Uitvoeringstoets Regeling aanpak wanbetalersproblematiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringstoets Regeling aanpak wanbetalersproblematiek"

Transcriptie

1 Rapport Uitvoeringstoets Regeling aanpak wanbetalersproblematiek Op 20 oktober 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 266 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus AH Diemen Fax (020) Internet Volgnummer Afdeling Auteurs Doorkiesnummer Tel.(020) v3 POU M. den Besten, R. Langenberg, G. Miltenburg, R. Warmerdam

2 Inhoud: 1.Inleiding SamenvattingbeleidsvisieVWS AlgemenebevindingenCVZ GlobaleaanpakinningpremiedoorCVZ Aantallen Externegegevensuitwisseling Gefaseerdeinvoering Premiecompensatie BeleidsregelsCVZ Kosten Monitoring Conclusies...10 Bijlage:procesinningbestuursrechtelijkepremie...11

3 1. Inleiding Wanbetalers: aanpassing ZVW Bijbriefvan16juli2008(kenmerkZ/F )heeftde minister van VWS het College voor zorgverzekeringen(cvz) verzocht om een uitvoeringstoets uit te brengen over de voorgestelde wijzigingen in de wet- en regelgeving ten aanzien van de wanbetalers Zorgverzekeringswet(hierna: de regeling). Dit verzoek vloeit voort uit eerdere beleidsvisies van de minister om, uit het oogpunt van handhaving van de solidariteit, wanbetalers met behulp van passende wet- en regelgeving te manen tot betaling van de nominale premie Zvw. CVZ int premie In de voorgestane wijzigingen in wet- en regelgeving wordt het CVZ aangewezen als uitvoeringsorgaan voor de inning van de zogeheten bestuursrechtelijke premie Zvw. Daartoe wordt aanpassing voorzien van de Zorgverzekeringswet en de Regeling zorgverzekering. Op basis daarvan stelt het CVZ nadere Beleidsregels voor de uitvoering vast. Het uitbrengen van deze toets heeft niet, zoals de minister eerder verzocht, medio september plaatsgevonden. Dit komt omdat na het verzoek van juli jl. belangrijke aanpassingen zijn aangebracht in de concept regeling naar aanleiding van het advies van de Raad van State. Deze aanpassingen, verwerkt in de aanbieding van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer (Kamerstuk nr , 17 oktober 2008), zijn betrokken in de onderhavige toets. In het navolgende is eerst een samenvatting opgenomen van de beleidsvisie, gevolgd door enkele algemene bevindingen vanhetcvz.daarnaschetsthetcvzophoofdlijnenhet uitvoeringsproces en worden diverse onderdelen nader toegelicht, zoals de gegevensuitwisseling, de fasering bij de start van de regeling en de premiecompensatie. Over de uitvoering van de wanbetalersregeling heeft het CVZ in januari 2008 een concept business case uitgebracht die ook is afgestemdmetuwvensvb.diebusinesscaseisdoorde ontwikkelingen nadien op onderdelen niet meer toepassing. De belangrijkste wijzigingen die in de voornemens zijn opgetreden, zijn in de nu voorliggende uitvoeringstoets betrokken. Betrokken partijen Bij het uitbrengen van rapportages consulteert het CVZ voorafgaand daaraan de betrokkenen veldpartijen. In dit geval heeft dat door de beperkte tijd niet vooraf kunnen plaatsvinden. Het CVZ stuurt de bij deze regeling meest betrokken partijen(zn, NPCF, UWV, SVB, Belastingdienst, CJIB, NZa) deze rapportage toe voor commentaar. De eventuele reacties daarop worden nagezonden. 1

4 2. Samenvatting beleidsvisie VWS Belangrijkste maatregelen In de concept Regeling schetst de minister samengevat de volgende maatregelen: 1. Verzekerden met een achterstand van twee maanden indebetalingvandenominalepremiedienendoorde zorgverzekeraar een betalingsregeling aangeboden te krijgen, zonodig onder verwijzing naar mogelijkheden van schuldhulpverlening; 2. Bijeenachterstandvanviermaandenwijstde zorgverzekeraar de verzekerde op de voorgenomen meldingaanhetcvzvoordebroninhoudingvande zogeheten bestuursrechtelijke premie op het inkomen; 3. Nazesmaandenachterstandvolgtdemeldingdoorde zorgverzekeraar aan het CVZ; 4. De bestuursrechtelijke premie ad 130% van de standaardpremie wordt door middel van broninhouding op het loon of de uitkering ingehouden enafgedragenaanhetcvz,danwelmetbehulpvan het CJIB geïncasseerd; 5. Voor uitkeringen op minimumniveau wordt de reguliere broninhouding van de bestuursrechtelijke premiebeperkttot100%,hetrestantad30%wordtzo mogelijk- via het incassotraject geïnd; 6. Zonodig vindt omleiding van de zorgtoeslag vanuit de Belastingdienst naar het CVZ plaats; 7. De zorgverzekeraar ontvangt wegens de derving van de nominale premie vanaf de zesde maand een (premie)compensatie; 8. Zolang de bestaande premieschuld en daarmee samenhangende kosten bij de zorgverzekeraar nog niet is voldaan, blijft de verzekerde in het bestuursrechtelijke premieregime bij het CVZ. Met deze gecombineerde maatregelen van preventieve en corrigerende aard beoogt de minister het aantal verzekerden met een betalingsachterstand substantieel terug te dringen. 3. Algemene bevindingen CVZ Met de huidige concept Regeling wordt in belangrijke mate tegemoet gekomen aan eerdere knelpunten die het CVZ voorzag bij het uitbrengen van de business case over de wanbetalersproblematiek(januari 2008, zie inleiding). Effect betalingsregeling op omvang Zo zal door een actieve uitvoering van het aanbieden van betalingsregelingen door de zorgverzekeraar een deel van de problematiek van betalingsachterstand vroegtijdig kunnen wordenverholpen,metnamevoordegroepmeteennog relatief korte betalingsachterstand. Dit zal een positief effect kunnen hebben op de uiteindelijke instroom in het 2

5 populatie bestuursrechtelijke premieregime. Een betalingsregeling als zodanig zal mogelijk minder effectief zijn in situaties dat sprake is van een langdurige en inmiddels omvangrijke achterstand; voor deze harde kern kan daarentegen schuldhulpverlening enig uitzicht bieden op wegwerking van de premieschulden. Het CVZ verwacht dat verhoudingsgewijs eenaanzienlijkdeelvandehardekernzalinstromeninhet bestuursrechtelijke premieregime. Enkele cijfers hierover zijn opgenomen in paragraaf 5. Bescherming minima Mogelijkheid Verhaal zonder dwang Eerder heeft het CVZ aangegeven, gezien de massaliteit en geautomatiseerde inrichting van de uitvoering, geen inkomenstoets te kunnen uitvoeren met het oog op minimaal vereiste netto inkomen als gevolg van de opslag van 30%. Hieraanisnuinderegelingtegemoetgekomendooropte nemen bij welke specifieke uitkeringen de broninhouding wordt beperkt tot 100% van de standaardpremie volgens de wet op de zorgtoeslag. Dit garandeert dat deze betrokkenen, alsgevolgvandeopslagvan30%,nietonderhetsociaal minimum terecht komen. Voor deze groepen, en ook voor overige personen waar de bestuursrechtelijke premie niet of slechts gedeeltelijk door broninhouders is geïnd, wordt(het restant van) de bestuursrechtelijke premie geïnd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau(CJIB). Gezien ook de massaliteit van dat incassotraject geeft het CVZ in overweging om te bezien of een wettelijke mogelijkheid van verhaal zonder dwang gerealiseerd kan worden. Daarbij kan zonder de(kosten van een) deurwaarder en betekening van een dwangbevel verhaal worden gepleegd op de positieve rekening-courant van de betrokkene om zijn(restant)schuld van de bestuursrechtelijke premie te voldoen. Deze mogelijkheid bestaat reeds bij de uitvoering van de zogenoemde wet Mulder(strafrecht). Naast een hogere opbrengst voor het Zorgverzekeringsfonds is het voordeel van deze constructie voor de burger dat deze niet hoeft te worden geconfronteerd met(aanzienlijke) deurwaarderskosten. Aanlevering individuele gegevens Splitsing polis nodig Broninhouding van bestuursrechtelijke premie op het inkomen vereist dat de aanmelding door de zorgverzekeraar op individueel persoonsniveau plaatsheeft. Ter waarborging van het besteedbare inkomen, en ter vermijding van inhoudelijke inkomensonderzoeken, kan namelijk slechts één bestuursrechtelijke premie op één inkomensbron worden ingehouden. In meerpersoonshuishoudens, waar sprake kan zijn van één verzekeringsnemer(polishouder) voor meerdere personen, zal de zorgverzekeraar zonodig nog een splitsing van de polis moeten toepassen om de individuele aanlevering van persoonsgegevens, en daarmee individuele broninhouding, mogelijk te maken. Wanneer de splitsing niet of niet tijdig wordt gerealiseerd, is broninhouding voor de overige personen niet mogelijk en resteert voor hen slechts het incassotraject CJIB. 3

6 4. Globale aanpak inning premie door CVZ HetCVZgaatbijdeaanpakervanuitdatersprakeisvaneen volledig werkend voortraject bij de zorgverzekeraars gericht op minimalisering van de instroom wanbetalers in het bestuursrechtelijke regime. Ook moet het CVZ er bij de instroom zonder onderzoek vanuit kunnen gaan dat de overdracht door de zorgverzekeraars naar het bestuursrechtelijke regime op goede gronden en zorgvuldig is gebeurd. Bezwaren tegen de melding aan het CVZ zullen door de zorgverzekeraars in behandeling moeten worden genomen. Inningstraject premie Restant via CJIB Op hoofdlijnen ziet het vervolgtraject er als volgt uit. De zorgverzekeraar levert de persoonsgegevens van de wanbetaler aan het CVZ. Na ontvangst van de aanmelding door de zorgverzekeraar volgt inkomensbronnenonderzoek met behulp van de polisadministratie bij het UWV. Zodra het inkomenbekendisvolgteenberichtnaardewerkgeverofde uitkeringsinstantie dat met ingang van de volgende maand de bestuursrechtelijke premie dient te worden ingehouden op het netto-inkomen, en moet worden afgedragen aan het CVZ. De betrokken burger en zijn werkgever worden door middel van een beschikking geïnformeerd. Waarhetloonofdeuitkeringtoereikendis,wordtde bestuursrechtelijke premie op het inkomen ingehouden. Waar dit niet toereikend is, wordt de eventuele zorgtoeslag omgeleid naar het CVZ. Eventuele restanten worden geïncasseerd via het CJIB. Bij onvoldoende inbaarheid van de restantschuld voorziet het CVZ, met het oog op de uiteindelijk gewenste beëindiging van het bestuursrechtelijke premieregime, in kwijtschelding op basis van nader vast te stellen beleidsregels. Deze beleidsregels dienen bij te dragen aan het gewenste effect van de regeling, te weten het terugdringen van het aantal wanbetalers en het bevorderen van de solidariteit. Het vooruitzicht van latere kwaijtschelding mag echter geen negatieve prikkel vormen om onvoldoende medewerking aan debroninhoudingteverlenen.vanbelangisdanookdatdeze verantwoordelijkheid, zoals ook door VWS voorgesteld, in de regeling wordt opgenomen. De uitvoering van de werkprocessen vindt zo veel mogelijk plaats met behulp van geautomatiseerde systemen; met de grotere ketenpartijen(verzekeraars, UWV, SVB, Belastingdienst, CJIB) vindt geautomatiseerde uitwisseling van gegevens plaats met behulp van RINIS. Een goede uitvoering door het CVZ heeft dan ook een sterke afhankelijkheid van deze ketenpartijen. 4

7 In de bijlage is een processchema opgenomen van het inningtraject van de bestuursrechtelijke premie. 5. Aantallen Bij aanvang , gevolgd door per maand Er is momenteel sprake van circa wanbetalers met een premieachterstand van meer dan zes maanden(bron: CBS).Hetisechternietdehelegroepdietoetreedttothet bestuursrechtelijke premieregime. De instroom wordt in belangrijke mate bepaald door de effectiviteit van de door de zorgverzekeraars voorafgaand aangeboden betalingsregeling. Binnen het totaal van bevindt zich een groep van circa wanbetalers die reeds vanaf 2006 een betalingsachterstand heeft(de harde kern). Het aanbieden van een betalingsregeling zal op deze categorie, gezien de omvang van de opgelopen schuld, een beperkt effect hebben. Ook voor de mensen met een korte betalingsachterstand zal een betalingsregeling niet altijd volledig effectief zijn. Deze combinatie leidt het CVZ tot de ruwe schatting dat bij aanvang van de uitvoering van de regeling rekening gehouden moet worden met een instroom in het bestuursrechtelijke regime van circa personen, gevolgd door een maandelijkse structurele instroom van nieuwe wanbetalers. Polissplitsing leidt tot maximale bronheffing Bij een groep van wanbetalers in het bestuursrechtelijkeregimekan(maximaal) 19,5mln.premie per maand worden gevorderd( x 130% standaardpremie). Bij de vraag welk deel daarvan via bronheffing binnenkomt, dan wel via het incassotraject CJIB, is van wezenlijk belang dat de polissen door de zorgverzekeraar voordien gesplitst zijn. Uitgaande van gesplitste polissen, waarbij individuele vorderingen mogelijk zijn, kunnen personen op grond van voldoende inkomensbronnen, in de bronheffing betrokkenworden(vordering 15,4mln.permaand).Het restantaanvorderingentergroottevan 3,6mln.verloopt dannogviahetcjib,encirca 0,5mln.wordtaanzorgtoeslag vanuit de belastingdienst omgeleid naar het CVZ. Wegwerken dubbele inschrijvingen Voor een goede en zorgvuldige uitvoering, en ter voorkoming vandubbeleheffingencompensatie,ishetvanbelangdatde bestaande dubbele inschrijvingen in de Zvw-populatie bij aanvang van de regeling geheel zijn weggewerkt door de zorgverzekeraars. 6. Externe gegevensuitwisseling De voorbereiding en latere uitvoering staat in het teken van externe gegevensuitwisseling. De aanmeldingen komen vanuit 5

8 Bestuurlijk vastleggen de zorgverzekeraars via de Stichting Sectoraal Aanspreekpunt Zorgverzekeringen(SA-Z) naar het CVZ. Dit wordt gevolgd door een controle in de UWV-polisadministratie op de beschikbaarheid van inkomensbronnen. Er vindt een controle viahetgbaplaatsopnawgegevens,waarnadeburgerende inkomstenbron worden geïnformeerd over de broninhouding, gevolgd door financiële afdracht aan het CVZ. Ook het incassotraject met behulp van het CJIB voorziet in digitale uitwisseling van persoons- en schuldgegevens. De gegevensuitwisselingen met de grotere organisaties in dit verband(uwv, SVB, Belastingdienst, CJIB) zullen met behulp van bestuurlijke afspraken dan wel overeenkomsten worden vastgelegd. Dit sluit aan bij de uitvoeringstoetsen die het UWV en de SVB in dat verband hebben uitgebracht. Voorts zal de Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet worden geactualiseerd, evenals zonodig de daarop gebaseerde bewerkersovereenkomst tussenhetcvzensa-z. Tenslottezal,ineenlaterefase,wanneerookdewetgeving rond de opsporing van onverzekerden van kracht is, in het bijzonder worden bezien of er verdere harmonisatie en synergie mogelijk is in het gegevensverkeer met de SVB, waaronder de beschikbaarheid van NAW-gegevens voor de AWBZ-verzekerdenadministratie. 7. Gefaseerde invoering Het CVZ bereidt zich voor op een fasegewijze invoering van de regeling. Dit is ingegeven door de verwachting dat veel wanbetalers zullen reageren op de broninhouding wat een grotedruklegtopde1 e lijnsklantcontacten.eenzorgvuldige en klantgerichte behandeling zijn daarbij wezenlijk. In dat licht zal de gefaseerde invoering zo kort mogelijk worden gehouden. VWS heeft de verwachting uitgesproken dat door het traject van de parlementaire behandeling de regeling niet voor 1maart2009vankrachtwordt.HetCVZverwachtdatde zorgverzekeraars daarna starten met het aanbieden van de betalingsregeling na 2 maanden betalingsachterstand. Aanmelding als wanbetaler bij het CVZ kan eerst nadat de tussenliggende periode(tussen aanbieden betalingsregeling en melding als wanbetaler) is verstreken; deze tussenliggende bedraagt tenminste 4 maanden, nog afgezien van de opschortende effecten die ontstaan als gevolg van bezwaar en beroep. Uitvoering per 1juli2009,zes maanden fasering Het CVZ bereidt zich voor op eerste aanmeldingen van de verzekeraars vanaf juli 2009, waarna de broninhouding gefaseerd gaat starten. Gezien de massaliteit van eerste aantallen zullen de zorgverzekeraars niet allemaal tegelijk in 6

9 staat zijn om per medio 2009 alle bestaande wanbetalers aan het CVZ te leveren. Dit leidt tot een gefaseerde aanlevering van aantallen vanuit de verzekeraars, zodat het CVZ verwacht in de daarop volgende zes maanden stapsgewijs te kunnen starten met de feitelijke broninhouding. Bij een start van de noodzakelijke broninhouding van een potentiële groep van burgers, kan het CVZ de broninhouding voor maximaal personen per maand starten. Deze maximering wordt ingegeven door de noodzakelijke beheersing en regulering van klantcontacten(burgers en broninhouders). Mochten de eerste aanmeldingen de per maand overschrijden, dan wordt de bronheffing tot dit aantal gemaximeerd, waarna dit na zes maanden is opgelopen tot de verwachte (aangevuld tot door de maandelijks nieuwe gevallen). Als gevolg hiervan worden de door de zorgverzekeraars aangeleverde wanbetalers gefaseerd in een half jaar tijd in het bestuursrechtelijke regime getrokken. 8. Premiecompensatie Compensatie vanaf zes maanden Zorgverzekeraars worden als tegemoetkoming voor het in verzekering en dekking houden van wanbetalers gecompenseerd voor premiederving. De uitvoering van deze al bestaande compensatieregeling zal met de start van de wanbetalersregeling wijzigen. Het CVZ zal zorgverzekeraars dan voor iedere aangemelde wanbetaler compenseren met de rekenpremie. Compensatie is slechts mogelijk voor premieschulden die een betalingsachterstand van zes maanden overschrijden. In gevallen waarin wanbetalers later voor het bestuursrechtelijke regime worden aangemeld als gevolg van de looptijd van bezwaarprocedures, verleent het CVZ compensatie met terugwerkende kracht. Het CVZ stort de op grond van de wanbetalersregeling te innen bestuursrechtelijke premies in het Zorgverzekeringsfonds. Hierdoor ontstaat een zekere mate van dekking voor de compensatie aan de zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers. HetisdetaakvandeNZaomeroptoetezieneroptoedatde zorgverzekeraar zich houdt aan de voorwaarden om recht te hebben op compensatie. Tot op heden vindt vaststelling van de premiecompensatie jaarlijksplaatsopbasisvaneenopgaafvande zorgverzekeraars van hun aantallen wanbetalers en het totale aantal dagen betalingsachterstand. De afrekenmomenten vallen samen met de afrekening voor de vereveningsbijdrage. Voor de categorisering en bepaling van de premieachterstand in dagen moeten zorgverzekeraars een aantal stapsgewijze berekeningen per wanbetaler uitvoeren. Als gevolg van de start van de wanbetalersregeling kan de uitvoering van de 7

10 Compensatie koppelen aan wanbetalers premiecompensatie sterk vereenvoudigen. De berekening van de compensatie kan plaatsvinden op basis van de actuele wanbetalersgegevens in de eigen database van het CVZ voor de bestuursrechtelijke premieheffing. Er bestaat dan geen afhankelijkheid meer van een jaaropgaaf van verzekeraars. De premiecompensatie is per verzekeraar per maand te bepalen door in het wanbetalerssysteem vast te stellen hoeveel verzekerden voor het bestuursrechtelijke regime zijn aangemeld. Voor al zijn aangemelde verzekerden in een bepaalde maand ontvangt de verzekeraar premiecompensatie. De aan- en afmeldingen door verzekeraars vormen dus de basis voor zowel de bestuursrechtelijke premie-inning als de premiecompensatie. Deze meldingen zijn voor het CVZ een gegeven, het CVZ toetst niet de juistheid daarvan. Nader overleg nodig over de uitvoering Bijzondere aandacht is nodig voor enkele problemen die samenhangen met de uitvoering van de premiecompensatie, zowel onder de oude als de nieuwe regeling. Dit betreft onder meer: deovergangvanoudenaarnieuwecompensatieregeling; detoerekeningvanaflossingennaardeopenstaande schuld met het oog op de premiecompensatie; decompensatievoordeoverigeverzekerdenvande verzekeringsnemer, die nog niet zijn aangemeld als eigenstandige wanbetaler. Gezien de complexiteit van deze uitvoeringsaangelegenheden wordt hiervoor een afzonderlijke notitie opgesteld ten behoeve van ambtelijk overleg met VWS. 9. Beleidsregels CVZ Kwijtschelding Het CVZ stelt nadere beleidsregels op voor onder meer de wettelijke mogelijkheid van kwijtschelding van restanten bestuursrechtelijke premie bij het beëindigen van de wanbetalerstatus. Een nog openstaande schuld aan het CVZ van bestuursrechtelijke premie vormt geen belemmering om weer terug te keren in het gewenste privaatrechtelijk premieregime, mits de verzekerde zijn schuld aan de zorgverzekeraar heeft voldaan. Naast de mogelijkheid van kwijtschelding is het CVZ, in overleg met VWS, voornemens om nadere beleidsregels op te stellen voor onder meer: deuitvoeringvandeaan-enafmeldingenvanuitde zorgverzekeraars aan het CVZ; deuitsluitingvanbronheffingopbepaaldeinkomsten; dewerkwijzenbijhetcvzendeafsprakenmetde Belastingdienst(omleiding zorgtoeslag) en het CJIB (overdrachts- en incassoaangelegenheden); aspectenophetgebiedvandeeindafrekening,invordering van restschulden en afschrijving; dewerkwijzebijbehandelingvanbezwaar. 8

11 10. Kosten Ten aanzien van de kosten van implementatie en uitvoering verwijst het CVZ naar het onlangs ingediende Jaarplan plus begroting 2009, die ter goedkeuring voorligt bij de Minister. OverdekostenvanhetincassotrajectviahetCJIBkanopdit moment nog geen uitsluitsel worden gegeven. In november 2008 wordt van het CJIB een begroting daarvoor verwacht. 11. Monitoring Generieke rapportages In de eerdere business case wanbetalers is de noodzaak onderstreept van een monitoringprogramma om de resultaten van het uitvoeringsproces wanbetalers te volgen en waar nodig te kunnen bijsturen. Het CVZ is vervolgens gaan werken aan de ontwikkeling van een concept-rapportageset die- op verschillend aggregatieniveau- sturingsinformatie levert over input, output, doelmatigheid en doeltreffendheid. Een eerste voorbeeldrapportage wanbetalers op strategisch niveau is inmiddels voorgelegd aan VWS. Als onderdeel van het meeromvattende programma ontwikkeling uitvoeringstaken vindt thans een herijking plaats van het binnen het CVZ gehanteerde besturingsmodel. Een van de doelstellingen daarbij is om zoveel mogelijk te streven naar een generieke rapportagestructuur voor de verschillende uitvoeringsprocessen. Deze doelstelling ligt in het verlengde van de doelstelling om de uitvoeringsprocessen zoveel mogelijk generiek in te richten, ondersteund door een standaardapplicatie. De komende maanden zal daarom ook worden gewerkt aan een generiek monitoringformat dat niet alleen kan worden gebruikt voor de uitvoeringstaak wanbetalers, maar bijvoorbeeld ook voor de uitvoeringstaak gemoedsbezwaarden of illegalen. Onderzoek kenmerken wanbetalers Een ander voorzien element binnen de beleidsinformatievoorziening betreft het periodiek verschaffen van inzicht in de sociale achtergrondkenmerken van de wanbetalersendetrendsdiezichindesamenstellingvande wanbetalerspopulatie voordoen. Inmiddels maakt VWS afspraken met het Centraal Bureau voor de Statistiek om periodiek in deze beleidsinformatiebehoefte te voorzien. Om informatie te kunnen genereren over de ontwikkelingen binnen de wanbetalerspopulatie en de effecten van het bestuursrechtelijke premieregime is vanzelfsprekend een initiële nulmeting aangewezen. HetCVZadviseertudanookhetCBSteverzoekeneen dergelijke meting te verrichten rond de datum van inwerkingtreding van de wanbetalersregeling. De 9

12 bestuursrechtelijke premieheffing door het CVZ start immers enkele maanden daarna. 12. Conclusies Hieronder staan de belangrijkste conclusies van het CVZ over de uitvoerbaarheid van de wanbetalersregeling. De regeling wordt uitvoerbaar geacht, maar het CVZ wijst wel op het volgende: Debeperkteeffectenvanaanbiedingvan betalingsregelingen, hetgeen zal leiden tot een substantiële instroom van wanbetalers in het premieregime; DesterkeafhankelijkheidvanhetCVZvandetijdigheiden kwaliteit van aanmeldingsgegevens vanuit de zorgverzekeraars en de verwerkingsmogelijkheden van bronheffing en incasso door respectievelijk de broninhouders en het CJIB; Hetbezienvandemogelijkheidomverhaalzonderdwang indewetoptenemen; Denoodzaakvanindividuelegegevensaanleveringvoor een maximale bronheffing, dit vereist polissplitsing; Defeitelijkebroninhoudingzaleerststarten4maandenna inwerkingtreding van de wet en is afhankelijk van de instroom vanuit verzekeraars; Denoodzakelijkefaseringindestartvande broninhouding, waarbij het CVZ gedurende een halfjaar maximaal personen per maand in behandeling zal kunnen nemen; Uitvoeringsaspectenronddepremiecompensatie,ditvergt nader overleg. Methetoogopdelatereuitvoeringvanafmedio2009zullen nogveleopenstaandepunten,inoverlegmetvwsende ketenpartijen, nader geregeld moeten worden. Het CVZ zal hiervan periodiek verslag uitbrengen. Hoogachtend, dr. P.C. Hermans Voorzitter Raad van Bestuur 10

13 Bijlage: proces inning bestuursrechtelijke premie 11

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie Informatie voor werkgevers en uitkeringsinstanties De regeling in negen stappen 1 2 Een verzekerde heeft een betalingsachterstand ter hoogte van zes maandpremies

Nadere informatie

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS DATUM 14 maart

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13219 4 september 2009 Beleidsregels aanmelding stuwmeer wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2009/2010

Nadere informatie

Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringwet 2012

Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringwet 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.2.618 Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringwet 2012 tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 11878, d.d. 18.6.2012 datum inwerkingtreding

Nadere informatie

Regeling voor wanbetalers

Regeling voor wanbetalers Regeling voor wanbetalers Wat gebeurt er als u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt? Waarom ontvangt u deze folder? Uw zorgverzekeraar heeft u als wanbetaler aangemeld bij het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

Aandachtspunten voor gemeenten bij de uitvoering van de bestuursrechtelijke premieheffing Inhoudsopgave:

Aandachtspunten voor gemeenten bij de uitvoering van de bestuursrechtelijke premieheffing Inhoudsopgave: Aandachtspunten voor gemeenten bij de uitvoering van de bestuursrechtelijke premieheffing Inhoudsopgave: Inleiding 2 Samenloop uitkering met loon 2 Uitkering (tijdelijk) te laag of opgeschort 2 Verrekenen

Nadere informatie

Verzekerden ten onrechte door zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CVZ

Verzekerden ten onrechte door zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CVZ Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.2.616 Verzekerden ten onrechte door zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CVZ kamervragen bronnen Tweede Kamer vergaderjaar 2010-2011, Kamervragen 3129 d.d.

Nadere informatie

Wetswijziging wanbetalers, inclusief premiedifferentiatie en tussentijdse algemene aanpassing premiehoogte

Wetswijziging wanbetalers, inclusief premiedifferentiatie en tussentijdse algemene aanpassing premiehoogte BIJLAGE 1 bij brief 15 januari 2014, kenmerk 2013151072 Wetswijziging wanbetalers, inclusief premiedifferentiatie en tussentijdse algemene aanpassing premiehoogte In deze bijlage gaan wij in op diverse

Nadere informatie

Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg

Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg Nicolette Cremers (ZN) Rémi Langenberg (ZiNL) Marianne Oostrik (NVVK) Programma 1. Achtergrond Convenant NVVK - ZN 2. Voortraject Zorgverzekeraars 3. Vervolgtraject

Nadere informatie

Q&A wanbetalers zorgpremie

Q&A wanbetalers zorgpremie Q&A wanbetalers zorgpremie Procedure Hoe gaat de procedure in zijn werk als u de zorgpremie niet betaalt? De nieuwe wet verplicht zorgverzekeraars een betalingsregeling aan te bieden als u een betalingsachterstand

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 332 Besluit van 4 september 2007, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het opnemen van een bepaling op grond waarvan

Nadere informatie

Het Centraal Justitieel Incassobureau. Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen

Het Centraal Justitieel Incassobureau. Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen Het Centraal Justitieel Incassobureau Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen Corporate presentatie CJIB 2010 Het CJIB als partner Welke innovaties heeft het

Nadere informatie

Bijgaand treft u het advies van het CBP aan. Het advies kan als volgt worden samengevat.

Bijgaand treft u het advies van het CBP aan. Het advies kan als volgt worden samengevat. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van VWS, DATUM 12 februari

Nadere informatie

Wanbetalers in de zorgverzekering. Dilemma s in beleid. Janneke Boer Erik van den Berg Directie Zorgverzekeringen Cluster Verzekerden

Wanbetalers in de zorgverzekering. Dilemma s in beleid. Janneke Boer Erik van den Berg Directie Zorgverzekeringen Cluster Verzekerden Wanbetalers in de zorgverzekering Dilemma s in beleid Janneke Boer Erik van den Berg Directie Zorgverzekeringen Cluster Verzekerden Inhoud Aanleiding om de wet aan te passen De belangrijkste aanpassingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 9a, 18g en 34a van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 9a, 18g en 34a van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4222 10 maart 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 2011, nr. Z/VV-3051129,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 juli 2011 Betreft kamervragen Van der Veen en Spekman

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 juli 2011 Betreft kamervragen Van der Veen en Spekman > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E te D Zaak : Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006 Zaaknummer : 2010.00829 Zittingsdatum : 27 oktober 2010

Nadere informatie

Wanbetalersregeling zorgverzekering en schuldsanering

Wanbetalersregeling zorgverzekering en schuldsanering DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.3.72 Wanbetalersregeling zorgverzekering en schuldsanering bronnen Staatscourant 2009, nr. 11534, d.d. 31 juli 2009, Wijziging van de Regeling zorgverzekering,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35595 11 juli 2016 Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2016 Zorginstituut Nederland, gelet

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen Menzis Zorgverzekeraar N.V. te Wageningen Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding ZiN, pre-wanbetalerbetalingsregeling Zaaknummer : 201402831

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70768 28 december 2016 Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017 Het CAK, Gelet op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13214 4 september 2009 Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2009 25 augustus 2009 Het College

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1486

ECLI:NL:CRVB:2017:1486 ECLI:NL:CRVB:2017:1486 Instantie Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 20-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4780 ZVW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 186 120 25 25september 2008 Wijziging Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008 1 Het College

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 736 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering

Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering HANDREIKING AAN GEMEENTEN TEN BEHOEVE VAN TE MAKEN BESTUURLIJKE AFWEGINGEN RONDOM WANBETALING VOOR DE ZORGVERZEKERING Februari 2010 mr. Gerhard

Nadere informatie

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden Declaratie zorgkosten Informatie voor gemoedsbezwaarden Inhoudsopgave Registratie als gemoedsbezwaarde 3 Kinderen 3 Bijdragevervangende belasting 4 Spaartegoed huishouden 4 Vaststelling spaartegoed 4 Bezwaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 683 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klachten over het Zorginstituut Nederland en het UWV gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klachten over het Zorginstituut Nederland en het UWV gegrond. Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van het UWV en het Zorginstituut Nederland met betrekking tot de stopzetting van de inhouding van de bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet en de klachtbehandeling

Nadere informatie

Een onderzoek naar het bedrag van de omgeleide zorgtoeslag en de klachtbehandeling daarover.

Een onderzoek naar het bedrag van de omgeleide zorgtoeslag en de klachtbehandeling daarover. Rapport Een onderzoek naar het bedrag van de omgeleide zorgtoeslag en de klachtbehandeling daarover. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klachten over het Zorginstituut Nederland/CAK gegrond. Datum:

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen N.V. Univé Zorg te Zwolle Zaak : Premie, aanmelding CVZ, hoogte betalingsachterstand, onterechte bijschrijving andere verzekerde Zaaknummer : 201601927 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te B, tegen NV Univé Zorg te Zwolle Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding Zorginstituut, hoogte betalingsachterstand, overdracht

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door F te G tegen C E beide te D Zaak : Premie, premieachterstand: 6 maandsmelding, aanmelding CVZ, totstandkoming zorgverzekering, opzegging eind

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

Eindrapportage Evaluatie van de wanbetalersregeling

Eindrapportage Evaluatie van de wanbetalersregeling Bijlage - N-11-2675 Eindrapportage Evaluatie van de wanbetalersregeling Kort op de bal Opdrachtgever: Ministerie van VWS Datum: 28 juli 2011 Postadres: Aurorastraat 24, 3581 LV Utrecht Piet de Bekker:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 356 Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook

Nadere informatie

S V B Sociale Verzekerngsbak orjitter kaad van Ikstuur Van Heuven Goedhartiaan 1 Postbus BH Amstelvcen

S V B Sociale Verzekerngsbak orjitter kaad van Ikstuur Van Heuven Goedhartiaan 1 Postbus BH Amstelvcen S V B Sociale Verzekerngsbak orjitter kaad van Ikstuur Van Heuven Goedhartiaan 1 Postbus 1100 1180 BH Amstelvcen Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Mevrouw drs. E.l. Schippers Postbus

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen E te F Zaak : Eigen risico, aanmelding CVZ, dubbele betaling Zaaknummer : 201401043 Zittingsdatum : 15 oktober 2014 Stichting

Nadere informatie

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Rapport Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Op 22 november 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, beeindiging vanwege vertrek naar het buitenland Zaaknummer : 2010.01702

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Eigen risico, verjaring, betalingsachterstand Zaaknummer : 2012.01051 Zittingsdatum : 21 november 2012

Nadere informatie

VWS- Verzekerdenmonitor 2015

VWS- Verzekerdenmonitor 2015 VWS- Verzekerdenmonitor 2015 Dit is een uitgave van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Zorgverzekeringen Den Haag, 2015 1 2 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET STELSEL VAN SOCIALE ZIEKTEKOSTEN-

Nadere informatie

Partijen, Zorgverzekeraar B (evt. C), hierna te noemen: de zorgverzekeraar; Overwegende:

Partijen, Zorgverzekeraar B (evt. C), hierna te noemen: de zorgverzekeraar; Overwegende: overeenkomst houdende afspraken ter bevordering van uitstroom van bijstandsgerechtigden uit het bestuursrechtelijk premieregime van de Zorgverzekeringswet. Partijen, de Gemeente Enschede te dezen ingevolge

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen NV Univé Zorg te Arnhem Zaak : Premie, premieachterstand: aan- en afmelding Zorginstituut, hernieuwde aanmelding Zorginstituut,

Nadere informatie

Eindrapportage Evaluatie van de wanbetalersregeling

Eindrapportage Evaluatie van de wanbetalersregeling Eindrapportage Evaluatie van de wanbetalersregeling Kort op de bal Opdrachtgever: Ministerie van VWS Onderzoekers: Piet de Bekker, Arjo Boendermaker, Fred Landwaart, Ed Maagdelijn, Kim van Wilgenburg Datum:

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Premieachterstand, foutieve terugstorting, melding CVZ Zaaknummer : 2010.00179 Zittingsdatum : 19 mei 2010 1/9

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem, in deze vertegenwoordigd door Turien & Co. Assuradeuren te Alkmaar Zaak

Nadere informatie

, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Nijmegen Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, pre-wanbetalerbetalingsregeling april 2014

, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Nijmegen Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, pre-wanbetalerbetalingsregeling april 2014 BINDEND ADVIES Partijen Zaak Zaaknummer Zittingsdatum Mevrouw, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Nijmegen Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, pre-wanbetalerbetalingsregeling 201302652 2 april 2014

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te B, tegen Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht Zaak : Verzending brieven wanbetalersregeling Zaaknummer : 201600890 Zittingsdatum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7940 6 mei 2011 Convenant gericht op het voorkomen en oplossen van wanbetaling van de nominale premie voor een zorgverzekering

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Premieachterstand, aanmelding ZiN, betalingsregeling Zaaknummer :

Nadere informatie

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 Rapportage Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 - Betalingsregelingen eigen risico Zvw - Sturing met eigen risico 13 mei 2014 Rapport evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 2010 Rapportnummer: 2010/354

Rapport. Datum: 21 december 2010 Rapportnummer: 2010/354 Rapport Datum: 21 december 2010 Rapportnummer: 2010/354 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft ingevorderd

Nadere informatie

STAATSCOURANT ARTIKEL I. 5. De bestuursrechtelijke premie. 31 juli 2009. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT ARTIKEL I. 5. De bestuursrechtelijke premie. 31 juli 2009. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11534 31 juli 2009 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 juli 2009, nr. Z/VV-2944170,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69126 30 december 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 december 2016, kenmerk 1065663-159317-Z,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 736 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun

Nadere informatie

Het in artikel I, onderdeel F, voorgestelde artikel 18e van de Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

Het in artikel I, onderdeel F, voorgestelde artikel 18e van de Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd: 31 736 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 575 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. XXXXX VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld. 2015 In de

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering

Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering HANDREIKING AAN GEMEENTEN TEN BEHOEVE VAN TE MAKEN BESTUURLIJKE AFWEGINGEN RONDOM WANBETALING VOOR DE ZORGVERZEKERING mr. Gerhard Stegehuis

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan

Nadere informatie

BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3

BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3 BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Ook dit jaar brengen wij kort voor de jaarwisseling een nieuwsbrief uit met daarin de recente ontwikkelingen

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2015 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2471

ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2471 ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2471 Instantie Datum uitspraak 27-02-2013 Datum publicatie 28-02-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-4719 ZVW Bestuursrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. 9 VERSLAG

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen IZA Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding Zorginstituut, opzegging met instemming Zaaknummer : 201500881 Zittingsdatum

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/BPR Agentschap BPR In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000277973, heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut Nederland verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Premie, herstel aanvullende ziektekostenverzekering, hoogte betalingsachterstand Zaaknummer : 201502162 Zittingsdatum

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Menzis Zorgverzekeraar N.V. te Wageningen Zaak : Premie, betalingsachterstand, afmelding Zorginstituut Nederland Zaaknummer : 201502626 Zittingsdatum : 23

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/V&V/06/2994

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/V&V/06/2994 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk; Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2010, houdende wijziging van de percentages van het drempel- en toetsingsinkomen, benodigd voor de berekening van de zorgtoeslag Op de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 683 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3064 23 januari 2017 Autorisatiebesluit CAK ten behoeve van inning en incasso, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 18 november 2016, 2016-0000742244, heeft het CAK verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Aanbevelingen inzake de preventieve werking

Aanbevelingen inzake de preventieve werking Bijlage 1 Aanbevelingen en beleidsmatig standpunt Pagina 1 van 6 In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de aanbevelingen uit het evaluatierapport, met verwijzing naar de desbetreffende bladzijde.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, en E te F Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, opzegging, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, overdracht incassobureau

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden: 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van een tegemoetkoming aan personen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 627 Besluit van 30 november 2012, houdende wijziging van het Besluit percentages drempelen toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A, vertegenwoordigd door de heer B, beiden te C, tegen De Friesland Zorgverzekeraar N.V. en De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V., beide te

Nadere informatie

André Moerman. Manager sociaal raadslieden en. Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nl Docent executie en beslag

André Moerman. Manager sociaal raadslieden en. Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nl Docent executie en beslag André Moerman Manager sociaal raadslieden en schuldhulpverlening Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nl Docent executie en beslag In schuldhulpverlening ook meer

Nadere informatie

Reactie vragen Cliëntenraad inzake CAZ

Reactie vragen Cliëntenraad inzake CAZ Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie vragen Cliëntenraad inzake CAZ Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Op 18 augustus 2017 heeft de Cliëntenraad

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 11 april 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 11 april 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Het bijgevoegde amendement ziet op de omleiding van de zorgtoeslag naar de Zorgverzekeraar voordat er sprake is van een bestuursrechtelijk regime.

Het bijgevoegde amendement ziet op de omleiding van de zorgtoeslag naar de Zorgverzekeraar voordat er sprake is van een bestuursrechtelijk regime. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport datum 22 april 2015 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Parlementaire geschiedenis Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Van 1 april 1991 tot 1 januari 2008 2 Van 1 januari 2008 tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregel collectieve ziektezorgverzekering Gemeente Zundert Citeertitel: Beleidsregel collectieve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 683 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke

Nadere informatie