Jaarverslag Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Stichting Het R.C. Maagdenhuis"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Stichting Het R.C. Maagdenhuis

2 Stichting Het R.C. Maagdenhuis Jaarverslag 2012

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Giften in 2012 Samenwerking met andere fondsen Geografische spreiding Onze aanvragen 3. Financieel overzicht Balans per 31 december 2012 en 2011 Waarderingsgrondslagen en verkorte toelichting op de balans Staat van baten en lasten 2012 en 2011 Grondslagen voor de resultaatbepaling en bepaling van het giftenbudget Beleggingsbeleid Controleverklaring 4. Samenstelling bestuur, commissies en bureau Colofon

4 1. Inleiding In 2012 waren de primaire werkgebieden van Het Maagdenhuis: Nederland, de voormalige Nederlandse Antillen, Senegal, Togo en Suriname. Tevens waren er nog activiteiten in twee landen waaruit Het Maagdenhuis zich terugtrekt, te weten Rusland (Kaliningrad, eind 2011) en Zuid-Afrika (eind 2013). Sinds enkele jaren kiest Het Maagdenhuis voor een kleiner aantal werkgebieden en thema s. Door die beperking wordt het mogelijk de mensen achter een project en de omstandigheden beter te leren kennen. Zo ontstaat de basis voor meer intensieve ondersteuning en langdurige verbintenissen. In de ontwikkeling van ons beleid is een zekere paradox gegroeid. In het buitenland werken we samen met kleinschalige projecten en wel uitsluitend projecten die gedragen worden door de lokale bevolking. Hoe verleidelijk dat soms ook is, we trachten nadrukkelijk te voorkomen, dat wij de verantwoordelijkheid en de sturing overnemen. In Nederland ondersteunen we natuurlijk ook veel projecten door en voor de doelgroep. De betrokkenheid van de doelgroep en gebruiker van een project is een belangrijk criterium geworden voor de besluitvorming over steunverlening. Echter op enkele thema s ontwikkelen we soms zelf (met anderen) nieuwe projecten, als ultieme keuze voor een proactieve benadering. Het gaat om enkele projecten in Nederland of met een nauwe betrokkenheid vanuit Nederland. Het doel is een nieuwe trend op gang te brengen en daardoor mensen een startpunt te geven, waarmee ze hun eigen regie en zelfstandigheid kunnen verbeteren. Anno 2012 gaat het bijvoorbeeld om de eigen projecten en deelnemingen rond Thuisadministratie (weer grip op de financiën krijgen), WoonSaem (een vertrouwde leefomgeving door groepswonen), de Alliantie Kind in Gezin (om uithuisgeplaatste kinderen in een gezinsverband te laten wonen) en Seniorenburgers Nickerie Suriname (kleinschalige zorg voor zelfstandig wonende ouderen).

5 Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door eigen middelen, maar niet minder door samenwerking met andere fondsen en maatschappelijke organisaties. Rond projecten voor ouderen werken wij sinds 2002 nauw samen met de Stichting Brentano 1. Dit fonds stelt ons jaarlijks een giftenbudget ter beschikking, op dit moment Binnen Nederland is die samenwerking in 2004 uitgebreid middels een convenant met het Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds stelt een budget voor cofinanciering ter beschikking van thans Het Ouderenfonds ontving vele jaren zelf aanvragen van projecten, vanaf 2009 is de behandeling daarvan gestaakt. De besluitvorming over besteding van genoemde budgetten berust bij Het Maagdenhuis, onder verantwoordelijkheid van een giftencommissie, waarin Brentano en het Ouderenfonds zijn vertegenwoordigd. Naast financiële steun aan derden, streven wij met dit convenant ook naar gezamenlijke ontwikkeling van proactieve diensten ter verbetering van het welzijn van kwetsbare ouderen. Deze diensten hebben aanvankelijk het karakter van een proef op landelijke schaal, waarbij gebruik gemaakt wordt van de ervaring van eerdere lokale projecten. Bij gebleken succes kunnen nieuwe, structurele diensten ontstaan. We kennen anno 2012 drie hoofdlijnen in het giftenbeleid: ten eerste de (moderne) weldadigheid, gericht op de bekende charitatieve doelen die bij ons passen; het gaat vaak om spontane aanvragen van projecten, die we op incidentele basis ondersteunen; ten tweede de langdurige samenwerking met grassroots projecten. Met de laatstgenoemde werkwijze hebben we al een aantal jaren heel goede ervaringen, in Senegal en Togo, maar in toenemende mate ook in Nederland en Suriname. Deze werkwijze heeft steeds meer onze voorkeur; ten derde enkele grote proactieve projecten in eigen beheer en deelnemingen. 1 Stichting R.C. Burger Oude Mannenhuis Brentano s Steun des Ouderdoms 2 Sinds 2013 is ook het giftenbudget van de Stichting Ab Laane ad structureel opgenomen. De kwaliteitsborging van het giftenbeleid krijgt langs verschillende wegen vorm. Ten eerste werken we in een klein aantal landen en met een beperkt aantal thema s. Daardoor is er meer tijd beschikbaar voor onderzoek naar de haalbaarheid van het project, voor het inwinnen van adviezen en voor het leren kennen van de mensen achter een project en de omstandigheden. In het buitenland worden nagenoeg alle projecten voorafgaand aan toekenning van een gift bezocht. Vervolgens worden regelmatig evaluatiebezoeken afgelegd. In het buitenland worden alle in uitvoering zijnde projecten tenminste eenmaal per jaar bezocht. In Nederland worden projecten na afloop, steekproefsgewijze geëvalueerd. Van projecten in Nederland vragen wij ook standaard na afronding van het project een zelfevaluatie op. Tenslotte onderhouden we met een aantal projecten na afloop nog enige jaren contact om toe te zien op het behoud van de verworven resultaten. Het is onmiskenbaar, dat de keuze om een aantal projecten langduriger te steunen en tevens enkele grote projecten in eigen beheer uit te voeren, tot minder ruimte leidt voor incidentele steun aan projecten op aanvraag. De vertrouwde charitatieve doelen zullen echter altijd deel van ons werk blijven uitmaken. In voorgaande activiteiten- en jaarverslagen sinds 2000 hebben we steeds een uitgebreid overzicht gegeven van de interne organisatie, een gedetailleerde beschrijving van de donaties en een uitgebreide beschrijving van onze eigen projecten en deelnemingen. In dit jaarverslag 2012 vatten wij deze onderwerpen slechts kort samen. Daarvoor in de plaats brengen wij gelijktijdig met dit jaarverslag een Visiedocument uit. In dit Visiedocument wordt een meer inhoudelijke analyse gegeven van de relevante maatschappelijke actualiteit en de gevolgen voor ons beleid. Tevens kan men voor meer achtergrondinformatie vanaf 27 september 2013 terecht op de nieuwe website van Het Maagdenhuis.

6 2. Giften in 2012 Zoals in Tabel 1 wordt weergegeven, kende Het Maagdenhuis in ,29 mln. giften toe ( 0,14 mln. meer dan in 2011). In 2012 was in zekere zin sprake van een inhaaleffect, mogelijk gemaakt door de besteding van een restant giftenbudget uit voorgaande jaren. De giften van onze vaste samenwerkingspartners bleven tezamen ongeveer gelijk met 0,56 mln. TABEL 1 Giften toegekend via Stichting Het RC Maagdenhuis in Uit budget van: Aantal Toegekend bedrag Aantal Toegekend bedrag Aantal Toegekend bedrag Het Maagdenhuis Nederland 131 e e e Centraal Europa 2 14 e e e Buiten Europa 56 e e e Totaal Maagdenhuis Brentano s Steun Nederland 57 e e e Centraal Europa 4 e e Buiten Europa 1 e e e Totaal Brentano M.L. Frohn Fonds Nederland 2 e e e Centraal Europa 0 Buiten Europa 1 e e Totaal Frohn Fonds 3 e Nationaal Ouderenfonds Nederland 25 e e e Totaal via giftencommissies toegekend Via cofinanciers Nederland 38 e e e Centraal Europa 1 e e e Buiten Europa 15 e e e Totaal cofinanciers Totaal toezeggingen samenwerkingsverband Betreft de oorspronkelijke toekenningen, niet gecorrigeerd voor vrijval en zonder uitvoeringskosten. Voor een budgettaire verantwoording raadplege men de jaarrekening. 2 Inclusief giften van de lokale fondsen in Esland en Lithouwen. Giften in 2012

7 Samenwerking met andere fondsen Het Maagdenhuis werkt voor de ondersteuning van projecten (cofinanciering) samen met een groot aantal andere fondsen. In 2012 leverde die samenwerking met 22 fondsen 0,99 mln. extra steun voor projecten op. Aldus konden in dit jaar 341 giften worden verstrekt, waarmee 296 unieke projecten zijn gesteund, circa 5% meer dan de laatste jaren gebruikelijk was (zie Tabel 2). Sinds de jaren 90 was de samenwerking met andere fondsen lange tijd gericht op projecten in Centraal Europa. Dit resulteerde in een jaarlijks volume cofinanciering van 0,8 tot 1,0 mln. Na het vertrek uit Centraal Europa is in de laatste jaren een nieuwe samenwerking ontstaan rond projecten in Senegal en Togo; in 2012 werd voor deze landen 0,1 mln. cofinanciering aangetrokken (zie Tabel 1). Voorts werd in 2012 nauw samengewerkt met Brentano s Steun des Ouderdoms, Nationaal Ouderenfonds en Stichting Ab Laane rond ouderenprojecten in Nederland (circa 0,6 mln.) en rond de financiering van eigen projecten (Landelijk Steunpunt Thuisadministratie en WoonSaem, circa 0,25 mln.). TABEL 2 Geografische verdeling van de giften van Het Maagdenhuis en zijn cofinanciers Aantal Toegekend bedrag Aantal Toegekend bedrag Aantal Toegekend bedrag Nederland 223 e e e Centraal Europa 15 e e e Senegal 14 e e e Togo 21 e e e Zuid Afrika 7 e e e Suriname 12 e e e Overig 4 e e e Totaal toezeggingen samenwerkingsverband Toekenningen als in Tabel 1, echter vrijgevallen garanties i.v.m. later verkregen cofinanciering zijn verwijderd Geografische spreiding Voor het eigen budget van Het Maagdenhuis geldt de regel, dat 50% beschikbaar is voor giften in het buitenland. Ook Brentano hanteert deze regel in beginsel. Door éénmalige oorzaken (onderbesteding in voorgaande jaren) en door een hoog niveau van cofinanciering voor eigen projecten, liggen de bestedingen in Nederland in 2012 op een ongekend hoog niveau (Tabel 2: 1,6 mln., ofwel 73% van alle giften). In de cijfers over 2012 zien we dat het vertrek uit Centraal Europa bijna voltooid is met een afname van de donaties met 0,28 mln. Het belangrijkste concentratieland is nu echt Togo. Liefst 43% van alle buitenlandse giften zijn bestemd voor Togolese projecten, mede dankzij de exclusieve steun van cofinanciers voor dit land. In het verslagjaar zien we ook een opleving van de giftenverstrekking in Senegal: met 0,17 mln. een ruime verdubbeling ten opzichte van alle voorgaande jaren. Sinds 2008 is Suriname een actief werkgebied van Het Maagdenhuis. Tot 2014 is er een proefperiode om te bezien of Suriname het derde concentratieland in ons beleid moet worden. In 2012 zijn vooral kleinere projecten gesteund. Vaak gaat het om beginnende samenwerking met lokale organisaties. Zowel het aantal gesteunde projecten, als de bestedingen ontwikkelen zich -in meerjarig perspectief- positief.

8 Onze aanvragen Het aantal aanvragen ligt bij Het Maagdenhuis traditioneel op een hoog niveau. Enkele jaren geleden lag het aantal ver boven de Zo n hoog niveau leidt tot een groot aantal afwijzingen en een grote belasting van de administratie. Een afwijzingspercentage van boven de 70% is in de laatste jaren gewoon geworden. Sinds 2011 trachten wij de selectie van aanvragen aan de poort te versterken door striktere informatie, door minder passende aanvragen te ontmoedigen en door een administratieve voorselectie. In de aanvraagcijfers over 2012 zien we dat die selectie enige vruchten begint af te werpen. Het aantal aanvragen is met 12% gedaald tot 860. Het toewijzingspercentage is nog steeds aan de lage kant, maar met 32% in Nederland en 42% in het buitenland al beduidend meer in de richting van wat gangbaar is bij andere fondsen. TABEL 3 Totaal ontvangen aanvragen Ontvangen aanvragen en toekenningen Stichting Het RC Maagdenhuis en samenwerkende fondsen in Aanvragen Toegekend Aanvragen Toegekend Aanvragen Toegekend Nederland Toegekend door samenwerkingsverband Toegekend in % 32% 26% 28% Centraal Europa Toegekend in % 15% 45% 28% Tezamen na correctie doublures in % 100% 100% 41% Buiten Europa Toegekend door samenwerkingsverband Toegekend in % 42% 26% 26%

9 3. Financieel overzicht Balans per 31 december 2012 en ACTIVA Immateriële vaste activa 1 1 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Stichtingskapitaal Reserve financiering materiële vaste activa Overige fondsen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Schulden op korte termijn Totaal passiva Financieel overzicht

10 Waarderingsgrondslagen en verkorte toelichting op de balans De activa en passiva zijn, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. Onder nominale waarde wordt verstaan de hoofdsom die te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen of betaald. Zowel de aandelen als de obligaties zijn gewaardeerd tegen de koerswaarde per 31 december. Niet-gerealiseerde resultaten m.b.t. beleggingen worden geboekt als resultaat. Materiële vaste activa worden geactiveerd en afgeschreven indien de aanschafwaarde meer bedraagt dan De afschrijving is voor kantoorinventaris 10% en voor computerapparatuur 33,33%. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven. De landerijen worden om de vier jaar opnieuw getaxeerd, laatstelijk per ultimo Met aandelen in onroerendgoedfondsen wordt op gelijke wijze omgegaan als met de aandelen opgenomen onder de effecten. De vaste activa bestaan uit het pand Herengracht (gewaardeerd tegen ) en (computer)apparatuur. Voor de antieke meubelen, het antieke zilver en de schilderijen zijn geen waarden opgenomen. De opbrengsten van het M.L. Frohn Fonds worden aangewend voor intergeneratie projecten; dit binnen het kader van de doelstellingen van Het Maagdenhuis. Staat van Baten en Lasten 2012 en 2011 Realisatie Begroting Realisatie BATEN Directe beleggingsopbrengsten Bijdragen in giftenadministratie Subsidies bijzondere projecten Ontvangen baten huur Totaal baten LASTEN Toekenningen Uitvoering giftenadministratie Bestuur, algemene kosten en museum Bijzondere projecten Huisvesting projecten van derden Totaal lasten Operationeel resultaat Giften Frohn Fonds Indirecte beleggingsopbrengsten Resultaat Het resultaat is onttrokken (-) of toegevoegd (+) aan: Stichtingskapitaal Reserve financiering materiële vaste activa M.L. Frohn Fonds Totaal

11 Grondslagen voor de resultaatbepaling en bepaling van het giftenbudget Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders is vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen. De personele en materiële kosten worden op basis van integrale kostprijs toegerekend aan de diverse activiteiten van Het Maagdenhuis. De activiteiten van Het Maagdenhuis worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit eigen middelen. Om dit mogelijk te maken wordt een stichtingskapitaal in stand gehouden. Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor de exploitatie en de giftenverstrekking ter grootte van 4% van het stichtingskapitaal. Beleggingsbeleid Het Maagdenhuis heeft door de eeuwen heen belegd in onroerende zaken, zowel huizen als boerderijen. De laatste decennia bestaat het onroerend goed bezit, afgezien van het kantoor, slechts uit landbouwgrond. De gebouwen, die op deze gronden staan, zijn eigendom van onze pachters. In onze visie is beleggen in landbouwgrond een zinnige component in het vermogensbeheer. In de laatste tien jaar is circa 14% van onze activa zo belegd. Hoewel het beleid in principe op de lange termijn is gericht, kopen en verkopen wij als het moment opportuun is. In 2012 vond één kleine verkooptransactie plaats. Over een reeks van jaren gemeten, hebben de landerijen een goed rendement opgeleverd. Naast eigen onroerend goed beleggen wij ook in beleggingsmaatschappijen m.b.t. onroerend goed. Het pand aan de Herengracht wordt gedeeltelijk verhuurd aan voor ons relevante, maatschappelijke organisaties, deels tegen marktcondities, deels tegen gereduceerde tarieven aan kleine of startende organisaties. De effectenportefeuille wordt professioneel beheerd. Voor de verschillende componenten zijn afspraken gemaakt voor wat betreft de weging. Hier is onderscheid gemaakt tussen een strategische en een tactische verdeling. De strategische verdeling is die welke het bestuur op langere termijn het meest gewenst acht. De tactische stelt de marges vast waarbinnen de vermogensbeheerder moet blijven als hij inspeelt op zijn marktgevoel. Daarbij worden de volgende bandbreedtes gehanteerd: Strategisch Per balansdatum bevinden de effectenposities zich binnen de gestelde tactische bandbreedtes, vastgesteld in het beleggingsstatuut d.d. 14 juni Tactisch Obligaties 65,0% 0-75% Aandelen 35,0% 0-45% Liquiditeiten 0,0% 0-100% Onroerend goed Obligaties Aandelen en deelnemingen Totaal beleggingen

12 Contoleverklaring

13 4. Samenstelling, bestuur, commissies en bureau per 31 december 2012 Bestuur Baron van Lijnden van Horstwaerde, voorzitter Jhr. ir. T.W.M. van Meeuwen, vicevoorzitter Mevrouw mr. P.Ch. Klein Bog, penningmeester Mevrouw M. van Gelderen Jhr. drs. I.S. van Lidth de Jeude Directie De heer T.J.M. de Jong Giftencommissie Nederland Jhr. drs. I.S. van Lidth de Jeude, voorzitter Mevrouw A.A. Smit Mevrouw J.W. van Zadelhoff- Hortulanus Mevrouw mr. J.W. Klinckhamers De heer mr. S.J.P. van Geldorp De heer mr. R. Rempe Giftencommissie Buitenland Jhr. ir. T.W.M. van Meeuwen, voorzitter Mevrouw M. van Gelderen Mevrouw dr. J. Andrewes De heer A. R. Baron Mackay De heer dr. J.N. Breetvelt Medewerkers Mevrouw J.S.M. Damsma, bestuurssecretaresse De heer P. van den Berg, financiële zaken Mevrouw G. Boshuis, beleidsmedewerker ouderen Mevrouw drs. I. van Keulen, beleidsmedewerker Nederland Mevrouw drs. A.L. van de Roemer, beleidsmedewerker buitenland Mevrouw M.C.C. Levent, administratief medewerker Mevrouw M. Klos-Rouwendaal, ouderenadviseur De heer M.M. Gravemaker, medewerker automatisering Mevrouw H.W. van der Kluft, gastvrouw, huishoudelijke dienst Mevrouw C. van der Kluft, gastvrouw, huishoudelijke dienst Mevrouw C.M.E. Vis, beleidsmedewerker De heer P.A.M. DeMilt, landenvertegenwoordiger in Senegal Mevrouw K. Adigo landenvertegenwoordiger in Togo Samenstelling, bestuur, commissies en bureau per 31 december 2012 Landelijk Steunpunt Thuisadministratie Mevrouw mr. A. Sprenger, coördinator De heer B. de Ruiter Mevrouw H. Achalhi, administratief medewerker Mevrouw N. Essalhi, ondersteuning Mevrouw H. Kamphorst, maatschappelijke dienstverlening Woonsaem Mevrouw N. Aabid, coördinator

14 Jaarverslag 2012 Foto s en illustraties: archief van Stichting Het R.C. Maagdenhuis Tekst: T.J.M. de Jong Grafische vormgeving: Yon Prüst, Studyo-n Druk: Drukkerij Tielen Stichting Het R.C. Maagdenhuis Herengracht 220 NL-1016 BT Amsterdam Website: Stichting Het R.C. Maagdenhuis, 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Het R.C. Maagdenhuis.

15

Jaarverslag 2013. Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Jaarverslag 2013. Stichting Het R.C. Maagdenhuis Jaarverslag 2013 Stichting Het R.C. Maagdenhuis Stichting Het R.C. Maagdenhuis Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Giften in 2013 Samenwerking met andere fondsen Geografische spreiding Onze

Nadere informatie

Stichting Het R.C. Maagdenhuis Jaarverslag 2014

Stichting Het R.C. Maagdenhuis Jaarverslag 2014 Stichting Het R.C. Maagdenhuis Jaarverslag 2014 1. Het jaar 2014 in vogelvlucht Bestuurssamenstelling In december 2014 heeft Baron van Lijnden van Horstwaerde het voorzitterschap overgedragen aan Jhr.

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2014

Financiële jaarstukken 2014 Financiële jaarstukken 2014 van Theresia Spijkerstichting te Amsterdam Vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juni 2015 1 juni 2015 15-355/MdV Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2014

Financiële jaarstukken 2014 Financiële jaarstukken 2014 van Stichting Vredenburgh te Amsterdam Vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juni 2015 1 juni 2015 15-354/MdV Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening 1.

Nadere informatie

Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms

Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms volgnr.738 Beleidsplan 2013-2015 1. Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms (SBS) De officiële naam van de stichting luidt: Stichting Roomsch Catholijk Burger

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2015

Financiële jaarstukken 2015 Financiële jaarstukken 2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 april 2016 Stichting Vredenburgh te Amsterdam datum 18 april 2016 kenmerk 16-371/SR Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Jaarverslag. Stichting Het R.C. Maagdenhuis Jaarverslag 2011 Stichting Het R.C. Maagdenhuis Jaarverslag 2011 Foto s en/of illustraties: archief van Stichting Het R.C. Maagdenhuis Tekst: T.J.M. de Jong Grafische vormgeving en druk: www.anraad.nl

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle. Jaarrekening 2014

Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle. Jaarrekening 2014 Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle Jaarrekening 2014 Goirle, maart 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag 2 Balans per 31-12-2014 3 Exploitatierekening over 2014 4 Grondslagen voor de

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms

Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms Beleidsplan 2016-2018 1. Stichting Brentano s Steun des Ouderdoms (SBS) De officiële naam van de stichting luidt: Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vastgoed Schakelring

Jaarverslag Stichting Vastgoed Schakelring Jaarverslag 2015 Stichting Vastgoed Schakelring 1 INHOUDSOPGAVE pag. 1. Bestuursverslag 3 2. Jaarrekening 2015 4 2.1. Balans per 31 december 2015 4 2.2. Staat van baten en lasten over 2015 5 2.3. Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

PUBLICATIEJAARREKENING 2015 VAN STICHTING AVONDGLANS HILVERSUM KVK

PUBLICATIEJAARREKENING 2015 VAN STICHTING AVONDGLANS HILVERSUM KVK PUBLICATIEJAARREKENING 2015 VAN STICHTING AVONDGLANS HILVERSUM KVK 41192001 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Algemene toelichting 5 3 Grondslagen voor financiële verslaggeving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS

JAARREKENING 2015 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS JAARREKENING 2015 STICHTING VRIENDEN VERPLEEGHUISZORG ZORGBALANS, INHOUD ALGEMEEN 3 pagina JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichting Grondslagen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Rapport inzake de jaarrekening boekjaar 2013 Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds JAARREKENING 2015 Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02094746 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015 Stichting Fokus Jaarrekening 2015 Juni 2016 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Exploitatierekening 2015 6 3. Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van

Jaarverslag 2014 van Jaarverslag 2014 van (beknopte versie) 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Vorderingen 51.686 48.123 Liquide middelen 645.652 535.122 Totaal activa 697.338 583.245 3 2014 2013 Passiva Stichtingskapitaal

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 4 III Overige gegevens 10 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON Raad van Toezicht per 31 december 2014 Dhr. K.E.

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo. inzake jaarrekening 2014

RAPPORT. Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo. inzake jaarrekening 2014 RAPPORT Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo inzake jaarrekening 2014 Algemeen In deze financiële verslaggeving wordt verantwoording afgelegd van financiële mutaties die onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stichting Friends Indeed Nieuwendammerdijk BJ Amsterdam. Jaarrekening 2009

Stichting Friends Indeed Nieuwendammerdijk BJ Amsterdam. Jaarrekening 2009 Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Balans per 31 december 2009 1 t/m 2 Staat van baten en lasten per 31 december 2009 3 Bestedingen 4 Toelichting op de balans 5 t/m 7 Toelichting op de staat van baten

Nadere informatie

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum Stichting Turing Foundation Jaarrekening 2014 Definitief datum Stichting Turing Foundation Amsterdam Financieel Verslag januari t/m december 2014 INHOUD Balans 1 Staat van Baten en Lasten 2 Kasstroom overzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT INSTELLINGSGEGEVENS Naam instelling : Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Adres : Flemingstraat 55 Postcode / Woonplaats : 2041 VW Zandvoort Telefoon

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2014

Rapport inzake jaarstukken 2014 Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind te Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon 033-4225888,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Bestuur: J.J. Atsma, voorzitter mr. A. van der Meer, secretaris J.P. Visser, penningmeester B.K.C. Baron, bestuurslid J.A. Mulder,

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1 Balans per 31 december 2013 Activa Vaste activa Financiele vaste activa Effecters 1 930.432 5.516.368 Vlottende activa Vorderingen Belastingen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Katholiek Schipperswerk (KSW) Nijmegen 813794900. RSIN/fiscaal nummer Anbi

Stichting Katholiek Schipperswerk (KSW) Nijmegen 813794900. RSIN/fiscaal nummer Anbi Naam instelling RSIN/fiscaal nummer Anbi Bankrekeningnr. Stichting Katholiek Schipperswerk (KSW) Nijmegen 813794900 NL34RABO 0135874327 t.n.v. KSW Nijmegen / BIC RABONL2U NL25INGB 003046825 t.n.v. KSW

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van Stichting Accountantsfonds te Amsterdam

Jaarverslag 2014 van Stichting Accountantsfonds te Amsterdam Jaarverslag 2014 van Stichting Accountantsfonds te Amsterdam versie 1.9 (9 juni 2015) Jaarverslag 2014 Inhoud: Verslag van het bestuur over het jaar 2014 1 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015 Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem Jaarrekening 2015 Samenstellingsverklaring d.d. 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting RTV IJsselmond. te IJsselmuiden

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting RTV IJsselmond. te IJsselmuiden RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting RTV IJsselmond te Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Grafische weergaven 6 1.5

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken 330.249 345.191 1 Inventaris 6.878 8.475 1 Vervoermiddelen 1.625 2.525 1 338.752

Nadere informatie

STICHTING. INTERNATIONAAL HULPFONDS Driebergen-Rijsenburg Jaarverslag 2014

STICHTING. INTERNATIONAAL HULPFONDS Driebergen-Rijsenburg Jaarverslag 2014 STICHTING INTERNATIONAAL HULPFONDS Driebergen-Rijsenburg Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Rapport Opdracht 2 Algemeen 2 Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie