Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 04/43 ZFW en AWBZ 18 augustus 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 04/43 ZFW en AWBZ 18 augustus 2004"

Transcriptie

1 Aan de uitvoeringsorganen Ziekenfondswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 04/43 ZFW en AWBZ 18 augustus 2004 Onderwerp Opheffen contracteerplicht AWBZ extramuraal Ingangsdatum 1 september 2004 Vervangt circulaire(s) Kenmerk Afdeling/Behandelaar Doorkiesnummer V&U/ V&U/mw. mr. M. Hulshof (020) Resumé: Zeer binnenkort, waarschijnlijk per 1 september 2004 wordt de contracteerplicht voor AWBZ-zorg zonder verblijf opgeheven. Daarnaast wordt waarschijnlijk ook de contracteerplicht voor de functies dieetadvisering, prenatale zorg en uitleenartikelen opgeheven. Na het opheffen van deze plicht kan een zorgkantoor (namens de uitvoeringsorganen) bepalen met welke zorgaanbieder het wel en met welke het geen overeenkomst wil sluiten. Voor een zorgvuldige afweging om een zorgaanbieder wel of niet te contracteren, dient het zorgkantoor een contracteerbeleid te ontwikkelen. Daarbij moet het zorgkantoor rekening houden met een aantal (juridische) criteria / aandachtspunten om tot een dergelijk contracteerbeleid te komen. 1. Inleiding Zeer binnenkort, waarschijnlijk per 1 september 2004, wordt bij algemene maatregel van bestuur de contracteerplicht opgeheven voor AWBZ-zorg zonder verblijf. Ook voor de functies dieetadvisering, prenatale zorg en uitleenartikelen zal deze verplichting naar alle waarschijnlijkheid worden opgeheven. Met deze circulaire, die met Zorgverzekeraars Nederland is afgestemd, wil ik u informeren over de (praktische) gevolgen van deze maatregel. Ook wil ik u hiermee een handreiking bieden voor een goede uitvoering van het sluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders. Als eerste ga ik in op de positie van het zorgkantoor in relatie tot de uitvoeringsorganen. Vervolgens komt het werkdomein van het zorgkantoor aan de orde. Daarna de (juridische) criteria / aandachtspunten waarmee het zorgkantoor rekening moet houden bij het contracteren. Ten vierde wordt een overzicht van de faciliteringsinstrumenten gegeven, waarvan u gebruik kunt maken bij het opstellen van een contracteerbeleid. Tenslotte worden de consequenties van het opheffen van de contracteerplicht, uitgaande van 1 september 2004, weergegeven. 2. Het uitvoeringsorgaan is de juridische contractant Het zorgkantoor onderhandelt met zorgaanbieders op basis van volmacht van (momenteel: alle) uitvoeringsorganen en sluit op basis van die volmacht overeenkomsten met zorgaanbieders. Dit betekent dat, zodra de overeenkomst met de zorgaanbieder tot stand is gekomen, het zorgkantoor er als gevolmachtigde partij tussenuit valt: de contractspartijen zijn dan de zorgaanbieder en de uitvoeringsorganen.

2 Deze constructie betekent onvermijdelijk dat niet het zorgkantoor maar de uitvoeringsorganen juridisch partij zijn bij de overeenkomst. Het zorgkantoor vult de beleidsruimte voor de uitvoeringsorganen als gevolmachtigde in. Wanneer een zorgaanbieder niet akkoord gaat met de weigering van het zorgkantoor om een overeenkomst met hem te sluiten, zal de zorgaanbieder dus niet het zorgkantoor, maar de volmachtgevende uitvoeringsorganen (in rechte) daarop aan moeten spreken. Dit is niet veranderd in vergelijking met de situatie vóór de gedeeltelijke opheffing van de contracteerplicht. 3. Werkdomein zorgkantoor Op grond van verleende volmacht voert het zorgkantoor, namens (momenteel: alle) uitvoeringsorganen, ter verkrijging van de AWBZ-verzekerde zorg, in zijn regio de onderhandelingen en sluit het voor de uitvoeringsorganen overeenkomsten met zorgaanbieders. Sinds het bestaan van zorgkantoren is het onderhandelen en het sluiten van overeenkomsten in de zorgkantoorregio ("de uitvoering van de AWBZ" zoals in de Beschikking aanwijzing zorgkantoren staat) zo uitgelegd dat zorgkantoren onderhandelen en overeenkomsten sluiten met alleen die zorgaanbieders die statutair zijn gevestigd in de regio van het zorgkantoor. Het zorgkantoor voert de AWBZ uit in de voor hem aangewezen regio. Tot welk zorgkantoor een zorgaanbieder zich moet wenden om een overeenkomst te sluiten, hangt af van de statutaire vestigingsplaats van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder is vanwege zijn statutaire vestigingsplaats aangewezen op één zorgkantoor. Als dat zorgkantoor met de zorgaanbieder een contract heeft gesloten, hebben, door de volmachtverlening van de uitvoeringsorganen aan dat zorgkantoor, alle AWBZverzekerden van die uitvoeringsorganen toegang tot die zorgaanbieder, ongeacht waar deze verzekerden wonen (in of buiten de regio van het zorgkantoor). Als de zorgaanbieder een statutaire vestiging heeft in een bepaalde zorgkantoorregio, kan de zorgaanbieder niet met een ander zorgkantoor (van een andere regio) een overeenkomst sluiten. Indien het zorgkantoor van de regio waarin de zorgaanbieder gevestigd is, weigert een overeenkomst met de zorgaanbieder te sluiten, kan de zorgaanbieder alsnog proberen een contract voor het verstrekken van zorg te krijgen. Dat kan op de volgende manier: De zorgaanbieder kan zich rechtstreeks wenden tot de uitvoeringsorganen en met hen een overeenkomst sluiten; De zorgaanbieder kan zijn statutaire vestigingsplaats naar een andere zorgkantoorregio overbrengen of van bijvoorbeeld een dependance in een andere zorgkantoorregio een afzonderlijke instelling maken (met dus een eigen statutaire vestigingsplaats) en ook daarvoor apart toelating aanvragen). 4. Aandachtspunten uit het Convenant Een zorgkantoor dient (namens de uitvoeringsorganen) een contracteerbeleid te ontwikkelen op basis waarvan het kan besluiten een zorgaanbieder wel of niet te contracteren. Het Convenant inzake taken en beheerskosten zorgkantoren van 13 maart 2001 (geactualiseerd op 19 maart 2003) somt een aantal vereisten op voor het contracteren van zorg door zorgkantoren. Deze eisen bestaan uit het contracteren van: voldoende, gedifferentieerde, en doelmatige zorg, geleverd binnen een redelijke termijn. Bovendien dient het gecontracteerde zorgaanbod aan te sluiten bij de zorgvraag. Daarnaast regelt het Convenant dat zorgkantoren bij het ontwikkelen van contracteerbeleid de volgende elementen in beeld brengen: circulaire CVZ 04/43 2

3 De aard en omvang van de zorgvraag in de regio, gebaseerd op gegevens over aanbod van zorg, wachtlijsten, demografische gegevens en indicaties, en andere relevante gegevens voor zover die bekend zijn, dan wel waarover het uitvoeringsorgaan op basis van de AZR in 2003, respectievelijk 2004 geacht wordt te beschikken; De wijze waarop het zorgkantoor inzicht in de ontwikkeling van de zorgvraag heeft, zowel kwantitatief op basis van historische trends als in termen van veranderingen in de zorgvraag als gevolg van nieuw beleid en gewijzigde wensen van verzekerden, voor zover hierover gegevens bekend zijn; De spreiding van de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio; De veranderingen die het zorgkantoor in aard, omvang en spreiding van het regionale zorgaanbod wenst te stimuleren en de wijze waarop het zorgkantoor dit denkt te realiseren; De eisen die het zorgkantoor stelt aan de transparantie van instellingen over de besteding van middelen en de continuïteit van zorgverlening (bijvoorbeeld early warning system); De wijze waarop het zorgkantoor zorgaanbieders wil monitoren en controleren in het nakomen van de afspraken in de overeenkomst. 5. AWBZ en BW: wettelijke eisen Ingevolge artikel 42 en volgende van de AWBZ wordt de overeenkomst tussen zorgkantoor en zorgaanbieder schriftelijk gesloten. De overeenkomst bevat verder (tenminste) de volgende bepalingen: de kwaliteit van de zorg; de doelmatigheid van de zorgverlening; het tijdstip waarop de overeenkomst begint en de duur van de overeenkomst; de beëindiging van de overeenkomst; de aard en de omvang van de wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen; de voorwaarden van administratieve aard waaraan partijen hebben te voldoen; de controle op de naleving van de overeenkomst; de voorziening voor de situaties waarin de overeenkomst kan afwijken van de Modelovereenkomst en Uitkomst van Overleg (nb. Dit geldt naar mag worden aangenomen, alleen tot 1 januari Vanaf die datum worden door de inwerkingtreding van de Wet Herziening overeenkomstenstelsel zorg de Modelovereenkomsten en Uitkomsten van Overleg afgeschaft); de mogelijkheid van instelling van een commissie die kan bemiddelen bij geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien. De overeenkomst is een (privaatrechtelijke) overeenkomst van opdracht, waarop naast de AWBZ, het Burgerlijk Wetboek (BW), met name de bepalingen over het verbintenissenrecht en de volmachtsconstructie, van toepassing is. Partijen zullen zich naast de bepalingen in de AWBZ, ook aan de regels uit het Burgerlijk Wetboek moeten houden. 6. Aandachtspunten naar aanleiding van jurisprudentie In onderstaand overzicht is hoofdzakelijk geput uit jurisprudentie in het kader van de Ziekenfondswet waar de contracteerplicht voor individuele beroepsbeoefenaars al sinds 1992 is vervallen en waaruit dus het nodige voor de AWBZ kan worden geleerd. Uit de jurisprudentie blijkt dat het traject van onderhandelen met zorgaanbieders, het sluiten van overeenkomsten en het eventueel beëindigen van overeenkomsten spelregels met zich meebrengt waaraan beide partijen zich moeten houden: Van zorgkantoren mag verwacht worden dat zij een doorzichtige procedure volgen en zorgaanbieders faire kansen bieden voor eerlijke en open onderhandelingen. Een voorbeeld hiervan is dat het zorgkantoor bij de onderhandelingen voor het sluiten van een overeenkomst met een zorgaanbieder waarmee in de periode circulaire CVZ 04/43 3

4 voorafgaand ook al een overeenkomst was gesloten, voor het eindigen van de overeenkomst aan die zorgaanbieder kenbaar maakt dat hernieuwing van het contract gebeurt op basis van mededingende zorgaanbieders, met dien verstande, dat een wederzijds naar tevredenheid verlopen samenwerking bij de uiteindelijke keuze een prioriterende rol zal spelen. De gang van contact naar contract voltrekt zich meestal in fasen: een verkennende fase, een onderhandelingsfase en een afrondingsfase. Op basis van jurisprudentie kan geconcludeerd worden dat afhankelijk van de fase waarin partijen zich bevinden, één van beide partijen zich alsnog kan onttrekken aan het sluiten van een overeenkomst. Zolang partijen nog niet verder zijn dan de verkennende fase, bestaat er voor een zorgkantoor geen plicht tot contracteren, ook niet als het weet dat er bij de wederpartij grote belangen op het spel staan. Bij 'nieuwe' zorgaanbieders is er ook geen 'contractueel verleden' waaruit men verplichtingen voor de toekomst zou kunnen afleiden. In de onderhandelingsfase zou de rechter bij terugtrekking van één van beide partijen, het bevel kunnen geven tot dooronderhandelen of bij een onherstelbare breuk een vordering tot schadevergoeding kunnen toewijzen. In de afrondingsfase is er in wezen sprake van overeenstemming. Eenzijdige terugtrekking van een partij kan dan als wanprestatie worden gekwalificeerd (met als gevolg dat er schadevergoeding toegekend kan worden). In verband met eventueel misbruik van zijn machtspositie dient het zorgkantoor (namens een uitvoeringsorgaan) ervoor te zorgen dat het: niet willekeurig of lichtvaardig zal handelen; gelijkheid ten aanzien van alle zorgaanbieders betracht; de eisen van redelijkheid en billijkheid in acht zal nemen; een (kenbare) beleidslijn aanhoudt, en in redelijkheid (en zorgvuldigheid) tot zijn beslissing om met een zorgaanbieder wel of niet te contracteren, is gekomen. Uit de jurisprudentie blijkt dat een niet-deugdelijke motivering van een weigering om een overeenkomst te sluiten, tot procedures kan leiden. Van belang is dus de motivering en een consistent contracteerbeleid van het zorgkantoor. 7. Overige aandachtspunten 7.1. Mededingingswet In het visiedocument AWBZ-zorgmarkten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) van januari 2004, wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van marktwerking tussen uitvoeringsorganen met betrekking tot het aanbieden van de volksverzekering AWBZ. Dat betekent dat de Mededingingswet niet van toepassing is op zorgkantoren. In hetzelfde visiedocument concludeert de Nma dat ten aanzien van de zorgaanbieders van AWBZ-zorg, de Mededingingswet wel van toepassing is. Deze uitspraak van de Nma betekent dat voor de zorgaanbieders het verbod op mededingingsbeperkende afspraken (artikel 6 Mededingingswet), het verbod op het maken van misbruik van een economische machtspositie (artikel 24 Mededingingswet) en de regels inzake het concurrentietoezicht op fusies en overnames van toepassing zijn. Voor nadere informatie over de Mededingingswet verwijs ik u naar Europese aanbesteding Uitvoeringsorganen zijn aanbestedingsplichtig, waardoor de Europese richtlijnen voor aanbesteding op hen van toepassing zijn. Nu zorgkantoren op grond van volmacht van die uitvoeringsorganen onderhandelingen voeren en overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders, zijn zorgkantoren ook aanbestedingsplichtig. Voor de regels met betrekking tot het aanbesteden van diensten (het sluiten van medewerkersovereenkomsten) verwijs ik u naar een eerdere circulaire van het CVZ van 7 januari 2004, circulaire nr. 04/03. Ook verwijs ik u naar de door Zorgverzekeraars circulaire CVZ 04/43 4

5 Nederland beschikbaar gestelde 'Handreiking aanbesteding zorgcontracten door zorgverzekeraars' AWBZ Zorgregistratiesysteem Onder andere voor het wegwerken van wachtlijsten wordt een AWBZ-breed zorgregistratiesysteem ontwikkeld. De bedoeling is dat dit geautomatiseerde systeem uitvoeringsorganen informatie verstrekt over wachtlijstregistratie en zorgtoewijzing. Er is een aantal minimumeisen beschreven waaraan het zorgkantoor moet voldoen voor het goed kunnen functioneren van dit systeem. Dit zijn eisen voor de gegevensopbouw, de gegevensopslag, de datatransmissie, de zorgtoewijzing, de landelijke gegevensaanwijzing, de beveiliging en continuïteit, de exploitatie & beheer en, tot slot, de opleiding. Voor de inhoudelijke eisen verwijs ik naar het rapport van het CVZ "ontwikkeling AWBZ-breed zorgregistratiesysteem; programma van eisen". Uit dit systeem kan informatie worden gehaald die gebruikt kan worden bij het opstellen van een contracteerbeleid door de zorgkantoren Gedragsregels aanpak tijdige zorgverlening De Gedragsregels aanpak tijdige zorgverlening van het College voor zorgverzekeringen van 19 december 2002 bevatten procedurele eisen voor tijdige zorgverlening waaraan zorgkantoren en uitvoeringsorganen minimaal moeten voldoen en waarover zij verantwoording moeten afleggen. De gedragsregels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uitvoeringsorganen (en zorgkantoren namens deze) optimaal inspelen op de zorgvraag. Het gaat erom dat de benodigde zorg tijdig wordt aangeboden en dat dus de wachttijden in de zorg zoveel mogelijk worden teruggedrongen. De Gedragsregels bevatten de minimale eisen die uitvoeringsorganen (en dus ook zorgkantoren) in acht moeten nemen om een actieve en transparante aanpak van tijdige zorgverlening te bevorderen. Ook deze Gedragsregels kunnen als handvatten dienst doen om een contracteerbeleid te ontwikkelen. Hieronder volgen de gedragsregels in het kort, voor een uitwerking verwijs ik u naar de circulaire van het CVZ van 19 december 2002, circulaire nr. 02/ De aanpak van het uitvoeringsorgaan / zorgkantoor moet actief en transparant zijn. Dat betekent onder andere dat het uitvoeringsorgaan / zorgkantoor al het nodige onderneemt om een goed beeld te krijgen van zorgvraag en aanbod; 2. Het uitvoeringsorgaan / zorgkantoor moet bemiddeling aanbieden. Als verzekerden knelpunten ondervinden bij de tijdige levering van zorg, moet het uitvoeringsorgaan / zorgkantoor hen via zorgbemiddeling ondersteunen; 3. Het uitvoeringsorgaan / zorgkantoor moet ertoe bijdragen dat de aanpak van wachttijden verder ontwikkeld kan worden. Dat betekent dat het uitvoeringsorgaan / zorgkantoor de nodige informatie moet verzamelen die het mogelijk maakt om de aanpak van tijdige zorgverlening te beoordelen en verder te ontwikkelen Gedragscode van de zorgverzekeraar Dit document bevat een aantal specifieke Gedragsrichtlijnen die betrekking hebben op de relaties die zorgverzekeraars en uitvoeringsorganen aangaan met verschillende groeperingen en individuen. Ten aanzien van de zorgaanbieders rust, blijkt uit het document, op de zorgverzekeraar de verplichting om bij de uitvoering van de wettelijke bepalingen dusdanige relaties met hen aan te gaan dat duurzame zorg voor de verzekerden optimaal beschikbaar is. Deze verantwoordelijkheid uit zich in een zorgvuldige keuze van zorgaanbieders, in heldere afspraken ten aanzien van kwaliteit en doelmatigheid, en in het gemeenschappelijk streven naar een beheersing van de kosten. Over de relatie tussen het uitvoeringsorgaan en de zorgaanbieder zijn in de Gedragscode Richtlijnen voor de zorgverzekeraar opgesteld. Deze luiden als volgt: Bij het al dan niet aangaan van overeenkomsten met zorgaanbieders betracht het uitvoeringsorgaan ten opzichte van de zorgaanbieder de vereiste zorgvuldigheid; circulaire CVZ 04/43 5

6 Als het uitvoeringsorgaan in het kader van de wettelijke verzekering geen overeenkomst met de zorgaanbieder wil sluiten, deelt hij aan de zorgaanbieder de redenen mee van zijn besluit; Bij de keuze van zorgaanbieders hanteert de zorgverzekeraar openbare, objectieve criteria; Bij het sluiten van contracten met zorgaanbieders houdt de zorgverzekeraar rekening met de wet- en regelgeving waaraan de zorgaanbieder is gebonden; De zorgverzekeraar maakt wijzigingen in zijn contracteerbeleid tijdig bekend aan de betrokken zorgaanbieders. In de Gedragscode wordt uitdrukkelijk vermeld dat de Gedragscode (en dus ook de daarin opgesomde Richtlijnen) kan worden betrokken bij de eventuele beoordeling van een geschil tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder bij de Commissie voor de Rechtspraak of de burgerlijke rechter. 8. Faciliteringsinstrumenten Zowel door Zorgverzekeraars Nederland als door andere organisaties zijn diverse instrumenten ontwikkeld die zorgkantoren faciliteren met betrekking tot de zorginkoop. Hieronder volgt een opsomming van deze handreikingen Kwaliteitskader AWBZ Het CVZ is op dit moment, met input van zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland, bezig met het maken van een kwaliteitskader voor de zorginkoop in de AWBZ. Dit kwaliteitskader is een instrument om het onderhandelen over kwaliteit van zorg te bevorderen en de uitvoering van de kwaliteitsafspraken met praktische instrumenten te ondersteunen. Het kwaliteitskader kan zorgkantoren ook ondersteunen bij het maken van een contracteerbeleid over de kwaliteit en het formuleren van kwaliteitseisen die in de overeenkomst met de zorgaanbieder worden vastgelegd. Het is de bedoeling het kwaliteitskader in oktober 2004 gereed te hebben Benchmarken Zorgkantoren Benchmarken is het systematisch vergelijken van prestaties en bedrijfsvoering van zorgkantoren met als doel het bieden van spiegelinformatie, waarmee aanknopingspunten voor verbetering mogelijk worden gemaakt. Spiegelinformatie wordt gemaakt met behulp van kengetallen en raadplegingen van belanghebbenden, waarbij nadrukkelijk wordt beoogd om zonder het stellen van normen een vergelijking tussen zorgkantoren mogelijk te maken. Voor de doelmatigheid van de taak van zorgcontractering door zorgkantoren, zijn er vier kengetallen ontwikkeld, waaronder het aantal zorgaanbieders en de totale zorgcapaciteit in de regio. Omdat de definities voor het formuleren van de kengetallen voor alle regio's worden gehanteerd, zijn de uitkomsten vergelijkbaar, ook bij verschillende regionale invulling. Mogelijk kan voor het inventariseren van de regionale zorgcapaciteit, informatie uit de benchmarking gehaald worden. Het eerste benchmarkonderzoek zal op zijn vroegst in het voorjaar van 2005 zijn afgerond en vervolgens in een rapport worden weergegeven. Zorgaanbieders Ook voor zorgaanbieders zijn benchmarks ontwikkeld. Hierin worden de prestaties en bedrijfsvoering van zorgaanbieders systematisch vergeleken, waarmee aanknopingspunten voor verbetering kunnen worden geïdentificeerd. Voor het beoordelen van de doelmatigheid van zorgaanbieders worden kengetallen gehanteerd die betrekking hebben op de productiviteit van de direct uitvoerende circulaire CVZ 04/43 6

7 medewerkers en de overhead van de organisatie. Voor het ontwikkelen van criteria van contractering en de beoordeling van zorgaanbieders kan de benchmark van zorgaanbieders ook voor de zorgkantoren een waardevol instrument zijn Spelregels voor de zorginkoop Zorgverzekeraars Nederland heeft zogenaamde 'spelregels voor de zorginkoop' voor zorgkantoren ontwikkeld. Het document bevat een overzicht van de meest gangbare relaties tussen functies en prestaties (producten). In het document verwijst ZN naar kengetallen die behulpzaam kunnen zijn bij de zorginkoop. Ook voor 2005 stelt ZN een dergelijke handreiking op CVZ-rapporten Het CVZ heeft ter facilitering van de uitvoering van de AWBZ de volgende rapporten uitgebracht die voor de zorgkantoren bruikbaar zijn om hun contracteerbeleid verder vorm te geven: Het CVZ-rapport van 27 november 2003 over het HHM-onderzoek naar de zorginkoop door zorgkantoren; De CVZ-uitvoeringstoets 'opheffing contracteerplicht extramurale zorg AWBZ' met als bijlage het KPMG-onderzoek naar de ontwikkeling van een concurrerend aanbod in zorgkantoorregio's. Deze uitvoeringstoets en het onderzoek zijn in verschillende bijeenkomsten met zorgkantoren besproken; Ter monitoring van de modernisering van de AWBZ heeft het CVZ de condities waaronder de nieuw toegelaten functiegerichte aanbieders AWBZ-zorg leveren, in kaart gebracht. Dit onderzoekrapport zal het CVZ onder de zorgkantoren verspreiden. 9. Consequenties van opheffing contracteerplicht per 1 september 2004 Vanaf de datum dat de contracteerplicht voor de AWBZ-zorg zonder verblijf wordt opgeheven, is het zorgkantoor niet langer verplicht om met elke zorgaanbieder een overeenkomst te sluiten. Vanwege het feit dat de overeenkomsten voor het jaar 2004 al voor 1 september 2004 (de mogelijke datum waarop de maatregel in werking treedt) met zorgaanbieders zijn gesloten, èn er van uitgaande dat zorgkantoren voor dat jaar daarmee reeds voldoende zorg hebben ingekocht, zullen de consequenties van het opheffen van de contracteerplicht voor het jaar 2004 nog zeer beperkt zijn. Een nieuwe zorgaanbieder kan vanaf 1 september 2004 een contract voor het jaar 2004 worden geweigerd vanwege het feit dat zorgkantoren voor dat jaar al voldoende zorg hebben ingekocht. Naast het opheffen van de contracteerplicht hebben zorgkantoren de komende jaren ook te maken met een beheerste groei van de AWBZ-uitgaven. De betekenis van deze beheerste groei van de AWBZ-uitgaven voor het op te stellen contracteerbeleid en de wijze waarop de komende jaren gecontracteerd dient te worden, zal mede afhankelijk zijn van keuzes die het kabinet maakt en die wellicht op Prinsjesdag bekend zullen zijn. Voor het jaar 2004 heeft de staatssecretaris bepaald dat er geen aanvullende afspraken meer kunnen worden gemaakt, omdat de financiële ruimte met de reeds gemaakte productieafspraken vrijwel geheel is ingevuld. Tegelijk wordt bescheiden ruimte gezocht voor 'onaanvaardbare situaties'. Namelijk situaties waarin, ondanks mogelijke herschikking van AWBZ-middelen binnen èn tussen gecontracteerde zorgaanbieders, nog hardnekkig lange wachttijden voor specifieke zorgvormen bestaan, met sterk nadelige gevolgen voor de betreffende verzekerden. Als dit laatste het geval is, zal VWS met het CTG nagaan of er ruimte is om eventuele nieuwe zorgaanbieders alsnog te contracteren voor het jaar circulaire CVZ 04/43 7

8 10. Tenslotte Tot zover enige informatie over de gevolgen van het opheffen van de contracteerplicht voor de extramurale zorg in de AWBZ. Met vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot mw. mr. M. Hulshof ( of College voor zorgverzekeringen dr. P.C. Hermans Algemeen Directeur circulaire CVZ 04/43 8

MANDAAT- EN VOLMACHTVERLENING/OVEREENKOMST INZAKE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN ZORGKANTOREN

MANDAAT- EN VOLMACHTVERLENING/OVEREENKOMST INZAKE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN ZORGKANTOREN MANDAAT- EN VOLMACHTVERLENING/OVEREENKOMST INZAKE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN ZORGKANTOREN De ondergetekenden, De zorgverzekeraars, als bedoeld in artikel 1, lid b, van de Zorgverzekeringswet, die zich

Nadere informatie

Zorgweigering en Zorgbeëindiging

Zorgweigering en Zorgbeëindiging Beschrijving Zorgweigering en Zorgbeëindiging Menzis zorgkantoren Enschede, april 2011 Februari 2012 1 Beschrijving te ondernemen stappen t.a.v. Zorgweigering en Zorgbeëindiging Juridisch kader: Art 7:460

Nadere informatie

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2013 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Procedure zorgweigering... 6 4. Procedure

Nadere informatie

Informatie over aanpassing van overeenkomsten in verband met het verdwijnen van de Wlz indiceerbaren uit de Wmo en de Jeugdwet

Informatie over aanpassing van overeenkomsten in verband met het verdwijnen van de Wlz indiceerbaren uit de Wmo en de Jeugdwet Informatie over aanpassing van overeenkomsten in verband met het verdwijnen van de 14.000 Wlz indiceerbaren uit de Wmo en de Jeugdwet 1. Algemeen Deze bijlage beschrijft een aantal mogelijkheden om de

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

REGELING VA/NR-100.048

REGELING VA/NR-100.048 Bijlage bij circulaire Care/ZK/06/2c REGELING Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars Gelet op de artikelen 31 en 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT):

Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT): Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT): Het doel van deze wet is dat ouderen met een blijvende somatische of psychogeriatrische beperking en mensen met blijvende verstandelijke, lichamelijke

Nadere informatie

reactie Zorgverzekeraars Nederland op consultatiedocument extramurale AWBZzorg

reactie Zorgverzekeraars Nederland op consultatiedocument extramurale AWBZzorg CTG / Zorgautoriteit i.o De heer mr. F.H.G. de Grave, voorzitter Postbus 3017 3502 GA Utrecht Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Wet AWBZ-zorg buitenland

Wet AWBZ-zorg buitenland Wet AWBZ-zorg buitenland Op 1 januari 2013 treedt de Wet AWBZ-zorg buitenland in werking. De regering treft met deze wet maatregelen om de mogelijkheden voor het inroepen van AWBZ-zorg in het buitenland

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.34 Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 bronnen Staatsblad 2011, 346 (Besluit van 27 juni 2011, houdende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Notitie. Reactie overeenkomst 2014 zorgkantoor - zorgaanbieder AWBZ, Versie modelovereenkomst 2013

Notitie. Reactie overeenkomst 2014 zorgkantoor - zorgaanbieder AWBZ, Versie modelovereenkomst 2013 Notitie Datum 11 februari 2013 Ons Kenmerk N08022013TD Onderwerp Commentaar model overeenkomst zorgkantoor zorgaanbieder AWBZ 2014 Contact mevr. mr. T.H.C. (Tineke) Donga-Freling Telefoon 030-27 39 624

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 994 Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 994 Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, eerste lid van de Ziekenfondswet; De Raad van State gehoord (advies van.., nummer..); Hebben goedgevonden en verstaan:

Gelet op artikel 11, eerste lid van de Ziekenfondswet; De Raad van State gehoord (advies van.., nummer..); Hebben goedgevonden en verstaan: Besluit van houdende vaststelling van de wijze waarop de hoogte van de restitutie, bedoeld in artikel 11 van de Ziekenfondswet, wordt vastgesteld (Vergoedingsbesluit Ziekenfondswet) Op de voordracht van

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. BESLUIT Nummer 2600/ 41 Betreft zaak: Ralet vs CZ en VGZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar gericht tegen zijn besluit van

Nadere informatie

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Raamovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN I II Gemeente Wageningen, hierna te noemen: Opdrachtgever ; Zorgaanbieder @@ naam @@ statutair gevestigd te @@ plaatsnaam @@, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; de ondergetekenden

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014 OVEREENKOMST 2014 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: Januari 2014 Overeenkomst AWBZ t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2014 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2631 Vragen van het lid

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij brief van 21 oktober 2002 heeft P. Abegg tegen dit besluit bezwaar gemaakt.

BESLUIT. 2. Bij brief van 21 oktober 2002 heeft P. Abegg tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2960/ 24 Betreft zaak: Abegg - CZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het tegen zijn

Nadere informatie

2. Onderhandelen met behulp van een zorgmakelaar in de praktijk

2. Onderhandelen met behulp van een zorgmakelaar in de praktijk Wijziging van paragraaf 3.4.2. van de Richtsnoeren voor de zorgsector met betrekking tot het onderhandelen van de zorgaanbieder met behulp van een zorgmakelaar 1. Considerans 1. In de op 14 oktober 2002

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

1. In artikel 15a, eerste lid, wordt daartoe toestemming heeft gegeven vervangen door: daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

1. In artikel 15a, eerste lid, wordt daartoe toestemming heeft gegeven vervangen door: daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 33 509 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen...2. 2. Financiële verantwoording...5. 3. Bestuurlijke verantwoording...7. 4. Aanleveringsprocedure... 18

1. Algemene bepalingen...2. 2. Financiële verantwoording...5. 3. Bestuurlijke verantwoording...7. 4. Aanleveringsprocedure... 18 26032568.doc Handleiding financiële verantwoording zorgkantoren 2006 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen...2 1.a. Wettelijk kader... 2 1.b. Verantwoordingsstructuur... 3 2. Financiële verantwoording...5

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011. Inleiding

Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011. Inleiding Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011 Inleiding De afgelopen jaren is veel te doen geweest over de inzet van zelfstandige zorgverleners in de thuiszorg.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5518/ 16 Betreft

Nadere informatie

de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten)

de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten) de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten) Jac Rinkes Workshop SKGZ 3-10-13 Zorgverzekeringswet Artikel 13 1.

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 BELEIDSREGEL Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen?

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen? Q&A s zorggroepen Algemeen 1. Wat is een zorggroep? De NMa en de NZa achten een zorggroep aanwezig als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gecreëerd om een coördinerende rol te spelen op het

Nadere informatie

Inkoopproces thuiszorg

Inkoopproces thuiszorg Rapport Oktober 2003 Publicatienummer 18 Uitgave College van toezicht op de zorgverzekeringen Postbus 324 1110 AH Diemen Telefoon (020) 79 78 000 Fax (020) 79 78 111 E-mail info@ctz.nl Internet www.ctz.nl

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars

De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars Marktwerking Als gevolg van de door de overheid gewenste marktwerking in de zorg is de regierol van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044

ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Inkoop ADHD ziekenhuiszorg voor de Jeugd in 2015 uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044 bijlage(n)

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, wijziging prothesemaker Zaaknummer : ANO07.369 Zittingsdatum : 21 november 2007 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: ANO07.369 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN GEZAMEIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN "1. De vandaag vastgestelde verordening betreffende de uitvoering van de mededingingsregels

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland nr: 36 5 september 2012 Rouvoet: Ouderenzorg hoort bij zorgverzekeraars Vrijwel alle politieke partijen willen in de komende regeerperiode de ouderenzorg, inclusief verpleging

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

Juridisch instrumentarium HOZ

Juridisch instrumentarium HOZ Juridisch instrumentarium HOZ Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg (Wet HOZ) Op 1 februari 2005 is de Wet Herziening overeenkomstenstelsel zorg (gedeeltelijk) in werking getreden (Besluit van 25 januari

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017

Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017 De ondergetekenden: Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017 De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities 1.1 Patiënt: onder Patiënt wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger inzake

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D Zaak : Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, hardheidsclausule Zaaknummer : 2009.02198 Zittingsdatum : 26 mei 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2. Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07. Kenmerk Afdeling/Behandelaar Doorkiesnummer

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07. Kenmerk Afdeling/Behandelaar Doorkiesnummer Aan de uitvoeringsorganen Ziekenfondswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07 Onderwerp Getrouwheidsonderzoek hogekostenverevening 2003 Ingangsdatum

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer 1060: Van Wieringen tegen Zorg en Zekerheid

BESLUIT. Zaaknummer 1060: Van Wieringen tegen Zorg en Zekerheid BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq

Nadere informatie

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform)

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform) Algemene bepalingen eerste lijn Paramedie Versie 1.0 april 2017 Uitgangspunten De algemene bepalingen eerstelijnszorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar eerstelijnszorg

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Doorkiesnummer:

Doorkiesnummer: CTG/ZAio t.a.v. drs. C. van Gent Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Onze referentie: SB/GF/FS/05.U.00565 Bunnik, 6 juni 2005 In behandeling bij: drs. G. Fidder Doorkiesnummer: 030-6 59 63 58 Onderwerp: Consultatiedocument

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren.

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren. REGELING Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37 lid 1 onder d, 39 lid 2 en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft

Nadere informatie