Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen"

Transcriptie

1 Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op

2

3 Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing die wij hebben genomen, onze service of de service van één van uw zorgverleners? Dan horen wij dat graag van u. Uw klacht geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren. In deze brochure leest u hoe u een klacht kunt indienen, wat u van ons mag verwachten als u een klacht heeft ingediend en wat u kunt doen als u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht. Kijk voor meer informatie op

4 U heeft een klacht over Pro Life Zorgverzekeringen? Bent u het niet eens met een beslissing die Pro Life Zorgverzekeringen heeft genomen? Of bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Centrale Klachtencoördinatie. Als definitie van een klacht hanteert Pro Life iedere uiting van onvrede. U kunt uw klacht per brief, internet of telefoon doorgeven. Op de achterkant van deze brochure vindt u de contactgegevens van de Centrale Klachtencoördinatie. Wat gebeurt er met uw klacht? Uw klacht wordt bij ontvangst door de Centrale Klachtencoördinatie opgenomen in ons klachtenregistratiesysteem. Wij sturen u hiervan binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. De Centrale Klachtencoördinatie zorgt ervoor dat uw klacht door de verantwoordelijke afdeling in behandeling wordt genomen. De behandelaar van uw klacht bekijkt bijvoorbeeld of de genomen beslissing is gebaseerd op de juiste informatie en of u de service heeft ontvangen zoals u die van ons mag verwachten. Wij geven u uiterlijk binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Mochten wij hiervoor meer tijd nodig hebben, dan wordt u hierover geïnformeerd. Tips bij het indienen van een klacht Geef zo precies mogelijk aan waar u ontevreden over bent en wat volgens u de beste oplossing zou zijn. Vermeld altijd in uw brief of uw naam, adres, verzekeringsgegevens en telefoonnummer met de tijden waarop u overdag bereikbaar bent. Stuur alle relevante stukken mee en maak hiervan kopieën voor uw eigen administratie.

5 U vindt onze formulieren onduidelijk? Binnen de gezondheidszorg wordt veel gebruik gemaakt van formulieren. Wij stellen onze formulieren met de uiterste zorg samen. Toch kan het voorkomen dat u een formulier moet invullen dat u onduidelijk, te ingewikkeld of zelfs als overbodig ervaart. Wij horen dit graag van u. U kunt uw klacht per brief, internet of telefoon doorgeven. Op de achterkant van deze brochure vindt u de contactgegevens van de Centrale Klachtencoördinatie. Denkt u er aan om bij uw klacht naast uw persoonlijke gegevens ook uw telefoonnummer, met de tijden waarop u overdag het best bereikbaar bent, te vermelden? Wat gebeurt er met uw klacht? Uw klacht wordt geregistreerd in ons klachtenregistratiesysteem, waarna de verantwoordelijke afdeling uw klacht in behandeling neemt. Wij geven u binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Mochten wij hiervoor meer tijd nodig hebben, dan wordt u hierover geïnformeerd. Nederlandse Zorgautoriteit U kunt uw klacht over formulieren, die u als onduidelijk of zelfs overbodig ervaart, ook per of brief melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa ziet er als toezichthouder in de zorg op toe dat op efficiënte wijze gebruik gemaakt wordt van formulieren. Meer informatie over de klachtenprocedure formulieren van de NZa kunt u vinden op hun website

6 U bent niet tevreden over uw zorgverlener of zorginstelling? Bent u ontevreden over een behandeling of de service van bijvoorbeeld uw fysiotherapeut, huisarts of ziekenhuis? Dan is het goed om eerst met de zorgverlener of hulpverlenende instantie zelf over uw klacht te praten. Vaak kunt u samen tot een oplossing komen. Komt u er samen met de zorgverlener of zorginstelling niet uit? Dan horen wij dit graag van u. U kunt uw klacht per brief, internet of telefoon doorgeven. Op de achterkant van deze brochure vindt u de contactgegevens van de Centrale Klachtencoördinatie. Denkt u eraan om bij uw klacht naast uw persoonlijke gegevens ook uw telefoonnummer te vermelden, met de tijden waarop u overdag het best bereikbaar bent? Wat gebeurt er met uw klacht? Uw klacht wordt bij ontvangst door de Centrale Klachtencoördinatie opgenomen in ons klachtenregistratiesysteem. Wij sturen u hiervan binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Uitzondering hierop is als u uw klacht over een vervoerder meldt via de Vervoerslijn. De medewerker spreekt dan direct telefonisch de verschillende stappen binnen het klachtenproces met u door. De Centrale Klachtencoördinatie zorgt ervoor dat uw klacht door de verantwoordelijke afdeling in behandeling wordt genomen. De behandelaar van uw klacht bekijkt bijvoorbeeld of de genomen beslissing is gebaseerd op de juiste informatie en of u de service hebt ontvangen zoals u die van ons mag verwachten. Wij geven u binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie. Mochten wij hiervoor meer tijd nodig hebben, dan wordt u hierover geïnformeerd.

7 Doorverwijzing Het kan voorkomen dat wij u doorverwijzen naar een klachteninstantie van de zorgverlener, bijvoorbeeld de klachtencommissie van het ziekenhuis of de klachtencommissie huisartsenzorg. Deze klachteninstantie zal uw klacht in behandeling nemen en zorgen voor een juiste afhandeling. Geschillencommissie Zorginstellingen Als u het met de zorginstelling niet eens wordt over de oplossing van uw klacht, kunt u uw klacht ook aan de Geschillencommissie Zorginstellingen voorleggen. Een uitspraak van de Geschillencommissie Zorginstellingen is bindend voor beide partijen. Let op! U kunt alleen uw klacht aan de Geschillencommissie Zorginstellingen voorleggen, als de zorginstelling is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorginstellingen, de schade die u hebt geleden in geld is uit te drukken en uw claim niet boven een bepaald bedrag is. Meer informatie over de procedure van de Geschillencommissie Zorginstellingen kunt u vinden op onder zorginstellingen. Daarnaast is het secretariaat te bereiken op telefoonnummer (070) en kunt u uw post adresseren aan Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Zorgbelangorganisatie Als u een klacht heeft over de gezondheidszorg, of als er iets is misgegaan in de zorgverlening, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Informatie en klachtopvang van de Zorgbelangorganisatie in uw regio. Zij bieden u informatie over de gezondheidszorg en kunnen u kosteloos adviseren en ondersteunen bij het indienen van uw klacht. Meer informatie kunt u vinden op of u kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Informatie en Klachtenopvang in uw regio (tel ).

8 U wilt bezwaar maken tegen uw aanmelding als wanbetaler bij het CVZ? Als iemand de zorgverzekeringspremie niet betaalt, heeft de zorgverzekeraar het recht de zorgverzekering te beëindigen. Om te voorkomen dat mensen onverzekerd raken en daardoor geen gebruik van zorg kunnen maken, heeft de regering afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. De regeling Wet Wanbetalers verplicht zorgverzekeraars om verzekerden een betalingsregeling aan te bieden als ze een betalingsachterstand hebben van ten minste twee maandpremies. Als hier door de verzekerde niet op wordt ingegaan of wanneer de afgesproken regeling niet wordt nagekomen en de premieschuld bedraagt ten minste zes maandpremies, dan moeten zorgverzekeraars de verzekerde aanmelden bij het College voor Zorgverzekeraars (CVZ) voor bronheffing. Het CVZ neemt vanaf het moment van aanmelden de premie inning over van de zorgverzekeraar en brengt 30% meer standaardpremie in rekening.

9 Als u het niet eens bent met de vaststelling van de premieschuld, dan kunt u uw klacht schriftelijk aan de Centrale Klachtencoördinatie doorgeven. Uw klacht moet binnen vier weken na dagtekening van de brief, waarin wordt aangegeven dat uw premieschuld tenminste vier maandpremies bedraagt, door ons ontvangen zijn. Ons contactadres vindt u op de achterzijde van deze brochure. Vergeet u niet te vermelden dat het gaat om een bezwaar naar aanleiding van de brief over de premieschuld van vier maandpremies? Wat gebeurt er met uw bezwaar? Uw bezwaar wordt geregistreerd in ons klachtenregistratiesysteem, waarna de verantwoordelijke afdeling uw bezwaar in behandeling neemt. Wij geven u binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Mochten wij hiervoor meer tijd nodig hebben, dan wordt u hierover geïnformeerd. Zolang u nog geen inhoudelijke schriftelijke reactie op uw klacht heeft ontvangen, melden wij u niet aan bij het CVZ voor bronheffing. Meer informatie over de Wet Wanbetalers kunt u vinden op onze website. De informatie vindt u bij de veelgestelde vragen. Daarnaast kunt u hierover ook verdere informatie vinden op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kijkt u hiervoor op

10 U bent het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Uiteraard doen wij ons uiterste best om uw klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Toch kan het voorkomen dat u een reactie op uw klacht ontvangt waarmee u het echt niet eens bent. U kunt dan een herbeoordeling bij ons aanvragen. U kunt uw herbeoordelingverzoek per brief, internet of telefoon doorgeven. Hierbij kunt u vermelden dat u graag een herbeoordeling van uw klacht wenst. Op de achterkant van deze brochure vindt u de contactgegevens van de Centrale Klachtencoördinatie. Denkt u er aan om bij uw herbeoordelingverzoek naast uw persoonlijke gegevens ook uw telefoonnummer, met de tijden waarop u overdag het best bereikbaar bent, te vermelden? Wat gebeurt er met uw herbeoordelingverzoek? Uw herbeoordelingverzoek wordt bij ontvangst door de Centrale Klachtencoördinatie opgenomen in ons klachtenregistratiesysteem. Wij sturen u hiervan binnen 5 werkdagen een bevestiging en geven u uiterlijk binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de herbeoordeling van uw klacht, dan wordt u hierover geïnformeerd.

11 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) Voldoet onze reactie op uw klacht niet aan uw verwachtingen? Komt u er samen met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zij werken onafhankelijk en onpartijdig met als doel het helpen oplossen van problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar. De SKGZ is het overkoepelende orgaan voor de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. U kunt uw klacht schriftelijk of via aan hen voorleggen. Ombudsman SKGZ Zodra uw klacht door de SKGZ is ontvangen, informeren zij u over de verdere procedure. In principe wordt uw klacht eerst door de Ombudsman Zorgverzekeringen in behandeling genomen. De Ombudsman treedt hierbij op als een onpartijdige bemiddelaar. Bent u niet tevreden met de uitkomst van deze bemiddeling of is bemiddeling niet mogelijk? Dan wordt u in de gelegenheid gesteld om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Geschillencommissie SKGZ Voor behandeling door de Geschillencommissie geldt een entreebedrag. De geschillencommissie komt uiteindelijk met een voor beide partijen bindend advies voor klachten van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen kan uw verzoek echter niet meer in behandeling nemen als een rechterlijke instantie uw zaak in behandeling heeft, of daar al een uitspraak over heeft gedaan. Het staat u altijd vrij om naar de burgerlijke rechter te stappen, zelfs nadat de Geschillencommissie een bindend advies heeft uitgebracht. In dit laatste geval zal de rechter alleen procedureel naar de klacht kijken. Informatie SKGZ Meer informatie over de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen kunt u vinden op Verdere contactgegevens zijn: Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) Postbus AG Zeist Telefoon: (030) Fax: (030) adres:

12 Contact Kijk voor meer informatie op Bel gerust met Klantenservice Stuur uw klacht naar Pro Life Zorgverzekeringen Centrale Klachtencoördinatie Antwoordnummer VB Zwolle Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg Vergoeding Ziekenvervoer 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Tegemoetkoming in de kosten van vervoer Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om

Nadere informatie

Klachten over uw apotheek

Klachten over uw apotheek Klachten over uw apotheek WAT KUNT U DOEN MET UW KLACHT HOE GAAT DE KLACHTENCOMMISSIE TE WERK GEEN KOSTEN ZORGVULDIG MET PRIVACY VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? VRAAG HET UW APOTHEKER KLACHTEN OVER UW APOTHEEK

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen?

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Problemen met de overheid? De Nationale ombudsman ondersteunt u graag. De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld als de procedures

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR

Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR Serieus werk maken van klachten en suggesties Een klacht, en nu? Kinderopvang SKAR is een organisatie

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door zo klachten Wij zijn ontevreden als u dat bent, want klanttevredenheid en servicegerichtheid zijn belangrijke drijfveren voor ZOwonen. Toch kan het, ondanks al onze inspanningen, voorkomen dat u niet helemaal

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a 1 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice 078 611 81 11 (lokaal tarief) De klantenservice van Besured heeft gespecialiseerde

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie