BESTEK LEVERING VAN MEDISCH VERZORGINGSMATERIAAL, INSTRUMENTARIUM, MEUBILAIR EN MEDISCHE WERKKLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK LEVERING VAN MEDISCH VERZORGINGSMATERIAAL, INSTRUMENTARIUM, MEUBILAIR EN MEDISCHE WERKKLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING"

Transcriptie

1 1 BESTEK FED/11/OA/180/MED.MAT LEVERING VAN MEDISCH VERZORGINGSMATERIAAL, INSTRUMENTARIUM, MEUBILAIR EN MEDISCHE WERKKLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel Dienst Overheidsopdrachten, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel CONTACTPERSOON Peter Allaert, Tel 02/ Fax 02/ VOORWERP WIJZE VAN GUNNING WIJZE VAN PRIJSBEPALING AFGEVEN DER OFFERTES Overheidsopdracht Levering van verzorgingsmateriaal en kledij voor de Medische Diensten Openbare aanbesteding Opdracht tegen prijslijst op basis van de vermoedelijke hoeveelheden in bijlage. uiterlijk tegen 8 november 14 uur INFORMATIEZITTING / CPV Medische verbruiksartikelen Kleding voor medisch personeel Diverse medische instrumenten en produkten meubilair voor medische doeleinden Opgemaakt te Brussel op 8 september 2011

2 2 1. Gebruikte afkortingen BS De Wet KB KB 1 KB 2 AAV Art Bijl Z.V. Par. Aanh. PV Ref Belgisch Staatsblad Wet van 24 december 1993 (BS van 22 januari 1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten Koninklijk Besluit KB van 8 januari 1996 (BS van 26 januari 1996), betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken KB van 26 september 1996 (BS van 18 oktober 1996), tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openbare werken, en zijn bijlage die de algemene aannemingsvoorwaarden bepaalt voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openbare werken. Bijlage aan KB2 : De Algemene AannemingsVoorwaarden Artikel Bijlage Zonder voorwerp = de rubrieken die de benaming zonder voorwerp krijgen, zijn niet van toepassing op onderhavige opdracht Paragraaf Aanhangsel Proces-verbaal Referentie 2. Afwijkingen van de AAV Boetes wegens laattijdige uitvoering : afwijking van art 66 van de AAV (zie par van het huidig bestek) Opleveringen : voorlopige oplevering en definitieve oplevering vallen samen (met uitzondering van perceel 2) (zie par van huidig bestek) 3. Opdracht 3.1. Algemeenheden Open meerjarige opdracht van leveringen met een duurtijd van 4 jaar gebaseerd op de vermoedelijke hoeveelheden in lijst A in bijlage gevoegd Voorwerp van de opdracht Het voorwerp van de opdracht is het leveren van medisch verzorgingsmateriaal (geen medicatie), divers materiaal voor medische gebruik, meubilair voor medische doeleinden. Met inbegrip van kledij voor medisch personeel.

3 3 De inschrijver zal een prijs opgeven zowel voor lijst A als lijst B. CPV nummers : Medische verbruiksartikelen Kleding voor medisch personeel Diverse medische instrumenten en produkten meubilair voor medische doeleinden 3.3. Percelen De opdracht is verdeeld in 3 percelen. Perceel 1 Perceel 2 Perceel 3 klein medisch verzorgingsmateriaal medisch instrumentarium en medisch meubilair medische werkkledij de inhoud van elk perceel is ondeelbaar en de inschrijvers dienen een offerte in te dienen voor ten minste 1 perceel de inschrijver die een offerte indient voor meerdere percelen dient voor elk perceel een afzonderlijke offerte in te dienen Er zijn 2 lijsten : lijst A met vermoedelijke hoeveelheden en lijst B zonder vermoedelijke hoeveelheden. Voor beide lijsten dienen de inschrijvers prijzen in te dienen. Enkel lijst A zal gebruikt worden voor de prijsvergelijking. Beide lijsten samen vormen de shoppinglist die de centra zullen gebruiken bij de bestellingen Technische specificaties De leveringen zullen conform zijn met de specificaties vermeld in bijlage Duur van de overeenkomst De overeenkomst start op 1 januari 2012 en heeft een duurtijd van 4 jaar Opzegtermijn De overeenkomst begint vanaf de datum vermeld in de notificatie per aangetekend schrijven vanwege de Aanbestedende Overheid. De overeenkomst zal principieel afgesloten worden voor een initiële periode van 1 jaar. Startende op de datum vermeld in het schrijven. De overeenkomst zal elk jaar stilzwijgend verlengd worden en zal van rechtswege vervallen op 31 december Na deze datum zal geen enkele nieuwe prestatie kunnen geleverd worden in uitvoering van de overeenkomst. Onverminderd de toepassing van eventuele maatregelen van ambtswege, is de overeenkomst opzegbaar : vanaf 2013 door de aannemer, mits een opzegtermijn van 180 kalenderdagen, te betekenen met een aangetekend schrijven ten allen tijde, van rechtswege, door de Aanbestedende Overheid, middels een opzegtermijn van 90 kalenderdagen, te betekenen met een aangetekend schrijven De opzegging van het contract onder de bovenvernoemde voorwaarden geeft geen aanleiding tot schadevergoeding voor elk van beide partijen.

4 4 4. Aanbestedende overheid, Leidende dienst en Leidend Ambtenaar 4.1. Aanbestedende overheid De aanbestedende overheid is de directeur-generaal van Fedasil. De aanbestedende overheid is de enige verantwoordelijke gesprekspartner en dus de enige bevoegde autoriteit voor het wijzigen van de opdracht en om te beslissen over eventuele problemen die zich stellen bij de uitvoering. De aanbestedende overheid wordt vertegenwoordigd door de Leidende Dienst Leidende dienst De Leidende dienst voor deze opdracht is de dienst overheidsopdrachten van Fedasil. Contactpersoon : Dhr Peter Allaert Coördinator overheidsopdrachten Kartuizerstraat Brussel tel. 02/ fax 02/ Bezoek op afspraak Leidend ambtenaar De gegevens van de Leidend ambtenaar zullen bekend gemaakt worden bij de toewijzing. Het mandaat van de Leidend ambtenaar is als volgt : de Leidend ambtenaar is gemachtigd alle schikkingen, binnen de door dit bestek vastgestelde limieten, te treffen teneinde de goede uitvoering van het contract toe te laten het is de Leidend ambtenaar in geen geval toegelaten de modaliteiten (bv leveringstermijnen...) of de inventaris (bv hoeveelheden) van het contract te wijzigen, zelfs indien de financiële impact nul of negatief zou zijn elke belofte, wijziging of afspraak die afwijkt van de voorwaarden van het bestek en die niet door de Aanbestedende overheid is betekend, is door beide partijen als nietig te beschouwen. 5. Wijze van gunnen van de opdracht De gevolgde procedure is : Openbare aanbesteding Er wordt de aandacht op gevestigd dat deze procedure geen onderhandelingen toelaat. Het Agentschap heeft geen verplichting om de opdracht toe te wijzen. Het Agentschap kan zowel afzien van het gunnen van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze. Dit kan zowel de totaliteit van de opdracht als één of meerdere percelen betreffen. Het Agentschap heeft bijgevolg het recht slechts enkele percelen toe te wijzen en eventueel te besluiten andere op te nemen in één of meerdere opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen worden gegund. Dit is overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 van de wet van

5 5 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Zo zal de Aanbestedende overheid kunnen overgaan tot niet-gunning indien de raming van de opdracht wordt overschreden. 6. Documenten, met uitsluiting van alle andere, van toepassing op de opdracht 6.1. De wetgeving op de overheidsopdrachten, in het bijzonder : De Wet KB 1 KB 2 Deze documenten zijn beschikbaar via internet op volgend adres : 7. Selectiecriteria In toepassing van artikel 42 en volgende van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken zal de aanbestedende overheid voorafgaand aan de gunning, overgaan tot de kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van de hierna vermelde noodzakelijke documenten en inlichtingen. Hierbij zullen de regelmatig ingediende offertes getoetst worden aan de hierna vermelde uitsluitings- en selectiecriteria. De documenten met betrekking tot uitsluitingscriteria 1 tot 3 zullen door de Aanbestedende overheid op eigen initiatief geraadpleegd worden (via Digiflow) voor wat betreft de Belgische inschrijvers Uitsluitingscriterium 1 sociale zekerheidsverplichtingen (art 43, 5 KB1) In toepassing van Art 42 van het KB 1, zal de Aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers, op basis van het artikel 43 5 van het KB 1 en het Art 90 van het KB 1, 3 indien hij Belg is, 4 indien hij buitenlander is. Hiervoor zal de inschrijver door het deelnemen aan de opdracht impliciet verklaren dat hij zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt wat betreft de sociale zekerheidsverplichtingen. Indien de inschrijver een buitenlandse inschrijver is, dient hij een document toe te voegen van zijn situatie. Wanneer een document of getuigschrift niet uitgereikt werd in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder ede of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst Uitsluitingscriterium 2 BTW en Directe belastingen De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van de verschuldigde directe belastingen en van de verschuldigde BTW. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van uiterste inschrijving) attest of attesten uitgereikt door de administratie(s) die in zijn land bevoegd is (zijn) voor het innen van de directe belastingen en van de BTW (of van de taksen die in zijn land de BTW vervangen) waarin vermeld staat dat hij in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van de voormelde administratie(s). Indien dit attest of deze attesten in zijn land niet worden uitgereikt, volstaat een verklaring op eer gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land.

6 Uitsluitingscriterium 3 niet-faling De inschrijver mag zich niet in onder andere één van de volgende gevallen verkeren : 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen 2 aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig hebben of een gelijkaardige procedure lopende hebben bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. Voor een buitenlandse inschrijver dient het attest te worden uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is, of bij ontstentenis, een verklaring op eer gecertificeerd door een notaris of een gerechtelijke overheidsinstantie Selectiecriterium (art. 45, 1 KB 1) Capaciteiten van de leverancier : lijst van gelijkaardige leveringen Het opgeven van minimaal drie gelijkaardige referenties van de afgelopen drie jaar met een korte omschrijving van het voorwerp, de waarde en de contactgegevens van de klant. 8. Offertes 8.1. Voorstelling en aantal exemplaren De offerte zal verplicht bestaan uit twee fysisch gescheiden luiken zoals hieronder beschreven en waarbij één exemplaar van elk de vermelding ORIGINEEL zal dragen. Enkel dit exemplaar zal gelden in geval van discordantie tussen de exemplaren Het administratief en financieel luik Dit luik zal opgesteld worden in DRIE exemplaren en zal opgesteld worden conform het model in bijlage A. De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat de administratieve offerte de prijs voor elk der voorgestelde posten moet bevatten Het technisch luik Het technisch luik zal worden opgesteld in DRIE exemplaren. Dit luik beschrijft op eenduidige wijze alle aspecten van de dienstverlening en de technische karakteristieken van de gevraagde posten. Het zal vergezeld zijn van alle nuttig geachte technische documentatie. Geen enkele prijs mag vermeld worden in het technisch luik Taal Het administratief en het technisch luik moeten volledig worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans Indienen en opening der offertes Datum en uur : 8 novembre 2011 om 14u.

7 Plaats voor het openen der offertes Indienen van offertes Fedasil Kartuizerstraat Brussel 3 e verdieping ofwel aan de ambtenaar van de Aanbestedende overheid, aanwezig op de plaats van de opening van de offertes, vooraleer de zitting voor geopend verklaard wordt ofwel per drager in het bureau van de Leidende Dienst vermeld in Par hiervoor, tot UITERLIJK 1 uur voor het voorziene openingsuur. In dat geval geldt het ontvangstbewijs, door een ambtenaar van de Aanbestedende overheid gedateerd en ondertekend, als rechtsgeldig hetzij met De Post volgens de voorwaarden voorzien door Art 104 van het KB Omslagen voor het indienen der offertes. De offertes die via De Post worden verzonden dienen zich in een dubbele omslag te bevinden (zie Art 104 van het KB 1) Gestanddoeningstermijn van de offerte De inschrijver blijft door zijn offerte gebonden gedurende een termijn van 120 kalenderdagen. Deze termijn begint te lopen vanaf de opening van de offertes. 9. Gunningscriteria De opdracht zal worden toegewezen op basis van de regelmatige offerte met de laagste prijs. De laagste prijs zal bepaald worden op basis van de totale prijs rekening houdende met de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in lijst A van de inventaris. (bijlage) 10. Prijzen Prijsbepalingen De aangeboden prijzen zijn prijzen DDP (Delivery Duty Paid) exclusief BTW. De inschrijver is verplicht in zijn offerte de aanslagvoet van de belasting op de toegevoegde waarde te vermelden. De prijzen worden in de offerte in Euro opgegeven. Het totale bedrag van de offerte en de eenheidsprijzen worden voluit geschreven. Dit geschiedt ook met het globale bedrag van iedere post in de inventaris Prijsherzieningen De opgegeven prijzen kunnen jaarlijks herzien worden tijdens de uitvoering van het contract teneinde rekening te houden met de prijsevolutie van salarissen en materialen.

8 8 Elke inschrijver die één of meerdere prijsherzieningsformules voorstelt dient verplicht volgende structuur te gebruiken: Mb S P = Po ( a + b n ) Mbo So Waarin: P = herziene prijs Po = inschrijvingsprijs a,b,c,,n = coëfficiënten waarvan de som = 1 a = vaste coëfficiënt, met een minimum van 20 % (behoudens afwijking toegestaan door de FOD Economie) Mx = materiaalindices Sx = indices der salarissen en sociale lasten De inschrijver zal duidelijk de gebruikte officiële indices, hun waarde bij inschrijving, en het gewenste leesmoment vermelden alsook waar deze indices kunnen geraadpleegd worden. De herziene prijzen gelden vanaf de verjaardag van het starten van de overeenkomst en zullen voor aanvaarding minimum 3 maanden voordien per aangetekend schrijven aan de Leidende Dienst voorgelegd worden Prijscontrole De aanbestedende overheid behoudt het recht de prijzen te controleren door middel van alle beschikbare boekhoudkundige documenten en bezoeken ter plaatse. En dit eveneens bij onderaannemers of co-contractanten. 11. Borgstelling Bedrag Het bedrag van de borgstelling is bepaald op 5% van het totale bedrag van de opdracht op jaarbasis, BTW niet inbegrepen. Binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de betekening van het contract dient de aannemer het bewijs te leveren aan de aanbestedende overheid dat de borg gesteld werd. De termijn wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de aannemer voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald, op voorwaarde dat deze in vak 5 van bijlage A expliciet vermeld wordt. In het geval van een borgstelling in speciën, dient de overschrijving uitgevoerd te worden op bankrekening van de Deposito- en Consignatiekas (wetstraat 71, 1040 Brussel, tel 02/ , fax 02/ ). De borgstelling kan ook gedaan worden op één van de wijzen voorzien in Art 5 Par 3 van de AAV (bv Bankwaarborg) Vrijgave van de borgstelling De borgstelling vermeld in de kennisgevingsbrief zal enkel kunnen vrijgegeven worden door de aanbestedende overheid bij de beëindiging van het contract, op schriftelijke aanvraag van de opdrachtnemer overgemaakt aan de aanbestedende overheid.

9 9 12. Levering Plaats(en) van levering Het leveringsadres (klant) zal vermeld worden op de bestelbon. De levering gebeurt op de medische dienst van het bestellende centrum en meerbepaald aan de SPOC of diens vervanger. Leveringen op werkdagen tussen 9u en 16u. Een akkoord over een wijziging van de leveringsplaats kan later gebeuren tussen de klant en de aannemer Leveringsomstandigheden Indien door speciale omstandigheden (bv werken, feestelijkheden...) moeilijke doorgang is voor de leveringen, zal de klant dit vermelden op de bestelbon. En de nodige info doorgeven aan de opdrachtnemer (bv via mail of schriftelijk op de bestelbon) Formaliteiten van levering De verzendnota in 2 exemplaren worden gelijktijdig met de levering aan het leveringsadres van de klant voorgelegd en voor ontvangst ondertekend en gedateerd door deze laatste (1 voor de bestemmeling en 1 voor de leverancier). De verzendnota vermeldt duidelijk : de naam van de aannemer het nummer van het bestek het nummer van de bestelbon van de klant de naam en adres van de bestemmeling de leveringsdatum het codenummer, de aard en hoeveelheid van de geleverde artikelen eventueel de artikelen die niet geleverd zijn Zij dient ondertekend en gedateerd te worden door de bestemmeling. De aannemer voegt bij de bestelling voor de klant die erom vraagt een copie van de technische fiches of eventuele andere fiches Leveringstermijnen De goederen dienen geleverd te worden volgende de volgende leveringstermijnen : perceel 1 : klein medisch materiaal o Normale bestellingen : levering max 1 week na bestelling o dringende bestellingen : levering max 3 dagen na bestelling ( DRINGEND-URGENT vermeld op bestelbon) perceel 2 : medisch instrumentarium en medisch meubilair o levering maximum 3 weken na bestelling perceel 3 : kledij voor medisch personeel

10 10 o levering maximum 3 weken na bestelling Boetes wegens laattijdige uitvoering Het louter verstrijken van de leveringstermijn stelt de aannemer in gebreke. De boetes zijn eisbaar zonder ingebrekestelling, zonder opstelling van een proces-verbaal en worden van rechtswege toegepast. In afwijking van art van de AAV worden de boetes toegepast vanaf de eerste werkdag volgend op het verstrijken van de bepaalde leveringstermijn. perceel 1 voor normale bestellingen : per kalenderdag te laat 0,25% met een maximum van 5% van de waarde voor dringende bestellingen : per kalenderdag te laat 0,50% met een maximum van 5% van de waarde perceel 2 per kalenderdag te laat 0,25% met een maximum van 5% van de waarde perceel 3 per kalenderdag te laat 0,25% met een maximum van 5% van de waarde Het bedrag van de boete wordt afgetrokken van het aan de klant te factureren bedrag. Worden echter niet aangerekend : de boetes wegens laattijdige uitvoering waarvan het totaal bedrag geen 55 bereikt de boetes wegens laattijdige uitvoering voor de periode tussen het verstrijken van de initieel vastgestelde leveringstermijn en de schriftelijke kennisgeving van een toegestane verlenging ingeval een ingediend verzoek tot verlenging ontvankelijk en gegrond wordt geacht. 13. Opleveringen (AAV, Art 12, 19, 53 tot 65) Voorlopige oplevering De voorlopige oplevering gebeurt door toedoen van de klanten, door toepassing van art e, 1 e alinea, hetzij op de plaats van levering. Het nazicht geschiedt op een aantal artikelen, door de klanten te bepalen naargelang de belangrijkheid van de levering. De uitslag van dit nazicht geldt voor de ganse betrokken levering. Mocht bij de oplevering of bij het gebruik van de artikelen worden vastgesteld dat sommige daarvan een gebrek vertonen of niet overeenstemmen met hetgeen besteld werd, dan moet de leverancier deze op verzoek van de desbetreffende klant (of van de leidende dienst) zelf op zijn kosten vervangen Definitieve oplevering Zij is impliciet en valt samen met de voorlopige oplevering. Met uitzondering voor perceel Betalingsmodaliteiten De factuur wordt verzonden maandelijks!! naar het facturatieadres zoals aangegeven op de bestelbon van de klant. Op elk ogenblik kan de Leidende Dienst een copie van de facturen opvragen. Alle facturen moeten de volgende gegevens vermelden :

11 11 nummer van het bestek en het perceel nummer(s) en datum(s) van de bestelbon(s) naam, adres van de bestellende klant hoeveelheid, aard en codenummer van de geleverde artikelen de eenheidsprijs excl BTW het totaal bedrag excl BTW het percentage van de BTW en het bedrag van de BTW het totaal bedrag, incl BTW De betaling zal gebeuren binnen de 50 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat de Leidend ambtenaar in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur en ondertekende leveringsbons, verstuurd naar de client. 15. Wijziging shoppinglist In de loop van het contract kan de lijst van artikelen op aanvraag van de aannemer of van de Leidende Dienst aan de nieuwigheden op de markt aangepast worden. Dit zijn artikelen die aan lijst B worden toegevoegd. Deze aanvragen voor selectiewijziging kunnen vanaf de gunning van de opdracht en op eender welk ogenblik plaatsvinden Uitbreiding van de lijst door de Leidende Dienst De lijst van produkten en materialen in het bestek is niet limitatief. De Leidende Dienst kan op gelijk welk tijdstip tijdens de duur van de overeenkomst vragen bepaalde produkten of materialen toe te voegen. Dit om te zorgen voor de goede werking van de centra. Op voorwaarde dat deze produkten/materialen binnen het kader van de opdracht vallen. 16. Bijzondere bepalingen Bevoegdheid Het Belgisch recht is toepasselijk voor het interpreteren van de contractuele clausules en voor het bepalen van de rechten en verplichtingen die NIET door deze clausules zouden geregeld zijn. Enkel de rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om de geschillen, die door de opdracht zouden kunnen ontstaan, te behandelen Onderaanneming De onderaanneming voor een gedeelte van de opdracht is toegestaan. eventuele onderaannemers zullen in de offerte vermeld worden. De namen en identificatie van de De onderaannemers moeten hun verplichtingen ten aanzien van de RSZ zijn nagekomen, of in voorkomend geval tegenover de vergelijkbare nationale instellingen voor de buitenlandse onderaannemers. De kandidaat inschrijver zal de volledige verantwoordelijkheid dragen voor het gehele project en zal de enige gesprekspartner zijn van de aanbestedende overheid. De inschrijvers mogen, uitsluitend onder hun eigen en volledige verantwoordelijkheid, voor bepaalde gedeelten van de opdracht in onderaanneming gaan. Op verzoek van de Aanbestedende overheid, zal de inschrijver, voor het gunnen van de opdracht, alle nodige inlichtingen bijvoegen om de evaluatie van eventuele onderaannemers mogelijk te maken.

12 12 De Aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om controles op de juistheid van de verstrekte gegevens uit te voeren op alle mogelijke stukken en zelfs bij de onderaannemer. Indien de Aanbestedende overheid beslist om over te gaan tot de evaluatie van deze onderaannemers, zal de inschrijver officieel op de hoogte gesteld worden door middel van een aangetekend schrijven. Weigering van een evaluatie van deze onderaannemers zal de uitsluiting voor deze opdracht of het verbreken ervan tot gevolg hebben Jaarlijks overleg Jaarlijks dient er een overleg plaats te vinden met een verantwoordelijke van de contractant. Dit bij voorkeur in de maand januari of februari. Dit overleg zal plaatsvinden op de locatie aangeduid door de aanbestedende overheid. De opdrachtnemer stelt een SPOC aan. Dit is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever in geval van problemen of vragen. Dit overleg heeft tot doel : te waken over de goede uitvoering van de opdracht en, zo nodig, de eventuele gebreken van de opdrachtnemer ten aanzien van zijn verbintenissen zoals beschreven in dit bestek te onderzoeken voorstellen te maken om te verhelpen aan deze gebreken. Het proces-verbaal van deze vergadering wordt opgesteld door de opdrachtnemer en binnen de 2 weken volgend op deze vergadering aan de Aanbestedende overheid ter nazicht bezorgd. Indien er geen opmerkingen zijn binnen de 2 weken volgend op het ontvangst van dit proces-verbaal, wordt het geacht goedgekeurd te zijn. Het proces-verbaal wordt dan ondertekend door de afgevaardigde van de contractant en de Aanbestedende Overheid Veiligheid en vertrouwelijkheid De inschrijver en Fedasil verbinden er zich uitdrukkelijk toe geen beroepsgeheimen bekend te maken, noch vertrouwelijke informatie te verspreiden waarvan zij kennis hebben genomen bij de toewijzing of de uitvoering van deze opdracht. De inschrijver en Fedasil zullen vertrouwelijke informatie betreffende deze opdracht alleen toevertrouwen aan partijen die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. De twee partijen garanderen dat de betrokken personen op de hoogte zijn van de verplichtingen tot geheimhouding en dat zij deze zullen naleven Publiciteit De leverancier verbindt zich ertoe over deze opdracht geen publiciteit te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. Hij mag evenwel de opdracht vermelden als referentie. Opgemaakt te Brussel op 8 september Gezien en goedgekeurd, Fanny François Directeur-generaal a.i.

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BESTEK BBEPP-2012-JVH-0910-53 BBEPP

BESTEK BBEPP-2012-JVH-0910-53 BBEPP BESTEK BBEPP-2012-JVH-0910-53 Overheidsopdracht van diensten Openbare aanbesteding BBEPP AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR VOORWERP BBEPP - Bio Base Europe Pilot Plant Rodenhuizekaai 1, B-9042 Gent

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1)

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301 BIJZONDER BESTEK Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 April 2013 Referencienr : CSC-IMP1301 BELGISCHE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG CSC-IMP1301 Financieel Beheer 1/14 25/04/13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit -

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS VOLVO 10 T 6X4 CARGO IN ROCOURT VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Rev.: 2 Datum: 19/08/2013 Pagina 1 van 6 1. Algemene bepaling en definities 1.1. De aankoopvoorwaarden zijn van toepassing voor bestellingen van MECASPRING nv bij leveranciers en onderaannemers, als de

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Verkoopprocedure SDV 20155017 van 3 percelen transport-en/of werfcontainers te Zutendaal

Verkoopprocedure SDV 20155017 van 3 percelen transport-en/of werfcontainers te Zutendaal Verkoopprocedure SDV 20155017 van 3 percelen transport-en/of werfcontainers te Zutendaal 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Verkoopprocedure SDV 20155029 voor 1 perceel afgedankt meubilair te Nivelles

Verkoopprocedure SDV 20155029 voor 1 perceel afgedankt meubilair te Nivelles Verkoopprocedure SDV 20155029 voor 1 perceel afgedankt meubilair te Nivelles 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN

LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN 1 OCMW Mechelen Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN ALGEMENE OFFERTEVRAAG 2 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Verkoopprocedure SDV 20155036 voor 1 Industriële stof-afzuigingsinstallatie te Rocourt

Verkoopprocedure SDV 20155036 voor 1 Industriële stof-afzuigingsinstallatie te Rocourt Verkoopprocedure SDV 20155036 voor 1 Industriële stof-afzuigingsinstallatie te Rocourt 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

Verkoopprocedure SDV 20155022 voor 2 professionele biljart-tafels van het type "HOREMANS VAN DE KERCKHOVE" met accessoires te EVERE

Verkoopprocedure SDV 20155022 voor 2 professionele biljart-tafels van het type HOREMANS VAN DE KERCKHOVE met accessoires te EVERE Verkoopprocedure SDV 20155022 voor 2 professionele biljart-tafels van het type "HOREMANS VAN DE met accessoires te EVERE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag Bestek voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving algemene offerte-aanvraag Opdrachtgevend bestuur: Provincie Oost-Vlaanderen Blz. 1

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 19 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Open aanbesteding voor administratief drukwerk.

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Deze algemene aankoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen enerzijds Sapa RC Profiles NV/SA en Remi Claeys Aluminium NV te Lichtervelde en aan de andere

Nadere informatie

DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK. Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG

DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK. Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG Mei 2012 Referentienummer: CSC-IT1201 ALGEMENE AANBESTEDING

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65 Overheidsopdracht van leveringen Openbare aanbesteding Bio Base Europe Pilot Plant AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR VOORWERP BBEPP - Bio Base Europe Pilot Plant Rodenhuizekaai

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

BESTEK MRMP- S/AT Nr 0ST043/1

BESTEK MRMP- S/AT Nr 0ST043/1 DEFENSIE De 14/02/2011 MRMP-S/AT Nr 00082723 Bijl: PROCUREMENT DIVISION BESTEK MRMP- S/AT Nr 0ST043/1 betreffende de meerjarige overeenkomst (2011-2014) tegen prijslijst voor de verwerving van lederen

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

Verkoopprocedure SDV 20155031 voor 2 industriële werkplaatsmachines,1 zandstraalcabine en 6 mobiele werkplaatskranen

Verkoopprocedure SDV 20155031 voor 2 industriële werkplaatsmachines,1 zandstraalcabine en 6 mobiele werkplaatskranen Verkoopprocedure SDV 20155031 voor 2 industriële werkplaatsmachines,1 zandstraalcabine en 6 mobiele werkplaatskranen 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

Opdracht: ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan INCOVO (lader recyclageparkwachter)

Opdracht: ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan INCOVO (lader recyclageparkwachter) Bestek 2013/BV - uitzendarbeid Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging INCOVO Maatschappelijke zetel Cyriel Buyssestraat 5, 1800 VILVOORDE Opdracht: ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie 2005-1/18 INHOUDSTAFEL 1. Eerste

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Artikel 1. voorwerp van de opdracht Het verzorgen van rijvaardigheidscursussen (opleidingsmodule veilig fietsen ) voor fietsers. Artikel 2. wetgeving Voor zover

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Het verlenen van juridisch advies met betrekking tot de verantwoordelijkheid bij brandbestrijding in de haven Algemene offerteaanvraag op

Het verlenen van juridisch advies met betrekking tot de verantwoordelijkheid bij brandbestrijding in de haven Algemene offerteaanvraag op Prijs: 7,50 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8149 Het verlenen van juridisch

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

Gemeente en Ocmw Ham

Gemeente en Ocmw Ham Gemeente en Ocmw Ham Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Selectieleidraad Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen, materiële schade, aansprakelijkheid,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie