Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie"

Transcriptie

1 Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie Commissie Ontwikkeling (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en) Cultuur, Economische Zaken en Stadspromotie Stadszaken Realisatie programmadoelstelling (missie) Haarlem is een aantrekkelijke stad om te werken, wonen, bezoeken en te recreëren. Als centrumstad aan de westflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in bijgedragen aan het behoud van de (internationale) concurrentiepositie van de MRA. De bijdrage is geleverd door een relatief hoogopgeleide beroepsbevolking met hoge arbeidsparticipatie en door sterke economische sectoren, zoals het toerisme (cultuur, evenementen, hotels, cruise-/pleziervaart), de detailhandel, de horeca, de zorg en de zakelijke en creatieve dienstverlening. 117

2 Beleidsveld 6.1 Economie Doel 1. Meer ruimte voor bedrijven in de topsectoren. Meer ruimte is beschikbaar gekomen voor nieuwe winkelformules, kantoren in de binnenstad en innovatieve bedrijven in de Waarderpolder. 2. Concurrerend en hoogwaardig ondernemingsklimaat. In is het Ondernemerspanel Haarlem van start gegaan. De eerste onderzoeken onder dit digipanel waren nog kwalitatief van aard (wat gaat goed, wat kan beter; welke informatiebehoefte leeft bij ondernemers?). Het oordeel over het ondernemingsklimaat was daardoor nog niet cijfermatig uit te drukken. In de landelijke Peiling Ondernemingsklimaat (PON) en de daaraan gekoppelde benchmark door Ecorys is echter ook het oordeel van Haarlemse ondernemers gemeten. Zij gaven het ondernemersklimaat in Haarlem daarbij een ruime voldoende: 6,8 (rapportcijfer). Dit cijfer sluit aan bij het gemiddelde van de in de benchmark opgenomen gemeenten. Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 2. Oordeel ondernemers uit Haarlems Ondernemerspanel over het ondernemers -klimaat in Haarlem 1 Realisatie Bron () - - n.b. 1 Ondernemerspanel Haarlem Onderzoek & Statistiek 1 De eerste onderzoeken onder het Ondernemerspanel Haarlem waren vooral kwalitatief van aard. Het oordeel over het ondernemersklimaat is daardoor (nog) niet cijfermatig uit te drukken. Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie 1a. Faciliteren banen- en bedrijvengroei door aanbieden voldoende planologische ruimte en milieuruimte. De Waarderbrug is opengesteld voor tweerichtingsverkeer waardoor de bedrijven in de Waarderpolder beter bereikbaar zijn. De gemeente heeft het voormalige terrein van afvalinzamelaar Spaarnelanden NV ter beschikking gesteld aan een beheerbedrijf met de opdracht hier kleine bedrijven uit de maakindustrie te vestigen. Er zijn afspraken gemaakt met de nieuwe eigenaar van het Nieuwe Energieterrein over het opknappen van het gebied. Wat hebben we niet gedaan? Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte in de Waarderpolder is als gevolg van teruglopende onderhoudsbudgetten verminderd. 118

3 Prestatie 1b. Inspannen voor evenwichtige op de vraag afgestemde kantoren- en bedrijvenlokatiemarkt. De herontwikkelde duurzame kantoorruimte van de gemeente aan de Gedempte Oude Gracht en het gerenoveerde kantoorpand aan de Zijlsingel waar het Werkplein is gevestigd, zijn opgeleverd en in gebruik genomen. De gemeente Haarlem is binnen de MRA actief in het netwerk van Platform bedrijven en kantoren (Plabeka) om regionale kantoor- en bedrijfsplannen af te stemmen. Het doel is een evenwichtig aanbod van kantoor- en bedrijfsruimte in de regio. Wat hebben we niet gedaan? Als gevolg van de effecten van de langdurige recessie zijn er weinig verhuizingen van kantoorgebruikers. Ook neemt het gebruiksoppervlak af om kosten te besparen. De gemeente zelf heeft vanwege verhuizingen lege kantoorpanden achtergelaten op het Klein Heiligland, Koningstein en de Brinkmann. De leegstand in Haarlem ligt rond het gemiddelde leegstandscijfer van de MRA, maar is wel toegenomen naar een percentage van 20%. 1c. Ondersteunen realisatie van een sterker detailhandelsaanbod. De gemeente heeft de benodigde ruimte voor nieuwe winkelformules zoals de tweede Apple Store van Nederland en de Zara gefaciliteerd. Met deze nieuwe publiekstrekkers is het (kleinschalige) detailhandelsaanbod in de binnenstad versterkt. De gemeente heeft de ondernemers in de Cronjéstraat ondersteund door op hun verzoek een ondernemersfonds te starten in dit winkelgebied. Ondernemers in de Cronjéstraat kunnen zelf kiezen voor welk doel de middelen worden aangewend. Het nieuwe reclame- en uitstallingenbeleid is in samenwerking met ondernemers geëvalueerd, aangepast en vastgesteld. De ontwerp detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad geeft duidelijkheid aan de ondernemers waar de kansen liggen voor een sterk en evenwichtig detailhandelsaanbod. De gemeente Haarlem is actief in het netwerk van de winkelplanningscommissie binnen de MRA om regionale winkelplannen af te stemmen met als doel een evenwichtig aanbod van winkelruimte in de regio. Daarnaast werkt de gemeente nauw samen met de Centrummanagementgroep om de leegstand in de binnenstad te monitoren en faciliteert verzoeken voor transformatie naar niet-winkelfuncties. Wat hebben we niet gedaan? De winkelleegstand is wel toegenomen in Haarlem. Maar hierbij is sprake van een bredere, landelijke trend. In vergelijking met landelijke cijfers (bron: Locatus) is de leegstand in Haarlem nog relatief gering. Deze ligt met 5,6% onder het landelijk gemiddelde van 7,5%. 119

4 Prestatie 2a. Verbeteren dienstverlening aan bedrijven. De gemeente heeft in samen met de Centrum Management Groep de City Index aan de ondernemers in de binnenstad gepresenteerd. Het doel van de City Index is het in beeld brengen van resultaten van de vele inspanningen om de (binnen)stad economisch te versterken. Uit de City Index blijkt dat de positie van de Haarlemse binnenstad is versterkt sinds De gemeente faciliteert ondernemersfondsen in de Waarderpolder, Cronjé en in de binnenstad ter uitvoering van het Convenant Waarderpolder en het Convenant Binnenstad. Door de convenantafspraken worden de speerpunten in de Economische Agenda samen met de partners in deze prioriteitsgebieden daadwerkelijk uitgevoerd. In is een digitaal ondernemerspanel opgezet om de mening van Haarlemse ondernemers structureel in kaart te brengen: het Ondernemerspanel Haarlem. Gedurende het jaar heeft werving van panelleden plaatsgevonden; bijna 300 ondernemers hebben zich voor dit panel aangemeld. In hebben ook de eerste onderzoeken onder dit digipanel plaatsgevonden. Deze waren kwalitatief van aard, waarbij twee vragen centraal stonden: Wat gaat goed en wat kan beter? en Welke informatiebehoefte hebben Haarlemse ondernemers?. Daarnaast is een landelijke peiling gedaan naar het ondernemersklimaat in Haarlem. Dit was onderdeel van een benchmarkonderzoek (PON/Ecorys), zodat vergelijking mogelijk is met andere gemeenten. In samenwerking met Haarlem Marketing is de nieuwe zoekmachine opgezet. 2b. Participeren in Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO). 2c. Bijdragen aan versterking innovatieklimaat (duurzaamheid). 2d. Stimuleren groene werkgelegenheid. Samen met onder andere de partners uit het PAO (Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs) is het Lokaal Sociaal Akkoord opgesteld, waarbij is afgesproken dat de partners in 2015 zorgen voor 40 extra stageplekken en de zeventien grootste werkgevers van Haarlem voor 50 extra werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Samen met de partners uit het PAO heeft de gemeente het evenement 'Waarderpolder Werkt' georganiseerd. Dit evenement brengt de verschillende partijen in het onderwijs en bedrijfsleven samen. Ook zijn afspraken gemaakt ter versterking van de regionale arbeidsmarkt. Het door het PAO gewenste Werkplein is geopend aan de Zijlsingel. Hierdoor is een betere match mogelijk tussen wat werkgevers aan opleiding vragen en wat onderwijsinstellingen aan opleidingen bieden. De gemeente heeft samen met onderwijsinstellingen en ondernemers bijgedragen aan de versterking van het innovatieklimaat door de opening van Maak Haarlem in de Waarderpolder; voor innovatieve bedrijven die actief zijn en/of een link hebben met 3D print technologie. In deze ruimte van de gemeente worden ook projecten voor en door studenten en ondernemers uit Haarlem uitgevoerd die als doel hebben de nieuwe 3D print technologie beter bekend te krijgen bij studenten en ondernemers zodat zij hier in de praktijk mee aan de slag kunnen. Het 3D printen zorgt voor minder vervoersbewegingen en minder opslagruimte en daarmee voor een meer duurzame economische ontwikkeling. Vanuit Parkmanagement Waarderpolder/Energiecoach is een bijeenkomst georganiseerd gericht op installatiebedrijven en aannemers die energiebesparende maatregelen kunnen treffen bij andere ondernemers. Vanuit het SER Energieakkoord is de verwachting dat energiebesparende maatregelen landelijk gaan leiden tot nieuwe groene banen. Verwacht wordt dat dit ook in Haarlem tot nieuwe groene banen leidt. 120

5 Prestatie-indicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 2a. Aantal bedrijvenbezoeken door ambtenaren van de gemeente in het kader van dienstverlening Realisatie Bron >50 (2013) 51 (2013) Gemeentelijke registratie Beleidsveld 6.2 Cultuur en erfgoed Doel 1. Behoud van een gevarieerd cultureel aanbod. Het basisaanbod kunst en cultuur in Haarlem is gevarieerd met podia, musea, een bibliotheek en erfgoed. Diverse organisaties (o.a. Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem, Frans Hals Museum De Hallen Haarlem, De Toneelschuur, Bibliotheek Zuid-Kennemerland) houden dit in stand. Ook in heeft het cultuuraanbod van de inwoners van Haarlem een hoge waardering gekregen, namelijk een 7,3. 2. Stabiele kunst- en cultuurdeelname door Haarlemmers. De Haarlemmers nemen actief deel aan het culturele leven. In zijn de bezoekersaantallen hoger dan in Patronaat had een bezoekersrecord en werd nationaal verkozen tot beste poppodium van. Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 1. Oordeel Haarlemmers over cultureel aanbod in Haarlem (rapportcijfer). 1. Aantal leden bibliotheek (x 1.000). 2. Aantal bezoekers diverse musea en podiumkunsten (x 1.000) 1 7,4 (2007) 7,4 (2008) 7,4 (2009) 7,1 (2010) 7,6 (2011) 7,5 (2012) 7,6 (2013) 39 (2008) 40 (2009) 39 (2010) 42 (2011) 43 (2012) 44 (2013) 633 (2008) 693 (2009) 647 (2010) 681 (2011) 733 (2012) 734 (2013) Realisatie Bron 7,5 7,3 Omnibusonderzoek Bibliotheek Jaarverslagen instellingen 1 Bezoekersaantallen opgeteld van Teylers Museum, Frans Hals Museum, De Hallen Haarlem, Museum het Dolhuys, Toneelschuur, Patronaat, Philharmonie en Stadsschouwburg. 121

6 Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie 1a. Behoud basisinfrastructuur door subsidiëren culturele instellingen. De gemeente subsidieert de culturele basisinfrastructuur van podia, musea, bibliotheek, lokale omroep en erfgoed. De aanvullende bezuiniging op cultuur uit het Coalitieprogramma is ingevuld en wordt, met ingang van 2016, verdeeld over de zeven grote culturele instellingen. Deze instellingen hebben de bezuinigingen gezamenlijk verdeeld. 1b. Faciliteren broedplaatsen. 1c. Beschermen en behouden erfgoed, de historische ruimtelijke kwaliteit, monumenten en archeologische vondsten. 1d. Stimuleren monumenteneigenaren tot goed onderhoud. 1e. Beheer kunst in de openbare ruimte. 2a. Cultuureducatie als speerpunt van beleid en inzetten op talentontwikkeling. 2b. Subsidiëren culturele projecten uit het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem. In is invulling gegeven aan de locatie Terschellingerpad (ambachtelijke maakbedrijfjes) en is Maak Haarlem (3D printbedrijven) gestart op de Oudeweg. De gemeente faciliteerde hier in het gebouw en menskracht. Een eerste Creatieve Industrie Meeting is georganiseerd; hier waren diverse broedplaats ondernemers bij aanwezig. Daarnaast zijn op de diverse broedplaatsen ZZP-spreekuren georganiseerd. Binnen de gemeente is de kennis over monumenten via geïntensiveerd. Een ICT- en datastructuur voor de Erfgoedkaart Haarlem is in ontwikkeling genomen. Op scholen in Schalkwijk is het eerste cultuurhistorische project gestart over na-oorlogse monumenten (wederopbouwperiode). De gemeente verbetert haar dienstverlening aan monumenteneigenaren, onder meer door begeleiding en toezicht bij restauraties. Over het verband tussen monumenten en duurzaamheid is gerichte kennis en informatie beschikbaar. Met de private bouwmarkt is een samenwerking gestart via de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Het doel hiervan is gedeelde kennis over wat goed restaureren is, zodat het met de nieuwe wetgeving verantwoord naar de markt kan verschuiven. Volgens plan is het regulier onderhoud van kunst in de openbare ruimte uitgevoerd en daarnaast is het inlopen van het achterstallig onderhoud vrijwel gereed. Het herstel van het Hildebrandmonument in Haarlemmerhout verdient specifieke vermelding. Samen met de Stichting Herstel Hildebrand Monument zorgde de gemeente voor een aansprekende beeldengroep na jarenlang verval. In vervolg op de afspraken die Rijk, provincies en gemeenten in december 2013 vastlegden in het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs is het Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem tot stand gekomen. Hierin spreken schoolbesturen primair onderwijs, culturele instellingen en de gemeente Haarlem af dat zij zich, elk vanuit eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden, inzetten voor versterking van cultuuronderwijs op de basisscholen. Cultuuronderwijs is als agendapunt toegevoegd aan de Lokale Educatieve Agenda. In de drie tranches van het Cultuurstimuleringsfonds zijn in totaal 66 projecten ondersteund (zowel professioneel als amateur), ondanks het feit dat in eenmalig op het fonds werd bezuinigd, en door het wegbezuinigen van de derde subsidieronde van 2013 een groter beroep op het fonds werd gedaan (zestien aanvragen uit 2013 werden doorgeschoven naar ). De adviescommissie heeft de aanvragen daardoor extra kritisch moeten beoordelen. 122

7 Prestatie 2c. Behouden productiemogelijkheden Haarlemse kunstenaars en amateurs. Het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem (CSF) stond ook in open voor projectaanvragen van Haarlemse kunstenaars, organisaties en amateurs. In het najaar van heeft Cultuur-Ondernemen uit Amsterdam in opdracht van de gemeente Haarlem een uit zes dagdelen bestaande cursus cultureel ondernemerschap verzorgd voor twaalf instellingen uit het Haarlemse culturele middenveld. De cursus werd gecofinancierd door de Rabobank Haarlem en omstreken. Prestatie-indicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 2c. en 2d. Aantal toekenningen CSF 47 (2006) 79 (2007) 65 (2008) 95 (2009) 95 (2010) 96 (2011) 81 (2012) 47 (2013) Realisatie Bron Gemeentelijke registratie Beleidsveld 6.3 Toerisme, recreatie, evenementen en promotie Doel 1. Meer bezoekers (toeristen en recreanten). Het nationale evenement Serious Request is georganiseerd door de gemeente Haarlem in samenwerking met partners uit de stad en 3FM. Dit evenement heeft ruim bezoekers getrokken (verdeeld over zes dagen) en is daarmee het grootste evenement dat ooit in Haarlem is georganiseerd. Het aantal toeristische binnenlandse dagbezoekers is hierdoor positief beïnvloed. Daarnaast is het aantal toeristische buitenlandse dagbezoekers vanuit Amsterdam in de regio ten opzichte van vijf jaar geleden met 30% toegenomen (bron: Amsterdam Marketing). Effectindicator Nulmeting Realisatie Streefwaarde 1. Aantal toeristische dagbezoekers naar Haarlem (x 1.000). 1. Aantal verblijfstoeristen en zakelijke bezoekers (x 1.000) (mensen die overnachten). 930 (2005) 220 (2005) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) 286 (2007) 289 (2008) 273 (2009) 281 (2010) 271 (2011) 292 (2012) 260 (2013) Realisatie Bron Continu Vakantie Onderzoek (CVO) 300 nnb Toeristenbelasting 123

8 Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie 1a. Bevorderen van (water)toerisme en - recreatie. De gemeente heeft (inter)nationaal toerisme bevorderd door regionale samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam onder andere in het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien (ABHZ). De gemeente heeft samengewerkt met de Amsterdam Cruise Port om (internationale) riviercruiseschepen naar Haarlem te trekken. In zijn tien riviercruises aangelopen in Haarlem (circa passagiers). Wat hebben we niet gedaan? De kansenkaart watertoerisme heeft nog niet geleid tot concrete uitvoering door marktpartijen. Wel zijn locaties aangedragen, waarbij de gemeente kan faciliteren en is een aantal initiatieven in in voorbereiding. 1b. Bijdragen aan meer hotelkamers voor verblijf bezoekers. 1c. Behoud van een kwalitatief evenementenaanbod. 1d. Opdracht geven voor ontwikkeling en uitvoering (promotie)campagnes. 1e. Bevorderen van internationaal toerisme in MRA-verband. Haarlem heeft in samenwerking met Amsterdam de regionale hotelmonitor opgezet. Deze monitor geeft een overzicht en prognose van de beschikbare hotelbedden in de regio. Dit instrument biedt mogelijkheden voor regionale afstemming voor hotelplannen. Wat hebben we niet gedaan? Er zijn diverse initiatieven in voorbereiding die door de gemeente gefaciliteerd worden, maar dit heeft nog niet concreet geleid tot de gewenste uitbreiding van het aantal hotelkamers met 65. In zijn er 21 kamers bijgekomen (Hotel Haarlem). Ondanks de reductie op de beschikbare capaciteit van de evenementenmanager is door meer zelfredzaamheid van de evenementenorganisaties het kwalitatief evenementenaanbod behouden gebleven. De gemeente geeft opdracht aan Haarlem Marketing voor de ontwikkeling en uitvoering van (promotie)campagnes. Dit doet Haarlem Marketing in het bijzonder voor de zakelijke bezoekersmarkt. Ze voert de promotie uit in samenwerking met bedrijfsleven, culturele instellingen, horeca en detailhandel. Het afgelopen jaar hingen er abricampagnes met promotie voor een bezoek aan Haarlem door het hele land en is een billboardcampagne op Schiphol uitgevoerd. De gemeente heeft samengewerkt in MRA-verband in het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien, dat sinds de start vijf jaar geleden heeft geleid tot 30% meer internationale bezoekers die vanuit Amsterdam een bezoek brengen aan de regio en daar per jaar bijna 300 miljoen besteden (bron: Amsterdam Marketing). 124

9 Beleidsvelden financieel Wat heeft het gekost? Beleids- Programma 06 Rekening 2013 veld Economie en Cultuur Primaire Begroting Rekening begroting na wijz. Lasten (exclusief mutaties reserves) 61 Economie Cultuur en Erfgoed Toerisme, recreatie etc Totaal lasten Baten (exclusief mutaties reserves) 61 Economie Cultuur en Erfgoed Toerisme, recreatie etc Totaal baten Totaal saldo exclusief mutatie reserves Toevoeging aan reserves 160 Onttrekking aan reserves Saldo inclusief mutaties reserves Analyse saldo programma Het programma Economie, Cultuur en Economie sluit met een nadelig saldo van 26,3 miljoen. Dit is 0,1 miljoen voordeliger dan het geraamde saldo. 6.1 Economie Lasten Baten Primaire begroting na conversie Bijgestelde begroting Mutaties tijdens het begrotingsjaar Jaarrekening Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting Resultaat t.o.v. primaire begroting Economie bedrag v/n Toelichting Lasten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: 116 n Bestuursrapportage -1: Glasvezel Haarlem 135 n Overige verschillen < v Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: -105 v Overige verschillen < v Toelichting Baten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: -194 v Bestuursrapportage -1: Subsidie glasvezel Haarlem -132 v Overige verschillen < v 125

10 6.1 Economie bedrag v/n Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: 45 n Overige verschillen < n 6.2 Cultuur en Erfgoed Lasten Baten Primaire begroting na conversie Bijgestelde begroting Mutaties tijdens het begrotingsjaar Jaarrekening Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting Resultaat t.o.v. primaire begroting Cultuur en erfgoed bedrag v/n Toelichting Lasten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: 79 n Overige verschillen < n Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: -63 v Overige verschillen < v Toelichting Baten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: -60 v Overige verschillen < v Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: 16 n Overige verschillen < n 6.3 Toerisme, recreatie etc. Lasten Baten Primaire begroting na conversie Bijgestelde begroting Mutaties tijdens het begrotingsjaar 4 Jaarrekening Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting Resultaat t.o.v. primaire begroting Toerisme en recreatie bedrag v/n Toelichting Lasten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: 4 n Overige verschillen < n Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: -10 v Overige verschillen < v Toelichting Baten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: - v Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: 14 n Overige verschillen < n 126

11 6. Economie en Cultuur Mutaties reserves Toevoeging aan reserves Primaire Begroting : - n Bijgestelde begroting : - n Jaarrekening : - n Resultaat toevoeging aan reserves 0 n bedrag v/n Verklaring financiële afwijking Onttrekking aan reserves Primaire Begroting : -215 v Bijgestelde begroting : -257 v Tijdens het begrotingsjaar heeft de raad de onttrekkingen met verhoogd: Onttrekking reserve Frans Hals museum voor opschoning en verhuizing kunstcollectie extern depot Jaarrekening : -257 v Resultaat onttrekking aan reserves 0 v 127

Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie

Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie Commissie Ontwikkeling (Coördinerende) Portefeuilles Cultuur, Economische Zaken en Stadspromotie Afdeling(en) Stadszaken Programmadoelstelling (missie)

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Programma 7 Werk en inkomen

Programma 7 Werk en inkomen Programma 7 Werk en inkomen Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en) Samenleving Sociale Zaken Sociale Zaken en Werkgelegenheid Programmadoelstelling (missie) De hoofddoelstelling van programma

Nadere informatie

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden AB 02-12-2010 bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Programma 1 Burger en Bestuur

Programma 1 Burger en Bestuur Programma 1 Burger en Bestuur Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en) Bestuurszaken en Organisatie Concernstaf, Griffie en Dienstverlening Realisatie programmadoelstelling (missie)

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor 2014

Binnenstadsmonitor 2014 Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 23 511 51 15 Gemeente Haarlem, afdeling Data, Informatie & Analyse Binnenstadsmonitor Inleiding Bij de afdeling Economie en Cultuur en

Nadere informatie

Werkdocument vergelijking cultuurparagrafen van politieke partijen voor de komende gementeraadsverkiezingen

Werkdocument vergelijking cultuurparagrafen van politieke partijen voor de komende gementeraadsverkiezingen Werkdocument vergelijking cultuurparagrafen van politieke partijen voor de komende gementeraadsverkiezingen jan 0 Op dit moment zijn nog niet alle verkiezingsprogramma's van de partijen die meedoen bij

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Sport Het is noodzakelijk om het sportbeleid te actualiseren. Dat komt door ontwikkelingen zoals de transities, de vergrijzing en de bezuinigingen.

Sport Het is noodzakelijk om het sportbeleid te actualiseren. Dat komt door ontwikkelingen zoals de transities, de vergrijzing en de bezuinigingen. 4. Sport en cultuur Aanspreekpunt bestuurlijk: Betrokken sector(en): Aanspreekpunten ambtelijk: Feitenkaarten 41. Sport 42. Cultuur Wethouder Lievers Samenleving en Stedelijk Beheer Katja Boerrigter en

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Reageren antwoord@haarlem.nl. Meer informatie www.haarlem.nl. Vragen 023 511 51 15. Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek. Cultuurmonitor 2014

Reageren antwoord@haarlem.nl. Meer informatie www.haarlem.nl. Vragen 023 511 51 15. Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek. Cultuurmonitor 2014 Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 511 51 15 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Cultuurmonitor 2014 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Samenvatting en

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Reageren antwoord@haarlem.nl. Meer informatie www.haarlem.nl. Vragen 023 511 51 15. Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek. Cultuurmonitor 2014

Reageren antwoord@haarlem.nl. Meer informatie www.haarlem.nl. Vragen 023 511 51 15. Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek. Cultuurmonitor 2014 Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 511 51 15 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Cultuurmonitor 2014 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Samenvatting en

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Onderwerp Benoeming Margot Cooymans tot bestuurslid St. Citymarketing Regio Amersfoort en herbenoeming bestuur St. Citymarketing Regio Amersfoort

Onderwerp Benoeming Margot Cooymans tot bestuurslid St. Citymarketing Regio Amersfoort en herbenoeming bestuur St. Citymarketing Regio Amersfoort Collegevoorstel Sector : SB Reg.nr. : 4423145 Opsteller : L. Meeder Telefoon : (033) 469 44 40 User-id : MEEL Onderwerp Benoeming Margot Cooymans tot bestuurslid St. Citymarketing Regio Amersfoort en herbenoeming

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen.

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen. kantorenmonitor Haarlemmermeer L Oréal Nederland heeft haar hoofdkantoor verplaatst van verschillende locaties in Alphen aan de Rijn en Weesp naar een modern en representatief pand in Beukenhorst-Zuid

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden

Nadere informatie

Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag

Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag Henk Harms, gemeente Den Haag Directeur Ontwikkeling en Realisatie Internationale stad van Vrede en Recht Den Haag: na New York, tweede VN stad Wereldstad

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Economische Zaken Bevorderen van de economische vitaliteit en de werkgelegenheid van de stad Utrecht. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten 1. Voor Utrecht passende

Nadere informatie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie De provincie als aanjager van de regionale economie PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015-2019 PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015 De provincie als aanjager van de regionale economie Van werkloosheid

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Geachte leden van het griffiebureau, Zou u dit bericht vanuit City Marketing Haarlem aub door kunnen sturen aan de raadsleden?

Geachte leden van het griffiebureau, Zou u dit bericht vanuit City Marketing Haarlem aub door kunnen sturen aan de raadsleden? 1 Francolse Draijer - Zut Van: Esther Brasser Verzonden: woensdag 15 juni 2011 9:28 Aan: Griffiebureau Griffiebureau CC: Leontine Splinter Onderwerp: FW: Economische Effecten

Nadere informatie

Anders maatschappelijk investeren

Anders maatschappelijk investeren 1 Huidige praktijk ook gewenste praktijk? De gemeente verstrekt allerlei subsidies, vooral in het brede welzijnsspectrum, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van economische zaken, waaronder toerisme en

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

AANTEKENEN. Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

AANTEKENEN. Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch AANTEKENEN Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch referentie doorkiesnummer datum CS/bhe (013) 594 47 28 16 maart 2015 onderwerp Position

Nadere informatie

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF LEF Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid Voor ondernemers met lef Utrecht.nl/LEF Bent u die ondernemer met lef? Een gezonde regio, een vitale stad, bloeiende ondernemingen, innovatieve instellingen

Nadere informatie

Haarlem: sfeervolle stad vol kunst, winkels en terrasjes

Haarlem: sfeervolle stad vol kunst, winkels en terrasjes FEATURE: HAARLEM Pagina 2 van 5 PRESS FEATURE Haarlem: sfeervolle stad vol kunst, winkels en terrasjes Haarlem is al eeuwenlang een stad van kunstenaars. Combineer een dag vol cultuur met een wandeling

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014

Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014 Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014 NV Monumenten Fonds Brabant Introductie NV Monumenten Fonds Brabant - Missie: NV Monumenten Fonds Brabant wil professioneel en risicodragend bijdragen

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk en concurrerend klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft leren over cultureel ondernemen uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 bijlage(n) 2 (separaat

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10

Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling Haarlem Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek, MBA. Wethouder Wmo, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Ontwikkeling

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort

Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort 26 januari 2015 Eltje de Klerk MSc MRE 1 Even voorstellen Senior adviseur Handreiking en onderzoek naar economische impact festivals (o.m. MOBA Mode

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 01 02 EN NU? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 03 AGENDA 1. Cultuurkaart in cijfers 2. Chronologie van feiten 3. Plan van aanpak 4. Discussie en vragen CULTUURKAART IN CIJFERS

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande berichtgeving over Royal Haskoning en de Belastingdienst. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Doelstelling Subdoelstelling Kosten

Doelstelling Subdoelstelling Kosten Programmastructuur Cultuur Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure. Subdoelstelling Kosten 1 Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars,

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013 gemeentebestuur,..,.. r^fw Postbus 15 PURMEREND JSj 1440 AA Purmerend V telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING Hotelgasten en overnachtingen Het aantal hotelovernachtingen blijft toenemen in Amsterdam: in de eerste tien maanden van is % meer overnachtingen geregistreerd dan

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Datum 24 augustus 2015 Betreft Reactie brief Eerste Kamer Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020

Datum 24 augustus 2015 Betreft Reactie brief Eerste Kamer Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.Postbus 20017 2500 EA Den Haag Erfgoed en Kunsten IPC Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Stichting voor toegepaste filosofie. culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen. Beleidsplan 2013-2017. Inleiding

Stichting voor toegepaste filosofie. culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen. Beleidsplan 2013-2017. Inleiding Stichting voor toegepaste filosofie culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen Beleidsplan 2013-2017 Inleiding Onze ambitie richt zich niet alleen op het onderwijs, maar ook op de culturele

Nadere informatie