Q&A wanbetalers zorgpremie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q&A wanbetalers zorgpremie"

Transcriptie

1 Q&A wanbetalers zorgpremie Procedure Hoe gaat de procedure in zijn werk als u de zorgpremie niet betaalt? De nieuwe wet verplicht zorgverzekeraars een betalingsregeling aan te bieden als u een betalingsachterstand heeft van 2 maanden nominale premie of langer. Gaat u daar niet op in of houdt u zich niet aan de afgesproken regeling, dan moet u aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een 'bestuursrechtelijke premie' betalen die 30% hoger ligt dan de standaardpremie. Deze bestuursrechtelijke premie moet betaald worden als de betalingsachterstand 6 maandpremies of meer bedraagt en wordt rechtstreeks ingehouden op uw inkomen. Vanaf 2010 kan ook uw zorgtoeslag worden omgeleid naar het CVZ. Als de wet van kracht is houdt het College voor zorgverzekeringen (CVZ) deze bestuursrechtelijke premie bij u in op uw inkomen (loon, uitkering of pensioen). Als u geen (regelmatige) inkomsten heeft (bijvoorbeeld als u ondernemer bent), kan het CVZ beslag leggen op bijvoorbeeld uw bankrekening of bezittingen. Dit gebeurt ook (gedeeltelijk) als uw inkomen onvoldoende is om de volledige bestuursrechtelijke premie op het inkomen in te houden. Wat gebeurt er precies stap voor stap bij wanbetaling? Fase 1 Bij het ontstaan van een betalingsachterstand van twee maandpremies, informeert de zorgverzekeraar u hierover en biedt u een betalingsregeling aan, waaronder ook een machtiging tot automatisch incasso. De verzekeraar wijst op de mogelijkheden van schuldhulpverlening bij betalingsproblemen en geeft aan wat de gevolgen zijn van niet betalen. Fase 2 Maakt u geen gebruik van de betalingsregeling en betaalt u niet, dan geeft uw verzekeraar u bij vier maandpremies wijst de verzekeraar u op de gevolgen van doorgaan met niet betalen van de zorgpremie: na zes maanden meldt de verzekeraar u aan bij het CVZ en komt u onder een bestuursrechtelijk premieregiem te staan. De zorgverzekeraar meldt hierbij ook op welke wijze u kunt protesteren tegen deze voorgenomen aanmelding. Fase 3 Als de betalingsachterstand oploopt tot zes maandpremies, meldt de zorgverzekeraar u als wanbetaler aan bij het CVZ. U ontvangt een aanmeldingsbevestiging van het CVZ. Vanaf dat moment betaalt u aan de verzekeraar geen (nominale) premie meer. De zorgverzekering loopt wel gewoon door, en u houdt dus recht op verzekerde zorg. Uw naam wordt opgenomen in het register van personen met een betalingsachterstand. Uw werkgever, uitkeringsinstantie of de Belastingdienst/Toeslagen krijgt van het CVZ de opdracht om de bestuursrechtelijke premie in te houden vóórdat uw salaris, uw uitkering of de zorgtoeslag aan u wordt uitbetaald. Deze bestuursrechtelijke premie bedraagt 130 procent van de standaardpremie per verzekering (in 2009 bedraagt de standaardpremie 100,75 per maand). Het CVZ stort de opbrengst in het Zorgverzekeringsfonds. Fase 4 Als u de eerdere schuld aan de zorgverzekeraar heeft voldaan of als u in een traject van schuldhulpverlening zit en een schuldregeling, danwel een schuldstabilisatieovereenkomst heeft gesloten dan meldt de zorgverzekeraar u af bij het CVZ. Uw werkgever of uitkeringsinstantie krijgt een bericht van het CVZ dat de inning van de bestuursrechtelijke premie moet worden stopgezet. U betaalt vanaf dat moment weer de gewone, (nominale) premie aan uw zorgverzekeraar. Uw gegevens worden verwijderd uit het register van personen met betalingsachterstand. Ook kunt u weer, als u dat wilt, bij het jaarlijkse polisaanbod overstappen naar een andere verzekeraar. 1

2 Is de premie die wordt ingehouden van het salaris / de uitkering hetzelfde als de normale premie? Nee, de premie die wordt ingehouden op uw salaris / uw uitkering is een bestuursrechtelijke premie. Deze ligt 30% hoger dan de standaardpremie. Hoe hoog is de premie die wordt ingehouden? De premie die wordt ingehouden ligt 30% hoger dan de standaardpremie. In 2009 is dat 131,- per maand per verzekerde van 18 jaar of ouder. Wanneer betaal ik weer de normale premie? Als u de eerdere schuld (inclusief de bijkomende kosten, zoals wettelijke rente en incassokosten) aan de zorgverzekeraar heeft voldaan of als u in een traject van schuldhulpverlening zit en een schuldregeling, danwel een schuldstabilisatieovereenkomst heeft gesloten, meldt de zorgverzekeraar u af bij het CVZ. De inning van de bestuursrechtelijke premie wordt stopgezet. U ontvangt hierover een bericht van het CVZ en vervolgens betaalt u weer de gewone, nominale premie aan uw zorgverzekeraar. Uw gegevens worden verwijderd uit het register van personen met betalingsachterstand. Ook kunt u weer, als u dat wilt, bij het jaarlijkse polisaanbod overstappen naar een andere verzekeraar. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn premie niet langer van het salaris / de uitkering wordt ingehouden? Door de opgebouwde schulden voor de zorgpremie (inclusief bijkomende kosten) af te lossen aan de zorgverzekeraar. Ook als u besluit hulp te zoeken en schuldhulpverlening aangaat en een schuldregeling, danwel een schuldstabilisatieovereenkomst heeft gesloten, zal de bronheffing worden stopgezet, en betaalt u weer de normale premie aan uw zorgverzekeraar. Als ik nu al meer dan een half jaar betalingsachterstand heb, treedt de regeling voor mij dan meteen in werking als de wet in werking treedt? Nee. In het wetsvoorstel is gekozen voor een zorgvuldige procedure in de aanloop naar de harde maatregel van bronheffing. Voordat u kunt worden aangemeld wordt u ten minste 2 maal door de verzekeraar op uw rechten en plichten gewezen. Dit betekent dat de feitelijke bronheffing zal starten in de tweede helft van Verzekeraars kunnen u overigens ook nu al, vóórdat de wet van kracht is, op uw rechten en plichten wijzen. Aanmelding voor de bronheffing kan echter pas als de wet is aangenomen door het parlement en in de Staatscourant is gepubliceerd. Naar verwachting zal dat zijn vanaf 1 juli Als ik ook nog andere schulden heb, worden die dan eerst afgeschreven? Nee. De bestuursrechtelijke premie heeft in de regel voorrang op andere schulden. Let op: schulden met betrekking tot (rijks)belastingen en/of sociale premies gaan wél voor op de bestuursrechtelijke premie. Als u al een loonbeslag heeft in verband met schulden raden wij u aan uw deurwaarder te informeren over het feit dat u in het bestuursrechtelijke premieregiem terecht gekomen bent en dat het bedrag dat u betaalt voor uw zorgpremie is gewijzigd. Dit is ook van belang om ervoor te zorgen dat u niet onder het bestaansminimum komt. 2

3 Is er eerst nog een traject met een incassobureau/deurwaarder? Of wordt de premie meteen van mijn salaris / uitkering afgetrokken na zes maanden? Als u een regulier inkomen of uitkering boven het bestaansminimum heeft komt er geen traject met een deurwaarder/incassobureau. De volledige bestuursrechtelijke premie wordt meteen van uw salaris of uitkering ingehouden. Als u een uitkering ontvangt op basis van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Toeslagenwet, de Wet werk en bijstand of de Wet werk en inkomen kunstenaars, of op een vervolguitkering van de WGA-uitkering als bedoeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (en vanaf 2010 de inkomensregeling voor oudere werklozen) wordt er maandelijks 100,75 ingehouden en wordt voor het resterende bedrage van 30,25 per maand het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ingeschakeld en zonodig schakelt zij een deurwaarder in. Als mijn zorgverzekeraar mij pas op het laatste moment op de hoogte stelt van mijn betalingsachterstand van zes maanden, gaat de regeling dan toch meteen in? U kunt niet zomaar tot wanbetaler worden bestempeld. Allereerst moeten verzekeraars mensen met betalingsachterstand tijdig informeren over de gevolgen van het niet betalen van hun premie. Ook moeten zij u informeren over de rechtsbescherming. De verzekeraar mag u pas als wanbetaler aanmelden bij het CVZ, als hij u heeft gemeld dat hij dit bij een achterstand van zes maandpremies zal doen. Ook moet de verzekeraar u laten weten wat het gevolg is van de aanmelding. U heeft vervolgens een termijn van vier weken om te protesteren tegen het voornemen van de zorgverzekeraar. U kunt er ook voor kiezen de premieschuld en bijkomende kosten alsnog te betalen. Protesteert of betaalt u niet, dan moet de zorgverzekeraar u, als de premieschuld is opgelopen tot zes maanden, aanmelden n bij het CVZ. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet erop toe dat zorgverzekeraars verzekerden niet ten onrechte aanmelden, en ook dat ze bij aflossing van de schulden, of bij het aangaan van schuldhulpverlening, meteen een afmelding aan het CVZ sturen. Hoe toont een zorgverzekeraar aan mijn werkgever aan dat ik mijn premie niet betaal? Dat doet een zorgverzekeraar niet. De zorgverzekeraar meldt u aan bij het CVZ. Het CVZ geeft uw werkgever de opdracht om de bestuursrechtelijke premie tot nader order maandelijks in te houden op uw salaris en af te dragen aan het CVZ. Als ik mijn schuld heb afgelost, hoe zorg ik er dan voor dat de zorgverzekeraar mij afmeldt als wanbetaler? Als u de eerdere schuld aan de zorgverzekeraar heeft voldaan, meldt de verzekeraar u af bij het CVZ. De inning van de bestuursrechtelijke premie wordt stopgezet en u betaalt weer de gewone, nominale premie aan uw zorgverzekeraar. 3

4 Achtergrond Waarom is deze regeling ingesteld? Als iemand weigert de zorgverzekeringspremie te betalen, heeft de zorgverzekeraar het recht de zorgverzekering te beëindigen (royement wegens wanbetaling). Omdat we niet willen dat er mensen onverzekerd raken en daardoor geen gebruik van zorg kunnen maken, heeft de regering afspraken gemaakt met zorgverzekeraars om te voorkomen dat zij wanbetalers uit hun verzekering zetten. Zorgverzekeraars blijven daardoor wel zitten met een groot aantal mensen dat hun premie niet betaalt en zij hebben daarom om een oplossing gevraagd aan de regering. De regering maakt zich ook zorgen om het probleem. Steeds meer mensen hebben een grote achterstand in het betalen van hun zorgverzekeringspremie voor de basisverzekering. Van alle verzekerden betaalt ongeveer 1,9 procent geen premie. Deze wanbetalers zijn wel verzekerd. Mensen die hun premie niet betalen, ontvangen hun eventuele zorg eigenlijk op kosten van andere burgers die dat wél elke maand doen. Wanbetalers ondergraven zo de solidariteit waarop het zorgstelsel is gebaseerd. Die solidariteit houdt in dat we samen betalen voor zorg waar we allemaal gebruik van kunnen maken. Wanbetalers hebben eigenlijk een gratis zorgverzekering. Dat is natuurlijk niet eerlijk ten opzichte van mensen die wél hun premie betalen. Hun premie stijgt bijvoorbeeld doordat wanbetalers niet betalen. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen die niet betalen gewoon verzekerd blijven. Maar de regering wil niet dat verzekeraars wanbetalers uit de verzekering zetten omdat ze het nóg erger vindt als een deel van de bevolking onverzekerd raakt. Daarom kiest de regering voor maatregelen om verzekeraars te helpen premiebetaling af te dwingen. Hoeveel wanbetalers zijn er? Zijn dat bepaalde groepen? Van alle premieplichtigen betaald 1,9 procent zijn premie niet. Dat zijn ongeveer mensen. Van deze wanbetalers zijn er ruim tussen de 20 en 40 jaar oud. Bijna 60 procent heeft een baan en ruim 20 procent een uitkering. De rest heeft geen vaste bron van inkomsten, bijvoorbeeld omdat zij zelfstandig ondernemer of huisvrouw/-man zijn. Onder de volgende bevolkingsgroepen zijn relatief veel wanbetalers (stand eind 2007): - ontvangers van een uitkering (50 duizend) - eenoudergezinnen en ongehuwde stellen met kinderen - allochtonen (ruim 100 duizend, onder wie 27 duizend met een westerse achtergrond) - inwoners van grote steden (Rotterdam kent 4,6 procent wanbetalers) Waarom is het belangrijk dat iedereen zorgpremie betaald? Mensen die hun premie niet betalen, ontvangen hun eventuele zorg eigenlijk op kosten van andere burgers die dat wél elke maand doen. Wanbetalers ondergraven zo de solidariteit waarop het zorgstelsel is gebaseerd. Die solidariteit houdt in dat de sterkste schouders de lasten voor de minder sterke burgers helpen dragen. Wanbetalers onttrekken zich aan deze maatschappelijke opdracht. Sterker nog: al die tijd houden zij in wezen een gratis zorgverzekering. Dat is niet erg motiverend voor mensen die wél hun premie betalen. Het kan dus niet de bedoeling zijn dat mensen die niet betalen gewoon verzekerd blijven. Maar de regering vindt het nóg erger als een deel van de bevolking onverzekerd raakt omdat ze door de wanbetaling worden geroyeerd. Bovendien vergroten óók onverzekerden de druk op de solidariteit in het stelsel. Daarom kiest de regering voor een pakket aanvullende maatregelen om verzekeraars te helpen premiebetaling af te dwingen. 4

5 Betalen de mensen die wel hun zorgpremie betalen nu ook voor de wanbetalers? Ja, mensen die hun premie niet betalen, ontvangen hun eventuele zorg eigenlijk op kosten van andere mensen die dat wél elke maand doen. Betalen alle wanbetalers straks automatisch via hun loon en uitkering de premie voor de zorgverzekering? Bijna alle wanbetalers betalen hun premie straks automatische via hun loon of uitkering. De bedoeling is uiteindelijk wel dat iedereen zijn zorgpremie weer zelf betaalt aan de verzekeraar. Het is niet gunstig voor mensen om de bestuursrechtelijke premie via het loon of de uitkering te laten in houden. Die premie is namelijk hoger dan de premie bij de verzekeraar. Wanneer wordt de nieuwe wet ingevoerd? Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeurt is de verwachting dat de bestuursrechtelijke premie vanaf medio 2009 op het salaris en de uitkering kan worden ingehouden. Voordat het zover is wordt de wanbetaler door de verzekeraar persoonlijk geïnformeerd over de betalingsachterstand, betalingsregelingen en rechten en plichten. De verzekeraar kan deze informatie ook al geven vóórdat de parlementaire behandeling is voltooid. Waar kan ik meer informatie vinden over de nieuwe wet? Wanbetaler Kan dit allemaal zomaar? U kunt niet zomaar tot wanbetaler worden bestempeld. Allereerst moet de verzekeraar u, als u een betalingsachterstand heeft, tijdig informeren over de gevolgen van het niet betalen van de premie. Ook moet de verzekeraar u voorlichten over de rechtsbescherming. De verzekeraar moet u als wanbetaler aanmelden bij het CVZ, als hij u heeft gemeld dat hij dit bij een achterstand van zes maandpremies zal doen. Ook moet de verzekeraar u laten weten wat het gevolg is van de aanmelding. U heeft vervolgens een termijn van vier weken om te protesteren tegen het voornemen van de zorgverzekeraar. U kunt er ook voor kiezen de premieschuld en bijkomende kosten alsnog te voldoen, of op zoek te gaan naar schuldhulpverlening. Protesteert (of betaalt) u niet, dan meldt de zorgverzekeraar u, als de premieschuld is opgelopen tot zes maanden, aan bij het CVZ. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet erop toe dat zorgverzekeraars verzekerden niet ten onrechte aanmelden, en ook dat ze bij aflossing van de schulden meteen een afmelding aan het CVZ sturen. Wat gebeurt er als ik met een betalingsachterstand mijn zorgverzekering opzeg? Het is niet mogelijk om een zorgverzekering op te zeggen als u een betalingsachterstand heeft. Dit moet u eerst met uw verzekeraar oplossen. Het is niet aan te raden om daarnaast een nieuwe zorgverzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar. U wordt dan immers óók bij deze verzekeraar premieplichtig en moet dan twéé keer de premie betalen. 5

6 Als ik eenmaal wanbetaler ben, wordt mijn premie dan voor altijd van mijn salaris / uitkering afgetrokken? Nee, als u de eerdere schuld aan uw zorgverzekeraar heeft voldaan of u bent schuldhulpverlening aangegaan en een schuldregeling, danwel een schuldstabilisatieovereenkomst heeft gesloten dan meldt de zorgverzekeraar u af bij het CVZ. De inning van de bestuursrechtelijke premie wordt stopgezet en u betaalt weer de gewone, nominale premie aan uw zorgverzekeraar. Als ik op het laatste moment erachter kom dat ik zoveel schulden heb bij de zorgverzekeraar, is het dan nog mogelijk om een andere regeling te treffen? Jazeker, maar dan moet u wel hulp daarbij zoeken. Gaat u zo snel mogelijk naar de sociale dienst van uw gemeente om in contact te komen met schuldhulpverlening en stel daar ook uw zorgverzekeraar van op de hoogte. Als er met u afspraken kunnen worden gemaakt over schuldhulpverlening, en u zich houdt aan die afspraken, dan wordt u niet als wanbetaler aangemeld door u zorgverzekeraar en kunt u de normale premie aan uw zorgverzekeraar betalen. Krijg ik nog wel zorgtoeslag als wanbetaler? Ja. Uw recht op zorgtoeslag verandert niet omdat u een wanbetaler bent. Als de bestuursrechtelijke premie echter om een of andere reden niet (helemaal) op uw inkomen of uitkering kan worden ingehouden dan kan vanaf 2010 de zorgtoeslag aan het CVZ worden uitbetaald in plaats van aan u. Als de bestuursrechtelijke premie volledig op uw inkomen/ uitkering wordt ingehouden zijn er geen wijzigingen in de uitbetaling van de zorgtoeslag. Ik kan het niet betalen, wat moet ik nu doen? In principe is elke Nederlander in staat om de zorgpremie te betalen. Inkomens en uitkeringen zijn hier op afgestemd en de zorgtoeslag die de Belastingdienst/Toeslagen uitbetaalt is er om eventuele financiële gaten op te vullen. Er kunnen situaties optreden waardoor desondanks de betaling van de zorgpremie bij u in de knel komt en niet meer lukt. Het CVZ bekijkt welke manier van inning het beste aansluit bij uw omstandigheden en op welke bron of bronnen die het beste kan worden toegepast. Als er al sprake is van beslaglegging wordt er eveneens gekeken naar uw betaalmogelijkheden. De beste manier om uit de betalingsproblemen te komen is om deze structureel op te lossen en uw inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Op en vindt u informatie over hoe u dit aan kunt pakken. Als u meer hulp of begeleiding nodig heeft bij het oplossen van uw schuldenproblematiek kunt u terecht bij de sociale dienst van uw gemeente. Zij kunnen u informeren over en begeleiden bij schuldhulpverlening. Meer informatie over schuldhulpverlening kunt u vinden op de site van de branchevereniging Mijn verzekeraar heeft het helemaal mis. Wat moet ik doen? Verzekeringsplichtigen kunnen niet zomaar tot wanbetaler worden bestempeld. Allereerst moeten verzekeraars mensen met betalingsachterstand tijdig informeren over de consequenties van het niet betalen van hun premie. Ook moeten zij hun verzekerden voorlichten over de rechtsbescherming. De verzekeraar mag iemand pas als wanbetaler aanmelden bij het CVZ, als hij de verzekerde in kwestie heeft gemeld dat hij dit bij een achterstand van zes maandpremies zal doen. Ook moet de verzekeraar hem laten weten wat het gevolg is van de aanmelding. De verzekerde heeft vervolgens een termijn van vier weken om te protesteren tegen het voornemen van de zorgverzekeraar. Hij kan er ook voor kiezen de premieschuld en bijkomende kosten alsnog te voldoen. Protesteert (of betaalt) de wanbetaler niet, dan moet de 6

7 zorgverzekeraar hem, als de premieschuld is opgelopen tot zes maanden, aanmelden bij het CVZ. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet erop toe dat zorgverzekeraars verzekerden niet ten onrechte aanmelden, en ook dat ze bij aflossing van de schulden meteen een afmelding aan het CVZ sturen. Ik heb me ingeschreven bij een andere zorgverzekeraar en betaal daar netjes mijn premie. Maar mijn oude verzekeraar wil mij niet uitschrijven omdat ik niet betaal. Maar waarom zou ik betalen als ik daar niet meer verzekerd wil zijn? Wat gaat er nu gebeuren? Omdat u een betalingsachterstand heeft bij uw oude verzekeraar mag u deze verzekering wettelijk niet opzeggen. Als u twee keer verzekerd bent moet u ook twee keer premie betalen. Dit zal waarschijnlijk niet uw bedoeling zijn; u moet dan ook uw betalingsachterstand / geschil met de oude verzekeraar oplossen of uw nieuwe zorgverzekering opzeggen. Krijg ik mijn zorg nu wel vergoed? Ja, u betaalt premie dus u bent verzekerd voor zorg. Kan ik niet terug naar het ziekenfonds? Nee, Het ziekenfonds bestaat niet meer. Vanaf 2006 wordt de Zorgverzekeringswet uitgevoerd door zorgverzekeraars. Waarom is het bedrag zo hoog? Hoe moet ik nu mijn schuld aan Y betalen? Het moet onaantrekkelijk zijn om de bestuursrechtelijke premie te betalen. De bedoeling is uiteindelijk dat iedereen zijn zorgpremie weer zelf betaalt aan de verzekeraar. Het is niet gunstig om de hoge bestuursrechtelijke premie via het loon of de uitkering te laten in houden. U bent altijd duurder uit. U stelt dat de standaard premie ongeveer 100 euro per maand is, mijn premie was veel lager. Hoe kan dat? De gemiddelde premie die alle 30 zorgverzekeraars in Nederland in rekening brengen, bedraagt 100,75 per maand; dit heet de standaardpremie. Hierbij wordt geen rekening gehouden met kortingen voor collectieve contracten maar wel met het verplichte eigen risico. Omdat u uw premie niet heeft betaald bent u aangemeld voor de bestuursrechtelijke premie-inning. De bestuursrechtelijke premie is wettelijk vastgelegd op 130 procent van de standaardpremie en bedraagt dus 131,-. Wat gebeurt er als ik niet betaal? U moet betalen. Dat regelt het CVZ. Het CVZ zorgt dat de bestuursrechtelijke premie automatisch van uw loon of uitkering wordt ingehouden of dat er een incassobureau ingeschakeld wordt als u geen loon of uitkering heeft. Kortom u heeft niet de keuze om niet te betalen. Wat gebeurt er als mijn werkgever niet betaalt? Uw werkgever is wettelijk verplicht om de bestuursrechtelijke premie maandelijks rechtstreeks op uw inkomen in te houden. Als hij dit weigert zullen de bedragen op uw werkgever worden verhaald. 7

8 Hoe weten jullie dat ik mijn schuld betaald heb? Dat geeft uw zorgverzekeraar aan ons door. U verzekeraar is wettelijk verplicht om mensen die hun schuld hebben afgelost of die een betalingsregeling zijn overeengekomen weer af te melden bij het CVZ voor de bestuurechtelijke premie-inning. Blijf ik geregistreerd als wanbetaler als ik mijn schuld heb afgelost? Nee. U bent immers geen wanbetaler meer als u uw schuld heeft voldaan. Er wordt geld ingehouden op mijn uitkering én ik krijg acceptgiro s van het CJIB. Hoe kan dat? Als het niet lukt om de volle 130 procent ( 131,-) op uw inkomen in te houden, dan krijgt u een acceptgiro voor het restant. U moet immers altijd in totaal 131,- per maand betalen. Wat is het CJIB? Het CJIB is het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Zij hebben veel ervaring met het innen van boetes. Het CJIB int, in opdracht van het CVZ, de bestuursrechtelijke premie in de gevallen dat er geen of onvoldoende inkomen is om deze premie (volledig) op het inkomen in te laten inhouden. Mijn buurman is ook wanbetaler, maar betaalt nog geen verhoogde premie. Hij heeft ook nog niets gehoord van het CVZ. Waarom moet ik wel de verhoogde premie al betalen? Uw buurman is in dat geval nog niet aangemeld bij het CVZ. Als hij inderdaad een wanbetaler is zal zijn zorgverzekeraar hem binnenkort zeker aanmelden en zal hij ook in het bestuursrechtelijke premieregiem terecht komen. Maar misschien is uw buurman toch maar wel gaan betalen en heeft hij een oplossing gezocht voor het aflossen van zijn schuld. Bij de start van de invoering kan er verschil zijn in de tijdstippen dat wanbetalers in de bronheffing terecht komen, maar iedere volhardende wanbetaler krijgt er mee te maken. Ik ben aanvullend verzekerd bij mijn zorgverzekeraar. Krijg ik nu nog wel alle aanvullende vergoedingen? Als u uw premie voor de aanvullende verzekering niet betaalt kan de verzekeraar u hiervoor wel royeren. Alleen de basiszorgverzekering is wettelijk verplicht. De bestuursrechtelijke premieinning heeft alleen betrekking op uw basisverzekering. Wij adviseren u om uw zorgverzekeraar te bellen om te vragen op welke zorg u recht heeft. Ik betaal al heel lang mijn premie niet, dus ik heb een hele hoge schuld. Zo kom ik toch nooit meer van de bestuursrechtelijke premie af? Als u de betalingsproblemen niet meer zonder hulp kunt oplossen moet u contact opnemen met de sociale dienst van uw gemeente. Deze kan zelf actie ondernemen of de schuldhulpverlening inschakelen. De schuldhulpverlening zal ook in overleg treden met uw zorgverzekeraar. Samen kunt u een afspraak maken over de manier waarop de eerdere schuld aan de verzekeraar wordt afgelost. Als die afspraak in een overeenkomst wordt vastgelegd, vanaf dat moment de zorgpremies worden voldaan en er een afspraak is gemaakt over de manier waarop de schuld wordt voldaan, zal de verzekeraar u direct weer afmelden voor de bestuursrechtelijke premieinning. U gaat dan weer gewoon uw premie betalen aan de verzekeraar. 8

9 Ik ben het niet eens met de regeling. Waar kan ik een klacht indienen? Als u het niet eens bent met de mededeling dat u een bepaalde premieachterstand heeft, kunt u binnen vier weken bij uw zorgverzekeraar protesteren. De verzekeraar moet dan opnieuw onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van de premieachterstand. Ook moet de verzekeraar vaststellen dat deze betalingsachterstand op afzienbare termijn een bedrag van zes maandpremies zal bereiken. Blijft de verzekeraar bij zijn standpunt dat u een betalingsachterstand heeft, dan kunt u uw zaak voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Ook heeft u de mogelijkheid de zaak voor de civiele rechter te brengen. Zolang een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure loopt, mag de zorgverzekeraar u nog niet aanmelden als wanbetaler, en int het CVZ dus nog geen bestuursrechtelijke premies bij u. Pas als u onherroepelijk in het ongelijk bent gesteld, meldt de zorgverzekeraar u aan en start het CVZ de inning. Over de tussenliggende periode bent u de (nominale) premie aan zijn zorgverzekeraar verschuldigd. Kortom: de premieschuld loopt gewoon verder op tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure. Als een wanbetaler na aflossing van zijn schuld vindt dat zijn zorgverzekeraar hem ten onrechte (nog) niet bij het CVZ heeft afgemeld, moet hij aankloppen bij zijn zorgverzekeraar. Dat geldt ook als hij meent zijn schuld eerder te hebben afgelost dan in een afmelding is vermeld. Hij kan het CVZ als uitvoerende instantie er niet op aanspreken. Wordt je als wanbetaler ook geregistreerd bij het BKR? Als wanbetaler van de zorgverzekeringspremie wordt u niet geregistreerd bij het BKR. 9

10 Uitzonderingen Wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen die niet willen en mensen die niet kunnen betalen? Iedereen in Nederland kan zijn premie betalen. In alle inkomens en uitkeringen is daarin voorzien. Zonodig met behulp van zorgtoeslag. Als u betalingsproblemen hebt dan kunt u hiervoor hulp vragen. In een incassoprocedure maakt een deurwaarder dit onderscheid ook. Over het algemeen gebeurt dit echter niet al bij een schuldopbouw van twee maanden. Hoe worden niet-kunners ondersteund? Als u vindt dat u de betalingsproblemen niet meer zonder hulp kunt oplossen dan kunt u contact opnemen met de sociale dienst van uw gemeente. Deze kan zelf actie ondernemen of schuldhulpverlening inschakelen. Deze diensten zullen ook in overleg treden met de zorgverzekeraar. Als u eerst meer wilt weten over schuldhulpverlening kunt u dit ook lezen op de website van de branchevereniging Op het internet zijn ook diverse websites waar u informatie kunt vinden over hoe u zelf betalingsproblemen kunt aanpakken, zoals Hoe zit het met mensen die door een geestelijke handicap hun zorgpremie niet betaald hebben? Er wordt voor wanbetaling geen onderscheid gemaakt voor lichamelijke of geestelijke aandoeningen. Wanbetalers met een handicap worden hetzelfde behandeld als iedere andere wanbetalers en ze blijven ook net als ieder ander verzekerd. Over het algemeen zullen mensen die hulp hebben bij het voeren van hun financiële huishouding, bijvoorbeeld vanwege een geestelijke aandoening, geen wanbetaler worden. 10

11 Vragen van een broninhouder Wat als ik niet meedoe? U bent als werkgever wettelijk verplicht om in opdracht van het CVZ de bestuursrechtelijke premie op het salaris van de werknemer in te houden. Als u doet niet dan zal het CVZ dat op uw bedrijf verhalen. X werkt hier niet meer, wat nu? Hebt u dat wel gemeld aan de UWV polisadministratie? Dat zullen we nogmaals nagaan in de UWV polisadministratie. Zonodig nemen wij contact met u op. X heeft deze maand niet genoeg loon, wat nu? Hebt u het lagere salaris wel gemeld aan de UWV polisadministratie? Dat zullen we nogmaals nagaan in de UWV polisadministratie. Zonodig nemen wij contact met u op. X heeft al schulden en door deze maatregel komt hij onder de beslagvrije voet. Wat nu? De deurwaarder zorgt ervoor dat X juist niet onder de beslagvrije voet zal zakken. U moet deze vordering van het CVZ dan ook direct inbrengen in het deurwaarderstraject. Wie betaalt de extra kosten van mijn boekhouder die de salarisaanpassingen moet doen? De overheid heeft er voor gekozen die kosten niet afzonderlijk te vergoeden. Meestal is er overigens geen sprake van extra kosten, omdat er ook overige inhoudingen zijn of er al beslag ligt op het loon. X zegt dat hij zijn schuld heeft betaald. Kan ik stoppen met inhouden? Nee, u kunt alleen stoppen met inhouding in opdracht van het CVZ. Zolang het CVZ geen afmelding ontvangt van de verzekeraar, gaat u door met bronheffing. X zegt tegen ons dat hij geen wanbetaler is. Wie moet ik nou geloven? Kan er is misgegaan zijn? Als X vindt dat hij geen wanbetaler is, dan moet hij zijn verzekeraar hem laten afmelden bij het CVZ. Dat is de enige manier. 11

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie Informatie voor werkgevers en uitkeringsinstanties De regeling in negen stappen 1 2 Een verzekerde heeft een betalingsachterstand ter hoogte van zes maandpremies

Nadere informatie

Regeling voor wanbetalers

Regeling voor wanbetalers Regeling voor wanbetalers Wat gebeurt er als u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt? Waarom ontvangt u deze folder? Uw zorgverzekeraar heeft u als wanbetaler aangemeld bij het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Verzekerden ten onrechte door zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CVZ

Verzekerden ten onrechte door zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CVZ Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.2.616 Verzekerden ten onrechte door zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld bij het CVZ kamervragen bronnen Tweede Kamer vergaderjaar 2010-2011, Kamervragen 3129 d.d.

Nadere informatie

Aandachtspunten voor gemeenten bij de uitvoering van de bestuursrechtelijke premieheffing Inhoudsopgave:

Aandachtspunten voor gemeenten bij de uitvoering van de bestuursrechtelijke premieheffing Inhoudsopgave: Aandachtspunten voor gemeenten bij de uitvoering van de bestuursrechtelijke premieheffing Inhoudsopgave: Inleiding 2 Samenloop uitkering met loon 2 Uitkering (tijdelijk) te laag of opgeschort 2 Verrekenen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 juli 2011 Betreft kamervragen Van der Veen en Spekman

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 juli 2011 Betreft kamervragen Van der Veen en Spekman > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Wanbetalersregeling zorgverzekering en schuldsanering

Wanbetalersregeling zorgverzekering en schuldsanering DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.3.72 Wanbetalersregeling zorgverzekering en schuldsanering bronnen Staatscourant 2009, nr. 11534, d.d. 31 juli 2009, Wijziging van de Regeling zorgverzekering,

Nadere informatie

Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringwet 2012

Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringwet 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.2.618 Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringwet 2012 tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 11878, d.d. 18.6.2012 datum inwerkingtreding

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E te D Zaak : Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006 Zaaknummer : 2010.00829 Zittingsdatum : 27 oktober 2010

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen Menzis Zorgverzekeraar N.V. te Wageningen Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding ZiN, pre-wanbetalerbetalingsregeling Zaaknummer : 201402831

Nadere informatie

Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg

Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg Convenant NVVK ZN voorkoming wanbetaling zorg Nicolette Cremers (ZN) Rémi Langenberg (ZiNL) Marianne Oostrik (NVVK) Programma 1. Achtergrond Convenant NVVK - ZN 2. Voortraject Zorgverzekeraars 3. Vervolgtraject

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klachten over het Zorginstituut Nederland en het UWV gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klachten over het Zorginstituut Nederland en het UWV gegrond. Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van het UWV en het Zorginstituut Nederland met betrekking tot de stopzetting van de inhouding van de bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet en de klachtbehandeling

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2471

ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2471 ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2471 Instantie Datum uitspraak 27-02-2013 Datum publicatie 28-02-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 11-4719 ZVW Bestuursrecht

Nadere informatie

STAATSCOURANT ARTIKEL I. 5. De bestuursrechtelijke premie. 31 juli 2009. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT ARTIKEL I. 5. De bestuursrechtelijke premie. 31 juli 2009. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11534 31 juli 2009 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 juli 2009, nr. Z/VV-2944170,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 736 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 356 Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door F te G tegen C E beide te D Zaak : Premie, premieachterstand: 6 maandsmelding, aanmelding CVZ, totstandkoming zorgverzekering, opzegging eind

Nadere informatie

, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Nijmegen Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, pre-wanbetalerbetalingsregeling april 2014

, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Nijmegen Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, pre-wanbetalerbetalingsregeling april 2014 BINDEND ADVIES Partijen Zaak Zaaknummer Zittingsdatum Mevrouw, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Nijmegen Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, pre-wanbetalerbetalingsregeling 201302652 2 april 2014

Nadere informatie

Een onderzoek naar het bedrag van de omgeleide zorgtoeslag en de klachtbehandeling daarover.

Een onderzoek naar het bedrag van de omgeleide zorgtoeslag en de klachtbehandeling daarover. Rapport Een onderzoek naar het bedrag van de omgeleide zorgtoeslag en de klachtbehandeling daarover. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klachten over het Zorginstituut Nederland/CAK gegrond. Datum:

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Menzis Zorgverzekeraar N.V. te Wageningen Zaak : Premie, betalingsachterstand, afmelding Zorginstituut Nederland Zaaknummer : 201502626 Zittingsdatum : 23

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70768 28 december 2016 Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017 Het CAK, Gelet op

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering

Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering HANDREIKING AAN GEMEENTEN TEN BEHOEVE VAN TE MAKEN BESTUURLIJKE AFWEGINGEN RONDOM WANBETALING VOOR DE ZORGVERZEKERING Februari 2010 mr. Gerhard

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Premieachterstand, aanmelding ZiN, betalingsregeling Zaaknummer :

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35595 11 juli 2016 Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2016 Zorginstituut Nederland, gelet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13214 4 september 2009 Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2009 25 augustus 2009 Het College

Nadere informatie

Ik heb een klacht en wat nu?

Ik heb een klacht en wat nu? Ik heb een klacht en wat nu? U heeft een klacht over Avéro Bent u het niet eens met een beslissing die Avéro heeft genomen? Of bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen

Nadere informatie

Het in artikel I, onderdeel F, voorgestelde artikel 18e van de Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

Het in artikel I, onderdeel F, voorgestelde artikel 18e van de Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd: 31 736 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2014 OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons 70455/2014-04 2 Inhoudsopgave Klachtenbehandeling Inleiding 3 Heeft

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, beeindiging vanwege vertrek naar het buitenland Zaaknummer : 2010.01702

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen NV Univé Zorg te Arnhem Zaak : Premie, premieachterstand: aan- en afmelding Zorginstituut, hernieuwde aanmelding Zorginstituut,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Premieachterstand, foutieve terugstorting, melding CVZ Zaaknummer : 2010.00179 Zittingsdatum : 19 mei 2010 1/9

Nadere informatie

Ik heb een klacht en wat nu?

Ik heb een klacht en wat nu? Ik heb een klacht en wat nu? U heeft een klacht over Avéro Bent u het niet eens met een beslissing die Avéro heeft genomen? Of bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen N.V. Univé Zorg te Zwolle Zaak : Premie, aanmelding CVZ, hoogte betalingsachterstand, onterechte bijschrijving andere verzekerde Zaaknummer : 201601927 Zittingsdatum

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 2010 Rapportnummer: 2010/354

Rapport. Datum: 21 december 2010 Rapportnummer: 2010/354 Rapport Datum: 21 december 2010 Rapportnummer: 2010/354 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft ingevorderd

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te B, tegen Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht Zaak : Verzending brieven wanbetalersregeling Zaaknummer : 201600890 Zittingsdatum

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1486

ECLI:NL:CRVB:2017:1486 ECLI:NL:CRVB:2017:1486 Instantie Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 20-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4780 ZVW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te B, tegen NV Univé Zorg te Zwolle Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding Zorginstituut, hoogte betalingsachterstand, overdracht

Nadere informatie

Reactie van de auteurs van Paritas Passé op het kabinetsstandpunt over Paritas Passé

Reactie van de auteurs van Paritas Passé op het kabinetsstandpunt over Paritas Passé Reactie van de auteurs van Paritas Passé op het kabinetsstandpunt over Paritas Passé 11 juni 2013 dr. N. Jungmann, mr. A.J. Moerman, mr. H.D.L.M. Schruer en mr. I. van den Berg 1 1. Inleiding Het kabinet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7940 6 mei 2011 Convenant gericht op het voorkomen en oplossen van wanbetaling van de nominale premie voor een zorgverzekering

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons

Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015 OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Klachtenbehandeling Ontevreden? Vertel het ons 70455/2015-01 2 Inhoudsopgave Klachtenbehandeling Inleiding 3 Heeft

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem, in deze vertegenwoordigd door Turien & Co. Assuradeuren te Alkmaar Zaak

Nadere informatie

Informatie over de behandeling van uw klacht

Informatie over de behandeling van uw klacht Informatie over de behandeling van uw klacht Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten 1 In deze brochure leest u meer over: U heeft een klacht over Pro Life

Nadere informatie

INTERVENTIE RAPPORT. Zorginstituut Nederland is onduidelijk over teveel betaalde premie. Datum: 19 maart 2015 Rapportnummer: 2015/059

INTERVENTIE RAPPORT. Zorginstituut Nederland is onduidelijk over teveel betaalde premie. Datum: 19 maart 2015 Rapportnummer: 2015/059 INTERVENTIE RAPPORT Zorginstituut Nederland is onduidelijk over teveel betaalde premie Datum: 19 maart 2015 Rapportnummer: 2015/059 Aangemeld als wanbetaler Anne* zit krap bij kas. Door omstandigheden

Nadere informatie

Het Centraal Justitieel Incassobureau. Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen

Het Centraal Justitieel Incassobureau. Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen Het Centraal Justitieel Incassobureau Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen Corporate presentatie CJIB 2010 Het CJIB als partner Welke innovaties heeft het

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 332 Besluit van 4 september 2007, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het opnemen van een bepaling op grond waarvan

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering

Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering Bestuursrechtelijke premieheffing wanbetaling zorgverzekering HANDREIKING AAN GEMEENTEN TEN BEHOEVE VAN TE MAKEN BESTUURLIJKE AFWEGINGEN RONDOM WANBETALING VOOR DE ZORGVERZEKERING mr. Gerhard Stegehuis

Nadere informatie

Wanbetalers in de zorgverzekering. Dilemma s in beleid. Janneke Boer Erik van den Berg Directie Zorgverzekeringen Cluster Verzekerden

Wanbetalers in de zorgverzekering. Dilemma s in beleid. Janneke Boer Erik van den Berg Directie Zorgverzekeringen Cluster Verzekerden Wanbetalers in de zorgverzekering Dilemma s in beleid Janneke Boer Erik van den Berg Directie Zorgverzekeringen Cluster Verzekerden Inhoud Aanleiding om de wet aan te passen De belangrijkste aanpassingen

Nadere informatie

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS DATUM 14 maart

Nadere informatie

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Parlementaire geschiedenis Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Van 1 april 1991 tot 1 januari 2008 2 Van 1 januari 2008 tot

Nadere informatie

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Een incassotraject zijn alle acties van een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder om een schuld te innen. Reageer altijd op brieven van schuldeisers.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A, vertegenwoordigd door de heer B, beiden te C, tegen De Friesland Zorgverzekeraar N.V. en De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V., beide te

Nadere informatie

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1

Parlementaire geschiedenis. Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Parlementaire geschiedenis Verhoging beslagvrije voet met premie ziektekostenverzekering (art. 475d lid 5 onder a Rv) Belangrijke passages 1 Van 1 april 1991 tot 1 januari 2008 2 Van 1 januari 2008 tot

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Regeling aanpak wanbetalersproblematiek

Uitvoeringstoets Regeling aanpak wanbetalersproblematiek Rapport Uitvoeringstoets Regeling aanpak wanbetalersproblematiek Op 20 oktober 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 266 Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Het bijgevoegde amendement ziet op de omleiding van de zorgtoeslag naar de Zorgverzekeraar voordat er sprake is van een bestuursrechtelijk regime.

Het bijgevoegde amendement ziet op de omleiding van de zorgtoeslag naar de Zorgverzekeraar voordat er sprake is van een bestuursrechtelijk regime. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport datum 22 april 2015 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C en D te E Zaak : Premie, premieachterstand, terugbetaling werkgever Zaaknummer : 2012.00917 Zittingsdatum : 6 februari 2013 2012.00917, p. 1/9

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen IZA Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding Zorginstituut, opzegging met instemming Zaaknummer : 201500881 Zittingsdatum

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 736 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, en E te F Zaak : Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, opzegging, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, overdracht incassobureau

Nadere informatie

VWS- Verzekerdenmonitor 2015

VWS- Verzekerdenmonitor 2015 VWS- Verzekerdenmonitor 2015 Dit is een uitgave van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Zorgverzekeringen Den Haag, 2015 1 2 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET STELSEL VAN SOCIALE ZIEKTEKOSTEN-

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 9a, 18g en 34a van de Zorgverzekeringswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 9a, 18g en 34a van de Zorgverzekeringswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4222 10 maart 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 2011, nr. Z/VV-3051129,

Nadere informatie

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders MEMO Datum : 18 oktober 2005 Aan : Raad van de gemeente Eemsmond Van : College van burgemeester en wethouders Onderwerp : Collectieve ziektekostenverzekering (initiatiefvoorstel PvdA) Aanleiding: Namens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 736 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun

Nadere informatie

Rapport. beslagvrije voet. De beslagvrije voet en verrekening vakantiegeld Moet het UWV wat teveel is ingehouden terugbetalen?

Rapport. beslagvrije voet. De beslagvrije voet en verrekening vakantiegeld Moet het UWV wat teveel is ingehouden terugbetalen? Rapport beslagvrije voet De beslagvrije voet en verrekening vakantiegeld Moet het UWV wat teveel is ingehouden terugbetalen? Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 19 september Rapportnummer: 2013/0128

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 19 september Rapportnummer: 2013/0128 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 19 september 2013 Rapportnummer: 2013/0128 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Nadere informatie

Aanbevelingen inzake de preventieve werking

Aanbevelingen inzake de preventieve werking Bijlage 1 Aanbevelingen en beleidsmatig standpunt Pagina 1 van 6 In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de aanbevelingen uit het evaluatierapport, met verwijzing naar de desbetreffende bladzijde.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Ontevreden? Vertel het ons. OZF. Uw zorgverzekeraar /

Ik heb een klacht, wat nu? Ontevreden? Vertel het ons. OZF. Uw zorgverzekeraar / Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Ik heb een klacht, wat nu? Ontevreden? Vertel het ons 70455/2016-01 2 Inhoudsopgave Ik heb een klacht, wat nu? Uw klacht

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Regel het goed Over hoe de huur te betalen en wat te doen bij achterstand. Elke maand op tijd de huur betalen: een vanzelfsprekende zaak.toch wordt zo n maandelijks terugkerende

Nadere informatie

Een onderzoek naar een klacht over de inning van de bestuursrechtelijke zorgpremie door het Zorginstituut Nederland

Een onderzoek naar een klacht over de inning van de bestuursrechtelijke zorgpremie door het Zorginstituut Nederland Rapport Een onderzoek naar een klacht over de inning van de bestuursrechtelijke zorgpremie door het Zorginstituut Nederland Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

Bijgaand treft u het advies van het CBP aan. Het advies kan als volgt worden samengevat.

Bijgaand treft u het advies van het CBP aan. Het advies kan als volgt worden samengevat. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van VWS, DATUM 12 februari

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Convenant Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek

Convenant Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek Convenant 2017-2021 Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek Convenant vroegtijdige signalering en preventie Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Ontevreden? Vertel het ons. OZF. Uw zorgverzekeraar /

Ik heb een klacht, wat nu? Ontevreden? Vertel het ons. OZF. Uw zorgverzekeraar / Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2017. OZF. Uw zorgverzekeraar. Ik heb een klacht, wat nu? Ontevreden? Vertel het ons 70455/2016-12 2 Inhoudsopgave Ik heb een klacht, wat nu? Uw klacht

Nadere informatie

BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3

BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3 BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Ook dit jaar brengen wij kort voor de jaarwisseling een nieuwsbrief uit met daarin de recente ontwikkelingen

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C te D Zaak : Ingangsdatum zorgverzekering, premie, betalingsachterstand, aanmelding Zorginstituut Zaaknummer : 201401357 Zittingsdatum : 19 november 2014

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht Zaak : Premie, zorgkosten, betalingsachterstand, aanmelding CVZ, afmelding Zorginstituut, overdracht vorderingen

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015 Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uw gezondheid

Nadere informatie

Eindrapportage Evaluatie van de wanbetalersregeling

Eindrapportage Evaluatie van de wanbetalersregeling Bijlage - N-11-2675 Eindrapportage Evaluatie van de wanbetalersregeling Kort op de bal Opdrachtgever: Ministerie van VWS Datum: 28 juli 2011 Postadres: Aurorastraat 24, 3581 LV Utrecht Piet de Bekker:

Nadere informatie

Eindrapportage Evaluatie van de wanbetalersregeling

Eindrapportage Evaluatie van de wanbetalersregeling Eindrapportage Evaluatie van de wanbetalersregeling Kort op de bal Opdrachtgever: Ministerie van VWS Onderzoekers: Piet de Bekker, Arjo Boendermaker, Fred Landwaart, Ed Maagdelijn, Kim van Wilgenburg Datum:

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

LBIO Kinderalimentatie

LBIO Kinderalimentatie Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO Kinderalimentatie Kinderalimentatie Het LBIO is de specialist voor het innen van alimentatie. Deskundige medewerkers garanderen een effectieve uitvoering

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen VGZ Zorgverzekeraar NV te Arnhem Zaak : Premie, hoogte betalingsachterstand, verjaring, stuiting Zaaknummer : 201600981 Zittingsdatum : 12 oktober 2016 Stichting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 736 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

VWS-Verzekerdenmonitor 2012

VWS-Verzekerdenmonitor 2012 VWS-Verzekerdenmonitor 2012 Dit is een uitgave van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Zorgverzekeringen Den Haag, 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. HET STELSEL VAN SOCIALE

Nadere informatie