Medicijnverstrekking en medisch handelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medicijnverstrekking en medisch handelen"

Transcriptie

1 Medicijnverstrekking en medisch handelen Vooraf In de dagelijkse praktijk krijgt de school te maken met kinderen die medicijnen gebruiken. De laatste jaren neemt het aantal medicijngebruikers toe. Het komt voor dat kinderen ook overdag, dus tijdens schooltijd, medicijnen in moeten nemen. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd zoals het prikken van een glucose of het geven van een injectie. Het is van belang goede afspraken te maken tussen ouders en/of verzorgers en school. De drie te onderscheiden situaties zijn: De leerling/student wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen De eerste situatie laat de school en de leraar geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk en de leerkracht moet direct bepalen hoe hij moet handelen. Bij de tweede en de derde situatie kan de schoolleiding kiezen of zij wel of geen medewerking verleent aan het geven van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling. Voor de individuele leerkracht geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Uitgangspunten medicijnbeleid Kinderen die medicijnen gebruiken of waarbij medisch handelen noodzakelijk is, dienen een zo normaal mogelijk schoolleven te leiden; Het verantwoord omgaan met medicijnen is voor alle betrokkenen van belang; De verantwoordelijkheid van medicijngebruik ligt primair bij ouders en/of verzorgers; De verantwoording van de uitvoering ligt op school, indien een leerkracht instemming geeft om de medicatie te verstrekken. Onder medicijnen worden zowel door een arts voorgeschreven geneesmiddelen als paracetamol verstaan. Uitvoering Ouders en/of verzorgers dienen kinderen te leren verantwoord om te gaan met medicijnen. De kinderen moeten, voor zover mogelijk (gerelateerd aan leeftijd), leren op tijd hun medicijnen in te nemen / toe te dienen; Ouders en/of verzorgers geven schriftelijk aan de directie door dat medicijngebruik tijdens schooltijd noodzakelijk is (zie bijlage 1); waarna school (niet de leerkracht alléén) een beslissing neemt. Indien de kinderen niet in staat zijn zelf medicijngebruik toe te passen en de toediening onder schooltijd dient te geschieden, dan kunnen ouders en/of verzorgers de leerkracht verzoeken hierbij behulpzaam te zijn. Dit geldt ook voor het toedienen van oa. injecties; Zie protocol medicijnverstrekking/medisch handelen en formulier medicatieaftekenlijst. Ouders en/of verzorgers dienen in bovengenoemde situatie schriftelijk het volgende te melden: welk medicijn en voor welke aandoening, dosering, tijdstip, wijze van toediening en bewaarcondities. Zie protocol medicijnverstrekking.

2 Ouders en/of verzorgers blijven verantwoordelijk voor het medicijngebruik; Leerkrachten mogen niet op eigen initiatief medicijnen aan kinderen geven. I.v.m. mogelijk allergische reacties geven wij alleen paracetamol na schriftelijke toestemming van de ouders en/of verzorgers (zelf meenemen van huis). Het formulier medicijngebruik dient door de ouders en/of verzorgers alsmede de betrokken groepsleerkrachten ondertekend te worden. Bovendien dienen de ouders en/of verzorgers schriftelijk in te stemmen met het medicijnbeleid. NB.: Een leerkracht kan het toedienen van medicijnen weigeren als hij/zij hier bezwaar tegen heeft. Er zal dan vooraf moeten worden bekeken wie het toedienen van medicijnen kan overnemen.

3 Protocol medicijnverstrekking 1. De leerling wordt ziek op school Regelmatig komt een leerling s morgens gezond op school en krijgt tijdens de schooluren last van hoofd- buik- of oorpijn. Ook kan de leerling bijvoorbeeld door een insect geprikt worden. In zijn algemeenheid is een leerkracht niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. Uitgangspunt moet zijn dat een leerling/student die ziek is naar huis moet. De schoolleiding zal, in geval van ziekte, altijd contact opnemen met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren (is er iemand thuis om de leerling/student op te vangen, wordt de leerling/student gehaald of moet het gebracht worden, moet hij/zij naar de huisarts, etc.?). Zorg ervoor dat voor alle leerlingen bijlage 1 (en z.n bijlage 2) is/ wordt ingevuld). A. Eerst de ouders (of de daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de ouders) raadplegen De leerkracht laat indien mogelijk zelf de leerling bellen naar zijn/haar ouders. B. Als een ouder of aangewezen vertegenwoordiger niet te bereiken is Problematisch is het wanneer de ouders en andere, door de ouders aangewezen vertegenwoordigers, niet te bereiken zijn. De leerling/student kan niet naar huis gestuurd worden zonder dat daar toezicht is. Ook kunnen de medicijnen niet met toestemming van de ouders verstrekt worden. In de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst worden student/leerling qua beslissingsbevoegdheid als volgt ingedeeld: tot 12 jaar: ouders of voogd beslissen. Aan jonge student/leerling moet wel op een begrijpelijke manier worden verteld wat er met hen gaat gebeuren. 12 tot 16 jaar: zowel ouders als student/leerling moeten toestemming geven. De mening van het student/leerling is in principe doorslaggevend. Van belang is om binnen de school een of meerdere collega s, die middels scholing bekwaam zijn om beslissingen te nemen (bijvoorbeeld BHV-er), aan te wijzen met wie de leerkracht kan overleggen. Deze vaste verantwoordelijke persoon beheert ook de medicatie en andere hulpmiddelen en legt daarbij een registratie vast van de uitgave van medicatie (bijvoorbeeld paracetamol). De leraar kan besluiten, na overleg met de daarvoor aangewezen verantwoordelijke collega, om zelf een eenvoudig middel te geven. Tijdens dit overleg wordt ook besloten of niet alsnog een (huis)arts geraadpleegd moet worden. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts. Zo kan bijvoorbeeld een ogenschijnlijk eenvoudige hoofdpijn een uiting zijn van een veel ernstiger ziektebeeld. C. Blijf de leerling/student observeren Het blijft zaak de leerling voortdurend te observeren. Iedere situatie is anders, hieronder staan enkele zaken waarop de leerkracht kan letten: - toename van pijn - misselijkheid - verandering van houding (bijvoorbeeld in elkaar krimpen)

4 - verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur) - verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid) Bij twijfel wordt de huisarts gebeld. 2. Hulp bij incidenteel gebruik van medicijnen Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven, die zij gedurende een beperkte periode een aantal malen per dag moeten gebruiken, ook tijdens schooluren. Daarbij gaat het met name om medicijnen die een leerling zelf kan innemen, bijvoorbeeld pufjes voor astma of antibiotica. Ouders kunnen daarbij de school om medewerking en/of hulp vragen. Onze uitgangspunten in deze situaties zijn: De school geeft de leerling de vereiste gelegenheid (tijd en ruimte) om de voorgeschreven medicijnen te bewaren en in te nemen De leerling kan dat bij voorkeur zelfstandig De ouders verstrekken de school alle informatie die in deze situatie van belang kan zijn Om ervoor te zorgen... Dat ouders en leerkracht precies weten wat ze van elkaar mogen verwachten Dat ieder weet wat hij/zij moet doen Dat ieder weet waar hij/zij verantwoordelijk voor is worden er schriftelijk afspraken vastgelegd. In die afspraken wordt in ieder geval vermeld: Om welke medicijnen het gaat Het tijdstip/de tijdstippen waarop deze moeten worden toegediend (indien gewenst verstekken ouders een timer). Op welke wijze deze moeten worden toegediend De wijze van bewaren De vervaldatum en de wijze van controle daarop Voor het vastleggen van deze en desgewenst uitgebreidere afspraken wordt gebruik gemaakt van het toestemmingsformulier verzoek tot verstekken van medicijnen op verzoek, bijlage 2. Wanneer de medicijnen gedurende langer dan twee weken moeten worden ingenomen, overleggen ouders en leerkracht regelmatig over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te overleggen is in ieder geval wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen. Alle afspraken tussen ouders en leerkracht betreffende het medicatiegebruik en verstrekking worden vastgelegd en bewaard in de leerlingmap. Het ingevulde toestemmingsformulier wordt door de leerkracht in de leerlingmap bewaard. De schoolleiding krijgt een kopie en bewaard deze bij het inschrijfformulier. Alvorens een (inval)leerkracht overgaat tot (hulp bij) het toedienen van medicijnen krijgt hij/zij een adequate instructie van de ouders/verzorgers. De leerkracht is op de hoogte van de informatie in de bijsluiter. Hiervan wordt op het hierboven genoemde toestemmingsformulier melding gemaakt. 3. Hulp bij permanent medicijngebruik Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven, die zij permanent een aantal malen per dag moeten gebruiken, ook tijdens schooluren. Te denken valt aan medicijnen bij epilepsie en diabetes. Ouders kunnen hierbij de school om hulp vragen.

5 Onze uitgangspunten in deze situaties zijn: De school geeft de leerling de vereiste gelegenheid (tijd en ruimte) om de voorgeschreven medicijnen te bewaren en in te nemen De ouders verstrekken de school alle informatie die in deze situatie van belang kan zijn Om ervoor te zorgen Dat ouders en leerkracht precies weten wat ze van elkaar mogen verwachten Dat ieder weet wat hij/zij moet doen Dat ieder weet waar hij/zij verantwoordelijk voor is worden er schriftelijk afspraken vastgelegd. In die afspraken wordt in ieder geval vermeld: Om welke medicijnen het gaat Het tijdstip/de tijdstippen waarop deze moeten worden toegediend Op welke wijze deze moeten worden toegediend Welke leerkrachten verantwoordelijk zijn en wat hun rol bij de toediening van de medicijnen is De wijze van bewaren De vervaldatum en de wijze van controle daarop Voor het vastleggen van deze en desgewenst uitgebreidere afspraken wordt gebruik gemaakt van het toestemmingsformulier verzoek tot het verstrekken van medicijnen op verzoek, bijlage 2. Het ingevulde toestemmingsformulier wordt door de leerkracht in de leerlingmap bewaard. De schoolleiding krijgt een kopie en bewaard deze bij het inschrijfformulier. Alle afspraken tussen ouders en leerkracht betreffende het medicatiegebruik en verstrekking worden vastgelegd en bewaard in de leerlingmap. Alvorens een leerkracht overgaat tot (hulp bij) het toedienen van medicijnen krijgt hij/zij een adequate instructie van de ouders/verzorgers. De leerkracht is op de hoogte van de informatie in de bijsluiter. Hiervan wordt op het hierboven genoemde toestemmingsformulier melding gemaakt. In geval van een calamiteit Om adequaat te kunnen handelen als een kind niet goed reageert op een medicijn of als er een fout is gemaakt, gelden de volgende richtlijnen voor de leerkracht(en) hoe te handelen in een dergelijke situatie: Op het toestemmingformulier verzoek tot het verstrekken van medicijnen op verzoek worden alle relevante gegevens* van het kind dat medicijnen krijgt toegediend, verzameld. Het toestemmingsformulier wordt in de leerlingmap bewaard, de schoolleiding krijgt een kopie en bewaard dit bij het inschrijfformulier. Alle afspraken tussen ouders en leerkracht betreffende het medicatiegebruik en verstrekking worden vastgelegd en bewaard in de leerlingmap. De leerkracht laat het kind niet alleen, maar blijft het kind observeren. Er wordt een andere leerkracht gevraagd ter ondersteuning voor de rest van de groep. De leerkracht probeert het kind gerust te stellen Hij/zij waarschuwt een volwassene voor hulp of laat een kind een volwassene halen, waarbij hij/zij duidelijk instrueert wat het kind tegen de volwassene moet zeggen De leerkracht/de te hulp geschoten volwassene belt de huisarts en/of de specialist van het kind Indien door de leerkracht de situatie als ernstig wordt ingeschat of bij twijfel, belt hij/zij direct het alarmnummer 112 De leerkracht geeft nauwkeurig aan huisarts/specialist/112 door n.a.v. welk medicijn of medische handeling zich een ernstige situatie voordoet en/of welke fout is gemaakt en welke reactie het kind vertoont De leerkracht belt de ouders b.g.g. hun door de ouders aangewezen vertegenwoordiger

6 De leerkracht meldt aan de ouders/vertegenwoordigers: Wat er is gebeurd Welke professionele hulp (arts/specialist/112) is ingeschakeld Wat zover bekend door deze professionele hulpverleners is gedaan Naar welk ziekenhuis het kind in geval van opname- is vervoerd *relevante gegevens die in ieder geval worden vastgelegd: naam van het kind de geboortedatum adres telefoonnummers (thuis en op het werk) van de ouders en/of hun vertegenwoordigers naam, adres en telefoonnummer van de huisarts van het kind naam, adres en telefoonnummer van de specialist van het kind het ziektebeeld waarvoor de medicijnen noodzakelijk zijn de naam van de medicijnen Werkwijze van medicatieverstrekking Werkwijze zelfstandige medicatieverstrekking; De school geeft de leerling de vereiste gelegenheid (tijd en ruimte) om de voorgeschreven medicijnen te bewaren en in te nemen; - Medicatie wordt bewaard buiten het bereik van kinderen - Medicatie wordt bewaard volgens voorschrift, koel/donker/droog, etc. - Medicatie wordt bewaard in de originele verpakking, er moet een bijsluiter aanwezig zijn. - De leerkracht is op de hoogte van de informatie in de bijsluiter. - Inname van medicatie wordt vast gelegd op het formulier medicatieaftekenlijst (bijlage 3). Werkwijze medicatieverstrekking door leerkracht; - Medicatie wordt bewaard buiten het bereik van kinderen - Medicatie wordt bewaard volgens voorschrift, koel/donker/droog, etc. - Medicatie wordt bewaard in de originele verpakking, er moet een bijsluiter aanwezig zijn. - Inname van medicatie wordt vast gelegd op het formulier medicatieaftekenlijst (bijlage 3). - Na inname zet de leerkracht op het formulier medicatieaftekenlijst zijn/haar paraaf. *relevante gegevens die in ieder geval worden vastgelegd: naam van het kind de geboortedatum adres telefoonnummers (thuis en op het werk) van de ouders en/of hun vertegenwoordigers naam, adres en telefoonnummer van de huisarts van het kind naam, adres en telefoonnummer van de specialist van het kind het ziektebeeld waarvoor de medicijnen noodzakelijk zijn de naam van de medicijnen

7 Protocol medisch handelen In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren vragen handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. In zijn algemeenheid worden deze handelingen door de thuiszorgorganisatie of de ouders zelf op school verricht. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een situatie die al langer bestaat, wordt door de ouders wel eens een beroep op de schoolleiding en de leraren gedaan. Ouders moeten voor dergelijke ingrijpende handelingen hun toestemming geven. Zonder toestemming van de ouders kan een schoolleiding of leraar niets doen. Gezien de ingrijpendheid van de handelingen moet een schoolleiding een schriftelijke toestemming van de ouders vragen ( zie formulier uitvoeren van medische handelingen, bijlage 4). Voor de individuele leerkracht geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Uitgangspunten in deze situaties zijn: De school vindt het van groot belang dat een langdurig zieke leerling of een leerling met een handicap zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. De leerling heeft contact met leeftijdsgenoten en neemt deel aan het normale leven van een school. De school stelt een vaste ruimte beschikbaar waar leerlingen bv. kunnen prikken/injecteren. De ouders verstrekken de school alle informatie die in deze situatie van belang kan zijn. De school geeft indien nodig de leerling de vereiste gelegenheid (tijd en ruimte) om de voorgeschreven medicijnen te bewaren en in te nemen. Om ervoor te zorgen Dat ouders en leerkracht precies weten wat ze van elkaar mogen verwachten Dat ieder weet wat hij/zij moet doen Dat ieder weet waar hij/zij verantwoordelijk voor is Worden er schriftelijk afspraken vastgelegd, in die afspraken wordt in ieder geval vermeld: Beschrijving van de ziekte waarvoor de medische handeling noodzakelijk is. Omschrijving van de te uit voeren handeling. In welke situatie de medische handeling uitgevoerd dient te moeten worden. De manier waarop de medische handeling moet worden uitgevoerd. Voor het vastleggen van deze en desgewenst uitgebreidere afspraken wordt gebruik gemaakt van het formulier verzoek tot het uitvoeren van medische handelingen (bijlage 4). Het ingevulde formulier verzoek tot het uitvoeren van medische handelingen wordt door de leerkracht in de leerlingmap bewaard. De schoolleiding krijgt een kopie en bewaard deze bij het inschrijfformulier. Alle afspraken tussen ouders en leerkracht betreffende het medisch handelen worden vastgelegd en bewaard in de leerlingmap. Alvorens een leerkracht overgaat tot (hulp bij) medische handelen krijgt hij/zij een adequate instructie van de ouders/verzorgers. De leerkracht is op de hoogte van alle informatie betreffende het medische handelen. Hiervan wordt op het hierboven genoemde toestemmingsformulier melding gemaakt (instructie medisch handelen en/of een bekwaamheidsverklaring afgegeven door een arts).

8 In geval van een calamiteit Om adequaat te kunnen handelen als een kind niet goed reageert op de medische handeling of als er een fout is gemaakt, gelden de volgende richtlijnen voor de leerkracht(en) hoe te handelen in een dergelijke situatie: Op het formulier verzoek tot het uitvoeren van medische handelingen worden alle relevante gegevens* van het kind waarbij de medische handeling wordt uitgevoerd, verzameld. Het formulier wordt in de leerlingmap bewaard, de schoolleiding krijgt een kopie en bewaard dit bij het inschrijfformulier. Alle afspraken tussen ouders en leerkracht betreffende het medische handelen worden vastgelegd en bewaard in de leerlingmap. De leerkracht laat het kind niet alleen, maar blijft het kind observeren. Er wordt een andere leerkracht gevraagd ter ondersteuning voor de rest van de groep. De leerkracht probeert het kind gerust te stellen Hij/zij waarschuwt een volwassene voor hulp of laat een kind een volwassene halen, waarbij hij/zij duidelijk instrueert wat het kind tegen de volwassene moet zeggen De leerkracht/de te hulp geschoten volwassene belt de huisarts en/of de specialist van het kind Indien door de leerkracht de situatie als ernstig wordt ingeschat of bij twijfel, belt hij/zij direct het alarmnummer 112 De leerkracht geeft nauwkeurig aan huisarts/specialist/112 door n.a.v. welk medicijn of medische handeling zich een ernstige situatie voordoet en/of welke fout is gemaakt en welke reactie het kind vertoont De leerkracht belt de ouders b.g.g. hun door de ouders aangewezen vertegenwoordiger De leerkracht meldt aan de ouders/vertegenwoordigers: Wat er is gebeurd Welke professionele hulp (arts/specialist/112) is ingeschakeld Wat zover bekend door deze professionele hulpverleners is gedaan Naar welk ziekenhuis het kind in geval van opname- is vervoerd *relevante gegevens die in ieder geval worden vastgelegd: naam van het kind de geboortedatum adres telefoonnummers (thuis en op het werk) van de ouders en/of hun vertegenwoordigers naam, adres en telefoonnummer van de huisarts van het kind naam, adres en telefoonnummer van de specialist van het kind het ziektebeeld waarvoor de medicijnen noodzakelijk zijn de naam van de medicijnen

9 Bijlage 1 Inventarisatieformulier medicatie, allergieën en medisch handelen naam leerling:... geboortedatum:... adres:... postcode en plaats:... naam ouder(s)/verzorger(s):... telefoon thuis:... telefoon werk:... naam huisarts:... telefoon:... Te waarschuwen persoon, indien ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn: naam:... telefoon thuis:... telefoon werk:... Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken: Medicijnen: Naam:... Ontsmettingsmiddelen: Naam:... Smeerseltjes tegen bijvoorbeeld insectenbeten: Naam:...

10 Pleisters: Naam:... Overig: Naam:... Mijn kind dient medicatie te gebruiken onder schooltijd: indien met ja beantwoord, gelieve bijlage 2 van het protocol medicatieverstrekking invullen en retourneren.... Ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn, bv. medisch handelen:... Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie van de school?het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. Indien er sprake is van co-ouderschap, dan vragen wij beide ouders te tekenen voor akkoord. Ondergetekende: Naam:... Ouder/verzorger:... Plaats:... Datum:... Handtekening:... Ondergetekende verklaart zich middels ondertekening van dit document ermee akkoord dat BS De Hinkstap op geen enkele wijze aansprakelijkheid accepteert voor welke schade dan ook die ontstaat door een onjuiste verstrekking of toediening van medicatie dan wel het nalaten daarvan of het onjuist verrichten van een medische handeling dan wel het nalaten daarvan door een van haar medewerkers tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid

11 Bijlage 2 Verzoek tot verstrekken van medicijnen op verzoek Ondergetekende verzoekt het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) aan: naam leerling:... geboortedatum:... adres:... postcode en plaats:... naam ouder(s)/verzorger(s):... telefoon thuis:... telefoon werk:... naam huisarts:... telefoon:... naam specialist:... telefoon:... De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte: Naam van het medicijn: Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden:... uur.. uur Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s): Dosering van het medicijn: Wijze van toediening: Wijze van bewaren:

12 Controle op vervaldatum door:... (naam)... (functie) Medicijninstructie Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op: Datum:... Door: Naam:... Functie:... Van:... (instelling) Aan: Naam:... Functie:... Van:... (school en plaats) Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school c.q. de hieronder genoemde leraar die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen: Naam:... Ouder/verzorger:... Plaats:... Datum:... Handtekening:... Ondergetekende verklaart zich middels ondertekening van dit document ermee akkoord dat BS De Hinkstap op geen enkele wijze aansprakelijkheid accepteert voor welke schade dan ook die ontstaat door een onjuiste verstrekking of toediening van medicatie dan wel het nalaten daarvan of het onjuist verrichten van een medische handeling dan wel het nalaten daarvan door een van haar medewerkers tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

13 Bijlage 3 Medicatieaftekenlijst Naam kind: Geboortedatum: Groep: Medicijn Tijdstip Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Medicijn Tijdstip Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Medicijn Tijdstip Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Medicijn Tijdstip Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

14 Bijlage 4 Verzoek tot het uitvoeren van medische handelingen door de school Ondergetekende verzoekt uitvoering van de zogenaamde medische handeling op school bij: naam leerling:... geboortedatum:... adres:... postcode en plaats: naam ouder(s)/verzorger(s):... telefoon thuis:... telefoon werk:... naam huisarts:... telefoon:... naam specialist:... telefoon:... naam medisch contactpersoon: telefoon:... Beschrijving van de ziekte waarvoor de medische handeling op school bij de leerling nodig is: Omschrijving van de uit te voeren medische handeling : Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden:... uur uur De medische handeling mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader omschreven situatie: Manier waarop de medische handeling moet worden uitgevoerd:

15 Bekwaamheidsverklaring aanwezig ja/nee Instructie medisch handelen Instructie van de medische handeling + controle op de juiste uitvoering is gegeven op: Datum:... Door: Naam: Functie:... Van:... (instelling) Aan: Naam: Functie:... Van:... (school en plaats) Ondergetekende: Naam:... Ouder/verzorger:... Plaats:... Datum:... Handtekening:... Ondergetekende verklaart zich middels ondertekening van dit document ermee akkoord dat BS De Hinkstap op geen enkele wijze aansprakelijkheid accepteert voor welke schade dan ook die ontstaat door een onjuiste verstrekking of toediening van medicatie dan wel het nalaten daarvan of het onjuist verrichten van een medische handeling dan wel het nalaten daarvan door een van haar medewerkers tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

16

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker 0 Inhoudsopgave blz 1. Aanleiding 2 2. Visie 2 3. Doelstellingen 2 4. Situaties 2 4.1 Drietal scenario s 2 4.1.1.Het kind wordt ziek op school.

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN INHOUDSOPGAVE - Inleiding - Het kind wordt ziek op school - Het verstrekken van medicijnen op verzoek BIJLAGEN: 1 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Inleiding... 2 1. Het kind wordt ziek op school... 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 2 3. Medische handelingen... 2 4. Richtlijnen

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN Inhoudsopgave - Inleiding. pag. 2 - Het kind wordt ziek op school pag. 3 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek.. pag. 4 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Stichting StisamO Hoenderik 9 Elst Vastgesteld door de GMR:

Protocol. Medicijnverstrekking. Stichting StisamO Hoenderik 9 Elst Vastgesteld door de GMR: Protocol Medicijnverstrekking Stichting StisamO Hoenderik 9 Elst Vastgesteld door de GMR: Inhoud Inleiding... 3 Situatie 1 : kleine incidenten, een kind wordt ziek onder schooltijd... 4 Situatie 2 : incidenteel

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen De Tweemaster, Leiden. Inhoud 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 1 2 Algemene uitgangspunten... 1 3 Het kind wordt ziek op school... 2 4 Verstrekken

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college Beleidsstuk Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college MT goedgekeurd op 6 april 2016 (P)MR ingestemd op 9 mei 2016 college van bestuur formeel vastgesteld

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking

Protocol medicijnverstrekking Protocol medicijnverstrekking Door middel van dit protocol geeft Widdonckschool Weert aan hoe, in voorkomende gevallen bij medicijnverstrekking, te handelen. Er zijn drie te onderscheiden situaties die

Nadere informatie

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN P r o t o c o l MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier voor: het kind wordt ziek op school 2. Toestemmingsformulier voor: het verstrekken

Nadere informatie

Braspenninglaan NS s-hertogenbosch Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Braspenninglaan NS s-hertogenbosch Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen Braspenninglaan 171 5237 NS s-hertogenbosch 073 8225300 www.kcmeander.nl info@kcmeander.nl Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Leerkrachten

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN 1 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF Kindcentrum Hofferie Protocol Medicijnverstrekking 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Het kind wordt ziek op het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen (medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen)

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015)

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Inhoud Soorten medische handelingen op school 3 Het kind wordt ziek op school 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Opbergen van medicijnen

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen Voorwoord Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum Protocol medisch handelen Beekdal Lyceum november 2013 Inleiding 3 1. De leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 3. Medische handelingen 5 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie CvB 18 december 2012 Ter bespreking in staf (o.a. advies Besturenraad ingewonnen) MO 12 januari 2013 Ter eerste advisering GMR

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum

Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum 1 Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum Protocol 12 september 2011 2 0. Voorwoord Doordat kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode in de school verblijven is het niet helemaal

Nadere informatie

Medisch handelingsprotocol

Medisch handelingsprotocol Medisch handelingsprotocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN Opgesteld in concept : 29 maart 2010 Besproken in DB : 22 april 2010 Advisering door GMR : 21 juni 2010 Goedkeuring

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Protocol medicijnverstrekking en van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Dit protocol is van kracht per 1 april 2012 Vaststelling DB 14-02-2012 1 Inhoudsopgave: Inleiding.... pag.

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen Stichting Invitare 2013 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Inhoudsopgave Het kind wordt ziek op school 2 Het verstrekken van medicijnen op

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Juli 2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1. Een leerling wordt ziek op school 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1.1 Protocol- medicijnverstrekking op school Met school wordt bedoeld: teamleden van de school, inclusief directeur. Met ouders wordt bedoeld:

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Soorten medische handelingen op school a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt b. Handelingen waarvoor de wet

Nadere informatie

Protocol: Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze scholen V.O. en R.O.C.

Protocol: Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze scholen V.O. en R.O.C. Protocol: Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze scholen V.O. en R.O.C. De tekst van het voorliggende protocol is voor een belangrijk deel en met toestemming overgenomen uit het protocol van

Nadere informatie

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Stichting de Blauwe Loper A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Het kind wordt ziek op school 3 3.

Nadere informatie

Protocol medicatieverstrekking en medisch handelen

Protocol medicatieverstrekking en medisch handelen Protocol medicatieverstrekking en medisch handelen Rk. bs. De Achtsprong Kloosterstraat 31 3256 AH Achthuizen 0187631246 info.achtsprong@dewaarden.nl www.8sprong.nl Brin 05IJ Directie: dhr. M. van Bers

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik Inleiding Protocol medicijnverstrekking Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen

Nadere informatie

Medicijnbeleid bs De Klimop

Medicijnbeleid bs De Klimop Medicijnbeleid bs De Klimop Vooraf In de dagelijkse praktijk krijgt de school te maken met kinderen die medicijnen gebruiken. De laatste jaren neemt het aantal medicijngebruikers toe. Het komt voor dat

Nadere informatie

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Naam document: Versie: Behandeld in de commissie: Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Concept Commissie Onderwijs Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Advisering directie-overleg:

Nadere informatie

Medicijnbeleid Dromedaris

Medicijnbeleid Dromedaris Medicijnbeleid Dromedaris Vooraf In de dagelijkse praktijk krijgt elke school te maken met zieke kinderen en kinderen die medicijnen gebruiken. Het is van belang goede afspraken te maken tussen ouders

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind wordt ziek op school pag. 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch Handelen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch Handelen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen Januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding over het wettelijk kader van dit protocol Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 1. De leerling

Nadere informatie

Medisch protocol OBS Prins Claus

Medisch protocol OBS Prins Claus Medisch protocol OBS Prins Claus Linschoten september 2016 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 EEN KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL... 3 HET VERSTREKKEN VAN MEDICIJNEN OP VERZOEK... 3 MEDISCHE HANDELINGEN... 4 OMGAAN

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol

afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol D 4.1 medicijnprotocol afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol Van het RVKO protocol wordt bijlage 1 niet ingevuld, deze informatie is terug te vinden in de administratiebrief

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Februari 2011 0 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem De tekst van het voorliggende protocol is voor een belangrijk deel en met toestemming overgenomen uit

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen

Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Medische handelingen 5. Medicijnverstrekking

Nadere informatie

Protocollen, regelingen en afspraken

Protocollen, regelingen en afspraken STICHTING OPENBAAR PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS LEIDEN Protocollen, regelingen en afspraken 4J Medische Handelingen aug. 2010 Inleiding Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen

Nadere informatie

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN. MOSALIRA SCHOLEN Vastgesteld door AD d.d. 9 juni Handboek 1006

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN. MOSALIRA SCHOLEN Vastgesteld door AD d.d. 9 juni Handboek 1006 Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN MOSALIRA SCHOLEN Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Handboek 1006 Inhoudsopgave Inleiding... pag. 5 Het kind wordt ziek op school... pag. 6 Het verstrekken

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking. Medische

Protocol Medicijn verstrekking. Medische Protocol Medicijn verstrekking Medische Amsterdam, vastgesteld door CvB d.d. 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Het kind wordt ziek op school... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekkingen en medische handelingen

Protocol. Medicijnverstrekkingen en medische handelingen Protocol Medicijnverstrekkingen en medische handelingen September 2013 WOORD VOORAF Het navolgende document is opgesteld door de GGD ten behoeve van scholen (landelijk protocol). Veel leerkrachten, teams,

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen GGD Hart voor Brabant Afdeling Jeugdgezondheidszorg Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 1.

Nadere informatie

Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College

Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College 1 INLEIDING BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN In dit protocol wordt een onderscheid gemaakt tussen medisch handelen in het algemeen

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Medicijnverstrekking en medisch handelen Medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 1. Een leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 5 3.

Nadere informatie

Medische situaties op Konot-scholen

Medische situaties op Konot-scholen Medische situaties op Konot-scholen 1 Inhoud Beleid t.a.v. medische situaties op Konot-scholen Inleiding 3 Konot beleid 3 Medische situaties op school Inleiding 4 Aansprakelijkheid 4 De situaties 1. Het

Nadere informatie

Protocol Medisch handelen en Medicijnverstrekking. Pro College regio Nijmegen. Mei 2017

Protocol Medisch handelen en Medicijnverstrekking. Pro College regio Nijmegen. Mei 2017 Protocol Medisch handelen en Medicijnverstrekking Mei 2017 INHOUD Inleiding... 3 1. Een leerling wordt ziek op school... 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 5 3. (Voorbehouden) Medische handelingen...

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN. Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN. medicijnverstrekking en medisch handelen GGD

GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN. Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN. medicijnverstrekking en medisch handelen GGD Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN medicijnverstrekking en medisch handelen medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave Inleiding... pag. 5 Het kind wordt

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei 2014 - Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind

Nadere informatie

Protocol. Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool. Pagina 1 van 9. Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014

Protocol. Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool. Pagina 1 van 9. Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014 Protocol Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Medische handelingen 1.2 Hoe is de scholing geregeld

Nadere informatie

M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N

M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N OP B A S I S S C H O L E N Inleiding. pag. 2 Het kind wordt ziek op school pag. 3 Het verstrekken van medicijnen

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op scholen

Protocol medische handelingen op scholen Nummer 0.1 Versie 1 Protocol medische handelingen op scholen Protocol medische handelingen 0.1 Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid... 4 3. Het

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Stichting Aandacht+ 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2 De leerling wordt ziek op school... 3

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen GGD Hart voor Brabant Afdeling Jeugdgezondheidszorg September 2013 1 Inhoudsopgave: Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de school april 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

Met dit protocol geven we aan hoe SKOFV-scholen in voorkomende gevallen behoren te handelen.

Met dit protocol geven we aan hoe SKOFV-scholen in voorkomende gevallen behoren te handelen. Werkveld: Onderwijs - Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Datum: 28-02-2011 Versie: 1 Voorlopig vastgesteld CvB 01-04-2011 Advies Directieberaad 21-06-2011 Instemming/Advies

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN VPCO De Viermaster 1 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 3. Medische handelingen

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en Medisch Handelen op scholen van de SSBA

Medicijnverstrekking en Medisch Handelen op scholen van de SSBA Medicijnverstrekking en Medisch Handelen op scholen van de SSBA 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind wordt ziek op school pag. 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek pag. 5 Medische handelingen

Nadere informatie

Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp

Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp Verklaring: Toestemming tot handelen als een kind ziek wordt op school, schoolreisje of schoolkamp (Eventueel te gebruiken als bijlage

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de Rafael juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas?

Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas? Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas? Wat doe je als een ouder je vraagt om op bepaalde tijdstippen medicijnen te verstrekken aan een kind? Hoe handel je als een ouder vraagt of je een medische

Nadere informatie

P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N

P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N Aangepast voor de Nutsscholen Oss Protocol wordt gehanteerd door AON, verzekeraar

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen Medicijnverstrekking en medisch handelen op de basisschool Versie: 2.0 Datum: 1 juli 2011 Revisiedatum: juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding:

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school. GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school. GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem De tekst van het voorliggende protocol is voor een belangrijk deel en met toestemming overgenomen uit

Nadere informatie

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN Protocol: Ziekte en medicijnen op school Postbus 186 9400 AD ASSEN Inhoudsopgave: 1 Inleiding over medicijnverstrekking 3 2. Het kind wordt ziek op school 4 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen Stichting Saenstroom De tekst van het voorliggende protocol is op basis van het model-protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op scholen, vastgesteld

Nadere informatie

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen:

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen: Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Medicijnverstrekking en medisch handelen 0. Doel van het protocol Het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen beschrijft de wijze waarop Toermalijn handelt in

Nadere informatie

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen 2015 Voorwoord: De maatschappij vraagt en verwacht steeds meer van scholen om kinderen optimaal te begeleiden en te stimuleren. Dat is goed

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

P r o t o c o l GEZONDE JEUGD / PROTOC M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N

P r o t o c o l GEZONDE JEUGD / PROTOC M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N GEZONDE JEUGD / PROTOC P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N Aangepast voor de Nutsscholen Oss Protocol wordt gehanteerd

Nadere informatie

MEDISCH HANDELEN-MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL

MEDISCH HANDELEN-MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL MEDISCH HANDELEN-MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL Inleiding In relatie tot de gezondheid van leerlingen worden scholen soms gevraagd medische handelingen te verrichten en medicijnen aan leerlingen te verstrekken.

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen CvB: 29-10-07 MOS: 26-11-07 / herzien 09-05-11 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen CvB: 29-10-07 MOS: 26-11-07 / herzien 09-05-11 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN PROTOCOL MEDISCH HANDELEN 1 1. Voorwoord... 3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid... 4 3. Het verrichten van medische handelingen... 4 4. Wettelijke regels... 5 5. Het kind wordt ziek

Nadere informatie

Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking

Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking Protocol Medisch handelen & Medicijnverstrekking Inhoudsopgave Augustus 2016 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Een kind wordt ziek op school... 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 5 3.

Nadere informatie

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen M.M. Oosterbaan Oktober 2013 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken

Nadere informatie

SPILcentrum Mimosaplein

SPILcentrum Mimosaplein 1 Protocol medische handelingen SPILcentrum Mimosaplein Eindhoven oktober 2015 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord.... 3 2. Verzoeken van ouders/verzorgers inzake het verrichten van medische handelingen.... 3

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking. en medische handelingen. op school. Basisschool De Korenaer Postbus AL Oss

Protocol medicijnverstrekking. en medische handelingen. op school. Basisschool De Korenaer Postbus AL Oss Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op school Basisschool De Korenaer Postbus 465 5340 AL Oss 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 A. Het kind wordt ziek op school... 4 B. Het verstrekken van

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Schoonhoven, september 2014 1 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Het kind wordt ziek op school.. 4 3.0 Het

Nadere informatie

Protocol medicijngebruik op de jenaplaneet

Protocol medicijngebruik op de jenaplaneet Het verstrekken van medicijnen op verzoek Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school Protocol medicijnen op school School met de Bijbel Het Kompas Scheepsbouwplein 10 2953 XM Alblasserdam Brinnummer: 05 ME Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch

Nadere informatie

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN Versie 1; januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding...pag. 3 Het kind wordt ziek op school...pag. 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...pag. 4 Medische

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen GGD Regio Nijmegen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen postadres postbus 1120 6501 BC Nijmegen bezoekadres Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen telefoon: (024) 329 72

Nadere informatie

Medisch Protocol. Medisch handelen en medicijnverstrekking VSO/PrO

Medisch Protocol. Medisch handelen en medicijnverstrekking VSO/PrO Medisch Protocol Medisch handelen en medicijnverstrekking VSO/PrO Inhoudsopgave 1 Soorten medische handelingen op school... 4 1.1 Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt... 4 1.2 Handelingen waarvoor

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht

Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. Beleid medewerking verlenen aan medische handelingen... 2 a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt...

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school GGD Fryslân afdeling Jeugdgezondheidszorg september 2006 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen. 3 2. Het

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl Protocol zieke kinderen op de Merula. Inleiding De

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 van 28 Inhoud Inleiding...2 Doel protocol...3 1. Een leerling wordt ziek op school (of krijgt een ongeluk)...4 Procedure...4 Een ouder of aangewezen

Nadere informatie

Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Protocol medisch handelen StOVOG

Protocol medisch handelen StOVOG Protocol medisch handelen StOVOG A Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en Medische handelingen

Medicijnverstrekking en Medische handelingen Medicijnverstrekking en Medische handelingen 1 BS Ankertje Kompas/ De Bloesem Inhoud 1. Voorwoord...3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid...4 3. Het verrichten van medische handelingen...

Nadere informatie

PROTOCOL. voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

PROTOCOL. voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs PROTOCOL voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz De leerling wordt ziek op school

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking & Medische handelingen & Epilepsieprotocol. SBO De Keerkring (juni 2015)

Protocol. Medicijn verstrekking & Medische handelingen & Epilepsieprotocol. SBO De Keerkring (juni 2015) Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen & Epilepsieprotocol SBO De Keerkring (juni 2015) Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Een leerling wordt ziek op school... 4 2. Het verstrekken

Nadere informatie