PROJECTPLAN. Project- /budgetnummer : Versienummer en datum : 1 (5 april 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTPLAN. Project- /budgetnummer : Versienummer en datum : 1 (5 april 2012)"

Transcriptie

1 PROJECTPLAN Informatie projectformulieren Het Projectplan wordt gebruikt in de Definitiefase (wat) en wordt ingevuld door de projectleider. Deel I en II worden beide verplicht ingevuld. Dit is een informatieblokje. Gebruik de printer in MIT en de tekst wordt niet uitgeprint. projectnaam : Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Bestuurlijke opdrachtgever : college van B&W - portefeuillehouder Theo Reijnders Ambtelijke opdrachtgever : Elly Machielse projectleider en vakgroep : Liesbeth van der Korput en Hetty Honselaar - vakgroep MAO Betrokken afdelingen : Regie en Ontwikkeling Project- /budgetnummer : Versienummer en datum : 1 (5 april 2012) Deel I Projectbeschrijving 1. Beschrijving huidige situatie / probleemschets / achtergrond / aanleiding Vanaf 2016 is de gemeente Best verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugdigen en hun ouders. In dit onderdeel wordt de wettelijke aanleiding hiervoor beschreven (1.1 en 1.2), de wijze waarop de regionale samenwerking is vormgegeven (1.3) en de al bestaande gemeentelijke kaders en relatie met andere beleidsterreinen (1.4 en 1.5). 1.1 Aanleiding Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg 1 en het rapport van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning jeugdzorg 2 heeft het kabinet besloten de effectiviteit van de jeugdzorg te verbeteren door een stelselherziening door te voeren. Het Regeerakkoord kondigt onderstaande maatregelen aan; Er moet één financieringssysteem komen voor het huidige preventieve beleid, de huidige vrijwillige provinciale jeugdzorg, de jeugd LVG (licht Verstandelijk Gehandicapten) en jeugd-ggz (Geestelijke Gezondheidszorg) 3. In lijn met het advies van de Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg, worden gefaseerd alle taken op het gebied van jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten. Het betreft hier: jeugd-ggz (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet), provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Preventie en vrijwillige hulpverlening wordt in goede afstemming met gedwongen hulpverlening georganiseerd door (samenwerkende) gemeenten. De Centra voor Jeugd en Gezin die inmiddels gerealiseerd zijn, zullen bij de overheveling naar de (samenwerkende) gemeenten gaan dienen als front office voor alle jeugdzorg van de gemeenten. De reden voor deze maatregelen gericht op decentralisatie is de wens van de overheid om de jeugdzorg bij de bestuurslaag te beleggen die het dichtst bij kinderen en hun opvoeders staat en om één financieringsstroom tot stand te brengen ter ontschotting van het ondersteunings- 1 Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg, oktober 2009, BMC Advies management. 2 Jeugdzorg dichterbij, mei 2010, Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenning jeugdzorg 3 Jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg worden hier in het Regeerakkoord niet genoemd, maar worden wel meegenomen binnen de gebundelde financieringsstroom 437//INT /5 maart maart 2012 projectplan transitie jeugdzorg Pagina 1 van 18

2 en zorgaanbod voor jeugdigen. 437//INT Pagina 2 van 18

3 In het bestuursakkoord Rijk, VNG, IPO en UvW is voor de uitvoering van deze maatregelen een overkoepelend kader geschetst met onder andere afspraken over het proces, samenhang met de decentralisaties passend onderwijs, invoering Wet Werken naar Vermogen en overheveling AWBZ-begeleiding naar de Wmo, een nieuw wettelijk kader en een financieel arrangement. Daarnaast is opgenomen dat de decentralisatie gepaard gaat met een door ge- miljoen vanaf Wet zorg voor jeugd Het regeerakkoord en de bestuurlijke afspraken leiden er toe dat er ten aanzien van het nieuwe stelsel een aantal keuzes gemaakt moeten worden. In de Beleidsbrief stelselwijziging jeugd rmuleerd. Deze uitgangspunten zullen in nieuwe wetgeving worden vastgelegd. Een eerste concept wetsvoorstel wordt in 2012 verwacht ten behoeve van de consultatieronde in het veld. De belangrijkste uitgangspunten: Reikwijdte van het nieuwe stelsel: Gemeenten worden verantwoordelijk voor de provinciaal (geïndiceerde) jeugdzorg, de jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg), jeugd-ggz, jeugd-lvg en de jeugdbescherming en jeugdreclassering evenals het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. In bijlage 1 van dit projectplan wordt per onderdeel een korte omschrijving van de doelgroep, specifieke zorgvormen en de huidige aanbieders gegeven. In bijlage 2 is aangegeven hoeveel jeugdigen uit Best gebruik maken van deze vormen van zorg. Gemeenten blijven daarnaast verantwoordelijk voor het preventief jeugdbeleid en de civil society. Voor de zorg voor bepaalde groepen jeugdigen, evenals jeugdbescherming en jeugdreclassering is bovenlokale samenwerking van gemeenten noodzakelijk. Positie van ouders en kinderen De cliënt heeft een keuzevrijheid in de zorg, maar het huidige recht op zorg vervalt. De zorgplicht van gemeenten om jeugdigen en hun opvoeders opvoed- en opgroeiondersteuning te bieden wordt uitgebreid naar alle vormen van zorg. Nu geldt deze zorgplicht al voor zorg in het kader van preventief jeugdbeleid (prestatieveld 2 Wmo). Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid voor het opgroeien en opvoeden van jeugdigen. Centra voor Jeugd en Gezin Elke gemeente moet een herkenbare en laagdrempelige toegang hebben van waaruit preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en hulp aan jeugdigen, gezinnen en medeopvoeders integraal wordt aangeboden (CJG als fundament). De geboden hulp aan een jeugdige moet worden afgestemd met de ondersteuning op school. 437//INT Pagina 3 van 18

4 Gedwongen kader: jeugdbescherming en jeugdreclassering Er worden extra voorwaarden gesteld aan de decentralisatie van de jeugdbescherming en jeugdreclassering onder andere op het gebied van de bovenlokale samenwerking, toezicht, financiering en kwaliteitseisen aan aanbieders (certificering). Verantwoording Gemeenten worden verplicht op een beperkt aantal indicatoren over de resultaten van het beleid landelijk te publiceren. 1.3 Regionale samenwerking De gemeenten in Zuidoost Brabant werken samen op het terrein van de transitie jeugdzorg. In december 2010 zijn bestuurders en ambtenaren gezamenlijk het traject gestart tijdens een studiedag over de transitie en er is een werkgroep transitie in het leven geroepen waarvan de gemeente Best deel uitmaakt. De werkgroep kreeg op 2 februari 2011 van het portefeuillehouderoverleg de volgende opdracht: Stroomlijnen informatie over de transitie Zoveel mogelijk inzicht in het wat Komen tot een transitieagenda In november 2011 is een eerste tussenrapportage geleverd met op hoofdlijnen de toekomstige inrichting van de zorg voor jeugd (organisatorisch) en een eerste aanzet tot een verdeling van wat lokaal, subregionaal, regionaal en bovenregionaal georganiseerd en uitgevoerd wordt. Maximaal lokaal wordt de ondersteuning en hulp uitgevoerd, zowel reguliere als specialistische zorg. Ook screening en toeleiden naar specialistische zorg vindt lokaal plaats. Aansturing en uitvoering vanuit de regio of subregio kan plaatsvinden als hiervoor organisatorische (regionale instellingen) of wettelijke (aansturing jeugdbescherming en jeugdreclassering) redenen voor zijn. Inhoudelijke werkprincipes De gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben met elkaar de volgende inhoudelijke werkprincipes geformuleerd als leidraad binnen het traject transitie jeugd: Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor het opgroeien en de opvoeding van hun kinderen. Dit vraagt een constante inspanning van ouders. De samenleving heeft een inspanningsverplichting om ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en helpt daarbij. De leefomgeving van het kind (wijk, school, vrije tijd) is het fundament bij het opgroeien en de ontwikkeling van kinderen. De nadruk ligt op normaliseren en niet op problematiseren. Hulp die geboden wordt is gericht op herstel van het normale leven van kind en gezin. Ondersteuning moet gericht zijn op het versterken van de eigen kracht en die van de omgeving (familie, wijk, school). Eén kind, één gezin, één plan, één coördinator. Deze inhoudelijke werkprincipes sluiten aan bij de gemeentelijke kaders, zoals omschreven in paragraaf 1.4. De werkgroep transitie zal medio juni 2012 komen met een plan van aanpak waarin het transitietraject en de te ondernemen acties vastgelegd worden. 437//INT Pagina 4 van 18

5 1.4 Gemeentelijke kaders Op 26 september 2011 heeft de gemeenteraad de visienota Maatschappelijke ondersteuning en participatie vastgesteld. Het doel van de genoemde nota is om op grond van een visie en binnen aangegeven kaders te besluiten wat de gemeente Best wil bereiken op Binnen het thema ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen zijn in de visienota uitgangspunten geformuleerd, die een leidraad zijn bij de vormgeving van het beleid ten aanzien van opvoed- en opgroeiondersteuning en zodoende ook gelden voor beleid op het terrein van de transitie jeugdzorg. Deze uitgangspunten zijn: Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ontplooiing van hun kinderen; Het kind staat centraal; Elke jeugdige is in beeld; Vroegtijdige signalering en ondersteuning; Regulier waar mogelijk en speciaal waar nodig; Hulp en ondersteuning zo veel mogelijk op de vindplaatsen; Professionals adviseren en ondersteunen vanuit dezelfde positieve opvoedmethodiek. beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning In deze beleidsnota zijn onder andere de doelstellingen uit de visienota op het thema Ontwikkeling en ontplooiing jeugdigen uitgewerkt in concrete resultaten en is aangegeven welke acties de gemeente hiervoor gaat inzetten. Actiepunt twee uit betreffende beleidsnota is het vormgeven van de transitie jeugdzorg en de gemeenteraad hiervan op de hoogte brengen. Onderhavig projectplan wordt vastgesteld door het College. De gemeenteraad wordt op de hoogte gebracht door middel van een raadsinformatiebrief. Een andere actie uit de beleidsnota Wmo betreft de doorontwikkeling van Beste Betsy, het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Best. Beste Betsy is een netwerkorganisatie met als belangrijke partner het onderwijs. Aangezien de doorontwikkeling van Beste Betsy en de transitie jeugdzorg niet los van elkaar zijn te zien, maakt deze actie onderdeel uit van onderhavig projectplan. Beste Betsy is een groeimodel. In de volgende jaren blijft het zich op alle vijf functies van het preventief jeugdbeleid verder ontwikkelen. Deze functies zijn: informatie en advies, signaleren, toeleiding naar hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg. Met de komst van Beste Betsy is in de gemeente Best al een eerste basis gelegd voor de transitie jeugdzorg. Het Rijk ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin als frontoffice voor alle jeugdzorg van de gemeenten. 437//INT Pagina 5 van 18

6 1.5 Relatie andere beleidsontwikkelingen 1. Passend onderwijs: Dit traject moet garanderen dat elke leerling onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2013 een zorgplicht, die wettelijk is vastgelegd. Bestuurlijke verantwoordelijkheid en uitvoering liggen bij de samenwerkingsverbanden. Gemeenten zijn een belangrijke partner. De invoering van passend onderwijs loopt qua tijdslijn voor op de transitie jeugdzorg, maar moet wel in samenhang worden bezien. 2. Overheveling AWBZ-begeleiding: De functie begeleiding wordt uit de AWBZ geschrapt en overgeheveld naar de Wmo. Dit geldt zowel voor volwassenen als jeugdigen. Ook deze overheveling loopt qua tijdslijn voor op de transitie jeugdzorg, maar moet voor de groep jeugdigen in samenhang worden doorgevoerd. Dit kan betekenen dat er een overgangsperiode wordt ingevoerd. 3. Wet Werken naar Vermogen: Deze wet betreft de (gedeeltelijke) integratie van de bestaande regelingen Wsw, WWB, WIJ en de Wajong. Naar verwachting treedt de wet per 1 januari 2013 in werking. Er zit een gedeeltelijke overlap in de doelgroep waar het multiproblemgezinnen betreft. 4. Gezondheidsbeleid: In 2012 zal een nieuwe nota gezondheidsbeleid worden vastgesteld. Vanuit het oogpunt van preventie zal daarbij de aandacht uitgaan naar jeugdigen, waarbij gezondheidsbevordering onderdeel uitmaakt van gerichte opvoedings- en opgroeiondersteuning. 5. Veiligheidsbeleid: Binnen het veiligheidsbeleid is aandacht voor de jeugdproblematiek binnen de gemeente gericht op overlast en hanggroepen. 437//INT Pagina 6 van 18

7 2a. Doel van het project Het primaire doel van het project is dat de gemeente Best vanaf 1 januari 2016 toegerust is om alle zorg voor jeugd en ouders conform de wettelijke kaders (Wet zorg voor jeugd i.o.) uit te voeren. Conform de wettelijke kaders betekent dit dat de gemeente zowel de wettekst als de bedoeling van de wetgever in acht neemt (wetgeschiedenis). De wettekst is nog niet vastgesteld, maar de bedoeling van de nieuwe wetgeving blijkt uit de landelijke discussie over de decentralisatie jeugdzorg en is omschreven in een brief van de betrokken staatssecretarissen 4. Deze is: Het versterken van de eigen kracht en de sociale netwerken rond jeugdigen en gezinnen moet centraal komen te staan in het nieuwe stelsel van zorg voor jeugdigen (pedagogische civil society); Het stelsel moet zo worden vormgegeven dat er eerder ondersteuning en zorg op maat wordt geboden vanuit een laagdrempelig netwerk van organisaties ter voorkoming van instroom in de gespecialiseerde zorg (CJG als fundament); De bundeling van geldstromen voor de verschillende zorgdomeinen (preventief en gespecialiseerd) en drang- en dwangmaatregelen moet leiden tot een stelsel van integrale en daarmee effectievere zorg voor jeugdigen en gezinnen (in afstemming met onderwijs); Om bovenstaande te realiseren is een transformatie binnen de zorg voor jeugdigen noodzakelijk ten opzichte van de huidige situatie. Gemeenten krijgen hiervoor binnen de wettelijke kaders de vrijheid om op lokaal niveau de zorg voor jeugd in samenhang te regelen, zodat lokaal beleid kan worden afgestemd op de behoefte van de inwoners. De bedoeling van de wettelijke kaders maakt dat de gemeente zich binnen onderhavig project niet alleen kan richten op de nieuwe wettelijke verantwoordelijkheid voor de (gespecialiseerde) zorg, drang- en dwangmaatregelen en de toeleiding daar naar toe om het doel te realiseren. De gemeente zal zich ook moeten richten op de doorontwikkeling van de onderdelen waarvoor zij nu al de verantwoordelijkheid heeft, namelijk de pedagogische civil society en het preventief jeugdbeleid (Beste Betsy). Anders kan er geen samenhangend stelsel van zorg voor jeugdigen opgebouwd worden //INT Pagina 7 van 18

8 Schematisch is dit als volgt weer te geven: Doorontwikkelen huidige wettelijke verantwoordelijkheid Versterken eigen kracht (pedagogische civil society) Doorontwikkelen Beste Betsy (preventief jeugdbeleid) Invoeren nieuwe wettelijke verantwoordelijk- + heid vanaf 2016 Inkoop gespecialiseerde zorg (voldoende, samenhangend aanbod) Inzet drang- en dwangmaatregelen (realiseren voldoende aanbod) Toeleiden naar zorg: cliëntroute en zorgcoördinatie Vorenstaande leidt er toe dat de gemeente voldoet aan de vereisten indien de volgende subdoelstellingen zijn gerealiseerd. Deze zijn: 1. Opgroei- en opvoedproblemen worden binnen de gemeente Best in eerste instantie door ouders zelf of het netwerk opgelost (versterken eigen kracht); 2. Het netwerk van algemene voorzieningen (Beste Betsy) is voldoende deskundig om hulp te bieden als ouders of jeugdige op eigen kracht niet tot een oplossing komen en levert voldoende preventieve jeugdhulp (fundament alle zorg voor jeugd); 3. Per 1 januari 2016 is er voor jeugdigen en ouders woonachtig in de gemeente Best gespecialiseerde zorg (jeugd-lvg, jeugd-ggz, provinciale jeugdzorg en gesloten jeugdzorg) beschikbaar aansluitend op de ondersteuningsbehoefte; 4. Per 1 januari 2016 is geregeld dat er jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen en producten van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (drang- en dwangmaatregelen) kunnen worden ingezet voor jeugdigen woonachtig in Best; 5. De toeleiding naar en coördinatie van preventie jeugdhulp, gespecialiseerde zorg en drang- en dwangmaatregelen is efficiënt en eenduidig georganiseerd. Afbakening Vanaf 2016 is de gemeente Best wettelijk verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle zorg voor jeugdigen. De leeftijdsgrens van de genoemde doelgroep is afhankelijk van de bepalingen in de toekomstige wetgeving. Het kan gaan om jeugdigen tot 18 jaar of tot 23 jaar. Waarschijnlijk zal het 23 jaar worden, omdat het huidige preventief jeugdbeleid, de jeugd-ggz en jeugd-lvg deze leeftijdsgrens hanteren. 437//INT Pagina 8 van 18

9 2b. Op te leveren resultaat Ter realisatie van de hiervoor genoemde doelstelling en vijf subdoelstellingen, kunnen de volgende resultaten van dit project worden benoemd: Raadsbesluit notitie zorg voor jeugd in de gemeente Best. Hierin wordt de visie van de gemeente op effectieve zorg vormgegeven, zodat er kaders liggen voor de te behalen resultaten per subdoelstelling. De resultaten gegroepeerd per subdoel zijn: Versterken eigen kracht Medewerkers van regionale jeugd(gezondheids)zorginstellingen zijn geschoold in de opvoedmethodiek Triple P; Plan van aanpak inzet project Wij(k) en onze kinderen met inzet van ketenpartners is opgeleverd en uitgevoerd; Advies op basis van onderzoek naar de inzet van andere methoden om de opvoeding te versterken, zoals eigen kracht conferenties en maatjesprojecten. Doorontwikkelen Beste Betsy (preventief jeugdbeleid) Plan van aanpak doorontwikkeling Beste Betsy opstellen en uitvoeren waarvan onderdeel deskundigheidsbevordering en vroegsignalering (veiligheidsaspecten); Contractafspraken met aanbieders over de inkoop van preventief hulpaanbod. Gespecialiseerde zorg Afstemming zorgaanbod in het kader van passend onderwijs en de inzet van (gespecialiseerde) zorg op scholen vanuit de gemeente, waaronder afspraken over financiële inzet, aansluiting bij de overige zorg enz. Afspraken over inkoop van gespecialiseerde zorg in SRE-verband; Advies over de wijze van inkoop van gespecialiseerde zorg en inkoop van zorg (op basis van bestek / onderhandelingsdocument). Drang- en dwangmaatregelen Advies voor de uitvoering van drang en dwang maatregelen afgestemd op de wetgeving en regionale afspraken is geïmplementeerd; Lokale en regionale instellingen voor zorg en onderwijs hebben de verplichte meldcode kindermishandeling ingevoerd; Er zijn afspraken vastgelegd over samenwerking en afstemming van Beste Betsy en de Er is een eenduidige methode voor risicotaxatie geïmplementeerd. Toeleiden naar zorg (cliëntroute en zorgcoördinatie) De cliëntroutes voor de inzet van (gespecialiseerde)zorg en jeugdbescherming, jeugdreclassering en AMK zijn geïmplementeerd; Er is een werkwijze geïmplementeerd ten aanzien van de organisatie van de 24-uurs bereikbaarheid en crisisdienst. rsoon is geïmplementeerd (wanneer wordt 1-gezin-1-plan ingezet en wie gaat dit uitvoeren); Er is cliënt-volg-systeem geïmplementeerd bij alle ketenpartners. 437//INT Pagina 9 van 18

10 Bij de uitwerking van de resultaten zal nadrukkelijk gekeken worden naar mogelijkheden voor (sub)regionale samenwerking en aansluiting bij ontwikkelingen in SRE-verband (zie paragraaf 1.4). 2c. Randvoorwaarden De transitie jeugdzorg is een complexe en omvangrijke operatie. Het is niet alleen een decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden, maar ook een transformatie van de zorg en de werkwijzen daarbij. Naast de inzet van gemeentelijke capaciteit vraagt het inzet van externe partners vanuit het lokale veld (partners Beste Betsy) en nieuwe partners vanuit de gespecialiseerde zorg voor jeugdigen. Eén van de randvoorwaarden is dat hier voldoende draagvlak aanwezig is voor de transitie en benodigde transformatie. Daarnaast dient er voldoende ambtelijke capaciteit te zijn voor de uitvoering van het project en structureel voor de uitvoering van de (nieuwe) wettelijke taken. 3. Voorlopige financiële onderbouwing van het project Zie punt 7 4. alternatieven Er is geen alternatief; het gaat hier om een wettelijke taak 5. Risico analyse / juridische consequenties en acties om deze te beheersen Wetgeving De nieuwe wet zorg voor jeugd is nog niet gereed. Zoals eerder aangegeven is de bedoeling van de wet, zoals deze wordt opgesteld in 2012, wel duidelijk. Actie: Er kan binnen het project gestart worden met het versterken van het lokaal beleid op het terrein van (pedagogische) civil society en preventief jeugdbeleid. Beide deelonderwerpen vallen onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid binnen de huidige wettelijke kaders. Versterking en doorontwikkeling zijn noodzakelijk om later de gespecialiseerde zorg in te passen en een stevige basis te ontwikkelen. Financiën Alle middelen voor jeugd worden opgenomen in het Gemeentefonds, vermoedelijk in een decentralisatie-uitkering. Dit biedt de mogelijkheid als gemeente prioriteiten te stellen en meer te investeren in preventie. Het SCP komt in de loop van 2012 met informatie over het historisch budget per gemeente. Vervolgens wordt op basis van de historische budgetten en een uitgebreid onderzoek naar de achtergrondkenmerken van jeugdigen een objectief verdeelmodel gemaakt. Het totaal bedrag per gemeente is bekend uiterlijk een jaar voor de overheveling. Actie: Door te investeren in de pedagogische civil society en preventief jeugdbeleid wordt getracht de druk op de gespecialiseerde zorg (= dure zorg) te verminderen. Deze beweging is de afgelopen jaren binnen de gemeente Best al in gang gezet door de investeringen in Beste Betsy en projecten op het terrein van de civil society (project Wij(k) en onze kinderen). Hiermee is een basis ontstaan waarop verder kan worden gebouwd in het kader van de transitie jeugd. 437//INT Pagina 10 van 18

11 Afstemming decentralisaties De transitie jeugdzorg staat niet op zichzelf, maar heeft samenhang met de invoering van passend onderwijs (regie bij de samenwerkingsverbanden) en overheveling AWBZ-begeleiding. De wettelijke termijnen voor deze decentralisaties verschillen van elkaar, terwijl samenhang in de uitvoering noodzakelijk is. Actie: Continue waarborging van de afstemming en zoveel mogelijk gebruik maken van zaken ontwikkeld in het ene traject voor de andere trajecten. Draagvlak externe partners Voor de realisatie van het doel van dit project is het draagvlak onder externe partners essentieel. Zij zullen uiteindelijk de uitvoering van de zorg voor jeugdigen binnen de ontwikkelde kaders gezamenlijk moeten oppakken wil de zorg effectief zijn. Actie: Externe partners maken onderdeel uit van de werkgroepen, die beleid en instrumenten ontwikkelen binnen het project. 6. Plan van aanpak De transitie van de jeugdzorg betekent dat er zorginhoudelijke, bestuurlijke en financiële veranderingen moeten worden doorgevoerd met betrekking tot de zorg voor jeugd. Er wordt hierbij zoveel mogelijk aangesloten bij de planning van de werkgroep transitie jeugd in SREverband. Om deze veranderingen op een goede wijze door te voeren is wordt de transitie jeugdzorg door middel van een project opgepakt. Een eerste concept van het projectplan is besproken met de kerngroep jeugd en onderwijs op 29 februari De opmerkingen zijn meegenomen in onderhavig projectplan dat door het college wordt vastgesteld begin mei. Met een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van dit besluit. Het eerste resultaat van het project zal een notitie zijn waarin de visie van de gemeente Best wordt omschreven als het gaat om de zorg voor jeugd. Het raamwerk hiervoor is eerder besproken met de kerngroep jeu in september na consultatie (lokale en regionale) partners te laten behandelen door de gemeenteraad. Deze visie zal als inhoudelijke leidraad dienen bij de uitvoering van het project. Na positief besluit door de gemeenteraad start in september de uitvoering van het project met een algemene bijeenkomst (kick-off) voor lokale partijen en gespecialiseerde zorgaanbieders en worden de diverse werkgroepen ingericht. De planning van de activiteiten van de werkgroepen staan beschreven onder punt //INT Pagina 11 van 18

12 Deel II: Projectbeheersing 7. Geld / kosten / baten/ investeringen Kosten: A. De huidige gemeentelijke capaciteit is onvoldoende om het project tot een goed einde te brengen en de extra taken rondom de zorg voor jeugd na het project uit te voeren. Extra capaciteit is nodig ter versterking van de vakgroep Maatschappelijke Ontwikkeling en Communicatie. Onderstaand schema geeft hiervan een overzicht Nodige capaciteit* Beschikbare capaciteit Extra capaciteit MAO Com. MAO Com. MAO Com Algemeen Subdoelstelling Doorontw. Beste Betsy + eigen kracht*** Toeleiden naar zorg**** Gesp. zorg en drang/dwang Algemeen ** Doorontw. Beste Betsy + eigen kracht Toeleiden naar zorg Gesp. zorg en drang/dwang Algemeen Doorontw. Beste Betsy + eigen kracht Toeleiden naar zorg Gesp. zorg en drang/dwang Algemeen Doorontw. Beste Betsy + eigen kracht Toeleiden naar zorg Gesp. zorg en drang/dwang * Een detailoverzicht van de nodige capaciteit per jaar vanuit de vakgroep Maatschappelijk Ontwikkeling en Communicatie op het terrein van zorg voor jeugd is als bijlage 3 toegevoegd. ** Betreft communicatie in het kader van Beste Betsy én aansturing werkzaamheden jongerenwebsite. Hierover zijn al afspraken gemaakt met communicatie in een eerder stadium. *** subdoelstellingen worden in gezamenlijk opgepakt, want vormt de basis waarop alle zorg voor jeugd wordt opgebouwd **** inclusief implementatie registratiesysteem Het project transitie jeugdzorg vraagt vooral een extra tijdsinvestering van beleidsmedewerkers binnen de vakgroep MAO op het terrein van de doorontwikkeling Beste Betsy en het versterken van de eigen kracht van jeugdige en ouders. Gezamenlijk vormen zij de basis van alle zorg voor jeugdigen in de gemeente Best, zodat de vraag naar gespecialiseerde zorg en de inzet van drang- en dwangmaatregelen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Om deze basis ook na afloop van het project te behouden en de extra (wettelijke) taken op het terrein van jeugdzorg kwalitatief goed uit te voeren is ook dan extra ambtelijke capaciteit nodig van 840 productieve uren op jaarbasis. 437//INT Pagina 12 van 18

13 B. De invoeringskosten van het project bestaat uit de volgende onderdelen: Inzet vakgroep communicatie; 50 productieve uren in 2013 en 2014 en 75 productieve uren in 2015 voor de vakgroep communicatie; Faciliteren deskundigheidsbevordering en kennisontwikkeling; Kosten pilots. Dekking De dekking voor bovenstaande kosten is als volgt: A. Structurele personele capaciteit welke ten gunste van de algemene reserve wordt gebracht. Daartegenover wordt aan de raad voorgesteld de benodigde extra personele capaciteit in 2012 tot en met 2015 te dekken uit deze reserve. Vanaf 2016 kunnen deze kosten structureel gedekt worden uit de decentralisatie-uitkering die vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld. B. Kosten invoering project In de decembercirculaire 2011 is door het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld van de decentralisatie jeugdzorg. Op 3 januari 2012 is besloten deze middelen in de begroting 2012 te oormerken voor dit doel. Via de 1 e tussentijdse rapportage 2012 zal aan de raad worden voorgesteld dit budget te autoriseren. Ook voor de jaren wordt een Rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten. In 2013 tot en met 2015 gaat 48 miljoen welke nog niet verdeeld is over de gemeenten, maar waarbij dezelfde verdeelsleutel wordt gehanteerd als in //INT Pagina 13 van 18

14 8. Organisatie: wie, wat, hoe / rollen en taken De projectstructuur is als volgt opgebouwd. Stuurgroep De stuurgroep heeft tot taak de voortgang van het project te monitoren, de kwaliteit en de tijdslijn te bewaken en de voorstellen uit de verschillende werkgroepen of projectgroep te accorderen. Klankbordgroep = kerngroep jeugd en onderwijs Stuurgroep Taak: kwaliteit en tijdslijn bewaken Taak: adviserende rol Projectgroep: Taak: kennisontwikkeling, afstemming, regionale samenwerking en communicatie Werkgroep eigen kracht en CJG Werkgroep toeleiden zorg Werkgroep drang en dwang Werkgroep specialistische zorg Klankbordgroep De kerngroep jeugd en onderwijs zal als klankbordgroep fungeren. De klankbordgroep heeft een adviserende rol en resultaten uit het project kunnen getoetst worden op draagvlak bij lokale partners. Voorzitter: Theo Reijnders of Ine Meeuwis Deelnemers: Josette Linssen (Heerbeeck College), Ronald van Litsenburg (Stichting Jongerencentrum Best), Mario Lamers (Stichting Peuterspeelzalen Best), Marianne Brugge (Stichting Best Onderwijs), Margot van der Put (Zuidzorg), Wim Blankers (Heerbeeck College), Annemieke Huizinga (Immanuël school) Voorzitter: Theo Reijnders Deelnemers: Elly Machielse, Liesbeth van der Korput en Hetty Honselaar 437//INT Pagina 14 van 18

15 Projectgroep De projectgroep bewaakt de voortgang van de werkgroepen en zorgt voor de verbindingen tussen de verschillende deelonderwerpen en met aanpalende projecten, zoals de overheveling AWBZ-begeleiding en passend onderwijs. Het project kent twee projectleiders. De reden hiervoor is de complexiteit van de transitie, die zich zowel richt op de doorontwikkeling van de huidige wettelijke verantwoordelijkheid en op de invoering van nieuwe wettelijke taken. Voor beide terreinen is specifieke expertise noodzakelijk. Wat betreft de doorontwikkeling ligt deze expertise bij Liesbeth van der Korput. Voor wat betreft de invoering van de nieuwe taken ligt deze bij Hetty Honselaar. Door met twee projectleiders te werken is het project ook minder kwetsbaar. Taken kunnen van elkaar overgenomen worden indien noodzakelijk en kennis is niet afhankelijk van één persoon. Gezamenlijk vormen de projectleiders de kerngroep en zullen zij de taken rondom communicatie en regionale samenwerking uitvoeren. Deelnemers: projectleiders Liesbeth van der Korput en Hetty Honselaar, Julia Wellershaus (vooral gericht op afstemming passend onderwijs), Saskia Jansen, Jack Smolders, Nikol van de Goor (ondersteuning) Werkgroepen Voor de realisatie van de resultaten binnen de vijf subdoelstellingen worden aparte werkgroepen ingericht. Deze gaan afzonderlijk in te tijd van start. Per werkgroep is geanalyseerd of er meerwaarde zit in deelname door externen of dat het vooral een interne werkgroep betreft. De interne werkgroepen zullen uiteraard het noodzakelijke overleg met externe partners zoeken. Gedurende het project kan tevens blijken dat deelname aan de werkgroep door externen alsnog gewenst is ten behoeve van het te behalen resultaat. Werkgroep versterken eigen kracht en doorontwikkelen Beste Betsy Er is gekozen om de subdoelstelling gericht op het versterken eigen kracht en het doorontwikkelen van Beste Betsy binnen één werkgroep op te pakken. Reden hiervoor is de nauwe relatie tussen beide subdoelstellingen gezamenlijk vormen zij de basis waarop alle zorg voor jeugd wordt gebouwd - en de rol van de partners van Beste Betsy bij het versterken van de eigen kracht. Voorzitter: Liesbeth van der Korput Deelnemers: (coördinator CJG), afvaardiging BO en VO, afvaardiging voorschoolse voorziening, GGD, SWBO/St. jongerencentrum Best Start: 3 e kwartaal 2012 Taken: Verkennen mogelijkheden verdere inzet project Wij(k) en onze kinderen en rol lokale instellingen hierin borgen Onderzoek nieuwe instrumenten / methodieken ter versterking eigen kracht, zoals Eigen Kracht Conferenties en implementatie Opstellen plan van aanpak doorontwikkeling Beste Betsy Uitvoering plan van aanpak doorontwikkeling Beste Betsy, waaronder deskundigheidbevordering professionals reguliere voorzieningen enz; 437//INT Pagina 15 van 18

16 Werkgroep specialistische zorg Voorzitter: Hetty Honselaar Deelnemers: Julia (onderdelen afstemming passend onderwijs), in later stadium bij inkoop aangevuld met financiën, bizob, juridische zaken (eventueel gedurende het project aangevuld met externen) Start: 1 e kwartaal 2013 Taken: Onderzoeken mogelijkheden inzet gespecialiseerde zorg of advisering van aanbieders van ge Opstarten van een pilot; Overleg met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs over inzet zorg vanuit samenwerkingsverbanden en vanuit gemeentelijk verantwoordelijkheid; Onderzoek naar de wijze van inkoop van gespecialiseerde zorg en ontwikkelen bestek / onderhandelingsdocument voor de inkoop van gespecialiseerde zorg Werkgroep drang- en dwangmaatregelen Voorzitter: Hetty Honselaar Deelnemers: in later stadium bij inkoop aangevuld met financiën, bizob, juridische zaken (eventueel gedurende het project aangevuld met externen) Start: 2 e kwartaal 2013 Onderzoeken mogelijkheden uitvoering drang- en dwangmaatregelen; Samenwerkingsafspraken tussen het veiligheidshuis, Beste Betsy en het ZAT; Organiseren deskundigheidsbevordering professionals op het thema veiligheid; Onderzoek implementatie eenduidig risicotaxatieinstrument Werkgroep Toeleiden naar zorg (waaronder registratiesysteem) Voorzitter: Liesbeth van der Korput en Hetty Honselaar -LVG, jeugd-ggz en provinciale jeugdzorg en Bureau Jeugdzorg Start: 3 e kwartaal 2012 Taken: Ontwikkelen en beschrijven cliëntroutes Vastleggen criteria / instrumenten op basis waarvan inzet gespecialiseerde zorg wordt ingezet; Opstellen verbeterplan deskundigheid professionals t.b.v. beoordeling inzet van (gespecialiseerde) zorg; Afspraken maken met lokale partijen over het gebruik van de cliëntroutes; en advisering; atie evalueren en uitbreiden naar andere aanbieders en zorgvormen. Onderzoek naar de mogelijkheden van de organisatie van 24-uurs bereikbaarheid en een crisisdienst (regionaal). Onderzoek naar eenduidig registratiesysteem 9. Kwaliteit van het resultaat (SMART) De gemeente Best is vanaf 2016 in staat om de nieuwe wet zorg voor jeugdigen uit te voeren. 437//INT Pagina 16 van 18

17 10. Informatievoorziening / communicatie en bewonersparticipatie(wie, wanneer en hoe overleg) Communicatie en bewonersparticipatie (waaronder cliëntparticipatie) maken onderdeel uit van het project en zullen nader uitgewerkt worden in een communicatieplan door de projectgroep. Communicatie zal zich in ieder moeten richten op lokale professionals, cliënten gespecialiseerde zorgaanbieders en inwoners van Best. 11. Tijd (tijdspad, tijdsbesteding, planningsschema) per subdoelstelling Het betreft een globale planning van de resultaten per subdoelstelling. Voor de uitgebreide planning wordt verwezen naar de agenda in de bijlage. Versterken eigen kracht taak resultaat planning Verkennen mogelijkheden verdere inzet project Plan van aanpak 3 e kwartaal 2012 Wij(k) en onze kinderen Scholing Triple P Onderzoek nieuwe instrumenten / methodieken ter versterken eigen kracht opvoeders Alle professionals geschoold Advies (incl. plan van aanpak) 3 e kwartaal e kwartaal 2012 Doorontwikkelen Beste Betsy taak resultaat planning Doorontwikkeling Beste Betsy i.h.k.v. de transitie incl. specifieke aandachtspunten Plan van aanpak 4 e kwartaal 2012 Gespecialiseerde zorg taak resultaat planning Onderzoeken mogelijkheden inzet gespecialiseerde Overleg over inzet zorg passend onderwijs en gemeentelijke verantwoordelijkheid Onderzoek naar de wijze van inkoop van gespecialiseerde zorg Ontwikkelen bestek / onderhandelingsdocument voor de inkoop van gespecialiseerde zorg afgestemd op ontwikkelingen in SRE-verband (wat wordt regionaal ingekocht) en wetgeving Analyse / plan van aanpak 3 e kwartaal 2013 en/of pilot Advies 1 e kwartaal 2013 Advies Medio 2014 Onderhandelingsdocument 1 e kwartaal 2015 Drang- en dwangmaatregelen taak resultaat planning Onderzoek mogelijkheden uitvoering drang- en Advies 4 e kwartaal 2013 dwangmaatregelen aansluiting vrijwillig en gedwongen Advies 4 e kwartaal 2013 kader en samenwerkingsafspraken Veilig- heidshuis Deskundigheidsbevordering professionals Plan van aanpak 1 e kwartaal 2014 Onderzoek eenduidig risicotaxatie Advies 3 e kwartaal //INT Pagina 17 van 18

18 Toeleiden naar zorg taak resultaat planning Beschrijven cliëntroutes Advies 1 e kwartaal 2013 Bepalen criteria / instrumenten op basis waarvan Advies 4 e kwartaal 2013 gespecialiseerde zorg wordt ingezet Plan van aanpak 1 e kwartaal 2014 één contactpersoon en advisering Onderzoek 24-uurs bereikbaarheid en organisatie crisisdienst Onderzoek mogelijkheden eenduidig registratiesysteem Advies 4 e kwartaal e kwartaal 2014 Advies 3 e kwartaal Prioriteit GOKIT Eerste prioriteit is de informatievoorziening naar college en de gemeenteraad, zodat het project vanuit een vastgestelde visie op zorg voor jeugd in de gemeente verder kan worden vormgegeven. Akkoord Opdrachtgever : Initiatiefnemer : Datum : Datum : Handtekening : Handtekening : Betrokken manager(s)/ : Afdelingsmanager Datum Handtekening : : : Draaiboek Komen soortgelijke projecten in de toekomst vaker voor? Indien ja, is er reeds een draaiboek? Indien er nog geen draaiboek is, moet er een draaiboek worden opgeleverd? Ja Nee? 437//INT Pagina 18 van 18

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen:

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Bijlage DECENTRALISATIE JEUGDZORG Aanleiding tot de decentralisatie jeugdzorg De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Financiering

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT

KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Vastgesteld door de gemeenteraad van Oirschot op 23 april 2013 Kaderstellende notitie.doc\

Nadere informatie

Kaderstellende notitie. De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief

Kaderstellende notitie. De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Kaderstellende notitie De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Colofon De basis voor andere jeugdzorg in de Kempen Teksten en samenstelling: S. Kuijpers, gemeente Bergeijk M. Jacobs

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Onderwerpen. Jeugdzorg Noordoost Brabant

Onderwerpen. Jeugdzorg Noordoost Brabant Onderwerpen Jeugdzorg Noordoost Brabant Verandering in de jeugdzorg Inhoudelijke opgave centraal Wat komt er op gemeente af Regionale samenwerking Provinciaal beleid Rijksbeleid Invoeringskosten Voor u

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD 2013-2016 5 3. PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Informatienota voor de raad Onderwerp Stand van zaken transitie jeugdzorg maart 2012 Datum collegebesluit dinsdag 3 april 2012 Verzenddatum donderdag 5 april 2012 Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Informatienota voor de raad Onderwerp Stand van zaken transitie Jeugdzorg Datum collegebesluit 22 november 2011 Verzenddatum 28 november 2011 Portefeuillehouder Wethouder Van Balken Nummer postregistratie

Nadere informatie

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum

Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering 27 februari en 6 maart 2014 Datum 9-01-2014 Onderwerp Vaststelling nota Jeugd, onze zorg Portefeuille P. Blokhuis Aan de gemeenteraad Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Raadsvoorstel raadsvergadering 11-3-2014 agendapunt nummer 14int00269 onderwerp Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel In de notitie "Samenwerken

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Projectplan - bestuursopdracht

Projectplan - bestuursopdracht Projectplan - bestuursopdracht decentralisatie Jeugdzorg April 2012 Gemeente Leudal Nederweert - Weert Datum: april 2012 Type project: Majeur project door de gemeenteraad van de gemeente Leudal op. door

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

INLEIDING. Openingsfilm

INLEIDING. Openingsfilm Gemeente Oosterhout INLEIDING Openingsfilm OPGROEIEN IN NEDERLAND Kinderen gelukkigste Westerse wereld 85% gaat het goed 15% op enig moment at risk 5% risico op maatschappelijke uitval door problemen Jeugdzorgsector

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Een groot aantal wetten is van invloed op het integrale jeugdbeleid. Als lokale overheid heeft de gemeente Heerenveen een eigen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Informele raadscommissie Sociaal

Informele raadscommissie Sociaal Informele raadscommissie Sociaal 19 januari 2012 Annemarie Kristen-Reerink Programmamanager transities AWBZ en Jeugdzorg Programma Doel van vanavond Voorstellen van onze partners Vertoning DVD CJG Twente

Nadere informatie

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom

Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Ontwikkelagenda van het Regionaal BeleidsplanTransitie Jeugdzorg van de gemeenten Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen, Katwijk en Hillegom Inleiding Het Regionale Beleidsplan Transitie Jeugdhulp

Nadere informatie

PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG

PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG PROJECTFORMAT TRANSITIE JEUGDZORG 5 GEMEENTEN. AMELAND, DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND C.A. EN SCHIERMONNIKOOG Deel 1 Algemene projectgegevens Naam project Programma Portefeuillehouder Gemeente

Nadere informatie

Decentralisatie jeugdzorg Plan van aanpak (startnotitie)

Decentralisatie jeugdzorg Plan van aanpak (startnotitie) Decentralisatie jeugdzorg Plan van aanpak (startnotitie) Versie 3 Datum: 7 maart 2012 1 Inhoud 1. Aanleiding...3 2. Samenhang met andere decentralisaties...3 3. Beleidsontwikkeling rond transitie jeugdzorg...3

Nadere informatie

Startnotitie Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost. ( 13 oktober 2011)

Startnotitie Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost. ( 13 oktober 2011) 1 Startnotitie Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost. ( 13 oktober 2011) I-WL/2012/569 Aanjaagteam Noordoost Brabant Gemeente Den Bosch- Romy van den Hogen Gemeente Schijndel- Toon Boselie Gemeente Oss-

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Geachte voorzitter, van de minister van BZK aan de Tweede Kamer (TK , , nr.333)

Geachte voorzitter, van de minister van BZK aan de Tweede Kamer (TK , , nr.333) De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl Datum 30 september 2011 Betreft Stelselwijziging zorg voor jeugd Geachte voorzitter, Zoals door

Nadere informatie

Kansrijk opgroeien in Lelystad

Kansrijk opgroeien in Lelystad PowerPoint presentatie Lelystad Kansrijk opgroeien in Lelystad Gemeente Lelystad dient als volgt te worden Kadernota Jeugdhulp Beeldvormende sessie 28 januari 2014 PowerPoint presentatie Lelystad Gemeente

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Transitie Jeugdzorg Presentatie PMA Donderdag 24 november 2011 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Waarom transitie Jeugdzorg? Het stoppen van voortdurende groei in de jeugdzorg (8% per

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond

Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond Inhoud Gemeentelijk jeugdbeleid Wat komt er op gemeenten af? De jeugd- bescherming

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

Jeugdhulp naar gemeenten

Jeugdhulp naar gemeenten Jeugdhulp naar gemeenten Raad op Zaterdag Den Haag, mei 2014 Astrid Jansen Programma Voorgeschiedenis & Jeugdwet Rol van de Gemeenteraad Financiën Vragen & Discussie Voorgeschiedenis Decentralisatie is

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

Onderwijs en zorg: natuurlijk(e) partners!

Onderwijs en zorg: natuurlijk(e) partners! Onderwijs en zorg: natuurlijk(e) partners! Kinderen en jongeren verdienen de kansen om het beste uit zichzelf te halen, zich te ontplooien en voorbereid te worden op participatie (naar vermogen) aan de

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Informatieve notitie betreffende de inkoop jeugdhulp Informatieve notitie E.J.M. Toonen-van den Berg T.C.W. Maas SOM/2014/003961

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Huidige

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

L. van de Ven raad00716

L. van de Ven raad00716 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van de Ven 3570 lve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00716 Kaderstellende notitie voor de transformatie van

Nadere informatie

Plan van Aanpak "Samenwerken voor de jeugd in West Brabant Oost"

Plan van Aanpak Samenwerken voor de jeugd in West Brabant Oost Onderwerp Volgnr. 2013-023 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Afdeling Datum voorstel Plan van Aanpak "Samenwerken voor de jeugd in West Brabant Oost" Corine Gaikhorst Samenleving Opiniërende

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Arnhem. Voorzitter en leden van de gemeenteraad van Arnhem. Zaaknummer: Kenmerk: Handreiking Transitie jeugdzorg

Arnhem. Voorzitter en leden van de gemeenteraad van Arnhem. Zaaknummer: Kenmerk: Handreiking Transitie jeugdzorg Voorzitter en leden van de gemeenteraad van Arnhem R e k e n k a m e r Arnhem Zaaknummer: 2013-11-01819 Kenmerk: 2013.0.119.898 Onderwerp: Handreiking Transitie jeugdzorg 27 november 2013 Geachte voorzitter

Nadere informatie

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg 1 inleiding aanleiding voor de quick scan In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan Titel Nummer 12/11 Visie op decentralisatie Jeugdzorg Datum 5 maart 2012 Programma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie