Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms"

Transcriptie

1 Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms volgnr.738 Beleidsplan Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms (SBS) De officiële naam van de stichting luidt: Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis Brentano s Steun des Ouderdoms hierna aangeduid als de Stichting. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en werd opgericht in oktober 1821 na het overlijden van de heer Josephus Augustinus Brentano op 16 april De heer P.A. Nicolai was executeur- testamentair en tevens de eerste regent van de stichting. Het vermogen werd bestemd voor de aanleg en Stighting mitsgadere gedurig onderhoud van een Gebouw, t welke zal moeten dienen tot alimentatie en onderhoud van eenige oude Manspersoonen van de Roomsch Catholijke Religie, welke daarin van huisvesting, kost, drank, oppassing in Ziekten en andere levensbehoeftenis zullen moeten worden voorsien, als het zelve Huis of Stichting en de voorschrevene oude Manspersoonen, welke daarin zullen moeten gealimenteerd worden, in die geene, die daarin successivelijk zullen worden geplaatst, tot deszelfs Erfgenaam of erfgenamen instituerende 2. Statuten De thans geldende statuten zijn op 21 februari 2008 gewijzigd door de rechtbank van het arrondissement Amsterdam, vanwege de regelgeving rondom de ANBI- status. 3. Huidige samenstelling van bestuur. Het bestuur van de Stichting is collectief verantwoordelijk en had op 3 juli 2012 onderstaande samenstelling: Mw. A.A. Smit voorzitter, externe contacten Mw. Mr. J.W. Klinckhamers secretaris, lid giftencommissie Nederland van de Stichting Het R.C. Maagdenhuis Dhr. Drs. J.C.E.M. Apers RA penningmeester, lid beleggingscommissie van de Stichting Het R.C. Maagdenhuis Baron van Lijnden van Horstwaerde lid, tevens voorzitter van de Stichting Het R.C. Maagdenhuis Mw. J. Damsma ambtelijk secretaris Het (gedeeltelijk) nieuwe bestuur heeft het voornemen om 3 à 4 keer per jaar te vergaderen. 1

2 4. Missie Het voortzetten van het gedachtegoed van Brentano op een eigentijdse wijze. De zorg voor de (kwetsbare) ouderen in de breedste zin van het woord in Nederland en daarbuiten. 5. Visie Het bestuur van de Stichting stelt zich tot taak het realiseren van de doelstelling. Ook als de middelen minder zouden worden, streeft het bestuur er naar om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het welzijn van ouderen in binnen- en buitenland. 6. Doelstelling Het doel van de Stichting is volgens artikel 1, lid 1 van de Statuten de bevordering van het welzijn van ouderen en al hetgeen daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord. Zij doet dit o.a. door het ondersteunen van sociaal- maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland ten behoeve van ouderen. De steun aan deze projecten wordt gerealiseerd door het geven van donaties, leningen of adviezen, direct of in samenwerking met andere instanties. 7a. Samenwerking met Stichting Het R.C. Maagdenhuis Sinds 16 september 2002 wordt samengewerkt met de Stichting Het R.C. Maagdenhuis (hierna aangeduid als RCM) op de volgende terreinen: giften met toekenning en administratie (verstrekking) en beleggingen met beleid en beheer. Een lid van het bestuur van RCM is tevens lid van het bestuur van de Stichting. De Stichting heeft als domicilie het adres van RCM: Herengracht 220, 1016 BT Amsterdam. 7b. FIN De Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms is sinds 2012 lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). 7c. Beukenhofoverleg De Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms neemt deel aan het Beukenhofoverleg. Dit fondsenoverleg bestaat uit informele, besloten bijeenkomsten van Nederlandse charitatieve fondsen, die zich met elkaar verbonden voelen vanuit hun katholieke oorsprong. 8. Beschrijving interne controle financiële en rechtshandelingen 8a. Middelen De middelen van de Stichting worden gegenereerd uit de opbrengst van de verhuur van de aanleunwoningen, rente van uitstaande leningen alsmede uit de beleggingsopbrengsten van het in effecten en liquide middelen belegd vermogen. 2

3 8b. Vermogensbeleid Het vermogensbeleid is primair gericht op de instandhouding en groei van het kernvermogen om daarmee voor de langere termijn voldoende (beleggings) opbrengsten te genereren teneinde de doelstelling van de Stichting te garanderen. 8c. Beleggingsbeleid Een deel van het vermogen is belegd in onroerend goed, zijnde aanleunwoningen, welke deels volledige eigendom en deels economische eigendom zijn van de Stichting en welke verhuurd worden aan de Stichting Brentano Beheer te Amstelveen. Voornemen van het bestuur is om het deel van het vermogen, dat is belegd in onroerend goed, per 2014 over te dragen aan SBA in het kader van de herontwikkeling van het complex Klaasje Zevenster. Een ander deel van het vermogen is belegd in waardepapieren (effecten). Het beheer hiervan is in handen gegeven van Theodoor Gilissen Bankiers, waarmee op 26 juli 2010 een beheersovereenkomst is gesloten. In deze overeenkomst is de dienstverlening van Gilissen vastgelegd en de voorwaarden waaronder de dienstverlening zal plaatsvinden. Zo is vastgelegd, dat gegeven de doelstelling van de Stichting voor het vermogensbeleid (zie 7b.), de beleggingshorizon van tien jaar en het gekozen risicoprofiel (gematigd defensief), Gilissen de volgende bandbreedtes in acht zal nemen bij het beheer. Strategisch Tactisch Vastrentende waarden (obligaties) 65% 0 75% Zakelijke waarden (aandelen) 35% 0 45% Liquiditeiten 0% 0 100% Daarnaast heeft de Stichting samen met RCM een beleggingsstatuut opgesteld, waarin nadere richtlijnen en afspraken over de samenstellling van de portefeuille in bovengenoemde vermogenscategorieën zijn vastgelegd. Zo zijn hierin afspraken opgenomen over het eventueel beleggen in beleggingsfondsen, hedgefondsen en derivaten. Ook is hierin bepaald, dat beleggingen in ondernemingen waarvan de productie is gericht op wapens, clustermunitie, landmijnen en porno zijn uitgesloten en dat ondernemingen waarin wordt belegd zich niet inlaten met kinderslavernij. (duurzaam beleggen) De penningmeester is lid van de gezamenlijke beleggingscommissie van RCM en de Stichting. Deze commissie heeft een adviserende rol over het beleggingsbeleid jegens de respectievelijke besturen. Het Beleggingsstatuut is goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van 7 juni Het Beleggingsstatuut (risicoprofiel) zal 1 x per jaar op de agenda worden geplaatst om te worden getoetst aan de opvattingen van het bestuur en om formeel opnieuw te worden vastgesteld. 8d. Uitkering uit vermogen Jaarlijks wordt door het bestuur van de Stichting in het najaar een budget vastgesteld ten behoeve van de giften en de kosten van de organisatie voor het volgend jaar. Daarbij wordt 3

4 rekening gehouden met de stand van het vermogen, het behaalde rendement en met de verwachtingen voor het komende jaar. 8e. Administratie en interne controle De administratie van de Stichting, waaronder de betalingsadministratie, behoort tot de verantwoordelijkheid van de penningmeester. De feitelijke betalingen zijn uitbesteed aan RCM en worden verricht door medewerkers van RCM. Facturen wegens geleverde diensten aan de Stichting worden pas na inhoudelijke goedkeuring door de penningmeester ter betaling gegeven. Hetzelfde geldt voor declaraties van bestuursleden, de declaratie van de penningmeester wordt goedgekeurd door de voorzitter. De boekhouding en het opstellen van de hieruit resulterende concept- jaarrekening van de Stichting is uitbesteed aan een extern administratiekantoor. De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd en van een controleverklaring voorzien door een registeraccountant, i.c. van het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants NV. 9. Giftenbeleid en uitvoering Het bestuur van de Stichting stelt het inhoudelijke beleid vast in samenwerking met het bestuur van RCM. De uitvoering wordt gedelegeerd aan de giftencommissies van RCM. Er zijn twee giftencommissies, één commissie Nederland inclusief de voormalige Nederlandse Antillen en één commissie Buitenland. De uitkeringen uit het giftenbudget van de Stichting worden bestemd voor projecten ten behoeve van ouderen. Giften die in latere jaren vrijvallen, alsmede ongebruikte delen van het giftenbudget, vallen terug aan de Stichting. Jaarlijks stelt de Stichting een bedrag van beschikbaar voor de culturele activiteiten binnen de Stichting Brentano Amstelveen. Aanvragen hiertoe alsmede verantwoording van de bestedingen lopen via de giftencommissie Nederland van het RCM. De leden van het bestuur van de Stichting verrichten hun werkzaamheden om niet en zonder eigenbelang. Als dank voor hun inzet, heeft elk lid van het bestuur van de Stichting jaarlijks het recht een persoonlijke gift van 2000 toe te kennen aan een door hen aan te wijzen project. Daarbij mag een project worden gekozen, dat buiten de doelstelling van de stichting bevorderen van welzijn van ouderen valt. 10a. Kwaliteit en controle Het bureau van het RCM houdt controle op de kwaliteit van de projecten, vooraf bij de toezegging en later bij het gereed komen. In beginsel worden projectsubsidies pas uitbetaald na afronding van het project en na een rapportage met financiële verantwoording. Daarbij behoort een bezoek aan de projecten tot de mogelijkheden. 10b. Impactmeting De kwaliteitsborging van het giftenbeleid krijgt langs verschillende wegen vorm. Ten eerste werken wij in een klein aantal landen en een beperkt aantal thema s. Daardoor is er meer tijd beschikbaar voor onderzoek naar de haalbaarheid van het project, voor het inwinnen van adviezen en voor het leren kennen van de mensen achter een project en de omstandigheden. In het buitenland worden nagenoeg alle projecten voorafgaand aan 4

5 toekenning van een gift bezocht. Vervolgens worden regelmatig evaluatiebezoeken afgelegd. In het buitenland worden nagenoeg alle in uitvoering zijnde projecten tenminste eenmaal per jaar bezocht. In Nederland worden projecten na afloop, steekproefsgewijze geëvalueerd. Van projecten in Nederland vragen wij ook standaard na afronding van het project een zelfevaluatie op. Tenslotte onderhouden wij met een aantal projecten na afloop nog enige jaren contact om toe te zien op het behoud van de verworven resultaten. 11. Herontwikkeling Klaasje Zevenster Het bestaande zorgcentrum Klaasje Zevenster in Amstelveen van de Stichting Brentano Amstelveen (SBA) voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Er zijn plannen geformuleerd voor een nieuw te bouwen zorgcentrum op deze locatie. Omdat Brentano s Steun des Ouderdoms (SBS) gedeeltelijk eigenaar is van 105 aanleunwoningen die onderdeel van het complex uitmaken, is in 2007 door beide stichtingen een intentieverklaring ondertekend teneinde de ontwikkeling van Klaasje Zevenster gezamenlijk ter hand te nemen. In de voorgaande jaren zijn gezamenlijke plannen opgesteld met betrekking tot de aanpak en ambitie van het nieuwe zorgcentrum: de stedenbouwkundige voorwaarden, de keuze van de twee architecten (één voor de stedenbouwkundige positie en één voor het zorginhoudelijke deel). Op basis hiervan is een ontwerp gemaakt dat de goedkeuring van de gemeente Amstelveen heeft verkregen. In maart 2013 is overeenstemming bereikt over de rol die SBS bij de herontwikkeling zal vervullen en onder welke voorwaarden SBS bereid is de juridische en economisch eigendom van het onroerend goed op het terrein van Klaasje Zevenster aan SBA en/of SBB te verkopen. Amsterdam, juni

Jaarverslag 2012. Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Jaarverslag 2012. Stichting Het R.C. Maagdenhuis Jaarverslag 2012 Stichting Het R.C. Maagdenhuis Stichting Het R.C. Maagdenhuis Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Giften in 2012 Samenwerking met andere fondsen Geografische spreiding Onze

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 Entree huisvesting Nieuwe Steen Investments aan de Nieuwe Steen

Nadere informatie

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch Algemene informatie Informatie-memorandum ter zake van deelname in het R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van s-hertogenbosch Het R.K. Beleggingsfonds

Nadere informatie

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 DATUM 14 FEBRUARI 2008 Beheerder: Seawind Capital Partners BV Bewaarder: Vereenigd

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting NOVUM

Jaarverslag. Stichting NOVUM Jaarverslag 2014 Stichting NOVUM Stichting NOVUM Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag Stichting Novum 2014 Bestuurlijk jaarverslag 2014 Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam, is opgericht op 18 april

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Real Estate. Growth Fund N.V.

Real Estate. Growth Fund N.V. Real Estate Growth Fund N.V. prospectus 26 april 2011 prospectus INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 2 1.1 Risicofactoren 2 1.2 De vastgoedmarkt 2 1.3 Portefeuille, Beleggingsdoelstelling en beleid 2 1.4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 16 E. Bestuursverslag 21 F.

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 07 Financiële kerngegevens

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur... 3 1.1 Algemene informatie... 3 1.2 Toestand per balansdatum... 4 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2013

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

OWASE. Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds OWASE MAATPENSIOEN. Sinds 1957

OWASE. Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds OWASE MAATPENSIOEN. Sinds 1957 OWASE MAATPENSIOEN Sinds 1957 Jaarverslag Stichting Pensioenfonds OWASE 2008 pagina 2 Inhoudsopgave Blz. Jaarverslag 2008 3 1 Karakteristieken van Stichting Pensioenfonds OWASE 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie

Nadere informatie

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug Informatiememorandum Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug 1 Definities Burgervlotbrug Beheer Burgerwind EIA Echo Investments Eneco Holding Evelop

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA

Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen PMA 1. Inleiding Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus Hoofbosch BELEGGINGSFONDS Prospectus Prospectus Hoofbosch per 1 september 2007 PROFIELSCHETS Beleggingsbeleid Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 BTER 2008-2012 integraal - 1 - TOELICHTING Minimum CAO De CAO Bedrijfstakeigen

Nadere informatie