Integraal Meerjarenbeleidplan. Sophia Stichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal Meerjarenbeleidplan. Sophia Stichtingen"

Transcriptie

1 Integraal Meerjarenbeleidplan Sophia Stichtingen

2 Titel: Integraal meerjarenbeleidplan Sophia Stichtingen Opdrachtgever: Bestuur Sophia Stichtingen Opsteller: J.A.M. Steijger, Manon Gommers Versie: 2.0 definitief Datum:

3 INHOUDSOPGAVE 1 SOPHIA STICHTINGEN MISSIE DOELSTELLINGEN Inleiding Uitwerking ONTWIKKELINGEN Fondsenwerving Bestedingen Bureau COMMUNICATIE Extern Intern FINANCIELE UITWERKING MEERJARENBELEIDPLAN WERKPLAN VRIENDEN VAN HET SOPHIA Inleiding Doelgroepen Doelstellingen fondsenwerving en communicatie Acties Permanente middelen Inkomsten verklaard

4 1 SOPHIA STICHTINGEN De Stichting Vrienden van het Sophia (de Vrienden) en het Sophia Kinderziekenhuis Fonds (Sophia Fonds) vormen samen de Sophia Stichtingen. Het bestuur van de Sophia Stichtingen wordt gevormd door zeven personen uit diverse maatschappelijke geledingen in Rotterdam en omgeving. Zij worden geadviseerd door de afdelingshoofden Kindergeneeskunde, Kinderchirurgie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC-Sophia. Het Sophia Fonds en de Vrienden voeren een gezamenlijk bureau. Het bureauhoofd (0,78 fte) is verantwoordelijk voor alle personele aangelegenheden van de medewerkers van het bureau, het administratieve beheer en verzorgt de boekhouding. De financieel medewerker (0,89 fte) en de administratief medewerker (0,55 fte) vallen hiërarchisch onder het bureauhoofd. De medewerker fondsenwerving (0,44 fte) valt hiërarchisch onder het hoofd fondsenwerving (1,0 fte) die ook de administratief medewerker functioneel aanstuurt. 4

5 2 MISSIE De Sophia Stichtingen zetten zich in om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de patiënten van het Erasmus MC Sophia. Zij doen dit door gelden afkomstig uit het rendement op haar eigen vermogen en fondsenwerving door de Vrienden beschikbaar te stellen voor projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en voorlichting. 5

6 3 DOELSTELLINGEN Inleiding De hoofddoelstelling van de Sophia Stichtingen is steun aan wetenschappelijk onderzoek in het Sophia Kinderziekenhuis en het zieke kind in het algemeen en aan het Sophia Kinderziekenhuis (Sophia) in het bijzonder. Zij trachten dit doel te bereiken door het voeren van het beheer over het vermogen en door het uitkeren van de opbrengst van haar vermogen en de opbrengst uit fondsenwervingsactiviteiten aan genoemde activiteiten. Voorts worden door het Sophia Fonds Endowed Chairs van derden beheerd voor fellowprojecten in het Sophia Kinderziekenhuis. Daarnaast wordt door de Vrienden actief fondsen geworven voor het Sophia Kinderziekenhuis bij zowel particulieren, bedrijfsleven, stichtingen als andere fondsen. De Vrienden werven specifiek (geoormerkt) en niet specifiek (ongeoormerkt) aan de hand van een jaarlijkse projectenlijst. Verkregen gelden uit fondsenwerving door de Vrienden komen direct ten goede aan projecten in het Erasmus MC-Sophia. De kosten van fondsenwerving komen ten laste van het Sophia Fonds. Van oudsher is de financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek in het Sophia Kinderziekenhuis het speerpunt van de activiteiten van het Sophia Fonds. Projecten waarbij jonge onderzoekers een belangrijke uitvoerende rol krijgen, de zogenaamde aio-projecten, hebben, bij voldoen aan de vereiste kwaliteit, de voorkeur. Medewerkers van medische afdelingen in het Sophia kunnen wetenschappelijke projecten indienen bij het Sophia Fonds. Een internationale Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) beoordeelt deze projecten eenmaal per jaar op hun wetenschappelijke waarde. Het bestuur kent vervolgens jaarlijks gelden toe aan de projecten met de beste beoordeling. Voor bedrijven, fondsen en andere geïnteresseerden bestaat eveneens de mogelijkheid een symbolische stoel (zogenoemde Endowed Chair door derden) in het leven te roepen, waarop jonge artsen als fellow mogen plaats nemen om onderzoek te doen. De bedoeling is dat een Endowed Chair zoveel gelden heeft, dat uit de opbrengsten elke keer een nieuwe fellow kan starten. Het Sophia Fonds beheert de toevertrouwde middelen. Inmiddels zijn 4 stoelen (Chairs), ingesteld door derden, operationeel, te weten de Chair Roparun, de Chair voor Chronisch Zieke Kinderen, de Chair Kinder- en Jeugdpsychiatrie met speciale aandacht voor autisme en aanverwante ontwikkelingsstoornissen en de Chair New Horizon. Met de gelden uit deze laatste Chair zal van tijd tot tijd een bekend emeritus hoogleraar uit binnen- of buitenland worden uitgenodigd om enige tijd in het Sophia Kinderziekenhuis te komen werken. Ook aandacht en zorg voor de omgeving waarin de kinderen en hun ouders verblijven tijdens een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek, de patiëntenzorg, is erg belangrijk. Op het gebied van patiëntenzorg geven de Vrienden met name steun aan projecten binnen het Sophia en het Sophia Fonds aan projecten buiten het Sophia (voor zover deze binnen de doelstellingen van de Stichting vallen). Vanuit het Sophia kunnen projecten op het gebied van patiëntenzorg worden ingediend bij het Sophia Fonds. Alle aanvragen moeten, alvorens te worden ingediend, te worden goedgekeurd door het hoofd van het cluster, waarna het Dagelijks Bestuur 1 van de Sophia Stichtingen de definitieve goedkeuring verleent. De Vrienden trachten voor de goedgekeurde projecten fondsen te werven. Incidenteel draagt het Sophia Fonds zelf bij aan projecten waar moeilijk fondsen voor beschikbaar komen en die van wezenlijk belang worden geacht. Van oudsher draagt het Sophia Fonds bij aan projecten buiten het Sophia, gericht op de ondersteuning van de zorg voor en de behartiging van de belangen van het zieke kind. De Vrienden werven aanvullende gelden, met name bestemd voor minder draagkrachtige ouders/verzorgers om hun zieke kind in het Sophia zo goed mogelijk te begeleiden. Deze aanvragen lopen via het medisch maatschappelijk werk in het Sophia. De projecten buiten het Sophia worden beoordeeld door de bestuurscommissie van de Sophia Stichtingen. De toewijzing van deze projecten wordt altijd in de bestuursvergadering bekrachtigd. 1 Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en secretaris van de Sophia Stichtingen. 6

7 3.2 Uitwerking Fondsenwerving In de periode zal de focus liggen op het uitbouwen van geoormerkte en ongeoormerkte gelden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De geoormerkte fondsenwerving voor patiëntenzorgprojecten wordt gehandhaafd op het niveau , vanwege het geconstateerde behoefteniveau van het Sophia Kinderziekenhuis. Er blijft ruimte voor patiëntenzorgprojecten die het afdelingsniveau overstijgen en waarvoor bijvoorbeeld de jaarlijkse Kerstactie een bijdrage kan leveren. De Vrienden hebben te maken met een aantal belangrijke omgevingsfactoren. Bedreigingen zijn: verdichting van de markt, vissen in dezelfde vijver ; economische factoren/economische crisis; vermoeidheid t.o.v. doel; abstractieniveau wetenschappelijk onderzoek; wegvallen vaste financiering Rotterdams fonds. Kansen zijn: regionaal doel; het Sophia Kinderziekenhuis heeft een goede naam; aansprekend doel kinderen & ziek zijn; diversiteit aan projecten wetenschappelijk onderzoek & patiëntenzorg; projecten in diverse prijsklassen; resultaten direct zichtbaar; dicht bij huis; persoonlijke relatie: iedereen kent wel iemand die in het Sophia heeft gelegen. De sterke en zwakke punten daarbij zijn: Zwak: abstractieniveau wetenschappelijk onderzoek (niet aaibaar); ad hoc beleid ziekenhuis op patiëntenzorgprojecten. Sterk: diversiteit aan projecten wetenschappelijk onderzoek & patiëntenzorg; projecten in diverse prijsklassen; (resultaten) projecten direct zichtbaar; dicht bij huis; persoonlijke verbondenheid met Sophia: iedereen kent wel iemand die in het Sophia heeft gelegen; persoonlijk aanpak bureau Bestedingen De prioriteitsstelling voor aanwending van verkregen ongeoormerkte, vrij beschikbare inkomsten (zijnde rendement en ongeoormerkte bedragen van de Vrienden) blijft voor de periode gehandhaafd zoals geformuleerd voor de periode , te weten: 1. kosten apparaat 2 ; a. kosten van de Vrienden; b. kosten Wetenschappelijke Advies Raad; c. kosten Sophia Fonds; d. kosten beheer effecten; 2. financiering van wetenschappelijk onderzoek in het Sophia Kinderziekenhuis WAR-projecten: in principe totaal jaarlijks een aantal nieuwe 2- en/of 4-jarige (aio) projecten en de verplichtingen voor de lopende projecten; 3. financiering van patiëntenzorgprojecten buiten het Erasmus MC-Sophia 2 De kosten apparaat worden in principe betaald uit het rendement op het vermogen. De overige bestedingen worden gefinancierd uit het restant van het rendement en ongeoormerkte inkomsten van de Vrienden. 7

8 4. vergoeding jaarlijks fictief rentebedrag t.b.v. Endowed Chairs derden over een daartoe afgescheiden vermogen; 5. steun aan overige/bijzondere projecten Financieel beleid Het financieel beleid blijft gericht op het in staat stellen van het Sophia Fonds haar kerndoelstelling uit te voeren op langere termijn. Daartoe streeft het Sophia Fonds naar: structureel sluitende begrotingen, door alle uitgaven en vormen van steun te financieren uit gerealiseerde inkomsten met inachtneming van de prioriteitstelling (zie boven); instandhouding van haar vermogen op langere termijn ter waarborging als bron voor rendement benodigd voor financiering van de activiteiten van het Sophia Kinderziekenhuis Vermogen De Stichting Vrienden van het Sophia bouwt geen vermogen op: alle verkregen gelden van gevers worden in principe jaarlijks toegekend aan goedgekeurde projecten. Het vrij beschikbare vermogen van het Sophia Fonds wordt beschouwd als reserve en is bedoeld als bron van inkomsten en bestaat uit in het verleden verkregen gelden (niet uit fondsenwerving). Daarmee is ook zorggedragen voor continuïteit. Het beleggingsbeleid voor het vrij beschikbaar vermogen is primair gericht op beleggingen voor de langere termijn (langer dan 30 jaar). Het beleggingsdoel is behoud van vermogen, met inbegrip van inflatie, waarbij jaarlijks wordt gestreefd naar een direct beleggingsresultaat (rente, couponinkomsten, dividend) van circa Uit de opbrengsten van het vermogen wordt jaarlijks met name wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC-Sophia gesteund waarvoor geen gelden beschikbaar zijn vanuit het reguliere budget. Om de continuïteit van deze donaties te kunnen handhaven op het door het bestuur vastgestelde niveau, is spreiding van dit vrij beschikbaar vermogen in beleggingsfondsen in aandelen en vastrentende waarden noodzakelijk. In 2006 is vastgesteld dat de hoogte van het vrij beschikbare vermogen zou moeten liggen tussen 25 en 35 miljoen euro om aan het vastgestelde beleid te kunnen voldoen. Dit beleid blijft gehandhaafd. Liquiditeit Voor de periode wordt vastgehouden aan het liquide houden op renterekeningen van een klein deel van het vermogen van het Sophia Fonds, bestaande uit bestemmingsreserves verkregen uit fondsenwerving (met aanvullingen vanuit het Sophia Fonds). Het betreft hier gelden van Endowed Chairs door derden. De jaarlijkse rente hierover wordt toegevoegd aan dit vastgelegde vermogen. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid blijft erop gericht duurzame inkomsten te verwerven. Belegd wordt in obligaties en aandelen. De obligaties worden met name aangehouden voor rente-inkomsten en derhalve bijna altijd tot uitlotingsmoment aangehouden. Voor beleggingen in beleggingsfondsen geldt een doelstelling gericht op rendement. Koersresultaten worden in principe niet eerder dan na daadwerkelijke realisatie aan de doelstelling ter beschikking gesteld. De beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de beurskoers ultimo boekjaar; obligaties worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het strategisch beleggingsbeleid wordt voor de lange termijn vastgesteld. Een van de belangrijkste aspecten is de vaststelling van de strategische beleggingsmix, dat wil zeggen de verdeling van het te beleggen vermogen over obligaties, aandelen en liquide middelen. In de "Strategische Mix" (ook wel "Asset Allocatie genoemd) zijn de gewichten van de verschillende beleggingscategorieën in de portefeuille bij normale verwachtingen ten aanzien van risico en rendement vastgelegd. Tevens vormen de bandbreedtes rond deze strategische beleggingsmix een onderdeel van het beleggingsbeleid. Deze zijn bepalend voor de bewegingsvrijheid van de penningmeester. Minimum Maximum Zakelijke waarden (aandelen + onroerend goed) 20% 40% Vastrentende waarden (obligaties + liquiditeiten) 60% 80% 8

9 Deze afspraak impliceert dat, bij gunstige verwachtingen over de rendementen van zakelijke waarden, tot maximaal 40% van de portefeuille in aandelen & onroerend goed mag worden belegd. Indien deze verwachtingen minder gunstig zijn, zal de allocatie naar deze assetcategorieën verlaagd kunnen worden, tot een minimum van 20%. Hetzelfde geldt ten aanzien van de obligaties + liquiditeiten (dat wil zeggen tussen 60% en 80% van de portefeuille zal hierin zijn belegd). Bij het doen van beleggingen wordt rekening gehouden met de regels van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aan de bank waar de beleggingen worden geadministreerd is opdracht gegeven er zorg voor te dragen dat geen beleggingen plaatsvinden in wapen- en tabaksindustrie en in bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid. 9

10 4 ONTWIKKELINGEN 4.1 Fondsenwerving In de periode bouwen wij verder aan een brede basis voor de fondsenwerving, waarbij de focus gericht blijft op de werving van zoveel mogelijk algemene gelden. Er is onderzoek gedaan naar het plafond qua mogelijkheden voor de inkomsten van de Vrienden. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat een eventuele substantiële vergroting van de opbrengsten van de Vrienden ook belangrijke uitbreiding van het bureau tot gevolg zou hebben. In 2002 is echter de keuze gemaakt om de bestaande formatie bij de Vrienden van het Sophia niet uit te breiden. Een lijn die ook in de komende periode zal worden voortgezet. De kracht van het bureau is de persoonlijke benadering. De nadruk van de fondsenwerving zal liggen op het werven van gelden via (mailing)acties. Hierbij wordt gestreefd naar twee à drie vaste acties per jaar, om overkill te voorkomen. Naast de twee bestaande acties (Kerstactie/Sophietjes verjaardag) wordt sinds 2008 een zgn. bedrijvenlunch georganiseerd voor de Bedrijfsvrienden. Naast het werven van eenmalige giften zal de focus ook liggen op het uitbouwen van bestaande relaties en het werven van vaste donateurs. In 2013 bestaat het Sophia Kinderziekenhuis 150 jaar. In het kader van dit jubileum zullen extra fondsenwervingsacties worden ontwikkeld. Mede door het in 2008 wegvallen van de jaarlijkse gift van een Rotterdams fonds is het belangrijk de ongeoormerkte opbrengsten uit fondsenwerving een sterke impuls te geven. In dat kader zijn belangrijk aandachtspunten voor de komende jaren het verder ontwikkelen van activiteiten op het gebied van: estate planning; nalatenschappen; lijfrente; fondsen. 4.2 Bestedingen Kosten apparaat Het bestuur houdt vast aan de begrote formatie van medewerkers. De uitgaven met betrekking tot projectkosten fondsenwerving en algemene kosten zullen op hetzelfde niveau gehandhaafd worden Financiering wetenschappelijk onderzoek De overheid treedt steeds meer terug en dat heeft ook zijn invloed op de financiering van opleiding en onderzoek in academische ziekenhuizen. Onderzoek is dan ook steeds meer afhankelijk van de bijdragen van zowel bedrijfsleven als particulieren. Jaarlijks worden een groot aantal wetenschappelijk onderzoeksprojecten ingediend waarvoor financiële ondersteuning door het Sophia Fonds wordt gevraagd. De door een onafhankelijk internationale Wetenschappelijke Advies Raad goedgekeurde projecten komen hiervoor uiteindelijk in aanmerking. De continuïteit van de steun aan het wetenschappelijk onderzoek in het Sophia Kinderziekenhuis zal de eerstkomende jaren vanwege de omvang van de inkomsten uit rendement op het vermogen en ongeoormerkte inkomsten van de Vrienden naar verwachting op hetzelfde niveau kunnen worden voortgezet. Zoals reeds eerder gesteld is het voor de toekomst wel belangrijk extra aandacht te blijven geven aan het verwerven van ongeoormerkte opbrengsten in de fondsenwerving. De ambitie van de Vrienden is de opbrengsten in de komende jaren te verhogen. Vanaf 2009 is het moeilijker geworden om, zonder in te teren op het vrije vermogen, te voldoen aan de belangrijkste doelstelling - de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek met name door jonge onderzoekers. Dit is niet alleen veroorzaakt door het verwachte 10

11 wegvallen van een belangrijke fondsenverstrekker, maar ook door de economische crisis. Het is echter voor 2009 en 2010 gelukt om het aantal gefinancierde wetenschappelijk onderzoeksprojecten op het niveau van de voorgaande jaren te handhaven. Voor de komende jaren is dit eveneens het streven Financiering patiëntenzorgprojecten Voor de financiering van patiëntenzorgprojecten in het Sophia Kinderziekenhuis is geen vast subsidiebedrag beschikbaar. De gelden worden door de Vrienden geworven. De geoormerkte inkomsten worden geheel ter beschikking gesteld aan de goedgekeurde projecten. De begrote opbrengsten voor patiëntenzorgprojecten in het Sophia zullen in de periode op hetzelfde niveau gehandhaafd blijven. Het is gebleken dat dit bedrag voldoende is om aan de vraag te kunnen voldoen Financiering van patiëntenzorgprojecten buiten het Sophia De vastgestelde subsidie voor financiële ondersteuning van ouders van patiëntjes die vanwege de langdurige opname van hun kind in ernstige financiële moeilijkheden komen is in de afgelopen jaren voldoende gebleken. Via het maatschappelijk werk wordt jaarlijks diverse malen een beroep gedaan op deze subsidie. De subsidie blijft voor de periode op hetzelfde niveau gehandhaafd. Ook het jaarlijkse vastgestelde dotatiebedrag voor patiëntenprojecten in de regio zal in de periode gehandhaafd blijven. Het is gebleken dat dit bedrag voldoende is om aan de vraag te kunnen voldoen Endowed Chairs Voor bedrijven, fondsen en andere geïnteresseerden werd tot nu toe de mogelijkheid geboden een symbolische stoel (zogenoemde Endowed Chair door derden) in het leven te roepen, waarop jonge artsen drie jaar als fellow 3 konden plaats nemen om onderzoek te doen. De bedoeling was dat een Endowed Chair (EC) zoveel gelden had, dat uit de renteopbrengsten elke drie jaar een nieuwe fellow kon starten. Jaarlijks wordt een fictief rentebedrag vergoed ten behoeve van de EC s. Enige tijd geleden is er voor gekozen niet meer specifiek te werven voor Endowed Chairs, waardoor het jaarlijkse rentebedrag niet toeneemt. Drie van de vier bestaande Endowed Chairs worden inmiddels afgebouwd, één Chair blijft vooralsnog in zijn huidige vorm bestaan Steun aan overige/bijzondere projecten. Ook in de periode zal het bestuur open blijven staan voor extra projecten die vallen binnen de doelstelling van de Stichting Financieel beleid Het beleid ten aanzien van het vermogen (liquiditeit- en beleggingsbeleid) wordt in de periode gehandhaafd. 4.3 Bureau In de afgelopen komende periode is veel aandacht besteed aan de efficiencyverbetering van de administratieve procedures van het bureau door middel van de ver(der)gaande automatisering c.q. digitalisering van het archief en inkomende stukken en is een beveiligde website ten behoeve van de Wetenschappelijke Advies Raad gerealiseerd. In de komende periode zal de toegankelijkheid van gegevens en de reductie van het aantal administratieve handelingen verder worden geoptimaliseerd. 3 Jonge afgestudeerde artsen die zich specialiseren in een bepaald aandachtsgebied voor onderzoek in het Sophia Kinderziekenhuis. Zij starten en begeleiden wetenschappelijke onderzoeksprojecten, geven onderwijs en richten zich op de zorg voor patiëntjes. 11

12 5 COMMUNICATIE 5.1 Extern Om geld bijeen te brengen voor het Sophia Kinderziekenhuis, kloppen de Vrienden aan bij zowel particulieren, bedrijfsleven, stichtingen als fondsen. Hiervoor worden originele acties/activiteiten en bijzondere mailings bedacht. De Vrienden sturen mailings aan specifieke doelgroepen en vragen aandacht voor het Sophia Kinderziekenhuis via lokale radio- en televisiestations, door free publicity in kranten en media, via het Vriendennieuws en de eigen website Mailings In principe verzorgen de Vrienden 2 à 3 mailings per jaar voor het werven van extra gelden voor wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg in het Sophia Kinderziekenhuis. In deze mailings wordt duidelijk het doel vermeld. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van het hoofd fondsenwerving. Vriendennieuws Tweemaal per jaar (in juni en december) ontvangen de Vrienden het Vriendennieuws, een nieuwsbrief waarin aandacht wordt besteed aan acties, evenementen, (gerealiseerde) projecten, wensen, etc. De oplage van het Vriendennieuws is circa stuks. Website De website is sinds 2001 operationeel en in 2010 volledig vernieuwd. Op de website staat allerlei informatie betreffende de Vrienden: de historie, wat en wie de Vrienden zijn, acties, projecten, nieuws, etc. Sinds 2007 is aan de website het Extranet toegevoegd ten behoeve van de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad. De website wordt bijna dagelijks geüpdatet, zodat de informatie altijd actueel is. In het Vriendennieuws, bij acties en in foldermateriaal wordt verwezen naar de website. Jaarverslag Eénmaal per jaar, omstreeks juni, verschijnt het jaarverslag van de Sophia Stichtingen. Dit jaarverslag is de verkorte versie van het uitgebreide jaarverslag en is bestemd voor grote gevers, bedrijfsvrienden en afdelingen in het Sophia. Op verzoek wordt het uitgebreide jaarverslag verstrekt. 5.2 Intern Bestuursvergadering Het bestuur van de Sophia Stichtingen vergadert 5 keer per jaar, waaronder de Wetenschappelijke Adviesraadvergadering waarbij een bestuurslid van het Sophia Fonds als voorzitter optreedt. De drie afdelingshoofden van het Erasmus MC Sophia, te weten kindergeneeskunde, kinderchirurgie en kinder- en jeugdpsychiatrie treden op verzoek van het bestuur als adviseur op. Zij wonen in principe de bestuursvergaderingen bij. Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt en in de volgende bestuursvergadering ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur van de Sophia Stichtingen, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, voert in principe 4x per jaar werkoverleg met het bureauhoofd en hoofd fondsenwerving. Notulen van dit werkoverleg met vermelding van gemaakte afspraken worden als agendapunt in de eerstkomende bestuursvergadering aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd. Het DB is bevoegd tot het nemen van besluiten ter afhandeling van lopende zaken en kan de aanvragen voor patiëntenzorgprojecten goedkeuren. 12

13 Task Force 4 Het bestuur werkt met een Task Force ter ondersteuning van de fondsenwerving van de Vrienden. Binnen de Task Force vindt onderlinge afstemming plaats inzake de fondsenwervingsactiviteiten voor het Sophia Kinderziekenhuis. 4 In de Task Force, hebben zitting de voorzitter en de secretaris van het bestuur, de drie afdelingshoofden van het Sophia en het hoofd fondsenwerving. De Task Force vergadert in principe tweemaal per jaar aan de hand van een agenda. 13

14 6 FINANCIELE UITWERKING MEERJARENBELEIDPLAN Hieronder volgt de financiële vertaling gebaseerd op eerder genoemde uitgangspunten. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING Mailingacties Contributies, donaties, giften en schenkingen Nalatenschappen Subtotaal Baten uit acties van derden Resultaat beleggingen Resultaat verkopen SOM DER BATEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN Wetenschappelijk onderzoek Patiëntenzorg Voorlichting en bewustwording Uitvoeringskosten Subtotaal WERVING BATEN Kosten beheer vermogen BEHEER EN ADMINISTRATIE Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving SOM DER LASTEN RESULTAAT (zie toelichting) Uitvoeringskosten in % uit eigen fondsenwerving 16,7% 16,5% 16,3% % besteed aan doelstellingen 159% 149% 149% Toelichting: In verband met de onzekerheid wat betreft het resultaat beleggingen is er voor gekozen het resultaat te laten staan. In het volgende jaar zou een eventueel ontstaan overschot kunnen worden aangewend voor de financiering van een extra project/extra projecten. 14

15 7 WERKPLAN VRIENDEN VAN HET SOPHIA Inleiding Het Werkplan Vrienden van het Sophia 2011 is bedoeld om gestructureerd, effectief en creatief fondsen te werven voor het Erasmus MC-Sophia (Sophia). Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente middelen en acties. Om voor de toekomst een goede basis te blijven behouden voor met name de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek is in 2009 een begin gemaakt met het benaderen van fondsen. De eerste voorzichtige successen op deze weg zijn geboekt. 7.2 Doelgroepen Voor het werven van fondsen voor het Sophia Kinderziekenhuis zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden in het verzorgingsgebied van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis (Rotterdam, een groot deel van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant). Extern Bedrijven Particulieren Fondsen Instellingen/Stichtingen/Verenigingen Regionale/lokale pers Intern Patiënten Sophia Medewerkers Sophia 7.3 Doelstellingen fondsenwerving en communicatie 2011 Fondsenwervingsdoelstellingen Het behouden van bestaande donateurs Investeren in (nieuwe) bedrijfsrelaties Kiezen voor aansprekende doelprojecten op het gebied van patiëntenzorg Meedoen aan de landelijke campagne Nalaten Het werven van Vrienden en giften bij het bedrijfsleven en particulieren Financiële doelstelling De financiële doelstelling voor 2011 is Communicatie doelstelling Meer bekendheid geven aan de Vrienden en het Sophia, primair in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Het Sophia Kinderziekenhuis op de kaart zetten als autoriteit op het gebied van kind en gezondheid. 7.4 Acties Op de activiteitenkalender van het Sophia Kinderziekenhuis worden voor 2011 de volgende activiteiten voorgesteld. Sophietjes verjaardag (voorjaarsactie juni) 15

16 We vieren in 2011 Sophietjes verjaardag met taart en een kinderfeestje voor de kinderen in het Sophia. Voorafgaand aan deze dag worden bedrijven en particulieren op de hoogte gebracht van haar verjaardag en haar verlanglijstje! We vragen geld voor een aansprekend project en afgerond patiëntenzorgproject. Daarnaast worden personeel en patiënten op een directe en positieve manier betrokken bij de Stichting Vrienden. Verlanglijstje Sophietje De opbrengsten van Sophietjes verjaardag Doelgroep Particulieren 30+ (bestaande gevers) & prospects Bedrijven (bestaande gevers) & prospects Patiënten Medewerkers Sophia Middelen Mailing naar bedrijfsvrienden en particulieren vrienden Stoppers naar Uitpagina s / Libelle / locale omroepen Persberichten Begrote kosten Begrote inkomsten Kerstactie Lichtjes voor Sophia (najaarsactie november/november) De kerstactie Lichtjes voor Sophia wordt in 2011 voor de 9 e keer gevierd. Een uitgewerkt plan volgt in het voorjaar. Middelen Promo's op radio Tramreclame Stoppers Mailings Persberichten Website Doelgroep Particulieren jaar / jonge gezinnen 50-plussers Begrote kosten Begrote inkomsten bestaande gevers & prospects bestaande gevers & prospects Nalatenschappen In 2011 willen we de stijgende lijn die zich in 2008 heeft ingezet proberen vast te houden. Gekozen is om deel te nemen aan de landelijke campagne Nalaten. Doelgroep 50-plussers Notarissen Middelen Campagne Nalaten Mailing in de vorm van een brief met folder voor de cliënten Begrote kosten Begrote inkomsten

17 Sophiadag bij Feyenoord (april/mei) De laatste thuiswedstrijd van Feyenoord staat in het teken van het Sophia. Dit is ook een fondsenwervingsmoment. Voor de wedstrijd wordt door een groot aantal vrijwilligers gecollecteerd. Begrote kosten Begrote inkomsten Bedrijfsvriendenmailing (najaar) Middels een mailing wordt een geselecteerde groep bedrijven gevraagd of ze bedrijfsvriend van het Sophia wil worden voor 750 per jaar voor een minimale periode van 3 jaar. Begrote kosten Begrote inkomsten Permanente middelen De bestaande permanente middelen worden gecontinueerd: Ambassadeurs De Sophia ambassadeurs zullen ingezet worden bij fondsenwervende activiteiten. Vriendennieuws In 2010 is de lay-out van de nieuwsbrief volledig vernieuwd. De nieuwsbrief wordt gecontinueerd om bestaande Vrienden te houden en potentiële Vrienden te werven. Het Vriendennieuws komt tweemaal per jaar uit in het voorjaar en in het najaar. Website Ook de website is in 2010 volledig vernieuwd. De website wordt vrijwel dagelijks geactualiseerd en vormt een wezenlijk onderdeel van de diverse acties. Fikkerts Jaarboek/Notaris agenda Het jaarboek is een naslagwerk voor (kandidaat-) notarissen en hun medewerkers. Bovendien wordt het gebruikt door bedrijven en instellingen die veel te maken hebben met het notariaat zoals: banken, financiële instellingen, accountancy en de advocatuur. Ten behoeve van organisaties op het gebied van de fondsenwerving wordt een register van Verenigingen en Stichtingen opgenomen. 17

18 7.6 Inkomsten verklaard Onderstaand overzicht geeft aan via welke acties de inkomsten gegenereerd worden. Begrote inkomsten 2011 Nalatenschappen ,00 Mailings/donateurs Bedrijfsvrienden ,00 Sophiadag Feyenoord ,00 Kerstactie ,00 Verjaardag ,00 overig 3.000, ,00 Donaties giften ,00 Verkopen 5.000,00 Acties door derden 5.000,00 Totaal ,00 18

Sophia Stichtingen Beleidsplan 2016 2018. Een beter leven voor zieke kinderen

Sophia Stichtingen Beleidsplan 2016 2018. Een beter leven voor zieke kinderen Sophia Stichtingen Beleidsplan 2016 2018 Een beter leven voor zieke kinderen Vastgesteld: donderdag 10 december 2015 INHOUDSOPGAVE 1 SOPHIA STICHTINGEN... 3 2 MISSIE... 3 3 HOOFDDOELSTELLINGEN... 4 3.1

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Sophia. Kinderziekenhuis Fonds

Jaarrekening 2014. Stichting Sophia. Kinderziekenhuis Fonds Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds INHOUD RAPPORT BLZ. Verklaring 3 JAARREKENING Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 8 Toelichting 9 BIJLAGE Verloop vermogen 21 CONTROLEVERKLARING VAN

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Sophia. Kinderziekenhuis Fonds

Jaarrekening 2013. Stichting Sophia. Kinderziekenhuis Fonds Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds INHOUD RAPPORT BLZ. Verklaring 1 JAARREKENING Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting 5 BIJLAGE Verloop vermogen 17 CONTROLEVERKLARING VAN

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Sophia INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN 5 2. BALANS 6 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nadere informatie

Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds. Jaarrekening 2015

Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds. Jaarrekening 2015 Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN 5 2. BALANS 9 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 13 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds jaarrekening 2016_versie 1.1.docx. Jaarrekening Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds

Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds jaarrekening 2016_versie 1.1.docx. Jaarrekening Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds jaarrekening _versie 1.1.docx Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 STICHTING VRIENDEN VAN HET RIEMKEHUIS Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De oprichting van de Stichting vrienden van Het Riemkehuis. 3. Doelstelling 4. Besteding en doelen van

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar STEUNT jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland Beknopt jaarverslag 66e actiejaar Jaarverslag 66 e actiejaar Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods- Sociaal Werk Beknopt jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan Scouting Nederland Fonds Stichting Scouting Nederland Fonds

Beleidsplan Scouting Nederland Fonds Stichting Scouting Nederland Fonds Beleidsplan Scouting Nederland Fonds Stichting Scouting Nederland Fonds Stichting Scouting Nederland Fonds Larikslaan 5 3833 AM Leusden Postbus 210 3830 AE Leusden tel +31 (0)33 496 09 11 e-mail info@scouting.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 125 Stichting Scouting Nederland Fonds, Leusden (alle bedragen in euro's) Jaarrekening 2010 Balans per

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting tot Steun. Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Versie 12 juni 2017

Beleidsplan Stichting tot Steun. Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Versie 12 juni 2017 Beleidsplan Stichting tot Steun Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam Versie 12 juni 2017 Pagina 1 van 6 Inleiding Direct na de oorlog in 1945 begon men te werken aan het stichten van een Protestants Christelijk

Nadere informatie

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN

Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Stichting vrienden van het Hospice Zwijndrechtse Waard BELEIDSPLAN Pagina 1 van 5 INHOUD 1. Inleiding 2. Beschrijving van de werkzaamheden van de stichting Vrienden 3. De manier waarop de stichting Vrienden

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 / 2013

Jaarrekening 2012 / 2013 Balans per 31 augustus 2013 Activa in 31-8-2012 Beleggingen Aandelen in beleggingsfondsen 26.810 33.160 Obligaties 40.000 39.120 Lening Stichting HGO Fonds 50.000 50.000 Spaarrekening 5.750 24.230 122.560

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Verantwoordelijkheden directie De directie is verantwoordelijk voor: Het voorbereiden en het uitvoeren van de besluiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Stichting Beth Hanan Financieel jaarverslag 2012 Stichting Beth Hanan 15-2-2013 Status: Concept d.d. 15-02-2013 Blz. 0 Inhoud Inleiding... 2 Financieel overzicht 2012... 3 Balans stichting... 4 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE- ARBEID ADELT (TAA) Beleidsplan KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE- ARBEID ADELT (TAA) Beleidsplan KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE- ARBEID ADELT (TAA) INLEIDING Beleidsplan In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van TAA het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Blokland

Beleidsplan Stichting Blokland Beleidsplan Stichting Blokland 2016-2020 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blokland. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden van de Stichting en geeft inzicht

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de Stichting Carlot Beleidsplan van de Stichting Carlot De inhoud is gewijzigd gedurende het proces voorafgaand aan de verwerving van de Carlot. Na definitieve verwerving van het schip en de stichting is

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2011-2015 Inhoud: 1. Activiteiten van de Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Tanzania Ubuntu Academy 4.

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE AGRARISCHE STICHTING BLARICUM

VERKORTE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE AGRARISCHE STICHTING BLARICUM VERKORTE JAARREKENING 212 STICHTING VRIENDEN VAN DE AGRARISCHE STICHTING BLARICUM MEERJARENOVERZICHT 212 211 21 ontvangen donaties en giften 9 83 828 particuliere giften 5 bijdragen van derden 4.5 toegekende

Nadere informatie

Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 2015 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1

Nadere informatie

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 1 mei 2014 "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Steunfonds. Familie van der Linden

Jaarrekening 2013. Stichting Steunfonds. Familie van der Linden Jaarrekening 2013 van de Stichting Steunfonds Familie van der Linden Inhoudsopgave bladzij 1. Waarderingsgrondslagen 1 2. Balans 2 3. Staat van baten en lasten 3 4. Toelichting balans 4 5. Toelichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2020 1. Inleiding Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Dura Bouwgroep, thans de Dura Vermeer Groep, is in december 1994 samen met de familie Dura Stichting Job Dura Fonds opgericht,

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation Beleidsplan Stichting Levante Foundation 2012-2016 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Levante Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Financieel verslag 2011

Financieel verslag 2011 www.mdfonds.nl April 2011 nieuwsbrief Financieel verslag 2011 Algemeen Jaarlijks verantwoordt het bestuur zich over het gevoerde beleid en de daarmee samenhangende financiën. In dit verslag treft u het

Nadere informatie

Stichting NTI NLP Foundation. Limmen. Beleidsplan

Stichting NTI NLP Foundation. Limmen. Beleidsplan Stichting NTI NLP Foundation Limmen Beleidsplan Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 37136921 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 1. Werkzaamheden 2 2. Fondsenwerving 2 3. Financieel beheer 3 4. Besteding

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds JAARREKENING 2015 Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02094746 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 Utrecht, 14 juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bestuurssamenstelling 3 Werkwijze en beleid van het bestuur

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Stichting Beth Hanan

Stichting Beth Hanan Stichting Beth Hanan Financieel jaarverslag 2016 Stichting Beth Hanan 6-6-2017 Status: v1 d.d. 06-06-2017 Blz. 0 Inhoud Inleiding... 2 Financieel overzicht 2016... 3 Balans stichting... 4 Toelichting balans

Nadere informatie

Begroting Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december

Begroting Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december Begroting 2016 Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december 2015-1 - Inhoud pagina Inhoud... 2 Toelichting... 3 Begroting 2016... 5 1. Staat van baten en lasten 2. Toelichtingen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2013 2015 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER

BALANS PER 31 DECEMBER BALANS PER 31 DECEMBER ACTIEF VASTE ACTIVA FINANCIËLE VASTE ACTIVA Beleggingen 587.949 695.870 VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN Dividendbelasting 2.333 1.472 Liquide middelen 303.744 196.896 306.077 198.368

Nadere informatie

Stichting Fonds Aankoop en. Onderhoud Molens (FAOM)

Stichting Fonds Aankoop en. Onderhoud Molens (FAOM) Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens (FAOM) Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting 7 jaarrekening 2012.docx 2 Bestuursverslag

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 6 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier Beleidsplan Stichting Welzijnsfonds Saffier Den Haag, Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 De taak van Stichting Welzijnsfonds Saffier Blz. 3 2.1 Doelstelling Blz. 3 2.2 Structuur Blz. 4 2.3 ANBI status

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016

BELEIDSPLAN 2012-2016 BELEIDSPLAN 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 1. INLEIDING 5 2. MISSIE & DOELSTELLING 5 2.1 MISSIE 5 2.2 DOELSTELLING 5 3. Projecten 6 4. Organisatie Stichting 6 4.1 Het bestuur

Nadere informatie