Inleiding. toepassing vanaf 1 januari oktober Editie Overige wijzigingen 6. Wijzigingen in de RJk-bundel 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. toepassing vanaf 1 januari 2012. oktober 2012. Editie 2012. Overige wijzigingen 6. Wijzigingen in de RJk-bundel 7"

Transcriptie

1 oktober 2012 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Editie 2012 Inleiding Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2012 De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft recentelijk de editie 2012 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen gepubliceerd. De aangepaste richtlijnen zijn van toepassing op verslagjaren die beginnen op of na 1 januari 2013, tenzij anders is aangegeven. In deze factsheet treft u een overzicht van de belangrijkste gewijzigde bepalingen voortvloeiend uit editie 2012 aan. Wij gaan hierbij niet in op aanpassingen met betrekking tot bijzondere bedrijfstakken Dit jaar hebben wij wel bijzondere aandacht voor de diverse wijzigingen in de RJ die volgen uit de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht welke met ingang van 1 oktober 2012 van kracht is geworden. Volledigheidshalve begint deze factsheet met een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in de richtlijnen die op verslagjaar 2012 voor het eerst van toepassing zijn. We sluiten de factsheet af met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Richtlijnen voor kleine rechtspersonen die tegelijkertijd met de Richtlijnen voor grote en middelgrote rechtspersonen worden gepubliceerd. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Omdat geactiveerde goodwill niet tot zelfstandige kasstromen leidt, moet goodwill voor de bepaling van eventuele bijzondere waardeverminderingen toegerekend worden aan kasstroomgenererende eenheden. De RJ schrijft met ingang van 1 januari 2012 een andere methode voor het toerekenen van goodwill voor. Bij de nieuwe methode wordt de goodwill, ten tijde van de acquisitie, toegerekend aan alle (groepen van) kasstroomgenererende eenheden die na een overname naar verwachting synergievoordelen zullen behalen uit de betreffende acquisitie. Deze toerekening moet plaatsvinden op het laagste niveau waarop het management synergievoordelen en de daaraan toerekenbare goodwill voor interne managementdoeleinden beoordeelt. Het voordeel van deze methode is daarom dat beter wordt aangesloten bij de zienswijze van het management. De RJ heeft daarnaast, met ingang van 1 januari 2013, bepaald dat bij afstoting van een activiteit van de kasstroomgenererende eenheid, goodwill toegerekend dient te worden aan de activiteit ter bepaling van het verkoopresultaat. De toerekening moet op basis van de relatieve waarden van de Inhoud Inleiding 1 Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari Flexibilisering bv-wet 4 Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari Overige wijzigingen 6 Ontwerp-Richtlijnen 6 Wijzigingen in de RJk-bundel 7 Ten slotte 8 1 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

2 Toerekening goodwill aan kasstroomgenererende eenheden Top-down Buttom-up respectievelijke activiteiten of eenheden plaatsvinden, tenzij de rechtspersoon kan aantonen dat een andere methode beter toepasbaar is. Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling Wat is het verschil tussen vastgoedbeleggingen die worden herontwikkeld en vastgoedbeleggingen die nieuw worden ontwikkeld? Feitelijk geen, heeft de RJ geconcludeerd. Daarom is het kunstmatige onderscheid van Op basis van verwachte synergie effecten verwerking tussen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling (verwerking volgens RJ 212 Materiële vaste activa) en vastgoedbeleggingen die worden herontwikkeld of gerenoveerd (verwerking conform RJ 213 Vastgoedbeleggingen) verdwenen. Gezien het feit dat er geen belangrijk verschil bestaat tussen ontwikkeling en herontwikkeling, is nu in de relevante hoofdstukken bepaald dat ook de in ontwikkeling zijnde vastgoedbeleggingen verwerkt moeten worden volgens de bepalingen van hoofdstuk 213 Vastgoedbeleggingen. Dat betekent dat nu ook de reële waarde als waarderingsgrondslag kan worden gekozen. Voorheen moesten vastgoedbeleggingen in ontwikkeling tegen historische kosten worden gewaardeerd. Daarnaast heeft de RJ bepaald dat vastgoedbeleggingen waarvan de reële waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald, moeten worden gewaardeerd tegen de kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De RJ benadrukt wel dat het hier om uitzonderlijke gevallen gaat. Loyaliteitsprogramma s Het komt regelmatig voor dat rechtspersonen gebruikmaken van loyaliteitsprogramma s. Hieronder worden verstaan tegoeden die een rechtspersoon aan zijn klanten toekent in de vorm van bijvoorbeeld spaarpunten en/of bonuskaarten. De RJ bevatte voorheen geen expliciete bepalingen 2 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

3 voor de verwerking van loyaliteitsprogramma s waardoor de verkoop van een dienst of product en de daaraan verbonden tegoeden in de praktijk als één transactie werden beschouwd. Als gevolg hiervan werd omzet in zijn geheel verantwoord en werd tegelijkertijd een voorziening voor de tegoeden uit het loyaliteitsprogramma gevormd. Met ingang van 2012 worden tegoeden uit hoofde van loyaliteitsprogramma s, onder voorwaarden, als afzonderlijke component van een transactie geïdentificeerd. De opbrengsten die aan deze afzonderlijke component zijn toe te rekenen, worden dan verwerkt in de periode waarin de tegoeden worden verzilverd. De gewijzigde verwerking van loyaliteitsprogramma s kan derhalve van invloed zijn op het moment waarop omzet wordt verantwoord. Dit betekent dat ten opzichte van de bestaande praktijk, normaal gesproken, omzet voor een deel later wordt verantwoord, omdat ook de daaraan ten grondslag liggende prestatie later wordt geleverd. Financiële instrumenten, prijsgrondslagen in vreemde valuta en effecten Tegen kostprijs gewaardeerde derivaten Op grond van voorbeelden uit de praktijk, heeft de RJ een verduidelijking opgenomen over de waardering van op kostprijs gewaardeerde derivaten, waarvoor geen kostprijshedgeaccounting wordt toegepast. Als de reële waarde van deze derivaten op balansdatum lager blijkt te zijn dan de kostprijs van het derivaat moet het verschil altijd in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt. Voorheen werd dit impliciet gedaan door het vormen van een voorziening voor een verlieslatend contract. Valutatermijncontracten Met ingang van 1 januari 2012 vallen valutatermijncontracten niet langer onder de definitie van monetaire posten. Dit betekent dat er geen automatische omrekening meer plaatsvindt tegen periode-eindekoersen. Valuta-elementen in derivaten worden met ingang van 2012 volgens kostprijs of lagere marktwaarde verwerkt. Als een valutatermijncontract wordt afgesloten ter afdekking van een valutarisico op een vordering en er geen gebruik wordt gemaakt van kostprijshedge accounting, kan een mismatch ontstaan in het resultaat. De vordering wordt op balansdatum omgerekend tegen de koers op balansdatum, met verwerking van koersverschillen in de winst-enverliesrekening, terwijl dit voor het valutatermijncontract alleen geldt indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Om een dergelijke mismatch te voorkomen, is toepassing van kostprijshedge accounting inclusief bijbehorende hedgedocumentatie noodzakelijk. Voorbeeld valutatermijncontract en vordering Kostprijs hedge accounting VTC: koersverschillen via w&v Vordering: koersverschillen via w&v Hedgedocumentatie Valutatermijncontract op kostprijs Geen hedge accounting VTC: geen waardewijzigingen verwerken tenzij marktwaarde < kostprijs Vordering: koersverschillen via w&v Mismatch Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 3

4 Flexibilisering bv-recht Per 1 oktober 2012 zijn de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden. Met laatstgenoemde invoeringswet is tegelijkertijd een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in het jaarrekeningrecht zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. De nieuwe wetgeving geeft aanleiding tot enkele aanpassingen in de richtlijnen, welke met ingang van 1 oktober 2012 van kracht worden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de jaareditie 2011 hebben onder andere te maken met de (volgende) wettelijke bepalingen: voor bv s verdwijnt de minimumkapitaaleis en het verplichte maatschappelijk kapitaal; voor bv s ontstaat de mogelijkheid om aandelen uit te geven waarvan de nominale waarde in een andere valuta luidt dan in euro s; voor bv s ontstaat de mogelijkheid om stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uit te geven; het aantal verplichte wettelijke reserves voor bv s neemt af, de reserve minimumkapitaal, de reserve steunfinanciering en de euro-omzetting (bijschrijvings) reserve zullen verdwijnen; het wettelijke systeem van kapitaalbescherming wordt bij de bv gewijzigd. De aanpassing van het bv-recht leidt tot een aantal wijzigingen in de RJbundel. Deze wijzigingen betreffen over het algemeen redactionele wijzigingen. Echter, de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht kent ook een aantal inhoudelijke gevolgen: Wettelijke reserve deelnemingen en consolidatievraagstukken. De wettelijke reserve deelnemingen wordt gevormd voor het verschil (cumulatief, vanaf datum verkrijging) tussen het aandeel in de ingehouden winst en rechtstreekse vermogensmutaties van de deelneming enerzijds en het bedrag aan uitkeringen dat de deelnemende rechtspersoon zonder belemmering kan bewerkstelligen anderzijds. De in de Flexwet opgenomen uitkeringstest kan gevolgen hebben voor de eventueel op te nemen wettelijke reserve deelnemingen bij de moedermaatschappij, omdat deze bepalend is voor de hoogte van het vrij uitkeerbare vermogen. Deelnemingen en groepsrelaties. De introductie van aandelen zonder stemrecht of winstrecht kan gevolgen hebben voor de bepaling van groepsrelaties. Groepsrelaties in brede zin gaan over zeggenschap en kapitaalverschaffing en reflecteren dus de twee functies van het aandeel: de vermogensrechtelijke functie (recht op winst en reserves) en de zeggenschapsfunctie. De flex-bv introduceert stemrechtloze aandelen en aandelen die beperkt of geen recht hebben op de winst en reserves van de vennootschap. Stemrechtloze aandelen tellen niet mee voor de vaststelling van dochter- en groepsrelaties, maar wel voor de vaststelling of er sprake is van een deelneming of voor toepassing van het structuurregime. Voor aandelen met een beperkt of geen winstrecht is geen regeling getroffen, deze tellen dus wel mee bij de vaststelling van dochter- en groepsrelaties. Voor meer informatie verwijzen wij naar de factsheet `De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) welke onlangs is gepubliceerd. 4 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

5 Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2013 Toepassing combinatie 3 Waardering van deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening Titel 9 Boek 2 BW biedt de mogelijkheid om de geconsolideerde jaarrekening op te stellen op basis van IFRS, in combinatie met een enkelvoudige jaarrekening op basis van Titel 9 BW 2, waarbij de waarderingsgrondslagen worden toegepast die de rechtspersoon in de geconsolideerde jaarrekening heeft toegepast ( combinatie 3 ). Deze mogelijkheid is geboden om het vermogen in de enkelvoudige jaarrekening gelijk te kunnen houden aan het vermogen in de geconsolideerde jaarrekening. De RJ heeft verduidelijkt dat het is toegestaan dat deelnemingen die in de geconsolideerde jaarrekening worden geconsolideerd, in de enkelvoudige jaarrekening worden opgenomen tegen de nettovermogenswaarde of volgens de equitymethode. Bij de presentatie tegen de netto-vermogenswaarde wordt goodwill afzonderlijk in de balans opgenomen en bij de presentatie volgens de equitymethode als onderdeel van de post deelnemingen. Mutaties in bestaande kapitaalbelangen De RJ heeft in hoofdstuk 214 Financiële vaste activa de volgende bepalingen opgenomen die de verwerking in de enkelvoudige jaarrekening bij toepassing van combinatie 3 beschrijven: stapsgewijze overname; het verlies van beleidsbepalende invloed met behoud van een resterend belang; transacties met minderheidsaandeelhouders met behoud van feitelijke beleidsbepalende invloed. Deelneming 120 Equity methode Van een stapsgewijze overname is sprake indien de rechtspersoon een bestaand kapitaalbelang uitbreidt tot een belang van feitelijk beleidsbepalende invloed. Het verlies van beleidsbepalende invloed met behoud van resterend belang kan voor dit doel worden gezien als een tegenovergestelde situatie van de stapsgewijze overname. In beide situaties waardeert een rechtspersoon het bestaande kapitaalbelang op reële waarde op de overnamedatum respectievelijk het moment waarop afstoting van het belang plaatsvindt. De waardeverandering van het bestaande kapitaalbelang moet via de winst-enverliesrekening worden verwerkt. In beide gevallen moet een herwaarderingsreserve worden gevormd ter grootte van de waardevermeerdering van het resterend gehouden belang, omdat deze resultaten nog niet zijn gerealiseerd. Equity methode versus nettovermogenswaarde: verschil in presentatie van de goodwill Nettovermogenswaarde Goodwill 20 Deelneming 100 Als een rechtspersoon een gedeelte van een bestaand kapitaalbelang koopt of verkoopt waarbij de feitelijke beleidsbepalende invloed blijft bestaan, wordt deze transactie rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. De gedachte hierbij is, in lijn met IFRS, dat sprake is van een transactie tussen aandeelhouders die geen invloed kan hebben op de winst-en-verliesrekening. Onder combinatie 3 worden enkelvoudig vermogen en resultaat gelijk gehouden aan het geconsolideerde vermogen en resultaat. Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse praktijk In 2011 heeft de IASB zijn gewijzigde IAS 19 Employee Benefits (hierna: IAS 19R) gepubliceerd. Begin 2012 heeft de RJ een handreiking uitgebracht (RJ-Uiting ) welke beoogt de Nederlandse praktijk steun te bieden bij de toepassing van de in IAS 19R opgenomen bepalingen over classificatie van pensioenregelingen en waardering van pensioenverplichtingen. De handreiking, welke is opgenomen in hoofdstuk 921 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving editie 2012, is geen interpretatie van IFRS en bevat ook geen stellige uitspraken of aanbevelingen. Voor meer info verwijzen wij naar de factsheet IAS 19A: Nieuwe regels pensioenverslaggeving, waarin de belangrijkste wijzigingen van IAS 19A worden samengevat en waarin wordt ingegaan op de potentiële gevolgen voor ondernemingen. Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 5

6 Overige wijzigingen De RJ biedt de mogelijkheid om buitenlandse pensioenregelingen zoals US GAAP, IFRS of IFRS zoals aanvaard door de Europese Unie toe te passen als standaarden voor de verwerking van pensioenen en andere post retirement benefits. De RJ heeft hierbij benadrukt dat deze optie uitsluitend mag worden toegepast als zowel de verwerking, waardering, presentatie en toelichting plaatsvindt conform die standaarden. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat, afhankelijk van het gekozen stelsel, actuariële resultaten worden verwerkt via de winst-en-verliesrekening dan wel via het eigen vermogen. Tevens kan dan, zolang dit nog is toegestaan onder die standaarden, de corridorbenadering worden toegepast. Wij merken op dat deze wijze van verslaggeving van buitenlandse pensioenregelingen kan leiden tot inconsistentie in de behandeling van pensioenen in de (geconsolideerde) jaarrekening. Immers, voor Nederlandse regelingen wordt gebruikgemaakt van een verplichtingenbenadering. De RJ heeft een stellige uitspraak opgenomen, waarmee beoogd wordt meer nadruk te leggen op de toelichting van financiële activa en financiële verplichtingen die gewaardeerd worden tegen reële waarde. De RJ verplicht daarbij nog niet om toelichting te geven op basis van de fair value-hiërarchie (level 1, level 2 of level 3) zoals deze onder IFRS bestaat. Wel dient te worden aangegeven of de boekwaarden zijn afgeleid van genoteerde marktprijzen, onafhankelijke taxaties, nettocontante- waardeberekeningen of dat een andere geschikte methode is gehanteerd. Bovendien moeten belangrijke veronderstellingen die gebruikt zijn bij de bepaling van de reële waarde worden toegelicht. Ontwerp-Richtlijnen Verwerking van bedragen voor derden De RJ heeft in ontwerp-alinea s van RJ 270 De winst-en-verliesrekening guidance opgenomen welke ingaat op de vraag of opbrengsten bruto dan wel netto moeten worden verantwoord. In de ontwerp-richtlijnen is verduidelijkt dat bedragen die de rechtspersoon voor eigen rekening ontvangt als opbrengsten dienen te worden verwerkt. Bedragen die de rechtspersoon voor derden ontvangt worden niet als opbrengsten verwerkt. Tevens zijn indicatoren toegevoegd aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of bedragen voor derden of voor eigen rekening worden ontvangen. De betreffende alinea s zijn eveneens van toepassing op belastingen anders dan belastingen naar de winst. Voorbeelden van dergelijke belastingen zijn omzet-belasting, accijnzen, BPM, toeristen-belasting. 6 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

7 Wijzigingen in de RJk-bundel Belangrijkste wijzigingen van editie 2012 De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft recentelijk de editie van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJk) gepubliceerd. In deze editie zijn de gevolgen van de recentelijk ingevoerde Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht verwerkt. Daarnaast is een aantal aanpassingen in bestaande richtlijnen doorgevoerd. De aangepaste richtlijnen zijn van toepassing op verslagjaren die beginnen op of na 1 januari 2013, tenzij anders is aangegeven. In het onderstaande treft u een overzicht van de belangrijkste gewijzigde bepalingen voortvloeiend uit editie 2012 aan. De invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht leidt ook tot enkele aanpassingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJk-bundel). Deze aanpassingen lopen parallel aan de aanpassingen in de bundel voor groteen middelgrote rechtspersonen welke hiervoor nader zijn toegelicht. Verder zijn de richtlijnen met betrekking tot Gebeurtenissen na balansdatum (A4) voor de praktijk verduidelijkt en in lijn gebracht met de bepalingen uit de Richtlijnen voor grote- en middelgrote rechtspersonen. Er is verduidelijkt dat gebeurtenissen die blijken na balansdatum en die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, niet in de jaarrekening dienen te worden verwerkt, tenzij deze een grote betekenis voor de rechtspersoon hebben omdat de continuïteitsveronderstelling onjuist is of haar juistheid aan gerede twijfel onderhevig is. In lijn met de aanpassing in de RJbundel voor grote- en middelgrote rechtspersonen, is in de RJk (B13 Winst-en-verliesrekening) verduidelijkt dat bedragen die voor derden worden ontvangen niet tot de eigen opbrengsten behoren. Tenslotte zijn in de RJk bundel enkele inconsistenties in de waardering van financiële vaste activa en vorderingen en overlopende activa weg genomen. Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 7

8 Ten slotte Bronvermelding De informatie in deze factsheet is in belangrijke mate ontleend aan het Ten Geleide bij de edities 2011 en 2012 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Nadere informatie Uw KPMG-contactpersoon informeert u graag nader over de informatie zoals opgenomen in deze publicatie en de gevolgen daarvan voor uw onderneming. Over KPMG KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. De ingewikkelde problematiek van onze klanten vraagt om een multidisciplinaire aanpak die helpt orde te scheppen in de complexiteit. Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om zo de toegevoegde waarde te bieden die onze klanten helpt om te excelleren. Daarbij putten we uit een rijke bron van kennis en ervaring, opgedaan in uiteenlopende organisaties en markten. KPMG Laan van Langerhuize DS AMSTELVEEN T +31 (0) Sytse Duiverman Tel De in dit document vervatte informatie is van algemene aard en is niet toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit. Wij streven ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. Wij kunnen echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft. Daarom adviseren wij u op grond van deze informatie geen beslissingen te nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer , is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative ( KPMG International ), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG, het logo en cutting through complexity zijn geregistreerde merken van KPMG International.

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten

Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten JANUARI 2014 Beursfondsen: Overige verslaggevingsaspecten 1. Inleiding 2. Wet op het financieel toezicht Naast de verslaggevingsregels in Titel 9 Boek 2 BW en IFRS is er meer wet- en regelgeving in Nederland

Nadere informatie

Ten geleide bij editie 2006

Ten geleide bij editie 2006 Ten geleide bij editie 2006 ALGEMEEN Voor u ligt wederom een nieuwe editie van de en voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote ondernemingen. In deze bundel is weer een groot aantal aanpassingen

Nadere informatie

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Inleiding In deze update is getracht de belangrijkste wijzigingen in de Externe Verslaggeving in de Nederlandse

Nadere informatie

RJ-Uiting 2012-4: 'Flexibilisering BV-recht

RJ-Uiting 2012-4: 'Flexibilisering BV-recht RJ-Uiting 2012-4: 'Flexibilisering BV-recht Inleiding RJ-Uiting 2012-4 is een gevolg van de inwerkingtreding per 1 oktober 2012 van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (wetsvoorstel 31 058)

Nadere informatie

Ten geleide bij editie 2004

Ten geleide bij editie 2004 Ten geleide bij editie 2004 ALGEMEEN Met ingang van de jaarrekening 2005 zijn beursgenoteerde ondernemingen verplicht hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen in overeenstemming met International

Nadere informatie

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 Inleiding 7 1. Classificatie en waardering 8 Classificatievraagstukken 8 Waarderingsvraagstukken

Nadere informatie

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113 RJ-Uiting 2011-3: Richtlijn 290 Financiële instrumenten Inleiding Deze RJ-Uitininclusief verwerking van de ontwerp-alinea s zoals opgenomen inn de RJ-bundel editie 2010. Naar bevat Richtlijn 290 Financiële

Nadere informatie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie Update. Inhoud 3 Van de redactie Accounting 5 Voorstellen voor meer principles-based benadering hedge accounting 14 Jaarrekeningrecht: Smokkelwaar voorstel invoeringswet Flex-BV 16 10 vragen over IFRS

Nadere informatie

Voor vrij ondernemen. IFRS for SME. De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels

Voor vrij ondernemen. IFRS for SME. De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels Voor vrij ondernemen IFRS for SME De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels IFRS FOR SME De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels IFRS FOR SME De

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide : Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide RJ-Uiting 2013-15 bevat de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). Deze RJ- Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2013-12 van 11

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2011

Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2011 Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2011 Toezicht Financiële Verslaggeving September 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie Update. Inhoud 3 Van de redactie Accounting 7 Nieuw deel van IFRS 9 gepubliceerd 10 Exposure draft IASB inzake Revenue Recognition: einde van de POC-methode en van garantievoorzieningen en verliezen nemen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag Een initiatief van de Nederlandse overheid Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag ten behoeve van het opstellen van jaarrekeningen over verslagjaar 2010 [COMMENTAAR INDIENBAAR

Nadere informatie

Update. Inhoud. Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving?

Update. Inhoud. Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving? Update. Inhoud Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving? Accounting 6 Overgang naar een DC-regeling bij een overschot in de pensioenregeling onder IAS 19 10

Nadere informatie

Jaarrekening. Enkelvoudige jaarrekening 144

Jaarrekening. Enkelvoudige jaarrekening 144 jaarrekening Jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 102 Geconsolideerde balans 103 Geconsolideerd overzicht van kasstromen 104 Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het vermogen 105

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

VERORDENINGEN. VERORDENING (EG) Nr. 1126/2008 VAN DE COMMISSIE. van 3 november 2008

VERORDENINGEN. VERORDENING (EG) Nr. 1126/2008 VAN DE COMMISSIE. van 3 november 2008 29.11.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 320/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 1126/2008 VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS

GECONSOLIDEERDE BALANS JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) Activa 31-12-14 31-12-13 Vaste activa Materiële vaste activa (9) 68.071 65.121 Goodwill (10) 63.654 53.652 Overige immateriële

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Versie: 13 mei 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie