Uitvoeringstoets Regeling aanpak wanbetalersproblematiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringstoets Regeling aanpak wanbetalersproblematiek"

Transcriptie

1 Rapport Uitvoeringstoets Regeling aanpak wanbetalersproblematiek Op 20 oktober 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 266 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus AH Diemen Fax (020) Internet Volgnummer Afdeling Auteurs Doorkiesnummer Tel.(020) v3 POU M. den Besten, R. Langenberg, G. Miltenburg, R. Warmerdam

2 Inhoud: 1.Inleiding SamenvattingbeleidsvisieVWS AlgemenebevindingenCVZ GlobaleaanpakinningpremiedoorCVZ Aantallen Externegegevensuitwisseling Gefaseerdeinvoering Premiecompensatie BeleidsregelsCVZ Kosten Monitoring Conclusies...10 Bijlage:procesinningbestuursrechtelijkepremie...11

3 1. Inleiding Wanbetalers: aanpassing ZVW Bijbriefvan16juli2008(kenmerkZ/F )heeftde minister van VWS het College voor zorgverzekeringen(cvz) verzocht om een uitvoeringstoets uit te brengen over de voorgestelde wijzigingen in de wet- en regelgeving ten aanzien van de wanbetalers Zorgverzekeringswet(hierna: de regeling). Dit verzoek vloeit voort uit eerdere beleidsvisies van de minister om, uit het oogpunt van handhaving van de solidariteit, wanbetalers met behulp van passende wet- en regelgeving te manen tot betaling van de nominale premie Zvw. CVZ int premie In de voorgestane wijzigingen in wet- en regelgeving wordt het CVZ aangewezen als uitvoeringsorgaan voor de inning van de zogeheten bestuursrechtelijke premie Zvw. Daartoe wordt aanpassing voorzien van de Zorgverzekeringswet en de Regeling zorgverzekering. Op basis daarvan stelt het CVZ nadere Beleidsregels voor de uitvoering vast. Het uitbrengen van deze toets heeft niet, zoals de minister eerder verzocht, medio september plaatsgevonden. Dit komt omdat na het verzoek van juli jl. belangrijke aanpassingen zijn aangebracht in de concept regeling naar aanleiding van het advies van de Raad van State. Deze aanpassingen, verwerkt in de aanbieding van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer (Kamerstuk nr , 17 oktober 2008), zijn betrokken in de onderhavige toets. In het navolgende is eerst een samenvatting opgenomen van de beleidsvisie, gevolgd door enkele algemene bevindingen vanhetcvz.daarnaschetsthetcvzophoofdlijnenhet uitvoeringsproces en worden diverse onderdelen nader toegelicht, zoals de gegevensuitwisseling, de fasering bij de start van de regeling en de premiecompensatie. Over de uitvoering van de wanbetalersregeling heeft het CVZ in januari 2008 een concept business case uitgebracht die ook is afgestemdmetuwvensvb.diebusinesscaseisdoorde ontwikkelingen nadien op onderdelen niet meer toepassing. De belangrijkste wijzigingen die in de voornemens zijn opgetreden, zijn in de nu voorliggende uitvoeringstoets betrokken. Betrokken partijen Bij het uitbrengen van rapportages consulteert het CVZ voorafgaand daaraan de betrokkenen veldpartijen. In dit geval heeft dat door de beperkte tijd niet vooraf kunnen plaatsvinden. Het CVZ stuurt de bij deze regeling meest betrokken partijen(zn, NPCF, UWV, SVB, Belastingdienst, CJIB, NZa) deze rapportage toe voor commentaar. De eventuele reacties daarop worden nagezonden. 1

4 2. Samenvatting beleidsvisie VWS Belangrijkste maatregelen In de concept Regeling schetst de minister samengevat de volgende maatregelen: 1. Verzekerden met een achterstand van twee maanden indebetalingvandenominalepremiedienendoorde zorgverzekeraar een betalingsregeling aangeboden te krijgen, zonodig onder verwijzing naar mogelijkheden van schuldhulpverlening; 2. Bijeenachterstandvanviermaandenwijstde zorgverzekeraar de verzekerde op de voorgenomen meldingaanhetcvzvoordebroninhoudingvande zogeheten bestuursrechtelijke premie op het inkomen; 3. Nazesmaandenachterstandvolgtdemeldingdoorde zorgverzekeraar aan het CVZ; 4. De bestuursrechtelijke premie ad 130% van de standaardpremie wordt door middel van broninhouding op het loon of de uitkering ingehouden enafgedragenaanhetcvz,danwelmetbehulpvan het CJIB geïncasseerd; 5. Voor uitkeringen op minimumniveau wordt de reguliere broninhouding van de bestuursrechtelijke premiebeperkttot100%,hetrestantad30%wordtzo mogelijk- via het incassotraject geïnd; 6. Zonodig vindt omleiding van de zorgtoeslag vanuit de Belastingdienst naar het CVZ plaats; 7. De zorgverzekeraar ontvangt wegens de derving van de nominale premie vanaf de zesde maand een (premie)compensatie; 8. Zolang de bestaande premieschuld en daarmee samenhangende kosten bij de zorgverzekeraar nog niet is voldaan, blijft de verzekerde in het bestuursrechtelijke premieregime bij het CVZ. Met deze gecombineerde maatregelen van preventieve en corrigerende aard beoogt de minister het aantal verzekerden met een betalingsachterstand substantieel terug te dringen. 3. Algemene bevindingen CVZ Met de huidige concept Regeling wordt in belangrijke mate tegemoet gekomen aan eerdere knelpunten die het CVZ voorzag bij het uitbrengen van de business case over de wanbetalersproblematiek(januari 2008, zie inleiding). Effect betalingsregeling op omvang Zo zal door een actieve uitvoering van het aanbieden van betalingsregelingen door de zorgverzekeraar een deel van de problematiek van betalingsachterstand vroegtijdig kunnen wordenverholpen,metnamevoordegroepmeteennog relatief korte betalingsachterstand. Dit zal een positief effect kunnen hebben op de uiteindelijke instroom in het 2

5 populatie bestuursrechtelijke premieregime. Een betalingsregeling als zodanig zal mogelijk minder effectief zijn in situaties dat sprake is van een langdurige en inmiddels omvangrijke achterstand; voor deze harde kern kan daarentegen schuldhulpverlening enig uitzicht bieden op wegwerking van de premieschulden. Het CVZ verwacht dat verhoudingsgewijs eenaanzienlijkdeelvandehardekernzalinstromeninhet bestuursrechtelijke premieregime. Enkele cijfers hierover zijn opgenomen in paragraaf 5. Bescherming minima Mogelijkheid Verhaal zonder dwang Eerder heeft het CVZ aangegeven, gezien de massaliteit en geautomatiseerde inrichting van de uitvoering, geen inkomenstoets te kunnen uitvoeren met het oog op minimaal vereiste netto inkomen als gevolg van de opslag van 30%. Hieraanisnuinderegelingtegemoetgekomendooropte nemen bij welke specifieke uitkeringen de broninhouding wordt beperkt tot 100% van de standaardpremie volgens de wet op de zorgtoeslag. Dit garandeert dat deze betrokkenen, alsgevolgvandeopslagvan30%,nietonderhetsociaal minimum terecht komen. Voor deze groepen, en ook voor overige personen waar de bestuursrechtelijke premie niet of slechts gedeeltelijk door broninhouders is geïnd, wordt(het restant van) de bestuursrechtelijke premie geïnd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau(CJIB). Gezien ook de massaliteit van dat incassotraject geeft het CVZ in overweging om te bezien of een wettelijke mogelijkheid van verhaal zonder dwang gerealiseerd kan worden. Daarbij kan zonder de(kosten van een) deurwaarder en betekening van een dwangbevel verhaal worden gepleegd op de positieve rekening-courant van de betrokkene om zijn(restant)schuld van de bestuursrechtelijke premie te voldoen. Deze mogelijkheid bestaat reeds bij de uitvoering van de zogenoemde wet Mulder(strafrecht). Naast een hogere opbrengst voor het Zorgverzekeringsfonds is het voordeel van deze constructie voor de burger dat deze niet hoeft te worden geconfronteerd met(aanzienlijke) deurwaarderskosten. Aanlevering individuele gegevens Splitsing polis nodig Broninhouding van bestuursrechtelijke premie op het inkomen vereist dat de aanmelding door de zorgverzekeraar op individueel persoonsniveau plaatsheeft. Ter waarborging van het besteedbare inkomen, en ter vermijding van inhoudelijke inkomensonderzoeken, kan namelijk slechts één bestuursrechtelijke premie op één inkomensbron worden ingehouden. In meerpersoonshuishoudens, waar sprake kan zijn van één verzekeringsnemer(polishouder) voor meerdere personen, zal de zorgverzekeraar zonodig nog een splitsing van de polis moeten toepassen om de individuele aanlevering van persoonsgegevens, en daarmee individuele broninhouding, mogelijk te maken. Wanneer de splitsing niet of niet tijdig wordt gerealiseerd, is broninhouding voor de overige personen niet mogelijk en resteert voor hen slechts het incassotraject CJIB. 3

6 4. Globale aanpak inning premie door CVZ HetCVZgaatbijdeaanpakervanuitdatersprakeisvaneen volledig werkend voortraject bij de zorgverzekeraars gericht op minimalisering van de instroom wanbetalers in het bestuursrechtelijke regime. Ook moet het CVZ er bij de instroom zonder onderzoek vanuit kunnen gaan dat de overdracht door de zorgverzekeraars naar het bestuursrechtelijke regime op goede gronden en zorgvuldig is gebeurd. Bezwaren tegen de melding aan het CVZ zullen door de zorgverzekeraars in behandeling moeten worden genomen. Inningstraject premie Restant via CJIB Op hoofdlijnen ziet het vervolgtraject er als volgt uit. De zorgverzekeraar levert de persoonsgegevens van de wanbetaler aan het CVZ. Na ontvangst van de aanmelding door de zorgverzekeraar volgt inkomensbronnenonderzoek met behulp van de polisadministratie bij het UWV. Zodra het inkomenbekendisvolgteenberichtnaardewerkgeverofde uitkeringsinstantie dat met ingang van de volgende maand de bestuursrechtelijke premie dient te worden ingehouden op het netto-inkomen, en moet worden afgedragen aan het CVZ. De betrokken burger en zijn werkgever worden door middel van een beschikking geïnformeerd. Waarhetloonofdeuitkeringtoereikendis,wordtde bestuursrechtelijke premie op het inkomen ingehouden. Waar dit niet toereikend is, wordt de eventuele zorgtoeslag omgeleid naar het CVZ. Eventuele restanten worden geïncasseerd via het CJIB. Bij onvoldoende inbaarheid van de restantschuld voorziet het CVZ, met het oog op de uiteindelijk gewenste beëindiging van het bestuursrechtelijke premieregime, in kwijtschelding op basis van nader vast te stellen beleidsregels. Deze beleidsregels dienen bij te dragen aan het gewenste effect van de regeling, te weten het terugdringen van het aantal wanbetalers en het bevorderen van de solidariteit. Het vooruitzicht van latere kwaijtschelding mag echter geen negatieve prikkel vormen om onvoldoende medewerking aan debroninhoudingteverlenen.vanbelangisdanookdatdeze verantwoordelijkheid, zoals ook door VWS voorgesteld, in de regeling wordt opgenomen. De uitvoering van de werkprocessen vindt zo veel mogelijk plaats met behulp van geautomatiseerde systemen; met de grotere ketenpartijen(verzekeraars, UWV, SVB, Belastingdienst, CJIB) vindt geautomatiseerde uitwisseling van gegevens plaats met behulp van RINIS. Een goede uitvoering door het CVZ heeft dan ook een sterke afhankelijkheid van deze ketenpartijen. 4

7 In de bijlage is een processchema opgenomen van het inningtraject van de bestuursrechtelijke premie. 5. Aantallen Bij aanvang , gevolgd door per maand Er is momenteel sprake van circa wanbetalers met een premieachterstand van meer dan zes maanden(bron: CBS).Hetisechternietdehelegroepdietoetreedttothet bestuursrechtelijke premieregime. De instroom wordt in belangrijke mate bepaald door de effectiviteit van de door de zorgverzekeraars voorafgaand aangeboden betalingsregeling. Binnen het totaal van bevindt zich een groep van circa wanbetalers die reeds vanaf 2006 een betalingsachterstand heeft(de harde kern). Het aanbieden van een betalingsregeling zal op deze categorie, gezien de omvang van de opgelopen schuld, een beperkt effect hebben. Ook voor de mensen met een korte betalingsachterstand zal een betalingsregeling niet altijd volledig effectief zijn. Deze combinatie leidt het CVZ tot de ruwe schatting dat bij aanvang van de uitvoering van de regeling rekening gehouden moet worden met een instroom in het bestuursrechtelijke regime van circa personen, gevolgd door een maandelijkse structurele instroom van nieuwe wanbetalers. Polissplitsing leidt tot maximale bronheffing Bij een groep van wanbetalers in het bestuursrechtelijkeregimekan(maximaal) 19,5mln.premie per maand worden gevorderd( x 130% standaardpremie). Bij de vraag welk deel daarvan via bronheffing binnenkomt, dan wel via het incassotraject CJIB, is van wezenlijk belang dat de polissen door de zorgverzekeraar voordien gesplitst zijn. Uitgaande van gesplitste polissen, waarbij individuele vorderingen mogelijk zijn, kunnen personen op grond van voldoende inkomensbronnen, in de bronheffing betrokkenworden(vordering 15,4mln.permaand).Het restantaanvorderingentergroottevan 3,6mln.verloopt dannogviahetcjib,encirca 0,5mln.wordtaanzorgtoeslag vanuit de belastingdienst omgeleid naar het CVZ. Wegwerken dubbele inschrijvingen Voor een goede en zorgvuldige uitvoering, en ter voorkoming vandubbeleheffingencompensatie,ishetvanbelangdatde bestaande dubbele inschrijvingen in de Zvw-populatie bij aanvang van de regeling geheel zijn weggewerkt door de zorgverzekeraars. 6. Externe gegevensuitwisseling De voorbereiding en latere uitvoering staat in het teken van externe gegevensuitwisseling. De aanmeldingen komen vanuit 5

8 Bestuurlijk vastleggen de zorgverzekeraars via de Stichting Sectoraal Aanspreekpunt Zorgverzekeringen(SA-Z) naar het CVZ. Dit wordt gevolgd door een controle in de UWV-polisadministratie op de beschikbaarheid van inkomensbronnen. Er vindt een controle viahetgbaplaatsopnawgegevens,waarnadeburgerende inkomstenbron worden geïnformeerd over de broninhouding, gevolgd door financiële afdracht aan het CVZ. Ook het incassotraject met behulp van het CJIB voorziet in digitale uitwisseling van persoons- en schuldgegevens. De gegevensuitwisselingen met de grotere organisaties in dit verband(uwv, SVB, Belastingdienst, CJIB) zullen met behulp van bestuurlijke afspraken dan wel overeenkomsten worden vastgelegd. Dit sluit aan bij de uitvoeringstoetsen die het UWV en de SVB in dat verband hebben uitgebracht. Voorts zal de Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet worden geactualiseerd, evenals zonodig de daarop gebaseerde bewerkersovereenkomst tussenhetcvzensa-z. Tenslottezal,ineenlaterefase,wanneerookdewetgeving rond de opsporing van onverzekerden van kracht is, in het bijzonder worden bezien of er verdere harmonisatie en synergie mogelijk is in het gegevensverkeer met de SVB, waaronder de beschikbaarheid van NAW-gegevens voor de AWBZ-verzekerdenadministratie. 7. Gefaseerde invoering Het CVZ bereidt zich voor op een fasegewijze invoering van de regeling. Dit is ingegeven door de verwachting dat veel wanbetalers zullen reageren op de broninhouding wat een grotedruklegtopde1 e lijnsklantcontacten.eenzorgvuldige en klantgerichte behandeling zijn daarbij wezenlijk. In dat licht zal de gefaseerde invoering zo kort mogelijk worden gehouden. VWS heeft de verwachting uitgesproken dat door het traject van de parlementaire behandeling de regeling niet voor 1maart2009vankrachtwordt.HetCVZverwachtdatde zorgverzekeraars daarna starten met het aanbieden van de betalingsregeling na 2 maanden betalingsachterstand. Aanmelding als wanbetaler bij het CVZ kan eerst nadat de tussenliggende periode(tussen aanbieden betalingsregeling en melding als wanbetaler) is verstreken; deze tussenliggende bedraagt tenminste 4 maanden, nog afgezien van de opschortende effecten die ontstaan als gevolg van bezwaar en beroep. Uitvoering per 1juli2009,zes maanden fasering Het CVZ bereidt zich voor op eerste aanmeldingen van de verzekeraars vanaf juli 2009, waarna de broninhouding gefaseerd gaat starten. Gezien de massaliteit van eerste aantallen zullen de zorgverzekeraars niet allemaal tegelijk in 6

9 staat zijn om per medio 2009 alle bestaande wanbetalers aan het CVZ te leveren. Dit leidt tot een gefaseerde aanlevering van aantallen vanuit de verzekeraars, zodat het CVZ verwacht in de daarop volgende zes maanden stapsgewijs te kunnen starten met de feitelijke broninhouding. Bij een start van de noodzakelijke broninhouding van een potentiële groep van burgers, kan het CVZ de broninhouding voor maximaal personen per maand starten. Deze maximering wordt ingegeven door de noodzakelijke beheersing en regulering van klantcontacten(burgers en broninhouders). Mochten de eerste aanmeldingen de per maand overschrijden, dan wordt de bronheffing tot dit aantal gemaximeerd, waarna dit na zes maanden is opgelopen tot de verwachte (aangevuld tot door de maandelijks nieuwe gevallen). Als gevolg hiervan worden de door de zorgverzekeraars aangeleverde wanbetalers gefaseerd in een half jaar tijd in het bestuursrechtelijke regime getrokken. 8. Premiecompensatie Compensatie vanaf zes maanden Zorgverzekeraars worden als tegemoetkoming voor het in verzekering en dekking houden van wanbetalers gecompenseerd voor premiederving. De uitvoering van deze al bestaande compensatieregeling zal met de start van de wanbetalersregeling wijzigen. Het CVZ zal zorgverzekeraars dan voor iedere aangemelde wanbetaler compenseren met de rekenpremie. Compensatie is slechts mogelijk voor premieschulden die een betalingsachterstand van zes maanden overschrijden. In gevallen waarin wanbetalers later voor het bestuursrechtelijke regime worden aangemeld als gevolg van de looptijd van bezwaarprocedures, verleent het CVZ compensatie met terugwerkende kracht. Het CVZ stort de op grond van de wanbetalersregeling te innen bestuursrechtelijke premies in het Zorgverzekeringsfonds. Hierdoor ontstaat een zekere mate van dekking voor de compensatie aan de zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers. HetisdetaakvandeNZaomeroptoetezieneroptoedatde zorgverzekeraar zich houdt aan de voorwaarden om recht te hebben op compensatie. Tot op heden vindt vaststelling van de premiecompensatie jaarlijksplaatsopbasisvaneenopgaafvande zorgverzekeraars van hun aantallen wanbetalers en het totale aantal dagen betalingsachterstand. De afrekenmomenten vallen samen met de afrekening voor de vereveningsbijdrage. Voor de categorisering en bepaling van de premieachterstand in dagen moeten zorgverzekeraars een aantal stapsgewijze berekeningen per wanbetaler uitvoeren. Als gevolg van de start van de wanbetalersregeling kan de uitvoering van de 7

10 Compensatie koppelen aan wanbetalers premiecompensatie sterk vereenvoudigen. De berekening van de compensatie kan plaatsvinden op basis van de actuele wanbetalersgegevens in de eigen database van het CVZ voor de bestuursrechtelijke premieheffing. Er bestaat dan geen afhankelijkheid meer van een jaaropgaaf van verzekeraars. De premiecompensatie is per verzekeraar per maand te bepalen door in het wanbetalerssysteem vast te stellen hoeveel verzekerden voor het bestuursrechtelijke regime zijn aangemeld. Voor al zijn aangemelde verzekerden in een bepaalde maand ontvangt de verzekeraar premiecompensatie. De aan- en afmeldingen door verzekeraars vormen dus de basis voor zowel de bestuursrechtelijke premie-inning als de premiecompensatie. Deze meldingen zijn voor het CVZ een gegeven, het CVZ toetst niet de juistheid daarvan. Nader overleg nodig over de uitvoering Bijzondere aandacht is nodig voor enkele problemen die samenhangen met de uitvoering van de premiecompensatie, zowel onder de oude als de nieuwe regeling. Dit betreft onder meer: deovergangvanoudenaarnieuwecompensatieregeling; detoerekeningvanaflossingennaardeopenstaande schuld met het oog op de premiecompensatie; decompensatievoordeoverigeverzekerdenvande verzekeringsnemer, die nog niet zijn aangemeld als eigenstandige wanbetaler. Gezien de complexiteit van deze uitvoeringsaangelegenheden wordt hiervoor een afzonderlijke notitie opgesteld ten behoeve van ambtelijk overleg met VWS. 9. Beleidsregels CVZ Kwijtschelding Het CVZ stelt nadere beleidsregels op voor onder meer de wettelijke mogelijkheid van kwijtschelding van restanten bestuursrechtelijke premie bij het beëindigen van de wanbetalerstatus. Een nog openstaande schuld aan het CVZ van bestuursrechtelijke premie vormt geen belemmering om weer terug te keren in het gewenste privaatrechtelijk premieregime, mits de verzekerde zijn schuld aan de zorgverzekeraar heeft voldaan. Naast de mogelijkheid van kwijtschelding is het CVZ, in overleg met VWS, voornemens om nadere beleidsregels op te stellen voor onder meer: deuitvoeringvandeaan-enafmeldingenvanuitde zorgverzekeraars aan het CVZ; deuitsluitingvanbronheffingopbepaaldeinkomsten; dewerkwijzenbijhetcvzendeafsprakenmetde Belastingdienst(omleiding zorgtoeslag) en het CJIB (overdrachts- en incassoaangelegenheden); aspectenophetgebiedvandeeindafrekening,invordering van restschulden en afschrijving; dewerkwijzebijbehandelingvanbezwaar. 8

11 10. Kosten Ten aanzien van de kosten van implementatie en uitvoering verwijst het CVZ naar het onlangs ingediende Jaarplan plus begroting 2009, die ter goedkeuring voorligt bij de Minister. OverdekostenvanhetincassotrajectviahetCJIBkanopdit moment nog geen uitsluitsel worden gegeven. In november 2008 wordt van het CJIB een begroting daarvoor verwacht. 11. Monitoring Generieke rapportages In de eerdere business case wanbetalers is de noodzaak onderstreept van een monitoringprogramma om de resultaten van het uitvoeringsproces wanbetalers te volgen en waar nodig te kunnen bijsturen. Het CVZ is vervolgens gaan werken aan de ontwikkeling van een concept-rapportageset die- op verschillend aggregatieniveau- sturingsinformatie levert over input, output, doelmatigheid en doeltreffendheid. Een eerste voorbeeldrapportage wanbetalers op strategisch niveau is inmiddels voorgelegd aan VWS. Als onderdeel van het meeromvattende programma ontwikkeling uitvoeringstaken vindt thans een herijking plaats van het binnen het CVZ gehanteerde besturingsmodel. Een van de doelstellingen daarbij is om zoveel mogelijk te streven naar een generieke rapportagestructuur voor de verschillende uitvoeringsprocessen. Deze doelstelling ligt in het verlengde van de doelstelling om de uitvoeringsprocessen zoveel mogelijk generiek in te richten, ondersteund door een standaardapplicatie. De komende maanden zal daarom ook worden gewerkt aan een generiek monitoringformat dat niet alleen kan worden gebruikt voor de uitvoeringstaak wanbetalers, maar bijvoorbeeld ook voor de uitvoeringstaak gemoedsbezwaarden of illegalen. Onderzoek kenmerken wanbetalers Een ander voorzien element binnen de beleidsinformatievoorziening betreft het periodiek verschaffen van inzicht in de sociale achtergrondkenmerken van de wanbetalersendetrendsdiezichindesamenstellingvande wanbetalerspopulatie voordoen. Inmiddels maakt VWS afspraken met het Centraal Bureau voor de Statistiek om periodiek in deze beleidsinformatiebehoefte te voorzien. Om informatie te kunnen genereren over de ontwikkelingen binnen de wanbetalerspopulatie en de effecten van het bestuursrechtelijke premieregime is vanzelfsprekend een initiële nulmeting aangewezen. HetCVZadviseertudanookhetCBSteverzoekeneen dergelijke meting te verrichten rond de datum van inwerkingtreding van de wanbetalersregeling. De 9

12 bestuursrechtelijke premieheffing door het CVZ start immers enkele maanden daarna. 12. Conclusies Hieronder staan de belangrijkste conclusies van het CVZ over de uitvoerbaarheid van de wanbetalersregeling. De regeling wordt uitvoerbaar geacht, maar het CVZ wijst wel op het volgende: Debeperkteeffectenvanaanbiedingvan betalingsregelingen, hetgeen zal leiden tot een substantiële instroom van wanbetalers in het premieregime; DesterkeafhankelijkheidvanhetCVZvandetijdigheiden kwaliteit van aanmeldingsgegevens vanuit de zorgverzekeraars en de verwerkingsmogelijkheden van bronheffing en incasso door respectievelijk de broninhouders en het CJIB; Hetbezienvandemogelijkheidomverhaalzonderdwang indewetoptenemen; Denoodzaakvanindividuelegegevensaanleveringvoor een maximale bronheffing, dit vereist polissplitsing; Defeitelijkebroninhoudingzaleerststarten4maandenna inwerkingtreding van de wet en is afhankelijk van de instroom vanuit verzekeraars; Denoodzakelijkefaseringindestartvande broninhouding, waarbij het CVZ gedurende een halfjaar maximaal personen per maand in behandeling zal kunnen nemen; Uitvoeringsaspectenronddepremiecompensatie,ditvergt nader overleg. Methetoogopdelatereuitvoeringvanafmedio2009zullen nogveleopenstaandepunten,inoverlegmetvwsende ketenpartijen, nader geregeld moeten worden. Het CVZ zal hiervan periodiek verslag uitbrengen. Hoogachtend, dr. P.C. Hermans Voorzitter Raad van Bestuur 10

13 Bijlage: proces inning bestuursrechtelijke premie 11

Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen Rapport Jaarverslag 2007 Op 15 maart 2008 uitgebracht aan de minister van VWS Publicatienummer Uitgave Volgnummer Afdeling College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten!

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! oktober 2013 Opdrachtgever: Ministerie van VWS dr. Nadja Jungmann drs. Maarten Werksma Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Een overzicht van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Bijgaand treft u aan de antwoorden

Nadere informatie

Zorg Verzekerd. De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek.

Zorg Verzekerd. De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek. Zorg Verzekerd De invoering van de Zorgverzekeringswet en potentiële onverzekerden; Verslag van een VWS-onderzoek. Den Haag, 12 december 2005 Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter werkgroep... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Raadsvergadering van 24 januari 2006 Agendapunt 12. Evaluatie, wijziging en uitbreiding collectieve zorgverzekering Schiermonnikoog, 12 januari 2006

Raadsvergadering van 24 januari 2006 Agendapunt 12. Evaluatie, wijziging en uitbreiding collectieve zorgverzekering Schiermonnikoog, 12 januari 2006 1 Raadsvergadering van 24 januari 2006 Agendapunt 12 Onderwerp: Evaluatie, wijziging en uitbreiding collectieve zorgverzekering Schiermonnikoog, 12 januari 2006 Aan de Gemeenteraad A EVALUATIE COLLECTIEVE

Nadere informatie

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Parlementaire geschiedenis Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Van 1 april 1991 tot 1 januari 2008 2 Van 1 januari 2008 tot

Nadere informatie

Invoering Wia. Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Invoering Wia. Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Invoering Wia Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Invoering Wia Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Inspectie Werk en Inkomen Invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013

33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013 33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013 MEMORIE VAN ANTWOORD ALGEMEEN Met belangstelling heb ik kennis

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

Terugvordering en incasso

Terugvordering en incasso Opdrachtgever Inspectie SZW Opdrachtnemer Inspectie SZW Onderzoek Terugvordering en incasso Einddatum 26 april 2013 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Terugvordering en incasso Doel

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) Memorie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37c 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2012

Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2012 Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2012 Vereveningsonderzoek en compensatie eigen risico (CER) februari 2014 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 17 1.1 Doelstelling

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag

Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag prof dr W.P.M.M. van de Ven 1 prof dr F.T. Schut 1 mr dr H.E.G.M. Hermans 1 dr J.D. de Jong 2 drs M. van der Maat 2 mr drs R. Coppen 2 prof dr P.P.

Nadere informatie

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Inzet reïntegratieinstrumenten en -voorzieningen door UWV Inspectie Werk en Inkomen Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Aan deze rapportage hebben meegewerkt: Dhr. A. Lucas Dhr.

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 762 Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

Nadere informatie