Bestek: Bekendmaking op Europees niveau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek: Bekendmaking op Europees niveau"

Transcriptie

1 Bestek S&L/AO/441/2015 1/82 Bestek: OPEN OFFERTEAANVRAAG MET ALS VOORWERP HET VOLLEDIG ONROEREND ONDERHOUD VAN 600 WOONGELEGENHEDEN GELEGEN IN HET SHAPE-DORP EN VAN 17 WONINGEN GELEGEN IN DE AVENUE D OTTAWA TE 7020 MAISIERES Bekendmaking op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/441/2015 Opening van de offertes: 15/10/2015 om uur

2 Bestek S&L/AO/441/2015 2/82 INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT DUUR VAN HET CONTRACT AANBESTEDENDE OVERHEID BIJKOMENDE INFORMATIE DOCUMENTEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT Wetgeving Opdrachtdocumenten ONVERENIGBAARHEDEN - BELANGENCONFLICTEN Onverenigbaarheden Belangenconflicten INFORMATIESESSIE EN BEZOEK AAN DE GEBOUWEN INFORMATIESESSIE EENMALIG PLAATSBEZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE INFORMATIESESSIE EN HET PLAATSBEZOEK... 8 C. GUNNING RECHT EN WIJZE VAN INDIENING EN OPENING VAN DE OFFERTES Recht en wijze van indiening van de offertes Offertes ingediend via elektronische middelen Offertes die niet via elektronische middelen worden ingediend Wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte Opening van de offertes OFFERTES In de offerte te vermelden gegevens Geldigheidsduur van de offerte PRIJZEN Opdracht tegen terugbetaling Opdracht tegen prijslijst Elementen inbegrepen in de prijzen van de opdrachten tegen terugbetaling en tegen prijslijst TOEGANGSRECHT KWALITATIEVE SELECTIE REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES GUNNINGSCRITERIA Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Toegangsrecht Kwalitatieve selectiecriteria van technische en professionele aard in geval van werken Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria Lijst van gunningscriteria D. UITVOERING LEIDEND AMBTENAAR PRIJSHERZIENING Arbeidskracht van punt ) van deel C. Gunning Arbeidskracht van punt ) van deel C. Gunning Arbeidskracht van punt ) van deel C. Gunning Onderhoud en depannage van de verwarmingen Opdracht tegen prijslijst AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER RELATIES MET DE GEBRUIKERS VAN DE WOONGELEGENHEDEN OPLEVERING BORGTOCHT Vestiging van de borgtocht Vrijgave van de borgtocht... 36

3 Bestek S&L/AO/441/2015 3/82 7. UITVOERING VAN DE WERKEN Plaats waar de werken uitgevoerd moeten worden Uitvoeringsmodaliteiten Taalgebruik Toelatingsmethode voor de uitvoering van de werken Interventietermijn In geval van nood Niet in geval van nood Onderaanneming en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden Onderaanneming Werken uit te voeren zonder onderaannemers Werken die kunnen worden uitbesteed Lijst van de onderaannemers Verwijderen van puin, brokstukken, afval Verwijderen van achtergelaten voorwerpen Verwijderen van puin dat is ontstaan tijdens de werken Personeel ter beschikking gesteld door de opdrachtnemer Middelen ter beschikking gesteld door de opdrachtnemer Toegang tot de lokalen en veiligheid Uitvoeringsclausule FACTURATIE EN BETALING VAN DE DIENSTEN BIJZONDERE VERBINTENISSEN VOOR DE AANNEMER GESCHILLEN BOETES EN STRAFFEN Straffen Boetes Aanrekening van de boetes en straffen E. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN OPDRACHT TEGEN TERUGBETALING Gebruikelijke onderhoudswerken en herstelwerken om opnieuw te kunnen verhuren Renovatiewerken aan de woningen Schoonmaakwerken Tuinbouwwerken WERKEN TEGEN PRIJSLIJST Halfjaarlijkse werken Jaarlijkse werken Jaarlijks onderhoud en depannage van de verwarmingsketels Onderhoudswerken op lange termijn Schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten Tuinbouwwerken Ophalen van het vuilnis Verwijderen van achtergelaten voorwerpen Schilderwerken F. BIJLAGEN...71 BIJLAGE 1: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE 2: INVENTARIS:... 74

4 Bestek S&L/AO/441/2015 4/82 FEDERALE OVERHEIDSDIENST Financiën Stafdienst Logistiek Afdeling Aankopen North Galaxy Toren B - bus 961 Koning Albert II-laan BRUSSEL BESTEK NR. S&L/AO/441/2015 OPEN OFFERTEAANVRAAG MET ALS VOORWERP HET VOLLEDIG ONROEREND ONDERHOUD VAN 600 WOONGELEGENHEDEN GELEGEN IN HET SHAPE-DORP EN VAN 17 WONINGEN GELEGEN IN DE AVENUE D OTTAWA TE 7020 MAISIERES A. ALGEMENE AFWIJKINGEN BELANGRIJK In toepassing van artikel 9, paragraaf 4, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat in dit bestek afgeweken wordt van artikel: - 86 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de boetes; - 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de borgtocht. B. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Voorwerp en aard van de opdracht. Deze opdracht heeft als voorwerp: het volledig onroerend onderhoud van de 600 woongelegenheden die het SHAPEdorp vormen en van 17 woningen gelegen in de Avenue d'ottawa in Maisières; en de uitvoering van renovatiewerken in de woongelegenheden gelegen in de avenue d'ottawa. De gekozen procedure is die van de open offerteaanvraag met Europese bekendmaking. Het betreft een opdracht voor werken tegen gemengde prijs (KB van 15 juli 2011, art. 2, 7 ), namelijk een opdracht tegen prijslijst (KB van 15 juli, art. 2, 5 ) en een opdracht tegen terugbetaling (KB van 15 juli, art. 2, 6 ). Varianten zijn niet toegestaan. Deze opdracht bestaat uit één enkel perceel. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om deze opdracht niet toe te wijzen en te beslissen dat deze het voorwerp zal uitmaken van een of meer nieuwe opdrachten, die zo nodig worden toegewezen volgens een andere procedure.

5 Bestek S&L/AO/441/2015 5/82 Een onvolledige offerte leidt tot uitsluiting van de offerte. De inschrijver die een offerte indient, erkent na het plaatsbezoek: - alle nuttige informatieaanvragen te hebben ontvangen om de omvang van de opdracht te begrijpen; - zich rekenschap te hebben gegeven van alle bijzonderheden van de uitvoering van de opdracht; - het bedrag van zijn offerte te hebben berekend, rekening houdend met deze kennis van de opdracht en met de middelen die ingezet dienen te worden voor de perfecte uitvoering ervan. De site van het SHAPE-dorp en de site van de Avenue d Ottawa worden of zullen worden bewoond door militairen en burgers van diverse nationaliteiten in het kader van de activiteiten van de NAVO en van andere internationale verplichtingen van België. De afwisseling van huurders gebeurt gewoonlijk om de 3 jaar. Er zijn jaarlijks gemiddeld 230 vertrekkers, van wie twee derde van juni tot september. Alleen deze vertrekken geven aanleiding tot het bestellen van herstelwerken om opnieuw te kunnen verhuren. De bestellingen van courante en periodieke werkzaamheden worden het hele jaar door geplaatst, ook in de wisselperiode. Het is niet uitgesloten dat het patrimonium groter of kleiner wordt. In geval van uitbreiding van het aantal woongelegenheden (dit betreft eventueel de woningen nr. 15, 25, 27, 29 en 31 in de Avenue d'ottawa), vangt de opdracht van de aannemer voor de bijkomende woongelegenheden aan bij de ontvangst van de kennisgeving van de uitbreiding van het patrimonium die hem zal worden gedaan door de aanbestedende overheid. In geval van vermindering van het aantal woongelegenheden (verkoop, verandering van bestemming, ) eindigt de opdracht van de aannemer voor de betrokken woongelegenheden op de datum bepaald in de kennisgeving van de vermindering van het patrimonium die hem zal worden gedaan door de aanbestedende overheid. De kennisgeving van deze vermindering van het patrimonium zal minstens drie maanden vóór de voornoemde datum moeten gebeuren. De aannemer zal geen enkele schadevergoeding kunnen eisen. Momenteel is voorzien dat de 600 woongelegenheden die het SHAPE-dorp vormen geleidelijk worden heropgebouwd in overeenstemming met een programma dat eind 2017 zou moeten beginnen. 2. Duur van het contract. De aanbestedende overheid deelt de begindatum van de uitvoering van het contract mee in de brief van de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Het contract wordt gesloten voor een duur van 24 maanden, waarbij de aanbestedende overheid echter de mogelijkheid heeft om op haar uitdrukkelijk verzoek een eenmalige verlenging van 12 maanden aan te vragen. Elke partij kan een einde stellen aan het contract op het einde van elk contractjaar, op voorwaarde dat de kennisgeving aan de andere partij per aangetekend schrijven gebeurt: - minstens (3) drie maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de aanbestedende overheid het contract verbreekt;

6 Bestek S&L/AO/441/2015 6/82 - minstens (6) zes maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de opdrachtnemer het contract verbreekt. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om middels een voorafgaande kennisgeving van 30 kalenderdagen per aangetekende brief te allen tijde van rechtswege en zonder schadevergoeding voor de dienstverlener de hele opdracht van de aannemer op de sites van het SHAPE-dorp en de Avenue d'ottawa voortijdig te doen beëindigen, indien de SHAPE-autoriteiten beslissen om de site van het SHAPE-dorp en de avenue d Ottawa te verlaten of indien de Belgische staat beslist om alle woongelegenheden van de hand te doen. In deze twee gevallen (jaarlijkse opzegging of wegens verlaten van de site) mag de partij die de opzegging van het contract ondergaat daar geen schadevergoeding voor eisen. 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën. Voor aanvullende informatie of opmerkingen betreffende het bestek kan de inschrijver contact opnemen met de projectbeheerders op het volgende adres: 4. Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving - De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 Koninklijk besluit betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; - Het koninklijk besluit van 14 januari Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken; - De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - De algemene reglementering voor de arbeidsbescherming (ARAB) en de codex over het welzijn op het werk; - De reglementering van de Europese Unie met betrekking tot overheidsopdrachten voor diensten; - De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn der werknemers bij de uitvoering van hun werk en de Codex over het welzijn op het werk; - Het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI); - Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, de bijzondere regelgevingen betreffende aardgasinstallaties, het onderhoud van verwarmingsketels en het vegen van schoorstenen. - De toepasselijke gewestelijke milieuwetgeving; - Alle wijzigingen in de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes Opdrachtdocumenten - De in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerde berichten en eventuele rechtzettingen die betrekking hebben op deze opdracht, maken integraal deel uit van deze opdracht. De inschrijver wordt geacht er

7 Bestek S&L/AO/441/2015 7/82 kennis van te hebben genomen en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee te hebben gehouden; - Dit bestek nr. S&L/AO/441/2015; - De goedgekeurde offerte van de opdrachtnemer. 5. Onverenigbaarheden - belangenconflicten 5.1. Onverenigbaarheden De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de onverenigbaarheden Belangenconflicten In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, meer in het bijzonder de draaideurconstructie ( revolving doors ) zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de inschrijver zich ervan een beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe) medewerkers van de FOD Financiën, binnen twee jaar volgend op zijn/hun ontslag, opruststelling of elk ander vertrek uit de FOD Financiën, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op de voorbereiding en/of de indiening van zijn offerte of een andere tussenkomst in het kader van de gunningsprocedure, evenals voor de verrichting van bepaalde opdrachten in het kader van de uitvoering van deze opdracht. Dit althans voor zover er een direct verband bestaat tussen de vroegere activiteiten van de betrokken persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun verrichtingen in het kader van deze opdracht. Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden vertekend kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van artikel 9 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (of, ingeval het gaat om een opdracht op defensie- en veiligheidsgebied: artikel 10 van de wet van 13 augustus 201 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied). Concreet bestaat deze sanctie uit, al naargelang het geval, hetzij de wering van de offerte, hetzij de verbreking van de opdracht. 6. Informatiesessie en bezoek aan de gebouwen. 6.1 Informatiesessie Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid beslist om één enkele informatiesessie te organiseren voor de kandidaat-inschrijvers. Deze informatiesessie zal plaatsvinden op 24/09/2015 om 10 uur op het volgende adres: kantoor "SHAPE-domeinen" (gebouw 210, lokaal 101), Rue du Potomac te 7010 SHAPE. Tijdens deze informatiesessie zal eerst een kort overzicht worden gegeven van het voorwerp van de opdracht. Om de informatiesessie vlot te laten verlopen, worden de kandidaat-inschrijvers verzocht om hun vragen via door te geven aan de aanbestedende overheid op het volgende e- mailadres: Tijdens deze sessie zullen enkel de vragen worden

8 Bestek S&L/AO/441/2015 8/82 behandeld die de aanbestedende overheid ten laatste op 17/09/2015 om 16 uur heeft ontvangen. In het onderwerp van de vermeldt de inschrijver Shape-Onderhoud. Alle vragen moeten verplicht nauwkeurig verwijzen naar het bestek 1 met vermelding van de taal van het bestek (de paginering kan immers verschillen naargelang de taal van het bestek). Aan de ingang van de vergaderzaal zal aan iedere deelnemer worden gevraagd om op een formulier dat tot zijn beschikking wordt gesteld de identiteit van het bedrijf dat hij vertegenwoordigt, zijn naam en zijn handtekening op te geven. De aanbestedende overheid zal het verslag van de informatievergadering publiceren op de website van de FOD Financiën in de rubriek Overheidsopdrachten. Indien er geen vragen worden gesteld binnen de voorgeschreven termijn, wordt er geen proces-verbaal gepubliceerd. 6.2 Eenmalig plaatsbezoek Het plaatsbezoek zal als volgt verlopen: Gebouw Rue du Potomac, 7010 SHAPE Datum 10/09/2015 om 10 uur BELANGRIJK Om aan de informatiesessie en het plaatsbezoek deel te nemen, moeten de bezoekers aan de hand van een door een verantwoordelijke van hun bedrijf ondertekend document kunnen bewijzen dat ze tot het genoemde bedrijf behoren. Indien een dergelijk document niet wordt voorgelegd, zal de afgevaardigde van de aanbestedende overheid de toegang tot het gebouw weigeren. 6.3 Gemeenschappelijke bepalingen voor de informatiesessie en het plaatsbezoek Om deel te nemen aan zowel de informatiesessie als het plaatsbezoek, wordt de kandidaatinschrijver gevraagd om vóór 09/09/2015 (voor het bezoek en de informatiesessie) via een e- mail naar te laten weten of hij van plan is om deel te nemen aan de informatiesessie en het plaatsbezoek. De inschrijver vermeldt in de inschrijvingsmail de naam en de functie van de personen (maximaal 2 personen) die aanwezig zullen zijn op de informatiesessie en bij het plaatsbezoek. In het onderwerp van de vermeldt hij Shape-Onderhoud. De vertegenwoordigers van de kandidaat-inschrijver moeten zich vooraf (minstens 30 minuten vóór het geplande uur van het bezoek) met hun identiteitskaart aanmelden aan de bewakingspost van SHAPE, Avenue de Berlin, voor de veiligheidscontroles. Indien er problemen zijn om de site te betreden op de dag van de informatiesessie en het bezoek, en uitsluitend in dat geval, kunnen de vertegenwoordigers van de kandidaat- 1 Bijvoorbeeld: Nl - deel A, punt 1.1, paragraaf 1, pagina 1

9 Bestek S&L/AO/441/2015 9/82 inschrijver contact opnemen met de heer André GLINEUR, ordonnateur bij het kantoor SHAPE-domeinen, op het volgende telefoonnummer: 0257/ Na het eenmalige plaatsbezoek en de informatiesessie zal het kantoor SHAPE-domeinen aan elke kandidaat een attest bezorgen. Dit attest moet verplicht bij de offerte worden gevoegd. BELANGRIJK De inschrijvers moeten verplicht deelnemen aan het bezoek van de woongelegenheden voor deze opdracht, op straffe van absolute nietigheid. Het attest waarvan sprake in de laatste paragraaf van punt 6.3 Gemeenschappelijke bepalingen voor de informatiesessie en het plaatsbezoek zal dienst doen als bewijs voor de deelname aan het plaatsbezoek. Dit attest moet dus verplicht bij de offerte worden gevoegd.

10 Bestek S&L/AO/441/ /82 C. GUNNING 1. Recht en wijze van indiening en opening van de offertes 1.1. Recht en wijze van indiening van de offertes Behalve eventuele varianten, mag elke inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. In toepassing van artikel 52, 2 van het KB van 15 juli 2011 staat de aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen toe voor het indienen van de offertes. De offertes kunnen bijgevolg op volgende wijzen worden ingediend: 1. ofwel elektronisch via de e-tenderingapplicatie (zie hieronder voor meer informatie); 2. ofwel per brief (een aangetekende brief wordt aanbevolen) verzonden naar de aanbestedende overheid; 3. ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid Offertes ingediend via elektronische middelen Wanneer elektronische middelen worden gebruikt voor de indiening van de offerte moet de elektronische handtekening conform zijn met de regels van het Europees recht en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening (artikel 52, 1, 1 van het KB van 15 juli 2011). Offertes die via elektronische middelen worden ingediend, kunnen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli Aangezien het versturen van een offerte via niet aan de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli 2011 voldoet, wordt het niet toegestaan om op deze wijze een offerte in te dienen. Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in de opdrachtdocumenten, gescand in pdfformaat om ze bij de offerte te voegen. Bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk met elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, kunnen op papier bezorgd worden vóór de uiterste ontvangstdatum. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte geregistreerd worden. Meer informatie kan worden teruggevonden op website: of via het telefoonnummer van de helpdesk van de dienst e-procurement: +32 (0)

11 Bestek S&L/AO/441/ /82 BELANGRIJK 1. Het is de inschrijver aanbevolen zich uiterlijk op de dag vóór de opening van de offertes te registreren om contact te kunnen opnemen met de helpdesk van e- procurement om eventuele toegangsproblemen tot de site op te lossen. https://eten.publicprocurement.be/. 2. Men moet er rekening mee houden dat het via elektronische weg ingediende bestand niet groter mag zijn dan 350 MB Offertes die niet via elektronische middelen worden ingediend De offertes die op papier worden ingediend of de offertes die met elektronische middelen worden opgesteld maar niet via deze middelen worden ingediend, worden in een gesloten omslag gestoken. De offertes moeten door de inschrijver of diens vertegenwoordiger worden ingediend ofwel: - persoonlijk aan de voorzitter op de dag van de openingszitting, voordat hij de zitting opent; - persoonlijk aan een verder genoemde ambtenaar van de Afdeling Aankopen - per post. Voor elke andere verzendingswijze (zoals Taxipost, expresbrief, enz.) is de inschrijver volledig aansprakelijk. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. Een laattijdig aangekomen offerte wordt echter in aanmerking genomen voor zover: - de aanbestedende overheid haar beslissing nog niet heeft bekendgemaakt aan de opdrachtnemer; - en de offerte per aangetekend schrijven ingediend is ten laatste vier kalenderdagen voorafgaand aan de vastgestelde datum voor ontvangst van de offertes. De offerte moet worden ingediend in drie exemplaren op papier, waarvan een origineel, en een exemplaar op elektronische drager (cd-rom) in pdf-formaat. In geval van afwijkingen tussen de versie op papier en de elektronische versie zal het originele exemplaar van de versie op papier als geldig worden beschouwd. De inschrijver zal overgaan tot een virusscan van de elektronische drager om te voorkomen dat de informatica-infrastructuur van de FOD Financiën met een virus besmet kan worden. Hij zal in zijn offerte melding maken van: het voor de virusscan gebruikte programma (en de versie ervan) en de garantie dat de drager werd gescand en geen virus bevat. De FOD Financiën zal tevens een virusscan uitvoeren na de opening van de offertes. De offerte moet in een gesloten omslag worden gestoken waarop de volgende twee vermeldingen zijn aangebracht: - het nummer van het bestek: S&L/AO/441/ de datum en het tijdstip van de opening van de offertes: 15/10/2015 om uur Deze verzegelde omslag wordt gestoken in een tweede omslag met de volgende vermeldingen: - in de linkerbovenhoek:

12 Bestek S&L/AO/441/ /82 het woord: OFFERTE het nummer van het bestek: S&L/AO/441/2015 indien de inschrijving per drager wordt ingediend: de gegevens betreffende de contactpersonen die belast zijn met de inontvangstneming van de offertes: OPDECAM Christine 0257/63482 LACROIX Isabelle 0257/63023 DEPROOST Patricia 0257/73122 BOOSMAN Heidi 0257/62865 VAN OVERWAELLE Wendy 0257/68347 WOUTERS Bart 0257/77524 AUBRY Céline 0257/89634 DEBANDE Michaël 0257/ op de voorziene plaats: het adres van de bestemmeling. Wie zijn offerte per drager bezorgt, moet er rekening mee houden dat het gebouw North Galaxy enkel toegankelijk is via de bezoekersingang op de Koning Albert II-laan 33 en dit uitsluitend tijdens de kantooruren van 9.00 tot uur en van 14 tot 16 uur. Indien de offerte per drager wordt ingediend, zal enkel een ontvangstbewijs worden afgeleverd door een van de voornoemde personen. Er wordt op gewezen dat enkel dit ontvangstbewijs als bewijs voor het indienen van de offerte kan dienen. De inschrijver is volledig aansprakelijk voor de verzendingswijze en inontvangstneming van zijn offerte binnen de toegestane termijnen. De offertes moeten worden verzonden naar of worden afgegeven op het volgende adres: Federale Overheidsdienst FINANCIËN Stafdienst Logistiek Afdeling Aankopen T.a.v. de heer Frédéric DUPONT, adviseur North Galaxy Toren B4 Koning Albert II-laan 33 - Bus BRUSSEL Wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte Indien een inschrijver een reeds verzonden of ingediende offerte wenst te wijzigen of in te trekken, moet dit gebeuren volgens de bepalingen in artikel 91 van het KB van 15 juli De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan via elektronische middelen die voldoen aan artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 of op papier. Om een reeds verzonden of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die behoorlijk ondertekend is door de inschrijver of diens gemachtigde. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten nauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telefax of via een elektronisch middel dat niet in overeenstemming is met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden meegedeeld voor zover: 1 deze intrekking bij de voorzitter van de zitting voor het openen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent 2 en wordt bevestigd per aangetekende brief, verzo nden ten laatste de dag vóór de openingszitting.

13 Bestek S&L/AO/441/ /82 Opmerking: om technische en organisatorische redenen geeft de aanbestedende overheid er de voorkeur aan dat de offertes elektronisch worden ingediend. De keuze ligt natuurlijk steeds bij de inschrijver en zal op geen enkele manier een rol spelen bij de analyse en evaluatie van de offerte Opening van de offertes De zitting voor het openen van de offertes voor deze opdracht (zonder bekendmaking van de prijzen) zal op 15/10/2015 om uur plaatsvinden in een van de vergaderzalen van de North Galaxy, toegankelijk via de bezoekersingang, Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen voordat hij de zitting geopend verklaart. Enkel de offertes die bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart, kunnen aanvaard worden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft afgesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting aangetekend is verzonden. 2. Offertes 2.1. In de offerte te vermelden gegevens Het wordt sterk aanbevolen aan de inschrijver om het bijgevoegde offerteformulier en de bijgevoegde prijsinventaris te gebruiken. In dit verband wordt de aandacht van de inschrijver gevestigd op artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat bepaalt: Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de samenvattende opmeting of inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. Door het neerleggen van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, ook als deze zouden voorkomen op één of meerdere bijlagen van zijn offerte. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte: A. Het offerteformulier - de handtekening van de persoon of de personen, naargelang het geval, die het mandaat heeft/hebben om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon of van de personen, naargelang het geval, die de offerte ondertekent/ondertekenen; - de datum waarop de voormelde persoon of de voormelde personen, naargelang het geval, de offerte heeft/hebben ondertekend; - het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers)

14 Bestek S&L/AO/441/ /82 - het registratienummer bij de RSZ; - het nummer en de benaming van de rekening die de inschrijver bij de Bank van de Post of bij enige andere financiële instelling geopend heeft; - de naam, de voornaam, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en de woonplaats van de inschrijver, of, indien het een vennootschap betreft, de handelsnaam of benaming, juridische vorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel; - het aantal personen dat met het oog op de goede uitvoering van de opdracht zal worden tewerkgesteld; - alle vereiste elementen en documenten voor de evaluatie van de offertes. B. De prijsinventaris. - de eenheidsprijzen in cijfers (exclusief btw); C. Selectiedocumenten - In dit hoofdstuk stelt de inschrijver de documenten voor betreffende de selectiecriteria die toelaten de technische en professionele bekwaamheid van de inschrijver te beoordelen. D. De methodologische nota - In dit hoofdstuk stelt de inschrijver de methodologische nota van maximaal 5 pagina's voor. De aanbestedende overheid zal zich hierop baseren voor het gunningscriterium methodologie. E. Bijlagen In dit deel voegt de inschrijver bij zijn offerte alle documenten die zijn offerte kunnen verduidelijken. De inschrijver stelt in dit hoofdstuk de volgende stukken voor in de opgelegde volgorde: 1. het ingevulde, gedateerde en ondertekende offerteformulier; 2. voor iedere door een gevolmachtigde ingediende offerte voegt de gevolmachtigde bij zijn offerte een authentieke akte of zijn handtekening toe (of een kopie van die akte), die bewijst dat hij bevoegd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De lasthebber kan eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de lastgeving gepubliceerd is Geldigheidsduur van de offerte. De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 240 kalenderdagen, die aanvangt de dag na de dag van de opening van de offertes. 3. Prijzen. De onderhavige opdracht zal gemengd zijn. Hij zal enerzijds bestaan uit een deel tegen terugbetaling en anderzijds uit een deel tegen prijslijst. Op vraag van de aanbestedende overheid zal de opdrachtnemer voorafgaand aan de gunning van de opdracht alle nodige indicaties verstrekken om de aangeboden prijzen te controleren.

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015"

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor FIRST 2015 Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139 Bestek: Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015" Publicatie op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/437/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 14u30 Cahier des

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek:

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek: Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206 Bestek: Open offerteaanvraag voor de vernieuwing van het Platform "Fisconetplus" door een geïntegreerde oplossing. ERRATA 3 : Pagina s 1, 4, 7, 12, 14, 15, 127, 148

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR VERWERVING VAN SOFTWARELICENTIES, HARDWARE EN ANDER MATERIAAL IN HET KADER VAN DE FORENSISCHE ONDERSTEUNING EN DE BESTRIJDING VAN INTERNETFRAUDE ALSOOK HET VOORZIEN VAN DE NODIGE

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur Bestek: Open offerteaanvraag voor de organisatie van vakantieopvang voor de kinderen van het personeel van de FOD Financiën in Brussel tijdens de paasvakantie en de zomervakantie in 2014 Bestek nr: S&L/AO/365/2013

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14 Bestek : Algemene offerteaanvraag met als onderwerp: - Als vaste gedeelte: de levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd en

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK Procesboek COBIT

BESTEK Procesboek COBIT BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht 3.6.1 case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

BESTEK 2014-07-11 OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT

BESTEK 2014-07-11 OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT 1/25 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan 35 1030 BRUSSEL Aanspreekpunt: S. Van Roy (Tél.: 02 226 88 58) J. Tyskens (Tél.: 02 226 89

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. BOZ-IT-2014

INHOUDSTAFEL. BOZ-IT-2014 INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst.... 2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie.... 2 4. Informatiesessies.... 3 5.

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BESTEK. In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict

BESTEK. In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict BESTEK In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9 september 2010 om 10 uur Indiening van de offertes uitsluitend

Nadere informatie