tweeduizendveertien...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tweeduizendveertien..."

Transcriptie

1 tweeduizendveertien... Jaarverslag 204 Verslag Raad van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Klachtregelingen Jaarrekening 204

2 Inhoudsopgave. Verslag van de Raad van Bestuur.. Algemene gegevens.2. Kernactiviteiten.3. Uitgangspunten.4. Doelstellingen Zomerkind.5. Capaciteit.6. Cliënten.7. Personeel.8. Samenstelling Raad van Bestuur.9. Belanghebbenden en samenwerkingsrelaties.0. Beleid en visie.. Normen voor een goed bestuur.2. Dank.3. Vooruitblik op Verslag van de Raad van Toezicht 2.. Samenstelling van de Raad van Toezicht 2.2. Het toezichthoudend systeem 2.3. De werkwijze 2.4. Bezoldiging toezichthouders 2.5. Nevenfuncties toezichthouders 2.6. Bezoldiging Raad van Bestuur 2.7. Nevenfuncties Raad van Bestuur 3. Klachtenregeling 4. Jaarrekening 204 2

3 . Verslag van de Raad van Bestuur. Algemene gegevens Verslagleggende Rechtspersoon: de Stichting Zomerkind Adres: Van Oldenbarneveldstraat 0b, 3264 VB Nieuw-Beijerland Inschrijfnummer KvK: Telefoonnummer: adres: Website: Kernactiviteiten De Stichting vindt haar oorsprong in een initiatief van vier moeders (de founding mothers), die van overtuiging waren dat de dagbesteding van hun kind beter kon op het vlak van stimulans en ontwikkeling. Zij wilden een kinderdagcentrum waar voldoende specialistische kennis, tijd en aandacht is voor de ontwikkeling van hun kinderen. Zij wilden voorts de overheadkosten zo laag mogelijk houden, waaruit voortvloeit dat geen vergoedingen verstrekt worden aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Toezicht, anders dan vergoeding van onkosten. De Stichting heeft ten doel het realiseren en exploiteren van een kinderdagcentrum PLUS voor meervoudig complex gehandicapte kinderen en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dagelijks vinden er in het kinderdagcentrum zowel groepsactiviteiten als individuele activiteiten plaats om het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen op KDC Zomerkind te stimuleren. Uitgangspunten vanuit de Basale Stimulatie en de Methodiek Ervaar het maar staan centraal in het dagprogramma, waarbij zowel aandacht is voor ontwikkeling, beweging en actie en anderzijds ruimte is voor rust en ontspanning. Het globale dagprogramma wordt voor elk kind individueel verder ingevuld, zodat elk kind volledig tot zijn recht kan komen. Kinderen zullen bovendien geregeld gebruik kunnen maken van het zwembad en uiteraard regelmatig naar buiten gaan. Wij willen graag dat ouders aangeven welke activiteiten zij opgenomen willen hebben in het dagprogramma. Meteen vanaf de aanvang op mei 203 zijn er voor alle kinderen ondersteuningsplannen gemaakt. Elke drie maanden vindt er een terugblik plaats en worden nieuwe doelstellingen geformuleerd. Dit gebeurt in nauw overleg tussen de persoonlijk begeleider en de ouders van het kind. De persoonlijk begeleiders worden daarbij ondersteund door een orthopedagoog. Doordat er tijd en kennis is om kinderen op de juiste wijze te stimuleren, zien we dat veel van de gestelde doelen worden bereikt. Kinderen gaan zichtbaar -zij het met kleine stapjes- vooruit. Er is letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor het kind. 3

4 .3 Uitgangspunten De uitgangspunten voor het KDC Plus zijn zo veel mogelijk één-op-één begeleiding, voor elk kind een individueel ondersteuningsplan met uitgebreide begeleidingsmogelijkheden, evenwicht tussen ontspanning, activiteiten, spel, stimulatie van de sociale ontwikkeling en interactie, betrokken en gespecialiseerde groepsleiding, (intensieve) betrokkenheid van ouders en een gezond leefklimaat. Overheadkosten worden zo laag mogelijk gehouden. Bestuursleden, de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Kwaliteit zetten hun (vak)kennis vrijwillig in voor de Stichting. Het KDC Plus van Stichting Zomerkind onderscheidt zich van andere kinderdagcentra door de focus op ontwikkeling en beweging - met spel en ontspanning als middel en - met als voorwaarde maximale individuele aandacht. kleine stapjes vooruit zijn waardevol, zij zorgen voor trots en motivatie.4 Doelstellingen Zomerkind De doelstellingen voor het kinderdagcentrum Plus zijn als volgt: Frequent één-op-één begeleiding, hooguit één-op-twee begeleiding door: ruime vertegenwoordiging van goed geschoold, betrokken, gespecialiseerd en ervaren personeel, dagelijkse inzet van vrijwilligers (waardoor één-op-één begeleiding eerder mogelijk is) het bieden van ruimte aan de ouders om zelf individuele therapie voor hun kinderen te organiseren buiten de formele openingstijden van het KDC. Een individueel ondersteuningsplan, door: individuele doelstellingen gericht op groei binnen verschillende ontwikkelingsgebieden intensief aandacht te besteden aan de communicatie van de kinderen (door inzet hulpmiddelen, observaties, eventueel video opname, etc), waardoor kinderen meer regie over hun eigen leven kunnen krijgen, de onderlinge sfeer kan verbeteren en er meer grip kan komen op de verdere ontwikkelingsgebieden van een kind. frequente multidisciplinaire overleggen (eens per 2 tot 3 weken intern door medewerkers en orthopedagoog) periodiek elk kwartaal te evalueren worden kleine ontwikkelingsveranderingen beter gesignaleerd, waarna adequaat een bijstelling kan plaats vinden van het ondersteuningsplan. focus op ontwikkeling en beweging Een gespecialiseerd en gevarieerd dagprogramma, door: aandacht voor groepsactiviteiten en individuele activiteiten, waarbij aangesloten wordt bij de voorkeuren, belangstelling en kwaliteiten van de kinderen. evenwicht tussen ontspanning enerzijds en activiteiten en spel anderzijds. dagelijkse fysieke beweging (oa door dagelijks gebruik eigen zwembad, saitoritmiek, inzet hulpmiddelen). uit te gaan van een drietal theoretische invalshoeken, te weten de ervaringsordening, basale stimulatie en de methodiek ervaar het maar. 4

5 aanwezigheid van geschikt spelmateriaal en hulpmiddelen binnen een ruime en uitdagende omgeving. Gespecialiseerde (medische) verzorging, door: het in acht nemen van ieders (fysieke) veiligheid en hygiëne autorisatie bij medewerkers voor uitvoeren van medische voorbehouden handeling scholing en certificering van medewerkers op het gebied van kinderreanimatie korte communicatielijnen met de plaatselijke huisarts en mogelijk in de toekomst de wijkverpleegkundige, waardoor snelle interventie mogelijk is. Een gezond leefklimaat, door: met de kinderen meerdere keren per week naar buiten te gaan aanbieden van gezonde maaltijden (soms warme maaltijden) Stimuleren van betrokkenheid van ouders, door: de mogelijkheid te bieden aan ouders om met regelmaat op de groep te kijken of om mee te doen aan activiteiten zo nodig begeleiding te bieden aan ouders met betrekking tot de opvoeding en verzorging van hun kind op frequente basis (3x per jaar) ouderavonden te organiseren nauwkeurige overdracht tussen KDC Plus en thuisfront middels een ipad en/of cliënt volgsysteem. Instellen cliëntenraad. de directe begeleiders zijn professionals, bestuur, toezichthouders en heel veel anderen werken als vrijwilliger Handhaven als kleinschalige instelling, waarbij binnen de instelling sprake is van een open communicatie, door: overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Leden RvB, RvT en RvK zetten hun (vak)kennis vrijwillig in. Dit geldt ook voor de gastvrouwen, de tuinman, de schoonmaakster, etc. het in stand houden van een gemoedelijke en prettige sfeer op de locatie, waar kinderen (en ouders) zich veilig voelen, plezier hebben en vertrouwen hebben in de medewerkers. medewerkers die makkelijk benaderbaar zijn voor ouders. Er zijn kortere communicatielijnen, waardoor beslissingen (en eventueel hieruit voortvloeiende acties) sneller genomen kunnen worden. medewerkers die doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. volop aandacht voor training en scholing van medewerkers..5 Capaciteit Het KDC is kleinschalig. Er is één groep met kinderen. Per dag zijn er maximaal negen kinderen tegelijk op het KDC Plus. Gezien het feit dat kinderen mogelijk niet vijf dagen per week zullen komen, zal de totale groep kinderen op sommige momenten groter zijn dan negen kinderen. Er zijn op het KDC wel verschillende ruimten waar de kinderen gebruik van kunnen maken. Hierbij kan gedacht worden aan slaapkamers, oefenruimtes, maar uiteraard ook de snoezelruimte en 5

6 het zwembad. Juist daardoor ontstaat de mogelijkheid om met enige regelmaat in een kleinere samenstelling individueel met de kinderen te werken..6 Cliënten grote betrokkenheid van ouders De doelgroep van het KDC zijn kinderen met een meervoudige complexe handicap in de leeftijd van 0 tot en met 8 jaar, die in of nabij de Hoeksche Waard en omliggende gebieden wonen. Uitzondering in leeftijd en woonplaats zijn mogelijk. In 203 is het KDC op mei van start gegaan met 5 kinderen. Ultimo 204 hadden 8 kinderen een zorgovereenkomst. Het kinderdagcentrum is in de loop van 204 ook op woensdag geopend, zodat de plaatsingsmogelijkheden enigszins verruimd zijn. Deze groei van het aantal kinderen is sneller gegaan dan verwacht. In de prognoses is er vanuit gegaan dat we pas na drie jaar een volledige bezetting zouden hebben. zij mogen zijn wie ze zijn.7 Personeel Vanaf de opening van het KDC Plus is er altijd één persoonlijk begeleider op twee kinderen aanwezig. Bij een volle bezetting zijn er dus minimaal vier medewerker op de groep. De teamleider draait gedeeltelijk mee op de groep. Alle medewerkers hebben een HBO achtergrond, beschikken over veel kennis en kunde ten aanzien van onze doelgroep, hebben een grote affiniteit met de doelgroep en beschikken over ruime ervaring binnen vergelijkbare werksettings. De medewerkers op de groep zijn ofwel BIG geregistreerd ofwel zijn geautoriseerd op het gebied van tal van medische handelingen. Uiteraard is het personeel ook in het bezit van een diploma kinderreanimatie. Omdat Stichting Zomerkind zoveel mogelijk één-op-één begeleiding nastreeft zijn er ook diverse vrijwilligers aan het KDC Plus verbonden. Deze vrijwilligers zijn ondersteunend naar de persoonlijk begeleiders. Vrijwilligers zijn echter nooit alleen met een kind. De samenstelling van het team was per 3 december 204 als volgt: Teamleider: Mirjam Peters Orthopedagoog: Anja Pouwels Persoonlijk begeleider: Bianca van Emmen Persoonlijk begeleider: Christine Jukkema Persoonlijk begeleider: Leandra de Jongste Persoonlijk begeleider: Tjitske Peters Busbegeleider: Maddy Herweijer. Naast het vaste personeel biedt Zomerkind ook ruimte aan enkele stagiaires per jaar. maximale individuele aandacht 6

7 .8 Samenstelling Raad van Bestuur In 204 is het bestuur van de Stichting aangevuld. De nieuwe leden werkten al geruime tijd 'informeel' mee, maar zijn thans ook formeel tot het bestuur toegetreden. De samenstelling van het bestuur per ultimo 204 was als volgt: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Externe contacten: Zorginhoud: Certificering en kwaliteit: Facilitaire Zaken: Renée Ruisch Mart Toet Han Krijgsman Jean Henri Appelius van Hoboken Krista Klompe Jaco Takkenkamp Rene van den Brom. Per 3 december 204 legde Jean Henri Appelius van Hoboken zijn functie als bestuurslid neer. Hij was vanaf het begin met grote inzet betrokken bij Zomerkind en heeft een belangrijke rol gespeeld in de opzet van de organisatie. De Raad van Bestuur besloot de vacature niet in te vullen en pas in de loop van 205, na een evaluatie van het functioneren van de Raad te bezien op welke wijze invulling het meest gewenst is..9 Belanghebbenden en samenwerkingsrelaties Onder externe belanghebbenden de volgende instellingen, resp. personen verstaan: a. Zorgkantoor CZ te Tilburg b. nationale cliëntenorganisaties c. Ministerie van VWS d. Gemeenten Korendijk, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Binnenmaas en Strijen e. Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard f. Inspectie gezondheidszorg g. Rabobank Oud-Beijerland h. Ziektekostenverzekeringsmaatschappijen i. Huisartsen in de Hoeksche Waard j. Centraal informatiepunt beroepen gezondheidszorg k. Revalidatieartsen, kinderartsen l. Sponsors / ambassadeurs / obligatiehouders m. Brandweer veiligheidsregio Zuid Holland Zuid De Raad van Bestuur zendt deze extern belanghebbende periodiek een informatiebulletin. Voor die externe belanghebbenden die mede belast zijn met de zorg voor aan de Stichting toevertrouwde kinderen, zoals huisartsen, worden periodieke afspraken c.q. voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met als doel de dienstverlening te maximaliseren en de hulpverlening zoveel mogelijk af te stemmen. Met de Inspectie Gezondheidszorg bestaat vanzelfsprekend ook een andere relatie. Jaarlijks legt de Stichting Zomerkind verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Inspectie. 7

8 .0 Beleid en visie Vier moeders van meervoudig complex gehandicapte kinderen startten in 200 de Stichting Zomerkind met als uitgangspunt om een kinderdagcentrum te realiseren waar voldoende tijd, aandacht en kennis is om deze bijzondere kinderen betere begeleiding en opvang te bieden. Het kinderdagcentrum moet een prettige omgeving zijn voor ouder en kind, waar beweging en ontwikkeling centraal staan. Kwaliteit is het belangrijkste speerpunt. Zomerkind gaat werken volgens algemeen erkende certificatiemethodieken waarbij procedures en werkwijzen zijn vastgelegd. De stichting doet daar zelf nog een schep bovenop. Door medewerkers extra op te leiden en met de aanstelling van een Raad van Kwaliteit waarin artsen en therapeuten adviseren, wil Zomerkind zich blijven ontwikkelen. In het dagcentrum kan de stichting 9 kinderen per dag opvangen. Samengevat zijn de belangrijkste uitgangspunten:. Zoveel mogelijk één op één begeleiding, de gevraagde financiële bijdrage per kind komt geheel ten goede aan de directe begeleiding. Alle andere werkzaamheden moeten worden verricht door vrijwilligers (denk aan bestuur, administratie, onderhoud pand en tuin enzovoort). 2. Voor elk kind een individueel ondersteuningsplan, waarbij ook verder gekeken wordt dan de gebruikelijke c.q. reguliere begeleidingswijzen. 3. Aandacht voor de gezondheid, hetgeen zich vertaalt in het aanbieden van bijvoorbeeld gevarieerde (biologische) voeding, voldoende frisse lucht enzovoort. 4. Meer betrokkenheid van ouders. Als je de kwaliteiten van het kind niet kent, blijf dan van de beperkingen af. Het KDC is geen gewoon KDC, maar een KDC-plus dat zich onderscheid van anderen door:. focus op ontwikkeling en beweging 2. met spel en ontspanning als middel en 3. met als voorwaarde maximale individuele aandacht 4. met de focus op gezondheid. De eerste doelstelling van het KDC is gericht op groei. Kinderen zullen op alle mogelijke manieren gestimuleerd, geprikkeld en geactiveerd worden om zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Dit kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Er wordt echter gestreefd naar veel individuele aandacht, waardoor individuele begeleiding een voorwaarde is. Om de groei en ontwikkeling van kinderen optimaal te laten verlopen is er veel aandacht voor spel, ontspanning en plezier. Dit dient tot uiting te komen in de attitude van de begeleiders, in de keuze van het dagprogramma, in de aandachtspunten van het ondersteuningsplan en de werkdoelen. Het is een KDC plus, dus meer dan een gezellige huiskamer. Het is belangrijk dat de kinderen ondanks hun beperkingen plezier beleven in de manier waarop er met hen omgegaan wordt. Zij mogen zijn wie ze zijn. Spelenderwijs wordt geprobeerd om de kinderen een stapje verder te krijgen, omdat dit hen een goed gevoel en meer eigenwaarde geeft. Vanuit dit goede gevoel zullen zij gemotiveerd zijn om verder te ontwikkelen. We streven naar een gezellig huiselijk klimaat, waarbij de kinderen centraal staan. Ze moeten zich thuis kunnen voelen. De groepsleiding is optimaal betrokken en is gespecialiseerd in de omgang met (meervoudig) gehandicapte kinderen. 8

9 spel en ontspanning als middel De tweede doelstelling is gericht op het op gang brengen of stimuleren van de sociaalemotionele ontwikkeling. Het feit dat de manier van contact maken en de beleving hiervan bij gehandicapte kinderen vaak heel anders is, neemt niet weg dat sociale interactie wel een belangrijk punt blijft. Een kind met beperkingen, hoe gehandicapt dan ook, is ook een sociaal wezen en heeft behoefte aan sociale contacten. Kinderen kunnen elkaar stimuleren, op elkaar reageren en samen plezier beleven. De derde doelstelling is gericht op de inhoud van het dagprogramma. Het KDC staat open voor elke begeleidingsvorm. De keuze van een bepaalde begeleidingsvorm is afhankelijk van de behoefte van het kind. Elk kind heeft zijn voorkeur, interesse, kwaliteiten. De wijze van benaderen en begeleiden die aangeboden wordt moet aansluiten bij de belangstelling van het kind. Motivatie is de belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling. Als er aansluiting is bij een kind, zal het kind gemotiveerd zijn om samen aan de slag te gaan. Ouders worden bovendien in de gelegenheid gesteld om zelf -door hen gewenste- therapie voor hun kind te organiseren op het KDC (bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie). De vierde doelstelling is gericht op een gezond leefklimaat. Om de weerbaarheid van de kinderen te vergroten staat het KDC voor een gezonde leefomgeving en gezond pedagogisch klimaat. Naast zonlicht en buitenlucht staat het KDC voor gezonde maaltijden en een juiste balans tussen actie en rustmomenten.. Normen voor een goed bestuur een gezond leefklimaat De stichting en haar bestuurders werken volgens de Zorgbrede Governancecode 200. Alle bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers hebben een VOG moeten inleveren. In 204 is de laatste hand gelegd aan een ingrijpende wijziging van de Statuten en aan het gereed maken van alle op de nieuwe statuten steunende reglementen en voorschriften. Het beginsel van de zorgbrede governance is daarmee ook in de officiële stukken van de Stichting vastgelegd. Op zorginhoudelijk gebied heeft de Raad van Bestuur in 204 een Kwaliteitshandboek vastgesteld waarin alle zorginhoudelijke aspecten zijn beschreven en zoveel mogelijk geprotocolleerd. Tenslotte hebben we in 204 een eerste interne audit uitgevoerd, waarvan de aanbevelingen en conclusies met de ouders zijn gedeeld. De audit gaf aanleiding diverse verbeteringen in de zorgaanpak door te voeren. In 205 zullen we starten met een externe audit, zodanig dat we ons ook kunnen spiegelen aan vergelijkbare organisaties in Nederland..2 Dank De Stichting Zomerkind is een belangrijke partner in de Hoeksche Waard. Talloze bedrijven, kerken en instellingen doneren de stichting, fondsen helpen met de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen en particulieren schenken de opbrengsten van familiebijeenkomsten. Ook de lokale pers weet Zomerkind te vinden en vestigt volop de aandacht op het werk van de Stichting. Dat gevoegd bij de warme belangstelling die we van de bestuurders van de gemeenten, in het 9

10 bijzonder het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Korendijk ondervinden, stemt ons tot tevredenheid..3 Vooruitblik op 205 Ontwikkelingen in de zorg In de loop van 204 werd duidelijk welke enorme gevolgen de aangekondigde wetswijzigingen in de zorg (AWBZ, WMO, WLZ, JW en de ZVW) hebben voor onze doelgroep en voor hun ouders. Naast ongerustheid over indicaties of het uitblijven daarvan zorgt ook de gewijzigde betaling van de pgbvergoedingen in 205 voor zorgen. Ter voorbereiding op mogelijke financiële perikelen besloot de Raad van Bestuur de rekening-courant faciliteiten bij de Rabobank tijdelijk uit te breiden en de ouders zoveel mogelijk bij te staan in hun contacten met bv het Zorgkantoor. Gelet op de 'onrust' in het zorgdomein besloot de Raad van Bestuur de constructie om alleen pgb-betalingen te accepteren (en dus geen contract te sluiten met het Zorgkantoor) te continueren. In 205 zal opnieuw gekeken worden naar de meest wenselijke variant. Wachtlijstontwikkelingen Ultimo 204 stonden enkel kinderen op de wachtlijst voor plaatsing. Naar zich laat aanzien zullen deze kinderen in het eerste halfjaar van 205 kunnen worden geplaatst. Zorgelijk is wel dat de wetsuitvoerders terughoudend zijn met het afgeven van een indicatie en vrij makkelijk naar elkaar verwijzen, waardoor plaatsingen niet direct gerealiseerd kunnen worden. Vervoer Bij een aantal ouders bleek ontevredenheid te bestaan over de vervoersfaciliteit van en naar het KDC. In goed overleg met de ouders is gezocht naar oplossingen, die gevonden zijn in het deels aanpassen van de vervoerschema's en in een aanpassing van de tariefstructuur. Tegelijkertijd is ook een actie gestart om middelen te vergaren voor de aanschaf van een eigen aangepaste bus. Deze acties leken ultimo 204 succesvol te gaan worden, zodat op dit punt nadere acties mogen worden verwacht in 205. Meerjarenbeleid Kijkend naar de eerder genoemde missie en de beschreven visie en uitgangspunten van Stichting Zomerkind zijn er diverse indicatoren opgesteld. In een meerjarenplan heeft de Raad van Bestuur van de Stichting Zomerkind vastgelegd aan welke doelen er wordt gewerkt. In de loop van 205 zal het meerjarenplan worden geactualiseerd. Bij het opstellen, uitwerken en implementeren van de gestelde doelstellingen staat kwaliteit centraal. Elke doelstelling dient er toe te leiden dat kwaliteit van de zorg en de begeleiding die Stichting Zomerkind biedt wordt versterkt en verbeterd. Door het behalen van de gestelde doelen wordt letterlijk verder gebouwd aan de PLUS die Stichting Zomerkind op het KDC voor ogen heeft. Ouders Ouders zijn niet alleen betrokken bij het KDC Plus, maar participeren ook mee. Ouders zijn goed geïnformeerd, niet alleen over hun eigen kind maar over het reilen en zeilen van de hele Stichting. De lijn tussen het KDC Plus en de thuissituatie is heel kort, waarbij beide settings heel nauw op elkaar aansluiten en in elkaars verlenging liggen. De oprichting van een formele Cliëntenraad is in 204 doorgeschoven naar 205, vooral omdat er voldoende participatiemomenten voor de ouders waren (inclusief een oudertevredenheidsonderzoek) en de animo gering was om een formele raad te 0

11 starten. Ultimo 205 zal e.e.a. opnieuw aan de orde zijn. Organisatie Stichting Zomerkind is een stabiele en goed functionerend organisatie, waarbij de nadruk ligt op het bieden van kwalitatief goede zorg. Bestuur, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en toezichthouders werken in goed overleg met elkaar aan die doelstelling. Financiën Stichting Zomerkind is een in financieel opzicht nog een kwetsbare organisatie. Uit de jaarrekening blijkt wel dat aanvullende acties (waaronder verhuur van het zwembad) nodig blijven om de exploitatie sluitend te krijgen. In de tweede helft van 205 zal nader onderzocht worden of er behoefte bestaat aan een logeeropvang voor MCG-kinderen. Mogelijk dat aanpak van dat thema kan leiden tot iets minder financiële zorg.

12 2. Verslag van de Raad van Toezicht 2. Samenstelling van de Raad van Toezicht Per ultimo 204 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: Voorzitter: Willem Reijnierse Lid: Mien Prins Lid: Carolien Hoogstede In de samenstelling van de Raad traden geen wijzigingen op. 2.2 Het toezichthoudend systeem Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent: de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de winstbestemming; de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de zorgorganisatie; het beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden; het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de zorgorganisatie; het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de zorgorganisatie; HR / personeelszaken 2.3 Werkwijze De beide Raden werken goed samen en hebben voldoende oog voor de wederzijdse taken, bevoegdheden en rollen. Eens per jaar wordt in gezamenlijkheid overlegd over het functioneren in algemene zin en over de financiële situatie in het bijzonder. Verder worden de verslagen van de beide Raden uitgewisseld, zodat informatievoorziening over en weer is gewaarborgd. In incidentele gevallen adviseert de Raad van Toezicht via de voorzitter van de Raad van Bestuur tot nadere actie. Zo is in 204 geadviseerd om de financiële gang van zaken meer systematisch aan te pakken en in te bouwen in een helder systeem van planning en control, zodat het actuele inzicht toeneemt. De Raad van Bestuur heeft terzake de gewenste acties adequaat opgepakt. 2

13 2.4 Bezoldiging toezichthouders In overeenstemming met art 3, eerste lid, van de Statuten worden de werkzaamheden door de leden van de Raad van Toezicht op vrijwillige basis verricht, waardoor noch middellijke, noch onmiddellijke beloning plaats vindt en eveneens geen vacatiegelden worden betaald Naast de in artikel 6 lid 4 van de statuten genoemde scholingsfaciliteiten verzorgt de Stichting ten behoeven van de leden van de Raad van Toezicht een individueel lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in zorginstellingen. 2.5 Nevenfuncties toezichthouders Voorzitter: Willem Reijnierse Secretaris Stichting 'donatie bij leven' Lid: Mien Prins Voorzitter Bram Roza Festival/ Amnesty collecte coördinator/ lid adviesgroep basisonderwijs gemeenten Hoeksche Waard Lid: Carolien Hoogstede Bestuurssecretaris IJsselland Ziekenhuis 2.6 Bezoldiging Raad van Bestuur Vanaf de start van de exploitatie van het kinderdagcentrum kent de Stichting een Raad van Bestuur die samengesteld is uit onbezoldigde bestuursleden, die tezamen de Stichting besturen en de teamleider aansturen, die op haar beurt weer het eerste aanspreekpunt is voor de overige medewerkers en vrijwilligers. 2.7 Nevenfuncties Raad van Bestuur Voorzitter: Renée Ruisch Zelfstandig ondernemer, bestuurslid Bram Roza Festival, initiatiefnemer Stichting Kids Unlimited, secretaris Stichting TWTahS, eindredacteur Veine Secretaris: Mart Toet Directeur Bestuursdienst gemeente Rotterdam, voorzitter Stichting STRAS te Rotterdam, voorzitter Bibliotheek Spijkenisse, bestuurslid Nico Adriaanstichting, lid Raad van Toezicht Stichting ACIS Hoeksche Waard, voorzitter Klachtencommissie Centrum voor Dienstverlening Rotterdam. Penningmeester: Han Krijgsman Group Controller Finance 3

14 Zorginhoud: Krista Klompe Orthopedagoog, wensvervuller Make A Wish Nederland, lid ouderraad basisschool De Klinker. Certificering: Jaco Takkenkamp DGA Takkenkamp-Viveen Advies en Training, projectmanager Projectbureau Yulius GGZ, partner maatschap Zorg In Lijn, directeur Coöperatieve Eerstelijnsondersteuning POH-GGZ, begeleider commissie Certificering en Auditbegeleiding CCAF, partner PsyNovit, maatschap voor vernieuwing. Facilitaire Zaken: Rene van den Brom Medewerker bij RoosRos Architecten, lid van de gemeenteraad van Korendijk. 4

15 3. Klachtenregelingen De klachtencommissies (medewerkers resp. cliënten) hebben tot taak het zorgvuldig en voortvarend behandelen en afhandelen van ingediende klachten. De klachtencommissies verricht hun werkzaamheden volgens de door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde reglementen die gepubliceerd zijn op de website van Zomerkind en bekend gemaakt zijn aan de beide betreffende doelgroepen. Er is geen enkele formele klacht geweest in 204, zodat de ingestelde klachtencommissies ook niet bijeen hoefden te komen. Door de Raad van Bestuur is wel gerapporteerd dat men in één geval tot het besluit is moeten komen het proces tot eenzijdige beëindiging van een zorgovereenkomst te starten. De Raad van Bestuur heeft daartoe besloten omdat zij door de gebrekkige communicatie met de betreffende ouder in onvoldoende mate de juiste opvang van de cliënt konden waarborgen. De beëindiging is in de eerste maanden van 205 geëffectueerd. 5

16 4. Jaarrekening 204 Zie afzonderlijk document. 6

Jaarverslag 2013 Verslag Raad van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Jaarrekening van 2013

Jaarverslag 2013 Verslag Raad van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Jaarrekening van 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Raad van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Jaarrekening van 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 1.1. Algemene gegevens 1.2. Kerngegevens 1.2.1. Kernactiviteiten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Inspectierapport Villa Safari (BSO) Bisonspoor 237 3605JM MAARSSEN

Inspectierapport Villa Safari (BSO) Bisonspoor 237 3605JM MAARSSEN Inspectierapport Villa Safari (BSO) Bisonspoor 237 3605JM MAARSSEN Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: STICHTSE VECHT Datum inspectiebezoek: 17-12-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672

Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Stichting Boemerang De Ploeg 44 7335 LD Apeldoorn 055-5338765 06-11872847 info@boemerang.org NL98RABO0103140913 K.v.K. Apeldoorn: 41042672 Beleidsplan Stichting Boemerang 2014 2015 Voorwoord. Voor u ligt

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Humpy Dumpy (BSO) Frieswijkstraat 6 8607 AV SNEEK Registratienummer 102392596

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Humpy Dumpy (BSO) Frieswijkstraat 6 8607 AV SNEEK Registratienummer 102392596 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Humpy Dumpy (BSO) Frieswijkstraat 6 8607 AV SNEEK Registratienummer 102392596 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Súdwest-Fryslân Datum inspectie:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg!

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg! Beleidsplan 2015-2020 Stichting ALSopdeweg! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Missie en Doelstellingen 3. Visie en Ambitie 4. Interne ontwikkelingen/ Organisatie Stichting 5. Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek Poppejans (PSZ) De Bagijnenkamp 19 8061AW HASSELT

Inspectierapport nader onderzoek Poppejans (PSZ) De Bagijnenkamp 19 8061AW HASSELT Inspectierapport nader onderzoek Poppejans (PSZ) De Bagijnenkamp 19 8061AW HASSELT Toezichthouder: GGD IJsselland Datum inspectiebezoek: 18-04-2013 In opdracht van gemeente: ZWARTEWATERLAND Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Inspectierapport De Kinderkroon (BSO) Oldenzaalseweg 88 7666LH FLERINGEN Registratienummer 331227526

Inspectierapport De Kinderkroon (BSO) Oldenzaalseweg 88 7666LH FLERINGEN Registratienummer 331227526 Inspectierapport De Kinderkroon (BSO) Oldenzaalseweg 88 7666LH FLERINGEN Registratienummer 331227526 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: TUBBERGEN Datum inspectie: 07-10-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 08-07-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Inspectierapport Onderzoek voor registratie Landstede Kinderopvang KDV Doppejan (KDV) Bachlaan 8A 8031HL ZWOLLE

Inspectierapport Onderzoek voor registratie Landstede Kinderopvang KDV Doppejan (KDV) Bachlaan 8A 8031HL ZWOLLE Inspectierapport Onderzoek voor registratie Landstede Kinderopvang KDV Doppejan (KDV) Bachlaan 8A 8031HL ZWOLLE Toezichthouder: GGD IJsselland Datum inspectiebezoek: 16-10-2012 In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Basisdocument 1PV Uitgangspunten. Eén Personeelsvereniging. 1. Inleiding

Basisdocument 1PV Uitgangspunten. Eén Personeelsvereniging. 1. Inleiding Eén Personeelsvereniging 1. Inleiding De besturen van de PVMB en WSOV hebben op hun jaarvergaderingen 2006 mandaat gekregen om gesprekken met elkaar aan te gaan, met als doel te komen tot één nieuwe personeelsvereniging.

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2014 Stichting Tan-kids Doetinchem Hoofdstuk 1. Inleiding In Tanzania komen 71% van de kinderen tekort in basiszorg. Het zijn vooral de weeskinderen (18 op de 100 kinderen in Tanzania hebben

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: CULEMBORG Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ berkel-b

Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, opletten in de klas, omgaan met emoties en opkomen voor jezelf; zomaar een aantal vaardigheden die

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Inspectierapport Nanny & Co (GOB) Wasstraat 20 2313JJ LEIDEN

Inspectierapport Nanny & Co (GOB) Wasstraat 20 2313JJ LEIDEN Inspectierapport Nanny & Co (GOB) Wasstraat 20 2313JJ LEIDEN Toezichthouder: GGD Hollands Midden Datum inspectiebezoek: 09-10-2012 In opdracht van gemeente: LEIDEN Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Inspectierapport I C You Gastouderbureau (GOB) Weissenbruchstraat TW DORDRECHT Registratienummer

Inspectierapport I C You Gastouderbureau (GOB) Weissenbruchstraat TW DORDRECHT Registratienummer Inspectierapport I C You Gastouderbureau (GOB) Weissenbruchstraat 25 3314TW DORDRECHT Registratienummer 110244278 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectie:

Nadere informatie

Jaarverslag van de Zorgnijverij

Jaarverslag van de Zorgnijverij 2015 Jaarverslag van de Zorgnijverij Erna Noordijk De Zorgnijverij Juni 2016 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Gegevens 4. Highlights 4.1.1. Strategisch 4.1.2. Organisatiestructuur 4.1.3. Organisatorisch

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Reglement versie oktober 2016

Reglement versie oktober 2016 Reglement Cliëntenraad Lumens Artikel 1. Doel cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de klanten van Lumens en brengt - gevraagd en ongevraagd- advies uit over onderwerpen die

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Je gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten je van harte welkom. Wij danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt.

Je gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten je van harte welkom. Wij danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt. Welkom Welkom! Je gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten je van harte welkom. Wij danken je voor het vertrouwen dat je in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Tiel, Betreft: Zienswijze Kinderopvang t Hofje

Tiel, Betreft: Zienswijze Kinderopvang t Hofje GGD Rivierenland Postbus 6062 4000 HB Tiel Tiel, 20-3-2014 Betreft: Zienswijze Kinderopvang t Hofje Geachte inspecteur, In februari 2014 heeft u een inspectie uitgevoerd bij de buitenschoolse opvang van

Nadere informatie

Inspectierapport Het Reigernest (KDV) Oorgat 34 1135CR EDAM Registratienummer 145701232

Inspectierapport Het Reigernest (KDV) Oorgat 34 1135CR EDAM Registratienummer 145701232 Inspectierapport Het Reigernest (KDV) Oorgat 34 1135CR EDAM Registratienummer 145701232 Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: EDAM-VOLENDAM Datum inspectie: 18-11-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kombino (KDV) Schuitwater BL ZOETERMEER Registratienummer:

Inspectierapport Kombino (KDV) Schuitwater BL ZOETERMEER Registratienummer: Inspectierapport Kombino (KDV) Schuitwater 2 2715BL ZOETERMEER Registratienummer: 167744501 Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West In opdracht van gemeente: ZOETERMEER Datum inspectiebezoek: 18-07-2013

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Bruine Beer (BSO) De Wetstraat 8 3851 ZV ERMELO Registratienummer 214022237

Inspectierapport BSO De Bruine Beer (BSO) De Wetstraat 8 3851 ZV ERMELO Registratienummer 214022237 Inspectierapport BSO De Bruine Beer (BSO) De Wetstraat 8 3851 ZV ERMELO Registratienummer 214022237 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: ERMELO Datum inspectie: 10-03-2014

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectie: 19-05-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT. Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT. Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST-BRABANT Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 28-11-2007, gelet op artikel 2 lid 3 van de

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015

DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015 DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015 L. van Wijngaarden (Penningmeester) Opgemaakt: februari 2016 De Kruisvereniging Zevenbergen Opgericht 6 november 1978 Ontstaan uit een fusie van Het Wit-Gele

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Inspectierapport De Zeester (KDV) Eendrachtsplein LA Rotterdam Registratienummer

Inspectierapport De Zeester (KDV) Eendrachtsplein LA Rotterdam Registratienummer Inspectierapport De Zeester (KDV) Eendrachtsplein 14 3012LA Rotterdam Registratienummer 167111632 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 20-02-2017

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854

Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854 Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarderadeel Datum inspectie: 14-07-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Roots Startgroep (KDV) Brahmslaan BW DELFT

Inspectierapport Roots Startgroep (KDV) Brahmslaan BW DELFT Inspectierapport Roots Startgroep (KDV) Brahmslaan 42 2625BW DELFT Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West Datum inspectiebezoek: 25-03-2013 In opdracht van gemeente: DELFT Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259

Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259 Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 25-08-2015

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen Compleet Zorg Achterhoek Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp Gezond vertrouwen Utrecht, november 2017 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetsen of vanaf 2016 gestarte

Nadere informatie

Toetsingskader voor gastouderopvang

Toetsingskader voor gastouderopvang Bijlage 3. Beleidsregels werkwijze toezichthouder (artikel 3, tweede lid) Toetsingskader voor gastouderopvang Werkwijze van het toezicht op gastouderopvang 1 Inleiding Het toetsingskader gastouderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Mijn Kinderopvang (BSO) Salsastraat 127 1326PC ALMERE Registratienummer: 193984520

Inspectierapport Mijn Kinderopvang (BSO) Salsastraat 127 1326PC ALMERE Registratienummer: 193984520 Inspectierapport Mijn Kinderopvang (BSO) Salsastraat 127 1326PC ALMERE Registratienummer: 193984520 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 05-12-2013 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: NOORDWIJK Datum inspectiebezoek: 07-11-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Hobbit (BSO) Texandrilaan 30 7312 HR APELDOORN Registratienummer 699658470

Inspectierapport De Hobbit (BSO) Texandrilaan 30 7312 HR APELDOORN Registratienummer 699658470 Inspectierapport De Hobbit (BSO) Texandrilaan 30 7312 HR APELDOORN Registratienummer 699658470 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie: 18-06-2015

Nadere informatie