Landelijke Inrichting. 5 instrumenten voor een betere open ruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijke Inrichting. 5 instrumenten voor een betere open ruimte"

Transcriptie

1 Landelijke Inrichting 5 instrumenten voor een betere open ruimte

2

3 Inhoud Inhoud Vooraf p2 p3 U vraagt... p4 Landelijke Inrichting biedt... p5 p7 01 Ruilverkaveling p7 Kavels herschikken om de landbouwactiviteit vlotter te laten verlopen. 02 Landinrichting p9 Elke plattelandsfunctie voldoende ruimte geven en tegelijk het plattelandskarakter beschermen. p9 03 Natuurinrichting p13 De natuur laten herstellen en nieuwe stukjes natuur doen ontstaan. p13 p17 04 Beheerovereenkomsten p17 Landbouwers in ruil voor een jaarlijkse vergoeding bepaalde inspanningen laten leveren voor de natuur. p19 05 Lokale grondenbank p19 Gronden kopen om eigenaars uit te ruilen. Contact p21 Inhoud 2

4 Vooraf Van een prestigieuze havenuitbreiding over natuurmaatregelen op een bedrijventerrein tot de herschikking van een landbouwgebied. Projecten in de open ruimte zijn - hoe bescheiden ook - nooit vrijblijvend en meestal complex. Maar altijd bieden ze mogelijkheden en kansen om de kwaliteit van de open ruimte te verbeteren. De afdeling Landelijke Inrichting van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) maakt er haar werk van zoveel mogelijk van die kansen te helpen benutten. Voor iedereen die erom vraagt én met oog voor alle thema s en belangen. Landelijke Inrichting heeft vijf instrumenten ter beschikking: ruilverkaveling, landinrichting, natuurinrichting, beheerovereenkomsten en lokale grondenbank. Geen van die instrumenten is zaligmakend. Elk project vraagt een aparte aanpak. De kunst bestaat erin de instrumenten en maatregelen te combineren die het best bij het project, het gebied en zijn gebruikers passen. Ervaring en knowhow zijn daarbij onmisbaar. De Vlaamse Landmaatschappij heeft die in huis en is altijd bereid samen te werken met andere (overheids)instanties die zich over de open ruimte ontfermen. Er staat veel op het spel als het over open ruimte gaat. Het aantal wetten, decreten, richtlijnen, beleidsnota s en strategische plannen is niet voor niets zo groot. Ook daarin maakt de VLM-afdeling Landelijke Inrichting haar opdrachtgevers - gemeenten, provincies, de Vlaamse overheid, verenigingen en particulieren - wegwijs. Als adviseur, als projectleider, als uitvoerder. En als communicatiespecialist, want werken aan de open ruimte is meer dan studies maken, plannen en inrichten. Bij projecten in de open ruimte horen ook inspraakrondes, informatievergaderingen, brochures, websites en persoonlijke contacten. Kwalitatief, toekomstgericht en met een open blik. Zo gaat de Vlaamse Landmaatschappij voor én met u aan de slag. Als uw partner in de open ruimte. 3 Vooraf

5 U vraagt... Een project in de open ruimte komt er niet zomaar, het gebeurt altijd op verzoek. De afdeling Landelijke Inrichting van de Vlaamse Landmaatschappij bouwt projecten uit naar aanleiding van concrete problemen, aangekaart door Vlaamse administraties, gemeenten, provincies of andere instanties. U kunt bij Landelijke Inrichting niet alleen terecht om de kwaliteit van uw open ruimte te verhogen (via ruilverkaveling, landinrichting, natuurinrichting), maar ook om een tegengewicht te bieden bij kwaliteitsverlies (natuurcompensaties of grondenruil bij havenuitbreiding bijvoorbeeld). Ook los van de instrumenten ruilverkaveling, landinrichting, natuurinrichting, beheerovereenkomsten en grondenbank biedt Landelijke Inrichting op contractbasis haar diensten aan. In welke fase uw openruimteproject zich ook bevindt, het is nooit te laat om de VLM erbij te betrekken. Voor advies, voor een studie, voor de opmaak van een plan of voor de uitvoering van een deel van de werkzaamheden. U vraagt... 4

6 Landelijke Inrichting biedt... Evenwicht De afdeling Landelijke Inrichting van de Vlaamse Landmaatschappij geeft het platteland nieuwe impulsen en houdt de mix van landbouw, natuur, recreatie en cultuur in evenwicht. Als een goed architect. Omdat ook bouwen aan een (be)leefbaar platteland professionaliteit vergt. Ervaring en expertise In elke fase van het inrichtingsproject - studie, planvorming en uitvoering - zijn inzichten van specialisten onmisbaar. De Vlaamse Landmaatschappij beschikt over ervaren ingenieurs, landmeters, topografen, biologen, bodemkundigen en informatici. Zij zijn thuis in elke projectfase. Administratief overzicht Bij een inrichtingsproject horen comités, commissies, wettelijk verplichte vergunningen, milieustudies en documenten, contracten, aktes... Op uw verzoek leidt de Vlaamse Landmaatschappij alles in goede banen en behoudt ze op alle momenten het administratieve overzicht. Van de gunning van de werkzaamheden tot het afsluiten van de rekeningen. Communicatieadvies De eigenaars en gebruikers van de gronden zijn bevoorrechte partners in een inrichtingsproject. Maar ook omwonenden, landbouwraden, natuurverenigingen, gemeentebesturen, de provincie en de Vlaamse overheid zijn betrokken partij. Projecten met zoveel partijen staan of vallen met de kwaliteit van de communicatie. De communicatiedeskundigen van de Vlaamse Landmaatschappij informeren op maat van iedereen, met infosessies en voorlichtingsavonden, folders en krantjes, websites, persmededelingen. Oplossingen Elke betrokken partij heeft bij een inrichtingsproject haar eigen belangen. En meer dan eens zijn die tegenstrijdig. Landbouwers en natuurbeschermers kijken vaak op een heel andere manier naar hun platteland. De Vlaamse Landmaatschappij kan helpen compromissen te zoeken en te sluiten. In de meeste gevallen lukt dat ook. Betrouwbaarheid De Vlaamse Landmaatschappij wil bovenal ook een bijzonder betrouwbare partner zijn. In alle mogelijke fases van een openruimteproject. Dat bewijst haar betrokkenheid in tal van projecten. Zo voerde de VLM de landbouwstudies uit bij de ontwikkelingsschets van het Schelde-estuarium. Ze ondersteunt de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse leefmilieuadministratie Aminal met de opmaak van een inrichtingsplan voor het Vicognebos in Westende. In het Masterplan Antwerpen tekent de VLM voor de natuurbegeleidende maatregelen bij de realisatie van de Oosterweelverbinding. 5 Landelijke Inrichting biedt...

7 Landelijke Inrichting biedt... 6

8 01 Ruilverkaveling Kavels herschikken om de landbouwactiviteit vlotter te laten verlopen. Kavels herschikken om de landbouwactiviteit vlotter te laten verlopen. Dat is sinds jaren de essentie van ruilverkaveling. Maar wie nu in een ruilverkavelingsproject stapt, kan er veel meer uit halen dan alleen efficiënter te bewerken akkers en beter bereikbare weilanden. De hergroepering van percelen biedt ook kansen om natuur, recreatie en archeologie beter tot hun recht te laten komen. Kavels ruilen is niet alleen... grotere en regelmatigere percelen creëren voor landbouwers de toegangswegen tot akkers en weiden verbeteren perceelsgrachten dempen en nieuwe sloten graven maar ook... sluipverkeer op landelijke wegen voorkomen oude spoorwegbeddingen omvormen tot fietspaden gevaarlijke spoorwegovergangen afschaffen overstromingsgevaar afwenden waterzuiverende rietvelden aanleggen erven van landbouwers aanplanten een windmolen heropbouwen wandelpaden bewegwijzeren natuurgebieden beschermen of uitbreiden Wie nu in een ruilverkavelingsproject stapt, kan er veel meer uit halen dan alleen efficiënter te bewerken akkers en beter bereikbare weilanden. 7 Ruilverkaveling

9 Ondertussen in... Stuivekenskerke Het West-Vlaamse Stuivekenskerke is historisch bekend als een vooruitgeschoven frontstelling van het Belgische leger in de Eerste Wereldoorlog, gelegen aan de rand van de toen nog overstroomde IJzervlakte. Een ruilverkavelingsproject (2.073 hectare) eind jaren negentig leverde het dorp behalve geëgaliseerde en beter afwaterende landbouwpercelen ook het volgende op: 19 kilometer heraangelegde wegen 7,5 kilometer nieuwe wegen een uitbreiding van het natuurreservaat De Viconiakleiputten van 8 tot 30 hectare begrazingsstroken voor schapen op de oude spoorbedding Nieuwpoort-Diksmuide een fietsverbinding tussen Oud-Stuivekenskerke en de Dodengang wandelpaden langs de Grote Beverdijk natuurvriendelijke oevers langs de polderwaterlopen Uit goede bron Dankzij de ruilverkaveling hebben we nu een bedrijf met een mooi aaneengesloten blok van 18,5 hectare weiland en akkers rond onze hoeve. Vroeger hadden we ruim 16 hectare versnipperd in talrijke stukjes. Doordat de percelen dichter bij elkaar liggen, verbruiken we minder brandstof en kunnen we efficiëntere en milieuvriendelijkere beweidingssystemen uittesten. (Danny De Cleene, melkveehouder in Eksaarde) Er waren eerder al natuurplekjes, maar dankzij de ruilverkaveling gingen ze een geheel vormen. Vervolgens kocht Natuurpunt de gronden aan, omdat ze toch minderwaardig waren voor de landbouw. We leven trouwens in de beste verstandhouding met de boeren. We betrekken hen bij het beheer van het reservaat. De tijd dat Hoegaarden alleen bekend was voor zijn bier, zijn kerken en zijn velden is voorbij. Voortaan kan iedereen hier genieten van de natuur. (Hugo Abts van Natuurpunt Velpe-Mene) Ruilverkaveling 8

10 02 Landinrichting Elke plattelandsfunctie voldoende ruimte geven en tegelijk het plattelandskarakter beschermen. Wonen, werken, transport, recreatie, landbouw, natuurontwikkeling... Op het platteland komen al die activiteiten samen. Om elke functie voldoende ruimte en mogelijkheden te geven én tegelijk het plattelandskarakter te beschermen, is een globaal inrichtingsconcept geen overbodige luxe. Het instrument landinrichting vertrekt vanuit de plannen van ruimtelijke ordening en maakt voor elk gebied een project op maat mogelijk door samenwerkingsverbanden te creëren tussen de betrokkenen. Landinrichting biedt veel kansen voor: Waterbeheer Bij een landinrichtingsproject zijn vaak ingrepen aan grachten, beken of rivieren aan de orde. Door open te staan voor de vele functies van het watersysteem kan landinrichting bijdragen tot een beter integraal waterbeheer. Dat gaat van de aanleg van bufferstroken langs waterwegen tot de realisatie van kleinschalige waterzuiveringen. Natuur, bos en groen Poelen voor weidevogels aanleggen, gronden afgraven en oorspronkelijke heidevegetatie laten ontwikkelen, verbindingswegen voor dieren creëren... Landinrichting helpt de natuur vooruit. Zachte recreatie De aanpassing van wegen, paden en bruggen kan een gebied aantrekkelijker maken voor wandelaars en fietsers. Behoren tot de mogelijkheden: de aanleg van fietspaden en wandelroutes, het plaatsen van informatieborden, de herinrichting van gevaarlijke kruispunten. Landschap en erfgoed Landinrichting heeft ook oog voor de plattelandsarchitectuur : kapellen, hoeves, bunkers, forten, windmolens... Landbouw Met de aanleg van Individuele Behandelingsinstallaties van Afvalwater, kortweg IBA s, investeert landinrichting in de landbouw. 9 Landinrichting

11 Landinrichting in cijfers Landinrichting wordt sinds 1988 toegepast. Van de subsidies van de Vlaamse regering voor landinrichting gaat 68 procent naar provincies en gemeenten. 19 procent is bestemd voor het Vlaams Gewest. 12 procent is voor privaatrechterlijke rechtspersonen en natuurlijke personen. Publiekrechterlijke rechtspersonen, polders en wateringen en ruilverkavelingscomités krijgen 1 procent. In elk landinrichtingsproject nemen meerdere partners een deel van de uitvoering voor hun rekening. In het inrichtingsproject Polder Waterlopen deel 2, Beverdijkvaart en omgeving (West-Vlaanderen) zijn dat: 1 Vlaamse administratie, 1 provincie, 2 gemeenten, 1 vereniging (Polders en Wateringen) en meerdere privé-personen. In 4 landinrichtingsprojecten zijn al 57 inrichtingsplannen goedgekeurd. Dat is samen goed voor een investering van euro. Zo n 19 procent daarvan wordt gedragen door de Vlaamse partners. In 2005 zijn 6 nieuwe landinrichtingsprojecten opgestart: Gentse Kanaalzone - koppelingsgebieden fase 1, ontginningsgebieden Oost-Vlaanderen, plattelandsrecreatie Sigmaplan, bosgebied de Merode en omgeving, Brugse Veldzone en tot slot Plateau van Moortsel. Landinrichting 10

12 Ondertussen in... Kinrooi Het Limburgse Kinrooi is de meest noordoostelijke gemeente van Vlaanderen en is populair bij fietsers, wandelaars en watersporters. De natuur is er bijzonder rijk. Desondanks heeft de hectare natuur in de regio in de loop der jaren veel aan kwaliteit ingeboet. Een breed pallet aan landinrichtingsmaatregelen heeft Kinrooi zijn natuurlijke karakter teruggegeven. De Zig, een vijvercomplex dat voor de populierenteelt werd drooggelegd, is in zijn oorspronkelijk staat hersteld. Populieren en uitheemse bomen zijn gerooid. De in- en uitstroom van het water is geregeld. Zones met permanent water wisselen af met moeras en spontaan opschietend broekbos. In het gemeentebos De Goort worden de dominerende populieren geleidelijk aan vervangen door een gevarieerder en streekeigen bos. Kinrooi kreeg vier wandellussen. Paden, brugjes, wegwijzers en infoborden leiden de wandelaars door het gebied. De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers was een van de aandachtspunten. Langs heel wat openbare wegen werden streekeigen bomen aangeplant. 11 Landinrichting

13 Landinrichting 12

14 03 Natuurinrichting De natuur laten herstellen en nieuwe stukjes natuur doen ontstaan. Ondanks alle inspanningen blijft de natuur onder druk staan van menselijke activiteiten. De natuur herstellen en nieuwe stukjes natuur doen ontstaan is de boodschap. Natuurinrichting heeft daarbij haar nut al op heel wat plekken in Vlaanderen bewezen. De bedoeling van dit instrument: een gebied zo goed mogelijk inrichten met het oog op het behoud, het herstel of de ontwikkeling van de natuur. Van populieren kappen tot oevers reevriendelijk maken Natuurinrichters kunnen echt alle kanten uit. Alles hangt af van het gebied waar ze aan de slag zijn. Een kleine greep uit hun arsenaal natuurvriendelijke ingrepen: populieren kappen en vervangen door inheemse boomsoorten het waterpeil hoog genoeg houden zodat dotterbloemen blijven bloeien ijskelders omvormen tot overwinteringsplaatsen voor vleermuizen hoogteverschillen in het water wegwerken en vissen vrije baan geven stuwtjes bouwen om waterrijke gebieden nat te houden gronden afgraven om heide een kans te geven verkeer uit de buurt van broedgebieden houden waterlopen opnieuw laten kronkelen fiets- en wandelpaden aanleggen natuureducatie uitbouwen met infoborden, kijkhutten, wandelleerpaden, een bezoekerscentrum,... percelen ruilen opdat een sportveld uit een natuurgebied kan verdwijnen runderen laten grazen voor een gevarieerder landschap kanaaloevers onderbreken met uitstapplaatsen zodat reeën makkelijker kunnen overzwemmen Samen sterk Ook bij een natuurinrichtingsproject horen plannen, comités, commissies en rapporten. De Vlaamse Landmaatschappij ondersteunt in dit soort projecten de afdeling Natuur van de Vlaamse Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (Aminal), die het project voorbereidt en stuurt. De VLM verzorgt het secretariaat van de adviesorganen, helpt bij de opmaak van de projectplannen, voert de inrichtingsmaatregelen uit, communiceert met de inwoners van de betrokken gemeenten, verzamelt de opmerkingen uit het openbaar onderzoek. 13 Natuurinrichting

15 Natuurinrichting in cijfers De eerste natuurinrichtingsakte werd verleden op 21 oktober Dat gebeurde voor de Uitkerkse Polders in West-Vlaanderen. Van het natuurinrichtingsbudget gaat 7 procent naar recreatieve maatregelen. Natuurinrichtingsprojecten worden vooral ingezet in natuurgebieden (52%) en natuurreservaten of natuurgebieden met een wetenschappelijke waarde (14%). Als ze landschappelijk waardevol of van ecologisch belang zijn, komen ook agrarische gebieden in aanmerking. Uit goede bron Moet er werkelijk geïnvesteerd worden in werken aan de natuur? Groeit de natuur dan niet vanzelf? Je hoort het mensen zich wel eens afvragen. In Bospolder-Ekers Moeras is het antwoord op die tweede vraag nee. Het natuurinrichtingsproject kostte zo n euro. Alle verhoudingen in acht genomen is dat geen groot bedrag in vergelijking met andere investeringsdossiers in de Antwerpse haven. Je kan trouwens nooit in geld uitdrukken hoezeer deze natuurgebieden de leefkwaliteit en de gezondheid van de bevolking verhogen. (Stefan Versweyveld van Natuurpunt Antwerpen-Noord) Je kan nooit in geld uitdrukken hoezeer natuurgebieden de leefkwaliteit en de gezondheid van de bevolking verhogen. Natuurinrichting 14

16 Ondertussen aan... de kust De Uitkerkse Polder - op het grondgebied van de West-Vlaamse gemeenten Blankenberge, De Haan en Zuienkerke - is een prachtig groen gebied van 402 hectare (361 ha natuurgebied en 41 ha landschappelijk waardevol agrarisch gebied). Dat is mede te danken aan een natuurinrichtingsproject. Alle denkbare natuuringrepen zijn eraan te pas gekomen: van oeveraanplantingen langs de Blankenbergse Vaart over het herstellen van historische laantjes tot het plaatsen van een wandelbrug en picknicktafels. Een deel van het projectgebied (30 ha) is vernat om vogels en planten meer kansen te bieden. Om dat gerealiseerd te krijgen, is gewerkt met een vergoedingssysteem op basis van waardezones. De meest geschikte gronden voor de landbouw waren 1000 punten waard, de minst geschikte 550. Elk punt was 14,87 euro waard. Als een ingreep gevolgen had voor iemands eigendoms- of gebruikssituatie - opbrengstverlies door een verandering in het waterpeil bijvoorbeeld - werd met de eigenaar of gebruiker een financiële regeling getroffen. 15 Natuurinrichting

17 Natuurinrichting 16

18 04 Beheerovereenkomsten Landbouwers in ruil voor een jaarlijkse vergoeding bepaalde inspanningen laten leveren voor de natuur. Een beheerovereenkomst is een contract met de Vlaamse Landmaatschappij waarin een landbouwer in ruil voor een jaarlijkse vergoeding belooft bepaalde inspanningen te leveren voor de natuur. Dat kan gaan van maaien met respect voor weidevogels over het aanpassen van de veebezetting tot het vermijden van bestrijdingsmiddelen op bepaalde plekken. Of hoe landbouwers ook natuurbeschermers en landschapbeheerders kunnen zijn. 30 mogelijkheden Niet elke landbouwer kan op dezelfde manier meewerken aan een mooiere natuur en een waardevoller landschap. Specialisten van de Vlaamse Landmaatschappij gaan graag bij de landbouwer langs om samen met hem uit te zoeken welke contracten het best bij hem, zijn bedrijf en zijn percelen passen. De VLM biedt beheerpakketten onderverdeeld in zeven groepen. Ter ere van grutto s en wulpen Voor wie de broedende slobeend, grutto, kievit, tureluur, zomertaling of wulp wil helpen te beschermen, zijn er vijf pakketten voor weidevogelbeheer. Nestbeschermers plaatsen is maar een van de mogelijkheden. Inspanningen in de rand Mits inspanning kunnen randen van akkers, weiden en hooilanden unieke bufferstroken zijn. In de pakketten voor perceelsrandenbeheer zijn bestrijdingsmiddelen en bemesting taboe. Heggen, houtkanten en poelen Heggen, houtkanten, houtwallen en poelen zijn nuttig voor de natuur. Drie beheerpakketten voor kleine landschapselementen voorzien in een vergoeding voor het aanleggen en onderhouden van streekeigen bomen en struiken. 17 Beheerovereenkomsten

19 Waardevolle grassen en kruiden Voor landbouwers die in hun akkers en weiden waardevolle kruiden en grassen een kans geven, zijn er zes pakketten botanisch beheer. Afspraken over bemesting, veebezetting en maaimomenten staan centraal. Stop de erosie Op ongeveer 13 procent van de akkers gaat elk jaar 5 tot 10 ton vruchtbare landbouwgrond per hectare verloren. Door bijvoorbeeld grasbufferstroken aan te leggen, kunnen landbouwers die bodemerosie tegengaan. Met een beheerovereenkomst erosiebestrijding hangt daar een vergoeding aan vast. Water met minder nitraten Met een beheerovereenkomst water kan een landbouwer ervoor zorgen dat in kwetsbare waterzones minder nitraten in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. In het belang van de natuur Meerjarig grasland behouden en versterken kan via het beheerpakket natuur. Zo n overeenkomst kan alleen voor percelen met natuurwaarde en een bemestingsverbod. Een van de voorwaarden is het verbod het grasland te scheuren en te frezen. Uit goede bron Nadat ik een brochure over beheerovereenkomsten had gekregen, kwamen mensen van de VLM bij me langs om te kijken hoe ik die overeenkomsten zou kunnen inpassen in mijn bedrijf. Ik tekende onder andere een contract voor het onderhoud van drie houtkanten en voor perceelsrandenbeheer langs waterlopen (akkerland). De vergoeding die ik krijg omdat ik het contract naleef, is een deel van mijn landbouwinkomen. Het geld dekt de extra kosten. De perceelsrand zorgt uiteraard voor meer werk, maar brengt bij momenten financieel meer op dan een teelt als tarwe of maïs. Een extra stimulans is het supplement van 20 procent dat de gemeente Wingene geeft op sommige VLMbeheerpakketten. (Marc Mannes, melkveehouder in Wingene) Beheerovereenkomsten in cijfers e-loket voor landbouwers Om een beheerovereenkomst te kunnen sluiten, moet je een landbouwbedrijf uitbaten en aangifteplichtig zijn bij de afdeling Mestbank. Dat laatste betekent: minstens 300 kilo difosforpentoxide uit dierlijke mest voortbrengen of minstens 2 hectare cultuurgrond in gebruik hebben. Een beheerovereenkomst is een contract voor 5 jaar. De maximumvergoedingen zijn in de hele Europese Unie gelijk: 450 euro per hectare voor grasland, 600 euro/ha voor akkerland (1-jarige teelten) en 900 euro/ha voor gespecialiseerde blijvende teelten. Alles samen sloten al ruim boeren een of meerdere beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij. Behalve bij de Vlaamse Landmaatschappij kunnen landbouwers ook bij heel wat andere administraties terecht voor een beheerovereenkomst. Voor een overzicht én alle mogelijke formulieren en informatie: Beheerovereenkomsten 18

20 05 Lokale grondenbank Gronden kopen om eigenaars uit te ruilen. Gronden kopen, ruilen, overdragen, beheren. Daar draait het om bij lokale grondenbanken. Het doel? Eigenaars uitruilen in plaats van onteigenen, maar ook natuurverlies compenseren, plaats voor infrastructuur creëren en waardevolle gebieden redden. In het belang van... De VLM-afdeling Landelijke Inrichting gaat niet zomaar over tot de aankoop van grond. Ze doet dat in het belang van een ruilverkaveling, een natuurinrichtingsproject of een landinrichtingsplan. De grondenbank ondersteunt dan een ander inrichtingsinstrument. Maar de Vlaamse Landmaatschappij koopt ook op verzoek van de minister of een Vlaamse overheid. In dat geval dient de grondenbank meer dan eens mediagenieke projecten: de aanleg van het Deurganckdok in Doel bijvoorbeeld, de uitbreiding van de haven van Zeebrugge, de realisatie van het Parkbos Gent of de openstelling van het domein de Merode in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Snel en efficiënt Gronden kopen is een kwestie van snelle beslissingen en expertise. Dankzij de tweewekelijkse raad van bestuur kan de Vlaamse Landmaatschappij zeer kort op de bal spelen. Dat maakt haar tot een efficiënte partner in grondzaken. Het team van schatters, onderhandelaars en dossierbeheerders levert de nodige ervaring. 19 Lokale grondenbank

21 Uit goede bron e-loket Recht van Voorkoop Onteigeningen zijn nooit prettig. Als je in die context als ambtenaar moet aankloppen bij mensen is het niet onlogisch dat ze wel eens op de pianist schieten. Maar eigenlijk vind ik onze relatie met de boeren nog zo slecht niet. In een artikel van het weekblad Boer en Tuinder las ik onlangs dat de Vlaamse Landmaatschappij de landbouwsector flink geholpen heeft in het dossier van het geactualiseerde Sigmaplan, het plan voor de ontwikkeling van maatregelen tegen overstromingen van de Schelde. In overleg met diverse partners hebben wij meegewerkt aan het flankerende beleid en voorstellen gedaan voor de sociaal-economische begeleiding van landbouwers. We doen er alles aan om een billijke oplossing te vinden. Daarbij horen herhaalde bezoeken aan de betrokken landbouwers. Bij wijze van extra dienstverlening aan notarissen en burgers heeft de Vlaamse Landmaatschappij een e-loket Recht van Voorkoop, bereikbaar via Op basis van adres, kadastrale gegevens of geografische data kom je er te weten of op een bepaalde grond een recht van voorkoop geldt van de Vlaamse overheid of een andere organisatie. (Cecile Bauwens, hoofd cel grondzaken van VLM Oost-Vlaanderen) Ondertussen in... Doel De oudste grondenbank is die op de linkerscheldeoever. Ze is al sinds 2002 operationeel. De aanleiding was de Antwerpse havenuitbreiding, met de aanleg van het Deurganckdok. Maar de grondenbank Linkeroever is er niet alleen voor de boeren die onteigend worden voor de havenuitbreiding. Door de aanleg van het Deurganckdok werden een aantal waardevolle slikken, schorren en weidevogelgebieden opgegeven. Die gebieden worden heraangelegd, waardoor opnieuw landbouwgrond en boerderijen moeten worden onteigend. Bij die onteigeningen kunnen de landbouwers kiezen tussen geld of grond als vergoeding voor het verlies van hun landbouwgronden. 18 landbouwers hebben voor grond gekozen. Al zo n 55 hectare landbouwgrond is als vergoeding toegewezen. Voor één landbouwer is een nieuwe boerderij gezocht en gevonden. Lokale grondenbank 20

22 Contact Hebt u plannen in de open ruimte en wilt u graag weten of de Vlaamse Landmaatschappij iets voor u kan betekenen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de medewerkers van de afdeling Landelijke Inrichting. Vlaamse Landmaatschappij Gulden-Vlieslaan Brussel tel fax website VLM Antwerpen Cardijnlaan Herentals tel fax VLM Limburg Koningin Astridlaan Hasselt tel fax VLM Oost-Vlaanderen Ganzendries Gent tel fax VLM Vlaams-Brabant Diestsevest Leuven VLM West-Vlaanderen Velodroomstraat Brugge tel fax Contact

23 colofon Copywriting en vormgeving: Lemento nv Fotografie: VLM Fotoarchief Druk: Emico Offset Verantwoordelijke uitgever: ir. Roland de Paepe, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel

24

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij 19-10-2011 1 INHOUD Situering Opitter stelling Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelling landinrichting Landinrichtingsproject

Nadere informatie

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting Uitvoeringsbesluit van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting 22 juni 2015 Grondmobiliteit

Nadere informatie

Welkom op dit feestelijk moment ter gelegenheid van 10 jaar. beheerovereenkomsten in Oost-Vlaanderen. Vandaag sta ik graag

Welkom op dit feestelijk moment ter gelegenheid van 10 jaar. beheerovereenkomsten in Oost-Vlaanderen. Vandaag sta ik graag Woensdag 29 juni 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR 10 jaar beheerovereenkomsten (in Oost-Vlaanderen) Mijnheer de gedelegeerd bestuurder, Geachte genodigden,

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Een enthousiaste bedrijfsvoering

Een enthousiaste bedrijfsvoering Maatwerk voor akkervogels EEN INTEGRAAL VERHAAL Vandaag zijn er veel minder akkervogels dan vroeger. Daarom gaan we samen aan de slag. Iedereen draagt zijn steentje bij: landbouwers, jagers, de Vlaamse

Nadere informatie

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon 4. De landbouwer als ICT-opdracht ehorizon Bedrijf: Steven Vanhecke - Oude Burkelslag 10-9990 Maldegem 4.1 Richtlijnen voor de begeleidende leerkracht Een belangrijk doel in de derde graad van het secundair

Nadere informatie

Landinrichting. Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting (B.S. 22 augustus 2014) Hilde Van Leirsberghe

Landinrichting. Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting (B.S. 22 augustus 2014) Hilde Van Leirsberghe Landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting (B.S. 22 augustus 2014) Hilde Van Leirsberghe 4.03.2014 Inhoud Deel 1: het decreet Deel 2: de toepassing in de praktijk Deel 1: het

Nadere informatie

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Landinrichtingsproject Jabbeke Wingene Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wie kan de subsidie aanvragen?... 2

Nadere informatie

Perceelswerken NU! Infovergadering 26 november 20142014

Perceelswerken NU! Infovergadering 26 november 20142014 Perceelswerken NU! Infovergadering 26 november 20142014 Welkom WAT? Subsidies voor pachters, gebruikers en eigenaars Landbouwpercelen in het Vrijgeweid Verbeteringen op het vlak van waterhuishouding, toegankelijkheid

Nadere informatie

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Goede avond dames en heren, Meneer Vancauwenberghe (VLM), Schepen Balthazar, Gedeputeerde

Nadere informatie

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie.

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie. FAQ s opslag van vaste dierlijke op landbouwgrond 1. Wat is vaste dierlijke mest? Onder vaste dierlijke mest wordt verstaan: champost stalmest vaste fractie na het scheiden van dierlijke mest dierlijke

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Landbouwgevoeligheidsanalyse & Landbouweffectenrapport. Glastuinbouwconcentratie Sint-Katelijne-Waver. 5 januari 2010

Landbouwgevoeligheidsanalyse & Landbouweffectenrapport. Glastuinbouwconcentratie Sint-Katelijne-Waver. 5 januari 2010 Landbouwgevoeligheidsanalyse & Landbouweffectenrapport Glastuinbouwconcentratie Sint-Katelijne-Waver 5 januari 2010 Inhoud VLM Landbouwgevoeligheidsanalyse (LGA) Doel Methodiek Resultaat Landbouweffectenrapport

Nadere informatie

LANDSCHAP DE LIEREMAN EN OMGEVING VERSLAG WORKSHOP LAND- EN TUINBOUW 21 EN 23 NOVEMBER 2011

LANDSCHAP DE LIEREMAN EN OMGEVING VERSLAG WORKSHOP LAND- EN TUINBOUW 21 EN 23 NOVEMBER 2011 LANDSCHAP DE LIEREMAN EN OMGEVING VERSLAG WORKSHOP LAND- EN TUINBOUW 21 EN 23 NOVEMBER 2011 VERSLAG tijdens de workshops werd kort toelichting gegeven over het raamakkoord De Liereman en omgeving en de

Nadere informatie

Beheerovereenkomsten. Voor meer én beter leven op het platteland

Beheerovereenkomsten. Voor meer én beter leven op het platteland Beheerovereenkomsten Voor meer én beter leven op het platteland colofon Copywriting: Katelijne Norga (Pantarein) Bert Van Wambeke (VLM) Vormgeving: Liesbeth De Backer (Grafische Groep Vanden Broele) Fotografie:

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij wensen u veel leesplezier!

VOORWOORD. Wij wensen u veel leesplezier! Landinrichting 1 VOORWOORD Sinds 1988 past de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) landinrichting toe om de gebieden op het platteland in te richten volgens hun gebiedsbestemming. In 2014 werd het decreet betreffende

Nadere informatie

Aanleg landschapspark in Mariakerke

Aanleg landschapspark in Mariakerke VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Oost-Vlaanderen Ganzendries 149 9000 Gent Tel. 09/244.85.00 Fax: 09/244.85.99 http://www.vlm.be info@vlm.be datum:

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Financiële en praktische ondersteuning bij de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen door particulieren en/of landbouwers

Financiële en praktische ondersteuning bij de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen door particulieren en/of landbouwers Financiële en praktische ondersteuning bij de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen door particulieren en/of landbouwers Meer info of vragen: contacteer sarah.geers@bosplus.be of bel 09/264.90.54

Nadere informatie

Paul Van der Sluys en Jan Mosselmans VLM De beheerovereenkomsten zijn hu...

Paul Van der Sluys en Jan Mosselmans VLM De beheerovereenkomsten zijn hu... pagina 1 van 5 Interview Paul Van der Sluys en Jan Mosselmans VLM De beheerovereenkomsten zijn hun kinderschoenen ontgroeid (28/03/2010) De beheerovereenkomst soortenbescherming leverde afgelopen winter

Nadere informatie

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur?

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? NATUUR EN LANDBOUW// VORSELAAR// 14 maart 2012 Draagvlakverbredingsproject Melk van Hier 1/1/2013 31/12/2013 Dit initiatief kadert binnen een overkoepelend

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk Jan Stronks Stand van zaken huidig landschap Bos en natuur in de plus! Agrarisch cultuurlandschap sterk in de min: Natuurwaarde holt achteruit

Nadere informatie

Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen

Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen Flankerende maatregelen voor de landbouw Pregrondenbank Opstalvalleigebied Wat voorafging Al een hele tijd circuleren er plannen om het Opstalvalleigebied om

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situering. 3. Verloop van het ruilverkavelingsproject Sint-Lievens-Houtem

1. Inleiding. 2. Situering. 3. Verloop van het ruilverkavelingsproject Sint-Lievens-Houtem Beschrijvende nota aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van de Wegenwerken deel 3 C van het ruilverkavelingsproject S INT-L IEVENS-HOUTEM 1. Inleiding De werken voorzien in de voorliggende

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

Meer weten? Ontdek het binnenin! Landinrichting Groenpool Vinderhoutse Bossen. Toekomstvisie. Samenwerking. Waarom een Groenpool Vinderhoutse Bossen?

Meer weten? Ontdek het binnenin! Landinrichting Groenpool Vinderhoutse Bossen. Toekomstvisie. Samenwerking. Waarom een Groenpool Vinderhoutse Bossen? Landinrichting Groenpool Meer weten? Ontdek het binnenin Waarom een Groenpool Vinderhoutse Bossen? Toekomstvisie Korte termijnprojecten Samenwerking NIEUWSBRIEF 1 I oktober 2012 Waarom een Groenpool? Oud

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN Studiedag Beveren-Waas: agroforestry 2 SEPT 2014 Regelgeving LV inzake agroforestry Regelgeving beleidsdomein Landbouw en Visserij: BVR Agroforestry: BVR van 30 juli

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie

BRIEFADVIES. van 19 januari 2012

BRIEFADVIES. van 19 januari 2012 BRIEFADVIES van 19 januari 2012 over de erkenningsaanvraag van het natuurreservaat Hof ten Berg te Galmaarden (Vlaams-Brabant) en Geraadsbergen (Oost-Vlaanderen) 12 11 Mevrouw Marleen Evenepoel Administrateur-generaal

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Agentschap voor Natuur en Bos Albert II-laan 20, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.be ANB-01-20071015

Nadere informatie

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildscde of scde door beschermde soorten ANB-19-091126 ANB Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 2018 ANTWERPEN Tel. 03 224 62 62 - Fax

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

ECO² Landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone

ECO² Landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone 1 ECO² Landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone 28 januari 2010 Stefan De Brabander Sylvie Fosselle 1 Inhoud Situering Fundamenten Landschapsontwikkeling in ECO² Financiering landschapsontwikkeling

Nadere informatie

natuur in Gent monitoring 1999-2014

natuur in Gent monitoring 1999-2014 natuur in Gent monitoring 1999-2014 Natuurmonitoring waarom? Halen we de doelstellingen van het RSG en het groenstructuurplan? (Hoe) moeten we bijsturen? Natuurmonitoring waarom? Halen we de doelstellingen

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: De Blankaart. Initiatiefnemers:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: De Blankaart. Initiatiefnemers: !"#$"""%&'(( )"!*++,-#"-./0)"!*++,-#"-.+ Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing Project: De Blankaart Initiatiefnemers: Vlaamse Landmaatschappij (Velodroomstraat 28, 8200 Brugge

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Watering van Sint-Truiden. (enkel het gesproken woord telt)

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Watering van Sint-Truiden. (enkel het gesproken woord telt) Vrijdag 6 mei 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Watering van Sint-Truiden (enkel het gesproken woord telt) Geachte voorzitter van de Watering, Mevrouw

Nadere informatie

Aanleg natuurpark. overmeers

Aanleg natuurpark. overmeers Aanleg natuurpark overmeers 1 Ruimtelijk Structuurplan Gent Groenstructuur ESHER 22/01/2008-3 Ruimtelijk Structuurplan Gent Groenstructuur situering natuurpark Overmeers ESHER 22/01/2008-4 2 wettelijk

Nadere informatie

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden?

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden? Mei 2016 Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Peel en Maas is een mooie en uitgestrekte plattelandsgemeente met veel ruimte voor groen. We streven naar

Nadere informatie

Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos

Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Bos en Groen Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos (artikel 81 4 van het Bosdecreet van 13/6/1990 - gewijzigd

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

Verslag Workshop Groene diensten

Verslag Workshop Groene diensten Verslag Workshop Groene diensten Groene diensten Groenbeheer, landschapsbeheer, natuur. Opbouw workshop Er zijn twee workshops gehouden, aan het eind van de ochtend en begin van de middag. De beide workshops

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit. Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij

Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit. Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij VSV- studiedag Mobiliteit op het platteland, 14 maart 2014 Overzicht lezing Intro: Situering en doelstellingen

Nadere informatie

groen in de stad Stedelijk Natuurreservaat BOURGOYEN-OSSEMEERSEN Gent

groen in de stad Stedelijk Natuurreservaat BOURGOYEN-OSSEMEERSEN Gent groen in de stad Stedelijk Natuurreservaat BOURGOYEN-OSSEMEERSEN Gent Bourgoyen-Ossemeersen In het westen van Gent ligt een waardevol natuurgebied van 230 hectare (2,3 km²) dat ontsnapte aan de verstedelijking.

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

Gewestplan 1978 tot GRUP

Gewestplan 1978 tot GRUP Gewestplan 1978 tot GRUP Samenvatting 8.000 Evolutie oppervlaktes 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Rechteroever Linkeroever Groen Landbouw e.a 1.000 0 1978 2000 2013 2 Natuur in en rond Waaslandhaven

Nadere informatie

Waterdunen. Waterdunen is een groot recreatienatuurproject

Waterdunen. Waterdunen is een groot recreatienatuurproject De aanleg Waterdunen Waterdunen is een groot recreatienatuurproject in West Zeeuws- Vlaanderen. Het geeft de regio de kans om de leefbaarheid op de lange termijn te waarborgen. Dit gebeurt door te investeren

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders bijlage 2 : stedenbouwkundige

Nadere informatie

VLM en hernieuwbare energie

VLM en hernieuwbare energie VLM en hernieuwbare energie Een verkennende visie Leuven, 2 juli 2013 Bert Barla 21-8-2013 1 21-8-2013 2 Uitvoeren van geïntegreerde gebiedsgerichte projecten - ruilverkaveling Fiets- en ruiterpad Gerherserheide

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden stuk ingediend op 1440 (2011-2012) Nr. 1 20 januari 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Marc Vanden Bussche en Bart Tommelein, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Karlos

Nadere informatie

Inhoud. Doelstelling. Vernieuwend door combinatie succesfactoren. Werkpakketten & activiteiten WP1: Projectmanagement 27/02/2015 2

Inhoud. Doelstelling. Vernieuwend door combinatie succesfactoren. Werkpakketten & activiteiten WP1: Projectmanagement 27/02/2015 2 2 (Be)Levende Landschappen Projectvoorstel aangemeld bij Interreg Vlaanderen-Nederland Inhoud Doelstelling en aanpak Pilootgebieden & Partnerschap Pilootgebied Bels Lijntje Financiële aspecten Projectaanvraag

Nadere informatie

Landgoed Setersheike

Landgoed Setersheike Praedium maakt het werkelijk Landgoed Setersheike Een robuuste verbinding tussen twee natuurgebieden Datum: november 2011 1 2 Opdrachtgever: Dhr. W. Vugts Ruiting 10a 5076 RA Haaren Inhoudsopgave: 1. Initiatief

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Integrale projecten in het Demerbekken. Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken

Integrale projecten in het Demerbekken. Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken Integrale projecten in het Demerbekken Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken 1 Kaderrichtlijn Water Goede toestand waterlichamen Nood aan Puntlozingen Diffuse instroom Structuurkwaliteit Overstromingsrichtlijn

Nadere informatie

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage.

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage. 2 VIER MODELLEN In dit hoofdstuk beschrijven we vier verschillende inrichtingsmodellen: Kleinschalig landschap, Moeraszone, Nat kralensnoer en Droog kralensnoer. In extra informatiepagina s geven we aan

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS PROTOCOL HUISSTIJL PARKBOS Oorspronkelijke naam document Groenpool Parkbos. Protocol voor het gebruik

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer

Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo Agenda 1. Inleiding en achtergrond 2. Betrokken partijen 3. Financiële bijdragen partijen 4. Geschiedenis, huidige situatie en aanleiding 5.

Nadere informatie

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden?

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? Onderzoeksresultaten Motivaction: FACTSHEET Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? september 2015 Onderzoeksinstituut Motivaction heeft in opdracht van Vogelbescherming

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Bundel 1 van veldoefeningen en cases

Bundel 1 van veldoefeningen en cases Bundel 1 van veldoefeningen en cases De cases en veldoefeningen bestaan uit 3 delen: Deel 1 de veldoefeningen waarvan de locaties voorkomen in het natuurgebied Den Battelaer te Mechelen. Deel 2 een case

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

WEGWIJZER DOOR DE REGELGEVING INZAKE LANDINRICHTING INTEGRALE BESCHERMING EN INRICHTING VAN DE OPEN RUIMTE

WEGWIJZER DOOR DE REGELGEVING INZAKE LANDINRICHTING INTEGRALE BESCHERMING EN INRICHTING VAN DE OPEN RUIMTE WEGWIJZER DOOR DE REGELGEVING INZAKE LANDINRICHTING INTEGRALE BESCHERMING EN INRICHTING VAN DE OPEN RUIMTE DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ De zorg voor de open ruimte in Vlaanderen De landelijke gebieden in

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschapsbeheer Drenthe Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisa

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

Aan de Wijmeneir te Impe, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lede.

Aan de Wijmeneir te Impe, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lede. Vanuit de Wijmenier kan je tal van prachtige wandelingen maken. Eén ervan beschrijven we in onderstaande tekst Wandelpad : Beschermde landschappen langs de Molenbeken Praktische gegevens LENGTE: 15 km

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

Van landbouw naar natuur. Natuurontwikkeling door particulieren met subsidie van de provincie Utrecht

Van landbouw naar natuur. Natuurontwikkeling door particulieren met subsidie van de provincie Utrecht Van landbouw naar natuur Natuurontwikkeling door particulieren met subsidie van de provincie Utrecht In de provincie Utrecht wordt circa 11.000 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuur. Zo worden bestaande

Nadere informatie

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap Samenwerking Voor Agrarisch Landschap context beheer van oeverzones constructie van de maaier SVAL en doelstellingen Project naar aangepast oeverbeheer ideeën en participatie Vande Ryse Luc Samenwerken

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap

Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap Afdeling milieu September 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 1.1. Begripsomschrijvingen... 4 1.2. Werkingssfeer beleidsvisie...

Nadere informatie

De VLM, uw partner in de open ruimte

De VLM, uw partner in de open ruimte De VLM, uw partner in de open ruimte Het platteland op een keerpunt Mestproblematiek: we boeken vooruitgang GIS op maat van de gebruiker De VLM, een organisatie die leeft en leert Vlaamse landmaatschappij

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Herstructureringsprogramma voor de landbouwbedrijven met een impactscore die hoger of gelijk is aan 50% ten opzichte van een habitat

VLAAMSE OVERHEID. Herstructureringsprogramma voor de landbouwbedrijven met een impactscore die hoger of gelijk is aan 50% ten opzichte van een habitat PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF Herstructureringsprogramma voor de landbouwbedrijven met een impactscore die hoger of gelijk is aan 50% ten opzichte van een habitat VLAAMSE OVERHEID VLM.be Colofon Redactie:

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Wandel voordelen voor iedereen!

Wandel voordelen voor iedereen! Even Bijpraten... Juli 2012 Deze informatie ontvangt u omdat u direct betrokken bent bij een wandelnetwerk in Zeeland. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u deze sturen naar onderstaand

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Actorenoverleg 1 ste RUP-voorstel 23 februari 2016 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen

Nadere informatie

Welkom op onze activiteiten

Welkom op onze activiteiten - NIEUWSBRIEF APRIL 2015 - Welkom op onze activiteiten Vrijdag 17 april 2015 om 14.00 uur Geocachetocht Wil je op zoek naar schatten in de natuur? Kom dan zeker naar onze geocachezoektocht. Rond de Katershoeve

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET BEHEERSPLAN PROVINCIEDOMEIN DE PALINGBEEK

SAMENVATTING VAN HET BEHEERSPLAN PROVINCIEDOMEIN DE PALINGBEEK 1 SAMENVATTING VAN HET BEHEERSPLAN PROVINCIEDOMEIN DE PALINGBEEK 1. VERANTWOORDING Het volledige beheersplan (100 blz) werd samengevat in deze bondige nota. Uit de set van de begeleidende kleurkaarten

Nadere informatie

IVN MARK & DONGE VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN MARK & DONGE VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IIINOI3122 IVN MARK & DONGE VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Secretariaat Aan : 1) Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta *^z ~~ 2) Dagelijks Bestuur Waterschap Brabantse Delta Datum: 15

Nadere informatie

VERBREDING IN LAND- EN TUINBOUW

VERBREDING IN LAND- EN TUINBOUW AMS FOCUS 2012 VERBREDING IN LAND- EN TUINBOUW STAND VAN ZAKEN IN 2011 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij 1.Blik op verbreding in de landbouw 2.Sociale en toeristische activiteiten 3. Milieu,

Nadere informatie

Praktijkgids Zuinig Ruimtegebruik

Praktijkgids Zuinig Ruimtegebruik Praktijkgids Zuinig Ruimtegebruik In Limburg wonen ruim 1,1 miljoen inwoners in een gebied dat zo n 2.200 km² groot is. Het gebied wordt niet groter, al is er in de dynamiek van onze samenleving voortdurend

Nadere informatie

Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1

Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1 Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1 Individuele suggesties voor het koppelingsgebied Doornzele noord Naam: Adres: Telefoon of e-mail: Op dit suggestieblad kunt u de suggesties

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 6544 MONITEUR BELGE 09.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Vlaamse Landmaatschappij Samen investeren in de verbetering van de omgevingskwaliteit van het platteland en het randstedelijk gebied

Vlaamse Landmaatschappij Samen investeren in de verbetering van de omgevingskwaliteit van het platteland en het randstedelijk gebied Vlaamse Landmaatschappij Samen investeren in de verbetering van de omgevingskwaliteit van het platteland en het randstedelijk gebied VLM 2011-2015: Samen, gebiedsgericht investeren in de omgevingskwaliteit

Nadere informatie

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven Adreslijst adviesinstanties volgens het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s van 12-10-2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie