JAARVERSLAG 2014 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST

2 Verantwoording: Samenstelling: Peter van Rossum Tekst: Lay-out: Foto s: Peter Janzen, Peter van Rossum, Christa Kuilman, Rob van Bakel, Nel Huurman, Marian van Bakel-van Latum, Thea de Haan-Tetteroo, Henny Bax, Ben Nisters, Johanna de Wilde en Loes van Ophemert Liesbet van der Zel Marian van Bakel-van Latum, Nel Huurman, Thea de Haan-Tetteroo en Liesbet van der Zel Uitgave: De Zondagsschilders, maart 2015

3 Inhoudsopgave Inleiding Het bestuur Bestuursamenstelling: Het bestuur heeft zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen Organisatieschema bestuur, coördinatie en uitvoering De Zondagsschilders Belangrijkste bestuursbesluiten: Overledenen Verslagen commissies Secretariaat en ledenadministratie... 8 a) Werkzaamheden secretariaat...8 b) Financiële Ledenadministratie Communicatie Evenementen a) Tentoonstellingen...11 b) Zondagsactiviteiten en Inloopateliers c) Teken- en schilderdagen d) Werkweken e) Jubileum t.g.v. ons 80-jarig bestaan in f) Verenigingsfeesten g) Jubilea en Algemene ledenvergadering Ateliercommissie Ateliernieuws Cursussen Financieel jaarverslag Balans Exploitatieoverzicht Vergelijking begroting met jaarrekening Toelichting op de jaarrekening Begroting Verklaring kascommissie Cursusrooster Samenstelling bestuur en commissies Bestuur...30 Commissies...30 DE ZONDAGSSCHILDERS CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST Geldersekade EM Amsterdam Tel IBAN: NL86 INGB t.n.v. De Zondagsschilders K.v.K

4 - 2 -

5 1. Inleiding Het jaarverslag van 2014 van de Amsterdamse Vereniging De Zondagsschilders beoogt inzicht te geven in de vele activiteiten die binnen de vereniging plaatsvinden. Verschillende vrijwilligers hebben weer hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit verslag. Opnieuw blijkt dat onze verenging alleen kan bestaan door het vele werk door de vrijwilligers verricht. Achterin dit verslag staat een lange lijst van vrijwilligers en hun taken. Het is hier de plaats om allen, namens het bestuur, DANK te zeggen. In maart 2014 trad een nieuw bestuur aan, zoals u in dit verslag kunt lezen. Een van de nieuwkomers is ondergetekende tot dan toe een vreemde in Zondagsschilders land. Ook de penningmeester was tot zijn aantreden niet betrokken bij de vereniging. Aan hem de taak om namens het bestuur verantwoording af te leggen over het gevoerde en in 2015 te voeren financiële beleid. En dat gaat niet zonder zorgen, want hetgeen mijn voorganger, Jim van Dijk, in het jaarverslag over 2013 meldde over de grote zorgen die het bestuur heeft m.b.t. de ook dit jaar weer geconstateerde afname in de cursusdeelname van leden, is nog steeds actueel. En dat is niet alleen verdrietig voor de leden die moesten afhaken maar ook negatief voor de financiële positie van onze vereniging, die eveneens nog getroffen wordt door huurverhoging en afbouw van de subsidie door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Maar de vereniging, in 2015 TACHTIG JAAR, toont een jeugdig elan. In 2014 werd in eigen huis een schitterende tentoonstelling georganiseerd. Wij hebben de Mozes & Aäronkerk, die na het Glazen Huis ook als expositieruimte voor ons is weggevallen, helemaal niet nodig. Wij staan, tachtig jaren oud, stevig op eigen benen. Maar hulp kunnen wij altijd gebruiken, vandaar dat verschillende organisaties al in 2014 zijn aangeschreven met subsidieverzoeken voor de viering van ons jubileum. Dat had succes en ook dit jaar moesten belangstellenden voor Kunst en Koffie en Portret Bekende Amsterdammer weer op een wachtlijst geplaatst worden. Het bestuur verwacht dan ook dat de viering van ons tachtigjarig jubileum een groot succes zal worden en onze vereniging een nieuwe impuls zal geven. Peter Janzen, voorzitter

6 2. Het bestuur Bestuursamenstelling: Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 23 maart is de bestuurssamenstelling sterk gewijzigd. Voorzitter Jim van Dijk trad af vanwege drukke werkzaamheden elders. Penningmeester Henk Busscher had al eerder aangekondigd dat hij zich na zijn 3-jarige termijn niet meer beschikbaar zou zijn. Bestuurslid communicatie Anna Stunova was al in september 2013 afgetreden. Bestuurslid artistiek beleid Christa Kuilman en secretaris Peter van Rossum traden ook statutair af, maar stelden zich herkiesbaar. Wij zijn verheugd dat zich weer nieuwe kandidaten beschikbaar hebben gesteld voor bestuursfuncties, namelijk Peter Janzen, kandidaat voorzitter, Rob van Bakel, kandidaat penningmeester en Jadranka Štrbac, kandidaat bestuurslid communicatie. Er waren geen tegenkandidaten. De voorgedragen kandidaten werden met algemene stemmen door de ALV geaccepteerd, evenals de aftredende bestuursleden, die zich opnieuw beschikbaar hadden gesteld. Langs deze weg bedankt het nieuwe bestuur de afgetreden bestuursleden voor al hun werk en inzet voor de vereniging Het bestuur heeft zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen: Financiële situatie van de vereniging Het zwaartepunt van de bestuursaandacht lag dit jaar op de penibele financiële situatie. Op de nieuwjaarsreceptie werd al gewag gemaakt van een te verwachten negatief resultaat op de exploitatierekening. Een aantal oorzaken voor deze dalende lijn: o Het teruglopende aantal leden en cursisten. o De aangekondigde huurverhoging van meer dan 8%. o De onzekere situatie met betrekking tot onze subsidieverstrekker. De subsidie voor Zondagsschilders wordt met ingang van 2015 overgeheveld van de Dienst Maatschappelijk Ondersteuning naar Het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK). Uit gesprekken met het AFK bleek duidelijk dat de, in hun ogen, riante subsidie op den duur niet te handhaven is. De subsidie zal duidelijk gaan afnemen, weliswaar met een overbruggingsregeling, maar onontkoombaar. Aangezien tijdens de ALV door het bestuur met de leden was afgesproken dat de lesgelden maximaal met 15,- zouden stijgen in 2015 was een extra ALV in november noodzakelijk. Hierin werden de volgende besluiten genomen: o Docenten- en modelvergoedingen worden bevroren op het niveau o Vrijwilligersvergoedingen worden bevroren op het niveau o Het traditionele vrijwilligerspresentje op de medewerkersdag vervalt. o Het lesgeld wordt verhoogd met 8%. o Het lidmaatschapsgeld wordt met 5,- verhoogd naar 40,- per jaar. Tevens heeft het bestuur besloten om niet-rendabele cursussen te laten vervallen of samen te voegen. Door deze maatregelen heeft het bestuur voor 2015 een sluitende begroting kunnen presenteren, zelfs inbegrepen de kosten van het jubileum (zie verder het financieel jaarverslag). Ook heeft het bestuur een aantal maatregelen genomen om het aantal leden en cursisten te vergroten. Afgezien van de bekende wervingsacties tijdens de expositie en Open dag/kunstmarkt en de reeds bestaande activiteiten op Facebook en de website willen wij door de publiciteit rond ons jubileum ook weer extra leden en cursisten aanwerven.

7 - 5 - Er werd in december een cadeaubon voor twee lessen ontworpen. Leden konden deze bon kopen voor vrienden en bekenden. De bestaande 5 strippenkaart werd omgedoopt tot snuffelpas. Daarnaast werden er voor de jaargroepen cursuspassen voor 15 lessen geïntroduceerd ter aanvulling op de wat dunner bezette groepen. Drie docenten kwamen met het idee om een vrije werkplaats model te starten, zij dachten dat daar ook onder hun collega s belangstelling voor zou bestaan. Voor de vrije werkplaats model zijn er cursuspassen met 5 of 10 strippen. Beleidssessie De jaarlijkse beleidssessie werd dit jaar gehouden op 30 augustus ten huize van voorzitter Peter Janzen. Hierbij kwam o.a. aan de orde: o De precaire financiële situatie: Op de beleidssessie werd de basis gelegd van de hierboven genoemde financiële maatregelen van het bestuur. o De toekomst en continuïteit van de ledenadministratie: Het bestuur vindt het zorgelijk dat de het programma van de ledenadministratie slechts door 1 man kan worden onderhouden. De aangekondigde programmawijzigingen om de taken van de financieel leden-administrateur te verlichten konden niet worden uitgevoerd door zijn plotselinge ziekte eind Bij deze wenst het bestuur hem van harte beterschap. Begin 2015 zal het bestuur zich weer over deze kwetsbare positie buigen. o Het bestuurslid communicatie heeft sterk behoefte aan een formele PR-commissie. Besloten wordt om binnen de vereniging op zoek te gaan naar geschikte kandidaten. o Formalisering besluitvorming: Afgesproken wordt dat geen besluitvorming via mail meer mag plaatsvinden, Dit leidt teveel tot misverstanden. In dit verband is besloten om de bestuursvergaderingen minimaal eens in de 5 weken te laten plaatsvinden. o Plaatsvervangingsbeleid bestuursleden: Afgesproken is dat ieder bestuurslid een plaatsvervanger krijgt toegewezen binnen het bestuur. Inmiddels is een voorstel hiertoe gecreëerd. o Verhuurbeleid 1 e en 3 e verdieping: Het bestuur heeft besloten dat er geen belemmering mag zijn tegen het tijdelijk verhuur van de ruimtes. Het bedrag wordt voorlopig vastgesteld op 60,- per dagdeel. o Toekomst website: Op de beleidssessie werd besloten een offerte te laten uitbrengen om een nieuwe website te bouwen. Inmiddels is besloten om nog even met de oude website verder te gaan (zie verder communicatie-verslag).

8 - 6 - Organisatieschema bestuur, coördinatie en uitvoering De Zondagsschilders 2.3 Organisatieschema bestuur, coördinatie en uitvoering De Zondagsschilders Voorzitter Peter Janzen Secretaris Peter van Rossum Penningmeester Rob van Bakel Artistiek Beleid Christa Kuilman Communicatie Jadranka Štrbac - algemene leiding - externe betrekkingen - werkweken - verenigingsfeesten - ALV Werkweken Nel Huurman Verenigingsfeesten (Open dag, Nieuwjaar instuif en medewerkersdag) Loes van Ophemert Ateliercommissie Ben Nisters en Christa Kuilman Ben Nisters + Team - voorbereiden en afhandelen bestuurs-, coördinatoren en ledenvergaderingen - planning beleidscyclus - secretariaat/archivering Secretariaat Leden- en cursusadministratie Verenigingsarchief Christa Kuilman medewerkers team (3 ochtenden/week) Planning & Organisatie Christa Kuilman Jubilea Docenten Marian van Bakel - van Latum - financieel beleid - financiële jaarstukken - financiële ledenadministratie Boekhouding Ria Dozy/Ria Dozy Financiële ledenadministratie + programmatuur Bas Kuilman/Bas Kuilman Secretariaat - artistiek beleid - werving & selectie (docenten) - aanspreekpunt docenten - docentenvergaderingen - contactpersonen Tentoonstellingen Nel Huurman/Nel Huurman Tentoonstellingscommisie Contactpersonen Akke Hemker/Akke Hemker Docenten Jaargroepen Tekendagen Henny Bax/Henny Bax - marketing - publiciteit - ledenwerving Beheer fotoarchief/ Organisatie kunstkaarten Paul Krijnen Sociale media Jadranka Štrbac Nieuwsflitsen Christa Kuilman Website Jadranka Štrbac/Guus Wolswijk Catering ALV Marian van Bakel - van Latum Open Dag Thea de Haan-Tetteroo Functionaris Coördinator Uitvoering Media contacten Thea de Haan-Tetteroo Huisstijl / drukwerk lay-out Liesbet van der Zel Diversen ontwerp Dipo Barenbrug PR/Voorlichting tijdens tentoonstellingen Mapje Sewing Persberichten Hennie Hooijer en Rita van Dijk Portret BA er Thea de Haan-Tetteroo Verspreiding folders: Lutske van Waveren Jubileumcommissie Thea de Haan-Tetteroo Redactie Ateliernieuws Johanna de Wilde Publiciteit Vacature (nu Jadranka Štrbac.a.i.)

9 Belangrijkste bestuursbesluiten: Kunstkaarten worden niet meer door de Zondagsschilders gemaakt Cursusprijs 2015 verhogen met max. 15,- excl. Inflatiecorrectie Aandachtsgebied evenementen valt onder voorzitter Do-av Jan Frenken: cursisten/docent moeten zelf tekort van 245,- aanvullen. Do-av Onno Lolkema: 1e cursusles afwachten. Indien quotum niet gehaald, dan idem bovenstaand besluit. Basis cursusprijs ivm vrijwilligersvergoeding bevriezen op 272,- Modelvergoeding bevriezen op 32,- Docentenvergoeding bevriezen op huidig niveau van 66,50 per les Eindejaarsbonus docenten en Financieel leden-administrateur ( 100,-) niet uitkeren Presentje medewerkers tijdens medewerkersdag vervalt Bovenstaande 5 besluiten gelden zolang het financiële resultaat negatief is. De minimale bezettingsgraad voor de 1e verdieping wordt 9; de 3e verdieping blijft 11 (dekking van de directe kosten, energie- en admin. kosten). Voor groepen zonder docent wordt per cursus het minimale aantal cursisten bepaald. Na de docentenvergadering worden docenten, wier cursus zich in de gevarenzone bevinden, uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur. Hierin worden de volgende keuzes voorgelegd: o Docent pleegt overleg met cursisten, waarin wordt voorgelegd om docentenvergoeding te verlagen en/of cursusprijs te verhogen en/of het aantal modellen te verminderen, zodanig dat de directe kosten minstens worden gedekt. Deze afspraak geldt voor maximaal 1 jaar, daarna treedt het volgende punt in werking indien de min. bezettingsgraad nog steeds niet wordt gehaald. o Cursus vervalt of wordt samengevoegd met andere cursus van de betreffende docent Overledenen Met leedwezen hebben we ook dit jaar eer afscheid moeten nemen van een aantal leden, dat ons is ontvallen. Het betreft de volgende personen: André Ketelaars is altijd één van de meest markante figuren bij De Zondagsschilders geweest. Hij werd lid in Op de ALV is hij nog uitvoerig gefêteerd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Begonnen in de Marnixstraat bij Joop Rooijers: schilderen en boetseren. O.l.v. Marian Zwiep heeft hij zich ook het beeldhouwen eigen gemaakt. Naar zeggen was zijn gedrevenheid legendarisch, maar tegelijkertijd was hij ook altijd vrolijk en positief ingesteld. Van 1980 tot 1998 was hij 2e penningmeester en ook enige jaren vice-voorzitter. Tijdens deze periode nam hij de organisatie op zich van een groep waar men iedere maandagmiddag trachtte een gegeven onderwerp op expressionistische wijze weer te geven. Van maart 1998 tot maart 2003 leidde hij onze vereniging als voorzitter. Bij zijn aftreden werd hij tot erelid van de vereniging benoemd. Wat je noemt: een schaap met 5 poten. In de loop der tijd ging zijn gezondheid steeds meer achteruit, maar daarbij had hij veel steun aan zijn partner Peter. Wij zullen hem node missen. Jan Velthuijzen was 87 toen hij in op 30 april overleed. Jan heeft altijd kunstschilder willen worden, maar daar is vanwege de crisis in de 30-er jaren niets van gekomen: er moest geld worden verdiend. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon, dus werd hij lid van De Zondagsschilders. Bij ons stond hij bekend om zijn goedlijkende portretten. Bij open dagen en demonstraties op de Nieuwmarkt stonden de mensen in de rij om door hem te worden geportretteerd. Ook op de werkweken was hij een graag-geziene gast met zijn humor en prachtige verhalen. De laatste jaren stond zijn gezondheid hem, tot zijn grote leedwezen, niet meer toe naar de Geldersekade te komen. Ook hem en zijn werk zullen wij missen. Greetje Löwenthal-Bak is overleden op 21 juni Zij heeft jarenlang bij Rob Raats geschilderd. Zij was 29 jaar lid van De Zondagsschilders. Puck Poulus, ook een oud-cursist van Rob Raats, is overleden in november Was samen met haar man ook een regelmatige bezoeker bij de lezingen van Kunst & Koffie.

10 - 8 - Nel Oosterbaan-Hooijveld is in januari 2015 gestorven. Nel en Nol Oosterbaan kwamen trouw elke maandagmiddag schilderen en tekenen bij Marcelle Sieger. Nel was bijzonder met haar heel eigen vrije stijl in verfijnde pastelkleuren. Zij maakte elke maandagmiddag een schilderij helemaal af of het nu model, portret, stilleven of fantasie was het was duidelijk een echte Nel. Ook nam zij als groepsvertegenwoordigster de taak op zich en deed dit heel serieus. Wij waren haar ook erg dankbaar hiervoor. Peter Janzen en Peter van Rossum 3. Verslagen commissies 3.1. Secretariaat en ledenadministratie Het secretariaat bestaat uit een vast team van zes medewerkers. Eind 2014 hebben wij afscheid genomen van Gertie Offermans. Zij was sinds oktober 2011 elke woensdag aanwezig op het secretariaat. Hennie Hooijer verleende in 2014 opnieuw ondersteuning bij het in kaart brengen van het oude archief. Het secretariaat was in 2014 op maandag- woensdag- en vrijdag van tot uur geopend. De secretariaatswerkzaamheden werden ook dit jaar opgenomen in een weekplanning en in het logboek werd door iedereen een verslagje geschreven over de zaken die behandeld waren. Er was regelmatig gezamenlijk secretariaatsoverleg. De bureaucoördinator onderhield, waar nodig, het contact met andere coördinatoren. Zij was als bestuurslid artistiek beleid aanwezig bij de beleidsdagen en vergaderingen van bestuur, docenten en commissies. Tijdens de zomerstop was het secretariaat in juni en augustus alleen op woensdag geopend, in de maand juli en tijdens de winterstop was het secretariaat gesloten. a) Werkzaamheden secretariaat Naast de normale werkzaamheden t.b.v. de leden- en cursusadministratie, is het de bedoeling dat het verenigingsarchief door het secretariaat wordt bijgehouden. Helaas ontbreekt daar meestal de tijd voor. Gelukkig wordt er wel wekelijks een bijdrage aan deze werkzaamheden geleverd door Hennie Hooijer, die regelmatig een paar uurtjes komt om mappen en dozen met papier op te schonen en uit te zoeken. Door ziekte van de administrateur van de financiële ledenadministratie konden een aantal zaken niet op de normale manier opgelost worden. Met behulp van de penningmeester hebben wij daar toch een oplossing voor gevonden. Informatiestand Het secretariaatsteam was met een informatiestand aanwezig bij onze jaarlijkse tentoonstelling die dit jaar voor het eerst in eigen huis werd gehouden. Tijdens de Open Dag in oktober werd er ook een informatiebalie door secretariaatsmedewerkers bemand. Leden- en cursusadministratie o wijzigingen in leden- en cursusbestand inventariseren en doorsturen naar de financiële ledenadministratie o documenten t.b.v. leden- en cursusadministratie ontwerpen en bijhouden (bijvoorbeeld papierkaarten, machtigingen lidmaatschap, werkweken, strippenkaarten, kunst&koffie enz.) o machtigingen (papierkaarten, lidmaatschap, werkweken enz.) t.b.v. automatische incasso s noteren en doorsturen naar de financiële ledenadministratie o cursusadministratie; verzorgen en presentie- en adreslijsten bijhouden

11 - 9 - o wachtlijsten; bezetting cursussen proberen op peil te houden door het afwerken van de wachtlijsten o informatie contactpersonen en docenten; regelmatig worden docenten en contactpersonen voorzien van informatie over nieuwe activiteiten/cursussen binnen de vereniging o zondagsactiviteiten; er werden cursusmappen gemaakt voor de activiteiten op zondag zoals kunst&koffie, portret op zondag, inloopateliers o nieuwe aanmeldingen; toezending van lidmaatschaps- en cursusinformatie o financiën ledenadministratie; betalingsoverzicht bijhouden - verzending van nota s voor lesgeld en betalingsherinneringen o overzichtslijsten ledenadministratie aanleveren t.b.v. de boekhouder/penningmeester o modellenlijst; registratie, onderhoud en verspreiding modellenbestand naar docenten Secretariële werkzaamheden o afhandelen van post, telefoon en o vergaderingen; ondersteuning bij commissievergaderingen, opmaak van presentielijsten en het opslaan en verspreiden van agenda s en verslagen o externe contacten; beheer en onderhoud van het relatiebestand o verenigingsblad; aanleveren adresetiketten en bijlagen voor verzending Ateliernieuws o drukwerk; aanleveren en controle van inhoud/tekst voor flyers en posters Interne communicatie o informatie ateliers; bijhouden informatieborden en informatiemappen op de ateliers o Nieuwsflits; berichten aanleveren bij webmaster t.b.v. evenementen en cursusactiviteiten o Nieuwsflits; 2 x per maand in de frames op de ateliers hangen en archiveren o Nieuwsflits; adressenbestand up to date houden, nieuwe leden worden hiervoor aangemeld Interne organisatie o adresboekje; adresoverzicht medewerkers, bestuur en commissies bijhouden en verzenden o informatiebalie; organisatie informatiebalie bij tentoonstellingen en open dag b) Financiële Ledenadministratie Door de medewerkers van het secretariaat werden de wijzigingen in het leden- en cursusbestand bij de leden-administrateur aangeleverd. Deze verwerkte de wijzigingen en verzorgde de daaraan verbonden incasso- en betalingsopdrachten. Er werd in 2014 met een nieuw programma voor de ledenadministratie gewerkt dat door de leden-administrateur gemaakt is. De wijzigingen die door de administrateur ingevoerd werden, waren nu direct zichtbaar voor de medewerkers van het secretariaat. Ook de penningmeester kon de actuele gegevens in het leden- en cursusbestand raadplegen. In verband met nieuwe regels met betrekking tot het betalingsverkeer kunnen t.n.o. geen incasso s verwerkt worden. Het secretariaat heeft leden met een openstaand incassobedrag een nota gestuurd. Ook een deel van de papierkaarten uit 2014 werd niet geïncasseerd, hopelijk zal dat zo spoedig mogelijk alsnog gebeuren. Eind 2014 waren er 472 mensen lid van De Zondagsschilders. Dit is 20 leden minder dan eind Het financieel verslag van de ledenadministratie over het jaar 2014 werd deze keer, door de ziekte van Bas Kuilman, door de penningmeester samengesteld. De penningmeester heeft de cijfers in het financiële jaarverslag verwerkt. Christa Kuilman, bureaucoördinator

12 Communicatie Na de vervulling van de vacature bestuurslid Communicatie eind 2013 en de benoeming van Jadranka Štrbac op deze post tijdens de ALV 2014 zijn een aantal werkzaamheden rondom het updaten van de website en het verspreiden van de informatie via de Facebook snel opgestart. Twitter is als een van de communicatie media niet benut omdat er bij ons bekend is dat dit een medium is dat nauwelijks door onze leden werd en wordt gebruikt. Het contact zoeken en meedoen aan de evenementen waar we ons beter aan breder publiek kunnen presenteren staat nog in de kinderschoenen. De samenwerking met het Nieuwmarkt festival is inmiddels een vast item in de organisatie van onze jaarlijkse evenementen. De samenwerking met Pintar Rapido (het grootste plein-air festival in Nederland) heeft echter een zeer moeizame start gekend. Wellicht dat de samenwerking in 2015 beter zal verlopen. Het ontwerpen en drukken van posters, cursusfolders, het bijhouden van fotoboeken van activiteiten en jaargroepen zijn voor een groot gedeelte van Jan Boots overgenomen door een aantal mensen. Het ontwerpen en het drukken van onze 80jaar jubileum posters, flyers en de ledenpasjes zijn dit jaar door Dipo Barenbrug gedaan. Uitnodigingen, posters en flyers van de april-expositie werden ook dit jaar weer door Liesbet van der Zel verzorgd. Facebook heeft langzamerhand een aardig fotobestand van de werken van de leden en er wordt de kleine tentoonstelling De Vitrine ook via deze media getoond. Het onderhouden van Facebook ligt in de handen van Jadranka Štrbac. Het schrijven en het voor de druk gereed maken van Ateliernieuws rust voornamelijk bij Johanna de Wilde en Liesbet van der Zel. ontwerp: Zelies In het najaar van 2013 bood de Afdeling Informatica van de Hogeschool van Amsterdam aan om onze website met een groep studenten tegen het licht te houden en op basis daarvan met een voorstel tot verbetering/vernieuwing te komen. De betreffende werkgroep heeft een ontwerp op maat gemaakt dat aan onze wensen voldeed maar helaas, blijkt achteraf niet in voorgeschreven formats van Wordpress te kunnen draaien. De betrokken deskundigen op dit gebied hebben gefaald om ons vooraf te waarschuwen dat dit niet mogelijk was. Na deze teleurstelling en omdat onze financiële draagkracht beperkt is, heeft het bestuur besloten om het bouwen van een nieuwe site uit te stellen en iemand te zoeken die wel met de verouderde software van onze site overweg kan. En die we hebben gevonden in de persoon van Guus Wolswijk, die het op een voortreffelijke manier doet. De Nieuwsflits verscheen vrijwel elke 1e en 15e van de maand; in totaal werden 26 nummers rondgestuurd. De website en de Facebook pagina werden up-to-date gehouden in combinatie met het verzenden van Nieuwsflitsen. Rita van Dijk en Hennie Hooijer, die verantwoordelijk zijn voor verzending van persberichten en Lutske van Waveren die voor verspreiding van folders zorgde, hadden, zoals gebruikelijk, niet veel aansporing nodig om hun taken te vervullen. Jadranka Štrbac, bestuurslid communicatie ontwerp: Zelies

13 Evenementen a) Tentoonstellingen De tentoonstellingscommissie overlegt minimaal 3 keer per jaar en rapporteert aan het bestuurslid met activiteiten in de portefeuille. Christa Kuilman en Ria Klop coördineren de suppoosten en het vaste suppoostenteam. Minimaal één lid van de tentoonstellingscommissie is vertegenwoordigd bij docenten- en contactpersonenvergaderingen. De tentoonstellingscommissie is nauw betrokken bij activiteiten, waarbij interne exposities/presentaties op de ateliers plaatsvinden, zoals De Open Dag, en de Nieuwjaarsinstuif. Nieuwjaarsinstuif Tijdens de Nieuwjaarsinstuif in 2014 was er een atelier expositie van Portretten te zien, gemaakt door leden van de maandagavondgroep o.l.v. Marjan van Berkel. Een lid van de groep zat voor de portretten model. Er werd geschilderd in de trant van Willem de Koning. De Vitrine in de hal en de gang naar de lift (b.g.) Leendert Fransen richtte op de begane grond van het gebouw, de gang en de Vitrine, een roulerende expositie in van werk van leden. De Vitrine en de gang geven op originele wijze een afspiegeling van wat er op onze ateliers allemaal gemaakt wordt. Leendert nodigt groepen en/of individuele schilders/beeldhouwers uit om te exposeren. Hij weet de ruimte altijd weer mooi in te richten. De Vitrine en de gang op de begane grond van het gebouw zijn het visitekaartje van onze vereniging! De grote jaarlijkse expositie In eigen Huis van 19 t/m 23 april 2014 We mogen tevreden terugblikken op onze grote expositie. We ontvingen 520 bezoekers. Er werden 28 beelden en 127 ingelijste werken aangemeld. Voor deelname aan de expositie werden deelnameformulieren uitgegeven waarmee het werk kon worden aangemeld. Men kon zich via dit formulier tevens aanmelden om een of meer middagen te suppoosten. De expositie had geen thema. Leden brachten hun mooiste werk in. Een docent heeft altijd de artistieke leiding bij het ophangen, exposeren van de werken. Joop Rooijers gaf zoals hij al vele jaren deed op professionele wijze leiding aan de commissieleden die belast zijn met de inrichting van de expositie. Een portrettengalerij van bekende Amsterdammers die poseerden bij Portret op Zondag werd in de expositie opgenomen. Voorzitter Peter Janzen sprak de aanwezigen toe en verrichtte op originele wijze de Opening. De

14 openingsmiddag werd muzikaal opgeluisterd door Joost van der Krogt. Ze bespeelde de trekzak. Er werd een openingsdrankje en -hapje geserveerd. Leden en bezoekers waren aangenaam verrast over hoe onze ateliers, gangen en portalen waren omgetoverd in één grote Galerie. Aan de informatietafel werd gedurende de expositie informatie verstrekt over de vereniging aan bezoekers die daarvoor belangstelling toonden. Tevens lag er een reactieboek waarin bezoekers hun mening konden geven over onze expositie. De tentoonstellingscommissie is een goed team dat al vele jaren in een goede sfeer samenwerkt. We mogen terugkijken op een succesvol expositiejaar Nel Huurman, tentoonstellingscoördinator b) Zondagsactiviteiten en Inloopateliers Portret op zondag met een bekende Amsterdammer als model. Deze activiteit wordt altijd goed bezocht. De aanmeldingen worden verzorgd door Meta Boldingh, vanaf de eerste van de voorafgaande maand. Na aanmelding krijgen de leden een bevestiging of zij kunnen meedoen of op de reservelijst staan. Personen van de reservelijst worden uitgenodigd als mensen zich hebben afgemeld. Ben Nisters en Bep Hoeffnagel helpen mee om de middag tot een zeer waardevol evenement te maken. Ook in 2014 zijn, in verband met het komende jubileum o.a. winkeliers uit de Nieuwmarktbuurt uitgenodigd. Bakker Hartogh, de wereldberoemde bakker uit de Ruyschstraat beet de spits af. Carel Alphenaar, dramaturg en duizendpoot op muzikaal gebied. Hij bedankte ons voor de bijzonder prettige middag en heeft de foto s van al zijn portretten in zijn telefoon opgeslagen om te tonen. Zij komen ook op zijn facebookpagina. Peter Oldeboom van Jacob Hooy. Hier, en bij Dun Yong, kunnen we posters en flyers verspreiden om meer cursisten te werven in de buurt. Soesja Hu en Kin Ping van Dun Yong waren onder de indruk van onze activiteiten. Zij deden een donatie en beloofden hapjes te maken voor het jubileumfeest in Margriet van der Linden, journalist en voormalig eindredacteur van OPZIJ. Zij verbaasde zich over de resultaten en wilde dat zij het zelf zo kon. Yvonne Kroonenberg, schrijfster was vergezeld van haar hond. Mijn uitgeverij Atlas/Contact wil het schilderij GRAAG hebben. Daar ben ik blij om, want het is zo mooi geworden, maar voor geen prijs hang ik een portret van mezelf in mijn huis, aldus Yvonne. Mart Visser, couturier en zelf schilder, dacht enthousiast mee, hoe we de Zondagsschilders kunnen promoten. Deze map is een prachtig onderwerp voor PS in Het Parool, meende Mart. Hij beloofde een uur te poseren als bekende Amsterdammer tijdens de Nieuwmarktmanifestatie. Tevens heeft hij een donatie gedaan voor het jubileum. Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum stond versteld van de goede portretten die in de loop van de jaren zijn gemaakt. T.g.v. ons jubileum komen foto s daarvan met een tekst over De Zondagsschilders op hun weblog. Een keuze maken vinden de gasten soms moeilijk. Dan neemt men na een interessante middag graag twee werken mee naar huis. Zij tonen hun bewondering, niet alleen voor de concentratie waarmee gewerkt wordt maar ook voor het resultaat. Een fles wijn, ons jubileumboek en de waardering van onze leden, completeert onze beloning en als herinnering ontvangt men graag

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM. Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij

KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM. Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij Extra KEA evenementen... Wijnproeverij van de Wijnkelder Brouwersgracht.

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

Concurrentieonderzoek

Concurrentieonderzoek Concurrentieonderzoek Naam: Pieter Zegers Vak: Project 2 IVG Opdracht: Concurrentieonderzoek Inhoudsopgave Amateurs- schildervereniging Het Bossche Palet Tijden en technieken. Hervion College Contributie

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

De vloer van het atelier is in 2013 grondig geschuurd en gelakt.

De vloer van het atelier is in 2013 grondig geschuurd en gelakt. Jaarverslag 2013 Atelier Marline Fritzius In 2013 is er ook op donderdag een groep gestart waardoor we op alle dagen open zijn. Er schilderen of boetseren nu wekelijks ongeveer 36 mensen met afasie in

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2013 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Draaddag Kom op zaterdag 6 juni 2015 tussen 11:00 en 15:00 uur Deze keer bij Bobbin, Achterdijk 20, Zevenbergen

Draaddag Kom op zaterdag 6 juni 2015 tussen 11:00 en 15:00 uur Deze keer bij Bobbin, Achterdijk 20, Zevenbergen Naald &en Draaddag Kom op zaterdag 6 juni 2015 tussen 11:00 en 15:00 uur Deze keer bij Bobbin, Achterdijk 20, Zevenbergen Dit jaar is onze gast Marianne van Helvoort, zij verkoopt Liberty stoffen. Kijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Maart 2011 1 Nieuws Nieuws De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Heb je informatie voor de nieuwsbrief? Deadline is 14 dagen voor de volgende nieuwsbrief

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Ook deze keer hebben we weer een nieuwsbrief boordevol met nieuws. Zo kijken we terug op de paprikabijlage die vorige week bij het NRC verscheen. Daar hebben we veel leuke reacties op gehad! Verder

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuur, vrijwilligers, personeel en gebruikers van t Vinkhuys. Beste allemaal, NUMMER 1. In dit nummer. Start VinkHuisWerk

Nieuwsbrief voor bestuur, vrijwilligers, personeel en gebruikers van t Vinkhuys. Beste allemaal, NUMMER 1. In dit nummer. Start VinkHuisWerk NUMMER 1.. In dit nummer 1 Beste allemaal Start VinkHuisWerk Juridisch Spreekuur 2 Jubileumexpositie Quilt Cursus Sterrenkunde 3 Toneel 50+ Verwenavond Vrijwilligers 4 Kerstbijeenkomst Jubileum Trefshot

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011 nummer 3. Het Zeeuws Palet

Nieuwsbrief 2011 nummer 3. Het Zeeuws Palet Nieuwsbrief 2011 nummer 3 Het Zeeuws Palet Het W.A.K Het W.A.K was helaas geen succes. Er waren weinig deelnemers en de organisatie liet veel te wensen over. Onze leden stonden voor een dichte deur. Ook

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Jan Harmenshof Nieuws 2015

Jan Harmenshof Nieuws 2015 Jan Harmenshof Nieuws 2015 Afscheid Na 42 jaar juf te zijn geweest, waarvan 41 jaar op obs Jan Harmenshof, heb ik besloten om als leerkracht te stoppen. Op 21-jarige leeftijd ben ik in 1973 begonnen in

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

La Tulipe Chapeau! DE TULP IN DE MODE. 2 februari t /m 1 september 2013

La Tulipe Chapeau! DE TULP IN DE MODE. 2 februari t /m 1 september 2013 La Tulipe Chapeau! Foto Mieke Wijnen 2 februari t /m 1 september 2013 Grachtweg 2a 2162 HN Lisse di t/m zo 13.00-17.00 uur Tel. 0252-417 900 www.museumdezwartetulp.nl info@museumdezwartetulp.nl De tulp

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Cuisine Culinaire Zaanstad

Cuisine Culinaire Zaanstad Cuisine Culinaire Zaanstad Reglement en Voorwaarden 2013 volgens statuten artikel 20 vastgesteld in de ALV van 06-03-2013 KvK 341 87 942 Postbank 954 86 58 www.cczaanstad.nl Vereniging Cuisine Culinaire

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Personeelsvereniging EPZ Concept Besprekingsverslag bespreking op : 13 maart 2012 referentie : PV/AJB/V122069 onderwerp : Algemene ledenvergadering 2012 plaats : Bedrijfsrestaurant aanwezig : zie presentielijst

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERRAAD D.D. DONDERDAG 27 OKTOBER 2011

GOEDGEKEURDE NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERRAAD D.D. DONDERDAG 27 OKTOBER 2011 GOEDGEKEURDE NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERRAAD D.D. DONDERDAG 27 OKTOBER Aanwezig: Henk K. (HK); Agnes B. (AB); Yvette D. (YD); Francis vd. W. (FW); Peter Meulenkamp (PM); Janneke T. (JT); Frits

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN Inschrijven Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni. Uitzondering vormen de korte

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Nr.8 2015 2016. In dit nummer: 14 januari 2016

Nr.8 2015 2016. In dit nummer: 14 januari 2016 Nr.8 2015 2016 14 januari 2016 In dit nummer: - inspectiebezoek - terugblik kerstwinterviering - tevredenheidspeilingen - studiedag - reminder - nieuwbouw - centrale voorlichting VO - personeelszaken -

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

DE KUNSTKRINGKRANT (nr.24) VOOR DE WAKKERE KUNSTENAAR. Nieuwsbrief voor leden Kunstkring Zeewolde. november 2015.

DE KUNSTKRINGKRANT (nr.24) VOOR DE WAKKERE KUNSTENAAR. Nieuwsbrief voor leden Kunstkring Zeewolde. november 2015. DE KUNSTKRINGKRANT (nr.24) VOOR DE WAKKERE KUNSTENAAR Nieuwsbrief voor leden Kunstkring Zeewolde. november 2015. Vereniging Kunstkring Zeewolde, nieuw bestuur. Foto: Klaas Bouma Op de foto het nieuwe bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

NIEUWS FLITS. Van het bestuur. Website en Facebook. Kunst- en Poëzieroute. Nr. 16, oktober 2015

NIEUWS FLITS. Van het bestuur. Website en Facebook. Kunst- en Poëzieroute. Nr. 16, oktober 2015 NIEUWS FLITS Nr. 16, oktober 2015 Van het bestuur Het bestuur is verheugd om u een nieuwe penningmeester te mogen voorstellen tijdens de komende ALV. Rik Wynants heeft zich bereid verklaard deze taak op

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

NIEUWS BRIEF VAN KUNSTKRING DE HAAN, VZW ARTSLAG

NIEUWS BRIEF VAN KUNSTKRING DE HAAN, VZW ARTSLAG NIEUWS BRIEF VAN KUNSTKRING DE HAAN, VZW ARTSLAG Nr. 1. januari 2014 Van het bestuur: De oprichting van De Kunstkring De Haan in 2013 is een feit. Wat ons betreft een droomstart met meteen al 30 leden.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT In december gaat Stichting Jacques van Mourik het twintigste jaar in. Er is een unieke verzameling van bijna 650 werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

KunstGein P O D I U M

KunstGein P O D I U M www.kunstgeinatelierroute.nl www.kunstgein.nl stichtingkunstgein@gmail.com KunstGein P O D I U M Begane grond Stadshuis Nieuwegein Nieuwegein, november 2014 Beste kunstenaar, Twee jaar geleden op 8 en

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

Balans Fotografica per 31 december 2014

Balans Fotografica per 31 december 2014 Balans Fotografica per 31 december 2014 ACTIVA Bankrekeningen 11.652 Spaarrekeningen 85.564 Kasgeld 0 Totaal liquiditeiten 97.217 Debiteuren 2.637 Te ontvangen bedragen 0 waarborgsom Post NL 314 Vooruitbetaalde

Nadere informatie