Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking"

Transcriptie

1 Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste wijze (toegediend) krijgt. Inhoud Uitgangspunt De bevoegdheid tot het toedienen van medicijnen is geregeld in overeenstemming met de wet BIG. Alle toe te dienen medicatie moet voorgeschreven zijn door een arts. Bevoegdheid tot het oraal en rectaal toedienen van medicijnen: Dit zijn de nietvoorbehouden handelingen. Deze kunnen door alle medewerkers (begeleiders en assistent begeleiders) worden uitgevoerd na (op basis van scholing of instructie) getoonde bekwaamheid. Hieronder vallen ook de toediening van neus-, oor- en oogdruppels en begeleiding bij inhalatiemedicatie. Bevoegdheid tot het toedienen van medicijnen per injectie, sonde of katheter: Dit zijn voorbehouden handelingen. Ze mogen worden uitgevoerd door medewerkers (begeleiders) in opdracht van een zelfstandig bevoegde (de arts), na (op basis van scholing) getoonde bekwaamheid. De medewerker, die medicijnen klaarmaakt voor toediening en/of medicijnen toedient is verantwoordelijk voor eigen handelen. Bij beheer van de medicijnen door de cliënt In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is. De vaststelling of een cliënt verantwoord zijn of haar medicijnen kan beheren (en in welke mate), vindt plaats in een overleg tussen de cliënt of diens belangenbehartiger/wettelijk vertegenwoordiger en de persoonlijk begeleider. De concrete afspraken met de cliënt en/of diens (wettelijke) vertegenwoordiger over de uitvoering van het beheren en toedienen van medicatie worden vastgelegd in het zorgplan. De mate van beheer van medicatie kan in het zorgplan worden aangegeven met de volgende categorieën: (In de toekomst zullen deze categorieën in io aangeklikt kunnen worden.) Categorie 0: cliënt bestelt en beheert zelfstandig medicijnen Categorie 1: cliënt beheert zelf de medicatie en zorgt ervoor deze op tijd in te nemen. De organisatie bestelt de medicatie. Categorie 2: cliënt neemt medicatie zelf in. De organisatie bestelt, beheert en zet de medicatie per deelmoment op een afgesproken plaats neer. Categorie 3: de organisatie draagt zorg voor het medicatieproces en de begeleiding helpt bij inname Categorie 4: De organisatie draagt zorg voor medicatieproces en de begeleiding helpt bij inname; medicatie wordt bewaard in een gesloten kast Rol van de begeleider bij beheer van eigen medicatie door cliënt Als een cliënt zelf verantwoordelijk is voor het beheer van de medicatie, beperkt de rol van de begeleider zich tot het (met enige regelmaat) ter sprake te brengen van het onderwerp medicatie. De begeleider vraagt dan of er bij de cliënt vragen of problemen zijn met betrekking tot het beheer en innemen van medicatie. De begeleider schat op basis van eigen Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

2 observatie en ervaring met de cliënt in, hoe vaak en wanneer medicatie onderwerp van gesprek moet zijn. Bij een gedeelde verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld de begeleider zet de medicatie wel uit in een weekdosette; dan tekent de begeleider alleen voor die handeling, die de begeleider volgens de afspraken verricht. Als De Lichtenvoorde verantwoordelijk is voor medicijnbeheer. De teammanager is verantwoordelijk voor de organisatie van het medicatiebeleid op de diverse woonlocaties. De teammanager ziet erop toe dat het bewaren, uitzetten en toedienen van medicijnen aan de cliënt correct en veilig gebeurt. Procedures omtrent het medicatiebeheer worden per woonlocatie schriftelijk vastgelegd. Daarbij wordt ook vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het centrale medicijnbeheer op de woonlocatie alsook wie deze verantwoordelijke vervangt bij afwezigheid. Verantwoordelijkheden De taken en verantwoordelijkheden m.b.t. het medicatiebeleid per woonlocatie, die minimaal afgesproken en beschreven moeten zijn, omvatten afspraken betreffende: Het bestellen van medicatie De aflevering en controle van bestelde medicatie Het uitzetten, klaarmaken voor toediening en het toedienen van medicijnen Medicijnverstrekking buiten de woonlocatie, denk aan medicatie mee naar dagactiviteiten of uitstapjes Evalueren van medicijngebruik van de cliënt Het beheer en de toegankelijkheid van de medicatievoorraad. Het locatiebeleid met betrekking tot het beheer en verstrekken van medicatie moet beschreven worden in het formulier locatieafspraken medicatiebeheer en verstrekking (voor formulier, zie DKS). Na het invullen van dit formulier tekent de teammanager voor akkoord. Jaarlijks worden op dit formulier de eventuele wijzigingen verwerkt. Het formulier bewaren op de locatie. Bij een verantwoord medicatiebeheer en - verstrekking zijn de volgende punten van belang: Ten aanzien van: Overdracht medicatiegegevens bij opname en verhuizing cliënt Ter voorbereiding op de opname van een cliënt, zal de zorgcoördinator navragen Of en in welke mate de cliënt het beheer van de medicatie overdraagt aan De Lichtenvoorde. Bij geheel of gedeeltelijk overdragen van het medicatiebeheer aan De Lichtenvoorde: Bij de intake maakt de zorgcoördinator afspraken over het, indien nodig, overschrijven naar nieuwe huisarts en apotheek. De zorgcoördinator geeft de gemaakte afspraken door aan de teammanager van de locatie waar de cliënt komt wonen. De zorgcoördinator vraagt aan de cliënt om op de dag van opname voor de eerste twee dagen voldoende medicatie en een actueel medicatieoverzicht (via apotheek van herkomst) mee te nemen. Bij opname op vrijdag, medicatie laten meenemen tot en met de maandag na het weekend. (Persoonlijk) begeleider neemt contact op met de ( nieuwe) apotheek en controleert de inschrijving van de cliënt, de medicatiegegevens en bestelt medicatie voor de cliënt. Indien nodig begeleidt persoonlijk begeleider de cliënt bij een kennismakingsbezoek bij nieuwe huisarts. Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

3 Als een cliënt verhuist binnen De Lichtenvoorde of naar extern: De persoonlijk begeleider draagt schriftelijk een actueel medicatieoverzicht (van de huidige apotheek) en eventueel aanvullende informatie over aan de nieuwe woonsituatie. De persoonlijk begeleider maakt afspraken met de cliënt of diens vertegenwoordiger en de nieuwe woonsituatie over wie het overschrijven naar een andere apotheek en/ of huisarts regelt. De (persoonlijk) begeleider zorgt ervoor dat de cliënt voldoende medicatie meeneemt voor de eerste dagen op de nieuwe woning en een actuele medicatietoedienlijst. Bij verhuizing op vrijdag, medicatie meegeven tot en met de maandag na het weekend. Bestellen medicatie In overleg met de apotheek worden afspraken gemaakt over de levering van medicatie in een vorm die passend is bij de cliënt. Bij voorkeur wordt medicatie geleverd in doseerverpakking (= Baxter ). Met de apotheek worden afspraken gemaakt over een veilige levering van medicatie: wanneer wordt medicatie geleverd en wie kan de medicatie in ontvangst nemen of ophalen bij de apotheek Na levering van medicatie wordt de bestelling gecontroleerd of alle bestelde medicatie aanwezig is voor de juiste cliënt, in de goede dosering en toedieningsvorm. Bij levering in zakjes (Baxter) wordt van de eerste dag van elke rol gecontroleerd of inhoud klopt met aftekenlijst. Bewaren van medicatie Medicatie wordt bewaard in een afsluitbare medicijnkast, die voldoet aan eisen van hygiëne, vochtigheid en temperatuur. Medicatie, die volgens voorschrift in de koelkast moet worden bewaard, bewaren in een afsluitbare (kunststof)doos met daarop de tekst medicijnen. De medicijnkast wordt ordelijk en overzichtelijk ingedeeld en ingeruimd De voorraad medicijnen blijft gelijk aan de behoefte en onnodige voorraadvorming wordt voorkomen. Geleverde medicatie moet worden gecontroleerd op juiste medicatie, juiste toedieningsvorm en aantal en er wordt getekend voor correcte ontvangst. Medicatie wordt bewaard in de originele verpakking. Minimaal twee keer per jaar wordt de voorraad medicijnen gecontroleerd op houdbaarheid en gebruik. Oude en overtollige medicatie wordt teruggebracht naar apotheek of ingeleverd bij het verzameldepot klein chemisch afval van de gemeente. Uitzetten van medicatie Medicatie wordt uitgezet in de originele verpakking (medicatie per tablet/capsule in blisterverpakking laten zitten tot delen). Dit is om tot op het moment van medicijnen delen de verschillende medicijnen te kunnen herkennen. Voor medicatie die niet afzonderlijk verpakt is of voor tabletten, die gehalveerd moeten worden, wordt een uitzondering gemaakt. Deze mogen zo worden uitgezet. Er moet een correct overzicht zijn van de actuele medicatie van de individuele cliënt. In dat medicatieoverzicht is de volgende informatie van alle voorgeschreven medicatie opgenomen: Naam en geboortedatum cliënt Naam medicijn Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

4 Sterkte medicijn Dosering medicijn Wijze van toedienen Tijdstip van toedienen Begin- ( en einddatum) van toedienen Aandachtspunten wijze van toedienen Overgevoeligheden of allergieën van cliënt Overzichten van de medicatiehistorie kunnen worden opgevraagd bij de apotheek of huisarts. Medicatie-toedienlijsten en lijsten controle bestelde medicatie moeten een jaar bewaard worden. Verstrekken van medicatie Verstrekte medicatie wordt afgetekend per tijdstip en per medicijn, gelijk na het verstrekken van de medicatie. Een medicatie-toedienlijst, waarop alle medicatie van de cliënt vermeldt staat, wordt in principe door de apotheek verstrekt. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als de apotheek geen aftekenlijsten kan leveren of bij vrije verkoopmedicatie, de aftekenlijst gebruiken, zoals die is opgenomen in DKS aftekenlijst medicatie. In de medicatie-toedienlijst moeten ook de alternatieve, tijdelijke en zo nodig medicatie opgenomen zijn. Deze moeten na verstrekken ook worden afgetekend. De toedienlijst moet actueel zijn en wijzigingen worden dezelfde dag bijgewerkt in de toedienlijst, op de week/dagcassettes en in het zorgplan. Na wijzigen van medicatie kan de apotheek een nieuwe toedienlijst verstrekken. Wijzigingen in medicatie, die telefonisch met de arts zijn afgesproken zo spoedig mogelijk schriftelijk laten bevestigen, per fax of . Er zijn zo min mogelijk medicatielijsten in omloop. Minder lijsten is minder risico op fouten, met name bij wijzigen van medicatie. Fouten of hiaten in de medicatieverstrekking, bijvoorbeeld door vergeten of niet innemen door cliënt, worden gemeld aan een arts en in overleg met de arts wordt bepaald hoe te handelen. Dit wordt vermeld in de rapportage. Er wordt tevens een MIC- formulier ingevuld. Observatie en Evaluatie medicatiegebruik Van de aanwezige medicijnen moet een begrijpelijke bijsluiter aanwezig zijn. Medicatiegebruik wordt jaarlijks geëvalueerd met de voorschrijvende (huis)arts. Daarbij wordt de voorgeschreven medicatie geëvalueerd op: duur en dosering medicatiegebruik, combinatie en interactie met overige medicatie, werking en bijwerkingen, therapietrouw en afspraken herhalingsrecepten. De persoonlijk begeleider maakt jaarlijks ( mogelijk ter voorbereiding op de zorgplanbespreking) een afspraak met de arts en levert de gegevens aan om een goede evaluatie mogelijk te maken, zoals geobserveerde werking en bijwerkingen van medicatie en de therapietrouw. Voor de jaarlijkse evaluatie wordt bij de huisarts of apotheek een actueel medicatieoverzicht opgevraagd. Met de apotheek wordt jaarlijks, door de taakhouder medicatie, een afspraak gemaakt om vragen rondom de toediening van medicatie en bijzonderheden daarbij te bespreken. Indien de apotheker daartoe bereid is, kan deze ook worden uitgenodigd in een teambespreking om toelichting te geven op werking en bijwerking van medicatie, de diverse toedieningsvormen en andere vragen. Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

5 Vrije verkoopmedicatie Medicijnen die in de vrije verkoop verkrijgbaar zijn mogen in zeer beperkte mate door medewerkers worden verstrekt aan cliënten. Zij mogen alleen worden verstrekt als er sprake is van eenvoudige, goed te duiden klachten bij de cliënt. De richtlijnen en protocollen BIG zijn hierbij ook van toepassing. Daarnaast dient men goed op de hoogte te zijn van de informatie uit de bijsluiter en moet bij aanhouden van de klachten na 3 dagen contact worden opgenomen met de (huis)arts. Deze zogenaamde vrije verkoopmedicatie moet worden gekocht in een apotheek. Daarbij wordt vermeld voor welke cliënt(en) en met welke reden deze medicatie wordt aangeschaft, zodat men in de apotheek kan controleren of deze medicatie samengaat met de overige medicatie van de cliënt(en). Ook deze vrije verkoop medicatie moet worden vermeld op het medicatieoverzicht/aftekenlijst en worden afgetekend bij verstrekken. Als er vaker sprake is van klachten, bijvoorbeeld menstruatiepijnen, is het aangeraden met de (huis)arts een zo nodig afspraak voor het verstrekken van deze medicatie te maken. Alternatieve medicatie (mogelijk op verzoek van verwanten) mag alleen verstrekt worden na overleg met huisarts en /of apotheek. Het gebruik van alternatieve medicatie en de afspraken daarover worden beschreven in het zorgplan. Het uitzetten van medicijnen door medewerkers Het uitzetten van medicijnen vormt een belangrijke voorbereiding op de medicijnverstrekking Dit wordt uitsluitend door de hiertoe bevoegde medewerkers uitgevoerd. De medewerker, die de medicatie uitzet in dag/weekcassettes, vergelijkt de informatie op de verpakking met de actuele medicatie toedienlijst op juistheid. Na uitzetten wordt dit door de medewerker afgetekend. Na het uitzetten van de medicatie, die niet in doseerverpakking zit (Baxter), wordt deze medicatie door een andere medewerker nogmaals gecontroleerd, waarna dit wordt afgetekend. Medicatie die niet van te voren kan worden uitgezet, denk bijvoorbeeld aan insuline, wordt, indien mogelijk, op het moment van toedienen ook door een tweede medewerker gecontroleerd. Bij onduidelijkheid op het medicatieoverzicht/toedienlijst of het etiket op de medicatieverpakking neemt de medewerker contact op met arts of apotheek. Medicatie wordt uitgezet in originele verpakking. De medicatie per tablet/capsule in blisterverpakking in de dag/ weekcassette doen. Alle medicatie buiten de dag/weekcassettes wordt duidelijk gelabeld: naam cliënt, dosering, tijdstip en datum, wijze van toedienen, periode van gebruik. Medicijnen worden nooit onbeheerd in een niet afgesloten ruimte achtergelaten, bijvoorbeeld wanneer een medewerker tijdens het uitzetten wordt weggeroepen. Het toedienen van medicatie Het toedienen van de medicijnen is uiteindelijk de belangrijkste stap in het medicatieproces. Alle regelingen en voorwaarden zijn erop gericht dat de cliënt de juiste medicijnen, in de juiste dosering, op het juiste tijdstip op de juiste wijze (toegediend) krijgt. Het toedienen van medicijnen wordt uitsluitend door de daartoe bevoegde medewerkers uitgevoerd Er wordt gebruik gemaakt van een actueel medicatieoverzicht van de cliënt Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

6 Er wordt gewerkt volgens de officiële instructies voor toedienen van de medicijnen. Dit betreft de instructies voor toedienen per injectie, sonde, of katheter, maar ook dranken, inhalatie, oraal of rectaal etc. De medewerker kent de cliënt of controleert dit bij anderen De medewerker is op de hoogte van wijze van toedienen, werking en mogelijke bijwerkingen van de toe te dienen medicatie. De medewerker die de medicatie verstrekt, controleert of de juiste cliënt, de juiste medicatie op de juiste wijze( toegediend) krijgt. Nadat de cliënt de medicatie heeft gekregen wordt dit voor elk medicijn afgetekend op de medicatie-toedienlijst. Medicatieverstrekking op de dagactiviteitencentra, scholen en georganiseerde (externe) vakanties Met het werk, het dagactiviteitencentrum, de school van een cliënt worden duidelijke afspraken gemaakt over het veilig aanleveren, bewaren en toedienen van de medicatie, die een cliënt tijdens zijn verblijf daar, nodig heeft. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de persoonlijk begeleider en vertegenwoordiger van school, werk of dagcentrum. Zie formulier afspraken medicatieverstrekking cliënten De Lichtenvoorde door externe organisaties op DKS. Tijdens het verblijf op school, dagactiviteiten centrum is die organisatie verantwoordelijk voor het op juiste wijze verstrekken van de medicatie aan de cliënt Het dagactiviteitencentrum, de school van een cliënt moet daarom over een volledig en actueel medicatieoverzicht beschikken met daarop de volledige informatie over de te geven medicatie en overige medicatie die de cliënt gebruikt. Dit geldt ook als een cliënt op vakantie gaat met een organisatie, anders dan de eigen woonlocatie (dan geldt het hier beschreven beleid) Medicatie, die wordt meegegeven aan de cliënt is voorzien van een bijsluiter en een etiket, waarop duidelijk vermeld staat: de naam, geboortedatum van de cliënt, naam medicijn, sterkte en dosering medicijn, tijdstip en wijze van toedienen en bijzonderheden bij het toedienen. Het moet duidelijk zijn wie vanuit de woonlocatie, verantwoordelijk, is voor het doorgeven van wijzingen in de medicatie van de cliënt aan het dagcentrum, werk, school (of vakantieorganisatie). Wijzigingen in medicatie worden schriftelijk doorgegeven en vastgelegd en er wordt een nieuw medicatieoverzicht aan de school of dagactiviteitencentrum verstrekt. Medicatieverstrekking op de logeerhuizen De medicatie wordt, bij de komst van de cliënt, persoonlijk door een medewerker (begeleider) in ontvangst genomen. Medicatie wordt ontvangen in de originele verpakking en voorzien van de volgende informatie: naam en geboortedatum van de cliënt, naam van het medicijn, sterkte en dosering medicijn, tijdstip en wijze van toedienen en bijzonderheden bij het toedienen. Medewerker en diegene, die de cliënt komt brengen, tekenen voor afgifte en ontvangst. Als de cliënt alleen komt, dan na aankomst van de cliënt de medicatie vragen, c.q. uit de bagage van de cliënt halen en controleren op aanwezigheid van voldoende en juiste medicatie. Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

7 Samenvatting taken in medicatiebeheer en verstrekking Wat Wie Wanneer/ hoevaak Locatiebeleid medicatie Team op initiatief Jaarlijks controleren en zo vaststellen taakhouder, teammanager nodig bijstellen Overdracht medicatiegegevens bij opname of verhuizing van cliënt Vaststellen mate van beheer medicatie voor cliënt en afspraken vastleggen in zorgplan Afspraken maken met apotheek over bestellen en leveren medicatie Afspraak maken met apotheek om medicatie te evalueren/ vragen te beantwoorden Afspraak maken met huisarts om medicatiegebruik cliënten te evalueren Formulier invullen i.v.m. vastleggen afspraken over medicatieverstrekking op school, dagcentrum etc. tekent voor akkoord Zorgcoördinator, Teammanager, Taakhouder Taakhouder Bij opname of verhuizing van cliënt Bij opname van cliënt en bij wijzigingen Bij klant worden bij andere apotheek en indien nodig bij wijzigingen in afspraken Jaarlijks Jaarlijks, bij voorbereiding zorgplanbespreking Eenmalig bij invoeren van dit formulier, daarna bij wijzigingen opnieuw formulier invullen Bijlage In het Documenten Kwaliteits Systeem van De Lichtenvoorde is te vinden het protocol medicijnverstrekking, aftekenlijst medicatie en formulier locatieafspraken, formulier medicatieverstrekking cliënten De Lichtenvoorde door externe organisaties, medicatiebeheer en verstrekking (en protocollen medicatie toedienen via injectie, sonde of katheter, toedienen van oog,-oor-, neusdruppels, medicatie per rectiole, zetpil ) Auteur Anke Nieuwland, verpleegkundig adviseur Bron: Handreiking Medicatiebeleid gehandicaptenzorg, VGN, 2006 Medicijnbeheer en verstrekking/de Lichtenvoorde/herziene versie januari

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Kwaliteitsdocument onvoldoende gebruikt Den Haag, september 2010 Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden september 2010

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Werken met Prisma de praktijk aan het woord

Werken met Prisma de praktijk aan het woord Werken met Prisma de praktijk aan het woord Deze uitgave is eigendom van de participerende zorgorganisaties, en mag zonder toestemming van deze zorgorganisaties voor niet-commercieel gebruik gedownload

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis SM Labots-Vogelesang, IC Heijboer-Vinks, AMS van Aarnhem, H Folmer, AGM Giesen, K de Leest, ME Numans, P

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Keten trombosezorg niet sluitend

Keten trombosezorg niet sluitend Keten trombosezorg niet sluitend Risico s door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen Den Haag, oktober 2010 Keten trombosezorg niet sluitend oktober

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid Toolkit Colofon Dit is een uitgave van Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Vilans is het onafhankelijke kenniscentrum voor werkers en organisaties die langdurige

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV... 3 3. Verantwoordelijkheid... 4 4. Commissie

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie