tweeduizendveertien...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tweeduizendveertien..."

Transcriptie

1 tweeduizendveertien... Jaarverslag 204 Verslag Raad van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Klachtregelingen Jaarrekening 204

2 Inhoudsopgave. Verslag van de Raad van Bestuur.. Algemene gegevens.2. Kernactiviteiten.3. Uitgangspunten.4. Doelstellingen Zomerkind.5. Capaciteit.6. Cliënten.7. Personeel.8. Samenstelling Raad van Bestuur.9. Belanghebbenden en samenwerkingsrelaties.0. Beleid en visie.. Normen voor een goed bestuur.2. Dank.3. Vooruitblik op Verslag van de Raad van Toezicht 2.. Samenstelling van de Raad van Toezicht 2.2. Het toezichthoudend systeem 2.3. De werkwijze 2.4. Bezoldiging toezichthouders 2.5. Nevenfuncties toezichthouders 2.6. Bezoldiging Raad van Bestuur 2.7. Nevenfuncties Raad van Bestuur 3. Klachtenregeling 4. Jaarrekening 204 2

3 . Verslag van de Raad van Bestuur. Algemene gegevens Verslagleggende Rechtspersoon: de Stichting Zomerkind Adres: Van Oldenbarneveldstraat 0b, 3264 VB Nieuw-Beijerland Inschrijfnummer KvK: Telefoonnummer: adres: Website: Kernactiviteiten De Stichting vindt haar oorsprong in een initiatief van vier moeders (de founding mothers), die van overtuiging waren dat de dagbesteding van hun kind beter kon op het vlak van stimulans en ontwikkeling. Zij wilden een kinderdagcentrum waar voldoende specialistische kennis, tijd en aandacht is voor de ontwikkeling van hun kinderen. Zij wilden voorts de overheadkosten zo laag mogelijk houden, waaruit voortvloeit dat geen vergoedingen verstrekt worden aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Toezicht, anders dan vergoeding van onkosten. De Stichting heeft ten doel het realiseren en exploiteren van een kinderdagcentrum PLUS voor meervoudig complex gehandicapte kinderen en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dagelijks vinden er in het kinderdagcentrum zowel groepsactiviteiten als individuele activiteiten plaats om het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen op KDC Zomerkind te stimuleren. Uitgangspunten vanuit de Basale Stimulatie en de Methodiek Ervaar het maar staan centraal in het dagprogramma, waarbij zowel aandacht is voor ontwikkeling, beweging en actie en anderzijds ruimte is voor rust en ontspanning. Het globale dagprogramma wordt voor elk kind individueel verder ingevuld, zodat elk kind volledig tot zijn recht kan komen. Kinderen zullen bovendien geregeld gebruik kunnen maken van het zwembad en uiteraard regelmatig naar buiten gaan. Wij willen graag dat ouders aangeven welke activiteiten zij opgenomen willen hebben in het dagprogramma. Meteen vanaf de aanvang op mei 203 zijn er voor alle kinderen ondersteuningsplannen gemaakt. Elke drie maanden vindt er een terugblik plaats en worden nieuwe doelstellingen geformuleerd. Dit gebeurt in nauw overleg tussen de persoonlijk begeleider en de ouders van het kind. De persoonlijk begeleiders worden daarbij ondersteund door een orthopedagoog. Doordat er tijd en kennis is om kinderen op de juiste wijze te stimuleren, zien we dat veel van de gestelde doelen worden bereikt. Kinderen gaan zichtbaar -zij het met kleine stapjes- vooruit. Er is letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor het kind. 3

4 .3 Uitgangspunten De uitgangspunten voor het KDC Plus zijn zo veel mogelijk één-op-één begeleiding, voor elk kind een individueel ondersteuningsplan met uitgebreide begeleidingsmogelijkheden, evenwicht tussen ontspanning, activiteiten, spel, stimulatie van de sociale ontwikkeling en interactie, betrokken en gespecialiseerde groepsleiding, (intensieve) betrokkenheid van ouders en een gezond leefklimaat. Overheadkosten worden zo laag mogelijk gehouden. Bestuursleden, de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Kwaliteit zetten hun (vak)kennis vrijwillig in voor de Stichting. Het KDC Plus van Stichting Zomerkind onderscheidt zich van andere kinderdagcentra door de focus op ontwikkeling en beweging - met spel en ontspanning als middel en - met als voorwaarde maximale individuele aandacht. kleine stapjes vooruit zijn waardevol, zij zorgen voor trots en motivatie.4 Doelstellingen Zomerkind De doelstellingen voor het kinderdagcentrum Plus zijn als volgt: Frequent één-op-één begeleiding, hooguit één-op-twee begeleiding door: ruime vertegenwoordiging van goed geschoold, betrokken, gespecialiseerd en ervaren personeel, dagelijkse inzet van vrijwilligers (waardoor één-op-één begeleiding eerder mogelijk is) het bieden van ruimte aan de ouders om zelf individuele therapie voor hun kinderen te organiseren buiten de formele openingstijden van het KDC. Een individueel ondersteuningsplan, door: individuele doelstellingen gericht op groei binnen verschillende ontwikkelingsgebieden intensief aandacht te besteden aan de communicatie van de kinderen (door inzet hulpmiddelen, observaties, eventueel video opname, etc), waardoor kinderen meer regie over hun eigen leven kunnen krijgen, de onderlinge sfeer kan verbeteren en er meer grip kan komen op de verdere ontwikkelingsgebieden van een kind. frequente multidisciplinaire overleggen (eens per 2 tot 3 weken intern door medewerkers en orthopedagoog) periodiek elk kwartaal te evalueren worden kleine ontwikkelingsveranderingen beter gesignaleerd, waarna adequaat een bijstelling kan plaats vinden van het ondersteuningsplan. focus op ontwikkeling en beweging Een gespecialiseerd en gevarieerd dagprogramma, door: aandacht voor groepsactiviteiten en individuele activiteiten, waarbij aangesloten wordt bij de voorkeuren, belangstelling en kwaliteiten van de kinderen. evenwicht tussen ontspanning enerzijds en activiteiten en spel anderzijds. dagelijkse fysieke beweging (oa door dagelijks gebruik eigen zwembad, saitoritmiek, inzet hulpmiddelen). uit te gaan van een drietal theoretische invalshoeken, te weten de ervaringsordening, basale stimulatie en de methodiek ervaar het maar. 4

5 aanwezigheid van geschikt spelmateriaal en hulpmiddelen binnen een ruime en uitdagende omgeving. Gespecialiseerde (medische) verzorging, door: het in acht nemen van ieders (fysieke) veiligheid en hygiëne autorisatie bij medewerkers voor uitvoeren van medische voorbehouden handeling scholing en certificering van medewerkers op het gebied van kinderreanimatie korte communicatielijnen met de plaatselijke huisarts en mogelijk in de toekomst de wijkverpleegkundige, waardoor snelle interventie mogelijk is. Een gezond leefklimaat, door: met de kinderen meerdere keren per week naar buiten te gaan aanbieden van gezonde maaltijden (soms warme maaltijden) Stimuleren van betrokkenheid van ouders, door: de mogelijkheid te bieden aan ouders om met regelmaat op de groep te kijken of om mee te doen aan activiteiten zo nodig begeleiding te bieden aan ouders met betrekking tot de opvoeding en verzorging van hun kind op frequente basis (3x per jaar) ouderavonden te organiseren nauwkeurige overdracht tussen KDC Plus en thuisfront middels een ipad en/of cliënt volgsysteem. Instellen cliëntenraad. de directe begeleiders zijn professionals, bestuur, toezichthouders en heel veel anderen werken als vrijwilliger Handhaven als kleinschalige instelling, waarbij binnen de instelling sprake is van een open communicatie, door: overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Leden RvB, RvT en RvK zetten hun (vak)kennis vrijwillig in. Dit geldt ook voor de gastvrouwen, de tuinman, de schoonmaakster, etc. het in stand houden van een gemoedelijke en prettige sfeer op de locatie, waar kinderen (en ouders) zich veilig voelen, plezier hebben en vertrouwen hebben in de medewerkers. medewerkers die makkelijk benaderbaar zijn voor ouders. Er zijn kortere communicatielijnen, waardoor beslissingen (en eventueel hieruit voortvloeiende acties) sneller genomen kunnen worden. medewerkers die doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. volop aandacht voor training en scholing van medewerkers..5 Capaciteit Het KDC is kleinschalig. Er is één groep met kinderen. Per dag zijn er maximaal negen kinderen tegelijk op het KDC Plus. Gezien het feit dat kinderen mogelijk niet vijf dagen per week zullen komen, zal de totale groep kinderen op sommige momenten groter zijn dan negen kinderen. Er zijn op het KDC wel verschillende ruimten waar de kinderen gebruik van kunnen maken. Hierbij kan gedacht worden aan slaapkamers, oefenruimtes, maar uiteraard ook de snoezelruimte en 5

6 het zwembad. Juist daardoor ontstaat de mogelijkheid om met enige regelmaat in een kleinere samenstelling individueel met de kinderen te werken..6 Cliënten grote betrokkenheid van ouders De doelgroep van het KDC zijn kinderen met een meervoudige complexe handicap in de leeftijd van 0 tot en met 8 jaar, die in of nabij de Hoeksche Waard en omliggende gebieden wonen. Uitzondering in leeftijd en woonplaats zijn mogelijk. In 203 is het KDC op mei van start gegaan met 5 kinderen. Ultimo 204 hadden 8 kinderen een zorgovereenkomst. Het kinderdagcentrum is in de loop van 204 ook op woensdag geopend, zodat de plaatsingsmogelijkheden enigszins verruimd zijn. Deze groei van het aantal kinderen is sneller gegaan dan verwacht. In de prognoses is er vanuit gegaan dat we pas na drie jaar een volledige bezetting zouden hebben. zij mogen zijn wie ze zijn.7 Personeel Vanaf de opening van het KDC Plus is er altijd één persoonlijk begeleider op twee kinderen aanwezig. Bij een volle bezetting zijn er dus minimaal vier medewerker op de groep. De teamleider draait gedeeltelijk mee op de groep. Alle medewerkers hebben een HBO achtergrond, beschikken over veel kennis en kunde ten aanzien van onze doelgroep, hebben een grote affiniteit met de doelgroep en beschikken over ruime ervaring binnen vergelijkbare werksettings. De medewerkers op de groep zijn ofwel BIG geregistreerd ofwel zijn geautoriseerd op het gebied van tal van medische handelingen. Uiteraard is het personeel ook in het bezit van een diploma kinderreanimatie. Omdat Stichting Zomerkind zoveel mogelijk één-op-één begeleiding nastreeft zijn er ook diverse vrijwilligers aan het KDC Plus verbonden. Deze vrijwilligers zijn ondersteunend naar de persoonlijk begeleiders. Vrijwilligers zijn echter nooit alleen met een kind. De samenstelling van het team was per 3 december 204 als volgt: Teamleider: Mirjam Peters Orthopedagoog: Anja Pouwels Persoonlijk begeleider: Bianca van Emmen Persoonlijk begeleider: Christine Jukkema Persoonlijk begeleider: Leandra de Jongste Persoonlijk begeleider: Tjitske Peters Busbegeleider: Maddy Herweijer. Naast het vaste personeel biedt Zomerkind ook ruimte aan enkele stagiaires per jaar. maximale individuele aandacht 6

7 .8 Samenstelling Raad van Bestuur In 204 is het bestuur van de Stichting aangevuld. De nieuwe leden werkten al geruime tijd 'informeel' mee, maar zijn thans ook formeel tot het bestuur toegetreden. De samenstelling van het bestuur per ultimo 204 was als volgt: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Externe contacten: Zorginhoud: Certificering en kwaliteit: Facilitaire Zaken: Renée Ruisch Mart Toet Han Krijgsman Jean Henri Appelius van Hoboken Krista Klompe Jaco Takkenkamp Rene van den Brom. Per 3 december 204 legde Jean Henri Appelius van Hoboken zijn functie als bestuurslid neer. Hij was vanaf het begin met grote inzet betrokken bij Zomerkind en heeft een belangrijke rol gespeeld in de opzet van de organisatie. De Raad van Bestuur besloot de vacature niet in te vullen en pas in de loop van 205, na een evaluatie van het functioneren van de Raad te bezien op welke wijze invulling het meest gewenst is..9 Belanghebbenden en samenwerkingsrelaties Onder externe belanghebbenden de volgende instellingen, resp. personen verstaan: a. Zorgkantoor CZ te Tilburg b. nationale cliëntenorganisaties c. Ministerie van VWS d. Gemeenten Korendijk, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Binnenmaas en Strijen e. Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard f. Inspectie gezondheidszorg g. Rabobank Oud-Beijerland h. Ziektekostenverzekeringsmaatschappijen i. Huisartsen in de Hoeksche Waard j. Centraal informatiepunt beroepen gezondheidszorg k. Revalidatieartsen, kinderartsen l. Sponsors / ambassadeurs / obligatiehouders m. Brandweer veiligheidsregio Zuid Holland Zuid De Raad van Bestuur zendt deze extern belanghebbende periodiek een informatiebulletin. Voor die externe belanghebbenden die mede belast zijn met de zorg voor aan de Stichting toevertrouwde kinderen, zoals huisartsen, worden periodieke afspraken c.q. voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met als doel de dienstverlening te maximaliseren en de hulpverlening zoveel mogelijk af te stemmen. Met de Inspectie Gezondheidszorg bestaat vanzelfsprekend ook een andere relatie. Jaarlijks legt de Stichting Zomerkind verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Inspectie. 7

8 .0 Beleid en visie Vier moeders van meervoudig complex gehandicapte kinderen startten in 200 de Stichting Zomerkind met als uitgangspunt om een kinderdagcentrum te realiseren waar voldoende tijd, aandacht en kennis is om deze bijzondere kinderen betere begeleiding en opvang te bieden. Het kinderdagcentrum moet een prettige omgeving zijn voor ouder en kind, waar beweging en ontwikkeling centraal staan. Kwaliteit is het belangrijkste speerpunt. Zomerkind gaat werken volgens algemeen erkende certificatiemethodieken waarbij procedures en werkwijzen zijn vastgelegd. De stichting doet daar zelf nog een schep bovenop. Door medewerkers extra op te leiden en met de aanstelling van een Raad van Kwaliteit waarin artsen en therapeuten adviseren, wil Zomerkind zich blijven ontwikkelen. In het dagcentrum kan de stichting 9 kinderen per dag opvangen. Samengevat zijn de belangrijkste uitgangspunten:. Zoveel mogelijk één op één begeleiding, de gevraagde financiële bijdrage per kind komt geheel ten goede aan de directe begeleiding. Alle andere werkzaamheden moeten worden verricht door vrijwilligers (denk aan bestuur, administratie, onderhoud pand en tuin enzovoort). 2. Voor elk kind een individueel ondersteuningsplan, waarbij ook verder gekeken wordt dan de gebruikelijke c.q. reguliere begeleidingswijzen. 3. Aandacht voor de gezondheid, hetgeen zich vertaalt in het aanbieden van bijvoorbeeld gevarieerde (biologische) voeding, voldoende frisse lucht enzovoort. 4. Meer betrokkenheid van ouders. Als je de kwaliteiten van het kind niet kent, blijf dan van de beperkingen af. Het KDC is geen gewoon KDC, maar een KDC-plus dat zich onderscheid van anderen door:. focus op ontwikkeling en beweging 2. met spel en ontspanning als middel en 3. met als voorwaarde maximale individuele aandacht 4. met de focus op gezondheid. De eerste doelstelling van het KDC is gericht op groei. Kinderen zullen op alle mogelijke manieren gestimuleerd, geprikkeld en geactiveerd worden om zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Dit kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Er wordt echter gestreefd naar veel individuele aandacht, waardoor individuele begeleiding een voorwaarde is. Om de groei en ontwikkeling van kinderen optimaal te laten verlopen is er veel aandacht voor spel, ontspanning en plezier. Dit dient tot uiting te komen in de attitude van de begeleiders, in de keuze van het dagprogramma, in de aandachtspunten van het ondersteuningsplan en de werkdoelen. Het is een KDC plus, dus meer dan een gezellige huiskamer. Het is belangrijk dat de kinderen ondanks hun beperkingen plezier beleven in de manier waarop er met hen omgegaan wordt. Zij mogen zijn wie ze zijn. Spelenderwijs wordt geprobeerd om de kinderen een stapje verder te krijgen, omdat dit hen een goed gevoel en meer eigenwaarde geeft. Vanuit dit goede gevoel zullen zij gemotiveerd zijn om verder te ontwikkelen. We streven naar een gezellig huiselijk klimaat, waarbij de kinderen centraal staan. Ze moeten zich thuis kunnen voelen. De groepsleiding is optimaal betrokken en is gespecialiseerd in de omgang met (meervoudig) gehandicapte kinderen. 8

9 spel en ontspanning als middel De tweede doelstelling is gericht op het op gang brengen of stimuleren van de sociaalemotionele ontwikkeling. Het feit dat de manier van contact maken en de beleving hiervan bij gehandicapte kinderen vaak heel anders is, neemt niet weg dat sociale interactie wel een belangrijk punt blijft. Een kind met beperkingen, hoe gehandicapt dan ook, is ook een sociaal wezen en heeft behoefte aan sociale contacten. Kinderen kunnen elkaar stimuleren, op elkaar reageren en samen plezier beleven. De derde doelstelling is gericht op de inhoud van het dagprogramma. Het KDC staat open voor elke begeleidingsvorm. De keuze van een bepaalde begeleidingsvorm is afhankelijk van de behoefte van het kind. Elk kind heeft zijn voorkeur, interesse, kwaliteiten. De wijze van benaderen en begeleiden die aangeboden wordt moet aansluiten bij de belangstelling van het kind. Motivatie is de belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling. Als er aansluiting is bij een kind, zal het kind gemotiveerd zijn om samen aan de slag te gaan. Ouders worden bovendien in de gelegenheid gesteld om zelf -door hen gewenste- therapie voor hun kind te organiseren op het KDC (bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie). De vierde doelstelling is gericht op een gezond leefklimaat. Om de weerbaarheid van de kinderen te vergroten staat het KDC voor een gezonde leefomgeving en gezond pedagogisch klimaat. Naast zonlicht en buitenlucht staat het KDC voor gezonde maaltijden en een juiste balans tussen actie en rustmomenten.. Normen voor een goed bestuur een gezond leefklimaat De stichting en haar bestuurders werken volgens de Zorgbrede Governancecode 200. Alle bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers hebben een VOG moeten inleveren. In 204 is de laatste hand gelegd aan een ingrijpende wijziging van de Statuten en aan het gereed maken van alle op de nieuwe statuten steunende reglementen en voorschriften. Het beginsel van de zorgbrede governance is daarmee ook in de officiële stukken van de Stichting vastgelegd. Op zorginhoudelijk gebied heeft de Raad van Bestuur in 204 een Kwaliteitshandboek vastgesteld waarin alle zorginhoudelijke aspecten zijn beschreven en zoveel mogelijk geprotocolleerd. Tenslotte hebben we in 204 een eerste interne audit uitgevoerd, waarvan de aanbevelingen en conclusies met de ouders zijn gedeeld. De audit gaf aanleiding diverse verbeteringen in de zorgaanpak door te voeren. In 205 zullen we starten met een externe audit, zodanig dat we ons ook kunnen spiegelen aan vergelijkbare organisaties in Nederland..2 Dank De Stichting Zomerkind is een belangrijke partner in de Hoeksche Waard. Talloze bedrijven, kerken en instellingen doneren de stichting, fondsen helpen met de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen en particulieren schenken de opbrengsten van familiebijeenkomsten. Ook de lokale pers weet Zomerkind te vinden en vestigt volop de aandacht op het werk van de Stichting. Dat gevoegd bij de warme belangstelling die we van de bestuurders van de gemeenten, in het 9

10 bijzonder het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Korendijk ondervinden, stemt ons tot tevredenheid..3 Vooruitblik op 205 Ontwikkelingen in de zorg In de loop van 204 werd duidelijk welke enorme gevolgen de aangekondigde wetswijzigingen in de zorg (AWBZ, WMO, WLZ, JW en de ZVW) hebben voor onze doelgroep en voor hun ouders. Naast ongerustheid over indicaties of het uitblijven daarvan zorgt ook de gewijzigde betaling van de pgbvergoedingen in 205 voor zorgen. Ter voorbereiding op mogelijke financiële perikelen besloot de Raad van Bestuur de rekening-courant faciliteiten bij de Rabobank tijdelijk uit te breiden en de ouders zoveel mogelijk bij te staan in hun contacten met bv het Zorgkantoor. Gelet op de 'onrust' in het zorgdomein besloot de Raad van Bestuur de constructie om alleen pgb-betalingen te accepteren (en dus geen contract te sluiten met het Zorgkantoor) te continueren. In 205 zal opnieuw gekeken worden naar de meest wenselijke variant. Wachtlijstontwikkelingen Ultimo 204 stonden enkel kinderen op de wachtlijst voor plaatsing. Naar zich laat aanzien zullen deze kinderen in het eerste halfjaar van 205 kunnen worden geplaatst. Zorgelijk is wel dat de wetsuitvoerders terughoudend zijn met het afgeven van een indicatie en vrij makkelijk naar elkaar verwijzen, waardoor plaatsingen niet direct gerealiseerd kunnen worden. Vervoer Bij een aantal ouders bleek ontevredenheid te bestaan over de vervoersfaciliteit van en naar het KDC. In goed overleg met de ouders is gezocht naar oplossingen, die gevonden zijn in het deels aanpassen van de vervoerschema's en in een aanpassing van de tariefstructuur. Tegelijkertijd is ook een actie gestart om middelen te vergaren voor de aanschaf van een eigen aangepaste bus. Deze acties leken ultimo 204 succesvol te gaan worden, zodat op dit punt nadere acties mogen worden verwacht in 205. Meerjarenbeleid Kijkend naar de eerder genoemde missie en de beschreven visie en uitgangspunten van Stichting Zomerkind zijn er diverse indicatoren opgesteld. In een meerjarenplan heeft de Raad van Bestuur van de Stichting Zomerkind vastgelegd aan welke doelen er wordt gewerkt. In de loop van 205 zal het meerjarenplan worden geactualiseerd. Bij het opstellen, uitwerken en implementeren van de gestelde doelstellingen staat kwaliteit centraal. Elke doelstelling dient er toe te leiden dat kwaliteit van de zorg en de begeleiding die Stichting Zomerkind biedt wordt versterkt en verbeterd. Door het behalen van de gestelde doelen wordt letterlijk verder gebouwd aan de PLUS die Stichting Zomerkind op het KDC voor ogen heeft. Ouders Ouders zijn niet alleen betrokken bij het KDC Plus, maar participeren ook mee. Ouders zijn goed geïnformeerd, niet alleen over hun eigen kind maar over het reilen en zeilen van de hele Stichting. De lijn tussen het KDC Plus en de thuissituatie is heel kort, waarbij beide settings heel nauw op elkaar aansluiten en in elkaars verlenging liggen. De oprichting van een formele Cliëntenraad is in 204 doorgeschoven naar 205, vooral omdat er voldoende participatiemomenten voor de ouders waren (inclusief een oudertevredenheidsonderzoek) en de animo gering was om een formele raad te 0

11 starten. Ultimo 205 zal e.e.a. opnieuw aan de orde zijn. Organisatie Stichting Zomerkind is een stabiele en goed functionerend organisatie, waarbij de nadruk ligt op het bieden van kwalitatief goede zorg. Bestuur, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en toezichthouders werken in goed overleg met elkaar aan die doelstelling. Financiën Stichting Zomerkind is een in financieel opzicht nog een kwetsbare organisatie. Uit de jaarrekening blijkt wel dat aanvullende acties (waaronder verhuur van het zwembad) nodig blijven om de exploitatie sluitend te krijgen. In de tweede helft van 205 zal nader onderzocht worden of er behoefte bestaat aan een logeeropvang voor MCG-kinderen. Mogelijk dat aanpak van dat thema kan leiden tot iets minder financiële zorg.

12 2. Verslag van de Raad van Toezicht 2. Samenstelling van de Raad van Toezicht Per ultimo 204 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: Voorzitter: Willem Reijnierse Lid: Mien Prins Lid: Carolien Hoogstede In de samenstelling van de Raad traden geen wijzigingen op. 2.2 Het toezichthoudend systeem Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent: de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de winstbestemming; de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de zorgorganisatie; het beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden; het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de zorgorganisatie; het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de zorgorganisatie; HR / personeelszaken 2.3 Werkwijze De beide Raden werken goed samen en hebben voldoende oog voor de wederzijdse taken, bevoegdheden en rollen. Eens per jaar wordt in gezamenlijkheid overlegd over het functioneren in algemene zin en over de financiële situatie in het bijzonder. Verder worden de verslagen van de beide Raden uitgewisseld, zodat informatievoorziening over en weer is gewaarborgd. In incidentele gevallen adviseert de Raad van Toezicht via de voorzitter van de Raad van Bestuur tot nadere actie. Zo is in 204 geadviseerd om de financiële gang van zaken meer systematisch aan te pakken en in te bouwen in een helder systeem van planning en control, zodat het actuele inzicht toeneemt. De Raad van Bestuur heeft terzake de gewenste acties adequaat opgepakt. 2

13 2.4 Bezoldiging toezichthouders In overeenstemming met art 3, eerste lid, van de Statuten worden de werkzaamheden door de leden van de Raad van Toezicht op vrijwillige basis verricht, waardoor noch middellijke, noch onmiddellijke beloning plaats vindt en eveneens geen vacatiegelden worden betaald Naast de in artikel 6 lid 4 van de statuten genoemde scholingsfaciliteiten verzorgt de Stichting ten behoeven van de leden van de Raad van Toezicht een individueel lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in zorginstellingen. 2.5 Nevenfuncties toezichthouders Voorzitter: Willem Reijnierse Secretaris Stichting 'donatie bij leven' Lid: Mien Prins Voorzitter Bram Roza Festival/ Amnesty collecte coördinator/ lid adviesgroep basisonderwijs gemeenten Hoeksche Waard Lid: Carolien Hoogstede Bestuurssecretaris IJsselland Ziekenhuis 2.6 Bezoldiging Raad van Bestuur Vanaf de start van de exploitatie van het kinderdagcentrum kent de Stichting een Raad van Bestuur die samengesteld is uit onbezoldigde bestuursleden, die tezamen de Stichting besturen en de teamleider aansturen, die op haar beurt weer het eerste aanspreekpunt is voor de overige medewerkers en vrijwilligers. 2.7 Nevenfuncties Raad van Bestuur Voorzitter: Renée Ruisch Zelfstandig ondernemer, bestuurslid Bram Roza Festival, initiatiefnemer Stichting Kids Unlimited, secretaris Stichting TWTahS, eindredacteur Veine Secretaris: Mart Toet Directeur Bestuursdienst gemeente Rotterdam, voorzitter Stichting STRAS te Rotterdam, voorzitter Bibliotheek Spijkenisse, bestuurslid Nico Adriaanstichting, lid Raad van Toezicht Stichting ACIS Hoeksche Waard, voorzitter Klachtencommissie Centrum voor Dienstverlening Rotterdam. Penningmeester: Han Krijgsman Group Controller Finance 3

14 Zorginhoud: Krista Klompe Orthopedagoog, wensvervuller Make A Wish Nederland, lid ouderraad basisschool De Klinker. Certificering: Jaco Takkenkamp DGA Takkenkamp-Viveen Advies en Training, projectmanager Projectbureau Yulius GGZ, partner maatschap Zorg In Lijn, directeur Coöperatieve Eerstelijnsondersteuning POH-GGZ, begeleider commissie Certificering en Auditbegeleiding CCAF, partner PsyNovit, maatschap voor vernieuwing. Facilitaire Zaken: Rene van den Brom Medewerker bij RoosRos Architecten, lid van de gemeenteraad van Korendijk. 4

15 3. Klachtenregelingen De klachtencommissies (medewerkers resp. cliënten) hebben tot taak het zorgvuldig en voortvarend behandelen en afhandelen van ingediende klachten. De klachtencommissies verricht hun werkzaamheden volgens de door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde reglementen die gepubliceerd zijn op de website van Zomerkind en bekend gemaakt zijn aan de beide betreffende doelgroepen. Er is geen enkele formele klacht geweest in 204, zodat de ingestelde klachtencommissies ook niet bijeen hoefden te komen. Door de Raad van Bestuur is wel gerapporteerd dat men in één geval tot het besluit is moeten komen het proces tot eenzijdige beëindiging van een zorgovereenkomst te starten. De Raad van Bestuur heeft daartoe besloten omdat zij door de gebrekkige communicatie met de betreffende ouder in onvoldoende mate de juiste opvang van de cliënt konden waarborgen. De beëindiging is in de eerste maanden van 205 geëffectueerd. 5

16 4. Jaarrekening 204 Zie afzonderlijk document. 6

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Zuidwester Postbus 16 3240 AA MIDDELHARNIS T: 0187 89 8888 F: 0187-89 8889 E: info@zuidwester.org www.zuidwester.org Maatschappelijke Verantwoording 2009

Nadere informatie

samen verderkijken jaarverslag 2013

samen verderkijken jaarverslag 2013 samen verderkijken jaarverslag 2013 Inhoud Inhoudsopgave Samen verder kijken, 5 1. Profiel van de organisatie, 7 1.1. Algemene identificatiegegevens, 7 1.2. Structuur van de organisatie, 7 2. Kernprestaties,

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011 Bouwen voor de toekomst Inhoudsopgave Deel 1 Maatschappelijk verslag...5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...6 2 Profiel van de organisatie...7 2.1

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag

Maatschappelijk jaarverslag Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Ontstaan 5 2.3 Doelgroep 5 2.4 Werkwijze 5

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Kwaliteit door specialisatie

Kwaliteit door specialisatie Kwaliteit door specialisatie Maatschappelijk Verslag 2006 Onderdeel van het Jaardocument 2006 Parnassia Groep Onze jaarverslaggeving in een nieuwe vorm De Parnassia Groep geeft voor de eerste keer vorm

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag

Maatschappelijk jaarverslag Maatschappelijk jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene identificatiegegevens 6 2.2 Ontstaan 6 2.3 Doelgroep 6 2.4

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie