Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking"

Transcriptie

1 Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste wijze (toegediend) krijgt. Inhoud Uitgangspunt De bevoegdheid tot het toedienen van medicijnen is geregeld in overeenstemming met de wet BIG. Alle toe te dienen medicatie moet voorgeschreven zijn door een arts. Bevoegdheid tot het oraal en rectaal toedienen van medicijnen: Dit zijn de nietvoorbehouden handelingen. Deze kunnen door alle medewerkers (begeleiders en assistent begeleiders) worden uitgevoerd na (op basis van scholing of instructie) getoonde bekwaamheid. Hieronder vallen ook de toediening van neus-, oor- en oogdruppels en begeleiding bij inhalatiemedicatie. Bevoegdheid tot het toedienen van medicijnen per injectie, sonde of katheter: Dit zijn voorbehouden handelingen. Ze mogen worden uitgevoerd door medewerkers (begeleiders) in opdracht van een zelfstandig bevoegde (de arts), na (op basis van scholing) getoonde bekwaamheid. De medewerker, die medicijnen klaarmaakt voor toediening en/of medicijnen toedient is verantwoordelijk voor eigen handelen. Bij beheer van de medicijnen door de cliënt In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is. De vaststelling of een cliënt verantwoord zijn of haar medicijnen kan beheren (en in welke mate), vindt plaats in een overleg tussen de cliënt of diens belangenbehartiger/wettelijk vertegenwoordiger en de persoonlijk begeleider. De concrete afspraken met de cliënt en/of diens (wettelijke) vertegenwoordiger over de uitvoering van het beheren en toedienen van medicatie worden vastgelegd in het zorgplan. De mate van beheer van medicatie kan in het zorgplan worden aangegeven met de volgende categorieën: (In de toekomst zullen deze categorieën in io aangeklikt kunnen worden.) Categorie 0: cliënt bestelt en beheert zelfstandig medicijnen Categorie 1: cliënt beheert zelf de medicatie en zorgt ervoor deze op tijd in te nemen. De organisatie bestelt de medicatie. Categorie 2: cliënt neemt medicatie zelf in. De organisatie bestelt, beheert en zet de medicatie per deelmoment op een afgesproken plaats neer. Categorie 3: de organisatie draagt zorg voor het medicatieproces en de begeleiding helpt bij inname Categorie 4: De organisatie draagt zorg voor medicatieproces en de begeleiding helpt bij inname; medicatie wordt bewaard in een gesloten kast Rol van de begeleider bij beheer van eigen medicatie door cliënt Als een cliënt zelf verantwoordelijk is voor het beheer van de medicatie, beperkt de rol van de begeleider zich tot het (met enige regelmaat) ter sprake te brengen van het onderwerp medicatie. De begeleider vraagt dan of er bij de cliënt vragen of problemen zijn met betrekking tot het beheer en innemen van medicatie. De begeleider schat op basis van eigen Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

2 observatie en ervaring met de cliënt in, hoe vaak en wanneer medicatie onderwerp van gesprek moet zijn. Bij een gedeelde verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld de begeleider zet de medicatie wel uit in een weekdosette; dan tekent de begeleider alleen voor die handeling, die de begeleider volgens de afspraken verricht. Als De Lichtenvoorde verantwoordelijk is voor medicijnbeheer. De teammanager is verantwoordelijk voor de organisatie van het medicatiebeleid op de diverse woonlocaties. De teammanager ziet erop toe dat het bewaren, uitzetten en toedienen van medicijnen aan de cliënt correct en veilig gebeurt. Procedures omtrent het medicatiebeheer worden per woonlocatie schriftelijk vastgelegd. Daarbij wordt ook vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het centrale medicijnbeheer op de woonlocatie alsook wie deze verantwoordelijke vervangt bij afwezigheid. Verantwoordelijkheden De taken en verantwoordelijkheden m.b.t. het medicatiebeleid per woonlocatie, die minimaal afgesproken en beschreven moeten zijn, omvatten afspraken betreffende: Het bestellen van medicatie De aflevering en controle van bestelde medicatie Het uitzetten, klaarmaken voor toediening en het toedienen van medicijnen Medicijnverstrekking buiten de woonlocatie, denk aan medicatie mee naar dagactiviteiten of uitstapjes Evalueren van medicijngebruik van de cliënt Het beheer en de toegankelijkheid van de medicatievoorraad. Het locatiebeleid met betrekking tot het beheer en verstrekken van medicatie moet beschreven worden in het formulier locatieafspraken medicatiebeheer en verstrekking (voor formulier, zie DKS). Na het invullen van dit formulier tekent de teammanager voor akkoord. Jaarlijks worden op dit formulier de eventuele wijzigingen verwerkt. Het formulier bewaren op de locatie. Bij een verantwoord medicatiebeheer en - verstrekking zijn de volgende punten van belang: Ten aanzien van: Overdracht medicatiegegevens bij opname en verhuizing cliënt Ter voorbereiding op de opname van een cliënt, zal de zorgcoördinator navragen Of en in welke mate de cliënt het beheer van de medicatie overdraagt aan De Lichtenvoorde. Bij geheel of gedeeltelijk overdragen van het medicatiebeheer aan De Lichtenvoorde: Bij de intake maakt de zorgcoördinator afspraken over het, indien nodig, overschrijven naar nieuwe huisarts en apotheek. De zorgcoördinator geeft de gemaakte afspraken door aan de teammanager van de locatie waar de cliënt komt wonen. De zorgcoördinator vraagt aan de cliënt om op de dag van opname voor de eerste twee dagen voldoende medicatie en een actueel medicatieoverzicht (via apotheek van herkomst) mee te nemen. Bij opname op vrijdag, medicatie laten meenemen tot en met de maandag na het weekend. (Persoonlijk) begeleider neemt contact op met de ( nieuwe) apotheek en controleert de inschrijving van de cliënt, de medicatiegegevens en bestelt medicatie voor de cliënt. Indien nodig begeleidt persoonlijk begeleider de cliënt bij een kennismakingsbezoek bij nieuwe huisarts. Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

3 Als een cliënt verhuist binnen De Lichtenvoorde of naar extern: De persoonlijk begeleider draagt schriftelijk een actueel medicatieoverzicht (van de huidige apotheek) en eventueel aanvullende informatie over aan de nieuwe woonsituatie. De persoonlijk begeleider maakt afspraken met de cliënt of diens vertegenwoordiger en de nieuwe woonsituatie over wie het overschrijven naar een andere apotheek en/ of huisarts regelt. De (persoonlijk) begeleider zorgt ervoor dat de cliënt voldoende medicatie meeneemt voor de eerste dagen op de nieuwe woning en een actuele medicatietoedienlijst. Bij verhuizing op vrijdag, medicatie meegeven tot en met de maandag na het weekend. Bestellen medicatie In overleg met de apotheek worden afspraken gemaakt over de levering van medicatie in een vorm die passend is bij de cliënt. Bij voorkeur wordt medicatie geleverd in doseerverpakking (= Baxter ). Met de apotheek worden afspraken gemaakt over een veilige levering van medicatie: wanneer wordt medicatie geleverd en wie kan de medicatie in ontvangst nemen of ophalen bij de apotheek Na levering van medicatie wordt de bestelling gecontroleerd of alle bestelde medicatie aanwezig is voor de juiste cliënt, in de goede dosering en toedieningsvorm. Bij levering in zakjes (Baxter) wordt van de eerste dag van elke rol gecontroleerd of inhoud klopt met aftekenlijst. Bewaren van medicatie Medicatie wordt bewaard in een afsluitbare medicijnkast, die voldoet aan eisen van hygiëne, vochtigheid en temperatuur. Medicatie, die volgens voorschrift in de koelkast moet worden bewaard, bewaren in een afsluitbare (kunststof)doos met daarop de tekst medicijnen. De medicijnkast wordt ordelijk en overzichtelijk ingedeeld en ingeruimd De voorraad medicijnen blijft gelijk aan de behoefte en onnodige voorraadvorming wordt voorkomen. Geleverde medicatie moet worden gecontroleerd op juiste medicatie, juiste toedieningsvorm en aantal en er wordt getekend voor correcte ontvangst. Medicatie wordt bewaard in de originele verpakking. Minimaal twee keer per jaar wordt de voorraad medicijnen gecontroleerd op houdbaarheid en gebruik. Oude en overtollige medicatie wordt teruggebracht naar apotheek of ingeleverd bij het verzameldepot klein chemisch afval van de gemeente. Uitzetten van medicatie Medicatie wordt uitgezet in de originele verpakking (medicatie per tablet/capsule in blisterverpakking laten zitten tot delen). Dit is om tot op het moment van medicijnen delen de verschillende medicijnen te kunnen herkennen. Voor medicatie die niet afzonderlijk verpakt is of voor tabletten, die gehalveerd moeten worden, wordt een uitzondering gemaakt. Deze mogen zo worden uitgezet. Er moet een correct overzicht zijn van de actuele medicatie van de individuele cliënt. In dat medicatieoverzicht is de volgende informatie van alle voorgeschreven medicatie opgenomen: Naam en geboortedatum cliënt Naam medicijn Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

4 Sterkte medicijn Dosering medicijn Wijze van toedienen Tijdstip van toedienen Begin- ( en einddatum) van toedienen Aandachtspunten wijze van toedienen Overgevoeligheden of allergieën van cliënt Overzichten van de medicatiehistorie kunnen worden opgevraagd bij de apotheek of huisarts. Medicatie-toedienlijsten en lijsten controle bestelde medicatie moeten een jaar bewaard worden. Verstrekken van medicatie Verstrekte medicatie wordt afgetekend per tijdstip en per medicijn, gelijk na het verstrekken van de medicatie. Een medicatie-toedienlijst, waarop alle medicatie van de cliënt vermeldt staat, wordt in principe door de apotheek verstrekt. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als de apotheek geen aftekenlijsten kan leveren of bij vrije verkoopmedicatie, de aftekenlijst gebruiken, zoals die is opgenomen in DKS aftekenlijst medicatie. In de medicatie-toedienlijst moeten ook de alternatieve, tijdelijke en zo nodig medicatie opgenomen zijn. Deze moeten na verstrekken ook worden afgetekend. De toedienlijst moet actueel zijn en wijzigingen worden dezelfde dag bijgewerkt in de toedienlijst, op de week/dagcassettes en in het zorgplan. Na wijzigen van medicatie kan de apotheek een nieuwe toedienlijst verstrekken. Wijzigingen in medicatie, die telefonisch met de arts zijn afgesproken zo spoedig mogelijk schriftelijk laten bevestigen, per fax of . Er zijn zo min mogelijk medicatielijsten in omloop. Minder lijsten is minder risico op fouten, met name bij wijzigen van medicatie. Fouten of hiaten in de medicatieverstrekking, bijvoorbeeld door vergeten of niet innemen door cliënt, worden gemeld aan een arts en in overleg met de arts wordt bepaald hoe te handelen. Dit wordt vermeld in de rapportage. Er wordt tevens een MIC- formulier ingevuld. Observatie en Evaluatie medicatiegebruik Van de aanwezige medicijnen moet een begrijpelijke bijsluiter aanwezig zijn. Medicatiegebruik wordt jaarlijks geëvalueerd met de voorschrijvende (huis)arts. Daarbij wordt de voorgeschreven medicatie geëvalueerd op: duur en dosering medicatiegebruik, combinatie en interactie met overige medicatie, werking en bijwerkingen, therapietrouw en afspraken herhalingsrecepten. De persoonlijk begeleider maakt jaarlijks ( mogelijk ter voorbereiding op de zorgplanbespreking) een afspraak met de arts en levert de gegevens aan om een goede evaluatie mogelijk te maken, zoals geobserveerde werking en bijwerkingen van medicatie en de therapietrouw. Voor de jaarlijkse evaluatie wordt bij de huisarts of apotheek een actueel medicatieoverzicht opgevraagd. Met de apotheek wordt jaarlijks, door de taakhouder medicatie, een afspraak gemaakt om vragen rondom de toediening van medicatie en bijzonderheden daarbij te bespreken. Indien de apotheker daartoe bereid is, kan deze ook worden uitgenodigd in een teambespreking om toelichting te geven op werking en bijwerking van medicatie, de diverse toedieningsvormen en andere vragen. Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

5 Vrije verkoopmedicatie Medicijnen die in de vrije verkoop verkrijgbaar zijn mogen in zeer beperkte mate door medewerkers worden verstrekt aan cliënten. Zij mogen alleen worden verstrekt als er sprake is van eenvoudige, goed te duiden klachten bij de cliënt. De richtlijnen en protocollen BIG zijn hierbij ook van toepassing. Daarnaast dient men goed op de hoogte te zijn van de informatie uit de bijsluiter en moet bij aanhouden van de klachten na 3 dagen contact worden opgenomen met de (huis)arts. Deze zogenaamde vrije verkoopmedicatie moet worden gekocht in een apotheek. Daarbij wordt vermeld voor welke cliënt(en) en met welke reden deze medicatie wordt aangeschaft, zodat men in de apotheek kan controleren of deze medicatie samengaat met de overige medicatie van de cliënt(en). Ook deze vrije verkoop medicatie moet worden vermeld op het medicatieoverzicht/aftekenlijst en worden afgetekend bij verstrekken. Als er vaker sprake is van klachten, bijvoorbeeld menstruatiepijnen, is het aangeraden met de (huis)arts een zo nodig afspraak voor het verstrekken van deze medicatie te maken. Alternatieve medicatie (mogelijk op verzoek van verwanten) mag alleen verstrekt worden na overleg met huisarts en /of apotheek. Het gebruik van alternatieve medicatie en de afspraken daarover worden beschreven in het zorgplan. Het uitzetten van medicijnen door medewerkers Het uitzetten van medicijnen vormt een belangrijke voorbereiding op de medicijnverstrekking Dit wordt uitsluitend door de hiertoe bevoegde medewerkers uitgevoerd. De medewerker, die de medicatie uitzet in dag/weekcassettes, vergelijkt de informatie op de verpakking met de actuele medicatie toedienlijst op juistheid. Na uitzetten wordt dit door de medewerker afgetekend. Na het uitzetten van de medicatie, die niet in doseerverpakking zit (Baxter), wordt deze medicatie door een andere medewerker nogmaals gecontroleerd, waarna dit wordt afgetekend. Medicatie die niet van te voren kan worden uitgezet, denk bijvoorbeeld aan insuline, wordt, indien mogelijk, op het moment van toedienen ook door een tweede medewerker gecontroleerd. Bij onduidelijkheid op het medicatieoverzicht/toedienlijst of het etiket op de medicatieverpakking neemt de medewerker contact op met arts of apotheek. Medicatie wordt uitgezet in originele verpakking. De medicatie per tablet/capsule in blisterverpakking in de dag/ weekcassette doen. Alle medicatie buiten de dag/weekcassettes wordt duidelijk gelabeld: naam cliënt, dosering, tijdstip en datum, wijze van toedienen, periode van gebruik. Medicijnen worden nooit onbeheerd in een niet afgesloten ruimte achtergelaten, bijvoorbeeld wanneer een medewerker tijdens het uitzetten wordt weggeroepen. Het toedienen van medicatie Het toedienen van de medicijnen is uiteindelijk de belangrijkste stap in het medicatieproces. Alle regelingen en voorwaarden zijn erop gericht dat de cliënt de juiste medicijnen, in de juiste dosering, op het juiste tijdstip op de juiste wijze (toegediend) krijgt. Het toedienen van medicijnen wordt uitsluitend door de daartoe bevoegde medewerkers uitgevoerd Er wordt gebruik gemaakt van een actueel medicatieoverzicht van de cliënt Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

6 Er wordt gewerkt volgens de officiële instructies voor toedienen van de medicijnen. Dit betreft de instructies voor toedienen per injectie, sonde, of katheter, maar ook dranken, inhalatie, oraal of rectaal etc. De medewerker kent de cliënt of controleert dit bij anderen De medewerker is op de hoogte van wijze van toedienen, werking en mogelijke bijwerkingen van de toe te dienen medicatie. De medewerker die de medicatie verstrekt, controleert of de juiste cliënt, de juiste medicatie op de juiste wijze( toegediend) krijgt. Nadat de cliënt de medicatie heeft gekregen wordt dit voor elk medicijn afgetekend op de medicatie-toedienlijst. Medicatieverstrekking op de dagactiviteitencentra, scholen en georganiseerde (externe) vakanties Met het werk, het dagactiviteitencentrum, de school van een cliënt worden duidelijke afspraken gemaakt over het veilig aanleveren, bewaren en toedienen van de medicatie, die een cliënt tijdens zijn verblijf daar, nodig heeft. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de persoonlijk begeleider en vertegenwoordiger van school, werk of dagcentrum. Zie formulier afspraken medicatieverstrekking cliënten De Lichtenvoorde door externe organisaties op DKS. Tijdens het verblijf op school, dagactiviteiten centrum is die organisatie verantwoordelijk voor het op juiste wijze verstrekken van de medicatie aan de cliënt Het dagactiviteitencentrum, de school van een cliënt moet daarom over een volledig en actueel medicatieoverzicht beschikken met daarop de volledige informatie over de te geven medicatie en overige medicatie die de cliënt gebruikt. Dit geldt ook als een cliënt op vakantie gaat met een organisatie, anders dan de eigen woonlocatie (dan geldt het hier beschreven beleid) Medicatie, die wordt meegegeven aan de cliënt is voorzien van een bijsluiter en een etiket, waarop duidelijk vermeld staat: de naam, geboortedatum van de cliënt, naam medicijn, sterkte en dosering medicijn, tijdstip en wijze van toedienen en bijzonderheden bij het toedienen. Het moet duidelijk zijn wie vanuit de woonlocatie, verantwoordelijk, is voor het doorgeven van wijzingen in de medicatie van de cliënt aan het dagcentrum, werk, school (of vakantieorganisatie). Wijzigingen in medicatie worden schriftelijk doorgegeven en vastgelegd en er wordt een nieuw medicatieoverzicht aan de school of dagactiviteitencentrum verstrekt. Medicatieverstrekking op de logeerhuizen De medicatie wordt, bij de komst van de cliënt, persoonlijk door een medewerker (begeleider) in ontvangst genomen. Medicatie wordt ontvangen in de originele verpakking en voorzien van de volgende informatie: naam en geboortedatum van de cliënt, naam van het medicijn, sterkte en dosering medicijn, tijdstip en wijze van toedienen en bijzonderheden bij het toedienen. Medewerker en diegene, die de cliënt komt brengen, tekenen voor afgifte en ontvangst. Als de cliënt alleen komt, dan na aankomst van de cliënt de medicatie vragen, c.q. uit de bagage van de cliënt halen en controleren op aanwezigheid van voldoende en juiste medicatie. Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

7 Samenvatting taken in medicatiebeheer en verstrekking Wat Wie Wanneer/ hoevaak Locatiebeleid medicatie Team op initiatief Jaarlijks controleren en zo vaststellen taakhouder, teammanager nodig bijstellen Overdracht medicatiegegevens bij opname of verhuizing van cliënt Vaststellen mate van beheer medicatie voor cliënt en afspraken vastleggen in zorgplan Afspraken maken met apotheek over bestellen en leveren medicatie Afspraak maken met apotheek om medicatie te evalueren/ vragen te beantwoorden Afspraak maken met huisarts om medicatiegebruik cliënten te evalueren Formulier invullen i.v.m. vastleggen afspraken over medicatieverstrekking op school, dagcentrum etc. tekent voor akkoord Zorgcoördinator, Teammanager, Taakhouder Taakhouder Bij opname of verhuizing van cliënt Bij opname van cliënt en bij wijzigingen Bij klant worden bij andere apotheek en indien nodig bij wijzigingen in afspraken Jaarlijks Jaarlijks, bij voorbereiding zorgplanbespreking Eenmalig bij invoeren van dit formulier, daarna bij wijzigingen opnieuw formulier invullen Bijlage In het Documenten Kwaliteits Systeem van De Lichtenvoorde is te vinden het protocol medicijnverstrekking, aftekenlijst medicatie en formulier locatieafspraken, formulier medicatieverstrekking cliënten De Lichtenvoorde door externe organisaties, medicatiebeheer en verstrekking (en protocollen medicatie toedienen via injectie, sonde of katheter, toedienen van oog,-oor-, neusdruppels, medicatie per rectiole, zetpil ) Auteur Anke Nieuwland, verpleegkundig adviseur Bron: Handreiking Medicatiebeleid gehandicaptenzorg, VGN, 2006 Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie.

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. Datum vaststelling : 17 december 2002 Vastgesteld door : MT Eigenaar : beleidsmedewerker

Nadere informatie

Medicatiebeleid Mariendael Doetinchem

Medicatiebeleid Mariendael Doetinchem Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Algemene voorwaarden 2. De verantwoordelijkheid van de thuissituatie 2.1 Aanleveren van het medicatieoverzicht 2.2 Aanleveren van de medicatie 3. Afspraken

Nadere informatie

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4).

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4). 1. Inleiding Het medicatiebeleid binnen Thuiszorg Groot Gelre en A&B TOM is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor cliënt en zorgverlener binnen de zorgvraag op het gebied van medicatie

Nadere informatie

Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg

Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg drs. G.J.A. Kramer drs. J.M. Carlier Deze handreiking is ontwikkeld in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Medicatiezorg. 1. Doel van de werkinstructie. 2. Toepassingsgebied

Medicatiezorg. 1. Doel van de werkinstructie. 2. Toepassingsgebied Medicatiezorg 1. Doel van de werkinstructie Het op de juiste wijze coördineren van het medicijnbeleid bij de cliënt thuis. Betreft onder andere het toedienen, het beheer, het bestellen en de coördinatie

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik Inhoudsopgave 1. Doel... 3 2. Toelichting... 3 3. Uitgangspunten... 4 3.1. Toedienen geneesmiddelen... 4 3.2. Soorten geneesmiddelen... 4 3.3. Wet BIG... 4 4. Afspraken met betrekking

Nadere informatie

Zorgmedewerker thuiszorg

Zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen Zorgmedewerker thuiszorg ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen 19 6600.187-8-Brochure_Medicatieveiligheid-Thuiszorg.indd

Nadere informatie

Van Brakelstraat / Protocol Medicijngebruik Wet BIG

Van Brakelstraat /  Protocol Medicijngebruik Wet BIG R.K. basisschool Theo Scholte Van Brakelstraat 3 053 5723363 Postbus 116 7480 AC Haaksbergen directie@theoscholteschool.nl / www.theoscholteschool.nl Protocol Medicijngebruik Wet BIG Oktober 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

protocol medicatie verstrekking/toediening

protocol medicatie verstrekking/toediening protocol medicatie verstrekking/toediening Overeenkomst gebruik geneesmiddelen Kinderopvang Dappertjedoe 1. Hierbij geeft (naam ouder/verzorger): ouder/verzorger van (naam kind): toestemming om zijn/haar

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik 1. Doel Het vastleggen van afspraken op het gebied van de geneesmiddelenverstrekking en het verrichten van medische handelingen op basisschool Los Hoes. 2. Toelichting Op basisschool

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking

Protocol Medicijnverstrekking Protocol Medicijnverstrekking Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Medicijnverstrekkingsbeleid...3 2. Voorwaarden voor medicijnverstrekking...3 3. Uit te sluiten medicijnen...4 4. Medicijnverstrekking door

Nadere informatie

Aandachtspunten die belangrijk zijn bij het toedienen van geneesmiddelen op recept en zelfzorgmiddelen zonder recept:

Aandachtspunten die belangrijk zijn bij het toedienen van geneesmiddelen op recept en zelfzorgmiddelen zonder recept: Geneesmiddelen Regelmatig wordt een gastouder verzocht om geneesmiddelen toe te dienen. Belangrijk is het om je af te vragen om welke geneesmiddelen het gaat en hoe deze toegediend moeten worden. Kinderen

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK Doel: Het vastleggen van een uniforme werkwijze bij medicijn verstrekking en het bieden van kaders om te voldoen aan ouderwensen en richtlijnen op het gebied van de algemene gezondheidszorg.

Nadere informatie

Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kinderdagverblijf GOOFY.

Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kinderdagverblijf GOOFY. Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kinderdagverblijf GOOFY. Regelmatig wordt door ouders de vraag gesteld aan een leidster of er geneesmiddelen toegediend kunnen

Nadere informatie

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013 Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers mei 2011 evaluatie Consultatie cliëntenraad sept. 2001 OR Instemming Advies Vastgesteld door Bestuursgroep sept. 2001 Borging. Proceseigenaar

Nadere informatie

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel Protocol Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Structuur deel Primair proces Datum vaststelling Versie 1.0 06 november 2013 Datum herijking Voorgaande versies Verantwoording Uitwerken met Advies van

Nadere informatie

GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL.

GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL. Medicijngebruik GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL. Deel 1 Geneesmiddelenverstrekking Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door huisarts of specialist.

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol medisch handelen

Protocol medisch handelen Protocol medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen

Nadere informatie

April Protocol Medicijngebruik Wet BIG

April Protocol Medicijngebruik Wet BIG April 2016 Protocol Medicijngebruik Wet BIG Inhoudsopgave 1. DOEL... 3 2. GELDIGHEIDSBEREIK... 3 3. TOELICHTING... 3 4. UITGANGSPUNTEN... 3 4.1 TOEDIENEN GENEESMIDDELEN... 3 4.2 SOORTEN GENEESMIDDELEN...

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op school

Protocol medisch handelen op school Protocol medisch handelen op school Medicatiegebruik In principe wordt er op school géén medicatie verstrekt of toegediend aan leerlingen. Deze kunnen alleen worden verstrekt en/of toegediend als hierover

Nadere informatie

Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen.

Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen. Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen. Dit protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra is opgesteld door PIKO in augustus 2005 en vervangt

Nadere informatie

Checklist Stappen Veilige principes

Checklist Stappen Veilige principes Checklist Stappen Veilige principes NB betreft situaties waarin de cliënt het medicatiebeheer deels of geheel heeft overgedragen aan zorgorganisatie (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis). Toelichting:

Nadere informatie

Protocol Geneesmiddelenver strekking en medische handelingen

Protocol Geneesmiddelenver strekking en medische handelingen Protocol Geneesmiddelenver strekking en medische handelingen Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen. Inleiding Kinderen in de kinderopvang kunnen ziek worden. Bso Marlon kent daarom

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

Protocollen KDV Het (B)engeltje. 3 april 2013

Protocollen KDV Het (B)engeltje. 3 april 2013 PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN Inleiding Kinderen in de kinderopvang kunnen ziek worden. Kinderdagverblijf het (B)engeltje kent daarom een ziektebeleid, waarin afspraken staan

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

GGD Kennisnet zoeknr. 32346. Protocol. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra.

GGD Kennisnet zoeknr. 32346. Protocol. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra. GGD Kennisnet zoeknr. 32346 Protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderbureau

Nadere informatie

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht Rapportage IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht 1 Colofon Auteur Rob Essink, apotheker MPH Els Dik, apotheker Anke Lambooij, apotheker Met medewerking van Argoszorggroep

Nadere informatie

Medische situaties op Konot-scholen

Medische situaties op Konot-scholen Medische situaties op Konot-scholen 1 Inhoud Beleid t.a.v. medische situaties op Konot-scholen Inleiding 3 Konot beleid 3 Medische situaties op school Inleiding 4 Aansprakelijkheid 4 De situaties 1. Het

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in de thuiszorg

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in de thuiszorg in de thuiszorg PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG - IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN voor zorgmedewerkers WAAROM DEZE WAAIER? Jij als zorgmedewerker weet hoe belangrijk veilige medicatieverstrekking

Nadere informatie

Zijn er medische bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet. Zo ja, het toestemmingsformulier voor het verstrekken van medicijnen invullen en

Zijn er medische bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet. Zo ja, het toestemmingsformulier voor het verstrekken van medicijnen invullen en Medicatie Zijn er medische bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet ja/nee worden? Is u kind u onder behandeling van een specialist? ja/nee Zo ja, welke? Heeft dit gevolgen voor de opvang? Is er sprake

Nadere informatie

PROTOCOL. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen

PROTOCOL. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen PROTOCOL Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen November 2007 Inleiding De peuters die onze zalen bezoeken kunnen ziek worden. Ook worden peuterspeelzaalleidsters

Nadere informatie

Protocol Geneesmiddelenverstrekking

Protocol Geneesmiddelenverstrekking 1 Protocol Geneesmiddelenverstrekking 2 Inhoud 1.Inleiding... 3 2. Toediening geneesmiddelen... 3 1.1. Geneesmiddelen zonder voorschrift... 3 1.2. Geneesmiddelen met voorschrift... 3 1.3. Aandachtspunten...

Nadere informatie

Protocol ten behoeve van. medicijnverstrekking. Peuterspeelzaal & Buitenschoolse opvang. Auteurs: Rosamarij Dielissen Nady van der Heijden

Protocol ten behoeve van. medicijnverstrekking. Peuterspeelzaal & Buitenschoolse opvang. Auteurs: Rosamarij Dielissen Nady van der Heijden Protocol ten behoeve van medicijnverstrekking Peuterspeelzaal & Buitenschoolse opvang Auteurs: Rosamarij Dielissen Nady van der Heijden 29 april 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Doel van het protocol...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care

Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care Augustus 2014 1. Wat is bedoeld met Veilige principes? De Veilige principes zijn

Nadere informatie

Zorg rond Medicatie NivoZorg

Zorg rond Medicatie NivoZorg Zorg rond Medicatie NivoZorg Vastgesteld op 1-7-2016 Voor:verzorgenden en verpleegkundigen van NivoZorg Datum invoering 1-1-2016 Document verantwoordelijk: C. Favier Evaluatie/herziening: 2-1-2017 Documentnummer:

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015)

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Inhoud Soorten medische handelingen op school 3 Het kind wordt ziek op school 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Opbergen van medicijnen

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Medicijnverstrekking en medisch handelen Medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 1. Een leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 5 3.

Nadere informatie

Geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen protocol.

Geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen protocol. en medische handelingen protocol. Dit protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra is opgesteld door PIKO in augustus 2005 en vervangt het gelijknamige protocol

Nadere informatie

Medicijnbeleid bs De Klimop

Medicijnbeleid bs De Klimop Medicijnbeleid bs De Klimop Vooraf In de dagelijkse praktijk krijgt de school te maken met kinderen die medicijnen gebruiken. De laatste jaren neemt het aantal medicijngebruikers toe. Het komt voor dat

Nadere informatie

PROTOCOL Geneesmiddelenverstrekking

PROTOCOL Geneesmiddelenverstrekking PROTOCOL Geneesmiddelenverstrekking www.noorderbasis.nl Inhoudsopgave 1 Uitgangspunt van GBS De Schakel 2 2 Medicijnverstrekking en medisch handelen 2 3 Protocol Geneesmiddelenverstrekking 3 4 Het verstrekken

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Medicijnverstrekking en medisch handelen Medicijnverstrekking en medisch handelen Vooraf In de dagelijkse praktijk krijgt de school te maken met kinderen die medicijnen gebruiken. De laatste jaren neemt het aantal medicijngebruikers toe. Het

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging,

Nadere informatie

Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen

Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen Inleiding Het kan voorkomen dat kinderen ziek worden terwijl ze op Ziezo zijn. Ziezo kent daarom een protocol waarin afspraken staan over hoe er

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker 0 Inhoudsopgave blz 1. Aanleiding 2 2. Visie 2 3. Doelstellingen 2 4. Situaties 2 4.1 Drietal scenario s 2 4.1.1.Het kind wordt ziek op school.

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Schoonhoven, september 2014 1 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Het kind wordt ziek op school.. 4 3.0 Het

Nadere informatie

Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas?

Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas? Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas? Wat doe je als een ouder je vraagt om op bepaalde tijdstippen medicijnen te verstrekken aan een kind? Hoe handel je als een ouder vraagt of je een medische

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school Protocol medicijnen op school School met de Bijbel Het Kompas Scheepsbouwplein 10 2953 XM Alblasserdam Brinnummer: 05 ME Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch

Nadere informatie

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen Stichting Saenstroom De tekst van het voorliggende protocol is op basis van het model-protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op scholen, vastgesteld

Nadere informatie

Medicijnbeleid Dromedaris

Medicijnbeleid Dromedaris Medicijnbeleid Dromedaris Vooraf In de dagelijkse praktijk krijgt elke school te maken met zieke kinderen en kinderen die medicijnen gebruiken. Het is van belang goede afspraken te maken tussen ouders

Nadere informatie

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Naam document: Versie: Behandeld in de commissie: Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Concept Commissie Onderwijs Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Advisering directie-overleg:

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in verpleeg- en verzorgingshuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG --------------- voor. zorgmedewerkers IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN. in verpleeg- en verzorgingshuizen PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS MEDICATIEZORG - IN #1 #2 #3 #4 #5 #6 STAPPEN voor zorgmedewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen WAAROM DEZE WAAIER? Jij als zorgmedewerker weet hoe belangrijk veilige

Nadere informatie

MEDISCH PROTOCOL. Protocol medisch handelen & medicijnverstrekking in het VO

MEDISCH PROTOCOL. Protocol medisch handelen & medicijnverstrekking in het VO MEDISCH PROTOCOL Protocol medisch handelen & medicijnverstrekking in het VO september 2016 NLEIDING Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs kunnen scholen vaker verzoeken krijgen om medicatie te

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Een leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Structurele medische handelingen

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Een leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Structurele medische handelingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Een leerling wordt ziek op school 5 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 6 Het verstrekken van medicatie in noodsituaties 6 Structurele medische handelingen

Nadere informatie

Protocol Medisch Handelen

Protocol Medisch Handelen Protocol Medisch Handelen Protocol medisch handelen: Zieke kinderen: Indien het kind ziek wordt tijdens de opvang of een ongelukje krijgt worden de ouders zo spoedig mogelijk geïnformeerd wanneer de pedagogisch

Nadere informatie

M E D I C A T I E V E R S T R E K K E N & M E D I S C H H A N D E L E N

M E D I C A T I E V E R S T R E K K E N & M E D I S C H H A N D E L E N PROTOCOL MEDICATIE VERSTREKKEN & MEDISCH HANDELEN 2015-2016 Tijdens het ib-overleg (2014) van afdeling Slagharen is het Model-protocol Medicijnverstrekking & Medisch handelen op scholen van de PO-raad

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum

Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum 1 Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum Protocol 12 september 2011 2 0. Voorwoord Doordat kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode in de school verblijven is het niet helemaal

Nadere informatie

Protocol medisch handelen De Wingerd

Protocol medisch handelen De Wingerd Protocol medisch handelen De Wingerd Inhoudsopgave: 1. Algemeen 1 2. Ziek onder schooltijd 1 3. Medicijnverstrekking door de school 1 4. Eenvoudige pijnstillers 1, 2 5. Toedienen noodmedicatie 2 6. Medische

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF Kindcentrum Hofferie Protocol Medicijnverstrekking 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Het kind wordt ziek op het kinderdagverblijf

Nadere informatie

afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol

afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol D 4.1 medicijnprotocol afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol Van het RVKO protocol wordt bijlage 1 niet ingevuld, deze informatie is terug te vinden in de administratiebrief

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen De Tweemaster, Leiden. Inhoud 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 1 2 Algemene uitgangspunten... 1 3 Het kind wordt ziek op school... 2 4 Verstrekken

Nadere informatie

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen (medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen)

Nadere informatie

INFORMATIEMAP HERHAALGEMAKKELIJK AANGEBODEN DOOR:

INFORMATIEMAP HERHAALGEMAKKELIJK AANGEBODEN DOOR: INFORMATIEMAP HERHAALGEMAKKELIJK AANGEBODEN DOOR: HKZ-ISO gecertificeerd sinds 2005 Geachte heer/ mevrouw, Samen met uw apotheek heeft u besloten om gebruik te maken van de service Herhaalgemakkelijk.

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN Inhoudsopgave - Inleiding. pag. 2 - Het kind wordt ziek op school pag. 3 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek.. pag. 4 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende het verblijf op de basisschool kunnen de ouders hun zeggenschap over de toediening van de medicamenten

Nadere informatie

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN P r o t o c o l MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier voor: het kind wordt ziek op school 2. Toestemmingsformulier voor: het verstrekken

Nadere informatie

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Stichting de Blauwe Loper A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Het kind wordt ziek op school 3 3.

Nadere informatie

Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland

Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 27 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3. Geneesmiddelen verstrekking op verzoek 3.1. Huid- en wondverzorging

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Versie oktober 2013. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen

Versie oktober 2013. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op scholen Versie oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2 Het kind wordt ziek op school... 4 3 Het

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie CvB 18 december 2012 Ter bespreking in staf (o.a. advies Besturenraad ingewonnen) MO 12 januari 2013 Ter eerste advisering GMR

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Protocol Ziekte bij kinderen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Ziektebeleid... 3 Zieke kinderen... 3 Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking binnen het dagverblijf... 3 Richtlijnen voor

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen

Veilige principes in de medicatieketen ONDERDEEL: Algemeen deel (totaaloverzicht) ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg 6600.187-3-Brochure_Medicatieveiligheid-Algemeen.indd

Nadere informatie

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN 1 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik op school

Protocol Medicijngebruik op school Protocol Medicijngebruik op school Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Ziek op school en andere ongevallen 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Medisch handelen 5. Bijlagen Medicijnprotocol oktober

Nadere informatie

HANDREIKINGEN VOOR ZES

HANDREIKINGEN VOOR ZES HANDREIKINGEN VOOR ZES OVERDRACHTSSITUATIES B I J L A G E B I J D E C O N C E P T R I C H T L I J N O V E R D R A C H T VAN M E D I C A T I E G E G E V E N S Handreikingen De invulling van de concept richtlijn

Nadere informatie

9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Routing cie agendapunt datum Wijzigingsvoorstel GMR 18-01-12 Vastgesteld CvB 08-03-12 9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende

Nadere informatie

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen:

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen: Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Medicijnverstrekking en medisch handelen 0. Doel van het protocol Het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen beschrijft de wijze waarop Toermalijn handelt in

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Resultaatsverslag A&S Zorg

Resultaatsverslag A&S Zorg Resultaatsverslag A&S Zorg In dit resultaatverslag staan de genomen noodzakelijke verbetermaatregelen per thema. Er staat per norm: Thema 1: sturen op kwaliteit en veiligheid 1.2 De zorgaanbieder zorgt

Nadere informatie

Afspraken over medicijnen

Afspraken over medicijnen Afspraken over medicijnen i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Inleiding.... 3 Hoofdstuk 1 SDW beheert jouw medicijnen... 5 Hoofdstuk 2 Je beheert jouw medicijnen zelf... 10 Hoofdstuk 3 Leren om je

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

April Medisch Handboek

April Medisch Handboek April 2015 Medisch Handboek Inleiding: Mikadoschool is niet een school voor leerlingen met een medische achtergrond maar van oudsher een school voor zeer moeilijk lerende kinderen Toch merken we in toenemende

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN INHOUDSOPGAVE - Inleiding - Het kind wordt ziek op school - Het verstrekken van medicijnen op verzoek BIJLAGEN: 1 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Februari 2011 0 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

MEDISCH HANDELEN-MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL

MEDISCH HANDELEN-MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL MEDISCH HANDELEN-MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL Inleiding In relatie tot de gezondheid van leerlingen worden scholen soms gevraagd medische handelingen te verrichten en medicijnen aan leerlingen te verstrekken.

Nadere informatie

Rapport van het follow-upbezoek medicatieveiligheid aan Olcea Het Nieuwe Zorglandschap Te Hengelo op 24 juni 2013. Amsterdam, juli 2013

Rapport van het follow-upbezoek medicatieveiligheid aan Olcea Het Nieuwe Zorglandschap Te Hengelo op 24 juni 2013. Amsterdam, juli 2013 Rapport van het follow-upbezoek medicatieveiligheid aan Olcea Het Nieuwe Zorglandschap Te Hengelo op 24 juni Amsterdam, juli Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Medicatiegegevens

Nadere informatie

Protocol Toedienen van medicijnen aan en het verrichten van medische handelingen bij leerlingen

Protocol Toedienen van medicijnen aan en het verrichten van medische handelingen bij leerlingen Protocol Toedienen van medicijnen aan en het verrichten van medische handelingen bij leerlingen Leerkrachten kunnen in hun werk worden geconfronteerd met leerlingen die ziek zijn of waarvan de ouders vragen

Nadere informatie

01-01-2016 PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN

01-01-2016 PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN Inleiding Het beleid van Villa Oostwold is dat de kinderen zich prettig en gelukkig voelen op de groep, dus het kan soms voorkomen

Nadere informatie

Protocollen, regelingen en afspraken

Protocollen, regelingen en afspraken STICHTING OPENBAAR PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS LEIDEN Protocollen, regelingen en afspraken 4J Medische Handelingen aug. 2010 Inleiding Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie