JAARVERSLAG 2014 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST

2 Verantwoording: Samenstelling: Peter van Rossum Tekst: Lay-out: Foto s: Peter Janzen, Peter van Rossum, Christa Kuilman, Rob van Bakel, Nel Huurman, Marian van Bakel-van Latum, Thea de Haan-Tetteroo, Henny Bax, Ben Nisters, Johanna de Wilde en Loes van Ophemert Liesbet van der Zel Marian van Bakel-van Latum, Nel Huurman, Thea de Haan-Tetteroo en Liesbet van der Zel Uitgave: De Zondagsschilders, maart 2015

3 Inhoudsopgave Inleiding Het bestuur Bestuursamenstelling: Het bestuur heeft zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen Organisatieschema bestuur, coördinatie en uitvoering De Zondagsschilders Belangrijkste bestuursbesluiten: Overledenen Verslagen commissies Secretariaat en ledenadministratie... 8 a) Werkzaamheden secretariaat...8 b) Financiële Ledenadministratie Communicatie Evenementen a) Tentoonstellingen...11 b) Zondagsactiviteiten en Inloopateliers c) Teken- en schilderdagen d) Werkweken e) Jubileum t.g.v. ons 80-jarig bestaan in f) Verenigingsfeesten g) Jubilea en Algemene ledenvergadering Ateliercommissie Ateliernieuws Cursussen Financieel jaarverslag Balans Exploitatieoverzicht Vergelijking begroting met jaarrekening Toelichting op de jaarrekening Begroting Verklaring kascommissie Cursusrooster Samenstelling bestuur en commissies Bestuur...30 Commissies...30 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST Geldersekade EM Amsterdam Tel IBAN: NL86 INGB t.n.v. De Zondagsschilders K.v.K

4 - 2 -

5 1. Inleiding Het jaarverslag van 2014 van de Amsterdamse Vereniging De Zondagsschilders beoogt inzicht te geven in de vele activiteiten die binnen de vereniging plaatsvinden. Verschillende vrijwilligers hebben weer hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit verslag. Opnieuw blijkt dat onze verenging alleen kan bestaan door het vele werk door de vrijwilligers verricht. Achterin dit verslag staat een lange lijst van vrijwilligers en hun taken. Het is hier de plaats om allen, namens het bestuur, DANK te zeggen. In maart 2014 trad een nieuw bestuur aan, zoals u in dit verslag kunt lezen. Een van de nieuwkomers is ondergetekende tot dan toe een vreemde in Zondagsschilders land. Ook de penningmeester was tot zijn aantreden niet betrokken bij de vereniging. Aan hem de taak om namens het bestuur verantwoording af te leggen over het gevoerde en in 2015 te voeren financiële beleid. En dat gaat niet zonder zorgen, want hetgeen mijn voorganger, Jim van Dijk, in het jaarverslag over 2013 meldde over de grote zorgen die het bestuur heeft m.b.t. de ook dit jaar weer geconstateerde afname in de cursusdeelname van leden, is nog steeds actueel. En dat is niet alleen verdrietig voor de leden die moesten afhaken maar ook negatief voor de financiële positie van onze vereniging, die eveneens nog getroffen wordt door huurverhoging en afbouw van de subsidie door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Maar de vereniging, in 2015 TACHTIG JAAR, toont een jeugdig elan. In 2014 werd in eigen huis een schitterende tentoonstelling georganiseerd. Wij hebben de Mozes & Aäronkerk, die na het Glazen Huis ook als expositieruimte voor ons is weggevallen, helemaal niet nodig. Wij staan, tachtig jaren oud, stevig op eigen benen. Maar hulp kunnen wij altijd gebruiken, vandaar dat verschillende organisaties al in 2014 zijn aangeschreven met subsidieverzoeken voor de viering van ons jubileum. Dat had succes en ook dit jaar moesten belangstellenden voor Kunst en Koffie en Portret Bekende Amsterdammer weer op een wachtlijst geplaatst worden. Het bestuur verwacht dan ook dat de viering van ons tachtigjarig jubileum een groot succes zal worden en onze vereniging een nieuwe impuls zal geven. Peter Janzen, voorzitter

6 2. Het bestuur Bestuursamenstelling: Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 23 maart is de bestuurssamenstelling sterk gewijzigd. Voorzitter Jim van Dijk trad af vanwege drukke werkzaamheden elders. Penningmeester Henk Busscher had al eerder aangekondigd dat hij zich na zijn 3-jarige termijn niet meer beschikbaar zou zijn. Bestuurslid communicatie Anna Stunova was al in september 2013 afgetreden. Bestuurslid artistiek beleid Christa Kuilman en secretaris Peter van Rossum traden ook statutair af, maar stelden zich herkiesbaar. Wij zijn verheugd dat zich weer nieuwe kandidaten beschikbaar hebben gesteld voor bestuursfuncties, namelijk Peter Janzen, kandidaat voorzitter, Rob van Bakel, kandidaat penningmeester en Jadranka Štrbac, kandidaat bestuurslid communicatie. Er waren geen tegenkandidaten. De voorgedragen kandidaten werden met algemene stemmen door de ALV geaccepteerd, evenals de aftredende bestuursleden, die zich opnieuw beschikbaar hadden gesteld. Langs deze weg bedankt het nieuwe bestuur de afgetreden bestuursleden voor al hun werk en inzet voor de vereniging Het bestuur heeft zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen: Financiële situatie van de vereniging Het zwaartepunt van de bestuursaandacht lag dit jaar op de penibele financiële situatie. Op de nieuwjaarsreceptie werd al gewag gemaakt van een te verwachten negatief resultaat op de exploitatierekening. Een aantal oorzaken voor deze dalende lijn: o Het teruglopende aantal leden en cursisten. o De aangekondigde huurverhoging van meer dan 8%. o De onzekere situatie met betrekking tot onze subsidieverstrekker. De subsidie voor Zondagsschilders wordt met ingang van 2015 overgeheveld van de Dienst Maatschappelijk Ondersteuning naar Het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK). Uit gesprekken met het AFK bleek duidelijk dat de, in hun ogen, riante subsidie op den duur niet te handhaven is. De subsidie zal duidelijk gaan afnemen, weliswaar met een overbruggingsregeling, maar onontkoombaar. Aangezien tijdens de ALV door het bestuur met de leden was afgesproken dat de lesgelden maximaal met 15,- zouden stijgen in 2015 was een extra ALV in november noodzakelijk. Hierin werden de volgende besluiten genomen: o Docenten- en modelvergoedingen worden bevroren op het niveau o Vrijwilligersvergoedingen worden bevroren op het niveau o Het traditionele vrijwilligerspresentje op de medewerkersdag vervalt. o Het lesgeld wordt verhoogd met 8%. o Het lidmaatschapsgeld wordt met 5,- verhoogd naar 40,- per jaar. Tevens heeft het bestuur besloten om niet-rendabele cursussen te laten vervallen of samen te voegen. Door deze maatregelen heeft het bestuur voor 2015 een sluitende begroting kunnen presenteren, zelfs inbegrepen de kosten van het jubileum (zie verder het financieel jaarverslag). Ook heeft het bestuur een aantal maatregelen genomen om het aantal leden en cursisten te vergroten. Afgezien van de bekende wervingsacties tijdens de expositie en Open dag/kunstmarkt en de reeds bestaande activiteiten op Facebook en de website willen wij door de publiciteit rond ons jubileum ook weer extra leden en cursisten aanwerven.

7 - 5 - Er werd in december een cadeaubon voor twee lessen ontworpen. Leden konden deze bon kopen voor vrienden en bekenden. De bestaande 5 strippenkaart werd omgedoopt tot snuffelpas. Daarnaast werden er voor de jaargroepen cursuspassen voor 15 lessen geïntroduceerd ter aanvulling op de wat dunner bezette groepen. Drie docenten kwamen met het idee om een vrije werkplaats model te starten, zij dachten dat daar ook onder hun collega s belangstelling voor zou bestaan. Voor de vrije werkplaats model zijn er cursuspassen met 5 of 10 strippen. Beleidssessie De jaarlijkse beleidssessie werd dit jaar gehouden op 30 augustus ten huize van voorzitter Peter Janzen. Hierbij kwam o.a. aan de orde: o De precaire financiële situatie: Op de beleidssessie werd de basis gelegd van de hierboven genoemde financiële maatregelen van het bestuur. o De toekomst en continuïteit van de ledenadministratie: Het bestuur vindt het zorgelijk dat de het programma van de ledenadministratie slechts door 1 man kan worden onderhouden. De aangekondigde programmawijzigingen om de taken van de financieel leden-administrateur te verlichten konden niet worden uitgevoerd door zijn plotselinge ziekte eind Bij deze wenst het bestuur hem van harte beterschap. Begin 2015 zal het bestuur zich weer over deze kwetsbare positie buigen. o Het bestuurslid communicatie heeft sterk behoefte aan een formele PR-commissie. Besloten wordt om binnen de vereniging op zoek te gaan naar geschikte kandidaten. o Formalisering besluitvorming: Afgesproken wordt dat geen besluitvorming via mail meer mag plaatsvinden, Dit leidt teveel tot misverstanden. In dit verband is besloten om de bestuursvergaderingen minimaal eens in de 5 weken te laten plaatsvinden. o Plaatsvervangingsbeleid bestuursleden: Afgesproken is dat ieder bestuurslid een plaatsvervanger krijgt toegewezen binnen het bestuur. Inmiddels is een voorstel hiertoe gecreëerd. o Verhuurbeleid 1 e en 3 e verdieping: Het bestuur heeft besloten dat er geen belemmering mag zijn tegen het tijdelijk verhuur van de ruimtes. Het bedrag wordt voorlopig vastgesteld op 60,- per dagdeel. o Toekomst website: Op de beleidssessie werd besloten een offerte te laten uitbrengen om een nieuwe website te bouwen. Inmiddels is besloten om nog even met de oude website verder te gaan (zie verder communicatie-verslag).

8 - 6 - Organisatieschema bestuur, coördinatie en uitvoering De Zondagsschilders 2.3 Organisatieschema bestuur, coördinatie en uitvoering De Zondagsschilders Voorzitter Peter Janzen Secretaris Peter van Rossum Penningmeester Rob van Bakel Artistiek Beleid Christa Kuilman Communicatie Jadranka Štrbac - algemene leiding - externe betrekkingen - werkweken - verenigingsfeesten - ALV Werkweken Nel Huurman Verenigingsfeesten (Open dag, Nieuwjaar instuif en medewerkersdag) Loes van Ophemert Ateliercommissie Ben Nisters en Christa Kuilman Ben Nisters + Team - voorbereiden en afhandelen bestuurs-, coördinatoren en ledenvergaderingen - planning beleidscyclus - secretariaat/archivering Secretariaat Leden- en cursusadministratie Verenigingsarchief Christa Kuilman medewerkers team (3 ochtenden/week) Planning & Organisatie Christa Kuilman Jubilea Docenten Marian van Bakel - van Latum - financieel beleid - financiële jaarstukken - financiële ledenadministratie Boekhouding Ria Dozy/Ria Dozy Financiële ledenadministratie + programmatuur Bas Kuilman/Bas Kuilman Secretariaat - artistiek beleid - werving & selectie (docenten) - aanspreekpunt docenten - docentenvergaderingen - contactpersonen Tentoonstellingen Nel Huurman/Nel Huurman Tentoonstellingscommisie Contactpersonen Akke Hemker/Akke Hemker Docenten Jaargroepen Tekendagen Henny Bax/Henny Bax - marketing - publiciteit - ledenwerving Beheer fotoarchief/ Organisatie kunstkaarten Paul Krijnen Sociale media Jadranka Štrbac Nieuwsflitsen Christa Kuilman Website Jadranka Štrbac/Guus Wolswijk Catering ALV Marian van Bakel - van Latum Open Dag Thea de Haan-Tetteroo Functionaris Coördinator Uitvoering Media contacten Thea de Haan-Tetteroo Huisstijl / drukwerk lay-out Liesbet van der Zel Diversen ontwerp Dipo Barenbrug PR/Voorlichting tijdens tentoonstellingen Mapje Sewing Persberichten Hennie Hooijer en Rita van Dijk Portret BA er Thea de Haan-Tetteroo Verspreiding folders: Lutske van Waveren Jubileumcommissie Thea de Haan-Tetteroo Redactie Ateliernieuws Johanna de Wilde Publiciteit Vacature (nu Jadranka Štrbac.a.i.)

9 Belangrijkste bestuursbesluiten: Kunstkaarten worden niet meer door de Zondagsschilders gemaakt Cursusprijs 2015 verhogen met max. 15,- excl. Inflatiecorrectie Aandachtsgebied evenementen valt onder voorzitter Do-av Jan Frenken: cursisten/docent moeten zelf tekort van 245,- aanvullen. Do-av Onno Lolkema: 1e cursusles afwachten. Indien quotum niet gehaald, dan idem bovenstaand besluit. Basis cursusprijs ivm vrijwilligersvergoeding bevriezen op 272,- Modelvergoeding bevriezen op 32,- Docentenvergoeding bevriezen op huidig niveau van 66,50 per les Eindejaarsbonus docenten en Financieel leden-administrateur ( 100,-) niet uitkeren Presentje medewerkers tijdens medewerkersdag vervalt Bovenstaande 5 besluiten gelden zolang het financiële resultaat negatief is. De minimale bezettingsgraad voor de 1e verdieping wordt 9; de 3e verdieping blijft 11 (dekking van de directe kosten, energie- en admin. kosten). Voor groepen zonder docent wordt per cursus het minimale aantal cursisten bepaald. Na de docentenvergadering worden docenten, wier cursus zich in de gevarenzone bevinden, uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur. Hierin worden de volgende keuzes voorgelegd: o Docent pleegt overleg met cursisten, waarin wordt voorgelegd om docentenvergoeding te verlagen en/of cursusprijs te verhogen en/of het aantal modellen te verminderen, zodanig dat de directe kosten minstens worden gedekt. Deze afspraak geldt voor maximaal 1 jaar, daarna treedt het volgende punt in werking indien de min. bezettingsgraad nog steeds niet wordt gehaald. o Cursus vervalt of wordt samengevoegd met andere cursus van de betreffende docent Overledenen Met leedwezen hebben we ook dit jaar eer afscheid moeten nemen van een aantal leden, dat ons is ontvallen. Het betreft de volgende personen: André Ketelaars is altijd één van de meest markante figuren bij De Zondagsschilders geweest. Hij werd lid in Op de ALV is hij nog uitvoerig gefêteerd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Begonnen in de Marnixstraat bij Joop Rooijers: schilderen en boetseren. O.l.v. Marian Zwiep heeft hij zich ook het beeldhouwen eigen gemaakt. Naar zeggen was zijn gedrevenheid legendarisch, maar tegelijkertijd was hij ook altijd vrolijk en positief ingesteld. Van 1980 tot 1998 was hij 2e penningmeester en ook enige jaren vice-voorzitter. Tijdens deze periode nam hij de organisatie op zich van een groep waar men iedere maandagmiddag trachtte een gegeven onderwerp op expressionistische wijze weer te geven. Van maart 1998 tot maart 2003 leidde hij onze vereniging als voorzitter. Bij zijn aftreden werd hij tot erelid van de vereniging benoemd. Wat je noemt: een schaap met 5 poten. In de loop der tijd ging zijn gezondheid steeds meer achteruit, maar daarbij had hij veel steun aan zijn partner Peter. Wij zullen hem node missen. Jan Velthuijzen was 87 toen hij in op 30 april overleed. Jan heeft altijd kunstschilder willen worden, maar daar is vanwege de crisis in de 30-er jaren niets van gekomen: er moest geld worden verdiend. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon, dus werd hij lid van De Zondagsschilders. Bij ons stond hij bekend om zijn goedlijkende portretten. Bij open dagen en demonstraties op de Nieuwmarkt stonden de mensen in de rij om door hem te worden geportretteerd. Ook op de werkweken was hij een graag-geziene gast met zijn humor en prachtige verhalen. De laatste jaren stond zijn gezondheid hem, tot zijn grote leedwezen, niet meer toe naar de Geldersekade te komen. Ook hem en zijn werk zullen wij missen. Greetje Löwenthal-Bak is overleden op 21 juni Zij heeft jarenlang bij Rob Raats geschilderd. Zij was 29 jaar lid van De Zondagsschilders. Puck Poulus, ook een oud-cursist van Rob Raats, is overleden in november Was samen met haar man ook een regelmatige bezoeker bij de lezingen van Kunst & Koffie.

10 - 8 - Nel Oosterbaan-Hooijveld is in januari 2015 gestorven. Nel en Nol Oosterbaan kwamen trouw elke maandagmiddag schilderen en tekenen bij Marcelle Sieger. Nel was bijzonder met haar heel eigen vrije stijl in verfijnde pastelkleuren. Zij maakte elke maandagmiddag een schilderij helemaal af of het nu model, portret, stilleven of fantasie was het was duidelijk een echte Nel. Ook nam zij als groepsvertegenwoordigster de taak op zich en deed dit heel serieus. Wij waren haar ook erg dankbaar hiervoor. Peter Janzen en Peter van Rossum 3. Verslagen commissies 3.1. Secretariaat en ledenadministratie Het secretariaat bestaat uit een vast team van zes medewerkers. Eind 2014 hebben wij afscheid genomen van Gertie Offermans. Zij was sinds oktober 2011 elke woensdag aanwezig op het secretariaat. Hennie Hooijer verleende in 2014 opnieuw ondersteuning bij het in kaart brengen van het oude archief. Het secretariaat was in 2014 op maandag- woensdag- en vrijdag van tot uur geopend. De secretariaatswerkzaamheden werden ook dit jaar opgenomen in een weekplanning en in het logboek werd door iedereen een verslagje geschreven over de zaken die behandeld waren. Er was regelmatig gezamenlijk secretariaatsoverleg. De bureaucoördinator onderhield, waar nodig, het contact met andere coördinatoren. Zij was als bestuurslid artistiek beleid aanwezig bij de beleidsdagen en vergaderingen van bestuur, docenten en commissies. Tijdens de zomerstop was het secretariaat in juni en augustus alleen op woensdag geopend, in de maand juli en tijdens de winterstop was het secretariaat gesloten. a) Werkzaamheden secretariaat Naast de normale werkzaamheden t.b.v. de leden- en cursusadministratie, is het de bedoeling dat het verenigingsarchief door het secretariaat wordt bijgehouden. Helaas ontbreekt daar meestal de tijd voor. Gelukkig wordt er wel wekelijks een bijdrage aan deze werkzaamheden geleverd door Hennie Hooijer, die regelmatig een paar uurtjes komt om mappen en dozen met papier op te schonen en uit te zoeken. Door ziekte van de administrateur van de financiële ledenadministratie konden een aantal zaken niet op de normale manier opgelost worden. Met behulp van de penningmeester hebben wij daar toch een oplossing voor gevonden. Informatiestand Het secretariaatsteam was met een informatiestand aanwezig bij onze jaarlijkse tentoonstelling die dit jaar voor het eerst in eigen huis werd gehouden. Tijdens de Open Dag in oktober werd er ook een informatiebalie door secretariaatsmedewerkers bemand. Leden- en cursusadministratie o wijzigingen in leden- en cursusbestand inventariseren en doorsturen naar de financiële ledenadministratie o documenten t.b.v. leden- en cursusadministratie ontwerpen en bijhouden (bijvoorbeeld papierkaarten, machtigingen lidmaatschap, werkweken, strippenkaarten, kunst&koffie enz.) o machtigingen (papierkaarten, lidmaatschap, werkweken enz.) t.b.v. automatische incasso s noteren en doorsturen naar de financiële ledenadministratie o cursusadministratie; verzorgen en presentie- en adreslijsten bijhouden

11 - 9 - o wachtlijsten; bezetting cursussen proberen op peil te houden door het afwerken van de wachtlijsten o informatie contactpersonen en docenten; regelmatig worden docenten en contactpersonen voorzien van informatie over nieuwe activiteiten/cursussen binnen de vereniging o zondagsactiviteiten; er werden cursusmappen gemaakt voor de activiteiten op zondag zoals kunst&koffie, portret op zondag, inloopateliers o nieuwe aanmeldingen; toezending van lidmaatschaps- en cursusinformatie o financiën ledenadministratie; betalingsoverzicht bijhouden - verzending van nota s voor lesgeld en betalingsherinneringen o overzichtslijsten ledenadministratie aanleveren t.b.v. de boekhouder/penningmeester o modellenlijst; registratie, onderhoud en verspreiding modellenbestand naar docenten Secretariële werkzaamheden o afhandelen van post, telefoon en o vergaderingen; ondersteuning bij commissievergaderingen, opmaak van presentielijsten en het opslaan en verspreiden van agenda s en verslagen o externe contacten; beheer en onderhoud van het relatiebestand o verenigingsblad; aanleveren adresetiketten en bijlagen voor verzending Ateliernieuws o drukwerk; aanleveren en controle van inhoud/tekst voor flyers en posters Interne communicatie o informatie ateliers; bijhouden informatieborden en informatiemappen op de ateliers o Nieuwsflits; berichten aanleveren bij webmaster t.b.v. evenementen en cursusactiviteiten o Nieuwsflits; 2 x per maand in de frames op de ateliers hangen en archiveren o Nieuwsflits; adressenbestand up to date houden, nieuwe leden worden hiervoor aangemeld Interne organisatie o adresboekje; adresoverzicht medewerkers, bestuur en commissies bijhouden en verzenden o informatiebalie; organisatie informatiebalie bij tentoonstellingen en open dag b) Financiële Ledenadministratie Door de medewerkers van het secretariaat werden de wijzigingen in het leden- en cursusbestand bij de leden-administrateur aangeleverd. Deze verwerkte de wijzigingen en verzorgde de daaraan verbonden incasso- en betalingsopdrachten. Er werd in 2014 met een nieuw programma voor de ledenadministratie gewerkt dat door de leden-administrateur gemaakt is. De wijzigingen die door de administrateur ingevoerd werden, waren nu direct zichtbaar voor de medewerkers van het secretariaat. Ook de penningmeester kon de actuele gegevens in het leden- en cursusbestand raadplegen. In verband met nieuwe regels met betrekking tot het betalingsverkeer kunnen t.n.o. geen incasso s verwerkt worden. Het secretariaat heeft leden met een openstaand incassobedrag een nota gestuurd. Ook een deel van de papierkaarten uit 2014 werd niet geïncasseerd, hopelijk zal dat zo spoedig mogelijk alsnog gebeuren. Eind 2014 waren er 472 mensen lid van De Zondagsschilders. Dit is 20 leden minder dan eind Het financieel verslag van de ledenadministratie over het jaar 2014 werd deze keer, door de ziekte van Bas Kuilman, door de penningmeester samengesteld. De penningmeester heeft de cijfers in het financiële jaarverslag verwerkt. Christa Kuilman, bureaucoördinator

12 Communicatie Na de vervulling van de vacature bestuurslid Communicatie eind 2013 en de benoeming van Jadranka Štrbac op deze post tijdens de ALV 2014 zijn een aantal werkzaamheden rondom het updaten van de website en het verspreiden van de informatie via de Facebook snel opgestart. Twitter is als een van de communicatie media niet benut omdat er bij ons bekend is dat dit een medium is dat nauwelijks door onze leden werd en wordt gebruikt. Het contact zoeken en meedoen aan de evenementen waar we ons beter aan breder publiek kunnen presenteren staat nog in de kinderschoenen. De samenwerking met het Nieuwmarkt festival is inmiddels een vast item in de organisatie van onze jaarlijkse evenementen. De samenwerking met Pintar Rapido (het grootste plein-air festival in Nederland) heeft echter een zeer moeizame start gekend. Wellicht dat de samenwerking in 2015 beter zal verlopen. Het ontwerpen en drukken van posters, cursusfolders, het bijhouden van fotoboeken van activiteiten en jaargroepen zijn voor een groot gedeelte van Jan Boots overgenomen door een aantal mensen. Het ontwerpen en het drukken van onze 80jaar jubileum posters, flyers en de ledenpasjes zijn dit jaar door Dipo Barenbrug gedaan. Uitnodigingen, posters en flyers van de april-expositie werden ook dit jaar weer door Liesbet van der Zel verzorgd. Facebook heeft langzamerhand een aardig fotobestand van de werken van de leden en er wordt de kleine tentoonstelling De Vitrine ook via deze media getoond. Het onderhouden van Facebook ligt in de handen van Jadranka Štrbac. Het schrijven en het voor de druk gereed maken van Ateliernieuws rust voornamelijk bij Johanna de Wilde en Liesbet van der Zel. ontwerp: Zelies In het najaar van 2013 bood de Afdeling Informatica van de Hogeschool van Amsterdam aan om onze website met een groep studenten tegen het licht te houden en op basis daarvan met een voorstel tot verbetering/vernieuwing te komen. De betreffende werkgroep heeft een ontwerp op maat gemaakt dat aan onze wensen voldeed maar helaas, blijkt achteraf niet in voorgeschreven formats van Wordpress te kunnen draaien. De betrokken deskundigen op dit gebied hebben gefaald om ons vooraf te waarschuwen dat dit niet mogelijk was. Na deze teleurstelling en omdat onze financiële draagkracht beperkt is, heeft het bestuur besloten om het bouwen van een nieuwe site uit te stellen en iemand te zoeken die wel met de verouderde software van onze site overweg kan. En die we hebben gevonden in de persoon van Guus Wolswijk, die het op een voortreffelijke manier doet. De Nieuwsflits verscheen vrijwel elke 1e en 15e van de maand; in totaal werden 26 nummers rondgestuurd. De website en de Facebook pagina werden up-to-date gehouden in combinatie met het verzenden van Nieuwsflitsen. Rita van Dijk en Hennie Hooijer, die verantwoordelijk zijn voor verzending van persberichten en Lutske van Waveren die voor verspreiding van folders zorgde, hadden, zoals gebruikelijk, niet veel aansporing nodig om hun taken te vervullen. Jadranka Štrbac, bestuurslid communicatie ontwerp: Zelies

13 Evenementen a) Tentoonstellingen De tentoonstellingscommissie overlegt minimaal 3 keer per jaar en rapporteert aan het bestuurslid met activiteiten in de portefeuille. Christa Kuilman en Ria Klop coördineren de suppoosten en het vaste suppoostenteam. Minimaal één lid van de tentoonstellingscommissie is vertegenwoordigd bij docenten- en contactpersonenvergaderingen. De tentoonstellingscommissie is nauw betrokken bij activiteiten, waarbij interne exposities/presentaties op de ateliers plaatsvinden, zoals De Open Dag, en de Nieuwjaarsinstuif. Nieuwjaarsinstuif Tijdens de Nieuwjaarsinstuif in 2014 was er een atelier expositie van Portretten te zien, gemaakt door leden van de maandagavondgroep o.l.v. Marjan van Berkel. Een lid van de groep zat voor de portretten model. Er werd geschilderd in de trant van Willem de Koning. De Vitrine in de hal en de gang naar de lift (b.g.) Leendert Fransen richtte op de begane grond van het gebouw, de gang en de Vitrine, een roulerende expositie in van werk van leden. De Vitrine en de gang geven op originele wijze een afspiegeling van wat er op onze ateliers allemaal gemaakt wordt. Leendert nodigt groepen en/of individuele schilders/beeldhouwers uit om te exposeren. Hij weet de ruimte altijd weer mooi in te richten. De Vitrine en de gang op de begane grond van het gebouw zijn het visitekaartje van onze vereniging! De grote jaarlijkse expositie In eigen Huis van 19 t/m 23 april 2014 We mogen tevreden terugblikken op onze grote expositie. We ontvingen 520 bezoekers. Er werden 28 beelden en 127 ingelijste werken aangemeld. Voor deelname aan de expositie werden deelnameformulieren uitgegeven waarmee het werk kon worden aangemeld. Men kon zich via dit formulier tevens aanmelden om een of meer middagen te suppoosten. De expositie had geen thema. Leden brachten hun mooiste werk in. Een docent heeft altijd de artistieke leiding bij het ophangen, exposeren van de werken. Joop Rooijers gaf zoals hij al vele jaren deed op professionele wijze leiding aan de commissieleden die belast zijn met de inrichting van de expositie. Een portrettengalerij van bekende Amsterdammers die poseerden bij Portret op Zondag werd in de expositie opgenomen. Voorzitter Peter Janzen sprak de aanwezigen toe en verrichtte op originele wijze de Opening. De

14 openingsmiddag werd muzikaal opgeluisterd door Joost van der Krogt. Ze bespeelde de trekzak. Er werd een openingsdrankje en -hapje geserveerd. Leden en bezoekers waren aangenaam verrast over hoe onze ateliers, gangen en portalen waren omgetoverd in één grote Galerie. Aan de informatietafel werd gedurende de expositie informatie verstrekt over de vereniging aan bezoekers die daarvoor belangstelling toonden. Tevens lag er een reactieboek waarin bezoekers hun mening konden geven over onze expositie. De tentoonstellingscommissie is een goed team dat al vele jaren in een goede sfeer samenwerkt. We mogen terugkijken op een succesvol expositiejaar Nel Huurman, tentoonstellingscoördinator b) Zondagsactiviteiten en Inloopateliers Portret op zondag met een bekende Amsterdammer als model. Deze activiteit wordt altijd goed bezocht. De aanmeldingen worden verzorgd door Meta Boldingh, vanaf de eerste van de voorafgaande maand. Na aanmelding krijgen de leden een bevestiging of zij kunnen meedoen of op de reservelijst staan. Personen van de reservelijst worden uitgenodigd als mensen zich hebben afgemeld. Ben Nisters en Bep Hoeffnagel helpen mee om de middag tot een zeer waardevol evenement te maken. Ook in 2014 zijn, in verband met het komende jubileum o.a. winkeliers uit de Nieuwmarktbuurt uitgenodigd. Bakker Hartogh, de wereldberoemde bakker uit de Ruyschstraat beet de spits af. Carel Alphenaar, dramaturg en duizendpoot op muzikaal gebied. Hij bedankte ons voor de bijzonder prettige middag en heeft de foto s van al zijn portretten in zijn telefoon opgeslagen om te tonen. Zij komen ook op zijn facebookpagina. Peter Oldeboom van Jacob Hooy. Hier, en bij Dun Yong, kunnen we posters en flyers verspreiden om meer cursisten te werven in de buurt. Soesja Hu en Kin Ping van Dun Yong waren onder de indruk van onze activiteiten. Zij deden een donatie en beloofden hapjes te maken voor het jubileumfeest in Margriet van der Linden, journalist en voormalig eindredacteur van OPZIJ. Zij verbaasde zich over de resultaten en wilde dat zij het zelf zo kon. Yvonne Kroonenberg, schrijfster was vergezeld van haar hond. Mijn uitgeverij Atlas/Contact wil het schilderij GRAAG hebben. Daar ben ik blij om, want het is zo mooi geworden, maar voor geen prijs hang ik een portret van mezelf in mijn huis, aldus Yvonne. Mart Visser, couturier en zelf schilder, dacht enthousiast mee, hoe we de Zondagsschilders kunnen promoten. Deze map is een prachtig onderwerp voor PS in Het Parool, meende Mart. Hij beloofde een uur te poseren als bekende Amsterdammer tijdens de Nieuwmarktmanifestatie. Tevens heeft hij een donatie gedaan voor het jubileum. Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum stond versteld van de goede portretten die in de loop van de jaren zijn gemaakt. T.g.v. ons jubileum komen foto s daarvan met een tekst over De Zondagsschilders op hun weblog. Een keuze maken vinden de gasten soms moeilijk. Dan neemt men na een interessante middag graag twee werken mee naar huis. Zij tonen hun bewondering, niet alleen voor de concentratie waarmee gewerkt wordt maar ook voor het resultaat. Een fles wijn, ons jubileumboek en de waardering van onze leden, completeert onze beloning en als herinnering ontvangt men graag

KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM. Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij

KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM. Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij Extra KEA evenementen... Wijnproeverij van de Wijnkelder Brouwersgracht.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Voorzitter: Anja Gijsbertsen Secretaris: Ineke Bakker

NIEUWSBRIEF. Voorzitter: Anja Gijsbertsen Secretaris: Ineke Bakker NIEUWSBRIEF Voorzitter: Anja Gijsbertsen 0608702433. voorzitter@latulipe.net Secretaris: Ineke Bakker. 0553281588. secretarislatulipe@gmail.com www.latulipe.net Editorial voorzitter. Juli 2016 Vanaf 14.00

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Jaaroverzicht 2015 van Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke (SVHH) Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie t Huys te Hoecke,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom.

Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom. Samenvatting toespraak 29 oktober 2015 Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom. Een speciaal woord

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda.

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda. 15 november 2010 Algemene Leden Vergadering Deze laatste Algemene Leden Vergadering van 30 oktober 2010 is goed bezocht. Voor een deel stond deze vergadering in het teken van de herregistratie. Ina den

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Concurrentieonderzoek

Concurrentieonderzoek Concurrentieonderzoek Naam: Pieter Zegers Vak: Project 2 IVG Opdracht: Concurrentieonderzoek Inhoudsopgave Amateurs- schildervereniging Het Bossche Palet Tijden en technieken. Hervion College Contributie

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

KunstGein P O D I U M

KunstGein P O D I U M www.kunstgeinatelierroute.nl www.kunstgein.nl stichtingkunstgein@gmail.com KunstGein P O D I U M Begane grond Stadshuis Nieuwegein Nieuwegein, november 2016 Beste kunstenaar, In 2013 en 2015 organiseerde

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Voorzitter: Anja Gijsbertsen Secretaris: Petra van Heese ad interim

NIEUWSBRIEF. Voorzitter: Anja Gijsbertsen Secretaris: Petra van Heese ad interim NIEUWSBRIEF Voorzitter: Anja Gijsbertsen voorzitter@latulipe.net Secretaris: Petra van Heese ad interim secretarislatulipe@gmail.com www.latulipe.net April 2017 1e Huppelclub 10.00 uur 1e Inloopmiddag

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

De vloer van het atelier is in 2013 grondig geschuurd en gelakt.

De vloer van het atelier is in 2013 grondig geschuurd en gelakt. Jaarverslag 2013 Atelier Marline Fritzius In 2013 is er ook op donderdag een groep gestart waardoor we op alle dagen open zijn. Er schilderen of boetseren nu wekelijks ongeveer 36 mensen met afasie in

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar 2017-2018 Inleiding In het beleidsplan 2015-2019 heeft het bestuur van de Volksuniversiteit West-Betuwe (VUWB) haar plannen voor de lange termijn uiteengezet.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Nieuws zieriks Aagje

Nieuws zieriks Aagje Nieuws zieriks Aagje ANBO AFDELING ZIERIKZEE Nieuwsbrief nummer 3 2014 augustus september - oktober Beste vrienden, leden van de ANBO, Nog eenmaal, en ik beloof U dat dit echt de laatste keer is, nog een

Nadere informatie

De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars

De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars Naam organisatie Atelier de Futur,Vosseparkwijk Leeuwarden De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars Omschrijving projectplan Motivatie Met CH2018 is er een prachtige kans ontstaan

Nadere informatie

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo,

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo, Toespraak bij de Nationale Kampioenschappen Dahliakweken door Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten op 1 september om 19:30 te Ootmarsum Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid!

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid! Samen in de nieuwe vereniging springen hopen we te realiseren op 1 januari 2016. Al de stukjes hopen we dan passend te hebben. Spannend en uitdagend! Een proces waar we steeds proberen beide verenigingen

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

nieuwsbrief maart 2015

nieuwsbrief maart 2015 nieuwsbrief maart 2015 B O N S A I vereniging Midden Nederland Tokonoma van de maand De tokonoma s werden tijdens de bijeenkomst van februari gebruikt voor het maken van proefopstellingen voor onze show

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR Artikel 1. Lidmaatschap Alle leden hebben het recht kandidaat-bestuursleden voor te dragen. Het bestuur beslist of

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie.

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie. Voorwoord. Hier is weer de nieuwsbrief, tevens laatste dit jaar, van onze school, met de nodige informatie over school erin opgenomen. In deze nieuwsbrief is er info over de schoolkalender, de schoolgids,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

Jaarverslag Afasie-schildersateliers in Nederland

Jaarverslag Afasie-schildersateliers in Nederland Jaarverslag 2015 Afasie-schildersateliers in Nederland Dankzij de Stichting Marline Fritzius (StMF) bestaan er in 2015 buiten Amsterdam 19 permanente schildergroepen voor mensen met afasie in 12 afasie-schilder-ateliers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuur, vrijwilligers, personeel en gebruikers van t Vinkhuys. Beste allemaal, NUMMER 1. In dit nummer. Start VinkHuisWerk

Nieuwsbrief voor bestuur, vrijwilligers, personeel en gebruikers van t Vinkhuys. Beste allemaal, NUMMER 1. In dit nummer. Start VinkHuisWerk NUMMER 1.. In dit nummer 1 Beste allemaal Start VinkHuisWerk Juridisch Spreekuur 2 Jubileumexpositie Quilt Cursus Sterrenkunde 3 Toneel 50+ Verwenavond Vrijwilligers 4 Kerstbijeenkomst Jubileum Trefshot

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2013 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Ook deze keer hebben we weer een nieuwsbrief boordevol met nieuws. Zo kijken we terug op de paprikabijlage die vorige week bij het NRC verscheen. Daar hebben we veel leuke reacties op gehad! Verder

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Maart 2011 1 Nieuws Nieuws De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Heb je informatie voor de nieuwsbrief? Deadline is 14 dagen voor de volgende nieuwsbrief

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts nieuwsbrief@bridgedocent.nl Bekijk het archief online Nieuwsbrief 53 december 2016 Kerst- en Nieuwjaarsgroet Beste bridgedocent(e), Met veel plezier kijken we graag samen

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Draaddag Kom op zaterdag 6 juni 2015 tussen 11:00 en 15:00 uur Deze keer bij Bobbin, Achterdijk 20, Zevenbergen

Draaddag Kom op zaterdag 6 juni 2015 tussen 11:00 en 15:00 uur Deze keer bij Bobbin, Achterdijk 20, Zevenbergen Naald &en Draaddag Kom op zaterdag 6 juni 2015 tussen 11:00 en 15:00 uur Deze keer bij Bobbin, Achterdijk 20, Zevenbergen Dit jaar is onze gast Marianne van Helvoort, zij verkoopt Liberty stoffen. Kijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Kind op Maandag. Lezen in de vakantie is leuk én slim!

Kind op Maandag. Lezen in de vakantie is leuk én slim! Kind op Maandag. Zie je wel? Jona 3,4 Jona wordt nog een keer geroepen door God, nu gaat hij wel naar Nineve. De stad komt tot inkeer Bijbelrooster: Jona in Ninevé, Jona 3 Jona onder de boom, Jona 4 Psalm

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie