Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening"

Transcriptie

1 Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige Beursgenoteerde ondernemingen stellen volgens IFRS een geconsolideerde op. Daarnaast is ook een enkelvoudige verplicht. Vaak wordt geroepen dat Optie 3 daarbij wordt gehanteerd. Maar velen weten niet wat hiermee wordt bedoeld of hoe die wordt toegepast. Maarten Hartman - vaktechnisch bureau (National Office), Assurance 1. Een stukje geschiedenis Onder Dutch GAAP waren resultaat en eigen vermogen in de enkelvoudige gelijk aan resultaat en vermogen in de geconsolideerde Vanaf 2005 zijn beursgenoteerde ondernemingen verplicht om IFRS toe te passen in de geconsolideerde. Ondernemingen en gebruikers van de waren er tot 2005 onder Dutch GAAP aan gewend dat in de enkelvoudige het resultaat en het eigen vermogen gelijk waren aan resultaat en vermogen in de geconsolideerde. Ondernemingen waardeerden de deelnemingen immers tegen de nettovermogenswaarde in de enkelvoudige (art. 2:389 lid 1 en 2 BW). Geen gelijkheid als IFRS of Dutch GAAP toegepast wordt Bij toepassing van IFRS of Dutch GAAP in de enkelvoudige zou dit niet mogelijk zijn. IFRS waardeert deelnemingen slechts tegen kostprijs of reële waarde (IAS 27.38). Indien Boek 2 Titel 9 wordt gehanteerd wordt de netto-vermogenswaarde gebaseerd op de grondslagen van de Nederlandse wet. Geactiveerde goodwill moet daarbij worden afgeschreven. Optie 3: in de enkelvoudige kunnen de waarderingsgrondslagen worden toegepast die ook in de geconsolideerde zijn toegepast De wetgever heeft dit opgelost door een derde optie, optie 3 of combinatie 3, in het leven te roepen. Deze is opgenomen in artikel 2:362 lid 8 BW: Optie 3 [ ] Een rechtspersoon die de geconsolideerde opstelt volgens IFRS [goedgekeurd door de Europese Commissie], kan in de enkelvoudige de waarderingsgrondslagen toepassen die hij ook in de geconsolideerde heeft toegepast. Wanneer de onderneming deze optie toepast, zijn het resultaat en het eigen vermogen in de enkelvoudige in principe gelijk aan dat wat de onderneming in de geconsolideerde volgens IFRS heeft gerapporteerd. Praktisch alle Nederlandse entiteiten die geconsolideerd rapporteren op basis van IFRS, passen deze methode toe. 14 Spotlight Jaargang uitgave 4

2 Figuur 1. Verslaggevingkeuzen in enkelvoudige Geconsolideerde Enkelvoudige Grondslag voor deelnemingen In figuur 1 is samengevat welke grondslagen beschikbaar zijn voor de enkelvoudige. 1. IFRS Kostprijs of reële waarde 2. Optie 3 regelt de grondslagen van de geconsolideerde Waarderingsgrondslagen volgens optie 3 Alleen grondslagen voor verwerking en waardering uit de geconsolideerde Wat houdt deze optie 3 specifiek in? In ieder geval niet dat IFRS (integraal) wordt toegepast. De onderneming neemt uitsluitend de verwerkings- en waarderingsgrondslagen over uit de geconsolideerde. Hieronder vallen ook de classificatiegrondslagen die van invloed zijn of sprake is van eigen of vreemd vermogen. Verlichtingen ten opzichte van IFRS De grondslagen voor presentatie en toelichting voor de enkelvoudige blijven gebaseerd op Titel 9, en niet op IFRS. Dit leidt tot een aantal verlichtingen in vergelijking met IFRS. Zie het kader hiernaast. IFRS 2. BW 2 Titel 9 en Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Nettovermogenswaarde 3. Grondslagen van de geconsolideerde? Stel voor niet zelfstandige activa en verplichtingen in de geconsolideerde vast welke grondslagen in de enkelvoudige gelden Qua presentatie zijn de modellen voor de balans volgens het Besluit modellen van toepassing voor de enkelvoudige balans. Activa en verplichtingen die in zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde zijn opgenomen, worden gelijk gewaardeerd. Voor activa en verplichtingen die niet zelfstandig zijn opgenomen in de geconsolideerde, moet worden vastgesteld welke grondslagen gelden in de enkelvoudige. Dit geldt vooral voor deelnemingen. Samenvatting Optie 3 zorgt ervoor dat het resultaat en het eigen vermogen in de enkelvoudige in principe gelijk zijn aan dat wat in de geconsolideerde volgens IFRS is gerapporteerd. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in 2011 ontwerp-richtlijnen uitgegeven die deze toepassing verder uitwerken en verduidelijken. Dit artikel behandelt een aantal belangrijke onderdelen van de enkelvoudige qua verantwoording van de grondslagen van waardering van deelnemingen, en de presentatie van goodwill. Ook wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van IFRS, relevant voor de enkelvoudige, en de nieuw voorgestelde Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deelnemingen worden in IFRS onderverdeeld in drie categorieën, met drie verwerkingsgrondslagen In IFRS worden deelnemingen in de geconsolideerde onderverdeeld in drie categorieën, met drie mogelijke grondslagen voor verwerking. In Titel 9 geldt in de enkelvoudige balans slechts één soort deelneming qua verwerking: degene waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Verlichtingen optie 3 in vergelijking met IFRS geen kasstroomoverzicht; verkorte winst-en-verliesrekening (bij toepassing artikel 2:402 BW); geen mutatieoverzichten voor het voorgaande (vergelijkende) jaar; geen toelichting verbondenpartijtransacties op basis van IAS 24 maar op basis van de Nederlandse wet; geen gedetailleerde toelichting inzake financiële instrumenten (doch slechts op basis van de Nederlandse wet en hoofdstuk 290 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving). Spotlight Jaargang uitgave 4 15

3 Tabel 1. Identificatie van soorten deelnemingen en waarderingsgrondslag IFRS en Titel 9 Type deelneming Type zeggenschap IFRS Grondslag IFRS geconsolideerde Grondslag Titel 9 enkelvoudige Geassocieerde deelneming (associate) Invloed van betekenis Equity-methode Deelnemingen met invloed van betekenis: netto vermogenswaarde Joint venture Gezamenlijke zeggenschap Equity-methode of Proportionele consolidatie Deelnemingen met invloed van betekenis: netto vermogenswaarde Dochter-onderneming Zeggenschap Consolidatie Deelnemingen met invloed van betekenis: netto vermogenswaarde Zie tabel 1 voor de geldende grondslagen voor verschillende soorten deelnemingen. Associates gewaardeerd volgens de equitymethode, worden zelfstandig opgenomen in de geconsolideerde balans Indien associates en/of joint ventures worden gewaardeerd volgens de equitymethode, worden deze belangen zelfstandig (als één actief) opgenomen in de geconsolideerde balans. Deze associates en joint ventures worden in de enkelvoudige balans volgens optie 3 ook gewaardeerd volgens de equity-methode. Ga na hoe optie 3 wordt toegepast bij geconsolideerde deelnemingen in joint ventures Belangen die niet zelfstandig zijn opgenomen in de geconsolideerde zijn deelnemingen in joint ventures en dochterondernemingen die (proportioneel) worden geconsolideerd (gemakshalve hierna als een categorie beschouwd). Voor deze belangen is relevant hoe optie 3 wordt toegepast en welke grondslag daarvoor geldt. Uitleg van de wet resulteert in twee methoden beschikbaar voor waarderen van deelnemingen in dochterondernemingen: methode A: netto-vermogenswaarde; methode B: equity-methode. Wettelijke bepaling van Grondslagen van de geconsolideerde kan op twee manieren worden uitgelegd De wettelijke bepaling van de Grondslagen van de geconsolideerde (zie tabel 2) kan op twee manieren worden uitgelegd: Methode A: De IFRS-grondslagen en de daaruit voortvloeiende boekwaarden in de geconsolideerde worden toegepast in de enkelvoudige. Methode B: De IFRS-grondslagen in de geconsolideerde zijn ook beschikbaar om relevante activa en verplichtingen te waarderen in de enkelvoudige. Wat is het verschil tussen methode A en methode B? Ad A: Intentie wetgever De intentie van de wetgever was (zie hoofdstuk 1) methode A te geven. Zoals de Richtlijnen ook zeggen: [ ]De laatste zin van artikel 2:362 lid 8 BW maakt het mogelijk deze deelnemingen [in dochterondernemingen en joint ventures; red.] op netto-vermogenswaarde te waarderen en bij de invulling van de netto-vermogenswaarde de waarderingsgrondslagen volgens EU-IFRS te hanteren, die in de geconsolideerde zijn toegepast [ ] Ad B: Equity-methode is niet uitgesloten voor waardering van deelnemingen met zeggenschap Methode B is echter ook niet uitgesloten: in de geconsolideerde is de equity-methode van toepassing voor deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend (namelijk voor associates en, als keuze, voor joint ventures). Op basis van de wettelijke grondslagen in Titel 9 (zie tabel 1) is er geen onderscheid tussen de drie soorten deelnemingen in de enkelvoudige, er moet slechts sprake zijn van invloed van betekenis. Aangezien de equity-methode een passende (geconsolideerde) methode is voor deelnemingen met invloed van betekenis, is deze methode dus ook beschikbaar in de enkelvoudige voor alle deelnemingen, inclusief deelnemingen in (geconsolideerde) dochterondernemingen. Twee methoden beschikbaar voor waarderen deelnemingen in dochterondernemingen Op grond van bovenstaande blijken dus twee methoden beschikbaar voor het waarderen van deelnemingen in dochterondernemingen: de nettovermogenswaarde en de equity-methode. AFM betwijfelt of toepassing equitymethode in overeenstemming is met bepalingen Titel 9 Boek 2 BW De AFM heeft in haar rol als toezichthouder op financiële verslaggeving aandacht 16 Spotlight Jaargang uitgave 4

4 Tabel 2. Definities en wettelijke bepalingen Definitie Omschrijving Grondslagen van de geconsolideerde Equity-methode Netto-vermogenswaarde Goodwill (op basis Titel 9) Een rechtspersoon die de geconsolideerde opstelt volgens [EU-IFRS], kan in de enkelvoudige de waarderingsgrondslagen toepassen die hij ook in de geconsolideerde heeft toegepast. (artikel 2:362 lid 8 BW) Een methode voor administratieve verwerking waarbij de investering aanvankelijk tegen kostprijs wordt opgenomen, en vervolgens wordt aangepast om rekening te houden met de wijziging van het aandeel van de investeerder in de nettoactiva van de deelneming na overname. De winst of het verlies van de investeerder omvat zijn aandeel in de winst of het verlies van de deelneming. (IAS 28.2) De rechtspersoon bepaalt de netto-vermogenswaarde van de deelneming door de activa, voorzieningen en schulden van de maatschappij waarin hij deelneemt te waarderen en haar resultaat te berekenen op dezelfde grondslagen als zijn eigen activa voorzieningen, schulden en resultaat. (artikel 2:389 lid 2 BW) Onder de immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen: [ ] kosten van goodwill die van derden is verkregen. (artikel 2:365 lid 1(e) BW) De [goodwill] wordt opgenomen tot ten hoogste de daarvoor gedane uitgaven, verminderd met de afschrijvingen. (artikel 2:385 lid 4 BW) Indien de [netto-vermogenswaarde] bij eerste waardering lager is dan de verkrijgingsprijs of de voorafgaande boekwaarde van de deelneming, wordt het verschil [ ] als goodwill geactiveerd [ ]. (artikel 2:389 lid 7 BW) besteed aan de verwerking van deelnemingen in de enkelvoudige. Zij betwijfelt [ ] of de toepassing van de equity-methode voor de waardering en verwerking van de geconsolideerde deelnemingen in overeenstemming is met de bepalingen uit Titel 9 Boek 2 BW. Het niet in overeenstemming zijn met Titel 9 wordt gebaseerd op het verschil in uitwerkingen van de equity-methode ten opzichte van de netto-vermogenswaarde. Impairment: boekwaarde associate wordt als geheel getoetst Ten aanzien van de vaststelling van een bijzondere waardevermindering wordt de boekwaarde van de associate als geheel getoetst. Een impairment op de associate is niet aan te merken als een afwaardering van goodwill: een terugneming van een impairment is mogelijk indien de feiten en omstandigheden dit toestaan. Een impairment op goodwill die betrekking heeft op een geconsolideerde dochteronderneming, mag evenwel niet worden teruggenomen. Mogelijk verschil tussen resultaat en eigen vermogen in vergelijking met geconsolideerde In de enkelvoudige zou de IAS 28-equity-methode, respectievelijk de netto-vermogenswaarde het wel, respectievelijk niet mogelijk maken om een 3. Verschillen tussen nettovermogenswaardemethode en equity-methode IAS 28 heeft toepassing equity-methode nader uitgewerkt In tabel 2 is de definitie gegeven van de equity-methode in IAS 28. Naast de definitie wordt in IAS 28 een verdere uitwerking gegeven hoe deze equitymethode moet worden toegepast in de geconsolideerde. Belangrijke aspecten van de equity-methode zijn de volgende: eerste waardering tegen kostprijs; binnen de kostprijs wordt een zogenaamde purchase price allocation uitgevoerd, waarbij activa en verplichtingen worden geïdentificeerd en op reële waarde gewaardeerd; goodwill (het verschil tussen de kostprijs en de netto-reële waarde van de activa en verplichtingen) maakt onderdeel uit van de boekwaarde van de associate en wordt niet afgeschreven; resultaat van de associate wordt gebaseerd op de grondslagen van de rapporterende eenheid en wordt opgeteld bij (of, in geval van verlies, afgetrokken van) de boekwaarde; ontvangen dividenden komen in mindering op de boekwaarde. Spotlight Jaargang uitgave 4 17

5 impairment (op goodwill) terug te nemen. Dit leidt tot een verschil tussen resultaat en eigen vermogen in de geconsolideerde ten opzichte van de enkelvoudige. Dit werd niet beoogd bij de introductie van optie 3. Dit is ook de conclusie geweest van de AFM in 2009: Als gevolg van de afwijkende verslaggevingregels betreffende het uitvoeren van een impairmenttest en de eventuele terugname van een bijzonder waardeverminderingsverlies voor goodwill enerzijds en deelnemingen waarvoor de equity-methode wordt toegepast anderzijds, kan worden betwijfeld of de bedoeling van de wetgever wordt gerealiseerd indien een uitgevende instelling de equity-methode toepast voor de waardering en verwerking van de geconsolideerde deelnemingen [in de enkelvoudige ; red]. Dit verschil was tot voor kort het enige wezenlijke verschil tussen de nettovermogenswaarde en de equity-methode. De veranderingen van IFRS 3 en IAS 27 Over 2010 werd voor het eerst de werking van de gewijzigde standaarden inzake Bedrijfscombinaties (IFRS 3) en de geconsolideerde (IAS 27) zichtbaar. Wijzigingen voor geconsolideerde ook van invloed op enkelvoudige in optie 3 Als gevolg van deze wijzigingen worden geacquireerde dochterondernemingen anders verwerkt. Ook wordt specifiek voorgeschreven hoe transacties met minderheidsaandeelhouders worden verwerkt in situaties dat zeggenschap niet, respectievelijk wel, verloren gaat. Deze wijzigingen voor de geconsolideerde hebben ook invloed op de enkelvoudige in optie 3. In tabel 3 zijn de verschillen samengevat voor de enkelvoudige tussen de netto-vermogenswaarde op basis van de geconsolideerde grondslagen en de equitymethode op basis van IAS 28. Presentatie van goodwill volgens de nettovermogenswaarde Hierboven is aangegeven dat goodwill volgens de IAS 28-equity-methode onderdeel uitmaakt van de boekwaarde zelf. Hoe vindt presentatie plaats bij toepassing van de netto-vermogenswaarde? Tabel 3. verschillen tussen netto vermogenswaarde en equity-methode Onderwerp Netto-vermogenswaarde op basis van geconsolideerde grondslagen equity-methode 1. Basis van verantwoording Toepassing van Nederlandse wet, niet IFRS Gebaseerd op voorschriften van IAS Wijze van verantwoording Eén-lijns consolidatie van activa en verplichtingen Eén actief verantwoording 3. Presentatie van goodwill 4. Bijzondere waardevermindering Afzonderlijk gepresenteerd in de balans (zie ook de paragraaf Presentatie van goodwill volgens de netto-vermogenswaarde in dit artikel; red) Bijzondere waardevermindering op goodwill gebaseerd op geconsolideerde verantwoording, geen terugneming mogelijk Geen afzonderlijke presentatie, maar onderdeel van boekwaarde van deelneming Gebaseerd op één actief verantwoording, terugneming mogelijk 5. Eerste waardering Reële waarde Kostprijs 6. Transactiekosten samenhangend met verkrijging 7. Vergroten van belang 8. Verkleinen van belang: geen verlies zeggenschap 9. Verkleinen van belang: wel verlies van zeggenschap, behoud van invloed van betekenis In winst-en-verliesrekening op grond van IFRS 3 Bate op bestaand belang (herwaardering naar reële waarde) wanneer zeggenschap wordt verkregen Beschouwd als transactie tussen aandeelhouders: verantwoording direct in eigen vermogen Verantwoording bate (of last) inclusief herwaardering resterende belang tegen reële waarde Onderdeel van de kostprijs op moment van verkrijging Stapelen van kostprijs, geen verantwoording van bate Verantwoording van proportionele bate (of last) in winst-en-verliesrekening Verantwoording van proportionele bate (of last) in winst-en-verliesrekening 18 Spotlight Jaargang uitgave 4

6 Goodwill niet altijd afzonderlijk gepresenteerd bij toepassing nettovermogenswaarde De Nederlandse wet bepaalt (zie tabel 2) dat goodwill afzonderlijk wordt gepresenteerd in de balans indien deze wordt geactiveerd bij toepassing van de netto-vermogenswaarde. Maar is dit altijd het geval? Zie het voorbeeld in het kader waarbij deelneming D rechtstreeks door Holding H wordt verkregen in vergelijking met een zelfde overname via een Intermediate T. Uit het voorbeeld blijkt dat de verschillende juridische structureringen van de verkrijging tot een andere verwerking van goodwill leiden in de enkelvoudige van de topholding bij de toepassing van nettovermogenswaarde. Holding H(1) doet de overname rechtstreeks, hierdoor ontstaat afzonderlijk te presenteren goodwill. Bij Holding H(2) is er geen sprake van een rechtstreekse overname, waardoor er geen goodwill in de enkelvoudige wordt gepresenteerd. Voorbeeld Uitganspunten Een onderneming koopt acquisitie D voor De reële waarde van de nettoactiva bedraagt 600. Hierdoor ontstaat er 400 aan goodwill. De onderneming betaalt de prijs uit beschikbare liquide middelen ad 500 en via het aantrekken van een lening van 500 door de rechtstreeks verkrijgende entiteit. Holding H(1) verkrijgt Acquisition D rechtstreeks, Holding H(2) verkrijgt Acquisition D via een Tussenhoudster, Intermediate T. De vereenvoudigde balansen van de rechtspersonen, na overname, zijn dan als volgt: Holding H(1) NV Holding H(2) NV Intermediate T BV Acquisition D BV Acquisition D BV Holding H(1) Holding H(2) Goodwill 400 Eigen Vermogen 500 Intermediate T 500 Eigen Vermogen 500 Acquisition D 600 Lening Intermediate T Goodwill 400 Eigen Vermogen 500 Acquisition D 600 Lening Acquisition D Acquisition D Netto-activa 600 Eigen Vermogen 600 Netto-activa 600 Eigen Vermogen Spotlight Jaargang uitgave 4 19

7 Let wel: het issue betreft uitsluitend de presentatie van goodwill. Geïdentificeerde en gewaardeerde immateriële activa in de purchasepriceallocatie, maken altijd deel uit van de netto-vermogenswaarde. Deze worden niet in de verkrijgende rechtspersoon (afzonderlijk) verwerkt. Overnames via tussenhoudsters: goodwill is niet rechtstreeks zichtbaar in de enkelvoudige van de rapporterende rechtspersoon In de praktijk vinden overnames veelal via tussenhoudsters plaats, waardoor goodwill niet rechtstreeks zichtbaar is in de enkelvoudige van de rapporterende rechtspersoon. De juridische structurering van een overname door een groep heeft geen impact op de geconsolideerde. Afzonderlijke goodwillpresentatie uitsluitend voor Dutch GAAP-toepassing In tabel 2 zijn bepalingen over de verwerking van goodwill volgens Titel 9 opgenomen. Deze zijn in optie 3 niet van toepassing: dit betreffen slechts waarderingsgrondslagen. De daaruit voortvloeiende presentatievoorschriften voor goodwill lijken dan ook niet van toepassing. 4. Wijzigingen voorgesteld in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving De toepassing van de nettovermogenswaarde en de equitymethode roept, naar aanleiding van de vermeende verschillen tussen de nettovermogenswaarde en de equity-methode en de recente wijzigingen in IFRS 3 en IAS 27, vragen op. Aan de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is gevraagd om nadere uitleg te geven over de verwerking en presentatie in de enkelvoudige. Ontwerp-Richtlijnen tot nadere uitleg In de in september 2011 verschenen editie (2011) van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn ontwerp-richtlijnen opgenomen tot nadere uitleg. Toepassing van netto-vermogenswaarde en equity-methode In de praktijk bestond vooral onduidelijkheid over hoe de goodwill moest worden gepresenteerd in de enkelvoudige : afzonderlijk onder de immateriële vaste activa of als onderdeel van de boekwaarde van de deelnemingen? Hiervoor is al weergegeven dat deze presentatie arbitrair is, en afhankelijk is van de juridische structurering van de acquisitie. Twee presentatiemogelijkheden in de enkelvoudige voor goodwill bij geconsolideerde deelnemingen In de ontwerp-richtlijn verduidelijkt de RJ dat goodwill behorende bij geconsolideerde deelnemingen in de enkelvoudige op twee manieren kan worden gepresenteerd: Optie I: afzonderlijk (onder de immateriële vaste activa). Optie II: als onderdeel van de post deelnemingen. Verschil tussen beide methoden beoogt uitsluitend presentatie goodwill Door de RJ wordt optie I omschreven als de netto-vermogenswaarde en optie II als de equity-methode. Hierbij tekent de RJ aan dat het verschil tussen beide methoden uitsluitend de presentatie van de goodwill betreft. Uit het in dit artikel opgenomen voorbeeld blijkt overigens dat lang niet altijd goodwill afzonderlijk moet worden gepresenteerd bij toepassing van de netto-vermogenswaarde. Ook kan worden betwijfeld of afzonderlijke presentatie in optie 3 wettelijk van toepassing is, aangezien deze uitsluitend gebaseerd is op de verwerkingswijze van goodwill volgens voorschriften van Titel 9 en niet die volgens IFRS. Deze gerede twijfel houdt in dat de door de RJ geboden presentatieopties ten aanzien van goodwill terecht zijn. De door de RJ benoemde equity-methode in de enkelvoudige beoogt methode A, die in dit Spotlight-artikel op pagina 16 wordt beschreven, weer te geven. Maar door eenzelfde definitie van de equity-methode te gebruiken als die in IAS 28, lijkt hiermee echter methode B te worden gevolgd. Het is aan te bevelen om de equitymethode in de definitieve Richtlijn anders te definiëren en te omschrijven. Dit ter bevestiging dat de equity-methode volgens IAS 28 in IFRS méér is dan alleen de wijze van presentatie van goodwill, zie tabel 3. Verdere aanvullingen in de Richtlijnen passen bij grondslagen geconsolideerde Naar aanleiding van wijzigingen in IFRS 3 en IAS 27, heeft de RJ aanvullende ontwerp-richtlijnen opgenomen die passen bij de grondslagen van de geconsolideerde. Dit betreffen de volgende elementen: 1. Indien een bestaand belang in een deelneming wordt uitgebreid tot een belang waarover zeggenschap (control) kan worden uitgeoefend, wordt het bestaande belang tegen reële waarde gewaardeerd, en wordt het verschil met de boekwaarde in de winst-en-verliesrekening verwerkt (in overeenstemming met IFRS 3.42). 2. Als de rechtspersoon een gedeelte van een deelneming koopt of verkoopt en de zeggenschap behoudt, wordt de transactie rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt (in overeenstemming met IAS 27.30). 20 Spotlight Jaargang uitgave 4

8 3. Indien zeggenschap wordt verloren in een deelneming, wordt een resterend belang tegen reële waarde gewaardeerd; de proportionele waardeverandering op dit resterende belang wordt verwerkt in de winst-en-verliesrekening (in overeenstemming met IAS 27.34(d)). Bij 1. en 3. vindt een herwaardering plaats. Hiervoor wordt een herwaarderingsreserve gevormd, tenzij voor het gehouden belang frequente marktnoteringen bestaan. Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat blijven aansluiten bij die in de geconsolideerde Alle drie bovenstaande ontwerp-richtlijnen hebben als uitwerking dat enkelvoudig eigen vermogen en resultaat blijven aansluiten bij die in de geconsolideerde. De drie in de Richtlijnen uitgewerkte aanvullingen betreffen de elementen in Tabel 3, onderdeel 7 tot en met 9. Ook is de equity-methode beschikbaar, maar deze ligt niet voor de hand. Bij toepassing van de equity-methode volgens IAS 28 kunnen er namelijk wel verschillen in eigen vermogen en resultaat tussen de enkelvoudige en de geconsolideerde ontstaan. Dit zullen de ondernemingen die optie 3 toepassen niet beogen. Ter voorkoming van verdere onduidelijkheden is het aan te bevelen om de equity-methode in de definitieve Richtlijn anders te definiëren en te omschrijven. Dit ter bevestiging dat de equity-methode volgens IAS 28 in IFRS méér is dan alleen de wijze van presentatie van goodwill. 5. Conclusies De optie 3-grondslag blijkt een welkome en veel gebruikte methode te zijn voor de grondslagen in de enkelvoudige in Nederland. Onduidelijkheden hebben in het verleden bestaan rond de feitelijke toepassing. Dit betreft vooral de verwoording van de gehanteerde grondslagen voor deelnemingen die in de geconsolideerde (proportioneel) worden geconsolideerd, de presentatie van goodwill en, meer recent, de wijzigingen van IFRS 3 en IAS 27. In de door de RJ uitgegeven ontwerp- Richtlijnen is bevestigd dat de (uitwerking van de) grondslagen in principe niet moeten leiden tot verschillen in het eigen vermogen en het resultaat tussen de enkelvoudige en de geconsolideerde. De onderneming heeft een keuze of zij de goodwill afzonderlijk zal presenteren, of onderdeel maakt van de boekwaarde van de deelneming. Veelal zal de gehanteerde grondslag worden omschreven als de nettovermogenswaardemethode. Spotlight Jaargang uitgave 4 21

gemeenschappelijke leiding is

gemeenschappelijke leiding is Transacties onder gemeenschappelijke leiding: veel keuzes, maar niet allemaal beschikbaar Sinds kort hebben we in Nederland regelgeving over transacties onder gemeenschappelijke leiding. De nieuwe Richtlijn

Nadere informatie

Wettelijke reserves nader bekeken

Wettelijke reserves nader bekeken Wettelijke reserves nader bekeken De regelgeving rond wettelijke reserves bestaat al geruime tijd en is in de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. Toch is er in de praktijk regelmatig sprake van onduidelijkheden

Nadere informatie

IFRS: vanaf 2013 weer volop

IFRS: vanaf 2013 weer volop IFRS: vanaf 2013 weer volop wijzigingen De veranderingen op het gebied van IFRS zijn dit jaar zeer beperkt. Deze adempauze kan goed gebruikt worden, want voor de boekjaren 2013 en 2014 worden weer veel IFRSwijzigingen

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Toepassen nieuwe IFRSconsolidatieregels. gestructureerde aanpak

Toepassen nieuwe IFRSconsolidatieregels. gestructureerde aanpak Toepassen nieuwe IFRSconsolidatieregels vraagt om gestructureerde aanpak Met ingang van 2014 moeten ondernemingen de nieuwe IFRSregelgeving toepassen met betrekking tot consolidatie (IFRS 10) en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde?

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? De recent gepubliceerde IFRS 13 bevat geen nieuwe voorschriften over wanneer reële waarde toegepast moet worden, maar legt uit hoe de reële waarde

Nadere informatie

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties De IASB heeft nieuwe standaarden uitgebracht en bestaande standaarden aangepast om de grondslagen voor consolidatie te uniformeren

Nadere informatie

Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9

Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9 Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9 De Europese Unie heeft een nieuwe Europese Richtlijn voor de jaarlijkse financiële verslaggeving door ondernemingen gepubliceerd: de Accounting

Nadere informatie

Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues

Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues Spotlight Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues Hugo van den Ende - Vaktechnisch bureau (National Office), Assurance Jaap Husson - Capital Markets & Accounting Advisory Services,

Nadere informatie

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze De IASB heeft de langverwachte IFRS 11 Joint arrangements gepubliceerd, als onderdeel van een pakket van vijf nieuwe verslaggevingstandaarden.

Nadere informatie

KAPITAALBELANGEN EN CONSOLIDATIE

KAPITAALBELANGEN EN CONSOLIDATIE Consolidatie op basis van invloed, niet op basis van financieel belang Financial accounting PE Educatie KAPITAALBELANGEN EN CONSOLIDATIE Ondernemingen delen gezamenlijke kapitaalbelangen vaak in op basis

Nadere informatie

Nieuwe Richtlijn vastgoedwaardering is complex

Nieuwe Richtlijn vastgoedwaardering is complex Nieuwe Richtlijn vastgoedwaardering is complex Vanaf het verslagar 2012 passen woningcorporaties de nieuwe RJ 645 toe. In de praktijk blijkt de verantwoording van vastgoedwaardemutaties voor de verschillende

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 4

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 4 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 4 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties

Nadere informatie

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 4

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 4 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 18-2011 uitgave 4 Arnold Schilder, voorzitter IAASB: Toezichthouders, laat niet alleen sticks, maar ook carrots zien! Bij PwC in Nederland

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht Het minder objectief dan gedacht Ondernemingen hebben nogal wat keuzevrijheid bij het opmaken van de jaarrekening. Dit maakt de vergelijkbaarheid van en moeilijk. Arjan Brouwer - Accounting and Valuation Advisory

Nadere informatie

Herziene regels voor bedrijfscombinaties

Herziene regels voor bedrijfscombinaties Herziene regels voor bedrijfscombinaties Golf van overnames nakend, zo meldt de pers. Nederlandse bedrijven zouden klaar zijn om een reeks van overnames aan te kondigen. Maar zijn de financieel directeur,

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 Inleiding Op 22 december 2008 is een aantal artikelen in titel 9 van

Nadere informatie

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Op 15 december 2010 nemen we afscheid van de accountantsverklaring en begroeten we de controleverklaring. Vanaf die datum moeten alle verklaringen voldoen

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art.

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Revenue recognition: praktische implicaties

Revenue recognition: praktische implicaties Revenue recognition: praktische implicaties De IASB en de FASB hebben een ontwerpstandaard gepresenteerd voor een nieuw model van omzetverantwoording. Het is zaak om niet te lang te wachten met het evalueren

Nadere informatie

De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water?

De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water? De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water? Naar verwachting komt in het eerste kwartaal van 2013 een tweede voorstel voor nieuwe verslaggevingregels van leaseovereenkomsten. De oorspronkelijke

Nadere informatie

Innovatie in de jaarrekening

Innovatie in de jaarrekening Innovatie in de jaarrekening Hoe komt de waarde die ondernemingen creëren met innovatie, tot uitdrukking in de jaarrekening? En hoe kunnen innovatieve ondernemingen de waarde van datgene wat zij ontwikkelen

Nadere informatie

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Verschillende overheidsregelingen eisen van ondernemingen financiële bijdragen voor de kosten van het opruimen van producten of productiefaciliteiten van die

Nadere informatie

Toepassing IFRS door vastgoedbeleggers

Toepassing IFRS door vastgoedbeleggers Toepassing IFRS door vastgoedbeleggers Vastgoedbeleggers verbeteren geleidelijk de transparantie en vergelijkbaarheid van hun jaarrekeningen onder IFRS, zo blijkt uit onderzoeken die PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

op verslaggeving instellingen in langdurige zorg

op verslaggeving instellingen in langdurige zorg Invoering variabelenormvergoeding heeft invloed op verslaggeving instellingen in langdurige zorg Tot voor kort was de vergoeding voor kapitaallasten gegarandeerd door het Ministerie van VWS. Met ingang

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Externe Verslaggeving II

Externe Verslaggeving II Examen AA Externe Verslaggeving II DATUM: 05 januari 2016 TIJD: 13.30 16.30 uur Dit examen is bestemd voor studenten van de NBA Beroepsopleiding AA. Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 3 opgaven

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening

Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening 12 Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening 1201 a 1 Een NV/BV heeft een deelneming in een andere NV/BV, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 1 er moet sprake zijn van

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting IAS 39 geeft aan wat de spelregels zijn voor de waardering tegen reële waarde in geval van hedge accounting. Het is geen eenvoudige standaard.

Nadere informatie

RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen

RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen Sinds enkele jaren is het voor kleine rechtspersonen wettelijk mogelijk om fiscale waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 3 proeftentamen 2 uitwerkingen

Externe Verslaggeving 3 proeftentamen 2 uitwerkingen Opgave 1 (30 minuten; 20 punten) Vraag 1 (6 punten) Bereken gemotiveerd de door te voeren waardevermindering op de machines in de jaarrekening van Printshop Copy B.V. en geef de journaalpost ter verwerking

Nadere informatie

8 Proportioneel geconsolideerde deelnemingen

8 Proportioneel geconsolideerde deelnemingen 8 Proportioneel geconsolideerde deelnemingen Opgave 8.4* NV Den Ilp bezit 100% van de aandelen in BV Edam en 50% van de aandelen in BV Twisk. De overige aandelen in BV Twisk zijn in handen van BV Winkel.

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Vergelijking IFRS voor nietbeursgenoteerde. ondernemingen (IFRS for Small and Medium-sized Entities) met Nederlandse wet- en regelgeving

Vergelijking IFRS voor nietbeursgenoteerde. ondernemingen (IFRS for Small and Medium-sized Entities) met Nederlandse wet- en regelgeving Vergelijking IFRS voor nietbeursgenoteerde ondernemingen (IFRS for Small and Medium-sized Entities) met Nederlandse wet- en regelgeving 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Handleiding bij het gebruik 5 Eerste

Nadere informatie

RJ-Uiting Gevolgen van wijziging Titel 9 en het Besluit actuele waarde voor kleine rechtspersonen

RJ-Uiting Gevolgen van wijziging Titel 9 en het Besluit actuele waarde voor kleine rechtspersonen RJ-Uiting 2005-3 Gevolgen van wijziging Titel 9 en het Besluit actuele waarde voor kleine rechtspersonen Deze RJ-Uiting vormt een aanvulling op de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen,

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de jaarverslaggeving

Belangrijke wijzigingen in de jaarverslaggeving De Nederlandse wet inzake het jaarrekeningenrecht (Titel 9 Boek 2 BW) is gewijzigd. De wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen. Het is daarom van

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan 3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan Opgave 3.5 Een rechtspersoon heeft een 30%-deelneming. De deelneming wordt gewaardeerd tegen geherwaardeerde verkrijgingsprijs

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

RJ-Uiting : Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen

RJ-Uiting : Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen RJ-Uiting 2016-5: Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen Ten Geleide Op 9 oktober 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (wetsvoorstel

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen:

In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen: Opgave 1 Think Smart BV is een innovatieve onderneming. In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen: Bij inkoop van aandelenkapitaal, dat als eigen vermogen in de balans

Nadere informatie

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013 Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle Publicatierapport 2013 Handelsregister Kamer van Koophandel, dossiernummer 39073270 Vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

RJ-Uiting 2015-2: ontwerp-richtlijn 150 Foutherstel

RJ-Uiting 2015-2: ontwerp-richtlijn 150 Foutherstel RJ-Uiting 2015-2: ontwerp-richtlijn 150 Foutherstel Inleiding RJ-Uiting 2015-2 bevat de ontwerp-richtlijn 150 Foutherstel. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt via deze RJ-Uiting wijzigingen voor

Nadere informatie

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw Hoofdstuk 10 Sectie H: in aanbouw Hoofdstuk 10 Inhoudstafel Sectie H: in aanbouw 1 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 16 1 1.2.1 IAS 40 Vastgoedbeleggingen 1

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 19. Jaarverslaggeving. Inhoud hoofdstuk 19 (2) Oorzaken verschillen belastinglast en verschuldigde belasting

Inhoud hoofdstuk 19. Jaarverslaggeving. Inhoud hoofdstuk 19 (2) Oorzaken verschillen belastinglast en verschuldigde belasting Inhoud hoofdstuk 19 Jaarverslaggeving Hoofdstuk 19 Winstbelasting Fiscale versus bedrijfseconomische winstbepaling Verschillen tussen fiscale en bedrijfseconomische winst Tijdelijke verschillen Definitieve

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Om goodwill te kunnen toetsen aan een eventuele bijzondere waardevermindering

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Om goodwill te kunnen toetsen aan een eventuele bijzondere waardevermindering JANUARI 2014 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Editie 2013 Inleiding Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2013 De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft recentelijk de editie 2013

Nadere informatie

5 Integrale consolidatie van 100%-deelnemingen

5 Integrale consolidatie van 100%-deelnemingen 5.1 a Balans van M ( 1.000) Goodwill 80 Geplaatst kapitaal 5 Deelneming B - 300 Algemene reserve - 340 Overige activa - 370 Resultaat lopend boekjaar - 35 Eigen vermogen 600 Schulden - 150 750 750 b Goodwill

Nadere informatie

De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA

De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA De nieuwe Wet op het accountantsberoep regelt formeel de fusie tussen het Nederlands Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Dit onderdeel betreft een casus met 4 verschillende deelvragen. U dient de gestelde opgaven te beantwoorden binnen de omlijnde vakken. Vermeldt daarbij de gevraagde

Nadere informatie

Verzoek tot commentaar

Verzoek tot commentaar RJ-Uiting 2006-4: ontwerp-richtlijn 'Additionele Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in verband met geïdentificeerde probleempunten naar aanleiding van de wijziging van Titel 9'. Titel 9 Boek 2 BW is

Nadere informatie

Participatieregelingen: beloning of investering?

Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen zijn een veel voorkomend instrument om management te binden en te belonen, zowel in corporate- als privateequity-omgevingen. Ondernemingen

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

Eén standaard voor verslaggeving?

Eén standaard voor verslaggeving? Eén standaard voor verslaggeving? De IFRS for Small and Medium-sized Entities - de SME-standaard - is nu ruim anderhalf jaar geleden geïntroduceerd. Wat vinden ondernemingen van deze standaard? Naast veel

Nadere informatie

Waardering van deelnemingen

Waardering van deelnemingen GBE3.2 (FE) les 1 programma Begrippen Waardering van deelnemingen Begrippen Waardering deelnemingen Vier begrippen 1. Deelneming 2. Dochtermaatschappij 3. Groepsmaatschappij 4. Rechtspersoon waarover...

Nadere informatie

RJ-Uiting : Actuele kostprijs

RJ-Uiting : Actuele kostprijs RJ-Uiting 2016-11: Actuele kostprijs Algemeen Op 9 oktober 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (wetsvoorstel 34 176) in het Staatsblad gepubliceerd (Staatsblad 2015, nr. 349). Deze Uitvoeringswet

Nadere informatie

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 Tussentijds verslag Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 3 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 7 Eerste halfjaar: nettowinst

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen RJ-Uiting 2016-4: Richtlijn Microrechtspersonen Algemeen In oktober 2015 is RJ-Uiting 2015-9 Ontwerp-Richtlijn C2 Microrechtspersonen gepubliceerd. In deze RJ-Uiting 2016-4 zijn de ontvangen commentaren

Nadere informatie

Controle van de reële waarde van financiële instrumenten

Controle van de reële waarde van financiële instrumenten Controle van de reële waarde van financiële instrumenten Niet alleen het gebruik, maar ook de complexiteit van financiële instrumenten zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit artikel gaat over de

Nadere informatie

De enkelvoudige jaarrekening van Nederlandse beursfondsen en Titel 9 Boek 2 BW

De enkelvoudige jaarrekening van Nederlandse beursfondsen en Titel 9 Boek 2 BW De enkelvoudige jaarrekening van Nederlandse beursfondsen en Titel 9 Boek 2 BW Best practices en aandachtspunten op basis van 64 onderzochte jaarrekeningen over 2011 G.-P. den Hollander RA Samenvatting

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Rapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaten 3 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

RJ-Uiting Gevolgen van wijziging Titel 9 en het Besluit actuele waarde voor grote en middelgrote rechtspersonen

RJ-Uiting Gevolgen van wijziging Titel 9 en het Besluit actuele waarde voor grote en middelgrote rechtspersonen RJ-Uiting 2005-2 Gevolgen van wijziging Titel 9 en het Besluit actuele waarde voor grote en middelgrote rechtspersonen Deze RJ-Uiting vormt een aanvulling op de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

verbonden partij; en die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon.

verbonden partij; en die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon. SEPTEMBER 2011 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen Editie 2011 Inleiding Belangrijke wijzigingen van toepassing vanaf 1 januari 2011 De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen Met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is een nieuwe categorie microrechtspersonen geïntroduceerd. Voor deze nieuwe categorie rechtspersonen

Nadere informatie

IFRS 1. Eerste toepassing van IFRS

IFRS 1. Eerste toepassing van IFRS IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS History of IFRS 1 FIRST-TIME ADOPTION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS September 2001 Project added to IASB agenda July 2002 Exposure Draft ED 1 First-time

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 20 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1. Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 2. Definities...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions Advies van 20 februari 2013 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de hand van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014 Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland 5 juni 2014 2013 Netto omzet en subsidies 76.625 INHOUD Directe projectkosten 70.416 Toegevoegde waarde 6.209 JAARREKENING 2013 Overige bedrijfskosten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie 3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan 3.1 a Geval A 0.. Deelneming 800.000 aan 1.. Bank 800.000 Geval B 0.. Deelneming 800.000 aan 0.. Aandelen in portefeuille 500.000

Nadere informatie

RJ-Uiting : RJ 150 Foutherstel en Rjk A3.3 Foutherstel

RJ-Uiting : RJ 150 Foutherstel en Rjk A3.3 Foutherstel RJ-Uiting 2015-6: RJ 150 Foutherstel en Rjk A3.3 Foutherstel Algemeen RJ-Uiting 2015-6: RJ 150 Foutherstel en Rjk A3.3 Foutherstel bevat de wijzigingen in hoofdstuk 150 Foutherstel en RJk A.3.3 In deze

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 1

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 1 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 1 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

1 Ontwerp-Richtlijn 120 Prijsgrondslagen, paragraaf 4

1 Ontwerp-Richtlijn 120 Prijsgrondslagen, paragraaf 4 Postbus 7984 1008 AD Amsterdam RJ-Comm. 1006 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat 5 1066 JR Amsterdam Postbus 90351 1006 BJ Amsterdam Telefoon (020) 568 66 66 Fax (020) 568 68

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

Technische aspecten van de consolidatie

Technische aspecten van de consolidatie 20 Technische aspecten van de consolidatie 2001 a De te consolideren ondernemingen moeten eenzelfde rekeningenstelsel hanteren, zowel qua naamgeving (= formeel) als qua inhoud (= materieel). b c Moeder

Nadere informatie