Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden"

Transcriptie

1 Declaratie zorgkosten Informatie voor gemoedsbezwaarden

2 Inhoudsopgave Registratie als gemoedsbezwaarde 3 Kinderen 3 Bijdragevervangende belasting 4 Spaartegoed huishouden 4 Vaststelling spaartegoed 4 Bezwaar tegen vastgesteld spaartegoed 5 Vergoeding van zorgkosten 5 Hoogte vergoeding 5 Declaratieformulier 5 Zaaknummer 6 Declareren zorgkosten 6 Termijn voor het indienen van de nota s 6 Vergoeding restant van deels uitbetaalde nota 7 Overheveling spaartegoed naar een volgend jaar 7 Wijzigingen in samenstelling huishouden 7 Beëindiging gemoedsbezwaar 8 Adreswijziging en wijziging bankrekeningnummer 8 Indienen aanvragen via tussenpersoon 8 Privacy 8 Informatievoorziening 9 Aandachtspunten 10 2 Declaratie zorgkosten

3 Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) vergoedt aan gemoedsbezwaarden kosten voor medische zorg. Geregistreerde gemoedsbezwaarden kunnen kosten voor medische zorg declareren bij het CVZ, voor zover de Zorgverzekeringswet (Zvw) die zorg ook aan verzekerden biedt. Met deze informatiefolder wil het CVZ u op de hoogte brengen van de regels die gelden voor het declareren van zorgkosten. Registratie als gemoedsbezwaarde Volgens de Zvw moet iedereen die in Nederland woont of loonbelasting betaalt, een zorgverzekering afsluiten. Als u op grond van uw levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het afsluiten van een (zorg)verzekering, dan kunt u dat kenbaar maken bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wanneer de SVB uw verzoek honoreert, ontvangt u van hen een verklaring waarin staat dat u als gemoedsbezwaarde wordt erkend. Deze verklaring is persoonlijk. Alleen gemoedsbezwaarden die geregistreerd staan bij de SVB kunnen declaraties voor zorgkosten indienen bij het CVZ. Kinderen Bij geboorte van een kind of als u minderjarige kinderen heeft, moet u ook hen bij de SVB als gemoedsbezwaarde aanmelden. Twee maanden voor zijn of haar 18 e verjaardag krijgt het kind dat als gemoedsbezwaarde is geregistreerd, automatisch het formulier Verklaring van gemoedsbezwaren van de SVB. Met het formulier kan uw kind zichzelf als gemoedsbezwaarde laten registreren. Indien uw kind niet reageert, laat de SVB de registratie met ingang van zijn 18e verjaardag vervallen. Uw kind wordt daarbij verzekeringsplichtig en moet een zorgverzekering sluiten. Declaratie zorgkosten 3

4 Bijdragevervangende belasting Als gemoedsbezwaarde betaalt u geen verzekeringspremie. Verder heeft u geen recht op zorgtoeslag. Wel moet u bijdragevervangende inkomstenof loonbelasting betalen. De wijze van inning van deze belasting is afhankelijk van uw situatie. Werkt u in loondienst of ontvangt u een uitkering, dan houdt uw werkgever of de uitkeringsinstantie de bijdragevervangende belasting in op uw loon of uitkering. In andere gevallen krijgt u een aanslag van de Belastingdienst. Spaartegoed huishouden De Belastingdienst draagt de bijdragevervangende belasting af aan het CVZ. Het CVZ beheert deze bedragen op naam van de gemoedsbezwaarde. Als er binnen uw huishouden meerdere gemoedsbezwaarden zijn, vormen de bedragen samen het spaartegoed van het huishouden. Maakt u of een van uw gezinsleden zorgkosten, dan kunt u deze bij het CVZ declareren. De vergoeding komt dan ten laste van het saldo van het spaartegoed van het huishouden. Over het spaartegoed vergoedt het CVZ geen rente. Vaststelling spaartegoed Na afloop van het eerste kwartaal van elk kalenderjaar stelt het CVZ het spaartegoed vast op basis van de op dat moment beschikbare gegevens van de Belastingdienst. Daarin worden mogelijke wijzigingen die de Belastingdienst heeft aangebracht in de bijdragevervangende belasting over voorafgaande jaren meegenomen. Ook het eventuele overhevelingsbedrag, dat ontstaan is uit het niet gebruikte deel van het spaartegoed van het afgelopen kalenderjaar, telt mee (zie ook de uitleg bij Overheveling spaartegoed op pagina 7). Het CVZ stuurt u een zogenaamde beschikking, waarin het spaartegoed voor uw huishouden voor dat bepaalde kalenderjaar vermeld staat. 4 Declaratie zorgkosten

5 Bezwaar tegen vastgesteld spaartegoed Bent u van mening dat het CVZ het bedrag van het spaartegoed aanmerkelijk te laag of te hoog heeft vastgesteld, dan kunt u tot zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar aantekenen. Bij het indienen van het bezwaar moet u documenten meesturen, waaruit blijkt dat het spaartegoed voor uw huishouden onjuist is vastgesteld. Vergoeding van zorgkosten De gemoedsbezwaarde heeft recht op vergoeding van zorgkosten voor zover de Zvw vergoeding van die zorg ook aan verzekerden biedt. Het CVZ beoordeelt of de zorg waarvoor u declaraties indient, vergoed kan worden. Als bijlage treft u een overzicht aan van de zorg die op grond van de Zvw wordt vergoed. Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen; het dient alleen ter informatie. Met nadruk verzoekt het CVZ u alleen de kosten voor medische zorg, waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, als declaratie in te dienen. Dit voorkomt onnodige correspondentie tussen u en het CVZ. Hoogte vergoeding Als u declaraties indient, dan vergoedt het CVZ tot maximaal het bedrag van uw spaartegoed dat geldt voor het kalenderjaar, waarin de declaratie is ingestuurd. Nadat het CVZ uw declaratie heeft verwerkt, ontvangt u een zogenaamde betaalbrief. Daarin staat de hoogte van de vergoeding en het resterende saldo (dus: het spaarsaldo min de vergoedingen). Declaratieformulier Zodra u bij het CVZ bent aangemeld, ontvangt u van het CVZ een declaratieformulier op naam van de oudste gemoedsbezwaarde van het huishouden. Met dit declaratieformulier kunt u aanvragen indienen voor het vergoeden van zorgkosten van alle gemoedsbezwaarden binnen uw huishouden. Met elke betaalbrief (die u krijgt als antwoord op de ingediende aanvraag) ontvangt u een nieuw declaratieformulier. Het CVZ verzoekt u de nota s Declaratie zorgkosten 5

6 voor zorg genoten binnen eenzelfde kalenderjaar op hetzelfde declaratieformulier te vermelden en daarbij het desbetreffende jaartal op het declaratieformulier in te vullen. Als u meer declaratieformulieren nodig heeft, kunt u het ontvangen exemplaar kopiëren. Zaaknummer Het CVZ hanteert ter identificatie voor elk huishouden een zogenaamd zaaknummer. Onder dit zaaknummer houdt het CVZ alle correspondentie met het betreffende huishouden bij. Op het declaratieformulier staat het zaaknummer (dik gedrukt) ook altijd vermeld. Het CVZ verzoekt u dit zaaknummer altijd op alle correspondentie aan het CVZ te vermelden. De correspondentie die het CVZ stuurt, is altijd gericht aan de oudste gemoedsbezwaarde binnen een huishouden. Declareren zorgkosten Met het declaratieformulier kunt u de vergoeding voor zorgkosten aanvragen. Het formulier moet door uzelf of een meerderjarige gemoedsbezwaarde uit uw huishouden zijn ondertekend. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier samen met de originele nota s op naar: College voor zorgverzekeringen Postbus AH Diemen Termijn voor het indienen van de nota s De beoordeling of zorgkosten vergoed kunnen worden vindt plaats op basis van de door de Zvw vergoedde zorg in het jaar waarin de zorg is geleverd. U kunt declaratieformulieren met originele nota s voor zorgkosten in enig jaar indienen tot 31 december van het tweede kalenderjaar na het jaar waarin de zorg is geleverd. Vooral bij ziekenhuisnota s moet u goed opletten dat u ze op tijd instuurt. Ziekenhuisnota s hebben meestal 6 Declaratie zorgkosten

7 betrekking op een DBC (diagnose-behandel-combinatie). De grondslag voor de beoordeling van een DBC-nota is het jaar waarin de DBC geopend is. Dat kan veel eerder zijn dan de datum van de operatie of de factuurdatum. Bij ziekenhuiszorg kan het zelfs gebeuren dat u pas twee jaar later een nota ontvangt voor een DBC die twee jaar eerder is geopend. Die nota moet u dan voor 31 december van het jaar van de factuurdatum indienen. Vergoeding restant van deels uitbetaalde nota Wanneer een nota voor zorgkosten vanwege tekort aan spaartegoed niet of slechts gedeeltelijk is uitbetaald, kan (het restant van) de nota binnen de indientermijn van die nota, vergoed worden uit het spaarsaldo van een later kalenderjaar. U dient dan in het volgende jaar een schriftelijk verzoek in. Voor een vlotte afhandeling stelt het CVZ het op prijs als u bij het verzoek een kopie van de betaalbrief voegt, waarin de betreffende nota (deels) is afgewezen. Overheveling spaartegoed naar een volgend jaar Per kalenderjaar maakt het CVZ een eindafrekening over dat jaar. De helft van de bijdragevervangende belasting afgedragen in dat jaar, of zoveel als daarvan nog over is na vergoedingen van zorgkosten, stort het CVZ in het Zorgverzekeringsfonds. In de brief met het vastgestelde spaartegoed voor het volgende kalenderjaar, die u na afloop van het voorgaande kalenderjaar ontvangt, is de eindafrekening verwerkt. Wijzigingen in samenstelling huishouden Wanneer u deelnemer wordt in een ander huishouden, kunt u verzoeken uw spaartegoed naar rato mee te nemen naar het spaartegoed van het nieuwe huishouden. Het afsplitsen van het spaartegoed naar rato vindt plaats per eerste van de maand na de datum waarop het schriftelijke verzoek is ingediend. Declaratie zorgkosten 7

8 Beëindiging gemoedsbezwaar Wanneer u niet langer als gemoedsbezwaarde geregistreerd wilt zijn, moet u zich afmelden bij de SVB. U wordt dan verzekeringsplichtig en u moet een zorgverzekering afsluiten. Wanneer bij beëindiging van het gemoedsbezwaar of bij overlijden geen gemoedsbezwaarde gezinsleden in uw huishouden achterblijven, heft het CVZ uw rekening op. Het eventuele saldo komt ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds. Adreswijziging en wijziging bankrekeningnummer Als uw huishouden of een of meer leden van uw huishouden verhuist, ontvangt het CVZ graag een adreswijziging van u, onder vermelding van het zaaknummer. Wijziging van het bankrekeningnummer, waarop de uit te betalen bedragen gestort moeten worden, kunt u op het declaratieformulier aangeven. Indienen aanvragen via tussenpersoon Wanneer u een tussenpersoon inschakelt voor het regelen van de aanvragen tot vergoeding van uw zorgkosten, heeft het CVZ een bewijs van volmacht nodig. Een volmacht is een document waarmee u een ander de mogelijkheid biedt om namens u bepaalde (rechts-) handelingen te verrichten. U kunt bij een notaris een volmacht laten opstellen. Privacy Voor de uitvoering van de regeling beschikt het CVZ over privacygevoelige informatie. Deze informatie valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens. De werkzaamheden van het CVZ zijn daarom ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegegevens. Dit College ziet erop toe dat het CVZ zorgvuldig omgaat met privacygevoelige informatie. 8 Declaratie zorgkosten

9 Informatievoorziening Er zijn verschillende instanties/organisaties die u actief informeren over de regeling Gemoedsbezwaarden of bij wie u informatie op kunt vragen, onder andere: CVZ Elk jaar zal het CVZ een nieuwe versie van deze informatiefolder aan de oudste gemoedsbezwaarde van het huishouden sturen. Meer informatie over de werkzaamheden van het CVZ kunt u vinden op Ook kunt u bellen: of en: VWS Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) publiceert ieder jaar de wijzigingen in de vergoeding van zorgkosten Zvw in de dagbladen. SVB Voor meer informatie over de registratie van gemoedsbezwaarden kunt u contact opnemen met de vestiging van de SVB in uw regio (www.svb.nl). SGV De Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen (SGV) geeft regelmatig een nieuwsbrief uit. Het adres van de SGV: Joubertstraat 39, 2806 GA Gouda, Vragen voor de commissie voorlichting van de SGV kunt u sturen naar Declaratie zorgkosten 9

10 Aandachtspunten U kunt alleen zorgkosten declareren, waarvoor een aanspraak op een vergoeding bestaat. (Zie: Vergoedingsoverzicht volgens de Zvw). Vermeld altijd uw zaaknummer in uw correspondentie aan het CVZ. Stuur alleen originele nota s naar het CVZ. Op basis van kopieën kan het CVZ niets vergoeden. Geef een verhuizing of een verandering in de gezinssamenstelling altijd schriftelijk door aan het CVZ. Vergeet daarbij niet uw zaaknummer te vermelden. U kunt alleen een niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde nota in het volgende jaar van de indientermijn opnieuw aanbieden wanneer die nota vanwege een tekort aan spaartegoed niet of slechts gedeeltelijk is vergoed. 10 Declaratie zorgkosten

11 Declaratie zorgkosten 11

12 CVZ - Postbus AH Diemen Deze brochure kwam tot stand in januari Uiteraard kunnen er veranderingen zijn opgetreden als u deze brochure in handen krijgt. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

#$ # % &' (# ' ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' ! -#.##% " )! +/

#$ # % &' (# ' ' %$! ###$ '*! +,  $ ' ! -#.##%  )! +/ !! " #$ # % &' (# ' )! ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' (! +-! -#.##% " )! +/ 012 212! 1 31 " 4! 5! 5 (# '6( * 7! #$ # %&'6++ % )7 1 81 12 812 &! 5 ###$ # 9 6)/ 7 138 138 " !" ## $ % &!" '& ( $ $ )*

Nadere informatie

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden?

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Tandartsverzekeringen 2014 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering MODEL F 03.2.45 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden?

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Tandartsverzekeringen Service 2013 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Basisverzekering Uitzendpolis

Basisverzekering Uitzendpolis Basisverzekering Uitzendpolis 2015 Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Uitzendpolis 2015 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden 2013 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Voorwaarden 2013 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Salland verzekeringen is onderdeel van Eno Salland verzekeringen Afdeling Cliëntenservice Munsterstraat 6 7418 EV Deventer Telefoon (0570) 68 74 84 Fax (0570) 68 73 00 www.salland.nl Voorwaarden 2013 Basisverzekering

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden?

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Tandartsverzekeringen 2015 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering!

Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering! Uitgezonden naar het buitenland? Denk aan uw zorgverzekering! Tips en informatie voor medewerkers van de Dienst Internationale Politie-informatie (KLPD/IPOL) over zorg en de zorgverzekering in het buitenland

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling

De DSB Compensatieregeling De DSB Compensatieregeling Deze brochure bevat een toelichting op de informatie die nodig is voor de berekening van de compensatie voor overkreditering. - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 2.

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014. Basisverzekering

Verzekeringsvoorwaarden 2014. Basisverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2014 Basisverzekering VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 14 Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2014. De verzekeringsvoorwaarden zijn bij de Nederlandse

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Vragen aan de financiële administratie

Vragen aan de financiële administratie Vragen aan de financiële administratie Inclusief vragenformulier IJsselland Ziekenhuis Geachte patiënt, In deze folder staan de meest gestelde vragen over nota s en de daarbij behorende antwoorden. Als

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie