Jaarverslag Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Stichting Het R.C. Maagdenhuis"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Stichting Het R.C. Maagdenhuis

2 Stichting Het R.C. Maagdenhuis Jaarverslag 2012

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Giften in 2012 Samenwerking met andere fondsen Geografische spreiding Onze aanvragen 3. Financieel overzicht Balans per 31 december 2012 en 2011 Waarderingsgrondslagen en verkorte toelichting op de balans Staat van baten en lasten 2012 en 2011 Grondslagen voor de resultaatbepaling en bepaling van het giftenbudget Beleggingsbeleid Controleverklaring 4. Samenstelling bestuur, commissies en bureau Colofon

4 1. Inleiding In 2012 waren de primaire werkgebieden van Het Maagdenhuis: Nederland, de voormalige Nederlandse Antillen, Senegal, Togo en Suriname. Tevens waren er nog activiteiten in twee landen waaruit Het Maagdenhuis zich terugtrekt, te weten Rusland (Kaliningrad, eind 2011) en Zuid-Afrika (eind 2013). Sinds enkele jaren kiest Het Maagdenhuis voor een kleiner aantal werkgebieden en thema s. Door die beperking wordt het mogelijk de mensen achter een project en de omstandigheden beter te leren kennen. Zo ontstaat de basis voor meer intensieve ondersteuning en langdurige verbintenissen. In de ontwikkeling van ons beleid is een zekere paradox gegroeid. In het buitenland werken we samen met kleinschalige projecten en wel uitsluitend projecten die gedragen worden door de lokale bevolking. Hoe verleidelijk dat soms ook is, we trachten nadrukkelijk te voorkomen, dat wij de verantwoordelijkheid en de sturing overnemen. In Nederland ondersteunen we natuurlijk ook veel projecten door en voor de doelgroep. De betrokkenheid van de doelgroep en gebruiker van een project is een belangrijk criterium geworden voor de besluitvorming over steunverlening. Echter op enkele thema s ontwikkelen we soms zelf (met anderen) nieuwe projecten, als ultieme keuze voor een proactieve benadering. Het gaat om enkele projecten in Nederland of met een nauwe betrokkenheid vanuit Nederland. Het doel is een nieuwe trend op gang te brengen en daardoor mensen een startpunt te geven, waarmee ze hun eigen regie en zelfstandigheid kunnen verbeteren. Anno 2012 gaat het bijvoorbeeld om de eigen projecten en deelnemingen rond Thuisadministratie (weer grip op de financiën krijgen), WoonSaem (een vertrouwde leefomgeving door groepswonen), de Alliantie Kind in Gezin (om uithuisgeplaatste kinderen in een gezinsverband te laten wonen) en Seniorenburgers Nickerie Suriname (kleinschalige zorg voor zelfstandig wonende ouderen).

5 Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door eigen middelen, maar niet minder door samenwerking met andere fondsen en maatschappelijke organisaties. Rond projecten voor ouderen werken wij sinds 2002 nauw samen met de Stichting Brentano 1. Dit fonds stelt ons jaarlijks een giftenbudget ter beschikking, op dit moment Binnen Nederland is die samenwerking in 2004 uitgebreid middels een convenant met het Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds stelt een budget voor cofinanciering ter beschikking van thans Het Ouderenfonds ontving vele jaren zelf aanvragen van projecten, vanaf 2009 is de behandeling daarvan gestaakt. De besluitvorming over besteding van genoemde budgetten berust bij Het Maagdenhuis, onder verantwoordelijkheid van een giftencommissie, waarin Brentano en het Ouderenfonds zijn vertegenwoordigd. Naast financiële steun aan derden, streven wij met dit convenant ook naar gezamenlijke ontwikkeling van proactieve diensten ter verbetering van het welzijn van kwetsbare ouderen. Deze diensten hebben aanvankelijk het karakter van een proef op landelijke schaal, waarbij gebruik gemaakt wordt van de ervaring van eerdere lokale projecten. Bij gebleken succes kunnen nieuwe, structurele diensten ontstaan. We kennen anno 2012 drie hoofdlijnen in het giftenbeleid: ten eerste de (moderne) weldadigheid, gericht op de bekende charitatieve doelen die bij ons passen; het gaat vaak om spontane aanvragen van projecten, die we op incidentele basis ondersteunen; ten tweede de langdurige samenwerking met grassroots projecten. Met de laatstgenoemde werkwijze hebben we al een aantal jaren heel goede ervaringen, in Senegal en Togo, maar in toenemende mate ook in Nederland en Suriname. Deze werkwijze heeft steeds meer onze voorkeur; ten derde enkele grote proactieve projecten in eigen beheer en deelnemingen. 1 Stichting R.C. Burger Oude Mannenhuis Brentano s Steun des Ouderdoms 2 Sinds 2013 is ook het giftenbudget van de Stichting Ab Laane ad structureel opgenomen. De kwaliteitsborging van het giftenbeleid krijgt langs verschillende wegen vorm. Ten eerste werken we in een klein aantal landen en met een beperkt aantal thema s. Daardoor is er meer tijd beschikbaar voor onderzoek naar de haalbaarheid van het project, voor het inwinnen van adviezen en voor het leren kennen van de mensen achter een project en de omstandigheden. In het buitenland worden nagenoeg alle projecten voorafgaand aan toekenning van een gift bezocht. Vervolgens worden regelmatig evaluatiebezoeken afgelegd. In het buitenland worden alle in uitvoering zijnde projecten tenminste eenmaal per jaar bezocht. In Nederland worden projecten na afloop, steekproefsgewijze geëvalueerd. Van projecten in Nederland vragen wij ook standaard na afronding van het project een zelfevaluatie op. Tenslotte onderhouden we met een aantal projecten na afloop nog enige jaren contact om toe te zien op het behoud van de verworven resultaten. Het is onmiskenbaar, dat de keuze om een aantal projecten langduriger te steunen en tevens enkele grote projecten in eigen beheer uit te voeren, tot minder ruimte leidt voor incidentele steun aan projecten op aanvraag. De vertrouwde charitatieve doelen zullen echter altijd deel van ons werk blijven uitmaken. In voorgaande activiteiten- en jaarverslagen sinds 2000 hebben we steeds een uitgebreid overzicht gegeven van de interne organisatie, een gedetailleerde beschrijving van de donaties en een uitgebreide beschrijving van onze eigen projecten en deelnemingen. In dit jaarverslag 2012 vatten wij deze onderwerpen slechts kort samen. Daarvoor in de plaats brengen wij gelijktijdig met dit jaarverslag een Visiedocument uit. In dit Visiedocument wordt een meer inhoudelijke analyse gegeven van de relevante maatschappelijke actualiteit en de gevolgen voor ons beleid. Tevens kan men voor meer achtergrondinformatie vanaf 27 september 2013 terecht op de nieuwe website van Het Maagdenhuis.

6 2. Giften in 2012 Zoals in Tabel 1 wordt weergegeven, kende Het Maagdenhuis in ,29 mln. giften toe ( 0,14 mln. meer dan in 2011). In 2012 was in zekere zin sprake van een inhaaleffect, mogelijk gemaakt door de besteding van een restant giftenbudget uit voorgaande jaren. De giften van onze vaste samenwerkingspartners bleven tezamen ongeveer gelijk met 0,56 mln. TABEL 1 Giften toegekend via Stichting Het RC Maagdenhuis in Uit budget van: Aantal Toegekend bedrag Aantal Toegekend bedrag Aantal Toegekend bedrag Het Maagdenhuis Nederland 131 e e e Centraal Europa 2 14 e e e Buiten Europa 56 e e e Totaal Maagdenhuis Brentano s Steun Nederland 57 e e e Centraal Europa 4 e e Buiten Europa 1 e e e Totaal Brentano M.L. Frohn Fonds Nederland 2 e e e Centraal Europa 0 Buiten Europa 1 e e Totaal Frohn Fonds 3 e Nationaal Ouderenfonds Nederland 25 e e e Totaal via giftencommissies toegekend Via cofinanciers Nederland 38 e e e Centraal Europa 1 e e e Buiten Europa 15 e e e Totaal cofinanciers Totaal toezeggingen samenwerkingsverband Betreft de oorspronkelijke toekenningen, niet gecorrigeerd voor vrijval en zonder uitvoeringskosten. Voor een budgettaire verantwoording raadplege men de jaarrekening. 2 Inclusief giften van de lokale fondsen in Esland en Lithouwen. Giften in 2012

7 Samenwerking met andere fondsen Het Maagdenhuis werkt voor de ondersteuning van projecten (cofinanciering) samen met een groot aantal andere fondsen. In 2012 leverde die samenwerking met 22 fondsen 0,99 mln. extra steun voor projecten op. Aldus konden in dit jaar 341 giften worden verstrekt, waarmee 296 unieke projecten zijn gesteund, circa 5% meer dan de laatste jaren gebruikelijk was (zie Tabel 2). Sinds de jaren 90 was de samenwerking met andere fondsen lange tijd gericht op projecten in Centraal Europa. Dit resulteerde in een jaarlijks volume cofinanciering van 0,8 tot 1,0 mln. Na het vertrek uit Centraal Europa is in de laatste jaren een nieuwe samenwerking ontstaan rond projecten in Senegal en Togo; in 2012 werd voor deze landen 0,1 mln. cofinanciering aangetrokken (zie Tabel 1). Voorts werd in 2012 nauw samengewerkt met Brentano s Steun des Ouderdoms, Nationaal Ouderenfonds en Stichting Ab Laane rond ouderenprojecten in Nederland (circa 0,6 mln.) en rond de financiering van eigen projecten (Landelijk Steunpunt Thuisadministratie en WoonSaem, circa 0,25 mln.). TABEL 2 Geografische verdeling van de giften van Het Maagdenhuis en zijn cofinanciers Aantal Toegekend bedrag Aantal Toegekend bedrag Aantal Toegekend bedrag Nederland 223 e e e Centraal Europa 15 e e e Senegal 14 e e e Togo 21 e e e Zuid Afrika 7 e e e Suriname 12 e e e Overig 4 e e e Totaal toezeggingen samenwerkingsverband Toekenningen als in Tabel 1, echter vrijgevallen garanties i.v.m. later verkregen cofinanciering zijn verwijderd Geografische spreiding Voor het eigen budget van Het Maagdenhuis geldt de regel, dat 50% beschikbaar is voor giften in het buitenland. Ook Brentano hanteert deze regel in beginsel. Door éénmalige oorzaken (onderbesteding in voorgaande jaren) en door een hoog niveau van cofinanciering voor eigen projecten, liggen de bestedingen in Nederland in 2012 op een ongekend hoog niveau (Tabel 2: 1,6 mln., ofwel 73% van alle giften). In de cijfers over 2012 zien we dat het vertrek uit Centraal Europa bijna voltooid is met een afname van de donaties met 0,28 mln. Het belangrijkste concentratieland is nu echt Togo. Liefst 43% van alle buitenlandse giften zijn bestemd voor Togolese projecten, mede dankzij de exclusieve steun van cofinanciers voor dit land. In het verslagjaar zien we ook een opleving van de giftenverstrekking in Senegal: met 0,17 mln. een ruime verdubbeling ten opzichte van alle voorgaande jaren. Sinds 2008 is Suriname een actief werkgebied van Het Maagdenhuis. Tot 2014 is er een proefperiode om te bezien of Suriname het derde concentratieland in ons beleid moet worden. In 2012 zijn vooral kleinere projecten gesteund. Vaak gaat het om beginnende samenwerking met lokale organisaties. Zowel het aantal gesteunde projecten, als de bestedingen ontwikkelen zich -in meerjarig perspectief- positief.

8 Onze aanvragen Het aantal aanvragen ligt bij Het Maagdenhuis traditioneel op een hoog niveau. Enkele jaren geleden lag het aantal ver boven de Zo n hoog niveau leidt tot een groot aantal afwijzingen en een grote belasting van de administratie. Een afwijzingspercentage van boven de 70% is in de laatste jaren gewoon geworden. Sinds 2011 trachten wij de selectie van aanvragen aan de poort te versterken door striktere informatie, door minder passende aanvragen te ontmoedigen en door een administratieve voorselectie. In de aanvraagcijfers over 2012 zien we dat die selectie enige vruchten begint af te werpen. Het aantal aanvragen is met 12% gedaald tot 860. Het toewijzingspercentage is nog steeds aan de lage kant, maar met 32% in Nederland en 42% in het buitenland al beduidend meer in de richting van wat gangbaar is bij andere fondsen. TABEL 3 Totaal ontvangen aanvragen Ontvangen aanvragen en toekenningen Stichting Het RC Maagdenhuis en samenwerkende fondsen in Aanvragen Toegekend Aanvragen Toegekend Aanvragen Toegekend Nederland Toegekend door samenwerkingsverband Toegekend in % 32% 26% 28% Centraal Europa Toegekend in % 15% 45% 28% Tezamen na correctie doublures in % 100% 100% 41% Buiten Europa Toegekend door samenwerkingsverband Toegekend in % 42% 26% 26%

9 3. Financieel overzicht Balans per 31 december 2012 en ACTIVA Immateriële vaste activa 1 1 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Stichtingskapitaal Reserve financiering materiële vaste activa Overige fondsen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Schulden op korte termijn Totaal passiva Financieel overzicht

10 Waarderingsgrondslagen en verkorte toelichting op de balans De activa en passiva zijn, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. Onder nominale waarde wordt verstaan de hoofdsom die te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen of betaald. Zowel de aandelen als de obligaties zijn gewaardeerd tegen de koerswaarde per 31 december. Niet-gerealiseerde resultaten m.b.t. beleggingen worden geboekt als resultaat. Materiële vaste activa worden geactiveerd en afgeschreven indien de aanschafwaarde meer bedraagt dan De afschrijving is voor kantoorinventaris 10% en voor computerapparatuur 33,33%. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven. De landerijen worden om de vier jaar opnieuw getaxeerd, laatstelijk per ultimo Met aandelen in onroerendgoedfondsen wordt op gelijke wijze omgegaan als met de aandelen opgenomen onder de effecten. De vaste activa bestaan uit het pand Herengracht (gewaardeerd tegen ) en (computer)apparatuur. Voor de antieke meubelen, het antieke zilver en de schilderijen zijn geen waarden opgenomen. De opbrengsten van het M.L. Frohn Fonds worden aangewend voor intergeneratie projecten; dit binnen het kader van de doelstellingen van Het Maagdenhuis. Staat van Baten en Lasten 2012 en 2011 Realisatie Begroting Realisatie BATEN Directe beleggingsopbrengsten Bijdragen in giftenadministratie Subsidies bijzondere projecten Ontvangen baten huur Totaal baten LASTEN Toekenningen Uitvoering giftenadministratie Bestuur, algemene kosten en museum Bijzondere projecten Huisvesting projecten van derden Totaal lasten Operationeel resultaat Giften Frohn Fonds Indirecte beleggingsopbrengsten Resultaat Het resultaat is onttrokken (-) of toegevoegd (+) aan: Stichtingskapitaal Reserve financiering materiële vaste activa M.L. Frohn Fonds Totaal

11 Grondslagen voor de resultaatbepaling en bepaling van het giftenbudget Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders is vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen. De personele en materiële kosten worden op basis van integrale kostprijs toegerekend aan de diverse activiteiten van Het Maagdenhuis. De activiteiten van Het Maagdenhuis worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit eigen middelen. Om dit mogelijk te maken wordt een stichtingskapitaal in stand gehouden. Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor de exploitatie en de giftenverstrekking ter grootte van 4% van het stichtingskapitaal. Beleggingsbeleid Het Maagdenhuis heeft door de eeuwen heen belegd in onroerende zaken, zowel huizen als boerderijen. De laatste decennia bestaat het onroerend goed bezit, afgezien van het kantoor, slechts uit landbouwgrond. De gebouwen, die op deze gronden staan, zijn eigendom van onze pachters. In onze visie is beleggen in landbouwgrond een zinnige component in het vermogensbeheer. In de laatste tien jaar is circa 14% van onze activa zo belegd. Hoewel het beleid in principe op de lange termijn is gericht, kopen en verkopen wij als het moment opportuun is. In 2012 vond één kleine verkooptransactie plaats. Over een reeks van jaren gemeten, hebben de landerijen een goed rendement opgeleverd. Naast eigen onroerend goed beleggen wij ook in beleggingsmaatschappijen m.b.t. onroerend goed. Het pand aan de Herengracht wordt gedeeltelijk verhuurd aan voor ons relevante, maatschappelijke organisaties, deels tegen marktcondities, deels tegen gereduceerde tarieven aan kleine of startende organisaties. De effectenportefeuille wordt professioneel beheerd. Voor de verschillende componenten zijn afspraken gemaakt voor wat betreft de weging. Hier is onderscheid gemaakt tussen een strategische en een tactische verdeling. De strategische verdeling is die welke het bestuur op langere termijn het meest gewenst acht. De tactische stelt de marges vast waarbinnen de vermogensbeheerder moet blijven als hij inspeelt op zijn marktgevoel. Daarbij worden de volgende bandbreedtes gehanteerd: Strategisch Per balansdatum bevinden de effectenposities zich binnen de gestelde tactische bandbreedtes, vastgesteld in het beleggingsstatuut d.d. 14 juni Tactisch Obligaties 65,0% 0-75% Aandelen 35,0% 0-45% Liquiditeiten 0,0% 0-100% Onroerend goed Obligaties Aandelen en deelnemingen Totaal beleggingen

12 Contoleverklaring

13 4. Samenstelling, bestuur, commissies en bureau per 31 december 2012 Bestuur Baron van Lijnden van Horstwaerde, voorzitter Jhr. ir. T.W.M. van Meeuwen, vicevoorzitter Mevrouw mr. P.Ch. Klein Bog, penningmeester Mevrouw M. van Gelderen Jhr. drs. I.S. van Lidth de Jeude Directie De heer T.J.M. de Jong Giftencommissie Nederland Jhr. drs. I.S. van Lidth de Jeude, voorzitter Mevrouw A.A. Smit Mevrouw J.W. van Zadelhoff- Hortulanus Mevrouw mr. J.W. Klinckhamers De heer mr. S.J.P. van Geldorp De heer mr. R. Rempe Giftencommissie Buitenland Jhr. ir. T.W.M. van Meeuwen, voorzitter Mevrouw M. van Gelderen Mevrouw dr. J. Andrewes De heer A. R. Baron Mackay De heer dr. J.N. Breetvelt Medewerkers Mevrouw J.S.M. Damsma, bestuurssecretaresse De heer P. van den Berg, financiële zaken Mevrouw G. Boshuis, beleidsmedewerker ouderen Mevrouw drs. I. van Keulen, beleidsmedewerker Nederland Mevrouw drs. A.L. van de Roemer, beleidsmedewerker buitenland Mevrouw M.C.C. Levent, administratief medewerker Mevrouw M. Klos-Rouwendaal, ouderenadviseur De heer M.M. Gravemaker, medewerker automatisering Mevrouw H.W. van der Kluft, gastvrouw, huishoudelijke dienst Mevrouw C. van der Kluft, gastvrouw, huishoudelijke dienst Mevrouw C.M.E. Vis, beleidsmedewerker De heer P.A.M. DeMilt, landenvertegenwoordiger in Senegal Mevrouw K. Adigo landenvertegenwoordiger in Togo Samenstelling, bestuur, commissies en bureau per 31 december 2012 Landelijk Steunpunt Thuisadministratie Mevrouw mr. A. Sprenger, coördinator De heer B. de Ruiter Mevrouw H. Achalhi, administratief medewerker Mevrouw N. Essalhi, ondersteuning Mevrouw H. Kamphorst, maatschappelijke dienstverlening Woonsaem Mevrouw N. Aabid, coördinator

14 Jaarverslag 2012 Foto s en illustraties: archief van Stichting Het R.C. Maagdenhuis Tekst: T.J.M. de Jong Grafische vormgeving: Yon Prüst, Studyo-n Druk: Drukkerij Tielen Stichting Het R.C. Maagdenhuis Herengracht 220 NL-1016 BT Amsterdam Website: Stichting Het R.C. Maagdenhuis, 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Het R.C. Maagdenhuis.

15

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM...

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM... AANBIEDINGSBRIEF... 3 Jaarverslag 2013... 3 1. Algemeen... 3 2. Staat van Baten en Lasten... 3 3. Balans... 5 4. Begroting voor 2014... 5 5. Liquiditeitspositie... 5 6. Resultaten per wijk... 5 7. Ledenaantallen...

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N

S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N Jaarverslag 2009 Stichting Oude Groninger Kerken Stichting Der Aa-kerk Groningen Jaarverslag 2009 vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 1 Financieel jaarverslag 2012 INHOUD Samenvatting & Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Deel I Directieverslag 5 Algemene Informatie 5 Financiële paragraaf 7 Risicoparagraaf 9 Bedrijfsvoeringverklaring 11 Governance

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

JAAR. Inhoud V E R SL AG. www.rcoak.nl. Stichting RCOAK

JAAR. Inhoud V E R SL AG. www.rcoak.nl. Stichting RCOAK Inhoud Stichting RCOAK Over Stichting RCOAK 2 Het jaar 2014 4 De cijfers in vogelvlucht 16 Financieel jaarverslag 2014 18 Kengetallen over de jaren 2004 tot en met 2014 36 Digitaal aanvragen 38 Donaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stadsherstel Historisch Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stadsherstel Historisch Rotterdam Jaarverslag Stadsherstel Historisch Rotterdam 2 Inhoud stadsherstel historisch rotterdam jaarverslag inhoud 3 Preadvies van de raad van commissarissen 4 I N HOU DSOPGAV E Directieverslag 6 Alfabetische

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda

Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda Jaarverslag 2013 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda Hierbij biedt de Raad van Commissarissen van NV Stadsherstel Breda u het Jaarverslag aan over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1997 K E U R

JAARVERSLAG 1997 K E U R JAARVERSLAG 1997 K E U R BF Nederlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) is de naam van het samenwerkingsverband tussen Stichting en Vereniging KWF. Beide zijn in 1949 opgericht naar

Nadere informatie