Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen"

Transcriptie

1 Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout keert jaarlijks subsidies uit aan erkende sportverenigingen van Meerhout en dit binnen de perken van de kredieten voorzien in het budget. De subsidiëring gebeurt volgens de voorwaarden en procedures die in dit reglement zijn vastgelegd. Artikel 2. Verdeling Het totale bedrag van de gemeentelijke subsidies voor sport wordt als volgt verdeeld: 1. Toelage voor de gemeentelijke sportraad 2. Subsidies voor sportverenigingen: Hoofdstuk 1: Beleidssubsidies voor sportverenigingen Hoofdstuk 2: Subsidies voor de aankoop van sportmaterialen Hoofdstuk 3: Subsidies voor activiteiten met sportieve uitstraling Hoofdstuk 4: Impulssubsidies voor sportverenigingen 1. TOELAGE VOOR DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD Artikel 3. Bedrag Jaarlijks wordt aan de gemeentelijke sportraad een toelage van 250 euro uitgekeerd. Artikel 4. Doel Deze toelage moet de werking van de gemeentelijke sportraad mogelijk maken. Artikel 5. Aanvraag De gemeentelijke sportraad bezorgt ten laatste op 30 september volgende documenten aan het team vrije tijd, Markt 1, 2450 Meerhout, 1. een lijst met de opgave van bestuursleden 2. een overzicht van de kasverrichtingen van het afgelopen werkjaar 3. een begroting voor het volgende werkjaar. Artikel 6. Toekenning Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning. Artikel 7. Overschotten Indien het bedrag dat werd voorbehouden voor de gemeentelijke sportraad niet werd uitgegeven, zal het resterende saldo gevoegd worden bij het deel subsidies aan sportverenigingen. 1

2 2. SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN Artikel 8. Voorwaarden 1. Sportverenigingen die erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen. 2. Sportverenigingen die erkend werden voor 1 september kunnen gesubsidieerd worden vanaf het eerstvolgende werkjaar, dat loopt van 1 september tot 31 augustus, volgend op de erkenning. 3. Sportverenigingen die langs een andere weg door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden, komen niet in aanmerking voor de subsidies aan sportverenigingen, met uitzondering van de toelage voor jubilerende verenigingen. 4. Sportverenigingen moeten de aanvraag volledig indienen voor de vastgestelde datum. Artikel 9. Wie komt in aanmerking? 1. Sportverenigingen die aan de voorwaarden voldoen en geen aanspraak maken op impulssubsidies, komen in aanmerking voor: Hoofdstuk 1: beleidssubsidies aan sportverenigingen (delen 1, 2, 3 en 4) Hoofdstuk 2: subsidies voor de aankoop van sportmaterialen Hoofdstuk 3: subsidies voor activiteiten met sportieve uitstraling 2. Sportverenigingen die aan de voorwaarden voldoen én aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie komen in aanmerking voor: Artikel 10. Defenities Hoofdstuk 1: beleidssubsidies aan sportverenigingen (delen 1 en 2) Hoofdstuk 2: subsidies voor de aankoop van sportmaterialen Hoofdstuk 3: subsidies voor activiteiten met sportieve uitstraling Hoofdstuk 4: impulssubsidies aan sportverenigingen 1. Beleidssubsidies: subsisidies die worden aangewend voor het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 2. Impulssubsidies: subsisidies die worden aangewend om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders te verhogen en de professionele omkadering via coördinerende functies te verhogen. Artikel 11. Bedrag Hoofdstuk 1: jaarlijks een totale beleidssubsidie van minimum 6000 euro Hoofdstuk 2: jaarlijks een maximale subsidie van 50 euro per jaar per vereniging Hoofdstuk 3: jaarlijks een maximale subsidie van 50 euro per jaar per vereniging Hoofdstuk 4: jaarlijks een totale impulssubsidie van minimum 8400 euro Artikel 12. Overschotten Indien het bedrag dat wordt voorbehouden voor de hoofdstukken 2 en 3 niet volledig wordt uitgekeerd, zal het resterende saldo bij hoofdstuk 1 van dit subsidiereglement gevoegd worden. Artikel 13. Aanvraag 1. De aanvraag tot het bekomen van een jaarlijkse subsidie die in dit reglement beschreven staan gebeurt via een formulier aanvraag gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen dat door het team vrije tijd wordt aangeboden. 2

3 2. De aanvraag bestaat uit een algemene inlichtingenfiche en een werkingsverslag. De twee delen moeten volledig ingevuld en ondertekend worden. Aan het werkingsverslag worden de nodige documenten gevoegd die bewijs leveren voor de vermelde werking. Een actieve ledenlijst wordt altijd toegevoegd. Indien uitdrukkelijk kan aangetoond worden dat omwille van de bescherming van het privéleven de ledenlijst niet kan afgegeven worden, mag de vereniging deze ter inzage voorleggen aan de medewerker van het team vrije tijd, die deel uitmaakt van de subsidiecommissie, op en volgens afspraak. 3. Het volledig ingevulde dossier wordt ten laatste op 30 september bezorgd aan het team vrije tijd, Markt 1, 2450 Meerhout. De postdatum geldt als bewijs. Bij persoonlijk indienen wordt een bewijs van afgifte bezorgd. Artikel 14. Toekenning 1. De subsidies worden toegekend op basis van de gegevens en activiteiten van een werkjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 2. Voor de toekenning van de subsidies aan sportverenigingen wordt een subsidiecommissie samengesteld die bestaat uit: - de schepen van sport - één medewerker van het team vrije tijd - twee afgevaardigden van het bestuur van de gemeentelijke sportraad. 3. De subsidiecommissie behandelt de aanvragen, controleert de bewijsstukken en bepaalt het bedrag van de subsidie per sportvereniging. Het voorstel wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de definitieve toekenning. Artikel 15. Uitbetaling Het college van burgemeester en schepenen laat de subsidies uitbetalen op het rekeningnummer van de sportvereniging. Artikel 16. Betwisting Bij betwisting over de toekenning van subsidies is het mogelijk beroep aan te tekenen. De sportvereniging die zich tekort gedaan voelt, richt daartoe een gemotiveerd schrijven aan het college van burgemeester en schepenen dat hierover advies vraagt aan de gemeentelijke sportraad. Artikel 17. Controle 1. Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde controle laten uitvoeren op de besteding van de subsidies. 2. In geval van ingebrekestelling wordt de voorzitter van de betreffende sportvereniging hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Hij heeft het recht binnen de veertien dagen het bezwaar van zijn vereniging te laten kennen tegen de overwogen maatregel, waarna het college van burgemeester en schepenen beslist. Deze beslissing wordt aan de belanghebbende meegedeeld. 3. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht subsidies heeft gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen, na advies van de gemeentelijke sportraad, een deel of het geheel van de subsidies terugvorderen en/of de vereniging uitsluiten van verdere subsidiëring. 3

4 HOOFDSTUK 1: BELEIDSSUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN Artikel 18. Wie komt in aanmerking 1. Alle erkende sportverenigingen van Meerhout komen in aanmerking voor deel 1 en deel 2 van de beleidssubsidies in hoofdstuk Erkende sportverenigingen die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die aanspraak willen maken op de impulssubsidies in hoofdstuk 4, komen niet in aanmerking voor deel 3 en deel 4 van de beleidssubsidies in hoofdstuk 1. Artikel 19. Bedrag van de subsidie 1. Jaarlijks wordt een totale beleidssubsidie van minimum 6000 euro uitgekeerd. 2. Deze totale beleidssubsidie wordt jaarlijks verdeeld onder de ingediende aanvragen, op basis van een puntensysteem. Artikel 20. Doel De beleidssubsidie heeft als doel het stimuleren van sportverenigingen in de uitbouw van een kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking, door de kwalitatieve uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering van de sportvereniging te verhogen. Artikel 21. Puntensysteem Deel 1 Structuur Aantal punten Bewijsstuk De vereniging beschikt over een duidelijke structuur 5 Structuur/organogram van de vereniging De vereniging kan een actieve werking aantonen. Elke 5 Data met agenda bestuursvergadering omvat een agenda + verslag De vereniging werkt met een jaarplan (en een jaarlijkse begroting) 10 Jaarplan De vereniging volgt sportbestuurlijke of sportmedische vorming bij een erkende opleidingverstrekker 5 /persoon /opleiding Vormingsattest Lidmaatschap bij de gemeentelijke sportraad 20 Deelname aan de algemene vergadering 20 van de sportraad De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 5 vereniging, haar bestuurders en haar lesgevers moeten door een verzekering gedekt zijn. De vereniging telt minstens 20 actieve leden 10 Actieve ledenlijst De vereniging hanteert gedifferentieerd lidgeld 10 Overzicht prijzenbeleid voor gezinnen De vereniging hanteert gedifferentieerd lidgeld 10 Overzicht prijzenbeleid voor jeugd De vereniging onderneemt actie voor sociale integratie van kansarmen 10 Bewijs van specifieke actie De vereniging onderneemt actie voor sociale integratie van personen met een handicap 10 Bewijs van specifieke actie De vereniging heeft een actuele eigen website 5 Infofiche De voorzitter en algemene contactpersoon van de 5 Infofiche vereniging beschikken over De vereniging maakt gebruik van nieuwsbrieven 5 4

5 Deel 2 Seniorenbeleid Aantal punten Bewijsstuk Minimum 50% van het aantal actieve leden van de vereniging is +65 jaar 10 Actieve ledenlijst van de leden +65 jaar (met geboortedata) Deel 3 Jeugdbeleid * Aantal punten Bewijsstuk Minimum 20% van het aantal actieve leden van de vereniging is -18 jaar 20 Actieve ledenlijst van de leden -18 jaar (met geboortedata) De vereniging beschikt over een apart jeugdbestuur 5 Structuur van het jeugdbestuur Het jeugdbestuur kan een actieve werking aantonen 5 Data met agenda aan de hand van een agenda + verslag De vereniging werkt met een apart jaarplan (en een jaarlijkse begroting) voor jeugd 5 Jaarplan voor jeugdwerking De vereniging beschikt over een jeugdcoördinator die instaat voor de coördinatie van de sportieve jeugdactiviteiten 5 Contactgegevens van de jeugdcoördinator * Jeugdwerking betekent dat minimum 20% van het aantal actieve leden van de vereniging -18 jaar is. Deel 4 Sporttechnisch * Aantal punten Bewijsstuk De vereniging beschikt over gediplomeerde trainers: 20 Diploma VTS Trainer A Licentiaat / Master Lichamelijke Opvoeding 20 Diploma De vereniging beschikt over gediplomeerde trainers: 15 Diploma VTS Instructeur / VTS Trainer B Regent / Bachelor Lichamelijke Opvoeding 15 Diploma De vereniging beschikt over gediplomeerde trainers: VTS Initiator De vereniging beschikt over gediplomeerde trainers: VTS Aspirant-Initiator / Bewegingsanimator De vereniging volgt sporttechnische of sportmedische vorming bij een erkende opleidingverstrekker 10 Diploma 10 Diploma 5 /persoon /opleiding * Inclusief vergelijkbare en gelijkwaardige diploma's op de VTS assimilatietabel * Enkel het hoogste diploma per persoon komt in aanmerking * Het diploma dient gerelateerd te zijn aan de sportdiscipline van de vereniging Vormingsattest 5

6 HOOFDSTUK 2: SUBSIDIES VOOR DE AANKOOP VAN SPORTMATERIALEN Artikel 22. Wie komt in aanmerking Alle erkende sportverenigingen van Meerhout komen in aanmerking voor deze subsidie. Artikel 23. Bedrag van de subsidie Jaarlijks wordt een maximale subsidie van 50 euro per jaar per vereniging uitgekeerd. Artikel 24. Doel Deze subsidie heeft als doel het ondersteunen van sportverenigingen bij de aankoop van sportmaterialen. De sportmaterialen moeten eigen zijn aan de sport en noodzakelijk zijn om de sport te beoefenen. Artikel 25. Bewijsstukken De vereniging bezorgt een kopie van de factuur, kasticket of rekening met datum en omschrijving van de aangekochte sportmaterialen. HOOFDSTUK 3: SUBSIDIES VOOR ACTIVITEITEN MET SPORTIEVE UITSTRALING Artikel 26. Wie komt in aanmerking 1. Alle erkende sportverenigingen van Meerhout komen in aanmerking voor deze subsidie. 2. Een activiteit of een evenement vindt plaats op Meerhouts grondgebied, tenzij de bestaande infrastructuur in Meerhout dit niet toelaat. Artikel 27. Bedrag van de subsidie Jaarlijks wordt een maximale subsidie van 50 euro per jaar per vereniging uitgekeerd. Artikel 28. Doel Deze subsidie heeft als doel het ondersteunen van sportverenigingen bij de organisatie van een activiteit of een evenement. Een activiteit of een evenement is verschillend van reguliere werking en wekelijkse trainingen. De activiteit of het evenement stimuleert een lokaal beweegen sportbeleid dat erop gericht is de bevolking te activeren tot levenslang sporten door een anders georganiseerd (anders dan reguliere werking) laagdrempelig beweeg- en sportaanbod. Bij dit beweeg- en sportaanbod moet de fysieke inspanning centraal staan. Artikel 29. Bewijsstukken De vereniging dient een bewijs voor te leggen met de inhoud van de activiteit. 6

7 HOOFDSTUK 4: IMPULSSUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN Artikel 30. Wie komt in aanmerking Erkende sportverenigingen van Meerhout die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie, komen in aanmerking voor deze subsidie. Artikel 31. Bedrag van de subsidie 1. Jaarlijks wordt een totale impulssubsidie van minimum 8400 euro uitgekeerd. 2. Maximum 25 % van deze impulssubsidie wordt aangewend voor opleiding en bijscholing van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. 3. Minimum 75 % van deze impulssubsidie wordt aangewend voor de werking van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, op basis van een puntensysteem. 4. Overschotten van het in artikel 31 2 voorbehouden bedrag voor opleiding en bijscholing van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren worden toegevoegd aan het bedrag in artikel 31 3, impulssubsidie voor de werking van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. Artikel 32. Cumulatie van de subsidie Impulssubsidies zijn niet cumuleerbaar met deel 3 en 4 in hoofdstuk 1. Artikel 33. Doel De impulssubsidie heeft als doel de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders binnen de sportverenigingen te verhogen en biedt anderzijds de mogelijkheid de professionele omkadering te verhogen via coördinerende functies in de sportverenigingen. Artikel 34. Defenities 1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. 2. Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport, actief in een erkende sportvereniging. 3. Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnisch, beleidsmatig en organisatorisch vlak. 7

8 Deel 1 Impulssubsidies voor opleiding en bijscholing SUBSIDIEVOORWAARDEN: (1) De cursist is lid van een erkende Meerhoutse sportvereniging, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. (2) De cursist volgt opleiding of bijscholing met als doel de intrinsieke kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator in functie van de jeugdsportwerking. (3) Inzake de minimale leeftijden voor het volgen van een opleiding worden de normen gehanteerd van de Vlaamse Trainersschool. (4) De cursist moet minimum 16 jaar zijn voor het volgen van bijscholing. (5) De cursist heeft de opleiding met goed gevolg beëindigd = diploma (6) De cursist heeft de bijscholing met goed gevolg beëindigd = attest KOMT IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE: (1) Inschrijvingsgeld (2) Verplaatsingskosten (0,30 euro/km) SUBSIDIE: De verdeling van het bedrag gebeurt a rato: - het aantal ingediende dossiers - de effectief ingediende kosten (inschrijvingsgelden) - de verplaatsingskosten (0,30 euro/km) Indien nodig wordt een procentuele verdeelsleutel toegepast. Per cursus wordt een maximum van 400 euro uitgekeerd (inschrijvingsgeld + verplaatsingskosten). De uitbetaling van de subsidie gebeurt in één schijf aan de sportvereniging in het jaar dat het diploma of attest is behaald. De vereniging wordt verzocht om de subsidie voor opleiding en bijscholing door te storten aan de cursisten die zelf de kosten voor hun opleiding en bijscholing betaalden. BEWIJSSTUKKEN: 1. Contactgegevens van de cursist 2. Bewijs dat de cursist lid is en actief is binnen de vereniging 3. Overzicht van plaats en data van de opleiding/bijscholing 4. Betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld voor de opleiding/bijscholing 5. Kopie van het behaalde diploma, getuigschrift of attest 8

9 Deel 2 Impulssubsidies voor jeugdsportbegeleiders SUBSIDIEVOORWAARDEN: (1) De sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. (2) De sportvereniging heeft een actieve jeugdwerking (-18 jaar) met wekelijkse jeugdtrainingen en wedstrijden. (3) De jeugdcategorieën zijn ingedeeld zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomstige federatiereglementen. (4) De jeugdtrainingen worden permanent gegeven door een jeugdsportbegeleider. (5) De jeugdsportbegeleider is een volledig sportseizoen actief binnen de sportvereniging. KOMT IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE: - Een sportspecifiek diploma van de Vlaamse Trainersschool - Regent / Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding - Licentiaat / Master in de Lichamelijke Opvoeding - Een vergelijkbaar en gelijkwaardig diploma op de VTS assimilatietabel SUBSIDIE: De verdeling van het bedrag gebeurt op basis van een puntensysteem, afhankelijk van het hoogst behaalde diploma van de jeugdsportbegeleiders: - VTS Trainer A 8 punten - Licentiaat / Master Lichamelijke Opvoeding 8 punten - VTS Instructeur / VTS Trainer B 6 punten - Regent / Bachelor Lichamelijke Opvoeding 6 punten - VTS Initiator 4 punten - VTS Aspirant-initiator 2 punten De uitbetaling van de subsidie gebeurt jaarlijks in één schijf aan de sportvereniging. BEWIJSSTUKKEN: 1. Actieve ledenlijst van de aangesloten jeugd (met geboortedata) 2. Lijst van jeugdsportbegeleiders 3. Overzicht van wekelijkse jeugdtrainingen per jeugdsportbegeleider 4. Kopie van het hoogst behaalde diploma per jeugdsportbegeleider 9

10 Deel 3 Impulssubsidies voor jeugdsportcoördinatoren SUBSIDIEVOORWAARDEN: (1) De sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. (2) De sportvereniging heeft een actieve jeugdwerking (-18 jaar) met wekelijkse jeugdtrainingen en wedstrijden. (3) De sportvereniging heeft minimum 30 jeugdleden. (4) De jeugdcategorieën zijn ingedeeld zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomstige federatiereglementen. (5) De sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator begeleidt de jeugdsportbegeleiders en jeugdspelers binnen de vereniging op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. (6) De sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator is de eerste contactpersoon voor de jeugdsportbegeleiders, de jeugdspelers, ouders, (7) De sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator beschikt over een jeugdbeleidsplan. (8) De contactgegevens van de sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator staan expliciet vermeld in de communicatiekanalen. (9) De sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator is een volledig sportseizoen actief binnen de sportvereniging. (10) De sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator beschikt minimum over een diploma initiator. KOMT IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE: - Een sportspecifiek diploma van de Vlaamse Trainersschool: minimum initiator - Regent / Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding - Licentiaat / Master in de Lichamelijke Opvoeding - Een vergelijkbaar en gelijkwaardig diploma op de VTS assimilatietabel SUBSIDIE De verdeling van het bedrag gebeurt op basis van een puntensysteem, afhankelijk van het hoogst behaalde diploma van de jeugdsportcoördinator. Indien aan de subsidievoorwaarden van hoofdstuk 5, deel 3 is voldaan: 14 punten Extra punten volgens kwalificatieniveau: - VTS Trainer A of gelijkwaardig 8 punten - Licentiaat / Master Lichamelijke Opvoeding 8 punten - VTS Instructeur / VTS Trainer B 6 punten - Regent / Bachelor Lichamelijke Opvoeding 6 punten Extra punten voor de aanvullende opleidingen: - VTS Jeugdsportcoördinator (basismodule) 10 punten - VTS Jeugdsportcoördinator (specialisatiemodule) 20 punten De uitbetaling van de subsidie gebeurt jaarlijks in één schijf aan de sportvereniging. 10

11 BEWIJSSTUKKEN: 1. Contactgegevens van de jeugdsportcoördinator 2. Een kopie van het jeugdbeleidsplan van de jeugdsportcoördinator 3. Kopie van het hoogst behaalde diploma van de jeugdsportcoördinator 4. Kopie van een aanvullend diploma als 'jeugdsportcoördinator' (indien van toepassing) Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 mei

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES 1 REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK 2010-2013 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli 2010 1 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIES

IMPULSSUBSIDIES IMPULSSUBSIDIES 2014-2019 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN (JEUGDSPORT- en SAMENWERKINGSSUBSIDIES) ARTIKEL 1 Binnen de

Nadere informatie

Subsidiereglement: impulssubsidie 1

Subsidiereglement: impulssubsidie 1 Subsidiereglement: Impulssubsidie Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Nijlen, goedkeuring gemeenteraad 5 oktober 00 NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 009-03 VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel. ALGEMENE BEPALINGEN Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli. GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING EN KWALITATIEVE UITBOUW 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout kan jaarlijks subsidies verlenen aan erkende jeugdhuizen en jeugdverenigingen van Meerhout die werken met vrijwilligers, en dit binnen de

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema:

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema: Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019 Thema: Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VERHOGING VAN DE SPORTKWALIFICATIE VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN DE JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN DE SPORTVERENIGINGEN Definities: Jeugdsportbegeleider (JSB): Een sporttechnische

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie sportverenigingen

Reglement impulssubsidie sportverenigingen Reglement impulssubsidie sportverenigingen Het reglement betreffende de subsidiering van sportverenigingen met jeugdwerking in het kader van de impulssubsidie 2009-2013 van de Vlaamse overheid wordt als

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de aangesloten bij een

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de Vlaamse Overheid en de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent

Nadere informatie

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Reglement betreffende de impulssubsidie voor het verhogen van het aantal en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in erkende sportverenigingen. Artikel 1: doel en duur van het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Kwalitatieve uitbouw en professionalisering van de sportverenigingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Kwalitatieve uitbouw en professionalisering van de sportverenigingen GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT 2014 2019 Kwalitatieve uitbouw en professionalisering van de sportverenigingen I. Algemene voorwaarden Artikel 1 Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een krediet op het gemeentelijk

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSSUBSIDIE SPORTVERENIGING

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSSUBSIDIE SPORTVERENIGING SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSSUBSIDIE SPORTVERENIGING COLOFON Uitgave stadsbestuur Halen, Markt 14, 3545 Halen Ontwerp & realisatie Tekst - stadsbestuur Halen Ontwerp - dienst Communicatie stad Halen Beelden

Nadere informatie

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Indienen vóór. Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Deze subsidie beoogt de verbetering of verhoging van de sportkwalificaties van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Strategische doelstelling: Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, aangesloten bij

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Subsidiereglement Impulssubsidie Gelet op artikel 42, 1 en 3, Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Gelet op het

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen Zitting van 17 december 015. Gepubliceerd op december 015. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1) sport: activiteiten die individueel of

Nadere informatie

Reglement betreffende de impulssubsidies voor sportverenigingen

Reglement betreffende de impulssubsidies voor sportverenigingen Reglement betreffende de impulssubsidies voor sportverenigingen Deel I algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, voorzien op de gemeentebegroting en goedgekeurd door de hogere overheid,

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleider

Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleider Subsidiereglement 2014 2019 Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleider Dit subsidiereglement kwam tot stand in het kader van het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE IMPULSSUBSIDIE VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN 1 Reglement impulssubsidie 2009-2013 De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen aangesloten bij

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITIEIT VAN DE JEUGDOPLEIDING IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITIEIT VAN DE JEUGDOPLEIDING IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITIEIT VAN DE JEUGDOPLEIDING IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN 1. DOEL Voor een termijn die eindigt op 31/12/2019, verleent de gemeente Willebroek, binnen de perken

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Pagina 1 van 6 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE HERENTALSE SPORTVERENIGINGEN - IMPULSSUBSIDIES IN FUNCTIE VAN DE KWALITATIEVE VERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE JEUGDSPORTCOORDINATOR ARTIKEL 1 -

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN - Gelet op het advies van de gemeentelijke Sportraad in zitting van 25 november 2008; - Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor toelage jeugdsportbegeleiding en samenwerking tussen sportverenigingen.

Aanvraagdossier voor toelage jeugdsportbegeleiding en samenwerking tussen sportverenigingen. Gemeente Ravels 1 Aanvraagdossier voor toelage jeugdsportbegeleiding en samenwerking tussen sportverenigingen. - Enkel gericht naar sportverenigingen met een actieve jeugdwerking en aangesloten bij een

Nadere informatie

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Dit reglement werd opgesteld in het kader van het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel JEUGDSPORTSUBSIDIE VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING. Met medewerking van de Vlaamse Gemeenschap

Gemeente Rijkevorsel JEUGDSPORTSUBSIDIE VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING. Met medewerking van de Vlaamse Gemeenschap Gemeente Rijkevorsel JEUGDSPORTSUBSIDIE VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING Met medewerking van de Vlaamse Gemeenschap Decreet 6 juli 2012, houdende het stimuleren en subsidiëren van

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : WERKINGSJAAR 1 SEPTEMBER 2014-31 AUGUSTUS 2015.!! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : WERKINGSJAAR 1 SEPTEMBER 2014-31 AUGUSTUS 2015.!! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE IMPULSSUBSIDIE NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be BETREFT: AANVRAAG IMPULSSUBSIDIE WERKINGSJAAR

Nadere informatie

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar.

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar. Algemeen Artikel 1. Dit subsidiereglement bepaalt de voorwaarden voor toekenning van de subsidie aan de sportverenigingen binnen de perken van de door de gemeenteraad op de financiële nota van het budget

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart!

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! Aanvraagformulier: - IMPULSSUBSIDIE BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! OPMERKING: Enkel erkende clubs die georganiseerde jeugdsport aanbieden kunnen impulstoelagen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2015

GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2015 GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2015 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE HERENTALSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES IN FUNCTIE VAN DE KWALITATIEVE VERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE JEUGDSPORTCOÖRDINATOR

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding GEMEENTERAAD: 00-00-0000 BEKENDMAKING: 00-00-0000 Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil

Nadere informatie

Betoelagingreglement jeugdsportbegeleider/jeugdsportcoördinator

Betoelagingreglement jeugdsportbegeleider/jeugdsportcoördinator Betoelagingreglement jeugdsportbegeleider/jeugdsportcoördinator De gemeenteraad, Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de

Nadere informatie

b) Als we niet inspelen op deze kans verliezen we ons recht op de overgangssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap

b) Als we niet inspelen op deze kans verliezen we ons recht op de overgangssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap Vaststelling van een subsidiereglement impulssubsidie 2009-2013 voor meer en hoger sportgekwalificeerde en jeugdsportcoördinatoren, actief in meer erkende sportverenigingen. a) Zoals voorzien in het sportbeleidsplan

Nadere informatie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie WAAROM DIT SUBSIDIEREGLEMENT? Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider te verhogen in de sportverenigingen,

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

STEDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

STEDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN STEDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN ALGEMEEN ARTIKEL 1 Rekening houdend met de richtlijnen van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN - Gelet op het advies van de gemeentelijke Sportraad in zitting van 06 september 16; - Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De gemeente Houthalen-Helchteren zal, binnen de perken van de kredieten daartoe

Nadere informatie

STEDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

STEDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN STAD MENEN STEDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN ALGEMEEN ARTIKEL 1 Rekening houdend met de richtlijnen van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal

Nadere informatie

1.3.- De sportvereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiekanaal.

1.3.- De sportvereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiekanaal. BELEIDSPRIORITEIT SPORT 2 KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING SAMENWERKINGSVERBANDEN INHOUD artikel 1 algemeen artikel 2 aanvraagprocedure artikel 3 doelstelling artikel 4 subsidievoorwaarden

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. De stad Mechelen tracht via subsidiëring van Mechelse sportverenigingen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt; 3.2. Het subsidiereglement - impulssubsidie De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Nadere informatie

Belangrijk: de sportdienst publiceert GEEN van onderstaande gegevens van verenigingen op de gemeentelijke website

Belangrijk: de sportdienst publiceert GEEN van onderstaande gegevens van verenigingen op de gemeentelijke website Belangrijk: de sportdienst publiceert GEEN van onderstaande gegevens van verenigingen op de gemeentelijke website www.zulte.be. nderstaande contactgegevens zullen enkel door de sportdienst gebruikt worden

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 1.1. Doelstelling Het gemeentebestuur subsidieert erkende sportclubs met een actieve en kwalitatieve

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 2014-2019 De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet het Meerjarenplan

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders STEDELIJKE SPORTDIENST HARELBEKE Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders Artikel 1.: Definities 1.1. In de periode 2009-2013 kan de gemeente impulssubsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. De overheid stelde

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende Opwijkse sportverenigingen

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende Opwijkse sportverenigingen 1 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende Opwijkse sportverenigingen Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Het doel van dit reglement is de erkende Opwijkse

Nadere informatie

STEDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

STEDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN STEDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Dit reglement vervangt het voorgaande stedelijk subsidiereglement én het impulssubsidiereglement voor sportverenigingen. Artikel 2 Voor de toepassing

Nadere informatie

Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking

Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking In te vullen door de sportdienst Ontvangstdatum: Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking Inleiding De gemeente Kortenberg keurde tijdens de Gemeenteraad van 1 september

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 SUBSIDIEREGLEMENT IN FUNCTIE VAN BELEIDSPRIORITEIT 2 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Toelichting Het nieuwe decreet voor de sport Houdende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de

Nadere informatie

Sint-Niklaas 6 november onder de loep

Sint-Niklaas 6 november onder de loep Sint-Niklaas 6 november 2010 Impulssubsidies onder de loep Informatie en inspiratie Rond het uitvoeringsbesluit Omtrent impulssubsidies. Wat? Voor wie? Hoe aanvragen? TOEKENNINGS- PERIODE: 2009 2013 De

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM Doelstellingen Artikel 1 Dit reglement heeft als doelstelling de sportverenigingen die erkend zijn volgens artikel 5 financieel te ondersteunen. Het

Nadere informatie

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Goedgekeurd in zitting gemeenteraad 19 december 013 1 LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Hoofdstuk I: Algemene bepalingen. Artikel 1 a) Dit reglement is enkel van toepassing op de erkende

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

TOFSPORT LEUVEN. Het onderstaande reglement toelagen vorming voor sportverenigingen goed te keuren.

TOFSPORT LEUVEN. Het onderstaande reglement toelagen vorming voor sportverenigingen goed te keuren. TOFSPORT LEUVEN pagina 1/5 TOELAGEN VORMING VOOR SPORTVERENIGINGEN WETTELIJK KADER Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. De sportverenigingen die al dan niet lid zijn van de gemeentelijke sportraad maar een werking ontplooien op het grondgebied

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019 1 I. Algemene voorwaarden Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een krediet op het gemeentelijk budget voor de subsidiëring van de erkende Affligemse sportverenigingen. De sportsubsidie bestaat uit: een werkingssubsidie:

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Reglement goedgekeurd door GR op 29.03.2010. SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN DEEL 1: SUBSIDIES AAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget

Nadere informatie

Subsidiereglement Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Subsidiereglement Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Subsidiereglement 2014-2019 Gelet op artikel 42, 1 en 3, Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Gelet op het decreet

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015.

Nadere informatie

Reglement Beleidssubsidie Sportclubs Zonnebeke

Reglement Beleidssubsidie Sportclubs Zonnebeke Reglement Beleidssubsidie Sportclubs Zonnebeke -Algemene voorwaarden Artikel 1: Doel van dit reglement Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies

Nadere informatie

Subsidiereglement sportverenigingen

Subsidiereglement sportverenigingen Subsidiereglement sportverenigingen Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden door het College van Burgemeester

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT

SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT Reglement goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 15 december 2014. SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT KADERVORMING BINNEN DE SPORTVERENIGINGEN Doel: Het vrijwilligerskader dat zich bezighoudt met de

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN SPORTSEIZOEN

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN SPORTSEIZOEN AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN SPORTSEIZOEN 2016-2017 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen goedgekeurd door de gemeenteraad van

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Kwaliteit in de Kastelse sportclubs

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Kwaliteit in de Kastelse sportclubs GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Kwaliteit in de Kastelse sportclubs I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie uitgekeerd aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen VERENIGING: Gemeentebestuur Nevele Sportdienst ONTVANGEN: / 2017 vak bestemd voor de sportdienst Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? De

Nadere informatie