Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie"

Transcriptie

1 Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie Commissie Ontwikkeling (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en) Cultuur, Economische Zaken en Stadspromotie Stadszaken Realisatie programmadoelstelling (missie) Haarlem is een aantrekkelijke stad om te werken, wonen, bezoeken en te recreëren. Als centrumstad aan de westflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in bijgedragen aan het behoud van de (internationale) concurrentiepositie van de MRA. De bijdrage is geleverd door een relatief hoogopgeleide beroepsbevolking met hoge arbeidsparticipatie en door sterke economische sectoren, zoals het toerisme (cultuur, evenementen, hotels, cruise-/pleziervaart), de detailhandel, de horeca, de zorg en de zakelijke en creatieve dienstverlening. 117

2 Beleidsveld 6.1 Economie Doel 1. Meer ruimte voor bedrijven in de topsectoren. Meer ruimte is beschikbaar gekomen voor nieuwe winkelformules, kantoren in de binnenstad en innovatieve bedrijven in de Waarderpolder. 2. Concurrerend en hoogwaardig ondernemingsklimaat. In is het Ondernemerspanel Haarlem van start gegaan. De eerste onderzoeken onder dit digipanel waren nog kwalitatief van aard (wat gaat goed, wat kan beter; welke informatiebehoefte leeft bij ondernemers?). Het oordeel over het ondernemingsklimaat was daardoor nog niet cijfermatig uit te drukken. In de landelijke Peiling Ondernemingsklimaat (PON) en de daaraan gekoppelde benchmark door Ecorys is echter ook het oordeel van Haarlemse ondernemers gemeten. Zij gaven het ondernemersklimaat in Haarlem daarbij een ruime voldoende: 6,8 (rapportcijfer). Dit cijfer sluit aan bij het gemiddelde van de in de benchmark opgenomen gemeenten. Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 2. Oordeel ondernemers uit Haarlems Ondernemerspanel over het ondernemers -klimaat in Haarlem 1 Realisatie Bron () - - n.b. 1 Ondernemerspanel Haarlem Onderzoek & Statistiek 1 De eerste onderzoeken onder het Ondernemerspanel Haarlem waren vooral kwalitatief van aard. Het oordeel over het ondernemersklimaat is daardoor (nog) niet cijfermatig uit te drukken. Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie 1a. Faciliteren banen- en bedrijvengroei door aanbieden voldoende planologische ruimte en milieuruimte. De Waarderbrug is opengesteld voor tweerichtingsverkeer waardoor de bedrijven in de Waarderpolder beter bereikbaar zijn. De gemeente heeft het voormalige terrein van afvalinzamelaar Spaarnelanden NV ter beschikking gesteld aan een beheerbedrijf met de opdracht hier kleine bedrijven uit de maakindustrie te vestigen. Er zijn afspraken gemaakt met de nieuwe eigenaar van het Nieuwe Energieterrein over het opknappen van het gebied. Wat hebben we niet gedaan? Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte in de Waarderpolder is als gevolg van teruglopende onderhoudsbudgetten verminderd. 118

3 Prestatie 1b. Inspannen voor evenwichtige op de vraag afgestemde kantoren- en bedrijvenlokatiemarkt. De herontwikkelde duurzame kantoorruimte van de gemeente aan de Gedempte Oude Gracht en het gerenoveerde kantoorpand aan de Zijlsingel waar het Werkplein is gevestigd, zijn opgeleverd en in gebruik genomen. De gemeente Haarlem is binnen de MRA actief in het netwerk van Platform bedrijven en kantoren (Plabeka) om regionale kantoor- en bedrijfsplannen af te stemmen. Het doel is een evenwichtig aanbod van kantoor- en bedrijfsruimte in de regio. Wat hebben we niet gedaan? Als gevolg van de effecten van de langdurige recessie zijn er weinig verhuizingen van kantoorgebruikers. Ook neemt het gebruiksoppervlak af om kosten te besparen. De gemeente zelf heeft vanwege verhuizingen lege kantoorpanden achtergelaten op het Klein Heiligland, Koningstein en de Brinkmann. De leegstand in Haarlem ligt rond het gemiddelde leegstandscijfer van de MRA, maar is wel toegenomen naar een percentage van 20%. 1c. Ondersteunen realisatie van een sterker detailhandelsaanbod. De gemeente heeft de benodigde ruimte voor nieuwe winkelformules zoals de tweede Apple Store van Nederland en de Zara gefaciliteerd. Met deze nieuwe publiekstrekkers is het (kleinschalige) detailhandelsaanbod in de binnenstad versterkt. De gemeente heeft de ondernemers in de Cronjéstraat ondersteund door op hun verzoek een ondernemersfonds te starten in dit winkelgebied. Ondernemers in de Cronjéstraat kunnen zelf kiezen voor welk doel de middelen worden aangewend. Het nieuwe reclame- en uitstallingenbeleid is in samenwerking met ondernemers geëvalueerd, aangepast en vastgesteld. De ontwerp detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad geeft duidelijkheid aan de ondernemers waar de kansen liggen voor een sterk en evenwichtig detailhandelsaanbod. De gemeente Haarlem is actief in het netwerk van de winkelplanningscommissie binnen de MRA om regionale winkelplannen af te stemmen met als doel een evenwichtig aanbod van winkelruimte in de regio. Daarnaast werkt de gemeente nauw samen met de Centrummanagementgroep om de leegstand in de binnenstad te monitoren en faciliteert verzoeken voor transformatie naar niet-winkelfuncties. Wat hebben we niet gedaan? De winkelleegstand is wel toegenomen in Haarlem. Maar hierbij is sprake van een bredere, landelijke trend. In vergelijking met landelijke cijfers (bron: Locatus) is de leegstand in Haarlem nog relatief gering. Deze ligt met 5,6% onder het landelijk gemiddelde van 7,5%. 119

4 Prestatie 2a. Verbeteren dienstverlening aan bedrijven. De gemeente heeft in samen met de Centrum Management Groep de City Index aan de ondernemers in de binnenstad gepresenteerd. Het doel van de City Index is het in beeld brengen van resultaten van de vele inspanningen om de (binnen)stad economisch te versterken. Uit de City Index blijkt dat de positie van de Haarlemse binnenstad is versterkt sinds De gemeente faciliteert ondernemersfondsen in de Waarderpolder, Cronjé en in de binnenstad ter uitvoering van het Convenant Waarderpolder en het Convenant Binnenstad. Door de convenantafspraken worden de speerpunten in de Economische Agenda samen met de partners in deze prioriteitsgebieden daadwerkelijk uitgevoerd. In is een digitaal ondernemerspanel opgezet om de mening van Haarlemse ondernemers structureel in kaart te brengen: het Ondernemerspanel Haarlem. Gedurende het jaar heeft werving van panelleden plaatsgevonden; bijna 300 ondernemers hebben zich voor dit panel aangemeld. In hebben ook de eerste onderzoeken onder dit digipanel plaatsgevonden. Deze waren kwalitatief van aard, waarbij twee vragen centraal stonden: Wat gaat goed en wat kan beter? en Welke informatiebehoefte hebben Haarlemse ondernemers?. Daarnaast is een landelijke peiling gedaan naar het ondernemersklimaat in Haarlem. Dit was onderdeel van een benchmarkonderzoek (PON/Ecorys), zodat vergelijking mogelijk is met andere gemeenten. In samenwerking met Haarlem Marketing is de nieuwe zoekmachine opgezet. 2b. Participeren in Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO). 2c. Bijdragen aan versterking innovatieklimaat (duurzaamheid). 2d. Stimuleren groene werkgelegenheid. Samen met onder andere de partners uit het PAO (Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs) is het Lokaal Sociaal Akkoord opgesteld, waarbij is afgesproken dat de partners in 2015 zorgen voor 40 extra stageplekken en de zeventien grootste werkgevers van Haarlem voor 50 extra werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Samen met de partners uit het PAO heeft de gemeente het evenement 'Waarderpolder Werkt' georganiseerd. Dit evenement brengt de verschillende partijen in het onderwijs en bedrijfsleven samen. Ook zijn afspraken gemaakt ter versterking van de regionale arbeidsmarkt. Het door het PAO gewenste Werkplein is geopend aan de Zijlsingel. Hierdoor is een betere match mogelijk tussen wat werkgevers aan opleiding vragen en wat onderwijsinstellingen aan opleidingen bieden. De gemeente heeft samen met onderwijsinstellingen en ondernemers bijgedragen aan de versterking van het innovatieklimaat door de opening van Maak Haarlem in de Waarderpolder; voor innovatieve bedrijven die actief zijn en/of een link hebben met 3D print technologie. In deze ruimte van de gemeente worden ook projecten voor en door studenten en ondernemers uit Haarlem uitgevoerd die als doel hebben de nieuwe 3D print technologie beter bekend te krijgen bij studenten en ondernemers zodat zij hier in de praktijk mee aan de slag kunnen. Het 3D printen zorgt voor minder vervoersbewegingen en minder opslagruimte en daarmee voor een meer duurzame economische ontwikkeling. Vanuit Parkmanagement Waarderpolder/Energiecoach is een bijeenkomst georganiseerd gericht op installatiebedrijven en aannemers die energiebesparende maatregelen kunnen treffen bij andere ondernemers. Vanuit het SER Energieakkoord is de verwachting dat energiebesparende maatregelen landelijk gaan leiden tot nieuwe groene banen. Verwacht wordt dat dit ook in Haarlem tot nieuwe groene banen leidt. 120

5 Prestatie-indicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 2a. Aantal bedrijvenbezoeken door ambtenaren van de gemeente in het kader van dienstverlening Realisatie Bron >50 (2013) 51 (2013) Gemeentelijke registratie Beleidsveld 6.2 Cultuur en erfgoed Doel 1. Behoud van een gevarieerd cultureel aanbod. Het basisaanbod kunst en cultuur in Haarlem is gevarieerd met podia, musea, een bibliotheek en erfgoed. Diverse organisaties (o.a. Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem, Frans Hals Museum De Hallen Haarlem, De Toneelschuur, Bibliotheek Zuid-Kennemerland) houden dit in stand. Ook in heeft het cultuuraanbod van de inwoners van Haarlem een hoge waardering gekregen, namelijk een 7,3. 2. Stabiele kunst- en cultuurdeelname door Haarlemmers. De Haarlemmers nemen actief deel aan het culturele leven. In zijn de bezoekersaantallen hoger dan in Patronaat had een bezoekersrecord en werd nationaal verkozen tot beste poppodium van. Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 1. Oordeel Haarlemmers over cultureel aanbod in Haarlem (rapportcijfer). 1. Aantal leden bibliotheek (x 1.000). 2. Aantal bezoekers diverse musea en podiumkunsten (x 1.000) 1 7,4 (2007) 7,4 (2008) 7,4 (2009) 7,1 (2010) 7,6 (2011) 7,5 (2012) 7,6 (2013) 39 (2008) 40 (2009) 39 (2010) 42 (2011) 43 (2012) 44 (2013) 633 (2008) 693 (2009) 647 (2010) 681 (2011) 733 (2012) 734 (2013) Realisatie Bron 7,5 7,3 Omnibusonderzoek Bibliotheek Jaarverslagen instellingen 1 Bezoekersaantallen opgeteld van Teylers Museum, Frans Hals Museum, De Hallen Haarlem, Museum het Dolhuys, Toneelschuur, Patronaat, Philharmonie en Stadsschouwburg. 121

6 Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie 1a. Behoud basisinfrastructuur door subsidiëren culturele instellingen. De gemeente subsidieert de culturele basisinfrastructuur van podia, musea, bibliotheek, lokale omroep en erfgoed. De aanvullende bezuiniging op cultuur uit het Coalitieprogramma is ingevuld en wordt, met ingang van 2016, verdeeld over de zeven grote culturele instellingen. Deze instellingen hebben de bezuinigingen gezamenlijk verdeeld. 1b. Faciliteren broedplaatsen. 1c. Beschermen en behouden erfgoed, de historische ruimtelijke kwaliteit, monumenten en archeologische vondsten. 1d. Stimuleren monumenteneigenaren tot goed onderhoud. 1e. Beheer kunst in de openbare ruimte. 2a. Cultuureducatie als speerpunt van beleid en inzetten op talentontwikkeling. 2b. Subsidiëren culturele projecten uit het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem. In is invulling gegeven aan de locatie Terschellingerpad (ambachtelijke maakbedrijfjes) en is Maak Haarlem (3D printbedrijven) gestart op de Oudeweg. De gemeente faciliteerde hier in het gebouw en menskracht. Een eerste Creatieve Industrie Meeting is georganiseerd; hier waren diverse broedplaats ondernemers bij aanwezig. Daarnaast zijn op de diverse broedplaatsen ZZP-spreekuren georganiseerd. Binnen de gemeente is de kennis over monumenten via geïntensiveerd. Een ICT- en datastructuur voor de Erfgoedkaart Haarlem is in ontwikkeling genomen. Op scholen in Schalkwijk is het eerste cultuurhistorische project gestart over na-oorlogse monumenten (wederopbouwperiode). De gemeente verbetert haar dienstverlening aan monumenteneigenaren, onder meer door begeleiding en toezicht bij restauraties. Over het verband tussen monumenten en duurzaamheid is gerichte kennis en informatie beschikbaar. Met de private bouwmarkt is een samenwerking gestart via de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Het doel hiervan is gedeelde kennis over wat goed restaureren is, zodat het met de nieuwe wetgeving verantwoord naar de markt kan verschuiven. Volgens plan is het regulier onderhoud van kunst in de openbare ruimte uitgevoerd en daarnaast is het inlopen van het achterstallig onderhoud vrijwel gereed. Het herstel van het Hildebrandmonument in Haarlemmerhout verdient specifieke vermelding. Samen met de Stichting Herstel Hildebrand Monument zorgde de gemeente voor een aansprekende beeldengroep na jarenlang verval. In vervolg op de afspraken die Rijk, provincies en gemeenten in december 2013 vastlegden in het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs is het Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem tot stand gekomen. Hierin spreken schoolbesturen primair onderwijs, culturele instellingen en de gemeente Haarlem af dat zij zich, elk vanuit eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden, inzetten voor versterking van cultuuronderwijs op de basisscholen. Cultuuronderwijs is als agendapunt toegevoegd aan de Lokale Educatieve Agenda. In de drie tranches van het Cultuurstimuleringsfonds zijn in totaal 66 projecten ondersteund (zowel professioneel als amateur), ondanks het feit dat in eenmalig op het fonds werd bezuinigd, en door het wegbezuinigen van de derde subsidieronde van 2013 een groter beroep op het fonds werd gedaan (zestien aanvragen uit 2013 werden doorgeschoven naar ). De adviescommissie heeft de aanvragen daardoor extra kritisch moeten beoordelen. 122

7 Prestatie 2c. Behouden productiemogelijkheden Haarlemse kunstenaars en amateurs. Het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem (CSF) stond ook in open voor projectaanvragen van Haarlemse kunstenaars, organisaties en amateurs. In het najaar van heeft Cultuur-Ondernemen uit Amsterdam in opdracht van de gemeente Haarlem een uit zes dagdelen bestaande cursus cultureel ondernemerschap verzorgd voor twaalf instellingen uit het Haarlemse culturele middenveld. De cursus werd gecofinancierd door de Rabobank Haarlem en omstreken. Prestatie-indicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 2c. en 2d. Aantal toekenningen CSF 47 (2006) 79 (2007) 65 (2008) 95 (2009) 95 (2010) 96 (2011) 81 (2012) 47 (2013) Realisatie Bron Gemeentelijke registratie Beleidsveld 6.3 Toerisme, recreatie, evenementen en promotie Doel 1. Meer bezoekers (toeristen en recreanten). Het nationale evenement Serious Request is georganiseerd door de gemeente Haarlem in samenwerking met partners uit de stad en 3FM. Dit evenement heeft ruim bezoekers getrokken (verdeeld over zes dagen) en is daarmee het grootste evenement dat ooit in Haarlem is georganiseerd. Het aantal toeristische binnenlandse dagbezoekers is hierdoor positief beïnvloed. Daarnaast is het aantal toeristische buitenlandse dagbezoekers vanuit Amsterdam in de regio ten opzichte van vijf jaar geleden met 30% toegenomen (bron: Amsterdam Marketing). Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 1. Aantal toeristische dagbezoekers naar Haarlem (x 1.000). 1. Aantal verblijfstoeristen en zakelijke bezoekers (x 1.000) (mensen die overnachten). 930 (2005) 220 (2005) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) 286 (2007) 289 (2008) 273 (2009) 281 (2010) 271 (2011) 292 (2012) 260 (2013) Realisatie Bron Continu Vakantie Onderzoek (CVO) 300 nnb Toeristenbelasting 123

8 Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie 1a. Bevorderen van (water)toerisme en - recreatie. De gemeente heeft (inter)nationaal toerisme bevorderd door regionale samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam onder andere in het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien (ABHZ). De gemeente heeft samengewerkt met de Amsterdam Cruise Port om (internationale) riviercruiseschepen naar Haarlem te trekken. In zijn tien riviercruises aangelopen in Haarlem (circa passagiers). Wat hebben we niet gedaan? De kansenkaart watertoerisme heeft nog niet geleid tot concrete uitvoering door marktpartijen. Wel zijn locaties aangedragen, waarbij de gemeente kan faciliteren en is een aantal initiatieven in in voorbereiding. 1b. Bijdragen aan meer hotelkamers voor verblijf bezoekers. 1c. Behoud van een kwalitatief evenementenaanbod. 1d. Opdracht geven voor ontwikkeling en uitvoering (promotie)campagnes. 1e. Bevorderen van internationaal toerisme in MRA-verband. Haarlem heeft in samenwerking met Amsterdam de regionale hotelmonitor opgezet. Deze monitor geeft een overzicht en prognose van de beschikbare hotelbedden in de regio. Dit instrument biedt mogelijkheden voor regionale afstemming voor hotelplannen. Wat hebben we niet gedaan? Er zijn diverse initiatieven in voorbereiding die door de gemeente gefaciliteerd worden, maar dit heeft nog niet concreet geleid tot de gewenste uitbreiding van het aantal hotelkamers met 65. In zijn er 21 kamers bijgekomen (Hotel Haarlem). Ondanks de reductie op de beschikbare capaciteit van de evenementenmanager is door meer zelfredzaamheid van de evenementenorganisaties het kwalitatief evenementenaanbod behouden gebleven. De gemeente geeft opdracht aan Haarlem Marketing voor de ontwikkeling en uitvoering van (promotie)campagnes. Dit doet Haarlem Marketing in het bijzonder voor de zakelijke bezoekersmarkt. Ze voert de promotie uit in samenwerking met bedrijfsleven, culturele instellingen, horeca en detailhandel. Het afgelopen jaar hingen er abricampagnes met promotie voor een bezoek aan Haarlem door het hele land en is een billboardcampagne op Schiphol uitgevoerd. De gemeente heeft samengewerkt in MRA-verband in het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien, dat sinds de start vijf jaar geleden heeft geleid tot 30% meer internationale bezoekers die vanuit Amsterdam een bezoek brengen aan de regio en daar per jaar bijna 300 miljoen besteden (bron: Amsterdam Marketing). 124

9 Beleidsvelden financieel Wat heeft het gekost? Beleids- Programma 06 Rekening 2013 veld Economie en Cultuur Primaire Begroting Rekening begroting na wijz. Lasten (exclusief mutaties reserves) 61 Economie Cultuur en Erfgoed Toerisme, recreatie etc Totaal lasten Baten (exclusief mutaties reserves) 61 Economie Cultuur en Erfgoed Toerisme, recreatie etc Totaal baten Totaal saldo exclusief mutatie reserves Toevoeging aan reserves 160 Onttrekking aan reserves Saldo inclusief mutaties reserves Analyse saldo programma Het programma Economie, Cultuur en Economie sluit met een nadelig saldo van 26,3 miljoen. Dit is 0,1 miljoen voordeliger dan het geraamde saldo. 6.1 Economie Lasten Baten Primaire begroting na conversie Bijgestelde begroting Mutaties tijdens het begrotingsjaar Jaarrekening Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting Resultaat t.o.v. primaire begroting Economie bedrag v/n Toelichting Lasten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: 116 n Bestuursrapportage -1: Glasvezel Haarlem 135 n Overige verschillen < v Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: -105 v Overige verschillen < v Toelichting Baten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: -194 v Bestuursrapportage -1: Subsidie glasvezel Haarlem -132 v Overige verschillen < v 125

10 6.1 Economie bedrag v/n Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: 45 n Overige verschillen < n 6.2 Cultuur en Erfgoed Lasten Baten Primaire begroting na conversie Bijgestelde begroting Mutaties tijdens het begrotingsjaar Jaarrekening Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting Resultaat t.o.v. primaire begroting Cultuur en erfgoed bedrag v/n Toelichting Lasten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: 79 n Overige verschillen < n Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: -63 v Overige verschillen < v Toelichting Baten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: -60 v Overige verschillen < v Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: 16 n Overige verschillen < n 6.3 Toerisme, recreatie etc. Lasten Baten Primaire begroting na conversie Bijgestelde begroting Mutaties tijdens het begrotingsjaar 4 Jaarrekening Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting Resultaat t.o.v. primaire begroting Toerisme en recreatie bedrag v/n Toelichting Lasten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: 4 n Overige verschillen < n Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: -10 v Overige verschillen < v Toelichting Baten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: - v Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: 14 n Overige verschillen < n 126

11 6. Economie en Cultuur Mutaties reserves Toevoeging aan reserves Primaire Begroting : - n Bijgestelde begroting : - n Jaarrekening : - n Resultaat toevoeging aan reserves 0 n bedrag v/n Verklaring financiële afwijking Onttrekking aan reserves Primaire Begroting : -215 v Bijgestelde begroting : -257 v Tijdens het begrotingsjaar heeft de raad de onttrekkingen met verhoogd: Onttrekking reserve Frans Hals museum voor opschoning en verhuizing kunstcollectie extern depot Jaarrekening : -257 v Resultaat onttrekking aan reserves 0 v 127

Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie

Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie Commissie Ontwikkeling (Coördinerende) Portefeuilles Cultuur, Economische Zaken en Stadspromotie Afdeling(en) Stadszaken Programmadoelstelling (missie)

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden Staat van Leiden 2014 Hoofdstuk 15 Programma Binnenstad 15.1 Inleiding Het programma Binnenstad werkt aan een steeds beter functionerende economie in de binnenstad en stelt in de uitvoering de bezoeker

Nadere informatie

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie Hoofdstuk 8 Toerisme en recreatie 8.1 Inleiding Toerisme en recreatie zijn belangrijke sectoren in een stad als. Mensen uit binnen- en buitenland bezoeken de stad om de historische sfeer te proeven, een

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Programma 7 Werk en inkomen

Programma 7 Werk en inkomen Programma 7 Werk en inkomen Commissie Samenleving (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en) Sociale Zaken Sociale Zaken en Werkgelegenheid Realisatie programmadoelstelling (missie) Programmadoelstelling:

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Ondernemersloket Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Inhoud presentatie Organogram Stadsontwikkeling / Ondernemersloket Plaats binnen Stadsontwikkeling Relatie met andere afdelingen Bemensing

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden AB 02-12-2010 bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 191050 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-11-2015 Agendapunt: 49-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Kunst- en cultuurbeleid "De Kunst van Samen" 2016-2020 Het

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Resultaten ondernemers Werktop-aanpak

Resultaten ondernemers Werktop-aanpak Bijlage I Resultaten ondernemers Werktopaanpak Tabel 1. Achtergrondkenmerken ondernemers Gemeente 1= Doetinchem 2= Groesbeek/ Ubbergen/ Millingen a/d Rijn 3= Hilversum 4= Lansingerland 5= Zaanstand Sector

Nadere informatie

Programma 1 Burger en Bestuur

Programma 1 Burger en Bestuur Programma 1 Burger en Bestuur Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en) Bestuurszaken en Organisatie Concernstaf, Griffie en Dienstverlening Realisatie programmadoelstelling (missie)

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Programma 4 Economie. Wat willen we bereiken?

Programma 4 Economie. Wat willen we bereiken? Programma 4 Economie Portefeuillehouder N.n.b Inhoud van het programma Het programma Economie is vooral gebaseerd op de uitgangspunten van de Routekaart naar de toekomst (2014) en het Coalitieakkoord 2014-2018.

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Programma 7 Werk en inkomen

Programma 7 Werk en inkomen Programma 7 Werk en inkomen Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en) Samenleving Sociale Zaken Sociale Zaken en Werkgelegenheid Programmadoelstelling (missie) De hoofddoelstelling van programma

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Werkdocument vergelijking cultuurparagrafen van politieke partijen voor de komende gementeraadsverkiezingen

Werkdocument vergelijking cultuurparagrafen van politieke partijen voor de komende gementeraadsverkiezingen Werkdocument vergelijking cultuurparagrafen van politieke partijen voor de komende gementeraadsverkiezingen jan 0 Op dit moment zijn nog niet alle verkiezingsprogramma's van de partijen die meedoen bij

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor 2014

Binnenstadsmonitor 2014 Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 23 511 51 15 Gemeente Haarlem, afdeling Data, Informatie & Analyse Binnenstadsmonitor Inleiding Bij de afdeling Economie en Cultuur en

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Economische Agenda Haarlem Samen Doen

Economische Agenda Haarlem Samen Doen Economische Agenda Haarlem Samen Doen 2 Economische Agenda Haarlem Samen Doen 3 4 INHOUD Samenvatting Inleiding 1. De basis op orde: werken aan het ondernemingsklimaat 2. Aantrekkelijke stad: een onderscheidend

Nadere informatie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie Raadsnotitie Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer: Agenda nr. (bijlage bij agendapunt Kadernota) Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Omschrijving:

Wat willen we bereiken? Omschrijving: Wat willen we bereiken? Omschrijving: Media omvat radio, televisie, kranten, tijdschriften en internet: nieuwe media voor informatieoverdracht. Openbare bibliotheek: een voor ieder bestemde en toegankelijke

Nadere informatie

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari 2004 Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Opbouw van de lezing Provinciaal beleid toerisme en

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 Sterk centrum Winkelen Horeca Cultuur Toerisme Gevarieerd Wonen 21

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 Sterk centrum Winkelen Horeca Cultuur Toerisme Gevarieerd Wonen 21 Rapportage Centrummonitor 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Sterk centrum 5 2.1 Winkelen 5 2.2 Horeca 14 2.3 Cultuur 17 2.4 Toerisme 18 3 Gevarieerd Wonen 21 4 Moderne economie 24 4.1 Vestigingen 24

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor. Gemeente Haarlem, Data, Informatie & Analyse. Resumé. Conclusies. Vraagkant. Aanbodkant. Bereikbaarheid. Veiligheid.

Binnenstadsmonitor. Gemeente Haarlem, Data, Informatie & Analyse. Resumé. Conclusies. Vraagkant. Aanbodkant. Bereikbaarheid. Veiligheid. Reageren Meer informatie Antwoord@haarlem.nl www.haarlem.nl Vragen 23-511 5115 Gemeente Haarlem, Data, Informatie & Analyse Binnenstadsmonitor Resumé Conclusies Vraagkant Aanbodkant Bereikbaarheid Veiligheid

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Sport Het is noodzakelijk om het sportbeleid te actualiseren. Dat komt door ontwikkelingen zoals de transities, de vergrijzing en de bezuinigingen.

Sport Het is noodzakelijk om het sportbeleid te actualiseren. Dat komt door ontwikkelingen zoals de transities, de vergrijzing en de bezuinigingen. 4. Sport en cultuur Aanspreekpunt bestuurlijk: Betrokken sector(en): Aanspreekpunten ambtelijk: Feitenkaarten 41. Sport 42. Cultuur Wethouder Lievers Samenleving en Stedelijk Beheer Katja Boerrigter en

Nadere informatie

Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag

Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag Henk Harms, gemeente Den Haag Directeur Ontwikkeling en Realisatie Internationale stad van Vrede en Recht Den Haag: na New York, tweede VN stad Wereldstad

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Verdere professionalisering begroting 2011 Nulmeting SMARTheid doelstellingen programmabegroting

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Programma 1 Burger en Bestuur

Programma 1 Burger en Bestuur Programma 1 Burger en Bestuur Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en) Bestuur Bestuurszaken en Organisatie Concernstaf, Griffie en Dienstverlening Programmadoelstelling (missie) De missie

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

Binnenstad in ontwikkeling. VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling

Binnenstad in ontwikkeling. VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling Binnenstad in ontwikkeling VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling Inhoud Nieuwe marktsituatie: Richting Kiezen Ambities en gebiedsopgaven Binnenstad en Schil Ondersteunen

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland CONCEPT Economische Monitor Stedelijk netwerk Renkum Arnhem Rozendaal Rheden Doesburg Zevenaar Westervoort Arnhem-Nijmegen Overbetuwe Lingewaard Duiven Montferland Druten Beuningen Rijnwaarden Wijchen

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Oudeweg 91-95, 2031 CC Haarlem MAAK II

Oudeweg 91-95, 2031 CC Haarlem MAAK II Oudeweg 91-95, 2031 CC Haarlem MAAK II Deze informatie is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. HUURINFORMATIE BEDRIJFSRUIMTE Adres Object Oudeweg 91-95, 2031 CC

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief Samenvatting Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant 2013-2016 positief geëvalueerd. Zij zijn een nieuw convenant 2017-2020 overeengekomen. Centraal staan toeristische marketing

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 01 02 EN NU? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 03 AGENDA 1. Cultuurkaart in cijfers 2. Chronologie van feiten 3. Plan van aanpak 4. Discussie en vragen CULTUURKAART IN CIJFERS

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg

Programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg Programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg Commissie Samenleving (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en) Maatschappelijke Ontwikkeling Stadszaken en Dienstverlening Realisatie programmadoelstelling (missie)

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Onderwerp Benoeming Margot Cooymans tot bestuurslid St. Citymarketing Regio Amersfoort en herbenoeming bestuur St. Citymarketing Regio Amersfoort

Onderwerp Benoeming Margot Cooymans tot bestuurslid St. Citymarketing Regio Amersfoort en herbenoeming bestuur St. Citymarketing Regio Amersfoort Collegevoorstel Sector : SB Reg.nr. : 4423145 Opsteller : L. Meeder Telefoon : (033) 469 44 40 User-id : MEEL Onderwerp Benoeming Margot Cooymans tot bestuurslid St. Citymarketing Regio Amersfoort en herbenoeming

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200208 408760 / 408760 ONDERWERP Nota Vrijetijdseconomie. A. Scholtens BP Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie