Burgerinitiatiefvoorstel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgerinitiatiefvoorstel"

Transcriptie

1 Burgerinitiatiefvoorstel Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende burgerinitiatiervoorstel op de agenda van de eerstkomende vergadering van gemeenteraad te plaatsen. Graag zouden de omwonenden van defirmaesbro, verzameld in een actiecomité, een overlegorgaan opgestart zien. Doel van dit overlegorgaan moet zijn de achterblijvende informatiestroom, welke tot onnodige onzekerheden en speculaties zorgt, weg te nemen. Bij dit overlegorgaan welke op regelmatige tijdstippen zitting zal moeten hebben, zullen vertegenwoordigers van alle betrokken partijen aanwezig moeten zijn. T.w. gemeente, firma ESBROj actiecomité en provincie. Initatiefgerechtigde Naam Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum : Greven : Johannes Wilhelmus : Spoorstraat31 : 7003 DX : Doetinchem : Handtekening Datum : Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de achternamen, de adressen en de handtekeningen van minimaal 202 (handtekeningen zijn per gezin/adres), initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunea De lijst is bij de griffie van de gemeente al eerder aangeboden. gemeente ffld] Doeti 'IA

2 Aan de fracties van de Doetinchemse gemeenteraad Doetinchem, 25 juni Betreft: overlast Esbro Geachte voiksvertegenwoordigers/sters, Wij brengen het volgende onder uw aandacht Al jarenlang worden de bewoners in de wijde omgeving rond de Esbro vooral 's nachts (maar tegenwoordig ook overdag) geconfronteerd met verkeersoverlast van de stoet vrachtwagens die de kippen aanvoert en overdag met stankoverlast van deze kippenslachterij. De stankoverlast is zodanig groot, dat bij een 'verkeerde' wind het bij mooi weer buiten zitten nauwelijks mogelijk is. Ten statte veroorzaakt de vettige uitstoot uit de afvoerpijp voor de bewoners in de directere omgeving vuiioverlast. De maatregelen die de Esbro heeft genomen om de verlast tegen te gaan, door onder andere het verhogen van de afvoerpijp, hebben niet tot verbetering geleid. Sterker nog, in een nog wijdere omgeving zijn de klachten over de stank toegenomen en wordt de stroom vrachtwagens 's nachts alleen maar groter door het voortdurend verhogen van de dagelijks productie. Zo is de Esbro ooit begonnen met de slacht van enige honderden kippen, nu staat de teller op ruim per dag! Een vertegenwoordiging van de bewoners heeft deze klachten in gesprekken met zowel Esbro als verantwoordelijk wethouder aan de orde gesteld en gevraagd naar oplossingen. De hoeveelheid begrip die we in die gesprekken tegenkwamen was omgekeerd evenredig aan de hoeveelheid oplossingen die werden aangedragen. De indruk die we uit de gesprekken hebben gekregen is, dat dé gemeente en Esbro al jarenlang met elkaar in gesprek zijn, zonder dat het heeft geleid tot een daadwerkelijke verbetering van het leefmilieu in de omliggende buurten. Het handhaven van de milieunormen (een belangrijke taak van de gemeente!) is nog steeds gebaseerd op verouderde normen. Al jarenlang zijn de strengere normen onderwerp van juridische strijd. Men wandelt van procedure naar procedure zonder tastbare resultaten. De bewoners zijn daarvan de dupe! Het overkappen van de aanvoerhal, noodzakelijk om aan de strengere milieunorm te kunnen voldoen, zou de stank sterk doen verminderen. Naar de bouwmogelijkheden van een hal is onderzoek gedaan. De uitkomst hiervan is dat het overkappen van de aanvoerhai op eigen terrein van de Esbro niet haalbaar is, aldus een ambtenaar van de gemeente. De Esbro zou daarom naastgelegen grond van de gemeente moeten kopen. Om verschillende redenen wil, zo bleek uit het gesprek met de wethouder, de gemeente daar niet aan. Overigens beschouwen wij een overkapping niet als echte oplossing. De stank van de aanvoerhal komt uiteindelijk via de pijp toch weer in onze buurt terecht. Er lijken geen afdoende technieken te bestaan om de stank in de pijp te neutraliseren. Dit is door de Esbro bevestigd. Maar ook wordt de verkeersoverlast 'snachts met het bouwen van een overkapte aanvoerhal niet weggenomen. We vinden het niet meer van deze tijd dat een bedrijf dat zoveel overlast veroorzaakt, in het centrum van een woonwijk blijft bestaan. We pleiten voor een structurele oplossing; verplaatsing van de Esbro naar een locatie waar omwonenden geen last hebben van de verkeers- en stankoverlast.

3 In het befang van de werkgelegenheid vinden wij dat de gemeente alles in het werk moet stellen om de Esbro een locatie binnen haar gemeentegrenzen aan te bieden. Dit standpunt wordt door de bewoners in de door overlast getroffen buurten breed gedragen, getuige de hoeveelheid handtekeningen die onder de oproep zijn verzameld. Wij vragen aan uw fractie: 1. alles in het werk te stellen om de verplaatsing van het bedrijf te bespoedigen. 2. tot het moment van de feitelijke verplaatsing alles te doen om de overlast tot een minimum te beperken. Wij zouden van uw fractie graag binnen 2 maand willen weten of u ons standpunt deelt en het college van b&w dringend te vragen deze problematiek op korte termijn tot een oplossing te brengen. Uw reactie kunt u mailen naar Namens de ondertekenaars, W. Greven J. Kelderman Fam. Kempers A. Ordelman H. Radstake Fam. Ruster L Schaars Afschrift aan: coliege van b&w van de gemeente Doetinchem Esbro Lokale Pers Provinciale Staten van Gelderland

4 Stop stank- en verkeersoverlast ESBRO! van onze woonwijk büjftbestaaa. * stankoverlast weg teraesnen. pleit ik voor een sirueterele oplossiag verplaatsfe^ vaa de Bshto IBST een locatie feitelijke verplaatsing moet

5 Stop stank- en verkeersoverlast ESBRO! Ondergstefeende vindt het met meer vaa. deze tijd dat een bedrijfdat zoveel overlast verooi-zaakt, in het van onze woonwijk blijft bestaan. Omdat blijkt dat eea onvoldoendetechnischemiddelen zijn om de ÏE het belang van i alles gedaan worden om de overlast tot een gdaimum te beperfeea.

6 Stop stank- en verkeersoverlast ESBRÖ! Ondergetekende vindt het niet meer van. deze tijd dat een bedrijf dat zweel overlast veroorzaakt, in bet centrum steikoverfast weg te nemen, pleit ik voor eea stebötaeie oplossing; verplaatsing van de Esbro aaar eeai ïoeatle waar omwonendes Ia het belaag van i geschud locatie t het moment van feitelijke veiplaatsing moet alles gedaan worden aai és overiast tot een miaimam 1

7 Stop stank- en verkeersoverlast ESBRÖ! stakovsrlast weg te nemm, pleft ik voor eea structurele oplossing; Yeiplaatetog i?aa de Esliro naar eea loeatfe hetffiotneatvan feitelijke verplaatsing moei alles ggdaafl wrarden om de ovsrlast tot een matimmn te beperfaea.

8 Verklaring Al vele jaeea wordt er gebroken over eea oplossing voor de stankoverlast en het waebtwagen overlast die de Esbro veroorzaakt Het enige tastbare resultaat is.de plaatsing van een pijp die er niet aan heeft bijgedragen om de stankoverlast te verminderen. He verzoek zowel de Esfaro als de gemeente dringend op korte termijïi met structurele oplossingen te foomea. Ons leelklimaat mag niet langer door de overlast van de Esbro worden verziekt!

9 Stop stank- en verkeersoverlast ESBRO! van fa liet belaag vsa de vveagelegeflheid vind ik dat de gemeente ailesta liet werk moet stellen om de Esbroeea geschikte locatie binnen haar gemeentegrenzen aan te Meden. Tot \ alles gedaan woiden om de overlast tot een minimum te beperken, rfim. i/ïd 5VW <CGLA / -

10 Stop stank- en verkeersoverlast ËËÉRÖ! Ondergetekende vindt liet. lüetmwr van deze tijd dat een bedrijf dat zoveel overlast veroorzaam, in liet centram vaak oaze wxxaimjk blijft fjestaau. Omdat blijkt dat eea Gavöldaeode tectaisclïe middeloi aga ma. de stankoverlast weg te nemen, pleit ik voor een stractmele oplossing; \-erplaatang van de Esbro naar een locatie

11 Stop stank- en verkeersoverlast ESBRO! Ondergetekende vindt het niet meer van deze t p dat een bedrijf dat zoveel overiast veroorzaakt, in het centrum van onze woonwijk bbjift bestaan. Omdat öflkt dat er onvoldoende technische middelen zijn om de stankoverlast weg te nemen, pleit ik voor een structurele optessïng; verplaatsing van de Esbro naar een locatie waar omwonenden geen last hebben van de verkeers- en stankoverlast In het belang van de werkgelegenheid vindt fk dat de gemeente alles in het werk moet steben om de Esbro een geschikte locatie binnen haar gemeentegrenzen aan te bieden. Tot het moment van feitelijke verplaatsing moet alles gedaan worden om de overlast tot eert minimum te beperken. Handtekening

12 Stop stank- en verkeersoverlast ESBRO! Ondergetekende vindt het niet meer van deze tijd dat een bedrijf dat zoveel overlast veroorzaakt, in het centrum van onze woonwijk blijft bestaan. Omdat blijkt dat een onvoldoende technische middelen zijn om de stankoverlast weg te nemen, pleit ik voor een structurele oplossing; verplaatsing van de Esbro naar een locatie waar omwonenden geen last hebben van de verkeers- stank en vuüoverlasl In het belang van de werkgelegenheid vind ik dat de gemeente alles in het werk moet stellen om de Esbro een geschikte locatie binnen haar gemeentegrenzen aan te bieden. Tot het moment vanfeitelijkeverplaatsing moet plles ged*»pn worden <*m de overlast tot een wiinitmim te beperken _ f Naam * Adres fïandtckemiig

13 Stop stank- en verkeersoverlast ESBRO! \ Ondergetekende vindt het niet meer van deze tijd dat een bedrijf dat zoveel overlast veroorzaakt, in het centrum van onze woonwijk blijft bestaan. Omdat blijkt dat een onvoldoende technische middelen zijn om de stankoverlast weg te nemen, pleit ik voor een structurele oplossing; verplaatsing van de Esbro naar een locatie waar omwonenden geen last hebben van de verkeers- stank en vuiloverlast. In het belang van de werkgelegenheid vind ik dat de gemeente alles in het werk moet stellen om de Esbro een geschikte locatie binnen haar gemeentegrenzen aan te bieden. Tot het moment vanfeitelijkeverplaatsing moet alles gedaan worden om de overlast tot een minimum te beperken.

14 Stop stank- en verkeersoverlast ESBROI Ondergetekende vindt bet aiet meer van deze tijd dat eea bedrijf dat ssveel overlast veroorzaakt, in bet centran vaa onze woonwijk Mijft bestaan. Omdat blijkt dat een onvoldoende technische middelen zijn om de stankoverlast weg te nemen, pleit ik voor een structurele oplossing -verplaatsing van de Esbro naar een locatie waar otaw In het belang van de -werkgg g geschikte locatie binnen haar gemeentegrenzen aan te Meden. Tot het moment van feitelijke verplaatsing moet J11I>_-d i n \< dei oiii d>. PM 11 i \ 1 u i u ï'mi i i t b-pul vii _ Naam Vdrcs llandrektninjj ' 7 9 cp ' ' / - HoU**" 'TT Ho \Jr^j<f y L « ix "7T i il \S tr iül isi

15

16 Stop steak- en verkeersoverlast ESBROÏ inliet c^öram

17 Stop stank- en verkeersoverlast ESBRO! Ondergetekende vindt het niet meer van deze tijd dat een bedrijf dat zoveel overlast veroorzaakt, in het cenfram van onze woonwijk blijft bestaan. Omdat blijkt dat een onvoldoende technische middelen, zijn om de stankoverlast weg te nemen, plek ik voor een structurele oplossing; verplaatsing van de Esbro naar een locatie waar omwonenden geen last hebben van de verkeers- stank en vuiloverlast In het belang van de werkgelegenheid vind ik dat de gemeente alles in het werk moet stellen om de Esbro een geschikte locatie binnen haar gemeentegrenzen aan te bieden. Tot aet moment vanfeitelijkeverplaatsing moet aües gedaan worden om de overlast tot een minimum te beperken. r -, 'A B M

18 c Stop stank- en verkeersoverlast ESBRO! Ondergetekende vindt het aiet meer vaa deze tijd dat een bedrijf dat zoveel overiast veroorzaakt, ia het centrum stankoverlast weg te nemen, pleit ik voor een strueteele oplossing; verplaatsing van de Esbro agar een locatie waar ebkfeaenden geea last hebben vaa de verkeer»- stank en vuüoveriast Bi bet belang vaa de Trakgeïëgenheid viad ik dat de gemeente alles m het werk moet steden om de Kbio een geschikte locatie biffiïen haar gemeetóegrenzen aaa te bieden. Tot bstmsmsiê. vaafeitelijkeverplaatsing moet alles gedaan warden om de overlast tot een mamman te bepeefeen.

19

Geachte aanwezigen, Dank aan de Burgemeester en Wethouders voor de kans ons woord te doen.

Geachte aanwezigen, Dank aan de Burgemeester en Wethouders voor de kans ons woord te doen. Geachte aanwezigen, Dank aan de Burgemeester en Wethouders voor de kans ons woord te doen. Ik ben Jeroen van Walstijn, van de bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort. Wij hebben kennis genomen van

Nadere informatie

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet 30 september 2011 RA111323 Samenvatting De bewoners van de Prins Hendrikkade 1 t/m 30 in Diemen hebben al

Nadere informatie

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29 enquête resultaat Een korte snelle inventarisatie van hoe Leidsche Rijn denkt over de zes windmolens op Lage Weide, die de gemeente Utrecht wil f aciliteren. Er zijn maar een paar vragen, waar woont u

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Concept notulen Overleg ZIGGO en COAX NL. Datum: donderdag 3 juli 2008. Plaats: Utrecht

Concept notulen Overleg ZIGGO en COAX NL. Datum: donderdag 3 juli 2008. Plaats: Utrecht Concept notulen Overleg ZIGGO en COAX NL. Datum: donderdag 3 juli 2008 Plaats: Utrecht Aanwezig: Ziggo: Jeroen de Gier; Manager Customer Experience COAX NL: Peter de Jong PR Hans Ronhaar, Voorzitter Agenda:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

DE FRACTIE VAN DE PVDA.

DE FRACTIE VAN DE PVDA. Concept Memorie van antwoord van burgemeester en wethouders op de schriftelijke politieke vragen van de raadsfracties naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2009. DE FRACTIE VAN DE PVDA. 1. Hoe hoog schat

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM Amsterdam, 9 maart 2011 Betreft: inspraak aanpak leegstand

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Noord Bezoekadres Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord Postbus 37608 1030 BB Amsterdam Telefoon: 14 020 Fax: 020 634 9340 www.noord.amsterdam.nl Retouradres: Postbus

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 12-11-2013 Registratienummer Naam raadslid Fractie Portefeuillehouder(s) Rs13.00766 Beryl Dreijer Beryl Dreijer F.M. Weerwind Onderwerp: Declaraties,

Nadere informatie

Enquête GSM-ontvangst: resultaten en conclusies

Enquête GSM-ontvangst: resultaten en conclusies Enquête GSM-ontvangst: resultaten en conclusies CDA Zaltbommel, 20 november 2013 Inhoud 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 4 3 Achterliggende onderzoeksvragen... 4 4 Resultaten... 5 4.1 Respons... 5 4.2

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend

Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend Algemene Beschouwingen 2007 over Begroting 2008 e.v. Gemeente Dordrecht Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend PARTIJ VAN DE ARBEID DORDRECHT Hilton Weidema, Fractievoorzitter PvdA Dordrecht

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER Zoetermeer, april 2015. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 14 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 september 1998 Rapportnummer: 1998/383

Rapport. Datum: 15 september 1998 Rapportnummer: 1998/383 Rapport Datum: 15 september 1998 Rapportnummer: 1998/383 2 Klacht Op 9 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van L. te Bloemendaal, ingediend door C. te Leiden, met een klacht over

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor docenten Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij

Nadere informatie

ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER

ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER In dit document staan de schakels beschreven die een rol spelen in de 14+netnummer telefonieketen. Bij één van die vier schakels kan een oorzaak liggen, waardoor het

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 73-2009 Oordeel Verzoekster Mevrouw V.R. te Zwolle. Datum verzoekschrift Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het?

in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het? in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het? Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wie kunnen klagen bij het tuchtcollege?... 3 3 Over wie klagen?... 4 4 Waarover klagen?... 5 5 De tuchtrechtprocedure... 6 5.1

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor ouders Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun

Nadere informatie

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken Mei 2015 Aanleiding Op 28 april 2015 is in het college een raadsvoorstel vastgesteld over de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.7.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.7.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.7.5 vervallen: het (bijna) gelijknamige bericht, datumnr 0509-925 Tuchtrecht in de gezondheidszorg Hoe werkt het? algemene informatie bronnen - www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie