SLA, Service Level Agreement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SLA, Service Level Agreement"

Transcriptie

1 SLA, Service Level Agreement Algemeen Hieronder is de SLA beschreven voor de Overeenkomst tussen SpotOnMedics B.V., hierna te noemen SpotOnMedics, en de Klant met betrekking tot de levering en instandhouding van de werking van de Internet applicatie SpotOnMedics, hierna te noemen SpotOnMedics. Door het aangaan van een relatie met SpotOnMedics zijn alle betrekkingen tussen SpotOnMedics en haar de Klanten onderworpen aan deze SLA, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken. 1. Definities 1.1 SpotOnMedics: de internetapplicatie van SpotOnMedics welke de Klant in staat stelt tot het registreren en beheren van de processen in relatie tot het creditmanagement binnen haar onderneming. 1.2 Klant: de partij met wie de Overeenkomst is aangegaan. 1.3 Storing: een onderbreking van de werking van SpotOnMedics. 1.4 Responsetijd: de tijdsperiode tussen de ontvangst van een melding van een storing en het tijdstip van de daadwerkelijke start van de ondersteuning door of in opdracht van SpotOnMedics, als bevestigd in een mondelinge of schriftelijke mededeling aan de Klant. 1.5 Hersteltijd: de tijd door SpotOnMedics gemeten tussen aanmelding van de storing door de Klant en het melden van de opheffing van de storing door SpotOnMedics. 1.6 Service Uren: de gebruikelijke kantooruren van SpotOnMedics ( uur) van maandag tot en met vrijdag uitgezonderd officiële feestdagen. 1.7 Bijzondere Service Uren: alle uren buiten de in artikel 1.6 vermelde Service Uren. 1.8 Technisch Beheer: het technisch aanpassen van de SpotOnMedics software inclusief het installeren van nieuwe versies. 1.9 Structureel onderhoud: het aanpassen van de technische infrastructuur en serversystemen van SpotOnMedics Functioneel beheer: het aanpassen of veranderen van de functionaliteit van de SpotOnMedics software Content beheer: het aanpassen of veranderen van alle teksten en gegevens die de SpotOnMedics programmatuur aan de Klant presenteert of die de Klant nodig heeft om informatie te genereren Ondersteuning: het verlenen van algemene assistentie betreffende de SpotOnMedics dienst terzake van a) de functies en kenmerken van SpotOnMedics, b) uitleg van standaard of in opdracht van de Klant vervaardigde documentatie, c) hulp bij het correct doen werken van SpotOnMedics, d) controle en analyse van de juistheid van ingevoerde gegevens, e) het leveren van implementatiediensten bij aanvang van het gebruik van SpotOnMedics, f) het leveren van projectmanagement of het maken van definities ten behoeve van de inrichting van SpotOnMedics Melding: een melding in categorie A, B, C of D, afzonderlijk of in iedere willekeurige samenhang Melding categorie A: De SpotOnMedics dienst is in het geheel niet benaderbaar of geheel tot stilstand gekomen. Er kan noch normaal, noch met een programma bypass door De Klant met het systeem worden gewerkt. Er is sprake van kritische impact op de gebruikersomgeving en de situatie vereist onmiddellijke oplossing Melding categorie B: De SpotOnMedics dienst is operationeel maar onder ernstige beperkingen, hetgeen de voortgang van een essentieel verwerkingsproces in gevaar kan brengen maar niet de gehele applicatie tot stilstand brengt. Een bypass is voorhanden waarmee met een groot deel van SpotOnMedics nog wel kan worden gewerkt maar de situatie vereist een spoedige oplossing Melding categorie C: Een niet wezenlijk probleem in het gebruik van de SpotOnMedics dienst. De applicatie is beperkt operationeel c.q. niet beschikbaar voor een enkele gebruiker en vereist een niet onmiddellijke actie van SpotOnMedics Melding categorie D: Vragen en verzoeken om informatie over het gebruik of de implementatie van de SpotOnMedics dienst. SpotOnMedics is gerechtigd voor beantwoording van meldingen uit deze categorie de daaraan besteedde uren in rekening te brengen. SpotOnMedics B.V. SLA Service Level Agreement Pagina 1 van 5

2 1.18 Hoofdcontactpersoon: een door de Klant aan SpotOnMedics toegewezen medewerker van de Klant die voldoende op de hoogte is van de werking van de SpotOnMedics dienst en waarop SpotOnMedics kan terugvallen ten behoeve van storingsonderzoek en eventueel herstel Vervangend hoofdcontactpersoon: een door de Klant aan SpotOnMedics toe te wijzen medewerker van de Klant die voldoende op de hoogte is van de werking van de SpotOnMedics dienst en waarop SpotOnMedics kan terugvallen in situaties waarin de Hoofdcontactpersoon niet beschikbaar is. 2. Uitsluiting Service Level Agreement De bepalingen van deze Service Level Agreement zijn niet van toepassing in de volgende situaties: 2.1 Tijdens het reguliere Service Window, te weten elke zondag van uur tot uur West-Europese tijd. SpotOnMedics behoudt het recht het reguliere Service Window te verplaatsen, mits dit tevoren schriftelijk is medegedeeld aan de Klant en dit geen merkbare nadelige gevolgen heeft voor de Klant. 2.2 In geval van incidenten als gevolg van overmacht. 2.3 Voor het plegen van service activiteiten of software aanpassingen aan de SpotOnMedics dienst die niet buiten normale Service Uren kunnen plaatsvinden, mits de Klant hierover minimaal 48 uur tevoren schriftelijk of per is geïnformeerd. 2.4 Een storing die te wijten is aan onjuist gebruik en/of beheer door de Klant. 2.5 Een storing die het gevolg is van opzet of schuld van de Klant of van derden. 2.6 Het niet beschikbaar zijn van de SpotOnMedics dienst op verzoek van of tengevolge van een beslissing van de Klant. 2.7 Het niet beschikbaar zijn van de SpotOnMedics dienst tijdens werkzaamheden in opdracht van de Klant. 2.8 Het niet beschikbaar zijn van de Hoofdcontactpersoon en de Vervangend hoofdcontactpersoon wanneer SpotOnMedics verzocht heeft om assistentie ten behoeve van storingsonderzoek en eventueel herstel. 3. Response en hersteltijden 3.1 Ondersteuning is voor alle meldingcategorieën beschikbaar gedurende Service Uren, en voor Categorie A tevens tijdens de Bijzondere Service Uren, waarbij voor de onderscheiden categorieën de volgende response tijden gelden: Categorie A: 3 uur, Categorie B: 5 uur, Categorie C: 8 uur en Categorie D: 48 uur 3.2 Met uitzondering voor implementatiediensten vindt ondersteuning niet op locatie van de Klant plaats, en wordt deze geleverd vanaf een centrale locatie via een generieke en uniforme versie van SpotOnMedics. 3.3 Indien assistentie op locatie van de Klant door de Klant verlangd wordt kan dit in wederzijds overleg worden overeengekomen en zal SpotOnMedics de te besteden uren in rekening brengen. 3.4 De Klant zal SpotOnMedics wanneer nodig toegang verstrekken tot de database van de Klant, en SpotOnMedics toestaan de nodige wijzigingen aan te brengen indien dit noodzakelijk is voor het oplossen van de storing. 3.5 De Klant zal zorg dragen voor de beschikking van minimaal 2 contactpersonen voor SpotOnMedics waarop door SpotOnMedics kan worden teruggevallen als Hoofdcontactpersoon en Vervangend contactpersoon. 3.6 Voor de onderscheiden categorieën gelden de volgende hersteltijden: Categorie A: 24 uur, Categorie B: 48 uur, Categorie C: 72 uur en Categorie D: 96 uur 3.7 SpotOnMedics stelt zich ten doel de storing te allen tijde met inzet van alle haar ter beschikking staande middelen zo spoedig mogelijk op te heffen. SpotOnMedics zal daartoe zonodig extra mankracht inschakelen, met inbegrip van het inschakelen van derden. 4. Systeembeschikbaarheid, Meldingen en Compensatie 4.1 De door SpotOnMedics te leveren systeembeschikbaarheid is 99,9%. 4.2 SpotOnMedics gebruikers kunnen Meldingen uit alle categorieën via de programmatuur aan de centrale SpotOnMedics helpdesk doorgeven. Hiernaast kunnen meldingen uit alle categorieën aan SpotOnMedics telefonisch SpotOnMedics B.V. SLA Service Level Agreement Pagina 2 van 5

3 gemeld worden gedurende de Service Uren. Schriftelijke bevestiging van alle gemelde problemen dient te allen tijde plaats te vinden. 4.3 Voor meldingen uit categorie A en B stelt SpotOnMedics een telefonische helpdeskfunctie beschikbaar die uitsluitend voor de door de Klant aangewezen hoofdcontactpersoon en vervangend contactpersoon bereikbaar is gedurende de Service Uren. 4.4 Het staat SpotOnMedics vrij te bepalen welke persoon de Klant te woord staat of de melding tracht op te lossen. De Klant kan niet bedingen door een specifieke persoon te woord gestaan te worden. 4.5 Met betrekking tot meldingen uit de categorie A, B en C informeert SpotOnMedics de Klant binnen 3 uur respectievelijke 5 uur of 8 uur over de aard van het probleem en de verwachte hersteltijd. 4.6 De Klant is verplicht bij het herstellen van de storing alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te verlenen en alle relevante informatie die de analyse van de storingmelding mogelijk maakt aan SpotOnMedics ter beschikking te stellen. 4.7 SpotOnMedics informeert de Klant telefonisch, per of via het applicatie servicecentrum dat de storing is verholpen. 4.8 SpotOnMedics zal de Klant zo snel mogelijk informeren indien SpotOnMedics constateert dat de storing betrekking heeft op situaties als beschreven in artikel 2.4. en 2.5. De kosten die SpotOnMedics in dergelijke situaties heeft gemaakt ten behoeve van het storingsonderzoek en eventueel herstel worden aan de Klant doorbelast. 4.9 SpotOnMedics is niet aansprakelijk voor het niet goed doorkomen van de berichten, het niet in werking zijn van de algemene telecommunicatiediensten of de juiste werking van de telecommunicatie apparatuur van de klant SpotOnMedics bepaalt jaarlijks de aan de Klant geleverde beschikbaarheid. Indien dit lager is dan de overeengekomen beschikbaarheid (zie 5.1) ontstaat recht op compensatie Onder onbeschikbaarheid wordt verstaan: - storingen onder Categorie A gerekend onder Service Uren en Bijzondere Service Uren - storingen onder Categorie B en C voor de periode buiten de overeengekomen hersteltijd gerekend onder Service Uren Onder compensatie wordt verstaan restitutie van dat deel van de licentiefee dat toegerekend kan worden aan de overschrijding van de toegestane onbeschikbaarheid. Hierbij gelden de volgende kentallen: toegestane uren onbeschikbaarheid per jaar: 9 uur, aantal beschikbaarheidsuren per jaar: uur. De compensatie wordt jaarlijks achteraf berekend op basis van de onderstaande formule: Compensatie = (uren onbeschikbaar) x licentiefee in euro / (uren beschikbaar) 5. Internet toegang en beveiliging 5.1 SpotOnMedics garandeert een 99,9% uptime van SpotOnMedics gemiddeld per maand voor de centrale serversystemen, overeenkomend met een toelaatbare downtime van SpotOnMedics van gemiddeld 1,5 minuten per 24 uur, buiten de Uitsluitingen Service Level Agreement als weergegeven in Artikel 2 van deze SLA. 5.2 Structureel onderhoud van de serverssystemen zal zoveel mogelijk worden uitgevoerd in de standaard onderhoudsperiode, te weten woensdag tussen uur en uur. Daarbij wordt ernaar gestreefd de impact voor gebruikers zoveel als mogelijk te beperken. 5.3 SpotOnMedics is te gebruiken met Internet Explorer 5.0 en/of hogere versies op PC en Firefox op APPLE MAC OSX 5.4 De dienst wordt aangeboden vanuit een daartoe uitgeruste extern rekencentrum. Deze locatie is op maximale wijze uitgerust, naar de huidige stand der techniek en kennis teneinde de dienst op professionele wijze aan te bieden. Hieronder wordt begrepen fysieke bescherming van het pand, afscherming van toegang door onbevoegden, 7x24 uur hardwaresupport, brandbeveiliging, beveiliging tegen stroomuitval, internet toegangsbeveiliging, firewall, overige veiligheid, databescherming, data-back-up en al hetgeen hier verder onder kan worden begrepen. Ten aanzien van de te hanteren beveiligingsmaatregelen voldoet SpotOnMedics aan de internationaal erkende Codes voor Informatiebeveiliging (ISO series). SpotOnMedics B.V. SLA Service Level Agreement Pagina 3 van 5

4 6. Technisch Beheer 6.1 SpotOnMedics verplicht zich tot een halfjaarlijkse controle, te beginnen een half jaar na de ondertekening van de overeenkomst met de Klant, van de integriteit, prestaties, beveiliging alsmede van alle andere zaken die dienen te worden uitgevoerd in het kader van preventief onderhoud. 6.2 Voor zover de activiteiten die SpotOnMedics moet uitvoeren voor technisch beheer voortvloeien uit operationeel beheer, zal SpotOnMedics deze activiteiten in goed overleg met de Klant uitvoeren en de kosten daarvan dragen. Voor zover dit aan redelijkheid mag worden verwacht zal de Klant haar volle medewerking aan de uitvoering van de activiteiten verlenen. 6.3 Voor zover de activiteiten die SpotOnMedics moet uitvoeren voor Technisch beheer voortvloeien uit functionele of content wijzigingsverzoeken afkomstig van de Klant, zal SpotOnMedics deze activiteiten in goed overleg met de Klant uitvoeren en zullen de kosten aan de Klant worden doorberekend. 7. Functioneel beheer 7.1 SpotOnMedics verplicht zich tot het blijvend aanpassen van de functionaliteit van de SpotOnMedics dienst aan eisen die daartoe vanuit de relevante wetgeving worden gesteld. 7.2 Daarnaast streeft SpotOnMedics ernaar de functionaliteit van de SpotOnMedics dienst blijvend aan te passen en van functionele verrijkingen te voorzien teneinde in een generieke marktbehoefte te voorzien en de marktpositie van SpotOnMedics en de SpotOnMedics diensten verder te versterken. SpotOnMedics behoudt zich het recht voor de begrippen generieke marktbehoefte en verrijking naar eigen inzichten te bepalen. 7.3 De Klant kan te allen tijde een verzoek tot SpotOnMedics richten voor het aanpassen, veranderen of verrijken van de functionaliteit van de SpotOnMedics dienst. SpotOnMedics heeft het recht deze verzoeken om voor haar geldende redenen af te wijzen zonder de verplichting deze redenen te openbaren. 7.4 Indien SpotOnMedics besluit aan het verzoek van de Klant te voldoen zal SpotOnMedics binnen 30 dagen na de datum van het verzoek een voorstel indienen voor de realisatie van de verzochte aanpassing, verandering of verrijking en voor de daaraan verbonden kosten een offerte verstrekken. SpotOnMedics zal niet eerder met werkzaamheden voor uitvoering aanvangen dan na ontvangst van een schriftelijke opdrachtbevestiging van de Klant. 7.5 SpotOnMedics garandeert dat zij over voldoende mankracht, kennis en hulpmiddelen beschikt om de activiteiten die onder het begrip functioneel beheer vallen te kunnen uitvoeren. 8. Content beheer 8.1 De Klant kan bij SpotOnMedics een verzoek indienen tot wijziging van de content van de SpotOnMedics dienst. SpotOnMedics verplicht zich een dergelijk verzoek in overweging te nemen en dit verzoek slechts af te wijzen indien daartoe, door haar aan te geven, redelijke gronden bestaan. 8.2 Door SpotOnMedics uit te voeren werkzaamheden voortvloeiende uit dergelijke wijzigingsverzoeken zullen aan de Klant worden doorberekend. 8.3 De Klant en SpotOnMedics bepalen in goed overleg op welke termijn de wijzigingen worden uitgevoerd. 9. Data backup en aanvullende diensten 9.1 Twee maal per etmaal wordt een volledige reservekopie van de gegevens van de Klant gemaakt, waarmee de Klant instemt. De kopieën worden opgeslagen op een harde schijf, en ter bescherming daarna weggeschreven op tape. Deze tape wordt centraal beveiligd opgeslagen in een brandwerende kluis en na een periode van 2 weken gewist. Backup s worden in een roulatieschema van maand/kwartaal/jaar aangehouden. 9.2 Als extra beveiligingsmaatregel wordt er iedere nacht een kopie van de klantdata naar een uitwijklocatie weggeschreven die bereikbaar is in geval van calamiteiten. 9.3 De Klant kan verzoeken indienen tot het terugplaatsen van een reservekopie van de klantgegevens. De daaruit voortvloeiende en door SpotOnMedics uit te voeren werkzaamheden worden aan de Klant doorberekend. SpotOnMedics streeft ernaar de terugplaatsing binnen een 48 uur te realiseren. SpotOnMedics B.V. SLA Service Level Agreement Pagina 4 van 5

5 9.4 Het is de klant toegestaan een kopie van alle op haar betrekking hebbende gegevens op te vragen met een maximum van eenmaal per maand. Deze gegevens zullen op een met de Klant te overleggen wijze aan de Klant ter beschikking worden gesteld. De hieruit voor SpotOnMedics voortvloeiende werkzaamheden zullen aan de Klant worden doorberekend. 10. Procedure bij tekortkoming of niet nakomen van verplichtingen 10.1 Indien SpotOnMedics aantoonbaar tekort schiet in het nakomen van haar in deze Service Level Agreement weergegeven verplichtingen dient de Klant SpotOnMedics hiervan op de hoogte te stellen. SpotOnMedics heeft in dat geval drie dagen de gelegenheid de dienstverlening alsnog terug te brengen op het niveau dat tenminste gelijk is aan het niveau zoals weergegeven in deze Service Level Agreement Indien SpotOnMedics deze correctie niet tijdig kan uitvoeren dient de Klant SpotOnMedics schriftelijk in gebreke te stellen. SpotOnMedics heeft daarop zeven dagen de gelegenheid de dienstverlening alsnog terug te brengen op het niveau dat tenminste gelijk is aan het niveau zoals weergegeven in deze Service Level Agreement Indien SpotOnMedics ook de correctie zoals aangegeven in artikel 10.2 niet tijdig kan uitvoeren kan de Klant de Overeenkomst per direct schriftelijk opzeggen onder werking van de daartoe in de Overeenkomst weergegeven bepalingen en voorwaarden SpotOnMedics B.V. SLA Service Level Agreement Pagina 5 van 5

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT INHOUDSOPGAVE 3 1 INTRODUCTIE 4 2 INCIDENTEN 8 3 ONDERHOUD 9 4 KEY PREFORMANCE INDICATOREN Hoofdstuk Inhoudsopgave Onderdeel 2 1 - INTRODUCTIE Dit document beschrijft

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel.

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel. SLA Aventel VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 15 april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Incidenten 4 3. Onderhoud 7 4. Key Performance Indicatoren 8 1. Introductie Dit document beschrijft

Nadere informatie

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT SLA RoutIT VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 7 september 2012 Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Type SLA... 3 2 Incidenten... 4 2.1 Type incident... 4

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP Versie: 1.1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Algemene Onderhoudsvoorwaarden Intermediair

Algemene Onderhoudsvoorwaarden Intermediair 1. Algemeen 1.1 Dit document beschrijft de dienstverlening en de gebruikersondersteuning die, bij afname van Licentienemer, geleverd wordt door gevestigd aan de Willem Dreeslaan 432 te (2729 NK) Zoetermeer,,

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BASECONE N.V.

SERVICE LEVEL AGREEMENT BASECONE N.V. SERVICE LEVEL AGREEMENT BASECONE N.V. Versie: SLANL2.0 Datum: 9 november 2016 ARTIKEL 1. DEFINITIES In aanvulling op de definities zoals gebruikt in de Algemene Voorwaarden worden in deze SLA de volgende

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties

Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties Bijlage C Werkbeschrijving voor het plegen van onderhoud aan doelvoorstellingsinstallaties Behorende bij de overeenkomst wegens : Nieuwbouw twee 300 m schermenschietbanen op de Johannes Postkazerne te

Nadere informatie

Service Level Agreement. We Protect You Control

Service Level Agreement. We Protect You Control We Protect You Control Hieronder vindt u de SLA voor uw overeenkomst met CleanPort BV. Door het aangaan van een relatie met CleanPort BV zijn alle betrekkingen tussen CleanPort BV en haar cliënten onderworpen

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG Partijen [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd aan het [ADRES OPDRACHTNEMER] te [PLAATS OPDRACHTNEMER], Kamer van Koophandel nummer [KVK OPDRACHTNEMER] en rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT 5612 AJ EINDHOVEN T: 040-2390741 F: 040-2390742 E: info@centis-backup.eu w: www.centis-backup.eu 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave......2 2. Definities....2 3. Beveiliging......3

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis Aanvullende Voorwaarden Office Basis artikel 1 - Definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Telefonie en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet gebruikte en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blij met taal

Algemene Voorwaarden Blij met taal Algemene Voorwaarden Blij met taal Liselot van der Sluis Waterpoort 33 5662 VK Geldrop Kvk nummer: 35368519 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 september 2016. Inhoud Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur Pagina 1 Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur van Rotterdam BV (hierna te noemen ) gevestigd Essebaan 65A te 2908 LJ

Nadere informatie

Voorwaarden Service Level Agreements

Voorwaarden Service Level Agreements Voorwaarden Service Level Agreements Copyright 2014, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

1. De overeenkomst tussen ZPN en de Klant komt tot stand op de dag dat:

1. De overeenkomst tussen ZPN en de Klant komt tot stand op de dag dat: Algemene voorwaarden voor dienstverlening van ZorgpleinNoord: Stichting ZorgpleinNoord (hierna: ZPN) is statutair gevestigd te Groningen en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 02067635.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN 1 AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN Spinware Solutions B.V. te 's-gravenhage biedt onder meer ASP-diensten aan. Dit houdt in dat Spinware aan de partij waarmee zij een daartoe strekkende overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de wederpartij van de stylist(e) b. Stylist(e): de stylist(e) van de algemene voorwaarden Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Friends of Retail vof Gevestigd en kantoorhoudende te 1067 TA, te Amsterdam aan de Osdorperweg 726, hierna te noemen: Friends of Retail. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement RoutIT Datum: 29-11-2016 Versielog RoutIT Start document RoutIT 13-08-2013 1 e gebruik door CBG Connect April 2014 RoutIT wijzigingen Juli 2015 RoutIT wijzigingen 29-11-2016 Nieuwe

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van colocated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Overeenkomst voor het gebruik van de webapplicatie Code 95 Check voor Bedrijven

Overeenkomst voor het gebruik van de webapplicatie Code 95 Check voor Bedrijven Overeenkomst voor het gebruik van de webapplicatie Code 95 Check voor Bedrijven Partijen: I Sectorinstituut Transport en Logistiek, gevestigd te Gouda, hierna te noemen Sectorinstituut Transport en Logistiek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MediDiensten. Artikel 1. Definitie. Artikel 3. Offertes, tarieven en kosten

ALGEMENE VOORWAARDEN MediDiensten. Artikel 1. Definitie. Artikel 3. Offertes, tarieven en kosten ALGEMENE VOORWAARDEN MediDiensten label van: De Gezonde Leefstijl Groep (DGLG) BV, Hoofdweg 32, 8487 GL Nijelamer. KvK 54874505 Artikel 1. Definitie lid 1.1 In deze algemene voorwaarden geldt als opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0 Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Bijlage B Service-overeenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Service-overeenkomst

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie