Master of Science in de Stedenbouw en de Ruimtelijke planning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master of Science in de Stedenbouw en de Ruimtelijke planning"

Transcriptie

1 Master of Science in de Stedenbouw en de Ruimtelijke planning Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Universiteit Gent Jozef Plateaustraat Gent

2 Inhoudsopgave p.3 intro p.7 doelstelling p.9 concept p.13 onderzoek p.15 programma p.25 toelatingsvoorwaarden p.27 beroepsmogelijkheden

3 intro De ruimte waarin we leven lijkt op veel manieren een evidentie te zijn. Die ruimte ontstaat evenwel niet vanzelf. Ze is het resultaat van vele plannen, projecten, ontwerpen en processen. Er komt immers heel wat bij kijken om een stationsproject op de sporen te krijgen, een nieuwe weg aan te leggen of een stadsbos aan te planten. Er zijn tal van ruimtelijke opgaven in steden en in de open ruimte. Soms moet er een ontwerp opgemaakt worden, of een beleidsvisie, dan weer is er nood aan een juridisch kader of juist aan heel concrete bouwopgaven. Dit alles is nu net het zeer brede vakgebied van de stedenbouw en de ruimtelijke planning. Elke opgave in de ruimte vraagt om een specifieke aanpak met eigen kennis en vaardigheden. Mensen met expertise op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke planning kunnen daartoe bijdragen. Misschien fascineren ook jou al die verschillende aspecten. De opleiding Master in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning (masrp) biedt je in dat geval een brede waaier aan kennis en vaardigheden om mee te werken aan de ruimte die we dagdagelijks gebruiken. 3

4 Een universitaire master De masrp aan de UGent beoogt het vormen van academisch breed geschoolde stedenbouwkundigen en ruimtelijk planners met een gecombineerde deskundigheid op het vlak van project, ontwerp en planning, onderzoek, procesmanagement en beleidsinstrumentarium in functie van ruimtelijke ontwikkeling. De opleiding beoogt het vormen van personen die kritisch en zelfstandig kunnen opereren in het vakgebied van de stedenbouw en de ruimtelijke planning met aandacht voor de integratie van theoretische en methodische kennis en de vaardigheid om deze in de praktijk toe te passen in een procesmatige benadering. Dit vereist een kritisch-wetenschappelijke, methodische, communicatieve en creatieve ingesteldheid, bekwaam en bereid blijvend kennis van de ruimte te verwerven vanuit het besef dat de ruimte dynamisch is. Stedenbouw en ruimtelijke planning worden hierbij breed opgevat en strekken zich uit van het stadsproject en de stedenbouwkundige ingreep tot en met het regionaal project. Het kennis- en vakgebied is dus zeer ruim. Bijgevolg zijn interdisciplinariteit en teamwerk sleutelwoorden voor de Master die een brede opleiding nastreeft, gericht op een integrerende benadering van de ruimte die de verschillende schaal- en beleidsniveaus doorkruist en overschrijdt. 4

5 Deze brochure De brochure start met de basisdoelstelling en het concept van de opleiding. Doorheen de opleiding willen we je een aantal vaardigheden aanleren die centraal staan in de opleiding en die de basis vormen voor een onderbouwde en creatieve loopbaan als ruimtelijk planner. Deze zetten we voor jou op een rijtje. Als academische opleiding is de masrp ingebed in het onderzoek dat gevoerd wordt aan de eigen universiteit. De opleiding kan putten uit ervaring van verschillende departementen en onderzoekscellen. We schetsen je kort hun onderzoeken. Vervolgens lichten we je het programma van de opleiding toe. Het curriculum van het eerste en tweede masterjaar overlopen we en we staan in het bijzonder stil bij een aantal opleidingsonderdelen die een centrale plaats innemen, zoals de studio s en de masterproef. Afhankelijk van je vooropleiding een bachelor of master zijn er verschillende trajecten doorheen de opleidingen mogelijk. We lijsten daarom alle toelatingsvoorwaarden op. Tenslotte willen we je ook een beeld geven van de beroepsmogelijkheden. Het werkveld van de stedenbouw en de ruimtelijke planning is zeer breed en divers. Ongetwijfeld vind jij er ook je gading in! Wij hopen dat de masrp jou mag aanspreken en dat we je in onze opleiding mogen verwelkomen. 5

6 6

7 doelstelling Het spreekt voor zich dat vandaag niemand alle kennis en vaardigheden die in ontwerp, project, proces en instrumentarium in de stedenbouw en de ruimtelijke planning samenkomen, nog volledig kan beheersen. De stedenbouwkundige en ruimtelijk planner die individueel en geïsoleerd het hele ruimtelijk ontwikkelingsproces in al zijn aspecten beheerst en draagt, is daarom niet de norm voor de opleiding. Essentieel is dat de stedenbouwkundige en ruimtelijk planner, door zijn basisopleiding, een generalist is: de specifieke, eigen competentie is dat hij inzicht heeft in alle aspecten van de stedenbouw en de ruimtelijke planning en beschikt over een basisvertrouwdheid met de kenniscompetenties van alle partners waarmee hij bij de uitoefening van een activiteit als stedenbouwkundige of ruimtelijke planner moet samenwerken. De opleiding beoogt, naast een brede en algemene kennisbasis van planning, project en ontwerp, de mogelijkheid om een eigen profiel te ontwikkelen dat als dusdanig geen specialisatie inhoudt. Een bijzondere ervaring of kennis op één gebied (als expert, als ontwerper, als onderzoeker...) kan de stedenbouwkundige en ruimtelijk planner een eigen plaats bezorgen in het vakgebied en in het beroepsleven. De opleiding moet dus de mogelijkheid creëren om eigen interesses te ontwikkelen en om in sommige competenties uit te munten. De opleiding verzekert dus inhoudelijk minimaal: een goede introductie en leerschool in de praktijk en de in te zetten middelen bij het stedenbouwkundig project en bij de ruimtelijke planning; kennis van en inzicht in de juridische, bestuurlijke en instrumentele aspecten van de ruimtelijke ordening; besef van de betekenis en het maatschappelijk belang van de stedenbouw en de ruimtelijke planning 7

8 middels historische en theoretische reflectie; kennismaking met de beroepspraktijk, en training in wetenschappelijk werk en in onderzoek. Het programma, samen met de leeromgeving van de opleiding, moeten de student verder de tijd, de middelen en de intellectuele mogelijkheden bieden om, naargelang de eigen mogelijkheden en interesses, zich te bekwamen in één van de bijzondere aspecten van het vakgebied. De opleiding biedt de mogelijkheid om individuele sterktes eenzijdig te ontwikkelen, én tegelijk de student het besef bij te brengen dat de opleiding van de individuele student, hoe breed ook, omwille van de aard van de zaak zelf, nooit het hele vakgebied volledig kan omvatten. De masrp wil de opleiding daarbij expliciet verbinden met en laten steunen op de aanpak, de standaarden en de specifieke creativiteit van de universitair gevormde academicus. Dit houdt onder meer in dat zowel de contextualiserende vakken als de basiswetenschappelijke en technische vakken worden gedoceerd. 8

9 concept Stedenbouw en ruimtelijke planning zijn geen homogene wetenschappelijke disciplines. Het zijn kennisvelden en complexe maatschappelijke praktijken die steunen op, of zich laten begeleiden door zeer verschillende, heterogene kennisdisciplines en bijzondere vaardigheden. De student in de stedenbouw en de ruimtelijke planning moet daarom niet alleen geïntroduceerd worden in de afzonderlijke kennisdisciplines, maar moet ook de complexiteit van de praktijk van de stedenbouw en de ruimtelijke planning ervaren en zien hoezeer verschillende kennisdisciplines kunnen samenkomen in het creatief formuleren van de stedenbouwkundige en ruimtelijke planningsopdrachten en ontwerpoplossingen. De masrp aan de UGent biedt daarom een opleiding die evenwichtig is opgebouwd rond volgende vijf pijlers : INSTRUMENTARIUM PROJECT RUIMTE PROCES THEORIE (1) Ruimte Opbouwen van kennis van de ruimte door een grondige ruimtelijke analyse op verschillende schaalniveaus (bijvoorbeeld van de verschillende ruimtelijke processen, functies en structuren) maar ook door de synthese van de bestaande stedenbouw- en planningscontext en de randvoorwaarden vanuit andere beleidsdomeinen. Dit 9

10 houdt ook de kennis in van maatschappelijke voorwaarden en systemen, zoals sociaal-ruimtelijke organisatie, visies, duurzaamheid, ruimtelijke draagkracht en kwaliteit voor de toekomst. (2) Theorie Vertrouwd zijn met theorieën, conceptuele modellen en visievorming in de stedenbouw en de planning en hun mogelijkheden met het oog op de toepassing ervan inzake de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een gebied op verschillende schaalniveaus. (3) Project Concipiëren en plannen op verschillende schaalniveaus met aandacht voor ontwerp- en planningsopgaven die exemplarisch zijn voor de ruimtelijke problematieken in verstedelijkte regio s en in grensoverschrijdende situaties in Europa die aansluiten bij de hedendaagse maatschappelijke context, trends en ontwikkelingen. (4) Proces Omgaan met en aansturen van stedenbouwprojecten en planningsprocessen met inzicht in strategieën, management, communicatie en advisering, en gericht op het opmaken en uitvoeren van plannen en hun besluitvorming. (5) Instrumentarium Hanteren van de juiste bestuurs- en beleidsinstrumenten (plannen, vergunningen, advisering, subsidiëring, etc.) bij verschillende ontwerp- en planningsopgaven met het oog op een correcte toepassing van de wetgeving en de reglementering inzake ruimtelijke ordening en met het oog op de beoordeling, de ruimtelijke opportuniteit en de realisering van projecten. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan het vertalen van de ontwerpen in concrete bestemmingen, ruimtelijke structuren, inrichting en beheer op verschillende schaalniveaus. 10

11 11

12 12

13 onderzoek Op het vlak van onderzoek in de stedenbouw en de ruimtelijke planning heeft de UGent een jarenlange traditie. Deze onderzoekstraditie in relatie tot stedenbouw en ruimtelijke planning wordt vandaag voornamelijk gecontinueerd door de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Vakgroep Civiele Techniek; door Labo S, het laboratorium voor stedenbouwonderzoek van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw; door de onderzoeksgroepen Sociale en Economische Geografie (SEG) en Landschapskunde van de Vakgroep Geografie. Hieronder worden bondig de voor de opleiding vier belangrijkste onderzoeksgroepen besproken. AMRP: Het onderzoek van de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning richt zich vooral op het regionale schaalniveau. Hoofdthema s van onderzoek zijn ruimtelijk beleid en ruimtelijk ontwerp in het bijzonder met betrekking tot de open ruimte in Vlaanderen, tot de ruimtelijke economie en de mobiliteit. Labo S: Dit labo voor stedenbouwonderzoek verricht zowel historischanalytisch als ontwerpend onderzoek op het vlak van het stadsontwerp, de stedenbouw en het landschap, met toepassingen zowel in het buitengebied en in de verstedelijkende omgeving als in de kernsteden en historische stadscentra. 13

14 Landschapskunde: Deze onderzoeksgroep ontwikkelt het landschapsonderzoek met nadruk op de geografie; de landschapstypologie en -chorologie; landschapsdynamiek, landschapsgenese en landschapsgeschiedenis met bijzondere aandacht voor Europa en het cultuurlandschap als erfgoed; landschapsarchitectuur en -design; landschapszorg in de internationale en Vlaamse context. SEG: Binnen de afdeling Sociale en Economische Geografie (kortweg SEG) staan momenteel drie onderzoeksdomeinen centraal: (1) locatietheoretisch onderzoek, (2) transportgeografie, transporteconomie en logistiek, en (3) stadsgeografie, stedelijk beleid en wereldstedenanalyse. 14

15 programma Algemeen Administratief is de opleiding ondergebracht binnen de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent, alhoewel het geen Master in de ingenieurswetenschappen betreft. Docenten binnen de masrp zijn niet alleen verbonden aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw en de vakgroep Civiele Techniek (Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning) van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, maar bijvoorbeeld ook aan de vakgroep Geografie van de Faculteit Wetenschappen. Daarnaast bevat de opleiding keuzevakonderdelen uit verschillende faculteiten van de UGent. Het programma van de Master bedraagt 120 studiepunten, verdeeld over vier semesters van elk twaalf weken. De cursussen worden alle gedoceerd in Gent. De opleiding kan ook deeltijds worden gevolgd, al dan niet gecombineerd met een professionele bezigheid. Het eerste jaar van het masterprogramma voorziet in een solide theoretische basis met zeven algemene opleidingsonderdelen. In functie van de gevolgde vooropleiding wordt deze basis aangevuld met enkele specifieke opleidingsonderdelen die de reeds vergaarde kennis over de omgang met ruimte en ruimtelijke dynamiek aanvullen. 15

16 masrp - jaar 1 In het eerste jaar zal je worden uitgedaagd om daadwerkelijk ruimte en ruimtelijke dynamiek te onderzoeken in studio s op verschillende schaalniveaus. De bijzondere vraagstukken bieden dan weer projectmatige verdiepingen van relevante thema s in de stedenbouw en ruimtelijke planning en bereiden voor op zelfstandig onderzoek. De seminarievorm van deze bijzondere vraagstukken stimuleert een continue interactie tussen docent en student wat als een wezenlijk deel van het leerproces binnen deze opleidingsonderdelen wordt beschouwd. Algemene opleidingsonderdelen - Ruimtelijke Planning: van theorie tot ruimtelijk management (6 SP) - Stedelijke en regionale economie (3 SP) - Onderzoek in stedenbouw en ruimtelijke planning (3 SP) - Instrumentarium van de ruimtelijke planning (3 SP) - Studio ruimtelijke analyse en regionaal project (8 SP) - Studio ruimtelijke analyse en stedelijk project (8 SP) - Sociologie (partim) (3 SP) Algemene opleidingsonderdelen afhankelijk van de vooropleiding Vooropleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur & Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde - Actuele vraagstukken van sociaal- en economisch-geografische aard (3 SP) - Landschapskunde en landschapszorg (3 SP) - Wereldsteden (5 SP) - Milieu-economie en -beleid (4 SP) Vooropleiding Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: landen bosbeheer en Bachelor in de geografie en geomatica, afstudeerrichting geografie - Geschiedenis van de stedenbouw (3 SP) 16

17 - Theorie van de stedenbouw (3 SP) - Stadsanalyse (6 SP) - Verkeerskundige aspecten van mobiliteit en infrastructuurontwerp (3 SP) Keuzeopleidingsonderdelen Voor 19 studiepunten te kiezen uit een uitgebreide lijst, die onder andere volgende vakken bevat: Projectmanagement, Landschapskunde en Landschapszorg, Culturele antropologie, Landbouw- en plattelandsbeleid, Milieu-effectenrapportering, Historische geografie, Arbeid en tewerkstelling, Fysisch onderzoek van milieuverontreiniging: geluidshinder, Inleiding in de wereld-systeemanalyse, etc. Bijzondere vraagstukken Voor 12 studiepunten aan bijzondere vraagstukken te kiezen in verschillende onderzoeksdomeinen: Planning en beleid, Theorie van de publieke ruimte, Lanschapskunde en landschapszorg, Klimaat en integraal waterbeheer, Stedenbouw en landschap, Geschiedenis en theorie van de niet-europese stad en architectuur, Theorie en geschiedenis van de stedenbouw, Stadsanalyse en -ontwerp. Atelier : Gent - Wetteren 17

18 masrp - jaar 2 In het tweede jaar van het masterprogramma wordt de theoretische basis van het eerste jaar gebruikt in een drietal algemene opleidingsonderdelen die gericht zijn op het vergaren van specifieke kennis op het vlak van ruimtelijk beleid en management. Parallel wordt de voeling met de ruimtelijke werkelijkheid behouden door middel van een studio en bijzondere vraagstukken. Algemene opleidingsonderdelen - Ontwerpstudio stedenbouw en infrastructuur (8 SP) - Juridische aspecten (5 SP) - Integrerend ruimtelijk beleid (3 SP) Keuzeopleidingsonderdelen Voor 19 studiepunten te kiezen uit een uitgebreide lijst (zie masrp - jaar 1) Bijzondere vraagstukken Voor 12 studiepunten aan bijzondere vraagstukken te kiezen in verschillende onderzoeksdomeinen (zie masrp - jaar 1) Masterproef De masterproef (24 SP) is een persoonlijke wetenschappelijke studie over een onderwerp dat de student(e) kiest binnen zijn/haar specialisatie in overleg met een of meerdere promotoren. De masterproef wordt gedurende het jaar begeleid door een wetenschappelijk team. Tussentijds vinden presentaties van het onderzoek plaats. De masterproef vormt een grondige kennismaking met het wetenschappelijk onderzoek en zijn methoden. Het masterprogramma voorziet in een masterproef ter waarde van 24 studiepunten en vormt hierdoor het meest substantiële onderdeel van de opleiding. Van de student(e) wordt verwacht dat hij/zij aantoont tijdens de opleiding voldoende analytisch, synthetiserend en/of ontwerpend vermogen te hebben ontwikkeld. Bovendien kan de student(e) door de keuze 18

19 Atelier : Scheldelandschapspark 19

20 van het onderwerp van zijn/haar masterproef een inhoudelijke klemtoon aan zijn/haar mastertitel verbinden. De masterproef kan zowel theoretisch als ontwerpend gericht zijn, of als een combinatie van beide. De masterproef steunt op fundamentele pijlers zoals een systematische, controleerbare, kritische en persoonlijke analyse, synthese en interpretatie van de beschikbare, relevante en eigentijdse literatuur; het opbouwen van een corpus van bronnen; een logisch sluitende rapportering. Inhoudelijk kan een veelheid aan aspecten van de stedenbouw en ruimtelijke planning in het kader van de masterproef aan bod komen waarbij de onderwerpen aansluiten bij het lopend onderzoek van de promotor(en). 20

21 studiereis Marseille studiereis Emscher Park studiereis Kopenhagen 21

22 Studio s De studio s zijn dé gelegenheid om de theorie zelf toe te passen in een praktische opdracht. In de studio maakt de student(e) kennis met actuele en vaak voorkomende ontwerpopgaven en leert hij/zij om te gaan met de complexiteit van het werkveld. Dit vergt creatief, kritisch, strategisch en oplossingsgericht denken over de opgave op maat van de specifieke ruimte: oplossingen en voorstellen moeten niet alleen inhoudelijk steek houden, maar moeten ook de toets met de realiteit kunnen doorstaan. Verschillende soms theoretische, soms heel praktische overwegingen moeten met andere woorden worden geïntegreerd in een unieke toepassing. In de studio worden verschillende vaardigheden gecombineerd: ontwerp, onderzoek, grafische uitwerking van plannen en presentaties, presenteren, communicatie, overleg, Door het werken in groepsverband worden verschillende vaardigheden sowieso in een team verenigd, maar het is ook aan de studenten om eigen klemtonen te leggen in de uitwerking van het project. Een specifieke voorkennis, bijvoorbeeld van grafische programma s is dus niet vereist. In de ateliers worden de studenten individueel en in groep begeleid met een permanente evaluatie doorheen het jaar en met een eindjury. Doorheen de opleiding worden drie studio s georganiseerd: De Studio ruimtelijke analyse en regionaal project situeert zich op het niveau van de regio. Zo werd er de voorbije academiejaren door de studenten gewerkt aan een ruimtelijke visie en ontwerp voor vier Oost-Vlaamse steenwegen (2006), voor verschillende opgaven in het Meetjesland (2007), voor het Scheldelandschapspark van Temse tot Antwerpen (2008), voor multimodale ruimtelijke strategieën voor het E17-netwerk (2009), voor verschillende regionale ontwerpopgaven aan de Kust (2010). Studio ruimtelijke analyse en stedelijk project stelt scherp op het schaalniveau van de concrete stedenbouwkundige opgave en het stedelijk project. Door de studenten werden de laatste jaren onder 22

23 Atelier : Steenwegen 23

24 andere streefbeelden opgemaakt voor steenwegen, stadsprojecten gemaakt voor stationsomgevingen, inrichtingsplannen voor woongebieden en bedrijventerreinen, beeldkwaliteitsplannen voor open ruimtegebieden. Deze studio bekijkt ook de ruimtelijke evenwichten tussen steden en buitengebieden. De studenten komen in aanraking met probleemstellingen op stedelijke schaal of grote economische of culturele projecten met ruimtelijke neerslag. De ambitie van de Ontwerpstudio stedenbouw en infrastructuur, is de studenten een systematisch en praktijkgericht inzicht verschaffen in een stedenbouwkundig ontwerpproces, waar het schaalniveau van de regio en de stad met elkaar worden verweven via een grootschalig (infrastructuur)project, zoals de organisatie van de Olympische spelen of het inpassen van een lightrail in de Scheldevallei tussen Gent en Antwerpen. In de studio wordt aan de hand van een concreet plannings- en ontwerpvraagstuk voor een bepaald gebied onderzocht welke krachten op een bepaald niveau inwerken en hoe je hiermee op een ontwerpmatige manier kan om gaan. Zoals de titel laat vermoeden is deze studio meer gericht op het ontwerp, waardoor hij zich onderscheidt van de andere studio s. Het gaat hier om het leren herkennen van ruimtelijke structuren, het onderscheiden van de karakteristieke elementen en deze zelf leren inzetten in het planningproces door middel van een ontwerpende attitude 24

25 toelatingsvoorwaarden Rechtstreekse toelating Diploma s bachelor-masterstructuur: Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur / Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: land- en bosbeheer / Bachelor in de geografie en de geomatica, afstudeerrichting geografie / Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur / Master in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer / Master in de geografie en de landmeetkunde / Master in de geografie / Master in de architectuur Diploma s van vóór de bachelor-masterstructuur: Burgerlijk ingenieur-architect / Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer / Licentiaat in de geografie / Architect Toelating na slagen voor voorbereidingsprogramma Diploma s bachelor-masterstructuur: - Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde / Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde / Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde / Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde - Alle diploma s van master-na-bachelor- en master-na-masteropleidingen die niet vermeld zijn bij rechtstreekse toelating Diploma s van vóór de bachelor-masterstructuur: Burgerlijk bouwkundig ingenieur / Industrieel ingenieur bouwkunde 25

26 Toelating na slagen voor schakelprogramma Bachelor in de landschapsontwikkeling Aangepaste programma s voor houders van een aanverwant masterdiploma Studieduurverkorting kan worden verkregen voor wie reeds één van onderstaande diploma s behaalde: Diploma s bachelor-masterstructuur: - Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur, afstudeerrichting: stadsontwerp en architectuur - Master in de geografie, die tevens de Major Landschapskunde en -planning of de Major Sociale en economische geografie heeft gevolgd. Diploma s van vóór de bachelor-masterstructuur: - Gediplomeerde in de aanvullende studies van ruimtelijke planning (interuniversitair: UGent-K.U.Leuven) Voor vragen hieromtrent, contacteer de trajectbegeleider: 26

27 beroepsmogelijkheden Wat na de opleiding? Je vooropleiding, maar ook het traject dat je zelf aflegt in de masrp via keuzevakken, studio s en masterproef, laten je toe eigen accenten te leggen. Misschien voel je je meer aangetrokken tot het ontwerp of onderzoek, of verkies je de beleidsmatige aspecten of procesbegeleiding. Dit maakt dat er ook een brede waaier openligt aan mogelijke beroepskeuzes. Ruimtelijke planners kunnen zowel in de publieke als in de privésector terecht met hun diploma: - als stedenbouwkundig ontwerper in een architecuurbureau of een gespecialiseerd ontwerpbureau - als deskundige op het vlak van planning, mobiliteit, landschappen, milieu, bij een studie- of ontwerpbureau - als projectbegeleider bij bijvoorbeeld een (stads)ontwikkelingsbedrijf, een intercommunale of een private ontwikkelaar - als ambtenaar op gemeentelijk, provinciaal of Vlaams niveau in het beleidsdomein van stedenbouw en ruimtelijke planning; het diploma van Master in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning is trouwens een vereiste om te kunnen worden erkend als ruimtelijk planner en om te kunnen functioneren als stedenbouwkundig of planologisch ambtenaar - als ambtenaar op een van deze drie niveaus in andere beleidsdomeinen natuur, economie, landschappen, huisvesting, milieu, waarbij een affiniteit met stedenbouw en ruimtelijke planning een meerwaarde betekent. 27

28 Daarnaast biedt het diploma van Master in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning ook een opstap naar eventuele verdere specialisatie op doctoraatsniveau en master na masterniveau. Wie weet zit er in jou een onderzoeker aan een wetenschappelijke instelling, universiteit of studiedienst verborgen? 28

29 Meer info over de opleiding: Nog vragen?

Master of Science in de Stedenbouw en de Ruimtelijke planning

Master of Science in de Stedenbouw en de Ruimtelijke planning Master of Science in de Stedenbouw en de Ruimtelijke planning Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Universiteit Gent Jozef Plateaustraat 22 9000 Gent www.ugent.be/ea Inhoudsopgave p.3 intro

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Master in de architectuur

Master in de architectuur CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT Master in de architectuur Trajecten: Advanced Architectural Design Explorative Architectural Design Urban Architectural Design Faculteit Architectuur Masteropleiding architectuur

Nadere informatie

Master in het toerisme

Master in het toerisme Master in het toerisme Faculteit Wetenschappen Toerisme spontaan roept dat woord allicht vakantieherinneringen bij je op of doet het je denken aan brochures vol aanlokkelijke foto s van plaatsen die je

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 13 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot bepaling van de diploma's van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden aangesteld als ambtenaar

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

MASTER IN DE STEDENBOUW EN DE RUIMTELIJKE PLANNING

MASTER IN DE STEDENBOUW EN DE RUIMTELIJKE PLANNING MASTER IN DE STEDENBOUW EN DE RUIMTELIJKE PLANNING Enkele alumni aan het woord Elke Dhaenens Tijdens mijn studies architectuur groeide de belangstelling voor ontwerpend onderzoek en de nieuwsgierigheid

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen LEUVEN t Bruggen naar ingenieurswetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen voor bachelors en masters in de industriële wetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Gent kiest stadsbouwmeester en installeert kwaliteitskamer

Gent kiest stadsbouwmeester en installeert kwaliteitskamer Gent kiest stadsbouwmeester en installeert kwaliteitskamer Het Gentse college van burgemeester en schepenen keurde op 6 juli 2017 het resultaat van de selectieprocedure voor de stadsbouwmeester goed. Peter

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT. Master in de interieurarchitectuur. Faculteit Architectuur

CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT. Master in de interieurarchitectuur. Faculteit Architectuur CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT Master in de interieurarchitectuur Faculteit Architectuur De academische opleidingen aan de hogescholen (met uitzondering van de kunstopleidingen) werden in 2013 universitaire

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: LEUVEN t Master in de ingenieurswetenschappen: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen Faculteit Ingenieurswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België.

Nadere informatie

Onderwijsdag AUHL 18 januari Evalueren van artistiek gebonden projecten. Een practice van de opleiding Architectuur.

Onderwijsdag AUHL 18 januari Evalueren van artistiek gebonden projecten. Een practice van de opleiding Architectuur. Onderwijsdag AUHL 18 januari 2016 Evalueren van artistiek gebonden projecten. Een practice van de opleiding Architectuur. i PRACTICE: matrix / leerlijn / eindcompetenties / deelcompetenties / evaluatiecriteria

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate, design & create Waarom kiezen voor dit postgraduaat? Je maakt op een unieke manier kennis met de industrie door middel

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Sinds academiejaar 2013-2014 bieden de KU Leuven en de Universiteit Utrecht je de gelegenheid om in een internationale context

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

DLR families Architectuur en Ingenieurswetenschappen Architectuur

DLR families Architectuur en Ingenieurswetenschappen Architectuur DLR families Architectuur en Ingenieurswetenschappen Architectuur Aard van de opleidingen: academiserende opleidingen en verwante universitaire opleidingen VLIR VLHORA procesbegeleider: Conny Devolder

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Vanaf academiejaar 2013-2014 bieden de KU Leuven en de Universiteit Utrecht (UU) je de gelegenheid om in een internationale

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Master in de sterrenkunde. Faculteit Wetenschappen. Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com

Master in de sterrenkunde. Faculteit Wetenschappen. Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com Master in de sterrenkunde Faculteit Wetenschappen Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com Sterrenkunde, een uitdagende masteropleiding Bij de opleiding sterrenkunde aan de KU

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

Masteropleidingen. GENT EN BRUSSEL t. Architectuur Interieurarchitectuur Stedenbouw en ruimtelijke planning

Masteropleidingen. GENT EN BRUSSEL t. Architectuur Interieurarchitectuur Stedenbouw en ruimtelijke planning Masteropleidingen Architectuur Interieurarchitectuur Stedenbouw en ruimtelijke planning GENT EN BRUSSEL t Faculteit Architectuur KU Leuven. Inspiring the outstanding. Faculteit Architectuur Je kunt architectuur,

Nadere informatie

POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS WWW.INNOVERENDONDERNEMEN.BE INNOVEER CREËER ONTWIKKEL POSTGRADUAAT OPLEIDING INNOVEREND ONDERNEMEN Werkervaring, ondernemende en professionele

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Master in de fiscaliteit

Master in de fiscaliteit LEUVEN t Master in de fiscaliteit Faculteit Rechtsgeleerdheid Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Minor Landschapsgeschiedenis

Minor Landschapsgeschiedenis Minor Landschapsgeschiedenis Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen biedt een minor Landschapsgeschiedenis aan die zich richt op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix. Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica. Academiejaar

Competentie-invullingsmatrix. Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica. Academiejaar Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica Academiejaar 2015-2016 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Campus Sint-Andries Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken,

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie