bestuursbesluiten: Kunstkaarten worden niet meer door de Zondagsschilders gemaakt Cursusprijs 2015 verhogen met max. 15,- excl. Inflatiecorrectie Aandachtsgebied evenementen valt onder voorzitter Do-av Jan Frenken: cursisten/docent moeten zelf tekort van 245,- aanvullen. Do-av Onno Lolkema: 1e cursusles afwachten. Indien quotum niet gehaald, dan idem bovenstaand besluit. Basis cursusprijs ivm vrijwilligersvergoeding bevriezen op 272,- Modelvergoeding bevriezen op 32,- Docentenvergoeding bevriezen op huidig niveau van 66,50 per les Eindejaarsbonus docenten en Financieel leden-administrateur ( 100,-) niet uitkeren Presentje medewerkers tijdens medewerkersdag vervalt Bovenstaande 5 besluiten gelden zolang het financiële resultaat negatief is. De minimale bezettingsgraad voor de 1e verdieping wordt 9; de 3e verdieping blijft 11 (dekking van de directe kosten, energie- en admin. kosten). Voor groepen zonder docent wordt per cursus het minimale aantal cursisten bepaald. Na de docentenvergadering worden docenten, wier cursus zich in de gevarenzone bevinden, uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur. Hierin worden de volgende keuzes voorgelegd: o Docent pleegt overleg met cursisten, waarin wordt voorgelegd om docentenvergoeding te verlagen en/of cursusprijs te verhogen en/of het aantal modellen te verminderen, zodanig dat de directe kosten minstens worden gedekt. Deze afspraak geldt voor maximaal 1 jaar, daarna treedt het volgende punt in werking indien de min. bezettingsgraad nog steeds niet wordt gehaald. o Cursus vervalt of wordt samengevoegd met andere cursus van de betreffende docent Overledenen Met leedwezen hebben we ook dit jaar eer afscheid moeten nemen van een aantal leden, dat ons is ontvallen. Het betreft de volgende personen: André Ketelaars is altijd één van de meest markante figuren bij De Zondagsschilders geweest. Hij werd lid in Op de ALV is hij nog uitvoerig gefêteerd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Begonnen in de Marnixstraat bij Joop Rooijers: schilderen en boetseren. O.l.v. Marian Zwiep heeft hij zich ook het beeldhouwen eigen gemaakt. Naar zeggen was zijn gedrevenheid legendarisch, maar tegelijkertijd was hij ook altijd vrolijk en positief ingesteld. Van 1980 tot 1998 was hij 2e penningmeester en ook enige jaren vice-voorzitter. Tijdens deze periode nam hij de organisatie op zich van een groep waar men iedere maandagmiddag trachtte een gegeven onderwerp op expressionistische wijze weer te geven. Van maart 1998 tot maart 2003 leidde hij onze vereniging als voorzitter. Bij zijn aftreden werd hij tot erelid van de vereniging benoemd. Wat je noemt: een schaap met 5 poten. In de loop der tijd ging zijn gezondheid steeds meer achteruit, maar daarbij had hij veel steun aan zijn partner Peter. Wij zullen hem node missen. Jan Velthuijzen was 87 toen hij in op 30 april overleed. Jan heeft altijd kunstschilder willen worden, maar daar is vanwege de crisis in de 30-er jaren niets van gekomen: er moest geld worden verdiend. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon, dus werd hij lid van De Zondagsschilders. Bij ons stond hij bekend om zijn goedlijkende portretten. Bij open dagen en demonstraties op de Nieuwmarkt stonden de mensen in de rij om door hem te worden geportretteerd. Ook op de werkweken was hij een graag-geziene gast met zijn humor en prachtige verhalen. De laatste jaren stond zijn gezondheid hem, tot zijn grote leedwezen, niet meer toe naar de Geldersekade te komen. Ook hem en zijn werk zullen wij missen. Greetje Löwenthal-Bak is overleden op 21 juni Zij heeft jarenlang bij Rob Raats geschilderd. Zij was 29 jaar lid van De Zondagsschilders. Puck Poulus, ook een oud-cursist van Rob Raats, is overleden in november Was samen met haar man ook een regelmatige bezoeker bij de lezingen van Kunst & Koffie.

10 - 8 - Nel Oosterbaan-Hooijveld is in januari 2015 gestorven. Nel en Nol Oosterbaan kwamen trouw elke maandagmiddag schilderen en tekenen bij Marcelle Sieger. Nel was bijzonder met haar heel eigen vrije stijl in verfijnde pastelkleuren. Zij maakte elke maandagmiddag een schilderij helemaal af of het nu model, portret, stilleven of fantasie was het was duidelijk een echte Nel. Ook nam zij als groepsvertegenwoordigster de taak op zich en deed dit heel serieus. Wij waren haar ook erg dankbaar hiervoor. Peter Janzen en Peter van Rossum 3. Verslagen commissies 3.1. Secretariaat en ledenadministratie Het secretariaat bestaat uit een vast team van zes medewerkers. Eind 2014 hebben wij afscheid genomen van Gertie Offermans. Zij was sinds oktober 2011 elke woensdag aanwezig op het secretariaat. Hennie Hooijer verleende in 2014 opnieuw ondersteuning bij het in kaart brengen van het oude archief. Het secretariaat was in 2014 op maandag- woensdag- en vrijdag van tot uur geopend. De secretariaatswerkzaamheden werden ook dit jaar opgenomen in een weekplanning en in het logboek werd door iedereen een verslagje geschreven over de zaken die behandeld waren. Er was regelmatig gezamenlijk secretariaatsoverleg. De bureaucoördinator onderhield, waar nodig, het contact met andere coördinatoren. Zij was als bestuurslid artistiek beleid aanwezig bij de beleidsdagen en vergaderingen van bestuur, docenten en commissies. Tijdens de zomerstop was het secretariaat in juni en augustus alleen op woensdag geopend, in de maand juli en tijdens de winterstop was het secretariaat gesloten. a) Werkzaamheden secretariaat Naast de normale werkzaamheden t.b.v. de leden- en cursusadministratie, is het de bedoeling dat het verenigingsarchief door het secretariaat wordt bijgehouden. Helaas ontbreekt daar meestal de tijd voor. Gelukkig wordt er wel wekelijks een bijdrage aan deze werkzaamheden geleverd door Hennie Hooijer, die regelmatig een paar uurtjes komt om mappen en dozen met papier op te schonen en uit te zoeken. Door ziekte van de administrateur van de financiële ledenadministratie konden een aantal zaken niet op de normale manier opgelost worden. Met behulp van de penningmeester hebben wij daar toch een oplossing voor gevonden. Informatiestand Het secretariaatsteam was met een informatiestand aanwezig bij onze jaarlijkse tentoonstelling die dit jaar voor het eerst in eigen huis werd gehouden. Tijdens de Open Dag in oktober werd er ook een informatiebalie door secretariaatsmedewerkers bemand. Leden- en cursusadministratie o wijzigingen in leden- en cursusbestand inventariseren en doorsturen naar de financiële ledenadministratie o documenten t.b.v. leden- en cursusadministratie ontwerpen en bijhouden (bijvoorbeeld papierkaarten, machtigingen lidmaatschap, werkweken, strippenkaarten, kunst&koffie enz.) o machtigingen (papierkaarten, lidmaatschap, werkweken enz.) t.b.v. automatische incasso s noteren en doorsturen naar de financiële ledenadministratie o cursusadministratie; verzorgen en presentie- en adreslijsten bijhouden

11 - 9 - o wachtlijsten; bezetting cursussen proberen op peil te houden door het afwerken van de wachtlijsten o informatie contactpersonen en docenten; regelmatig worden docenten en contactpersonen voorzien van informatie over nieuwe activiteiten/cursussen binnen de vereniging o zondagsactiviteiten; er werden cursusmappen gemaakt voor de activiteiten op zondag zoals kunst&koffie, portret op zondag, inloopateliers o nieuwe aanmeldingen; toezending van lidmaatschaps- en cursusinformatie o financiën ledenadministratie; betalingsoverzicht bijhouden - verzending van nota s voor lesgeld en betalingsherinneringen o overzichtslijsten ledenadministratie aanleveren t.b.v. de boekhouder/penningmeester o modellenlijst; registratie, onderhoud en verspreiding modellenbestand naar docenten Secretariële werkzaamheden o afhandelen van post, telefoon en o vergaderingen; ondersteuning bij commissievergaderingen, opmaak van presentielijsten en het opslaan en verspreiden van agenda s en verslagen o externe contacten; beheer en onderhoud van het relatiebestand o verenigingsblad; aanleveren adresetiketten en bijlagen voor verzending Ateliernieuws o drukwerk; aanleveren en controle van inhoud/tekst voor flyers en posters Interne communicatie o informatie ateliers; bijhouden informatieborden en informatiemappen op de ateliers o Nieuwsflits; berichten aanleveren bij webmaster t.b.v. evenementen en cursusactiviteiten o Nieuwsflits; 2 x per maand in de frames op de ateliers hangen en archiveren o Nieuwsflits; adressenbestand up to date houden, nieuwe leden worden hiervoor aangemeld Interne organisatie o adresboekje; adresoverzicht medewerkers, bestuur en commissies bijhouden en verzenden o informatiebalie; organisatie informatiebalie bij tentoonstellingen en open dag b) Financiële Ledenadministratie Door de medewerkers van het secretariaat werden de wijzigingen in het leden- en cursusbestand bij de leden-administrateur aangeleverd. Deze verwerkte de wijzigingen en verzorgde de daaraan verbonden incasso- en betalingsopdrachten. Er werd in 2014 met een nieuw programma voor de ledenadministratie gewerkt dat door de leden-administrateur gemaakt is. De wijzigingen die door de administrateur ingevoerd werden, waren nu direct zichtbaar voor de medewerkers van het secretariaat. Ook de penningmeester kon de actuele gegevens in het leden- en cursusbestand raadplegen. In verband met nieuwe regels met betrekking tot het betalingsverkeer kunnen t.n.o. geen incasso s verwerkt worden. Het secretariaat heeft leden met een openstaand incassobedrag een nota gestuurd. Ook een deel van de papierkaarten uit 2014 werd niet geïncasseerd, hopelijk zal dat zo spoedig mogelijk alsnog gebeuren. Eind 2014 waren er 472 mensen lid van De Zondagsschilders. Dit is 20 leden minder dan eind Het financieel verslag van de ledenadministratie over het jaar 2014 werd deze keer, door de ziekte van Bas Kuilman, door de penningmeester samengesteld. De penningmeester heeft de cijfers in het financiële jaarverslag verwerkt. Christa Kuilman, bureaucoördinator

12 Communicatie Na de vervulling van de vacature bestuurslid Communicatie eind 2013 en de benoeming van Jadranka Štrbac op deze post tijdens de ALV 2014 zijn een aantal werkzaamheden rondom het updaten van de website en het verspreiden van de informatie via de Facebook snel opgestart. Twitter is als een van de communicatie media niet benut omdat er bij ons bekend is dat dit een medium is dat nauwelijks door onze leden werd en wordt gebruikt. Het contact zoeken en meedoen aan de evenementen waar we ons beter aan breder publiek kunnen presenteren staat nog in de kinderschoenen. De samenwerking met het Nieuwmarkt festival is inmiddels een vast item in de organisatie van onze jaarlijkse evenementen. De samenwerking met Pintar Rapido (het grootste plein-air festival in Nederland) heeft echter een zeer moeizame start gekend. Wellicht dat de samenwerking in 2015 beter zal verlopen. Het ontwerpen en drukken van posters, cursusfolders, het bijhouden van fotoboeken van activiteiten en jaargroepen zijn voor een groot gedeelte van Jan Boots overgenomen door een aantal mensen. Het ontwerpen en het drukken van onze 80jaar jubileum posters, flyers en de ledenpasjes zijn dit jaar door Dipo Barenbrug gedaan. Uitnodigingen, posters en flyers van de april-expositie werden ook dit jaar weer door Liesbet van der Zel verzorgd. Facebook heeft langzamerhand een aardig fotobestand van de werken van de leden en er wordt de kleine tentoonstelling De Vitrine ook via deze media getoond. Het onderhouden van Facebook ligt in de handen van Jadranka Štrbac. Het schrijven en het voor de druk gereed maken van Ateliernieuws rust voornamelijk bij Johanna de Wilde en Liesbet van der Zel. ontwerp: Zelies In het najaar van 2013 bood de Afdeling Informatica van de Hogeschool van Amsterdam aan om onze website met een groep studenten tegen het licht te houden en op basis daarvan met een voorstel tot verbetering/vernieuwing te komen. De betreffende werkgroep heeft een ontwerp op maat gemaakt dat aan onze wensen voldeed maar helaas, blijkt achteraf niet in voorgeschreven formats van Wordpress te kunnen draaien. De betrokken deskundigen op dit gebied hebben gefaald om ons vooraf te waarschuwen dat dit niet mogelijk was. Na deze teleurstelling en omdat onze financiële draagkracht beperkt is, heeft het bestuur besloten om het bouwen van een nieuwe site uit te stellen en iemand te zoeken die wel met de verouderde software van onze site overweg kan. En die we hebben gevonden in de persoon van Guus Wolswijk, die het op een voortreffelijke manier doet. De Nieuwsflits verscheen vrijwel elke 1e en 15e van de maand; in totaal werden 26 nummers rondgestuurd. De website en de Facebook pagina werden up-to-date gehouden in combinatie met het verzenden van Nieuwsflitsen. Rita van Dijk en Hennie Hooijer, die verantwoordelijk zijn voor verzending van persberichten en Lutske van Waveren die voor verspreiding van folders zorgde, hadden, zoals gebruikelijk, niet veel aansporing nodig om hun taken te vervullen. Jadranka Štrbac, bestuurslid communicatie ontwerp: Zelies

13 Evenementen a) Tentoonstellingen De tentoonstellingscommissie overlegt minimaal 3 keer per jaar en rapporteert aan het bestuurslid met activiteiten in de portefeuille. Christa Kuilman en Ria Klop coördineren de suppoosten en het vaste suppoostenteam. Minimaal één lid van de tentoonstellingscommissie is vertegenwoordigd bij docenten- en contactpersonenvergaderingen. De tentoonstellingscommissie is nauw betrokken bij activiteiten, waarbij interne exposities/presentaties op de ateliers plaatsvinden, zoals De Open Dag, en de Nieuwjaarsinstuif. Nieuwjaarsinstuif Tijdens de Nieuwjaarsinstuif in 2014 was er een atelier expositie van Portretten te zien, gemaakt door leden van de maandagavondgroep o.l.v. Marjan van Berkel. Een lid van de groep zat voor de portretten model. Er werd geschilderd in de trant van Willem de Koning. De Vitrine in de hal en de gang naar de lift (b.g.) Leendert Fransen richtte op de begane grond van het gebouw, de gang en de Vitrine, een roulerende expositie in van werk van leden. De Vitrine en de gang geven op originele wijze een afspiegeling van wat er op onze ateliers allemaal gemaakt wordt. Leendert nodigt groepen en/of individuele schilders/beeldhouwers uit om te exposeren. Hij weet de ruimte altijd weer mooi in te richten. De Vitrine en de gang op de begane grond van het gebouw zijn het visitekaartje van onze vereniging! De grote jaarlijkse expositie In eigen Huis van 19 t/m 23 april 2014 We mogen tevreden terugblikken op onze grote expositie. We ontvingen 520 bezoekers. Er werden 28 beelden en 127 ingelijste werken aangemeld. Voor deelname aan de expositie werden deelnameformulieren uitgegeven waarmee het werk kon worden aangemeld. Men kon zich via dit formulier tevens aanmelden om een of meer middagen te suppoosten. De expositie had geen thema. Leden brachten hun mooiste werk in. Een docent heeft altijd de artistieke leiding bij het ophangen, exposeren van de werken. Joop Rooijers gaf zoals hij al vele jaren deed op professionele wijze leiding aan de commissieleden die belast zijn met de inrichting van de expositie. Een portrettengalerij van bekende Amsterdammers die poseerden bij Portret op Zondag werd in de expositie opgenomen. Voorzitter Peter Janzen sprak de aanwezigen toe en verrichtte op originele wijze de Opening. De

14 openingsmiddag werd muzikaal opgeluisterd door Joost van der Krogt. Ze bespeelde de trekzak. Er werd een openingsdrankje en -hapje geserveerd. Leden en bezoekers waren aangenaam verrast over hoe onze ateliers, gangen en portalen waren omgetoverd in één grote Galerie. Aan de informatietafel werd gedurende de expositie informatie verstrekt over de vereniging aan bezoekers die daarvoor belangstelling toonden. Tevens lag er een reactieboek waarin bezoekers hun mening konden geven over onze expositie. De tentoonstellingscommissie is een goed team dat al vele jaren in een goede sfeer samenwerkt. We mogen terugkijken op een succesvol expositiejaar Nel Huurman, tentoonstellingscoördinator b) Zondagsactiviteiten en Inloopateliers Portret op zondag met een bekende Amsterdammer als model. Deze activiteit wordt altijd goed bezocht. De aanmeldingen worden verzorgd door Meta Boldingh, vanaf de eerste van de voorafgaande maand. Na aanmelding krijgen de leden een bevestiging of zij kunnen meedoen of op de reservelijst staan. Personen van de reservelijst worden uitgenodigd als mensen zich hebben afgemeld. Ben Nisters en Bep Hoeffnagel helpen mee om de middag tot een zeer waardevol evenement te maken. Ook in 2014 zijn, in verband met het komende jubileum o.a. winkeliers uit de Nieuwmarktbuurt uitgenodigd. Bakker Hartogh, de wereldberoemde bakker uit de Ruyschstraat beet de spits af. Carel Alphenaar, dramaturg en duizendpoot op muzikaal gebied. Hij bedankte ons voor de bijzonder prettige middag en heeft de foto s van al zijn portretten in zijn telefoon opgeslagen om te tonen. Zij komen ook op zijn facebookpagina. Peter Oldeboom van Jacob Hooy. Hier, en bij Dun Yong, kunnen we posters en flyers verspreiden om meer cursisten te werven in de buurt. Soesja Hu en Kin Ping van Dun Yong waren onder de indruk van onze activiteiten. Zij deden een donatie en beloofden hapjes te maken voor het jubileumfeest in Margriet van der Linden, journalist en voormalig eindredacteur van OPZIJ. Zij verbaasde zich over de resultaten en wilde dat zij het zelf zo kon. Yvonne Kroonenberg, schrijfster was vergezeld van haar hond. Mijn uitgeverij Atlas/Contact wil het schilderij GRAAG hebben. Daar ben ik blij om, want het is zo mooi geworden, maar voor geen prijs hang ik een portret van mezelf in mijn huis, aldus Yvonne. Mart Visser, couturier en zelf schilder, dacht enthousiast mee, hoe we de Zondagsschilders kunnen promoten. Deze map is een prachtig onderwerp voor PS in Het Parool, meende Mart. Hij beloofde een uur te poseren als bekende Amsterdammer tijdens de Nieuwmarktmanifestatie. Tevens heeft hij een donatie gedaan voor het jubileum. Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum stond versteld van de goede portretten die in de loop van de jaren zijn gemaakt. T.g.v. ons jubileum komen foto s daarvan met een tekst over De Zondagsschilders op hun weblog. Een keuze maken vinden de gasten soms moeilijk. Dan neemt men na een interessante middag graag twee werken mee naar huis. Zij tonen hun bewondering, niet alleen voor de concentratie waarmee gewerkt wordt maar ook voor het resultaat. Een fles wijn, ons jubileumboek en de waardering van onze leden, completeert onze beloning en als herinnering ontvangt men graag

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Bladzijde 1. Inleiding 5 2. Activiteiten Bewonersorganisaties 9-21 BO De Strijp 9 BO Muziekbuurt 13 o Activiteitencomité

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Nieuwsbulletin 55ste jaargang nummer 218 juni 2015

Nieuwsbulletin 55ste jaargang nummer 218 juni 2015 Nieuwsbulletin 55ste jaargang nummer 218 juni 2015 Ohara Chapter Nederland 1995-2015 Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van het Ohara Chapter Nederland geven Zuigetsu Kikuchi, associate professor

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 Jaarverslag Museum Kennemerland 2013. Jan van der Schoor tijdens het project 'middeleeuwse stad' rond de Wijkertoren bij de viering van 700 jaar stadsrechten Beverwijk Mei 2014 Westerhoutplein 1 1943 AA

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vereniging voor senioren Nuenen

Jaarverslag 2014. Vereniging voor senioren Nuenen Vereniging voor senioren PVGE Vereniging voor senioren Afdeling Vrouwkensakker 15 5673 PE tel: 040 283 89 16 e-mail: pvge-nuenen@onsbrabantnet.nl Jaarverslag 2014 Algemene ledenvergadering en bestuur.

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Alchemilla. Winternummer 2014. Contactblad voor de leden van IVN West-Friesland. jaargang 42, nr. 1

Alchemilla. Winternummer 2014. Contactblad voor de leden van IVN West-Friesland. jaargang 42, nr. 1 Alchemilla Winternummer 2014 Contactblad voor de leden van IVN West-Friesland jaargang 42, nr. 1 Colofon De Alchemilla verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 375 exemplaren. Het IVN, instituut

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen A lg em ene Led env erg a d ering 2013 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de NVON op maandagmiddag 15 april

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie